Deltagelse i prosjekter av felles europeisk interesse: kostnads- og inntektsallokering. Utviklingstrekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltagelse i prosjekter av felles europeisk interesse: kostnads- og inntektsallokering. Utviklingstrekk"

Transkript

1 Deltagelse i prosjekter av felles europeisk interesse: kostnads- og inntektsallokering. Utviklingstrekk Catherine Banet Førsteamanuensis, Ph.D, LL.M Petroleums- og energirett avdelingen UiO/UiO-energi/Energi Norge seminar 6. mai 2015, Oslo

2 Politisk bakteppet for PFI-regelverk Utgangspunkt EU: gjennomføring av infrastrukturprosjekter som avgjørende for å nå EUs energi- og klimamål samt økonomiske mål: energiinfrastrukturer er i dårlig forfatning og kan true forsyningssikkerhet manglende infrastrukturer hindrer et velfungerende marked reduksjon i klimagassutslipp Tre barrierer for energiinfrastrukturer: Lang behandlingstiden i konsesjonssaker Svak alminnelig aksept for utbygging av infrastruktur Finansiering mangler Energiinfrastrukturpakken fremlagt Bekreftet av Det europeiske rådet : Market integration (by 2014) Removal of energy islands (by 2015) «More efficient use of existing infrastructure» Market design Infrastructure expansion Efficient infrastructure planning and development

3 Infrastructure planning and development TEN-E Guidelines (2006) Projects of Common / European Interest Third Energy Package (2009) TYNDP, ikke bindende men referanse for nasjonale planer, europeisk dimensjon i nettplanlegging, oppdateres hvert 2. år TEN-E Forordning (2013) Prosjekter av Felles Interesser (PFI/PCI) Forordning (EU) nr. 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet. 3 holdepunkter: Identifisering av PFI-prosjekter - prioriterte korridorer (Vedlegg I) fasilitering av konsesjonsbehandlingen av PFI-prosjektene Harmoniserte regler for grensekryssende kost-nytt analyser tilgang til finansiering

4 PFI-prosjekter Virkeområdet: PFI-prosjekter som er omfattet av forordningen: elektrisitet, gass, olje og CO2. Generelle vilkår for å få tildelt status som PFI (art. 4). Prosjektet skal være: samfunnsøkonomisk nødvendige for implementering av de prioriterte korridorene involvere minst 2 medlemsland eller 1 medlemsland og 1 EØS-land Grenseoverskridende påvirkning Må være en del av ENTSO-Es nettutviklingsplan for de kommende 10 år (TYNDP) gir en sentral rolle til ENTSO-E Utvalgte PFI-prosjekter har gjennomgått harmonisert kost-nytte analyse / Cost Benefit Analysis (CBA): Art Vedlegg V Energy System-Wide Cost-Benefit Analysis ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects, 14. november 2013 Fordeler knyttet status som PFI-prosjekter: konsesjonsbehandlingstid finansiering

5 Prosessen for identifisering av PFI-prosjekter ENTSO Utarbeider TYNDP Project promoter Leverer prosjektbesk rivelse Oppfyllelse av kriterier CBA for de meste modne prosjektene NRAs Kontroll kriteriene Regional Groups Vurdering Rangering ACER Vurdering utkast på regionale lister, crossborder consistency MSs /EC Avgjør regionale PFI-lister Komm. vedtar PFIlisten

6 Status gjennomføring og utarbeidelse av PFI- listene Første liste: Godkjent av MS 24. juli 2013 Vedtatt av Komm. 14. okt (Commission delegated Regulation (EU) No 1391/2013) 248 PFI Første CEF funding (2014): 647 millioner tildelt PFI. Oversikt prosjekter (1. runde): hovedsakelig kraftlinjer og gassrør, men også elektrisitetslagringsprosjekter, gasslagring, LNG terminaler, smart grid. Andre listen: Listen skal oppdateres hvert 2. år. Neste oppdatering: slutten av Forbedret CBA metodikk CBCA-kriteriene fra Forordningen kommer til anvendelse ( elimintaiton of the negetiave net benefit, significant threshold ) 650 millioner til PFIs for søknadsfrist var 29. april 2015.

7 PFI-regelverket og Norge Forordningen erstatter de eksisterende TEN-E retningslinjene (ikke innlemmet i EØS-avtalen) Innlemmelse og gjennomføring Forordningen (EU) No 347/2013: pågående vurdering av EØS-relevans samt avklaring med EØS-land og på nasjonalt nivå. Norske prosjekter på første PFI-listen, både Northern Seas Offshore grid Priority Corridor (NSOG): PCI Norway-UK Interconnection (1.10) Kostnader som ble dekket: NSN Technical Design Studies EUR 31,300,000 PCI Germany-Norway (1.8) Interconnection i Nord-Link Norge og TYNDP Baltic Sea group (Statnett) North Sea group (statnett)

8 Kostnadsfordelingspraksis før Forordningen 347/2013 Tidligere praksis: CBCA under tidligere TEN-E forordning Hvert land betaller for de anleggene som ligger på sitt territorium. Kompensasjon lite eller ikke tatt i betraktning. Negativt: bare ett MS bærer investeringsbyrden, selv om den kommer til nytt til et annet land Konsekvenser: forsinket prosjekter, prosjekter som ikke blir realisert, investeringsforvridning. Derfor behov for harmonisering of Evaluering: både positive og negative resultater, avhengig av aktørene (se erfaring nordiske land) Konklusjon: Hvor kommer reguleringsbehovet fra? behov for en mer balansert tilnærming gjennom standardisering av kostnadsfordelingsmetoder som styres fra et europeisk perspektiv sikre at viktige prosjekter blir realisert for at det indre energimarkedet bygges bedre kompensasjon for alle partene i prosjektet. Tilgang til finansiering gir insitament til å utforme prosjektene på en mer europeisk måte «an economic tool to support project promoters and NRAs in designing innovative agreements»

9 Erfaring fra CBCA før forordningen i nordiske land Tilsvarende erfaring med utvikling av Nordic Grid Development Plans Bruk av felles CBA metodikk CBCA basert på forhandling mellom involverte parter. Erfaring med forhandling: «Where the benefits are obvious, solutions are found. Eks. På prosjekter basert på forhandling mellom TSOs. 1. New AC-line Sweden-Norway (2009) Positive Nordic/European value, but negative Swedish value (75% of the assets are on Swedish territory, but the short-term benefits are mainly for Norway). Solution: Statnett (Norway) paid parts of the Swedish cost. (compensated Sweden until Line B within Nor. territory was finished) The compensation solution motivated both countries to quickly complete the projects = an incentive in itself. Commissioned in New 700 MW DC-interconnector Denmark-Norway Positive Nordic/European value, but not the most beneficial Norwegian concept Solution: Energinet.dk (Denmark) offered Statnett/Norway limited part of any extra income on the Danish/German border.

10 Cross-Border Cost Allocation (CBCA) i Forordningen (EU) No 437/2013 Hovedregel: «The costs for the development, construction, operation and maintenance of projects of common interest should in general be fully borne by the users» (Fortalen 35, art. 12.1). Likevel mulighet for CBCA/kompensasjon når investeringskostnadene for PFIs ikke kan dekkes av tariffer eller hvis større risiko oppstår. Hovedproblemstillingen: å treffe riktig kostnadsfordeling Fremgangsmåte: harmonisert CBA metode som utgangspunkt, utarbeidet av ENTSO-E (art. 11.1, Vedlegg V) Mål: gi en felles forståelse av kostnader og nytte mellom partene. Transparente regler for kostnadsfordeling med mål til å få investeringene fortere på plass Vedlegg V felles kost-nytte analyser for energiområdene Brukes i 10YNDP («shall») Utfordringer: En metode fremdeles under utarbeidelse. Først PFI-liste brukte en midlertidig metodikk. Ulike realiteter: f.eks. en ulik forståelse av kostnader og nytte mellom partene i prosjektet (inkl. data, beregningsmetode, osv.). Informasjonskrav art Felles CBA metode løser ikke alt: mange momenter som skal tas i betraktning og som er vanskelig å beregne. Men kan brukes som utgangspunkt for CBCA avtalen

11 Fremgangsmåte (forts.): Art. 12 Enabling investments with cross-border impacts Søknadsprosess (project promoter): «investment request» + «cost allocation application» «As soon as such a project has reached sufficient maturity, the project promoters, after having consulted the TSOs from the Member States to which the project provides a significant net positive impact, shall submit an investment request. That investment request shall include a request for a cross-border cost allocation and shall be submitted to all the national regulatory authorities concerned, accompanied by» (art. 12.3) Saksbehandling ved NRAs: «cost allocation decision» Tidsfirst: 6 mnd «shall, after consulting the project promoters concerned, take coordinated decisions on the allocation of investment costs to be borne by each system operator for the project, as well as their inclusion in tariffs. The NRAs may decide to allocate only part of the costs, or may decide to allocate costs among a package of several projects of common interest.» (art. 12.4) Oversendes til ACER Hvis NRAs ikke treffer avgjørelse, ACER avgjør (3 mnd) (ART. 12.6)

12 Regler for kostnadsallokering for grensekryssende PFI Viderepresisering i: ACER retningslinjer for fordeling av omkostningene ved grenseoverskridende investeringer: ACER s recommendation on information requirement and high-level principles that NRAs shall follow when handling a cross-border cost allocation request, No 07/2013 of 25 September 2013 Hvem skal bidra og til hvem skal kostnadene fordeles? Hovedregel: Kostnadene skal fordeles i forhold til den nytten det enkelte land har av prosjektet, og skal kompensere de netto negative påvirkningene for de MSs som opplever det («elimination of the negative net benefit»). Henvist til som «the beneficiaries pay principle». Eks på dette i ACER retningslinjer og vilkår om «significant threshold»: terskel av 10% netto nytte (10% of the total net positive benefits). Kun disse medlemsstatene som når terskelen vil bli part i CBCA-avtalen og bidra til kompensasjonsordningen. Hvilke kostnader skal fordeles? Investeringskostnader / kommersielle inntekter (vedlikeholdskostnader ekskludert) Så lenge disse kostnadene ikke er allerede dekket (eks. congestion rents). Elektrisitetsprosjekter trenger ikke markedstest i motsetning til gass-pfi. Hvordan fordeles kostnadene? I følger ACER retningslinjer: i det minste kompensere sannsynlige netto taper basert på resultatene av CBA. Finansieringskilder: CEF, transittkompensajonsmekanisme, osv.

13 Cross-Border Cost Allocation (CBCA) agreement Gjenstand for forhandlinger mellom direkte involverte parter. Kan ta CBA som utgangspunkt, igjen. Bygger på NRAs/ACER avjørelser om CBCA. Fremdeles rom for forbedring av CBCA avtalene Type forpliktelser: «should», «could», i forordningen Fremdeles mye opp til forhandling «recommendations» Form for CBCA avtale ikke nødvendigvis en kontrakt / bindende avtale. Ulempe: manglende forpliktelse. Erfaring fra Norge: signerte kontrakt CBCA agreement around Norway-Sweden Nea- Järpströmmen line (2009?) Fremdeles kontrollmargin for ACER: Kunne f.eks. kreve minimum standard for CBCA avtaler eller samle og dele erfaringer om «good practice»

14 Praksisen så langt (jan. 2015) CBCA-avgjørelse tatt for 15 elektrisitet eller gassinfrastrukturprosjekter på PFI-listen (+20 investment requests innlevert): 13 avgjørelser tatt av NRAs 2 avgjørelse tatt av ACER Fordeling: 4 elektrisitet, 11 gass Different solutions reached: De fleste - Most of the countries that are expected to apply part of the investment on their own territory are also a net beneficiary of the project. No loser, no compensation foreseen. In one case, the cost benefit analysis indicates that the costs clearly outweigh the benefits for one of the countries (net loser), and it has been decided to compensate the country. = Loser, compensation. In 3 cases, countries have agreed to a CBCA with compensation, even if none of the involved countries is expected to be a net loser Halv parten: NRA følger forslag fra Project Promoters Just a beginning: many new decisions to be reached

15 Kombinasjon finansiering under Connecting Europe Facility and PFI-prosjekter Forordningen pålegger ikke de nasjonale reguleringsmyndigheter å fordele den fulle kostnaden av et prosjekt. De kan bli enige om å bruke CEF for en del av kostnadene, men må sansynligvis revurdere CBCA i henhold til EU-midlene. Avklaring om innvilget EU finansiering under CEF: kan forsinke prosjektet

16 Norges interesser Norge har klare interesser i utvikling av prosjekter som kan omfattes av PFI-listene og få en del kostnader dekket gjennom, f.eks. CEF I motsatt retning kan Norge bli spurt om å bidra: Investment request Eks. investment request fra Litauen til Sverige, Norge og Tyskland. LitPol Link project. Konsultasjonsplikt med TSOs i andre land før å utforme CBCA-forespørsel («cross-border cost allocation request) Lithuania/Poland, spurt om å bidra Spesifikke interesser i NSCOGI.

17 Takk for oppmerksomheten! Catherine Banet Associate Professor, Ph.D, LL.M Petroleum and Energy Law Department Scandinavian Institute of Maritime Law University of Oslo P.O.Box 6706 St. Olavs plass NO Oslo, Norway Visiting Address: Karl Johans gate 47, DMØ Mobile: Phone: catherinebanet

Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen

Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen concept Asbjørn Englund, Harald Bergh, Aleksander Møll og Ove Skaug Halsos Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen Håndtering av konkurransemessige problemstillinger

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A8860 Åpen RAPPORT Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll Liv Øvstedal og Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

Benchmarking av prosjektstyring

Benchmarking av prosjektstyring Benchmarking av prosjektstyring Et hovedprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1. oktober 1996 Åpen versjon FORORD Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og konklusjonene

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16 Utbedring av eksisterende boligmasse Husbankens grunnlån som virkemiddel Rapport 2014-16 Proba-rapport nr.2014-16, Prosjekt nr. 14036 ISSN: 1891-8093 LEB, JR/AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Utbedring av

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte.

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte. www.pwc.no Hvem tar regningen? Er statlige reformer fullfinansierte? KS FoU-prosjekt nr.094919 Rapporten undersøker om statlige reformer i kommunene er fullfinansierte. Det gis en oversikt over norsk og

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 18. årgang 3.2.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 18. årgang 3.2.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 6 18. årgang 3.2.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Skatt og merverdiavgift i jordbruket

Skatt og merverdiavgift i jordbruket NILF-rapport 2008 6 Agriculture and taxation in Norway Finn G. Andersen Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 203 ISBN 978-82-7077-722-8 Finn G. Andersen Skatt og

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

[669] Notat. EUs forslag til nytt tjenestedirektiv. Samfunns- og næringsøkonomiske konsekvenser for Norge. Leo A. Grünfeld. No.

[669] Notat. EUs forslag til nytt tjenestedirektiv. Samfunns- og næringsøkonomiske konsekvenser for Norge. Leo A. Grünfeld. No. [669] Notat EUs forslag til nytt tjenestedirektiv Samfunns- og næringsøkonomiske konsekvenser for Norge Leo A. Grünfeld No. 669 2004 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer