Virksomhetsplan SERVICEENHETEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013-14 SERVICEENHETEN"

Transkript

1 Besøksadresser Servicetorget: Postgården Havnegata 9, 8006 Bodø Virksomhetsplan SERVICEENHETEN Servicetorget Herredshuset: Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Servicetorget Misvær: Kommunehuset, 8100 Misvær Bodø : Tollbugt. 13, 8006 Bodø Tlf Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø Telefon: Layout: Kommunikasjon, Bodø kommune

2 Innhold Innledning Organisering og rammer Serviceenhetens kompetanseområder Arbeidstid Åpningstid Miljøfyrtårn Våre verdier Hovedmål for Serviceenheten Felles delmål for serviceenheten Delmål servicetorget i Misvær Delmål Detaljert oversikt over tjenestetilbud Tjenestetilbud servicetorg Tjenestetilbud i serviceskranken rådhuset Tjenestetilbud i Misvær Tjenestetilbud i en Årsoversikt Evaluering Avslutning Innledning Serviceenhetens virksomhetsplan for er en revidert utgave fra Den er videreutviklet på bakgrunn av erfaringer, evalueringer og nye framtidsutsikter. Personalgruppa har bidratt med innspill. Planen omhandler: - Organisering og rammer - Verdier, overordnede og egne - Mål, strategier og tiltak - Tjenestetilbud - Årsoversikt - Evaluering Servicetorget holder til i postgården, like ved Bodø rådhus Virksomhetsplan Serviceenheten 5

3 1. Organisering og rammer September 2012 ble servicekontoret en enhet i samfunnskontoret og endret dermed navn til serviceenheten. Serviceenheten består av: - Servicetorg i postgården, herredshuset og Misvær samt serviceskranken i rådhuset - Bodø i Tollbugt. 13 Bystyret behandlet PS sak 10/7 i møte Vedtaket slår fast at servicetorget lokaliseres i postgården i Bodø sentrum, mens det opprettholdes filialer i herredshuset og i kommunehuset i Misvær. I tillegg betjener servicetorget skranken i rådhuset. Under budsjettbehandlingen for 2012 ble det vedtatt at sentraladministrasjonenes enheter skal redusere bemanningen med 20 % i løpet av en 4-årsperiode. Omgjort i årsverk utgjør dette til sammen 3 stillinger hos serviceenheten. Etter nedtrekk med 2 årsverk siden 2011 innehar serviceenheten til sammen 15,25 årsverk som fordeles slik: 1 årsverk virksomhetsleder 8 årsverk servicetorg og sentralbord postgården, herredshuset, rådhuset og i Misvær 1 årsverk saksbehandler servering, skjenke- og salgsbevillinger 1 årsverk bostøttearbeid i Misvær 1 årsverk leder av servicetorget i Misvær, sosialleder og husforvalter 1 årsverk nærmiljøkontor/ lokalbefolkning i Misvær, Nav, bank, oppdrag regnskap og geodatakontoret 1 årsverk leder for Bodø 0,5 årsverk informatør Bodø 75 % årsverk renholder i Misvær Under ens sommersesong engasjeres informatører etter behov og i servicetorget tas det inn vikarer ved lengre fravær. Nedtrekket av personale har fått konsekvenser for tilgjengeligheten. Servicetorget har problemer med å opprettholde kommunens åpningstid i alle filialer og skranker uten annen støtte og hjelp. For å holde serviceskranken i rådhuset åpen har det vært nødvendig å leie inn personal fra Bodø Industri daglig fra kl. 14:00 og ut dagen. På herredshuset har det vært nødvendig å supplere med personal som er i praksisutprøving for å dekke opp fravær av det faste personalet. 1.1 Serviceenhetens kompetanseområder Servicetorget og er kommunens førstelinje og eksperter på mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Enheten har samlet sett god oversikt over kommunen som organisasjon og særlig god innsikt i enkelte fagområder. Det er medarbeidernes kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som samlet utgjør enhetens kompetanse. Serviceenhetens viktigste satsingsområde er å være servicevennlige, kunnskapsrike og tilgjengelige. Servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune oppfattes som effektiv, moderne og profesjonell. Generelle tjenester: - Sentralbordtjeneste - Veiledning- og informasjonsformidling - Samfunnets fordeling av tjenester i offentlige servicekontor innenfor stat, fylke og kommune - Bodø kommune, bydeler, næringsliv, landskap, miljø, historie og samfunnsliv - Drift av suvenirbutikk Fagkunnskaper kommunal sektor: - Byggesaker, reguleringssaker, kart og oppmåling - Veier, parker og grøntområder, vann og kloakk - Prosjektarbeider - Samfunn og næring - Etablere bedrift - Natur og miljø - Kommunale eiendomsgebyrer og andre kommunale gebyr til barnehage, SFO og helseog omsorgstjenester - Parkeringskort og parkulatorer - Kommunale boliger og kommunale eiendommer - Helse- og omsorgtjenester, sosialtjenester, sykehjem, hjemmetjenester, støtteordninger som bostøtte, ledsagerbevis, TT-kort - Servering, skjenke- og salgsbevillinger etter Servicetorgets medarbeidere - Foto: Per Inge Johnsen alkoholloven og serveringsloven - Kunnskapsprøver etter alkohol- og serveringsloven - Forebyggende arbeid med ansvarlig alkoholhåndtering - Skoler, barnehager og kulturtilbud - Reiseliv og turisme - Severdigheter, attraksjoner, transport, spisesteder og overnatting - Organisasjons- og kulturliv - Guideformidling 1.2 Arbeidstid Arbeidstiden er fra kl. 08:00 15:30 for alle medarbeidere, med muligheter for fleksitid i henhold til kommunens reglement. Medarbeidere i servicetorgene i sentrum bruker fleksi-kort og stempler inn ved ankomst og avgang. Plusstid kan avspaseres etter avtale med leder. Turistinformasjonen og servicesenteret i Misvær fører egen oversikt. 1.3 Åpningstider Servicetorg 08:00 15:30 Chat 08:30 15:00 Turistinfo, Tollbugt 13: Man fre: 09:00 15:30 Sommersesong juni, juli og august: Man fre: 09:00 20:00 Lørdag: 10:00 18:00 Søndag: 10:00 18:00 Møter Det avholdes personalmøte for ansatte med tilholdssted i sentrum fortrinnsvis i arbeidstiden når det er mulig. Enhetsmøter hvor alle medarbeiderne fra alle lokasjoner møtes, legges til etter arbeidsdagens slutt. Det gis overtidsbetaling for overtiden og resten av tiden avspaseres. Det finnes ikke budsjett for vikarer ved korttidsfravær, men det tas inn vikar ved behov hvis det finnes ressurser til det. 1.4 Miljøfyrtårn Både servicetorget i postgården og i Tollbugt 13 ble i løpet av 2013 miljøfyrtårnsertifisert og følger dermed de krav som stilles for å få et slikt sertifikat. Gode rutiner og system for arbeidsmiljø, avfall, energi og en rekke andre tiltak er med på å ivareta dette sertifikatet. Bodø rådhus er miljøfyrtårnsertifisert fra tidligere år. Ønsker du å nå servicetorget utenom åpningstiden kan du legge igjen beskjed på chat 6 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 7

4 2. Verdier De verdier vi velger å vektlegge skal stå for selve grunnmuren i vårt arbeid. Samhold Bodø rådhus i sommerlig solbad - Foto: Jan Wasmuth De verdier vi velger å vektlegge skal stå for selve grunnmuren i vårt arbeid. Verdiene skal gjenspeiles i måten vi løser våre arbeidsoppgaver på, hvordan vi kommuniserer og den atferden vi viser. Det er viktig at medarbeiderne føler et eierforhold til verdiene. Kommunen har utarbeidet felles verdier for alle ansatte i Bodø kommune. - Kvalitet - Omsorg - Respekt Med de overordnede verdiene for kommunen som ledesnor, har serviceenheten gjennom prosessarbeid jobbet frem verdier som skal være utgangspunktet for virksomhetens arbeid. Samhold For å få til et godt samhold i gruppa er det viktig med positive holdninger som god arbeidsmoral, toleranse, respekt og hjelpsomhet. Det må være vilje til å gi og ta, samt ta initiativ og støtte hverandre. Vi må ha klare forventinger til hverandre og klare mål for vår virksomhet. Åpenhet For å få til en åpenhet er det viktig at de ansatte føler trygghet og at det utvikles et tillitsforhold som fører til at man tør å være åpen mot hverandre. Forholdene må legges til rette for at den enkelte arbeidstaker kan utvikle seg selv og være mest mulig selvstendig i fellesskapet. Vi må opptre lojalt overfor vår arbeidsgiver og våre kollegaer i vår kundebehandling. Sikkerheten må være ivaretatt og ingen form for sjikanering eller trakassering er akseptert eller godtatt. Bli hørt og sett Et miljø hvor alle virkelig lytter til hverandre og svarene er så klare som mulig, vil gi den enkelte følelsen av å bli hørt og sett. Ved å gi hverandre positive tilbakemeldinger styrker vi de sterke sidene hos hvert individ og det blir en viktig motivasjonsfaktor i arbeidet. Ønsker vi å bli tatt på alvor må vi også respektere at vi ikke alltid kan få det som vi vil. Likevel må den enkelte få legge frem sine synspunkter og bli hørt. 8 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 9

5 3. Hovedmål for serviceenheten Servicetorget skal være et naturlig førstevalg når man ønsker kontakt med Bodø kommune Maksimum 20 sekunder ventetid på sentralbordtjeneste I servicetorget skal mest mulig av saksbehandling foregå i front Turistene skal få et godt inntrykk av Bodø og dermed være lenger enn planlagt etter et besøk i en Alle henvendelser til servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune får et godt omdømme fordi de håndteres profesjonelt 3.1 Felles delmål for serviceenheten Delmål 1: Innbyggere og andre besøkende som henvender seg til servicetorget eller skal bli møtt med god service og imøtekommenhet. Servicetorg og skal ha fokus på god kundebehandling og godt arbeidsmiljø Servicetorget og skal ta både positive og mindre positive tilbakemeldinger på alvor. Om mulig skal det gjennomføres brukerundersøkelser. Daglige tilbakemeldinger som angår servicevennlighet, kompetanse og tilgjengelighet, både internt og eksternt, skal tas opp til vurdering og føre til endring hvis det er nødvendig. I servicetorget skal det med jevne mellomrom føres statistikk over en periode for å kartlegge antall henvendelser og hvilke tjenester innbyggerne etterspør. I en skal det føres kontinuerlig statistikk over besøkende. Kunnskap om kundebehandling og kommunikasjon skal utvikles fortløpende. Servicekonsulenter og turistverter skal møte besøkende med velvilje, høflighet og respekt. Det skal legges vekt på å gi god veiledning og vise tålmodighet. Likeverdig offentlige tjenester skal stå i fokus og man skal være spesielt oppmerksom på at enkelte kan ha særskilt behov for tilpasset hjelp. Det kan være innvandrere, funksjonshemmede, eldre eller andre. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø skal utvikles gjennom systematisk HMS-arbeid. Dialog og medvirkning skal være nøkkelord i denne sammenhengen og de etablerte møtearenaer skal opprettholdes. Det skal jobbes for at sykefraværet skal holde seg under 5 % og det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler med den enkelte medarbeider. Mål og arbeidsoppgaver skal være klare og tydelige. Det skal være lov å sette grenser både overfor kunder og andre. Inventar og møbler skal være tilpasset arbeidssituasjon og gi muligheter for variasjon. Det skal gjennomføres vernerunder. Delmål 2: Servicetorg og skal representere Bodø som en effektiv og moderne kommune. Servicetorg og skal følge med i utviklingen nasjonalt gjennom å delta aktivt i landsomfattende og regionale nettverk for offentlig service og reiseliv, samtidig som man er involvert i utviklingsarbeid internt, herunder spesielt med tanke på å utvide det elektroniske tjenestetilbudet. Servicetorget skal være representert i interne arbeidsgrupper som skal utvikle elektroniske kommunale tjenester og være en pådriver for å få disse gjennomført Servicetorget skal bruke kommunens borgerportal aktivt og henvise innbyggere og andre til å bruke portalen for informasjon. Likeverdige offentlige tjenester til alle - Foto: Kjersti Rongved Serviceenheten skal samtidig være aktive med å publisere aktualiteter og levere innspill til kampanjer Servicetorget skal ha særlig ansvar for å følge utviklingen på kommunens borgerportal og intranettet Solsia og dermed bidra til at informasjon er riktig og oppdatert. Servicetorget skal være tilgjengelig for dem som ønsker kontakt på chat Edialog24 gjennom samarbeid med Visit Bodø ha nytte av gjensidig informasjon, faglig utveksling og utvikling av informasjon i brosjyre og på nett. Servicetorget og skal ha en naturlig tilknytning til samfunnskontoret og det skal rapporteres til utviklingssjefen Servicetorget og skal samarbeide med kommunikasjonsenheten Serviceenheten skal delta aktivt i «Forum for offentlig service» nasjonalt, regionalt og lokalt for oppdatering av sentrale føringer, samt for å følge med hva som skjer i andre kommuner Serviceenheten skal jobbe for et nytt og moderne rådhus som samler hele kommuneadministrasjonen, og hvor servicetorget er det første besøkende møter Delmål 3: Innbyggere, turister og andre besøkende skal møte kompetente og profesjonelle servicekonsulenter og turistverter. Servicetorget og skal vedlikeholde og utvikle et forpliktende samarbeid med fagkontorer og andre samarbeidspartnere for faglig oppdatering. I servicetorget skal det jevnlig og minimum hver måned gjennomføres intern opplæring innenfor aktuelle fagområder. Servicetorgets behov må ses på i samarbeid med fagkontorene. Likeverdige offentlige tjenester til alle skal stå i fokus, spesielt med tanke på innvandrere. Faglig oppdatering skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden. I servicetorget skal det legges vekt på at alle servicekonsulentene skal ha generell god kunnskap, men enkelte av konsulentene kan ha spesielt god kunnskap om enkelte fagområder. Servicetorget og skal ha tilgang på nødvendig fagprogram for å kunne svare mest mulig på spørsmål i førstelinja. 10 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 11

6 Prosedyrer som angår servicetorg skal redigeres ved behov og samles i kvalitetslosen eller på andre tilgjengelige dataområder. Dette som en støtte for å sikre god kvalitet på de oppgaver som utføres av den enkelte medarbeider. Medarbeiderne i servicetorget og skal ha en god oversikt over kommunens hjemmeside og kjennskap til hvor man finner relevant informasjon. Servicetorget skal videreutvikle «OSS ofte stilte spørsmål», - et verktøy for å sikre kvalitet på svarene som blir gitt. Serviceenhetens egne saksbehandlere skal ha nær samhandling med servicetorget og sørge for at saksfeltene servering, skjenke- og salgsbevillinger etter alkoholog serveringsloven, ledsagerbevis, TT-kort, Infoland og bostøtte er kjent for alle. Servicetorg og skal være representert i prosjekter som er av faglig interesse og viktighet for videre utvikling. Servicetorget skal fortsette arbeidet med å koordinere tverrfaglig innvandrernettverk Ved ledige stillinger skal det tas utgangspunkt i stillingsbeskrivelsene for å få kompetente søkere. Det skal legges vekt på mangfold i personalgruppa. Det skal gjennomføres intervju hvor man følger utarbeidet intervjuguide. Referanser og kompetanse skal sjekkes. Ved nyansettelse og kortere vikariater skal sjekkliste for nytilsatte følges. Opplæring i den første tiden skal gjøres trinnvis og med gjentatte repetisjoner for å sikre at nødvendig informasjon blir oppfattet. Kompetanseutvikling i en ivaretas for fast ansattes del gjennom å delta på språkkurs, kurs i sosiale medier, datakurs, ekskursjoner m.m. For de deltidsansatte må kompetanseutviklingen ivaretas gjennom opplæring fra fast ansatte, besøk hos reiselivsbedrifter som museer, overnattingsog aktivitetstilbydere med flere. Det bør også være ekskursjoner til nærområdene i Salten. Informatørprøve skal bestås. Bodø ivaretar i dag Bodø guideservice. Dette krever oppfølging og opplæring av gamle og nye guider slik at vertskapsrollen for Bodø kommune blir ivaretatt på en profesjonell måte. Saksbehandleroppgaver skal utføres så godt det lar seg gjøre innenfor offentlighetslovens bestemmelser til saksbehandlingstid. Saksbehandlere skal få den oppdatering som er nødvendig for å gjennomføre saksbehandlingen på korrekt måte i henhold til gjeldende lovverk. Medarbeidere i servicetorg og må, så langt ressursene strekker til, få jevnlig tilbud om relevante kurs, delta på aktuelle konferanser eller desentralisert høgskoleutdanning. Delmål 4 Servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune oppleves som åpen og tilgjengelig for innbyggere og besøkende. Servicetorget og skal være synlige, lett å finne og enkle å få kontakt med. Tilgjengelige personalressurser skal fordeles på best mulig måte. Bemanning skal tilfredsstille kravet om at førstelinja skal ivareta adgangskontroll, arbeidsoppgaver og antall henvendelser. Nødvendig verktøy i form av PCer, telefoner og headset skal oppgraderes og skiftes ut når det er påkrevd. Medarbeiderne skal ha tilgang til nødvendig programvare for å kunne utføre jobben de er satt til. Nært samarbeid med IKT er nødvendig. Lokalene skal til enhver tid være tilgjengelige, også for funksjonshemmede. Det skal være lett å finne frem ved hjelp av skilting. Det skal være muligheter for parkering og åpningstidene skal være brukervennlige og tilpasset personalressursene. Turistinformasjon skal ha åpningstider som gir grønn autorisasjon. Servicetorget tilpasser seg mangfoldet i befolkningen - Foto: Kjersti Rongved Det skal være lett å finne kontaktinformasjon, åpningstider og lokalisering av servicetorget og både på borgerportalen og på Solsia. Konsulentene på servicetorget og informatørene på skal variere mellom å svare på telefon eller hjelpe kunder som møter opp ved skrankene. Servicetorget skal betjene chat Edialog24 innenfor avtalt åpningstid. Turistinformasjonen skal ha sesongåpne skranker i Misvær, Kjerringøy og Saltstraumen (rød autorisasjon) så lenge det ikke finnes andre alternative løsninger som for eksempel infosentraler som kan erstatte dette. Servicetorget skal være aktive og delta i arbeidsgrupper som skal utvikle flere elektroniske tjenester. Turistinformasjonen skal opprettholde samarbeidet med besøksnæringen og Visit Bodø. Delmål 5 Servicetorget skal ha fokus på beredskap og kriseinformasjon Servicetorget skal ha verktøy og kompetanse som sikrer god beredskap og sikkerhet Servicetorget skal ha bemanning slik at adgangskontroll kan følges opp ved administrasjonsbyggene. 12 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 13

7 Servicetorget skal videreutvikle krisepermen på arbeidsplassene som inneholder nødvendig verktøy og informasjon for krisehendelser. Servicetorget skal ta i bruk CIM og utarbeide tiltakskort for å avklare den enkelte medarbeiders rolle. Servicetorget skal utarbeide en egen plan for kriseinformasjon i servicetorget. Servicetorget skal få informasjon og instrukser hos kommunikasjonssjefen ved krisehendelser og sørge for å bli involvert i større øvelser. Servicetorget skal få informasjon hos leder for kriseteamet når teamet iverksettes og der er et informasjonsbehov Servicetorget skal jevnlig øve på ulike hendelser, små som store 3.2 Delmål servicetorget i Misvær Servicetorget i Misvær skal ivareta tjenester for lokalsamfunnet i Skjerstad og Misvær Servicetorget i Misvær skal fungere som bydelens nærmiljøkontor med kundemottak og opprettholde nåværende tildelte oppgaver, samtidig som arbeidet er integrert med servicetorgene i sentrum Medarbeiderne i servicetorget i Misvær skal jevnlig møte medarbeiderne i sentrum gjennom å delta på felles møter og kurs. Kompetanseutvikling skal tilbys og vurderes på lik linje med konsulentene i sentrum. Medarbeiderne skal holde seg oppdatert på hva som skjer i lokalmiljøet. Medarbeidersamtaler skal tilbys av enhetsleder. Det skal være et aktivt samarbeid mellom servicetorget i Misvær og boligkontoret om arbeidet med bostøtte Stillingene i Misvær skal fordeles slik: 1 stilling faglig leder, husforvalter og saksbehandler for sosialkontor (NAV), 1 stilling bostøtte, 1 stilling nærmiljøkontor, info-land, TT-kort og faktureringsarbeid og 1 stilling servicetorg Gjennom god ressursutnyttelse skal servicesenteret i Misvær forsvare sin eksistens ved å fremstå som et viktig samlingspunkt for et levende og aktivt lokalmiljø 3.3 Delmål Turistinformasjon Turistinformasjon skal ønske turister innenfor ferie og fritid velkommen til Bodø gjennom å informere og veilede på en god og servicevennlig måte Turistinformasjon skal ha de nødvendige ressurser for å opprettholde autorisasjon for grønt kontor. Turistinformasjonens medarbeidere skal delta på nødvendige arenaer for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. bidra til å utvikle og forbedre den faglige samhandlingen med Visit Bodø og besøksnæringen. Særlig viktig er arbeidet med å videreutvikle brosjyren «Bodø- guiden». samarbeide med reiselivsansvarlig ved samfunnskontoret gjennom gjensidig dialog og utveksling av informasjon, samt med tilstedeværelse i utviklingsarbeid som anses som relevant for. Turistinformasjon bør prøve å få til et nettverkssamarbeid med andre er. inneha nødvendig informasjonsmateriell, samt selge suvenirer, kart, internettilgang, postkort og frimerker. I tillegg markedsføre og selge medlemskap og effekter for Havørnklubben. Informatørene må holde seg oppdatert på hva som skjer, overnattingssteder, transport, spisesteder, attraksjoner, sykkelruter osv. opprettholde kontakt med guideforeningen og bruke guidene ved oppdrag. ivareta og utvikle opplæringen av deltidsansatte informatører slik at kunnskap og imøtekommenhet overfor de besøkende til en hver tid er på høyde med de krav som stilles. ha interne møter ved behov og særlig i sommersesongen når det er flere ansatte. opprettholde tilbudet om sykkelutleie og vurdere andre utleietilbud som for eksempel skiutstyr. fremstå som positiv, aktiv og profesjonell, slik at samarbeidspartnere ser nytten av det tilbudet som gis. Bodø holder til i Tollbugata 13 Foto: Jan Wasmuth 14 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 15

8 4. Detaljert oversikt over tjenestetilbud 4.1 Tjenestetilbud servicetorg Generelle servicetorgoppgaver og spesielle saksbehandleroppgaver: Sentralbordtjeneste som hurtig videreformidler telefoner servicetorget selv ikke kan svare på Informasjon og veiledning om den kommunale organisasjon Bidra med informasjon, veiledning og kontaktinformasjon til andre offentlige etater som skattetaten, NAV, fylkeskommunen, fylkesmann mfl. Adgangskontroll ved de ulike administrasjonsbyggene med ansvar for å åpne og stenge. Kan også engasjeres utover åpningstiden ved spesielle behov Beredskap krisehåndtering førstelinje Oppfølging av ulike produksjonsoppgaver i Infoland Tilbud om faks til utlandet Rett kopi-tjeneste Være behjelpelig ved påmeldingslister til kurs etc. Daglig drift av servicetorgets e-postkasse Saksbehandling av ledsagerbevis Ivareta kommunens ansvar for registrering av bostøttesøknader, oppfølging av publikumskontakt, samt samarbeid med husbanken (Misvær) Saksbehandling av TT-kort (Misvær) Gi generell informasjon og veiledning om bostøtte, ledsagerbevis og TT-kort Saksbehandling av servering, skjenke- og salgsbevillinger etter alkohol- og serveringsloven, samt oppfølging av arbeidet med «Ansvarlig alkholhåndtering» Publiseringstilgang på borgerportalen og Solsia Tilgang til fagprogrammer som ephorte, Visma Enterprise, Gis Line, KomTek, Gemini Melding, web Matrikkel, eiendomsarkiv Betjene chat Edialog24 innenfor avtalt åpningstid Servicetorgets tjenester for fagkontor: Byggesakskontoret Gi informasjon og veiledning ved oppstart av byggesakssøknad. Hvordan forberede og skaffe til veie dokumentasjon Gi veiledning om planog bygningslovens ulike søknadsformer, skjemaer Gi informasjon om status og videre fremdrift/saksgang av en byggesak Bistå med informasjon og veiledning for spesialist/ saksbehandler Opprette kontakt med saksbehandlere for spørsmål og hjelp Byplankontoret Gi generell informasjon og veiledning i reguleringsspørsmål og saksbehandleres ansvarsområde/saksbehandling Ta utsnitt av reguleringsplaner med bestemmelser når det er mulig Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres arbeidsfelt og kompetanse Søknader om dispensasjon Planer til høring Opprette kontakt med saksbehandlere for spørsmål og hjelp Byteknikk - forvaltning, plan og utbygging Gravemeldingstjeneste i nær tilknytning til servicetorget i herredshuset Benytte riktig saksbehandler i henhold til prosjekter/ ansvarsoppgaver, arbeidsfelt og kompetanse Gi generell informasjon om ut/innkjørsler, veier, gater, fartsdumper, prosjekter, vann, parker, trafikk og forurensing. Gi informasjon om søknad om utslippstillatelse, slamavskillere og septikk Gi informasjon om tilknytningsavgift, avgift på vann og avløp Registrering og utlevering av vannmålere Oljetanker Forurensing Byteknikk - drift og produksjon, herunder veiseksjon, vann og avløp, parkseksjon Ta imot generelle henvendelser og registrere i Gemini melding, evt e-post eller telefon Serviceskranken på rådhuset - Foto: Kjersti Rongved Tette sluker, grusveier, stygge hull i veibanen, snøbrøyting, frosne sluker, strøing og kosting Vannavstenging, brudd på ledning, tette avløp, behov for spylevogn Beplantning, slåing av gress, beskjæring av trær, rydding av parkområder Geodatakontoret Gi generell informasjon og veiledning om saksgang ved kartforretning, oppmåling og matrikkelbrev Gi informasjon om status på søknader, samt formidle kontakt med saksbehandler Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres arbeidsfelt og kompetanse Produksjon av situasjonskart og naboliste Opplysninger fra Bodø web matrikkel som angår bygning, eiendom, eiere osv. Produksjonsansvar av kart og i enkelte tilfeller reguleringsplaner i «Infoland» Spørsmål som angår eiendomsskatt Parkeringsseksjonen Salg av parkulatorer og verdikort Påfyll av parkulatorer (eldre modell) Gi informasjon om bruk og betalingsmåte Hvordan søke om tillatelse til handicapparkering Tildelingskontoret Førstelinje for telefonhenvendelser. Sørge for at henvendelser blir videreformidlet til riktig sted, samt videreformidle henvendelser til vakttelefon 4170 i telefontiden Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres saksfelt og kompetanse HO stab Personal og budsjettansvar for saksbehandling av servering, skjenkeog salgsbevillinger etter alkohol- og serveringsloven Implementere arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering i eksisterende drift Påmelding til kunnskapsprøver etter alkohol og serveringsloven, tilrettelegging for prøvene, retting av prøvene, gjennomgang og etterarbeid 16 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 17

9 Boligkontor Gi informasjon og veiledning ved søknader som angår kommunal bolig Videreformidle beskjeder ved behov for vedlikehold, reparasjoner eller andre henvendelser Gi informasjon og veiledning ved oppsigelse av leilighet Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres saksfelt og kompetanse Gi informasjon og veiledning søknader startlån Barnehagekontoret Gi informasjon og veiledning ved søknad om barnehageplass Registrere søknader Formidle kontakt med barnehagekontoret ved meldinger via e-post og telefon Gi informasjon og hjelp ved spørsmål som angår betaling av barnehageplass Generell kunnskap om kommunale barnehager Registrering av politiattester Ta imot, samt videreformidle vikarsøknader til barnehager Grunnskolekontoret Generell kunnskap om Bodø-skolene Skille hvilke spørsmål som skal rettes direkte til skolene eller til grunnskolekontoret Gi informasjon og hjelp ved spørsmål som angår betaling av SFO Registrere flyttemeldinger Registrere politiattester Ta imot og videreformidle vikarsøknader til SFO Kulturkontoret Gi generell informasjon og veiledning vedrørende idrettsanlegg, kultur, verneverdige bygg, velforeninger, tilskudd til nærmiljøanlegg Utdeling av kulturkortet, registrering og informasjon om bruk Generell informasjon om Sommer-Bratten Ta imot, samt videreformidle vikarsøknader til ungdomsklubber Være reserve ved påmelding til Vestvatn alpinanlegg i vinterhalvåret Eiendomskontoret - grunnseksjon om kommunale eiendommer ved kjøp av tilleggs-tomt Formidle kontakt med saksbehandler for underskrift nabovarsel Eiendomskontoret - tjenestebygg Gi generell informasjon og videreformidle interne henvendelser ang. kommunale tjenestebygg Eiendomskontoret - prosjektseksjon Gi generell informasjon og videreformidle henvendelser som angår Bodø kommunes prosjekter til riktig prosjektleder Sentralarkivet Videresende og koordinere all mottak av post som leveres ved serviceskrankene om eiendomsarkivet Ta utskrifter av tegninger eller andre dokumenter fra eiendomsarkivet Regnskapsenheten Kommunale avgifter om spørsmål angående faktura for tekniske saker, helsetjenester, barnehage og SFO-plasser, kommunale eiendomsgebyrer Utføre faktureringsarbeid (knyttet til stilling i Misvær) Benytte riktig saksbehandler i henhold til arbeidsområde og kompetanse Kemner/inkasso ved utsendelse purring på faktura Skille mellom henvendelser til inkasso, kemner eller fagkontor Skille mellom personskatt/ arbeidsgiverskatt og skatteetaten Innkjøpskontoret Mottak av tilbud/anbud Følge rutine for riktig håndtering av mottak av tilbud/anbud Politisk Sekretariat Være behjelpelige og tilgjengelige ved valg, spesielt under gjennomføring av tidligstemming og forhåndsstemming (annethvert år) om politiske møter, møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller Samfunnskontoret Videreformidle henvendelser innenfor miljø og natur, reiseliv, petroleumsvirksomhet, omdømmebygging, utvikling, samferdsel, landbruk og benytte riktig saksbehandler i henhold til kompetanse og fagfelt Servicetorget på herredshuset - Foto: Kjersti Rongved 4.2 Tjenestetilbud i serviceskranken Rådhuset Adgangskontroll/registrering av besøkende Inn/utlevering av post Inn/utlevering av nøkler Fakstjeneste inn- og utland Registrering og utlevering av kulturkortet Utlån av flagg Sentralbordtjeneste Produksjon av ID-kort 4.3 Tjenestetilbud i Misvær Servicetorgtjenester Tjenester for NAV sosialkontor, saksbehandling og oppfølging Registrering av bostøttesøkere, informasjon, veiledning og kontroll av klager Veiledning og informasjon motorferdsel i utmark, saksbehandling kommunehuset i Misvær Gjennomføring av etablererprøve, skjenke- og salgsbevilling For politiet: Skjema for pass, lotteri, basarer, politiattester, kjøreseddel For folkeregister: Flyttemeldinger, skattefrikort, skjema ang. ligningsattest Være behjelpelig i forb. med Møteplassen ang. nøkler, oppbevaring av penger Turistinformasjon rødt kontor (sommersesong) informasjon og veiledning, brosjyrer og bidra med lokal kunnskap Fakturering etter avtale med regnskap Salg av bøker, salg av årbøker og slektsbøker. Salget faktureres Trygdeytelser diverse informasjon og veiledning Hus-forvalteransvaret for kommunehuset, oversikt over nøkler, vedlikehold og reparasjoner. Leder for hus-styret for kommunehuset sammen med to representanter for lokalutvalget som vurderer husleie og utleie. 4.4 Tjenestetilbud i en Gi oppdatert informasjon og veiledning om opplevelser, aktiviteter, attraksjoner, transport, overnatting, spisesteder, shopping, turforslag, kulturarrangement m.m. Reiseplanlegging i nærområdene, samt Salten og Nordland for øvrig Guideformidling etter forespørsel fra turoperatører m.fl. Salg av medlemskap og effekter for Havørnklubben Salg av suvenirer, kart, postkort, frimerker m.m. Internettilgang Produsere bykart til eksternt og internt bruk Utleie av sykler Føre statistikk over besøkende og andre henvendelser for internt og eksternt bruk til evaluering av turistsesongen Tilby god synlig plass for brosjyrer og annet informasjonsmateriell for reiselivsnæringen i Bodø Dele ut brosjyrer, Bodø guide, Nordlandsguide, Kystriksveihåndboken m.fl. til de besøkende Opprettholde sesongåpne er i Kjerringøy, Saltstraumen og Misvær Selge reiselivsnæringens produkter 18 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 19

10 5. Årshjul HØST VINTER Medarbeidersamtaler Nettverkssamling Kompetanseutvikling Vernerunde Kompetanseutvikling Sommeråpen Ferieavvikling SOMMER Evaluering Virksomhetsplan (hvert 2. år) Sommeråpen VÅR 6. Evaluering Førstelinjearbeidsplasser som servicetorg og er dynamiske virksomheter. Arbeidstempoet kan være høyt og det kan oppstå et konstant behov for en løpende evaluering som kan føre til at endringer av rutiner er nødvendig. For å kompensere utfordringen med kommunikasjon mellom fire ulike bygg, er det svært viktig med et system som formidler meldinger og beskjeder mellom de ansatte. Til daglig er e-post i bruk og beskjeder videreformidles mellom medarbeiderne. Leder har et særskilt ansvar for å videreformidle avtaler som blir gjort med fagkontor eller andre. I tillegg er det viktig å ta i bruk meldingssystem som finnes i de ulike fagprogrammer. Det skrives alltid referater etter personalmøter. Servicekontoret har utarbeidet informasjon på intranettet Solsia om servicetorget og, om post- og budtjenester og produksjon av ID-kort. Videre er det samlet mye felles informasjon på servicekontorets eget fellesområde N: Selve virksomhetsplanen vil det være naturlig å evaluere hvert andre år, hvorpå det utarbeidet en revidert plan. Justeringer vil også kunne bli gjort i forhold til brukerundersøkelser og annen form for tilbakemeldinger. Egne erfaringer vil også kunne legges til grunn. 6.1 Avslutning Servicetorget og skal stå for service, imøtekommenhet og kvalitet på utførte tjenester og skal dermed bidra til at kommunen får et godt omdømme. Både ekstern og intern kommunikasjon skal være god. Både servicetorget og ønsker å være i utvikling og vil stadig være åpen for alt som kan bli bedre, - for våre kunder, våre turister, vår egen organisasjon og oss selv. Servicetorget og er alltid i utvikling 20 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 21

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Politiet i lokalsamfunnet. Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå

Politiet i lokalsamfunnet. Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå Politiet i lokalsamfunnet Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå Politidirektoratet 2005 POD publikasjon 12/2005 POLITIET I LOKALSAMFUNNET

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Ringerike kommune. Høringsuttalelser

Ringerike kommune. Høringsuttalelser Ringerike kommune Høringsuttalelser Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Arbeidsmiljøutvalget 3 Eldrerådet 5 Fagforbundet i Ringerike kommune 6 Fagforbundet, Ringerike bibliotek 7 FAU Haugsbygd ungdomsskole

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer