Virksomhetsplan SERVICEENHETEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013-14 SERVICEENHETEN"

Transkript

1 Besøksadresser Servicetorget: Postgården Havnegata 9, 8006 Bodø Virksomhetsplan SERVICEENHETEN Servicetorget Herredshuset: Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Servicetorget Misvær: Kommunehuset, 8100 Misvær Bodø : Tollbugt. 13, 8006 Bodø Tlf Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø Telefon: Layout: Kommunikasjon, Bodø kommune

2 Innhold Innledning Organisering og rammer Serviceenhetens kompetanseområder Arbeidstid Åpningstid Miljøfyrtårn Våre verdier Hovedmål for Serviceenheten Felles delmål for serviceenheten Delmål servicetorget i Misvær Delmål Detaljert oversikt over tjenestetilbud Tjenestetilbud servicetorg Tjenestetilbud i serviceskranken rådhuset Tjenestetilbud i Misvær Tjenestetilbud i en Årsoversikt Evaluering Avslutning Innledning Serviceenhetens virksomhetsplan for er en revidert utgave fra Den er videreutviklet på bakgrunn av erfaringer, evalueringer og nye framtidsutsikter. Personalgruppa har bidratt med innspill. Planen omhandler: - Organisering og rammer - Verdier, overordnede og egne - Mål, strategier og tiltak - Tjenestetilbud - Årsoversikt - Evaluering Servicetorget holder til i postgården, like ved Bodø rådhus Virksomhetsplan Serviceenheten 5

3 1. Organisering og rammer September 2012 ble servicekontoret en enhet i samfunnskontoret og endret dermed navn til serviceenheten. Serviceenheten består av: - Servicetorg i postgården, herredshuset og Misvær samt serviceskranken i rådhuset - Bodø i Tollbugt. 13 Bystyret behandlet PS sak 10/7 i møte Vedtaket slår fast at servicetorget lokaliseres i postgården i Bodø sentrum, mens det opprettholdes filialer i herredshuset og i kommunehuset i Misvær. I tillegg betjener servicetorget skranken i rådhuset. Under budsjettbehandlingen for 2012 ble det vedtatt at sentraladministrasjonenes enheter skal redusere bemanningen med 20 % i løpet av en 4-årsperiode. Omgjort i årsverk utgjør dette til sammen 3 stillinger hos serviceenheten. Etter nedtrekk med 2 årsverk siden 2011 innehar serviceenheten til sammen 15,25 årsverk som fordeles slik: 1 årsverk virksomhetsleder 8 årsverk servicetorg og sentralbord postgården, herredshuset, rådhuset og i Misvær 1 årsverk saksbehandler servering, skjenke- og salgsbevillinger 1 årsverk bostøttearbeid i Misvær 1 årsverk leder av servicetorget i Misvær, sosialleder og husforvalter 1 årsverk nærmiljøkontor/ lokalbefolkning i Misvær, Nav, bank, oppdrag regnskap og geodatakontoret 1 årsverk leder for Bodø 0,5 årsverk informatør Bodø 75 % årsverk renholder i Misvær Under ens sommersesong engasjeres informatører etter behov og i servicetorget tas det inn vikarer ved lengre fravær. Nedtrekket av personale har fått konsekvenser for tilgjengeligheten. Servicetorget har problemer med å opprettholde kommunens åpningstid i alle filialer og skranker uten annen støtte og hjelp. For å holde serviceskranken i rådhuset åpen har det vært nødvendig å leie inn personal fra Bodø Industri daglig fra kl. 14:00 og ut dagen. På herredshuset har det vært nødvendig å supplere med personal som er i praksisutprøving for å dekke opp fravær av det faste personalet. 1.1 Serviceenhetens kompetanseområder Servicetorget og er kommunens førstelinje og eksperter på mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Enheten har samlet sett god oversikt over kommunen som organisasjon og særlig god innsikt i enkelte fagområder. Det er medarbeidernes kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som samlet utgjør enhetens kompetanse. Serviceenhetens viktigste satsingsområde er å være servicevennlige, kunnskapsrike og tilgjengelige. Servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune oppfattes som effektiv, moderne og profesjonell. Generelle tjenester: - Sentralbordtjeneste - Veiledning- og informasjonsformidling - Samfunnets fordeling av tjenester i offentlige servicekontor innenfor stat, fylke og kommune - Bodø kommune, bydeler, næringsliv, landskap, miljø, historie og samfunnsliv - Drift av suvenirbutikk Fagkunnskaper kommunal sektor: - Byggesaker, reguleringssaker, kart og oppmåling - Veier, parker og grøntområder, vann og kloakk - Prosjektarbeider - Samfunn og næring - Etablere bedrift - Natur og miljø - Kommunale eiendomsgebyrer og andre kommunale gebyr til barnehage, SFO og helseog omsorgstjenester - Parkeringskort og parkulatorer - Kommunale boliger og kommunale eiendommer - Helse- og omsorgtjenester, sosialtjenester, sykehjem, hjemmetjenester, støtteordninger som bostøtte, ledsagerbevis, TT-kort - Servering, skjenke- og salgsbevillinger etter Servicetorgets medarbeidere - Foto: Per Inge Johnsen alkoholloven og serveringsloven - Kunnskapsprøver etter alkohol- og serveringsloven - Forebyggende arbeid med ansvarlig alkoholhåndtering - Skoler, barnehager og kulturtilbud - Reiseliv og turisme - Severdigheter, attraksjoner, transport, spisesteder og overnatting - Organisasjons- og kulturliv - Guideformidling 1.2 Arbeidstid Arbeidstiden er fra kl. 08:00 15:30 for alle medarbeidere, med muligheter for fleksitid i henhold til kommunens reglement. Medarbeidere i servicetorgene i sentrum bruker fleksi-kort og stempler inn ved ankomst og avgang. Plusstid kan avspaseres etter avtale med leder. Turistinformasjonen og servicesenteret i Misvær fører egen oversikt. 1.3 Åpningstider Servicetorg 08:00 15:30 Chat 08:30 15:00 Turistinfo, Tollbugt 13: Man fre: 09:00 15:30 Sommersesong juni, juli og august: Man fre: 09:00 20:00 Lørdag: 10:00 18:00 Søndag: 10:00 18:00 Møter Det avholdes personalmøte for ansatte med tilholdssted i sentrum fortrinnsvis i arbeidstiden når det er mulig. Enhetsmøter hvor alle medarbeiderne fra alle lokasjoner møtes, legges til etter arbeidsdagens slutt. Det gis overtidsbetaling for overtiden og resten av tiden avspaseres. Det finnes ikke budsjett for vikarer ved korttidsfravær, men det tas inn vikar ved behov hvis det finnes ressurser til det. 1.4 Miljøfyrtårn Både servicetorget i postgården og i Tollbugt 13 ble i løpet av 2013 miljøfyrtårnsertifisert og følger dermed de krav som stilles for å få et slikt sertifikat. Gode rutiner og system for arbeidsmiljø, avfall, energi og en rekke andre tiltak er med på å ivareta dette sertifikatet. Bodø rådhus er miljøfyrtårnsertifisert fra tidligere år. Ønsker du å nå servicetorget utenom åpningstiden kan du legge igjen beskjed på chat 6 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 7

4 2. Verdier De verdier vi velger å vektlegge skal stå for selve grunnmuren i vårt arbeid. Samhold Bodø rådhus i sommerlig solbad - Foto: Jan Wasmuth De verdier vi velger å vektlegge skal stå for selve grunnmuren i vårt arbeid. Verdiene skal gjenspeiles i måten vi løser våre arbeidsoppgaver på, hvordan vi kommuniserer og den atferden vi viser. Det er viktig at medarbeiderne føler et eierforhold til verdiene. Kommunen har utarbeidet felles verdier for alle ansatte i Bodø kommune. - Kvalitet - Omsorg - Respekt Med de overordnede verdiene for kommunen som ledesnor, har serviceenheten gjennom prosessarbeid jobbet frem verdier som skal være utgangspunktet for virksomhetens arbeid. Samhold For å få til et godt samhold i gruppa er det viktig med positive holdninger som god arbeidsmoral, toleranse, respekt og hjelpsomhet. Det må være vilje til å gi og ta, samt ta initiativ og støtte hverandre. Vi må ha klare forventinger til hverandre og klare mål for vår virksomhet. Åpenhet For å få til en åpenhet er det viktig at de ansatte føler trygghet og at det utvikles et tillitsforhold som fører til at man tør å være åpen mot hverandre. Forholdene må legges til rette for at den enkelte arbeidstaker kan utvikle seg selv og være mest mulig selvstendig i fellesskapet. Vi må opptre lojalt overfor vår arbeidsgiver og våre kollegaer i vår kundebehandling. Sikkerheten må være ivaretatt og ingen form for sjikanering eller trakassering er akseptert eller godtatt. Bli hørt og sett Et miljø hvor alle virkelig lytter til hverandre og svarene er så klare som mulig, vil gi den enkelte følelsen av å bli hørt og sett. Ved å gi hverandre positive tilbakemeldinger styrker vi de sterke sidene hos hvert individ og det blir en viktig motivasjonsfaktor i arbeidet. Ønsker vi å bli tatt på alvor må vi også respektere at vi ikke alltid kan få det som vi vil. Likevel må den enkelte få legge frem sine synspunkter og bli hørt. 8 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 9

5 3. Hovedmål for serviceenheten Servicetorget skal være et naturlig førstevalg når man ønsker kontakt med Bodø kommune Maksimum 20 sekunder ventetid på sentralbordtjeneste I servicetorget skal mest mulig av saksbehandling foregå i front Turistene skal få et godt inntrykk av Bodø og dermed være lenger enn planlagt etter et besøk i en Alle henvendelser til servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune får et godt omdømme fordi de håndteres profesjonelt 3.1 Felles delmål for serviceenheten Delmål 1: Innbyggere og andre besøkende som henvender seg til servicetorget eller skal bli møtt med god service og imøtekommenhet. Servicetorg og skal ha fokus på god kundebehandling og godt arbeidsmiljø Servicetorget og skal ta både positive og mindre positive tilbakemeldinger på alvor. Om mulig skal det gjennomføres brukerundersøkelser. Daglige tilbakemeldinger som angår servicevennlighet, kompetanse og tilgjengelighet, både internt og eksternt, skal tas opp til vurdering og føre til endring hvis det er nødvendig. I servicetorget skal det med jevne mellomrom føres statistikk over en periode for å kartlegge antall henvendelser og hvilke tjenester innbyggerne etterspør. I en skal det føres kontinuerlig statistikk over besøkende. Kunnskap om kundebehandling og kommunikasjon skal utvikles fortløpende. Servicekonsulenter og turistverter skal møte besøkende med velvilje, høflighet og respekt. Det skal legges vekt på å gi god veiledning og vise tålmodighet. Likeverdig offentlige tjenester skal stå i fokus og man skal være spesielt oppmerksom på at enkelte kan ha særskilt behov for tilpasset hjelp. Det kan være innvandrere, funksjonshemmede, eldre eller andre. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø skal utvikles gjennom systematisk HMS-arbeid. Dialog og medvirkning skal være nøkkelord i denne sammenhengen og de etablerte møtearenaer skal opprettholdes. Det skal jobbes for at sykefraværet skal holde seg under 5 % og det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler med den enkelte medarbeider. Mål og arbeidsoppgaver skal være klare og tydelige. Det skal være lov å sette grenser både overfor kunder og andre. Inventar og møbler skal være tilpasset arbeidssituasjon og gi muligheter for variasjon. Det skal gjennomføres vernerunder. Delmål 2: Servicetorg og skal representere Bodø som en effektiv og moderne kommune. Servicetorg og skal følge med i utviklingen nasjonalt gjennom å delta aktivt i landsomfattende og regionale nettverk for offentlig service og reiseliv, samtidig som man er involvert i utviklingsarbeid internt, herunder spesielt med tanke på å utvide det elektroniske tjenestetilbudet. Servicetorget skal være representert i interne arbeidsgrupper som skal utvikle elektroniske kommunale tjenester og være en pådriver for å få disse gjennomført Servicetorget skal bruke kommunens borgerportal aktivt og henvise innbyggere og andre til å bruke portalen for informasjon. Likeverdige offentlige tjenester til alle - Foto: Kjersti Rongved Serviceenheten skal samtidig være aktive med å publisere aktualiteter og levere innspill til kampanjer Servicetorget skal ha særlig ansvar for å følge utviklingen på kommunens borgerportal og intranettet Solsia og dermed bidra til at informasjon er riktig og oppdatert. Servicetorget skal være tilgjengelig for dem som ønsker kontakt på chat Edialog24 gjennom samarbeid med Visit Bodø ha nytte av gjensidig informasjon, faglig utveksling og utvikling av informasjon i brosjyre og på nett. Servicetorget og skal ha en naturlig tilknytning til samfunnskontoret og det skal rapporteres til utviklingssjefen Servicetorget og skal samarbeide med kommunikasjonsenheten Serviceenheten skal delta aktivt i «Forum for offentlig service» nasjonalt, regionalt og lokalt for oppdatering av sentrale føringer, samt for å følge med hva som skjer i andre kommuner Serviceenheten skal jobbe for et nytt og moderne rådhus som samler hele kommuneadministrasjonen, og hvor servicetorget er det første besøkende møter Delmål 3: Innbyggere, turister og andre besøkende skal møte kompetente og profesjonelle servicekonsulenter og turistverter. Servicetorget og skal vedlikeholde og utvikle et forpliktende samarbeid med fagkontorer og andre samarbeidspartnere for faglig oppdatering. I servicetorget skal det jevnlig og minimum hver måned gjennomføres intern opplæring innenfor aktuelle fagområder. Servicetorgets behov må ses på i samarbeid med fagkontorene. Likeverdige offentlige tjenester til alle skal stå i fokus, spesielt med tanke på innvandrere. Faglig oppdatering skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden. I servicetorget skal det legges vekt på at alle servicekonsulentene skal ha generell god kunnskap, men enkelte av konsulentene kan ha spesielt god kunnskap om enkelte fagområder. Servicetorget og skal ha tilgang på nødvendig fagprogram for å kunne svare mest mulig på spørsmål i førstelinja. 10 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 11

6 Prosedyrer som angår servicetorg skal redigeres ved behov og samles i kvalitetslosen eller på andre tilgjengelige dataområder. Dette som en støtte for å sikre god kvalitet på de oppgaver som utføres av den enkelte medarbeider. Medarbeiderne i servicetorget og skal ha en god oversikt over kommunens hjemmeside og kjennskap til hvor man finner relevant informasjon. Servicetorget skal videreutvikle «OSS ofte stilte spørsmål», - et verktøy for å sikre kvalitet på svarene som blir gitt. Serviceenhetens egne saksbehandlere skal ha nær samhandling med servicetorget og sørge for at saksfeltene servering, skjenke- og salgsbevillinger etter alkoholog serveringsloven, ledsagerbevis, TT-kort, Infoland og bostøtte er kjent for alle. Servicetorg og skal være representert i prosjekter som er av faglig interesse og viktighet for videre utvikling. Servicetorget skal fortsette arbeidet med å koordinere tverrfaglig innvandrernettverk Ved ledige stillinger skal det tas utgangspunkt i stillingsbeskrivelsene for å få kompetente søkere. Det skal legges vekt på mangfold i personalgruppa. Det skal gjennomføres intervju hvor man følger utarbeidet intervjuguide. Referanser og kompetanse skal sjekkes. Ved nyansettelse og kortere vikariater skal sjekkliste for nytilsatte følges. Opplæring i den første tiden skal gjøres trinnvis og med gjentatte repetisjoner for å sikre at nødvendig informasjon blir oppfattet. Kompetanseutvikling i en ivaretas for fast ansattes del gjennom å delta på språkkurs, kurs i sosiale medier, datakurs, ekskursjoner m.m. For de deltidsansatte må kompetanseutviklingen ivaretas gjennom opplæring fra fast ansatte, besøk hos reiselivsbedrifter som museer, overnattingsog aktivitetstilbydere med flere. Det bør også være ekskursjoner til nærområdene i Salten. Informatørprøve skal bestås. Bodø ivaretar i dag Bodø guideservice. Dette krever oppfølging og opplæring av gamle og nye guider slik at vertskapsrollen for Bodø kommune blir ivaretatt på en profesjonell måte. Saksbehandleroppgaver skal utføres så godt det lar seg gjøre innenfor offentlighetslovens bestemmelser til saksbehandlingstid. Saksbehandlere skal få den oppdatering som er nødvendig for å gjennomføre saksbehandlingen på korrekt måte i henhold til gjeldende lovverk. Medarbeidere i servicetorg og må, så langt ressursene strekker til, få jevnlig tilbud om relevante kurs, delta på aktuelle konferanser eller desentralisert høgskoleutdanning. Delmål 4 Servicetorg og skal bidra til at Bodø kommune oppleves som åpen og tilgjengelig for innbyggere og besøkende. Servicetorget og skal være synlige, lett å finne og enkle å få kontakt med. Tilgjengelige personalressurser skal fordeles på best mulig måte. Bemanning skal tilfredsstille kravet om at førstelinja skal ivareta adgangskontroll, arbeidsoppgaver og antall henvendelser. Nødvendig verktøy i form av PCer, telefoner og headset skal oppgraderes og skiftes ut når det er påkrevd. Medarbeiderne skal ha tilgang til nødvendig programvare for å kunne utføre jobben de er satt til. Nært samarbeid med IKT er nødvendig. Lokalene skal til enhver tid være tilgjengelige, også for funksjonshemmede. Det skal være lett å finne frem ved hjelp av skilting. Det skal være muligheter for parkering og åpningstidene skal være brukervennlige og tilpasset personalressursene. Turistinformasjon skal ha åpningstider som gir grønn autorisasjon. Servicetorget tilpasser seg mangfoldet i befolkningen - Foto: Kjersti Rongved Det skal være lett å finne kontaktinformasjon, åpningstider og lokalisering av servicetorget og både på borgerportalen og på Solsia. Konsulentene på servicetorget og informatørene på skal variere mellom å svare på telefon eller hjelpe kunder som møter opp ved skrankene. Servicetorget skal betjene chat Edialog24 innenfor avtalt åpningstid. Turistinformasjonen skal ha sesongåpne skranker i Misvær, Kjerringøy og Saltstraumen (rød autorisasjon) så lenge det ikke finnes andre alternative løsninger som for eksempel infosentraler som kan erstatte dette. Servicetorget skal være aktive og delta i arbeidsgrupper som skal utvikle flere elektroniske tjenester. Turistinformasjonen skal opprettholde samarbeidet med besøksnæringen og Visit Bodø. Delmål 5 Servicetorget skal ha fokus på beredskap og kriseinformasjon Servicetorget skal ha verktøy og kompetanse som sikrer god beredskap og sikkerhet Servicetorget skal ha bemanning slik at adgangskontroll kan følges opp ved administrasjonsbyggene. 12 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 13

7 Servicetorget skal videreutvikle krisepermen på arbeidsplassene som inneholder nødvendig verktøy og informasjon for krisehendelser. Servicetorget skal ta i bruk CIM og utarbeide tiltakskort for å avklare den enkelte medarbeiders rolle. Servicetorget skal utarbeide en egen plan for kriseinformasjon i servicetorget. Servicetorget skal få informasjon og instrukser hos kommunikasjonssjefen ved krisehendelser og sørge for å bli involvert i større øvelser. Servicetorget skal få informasjon hos leder for kriseteamet når teamet iverksettes og der er et informasjonsbehov Servicetorget skal jevnlig øve på ulike hendelser, små som store 3.2 Delmål servicetorget i Misvær Servicetorget i Misvær skal ivareta tjenester for lokalsamfunnet i Skjerstad og Misvær Servicetorget i Misvær skal fungere som bydelens nærmiljøkontor med kundemottak og opprettholde nåværende tildelte oppgaver, samtidig som arbeidet er integrert med servicetorgene i sentrum Medarbeiderne i servicetorget i Misvær skal jevnlig møte medarbeiderne i sentrum gjennom å delta på felles møter og kurs. Kompetanseutvikling skal tilbys og vurderes på lik linje med konsulentene i sentrum. Medarbeiderne skal holde seg oppdatert på hva som skjer i lokalmiljøet. Medarbeidersamtaler skal tilbys av enhetsleder. Det skal være et aktivt samarbeid mellom servicetorget i Misvær og boligkontoret om arbeidet med bostøtte Stillingene i Misvær skal fordeles slik: 1 stilling faglig leder, husforvalter og saksbehandler for sosialkontor (NAV), 1 stilling bostøtte, 1 stilling nærmiljøkontor, info-land, TT-kort og faktureringsarbeid og 1 stilling servicetorg Gjennom god ressursutnyttelse skal servicesenteret i Misvær forsvare sin eksistens ved å fremstå som et viktig samlingspunkt for et levende og aktivt lokalmiljø 3.3 Delmål Turistinformasjon Turistinformasjon skal ønske turister innenfor ferie og fritid velkommen til Bodø gjennom å informere og veilede på en god og servicevennlig måte Turistinformasjon skal ha de nødvendige ressurser for å opprettholde autorisasjon for grønt kontor. Turistinformasjonens medarbeidere skal delta på nødvendige arenaer for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. bidra til å utvikle og forbedre den faglige samhandlingen med Visit Bodø og besøksnæringen. Særlig viktig er arbeidet med å videreutvikle brosjyren «Bodø- guiden». samarbeide med reiselivsansvarlig ved samfunnskontoret gjennom gjensidig dialog og utveksling av informasjon, samt med tilstedeværelse i utviklingsarbeid som anses som relevant for. Turistinformasjon bør prøve å få til et nettverkssamarbeid med andre er. inneha nødvendig informasjonsmateriell, samt selge suvenirer, kart, internettilgang, postkort og frimerker. I tillegg markedsføre og selge medlemskap og effekter for Havørnklubben. Informatørene må holde seg oppdatert på hva som skjer, overnattingssteder, transport, spisesteder, attraksjoner, sykkelruter osv. opprettholde kontakt med guideforeningen og bruke guidene ved oppdrag. ivareta og utvikle opplæringen av deltidsansatte informatører slik at kunnskap og imøtekommenhet overfor de besøkende til en hver tid er på høyde med de krav som stilles. ha interne møter ved behov og særlig i sommersesongen når det er flere ansatte. opprettholde tilbudet om sykkelutleie og vurdere andre utleietilbud som for eksempel skiutstyr. fremstå som positiv, aktiv og profesjonell, slik at samarbeidspartnere ser nytten av det tilbudet som gis. Bodø holder til i Tollbugata 13 Foto: Jan Wasmuth 14 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 15

8 4. Detaljert oversikt over tjenestetilbud 4.1 Tjenestetilbud servicetorg Generelle servicetorgoppgaver og spesielle saksbehandleroppgaver: Sentralbordtjeneste som hurtig videreformidler telefoner servicetorget selv ikke kan svare på Informasjon og veiledning om den kommunale organisasjon Bidra med informasjon, veiledning og kontaktinformasjon til andre offentlige etater som skattetaten, NAV, fylkeskommunen, fylkesmann mfl. Adgangskontroll ved de ulike administrasjonsbyggene med ansvar for å åpne og stenge. Kan også engasjeres utover åpningstiden ved spesielle behov Beredskap krisehåndtering førstelinje Oppfølging av ulike produksjonsoppgaver i Infoland Tilbud om faks til utlandet Rett kopi-tjeneste Være behjelpelig ved påmeldingslister til kurs etc. Daglig drift av servicetorgets e-postkasse Saksbehandling av ledsagerbevis Ivareta kommunens ansvar for registrering av bostøttesøknader, oppfølging av publikumskontakt, samt samarbeid med husbanken (Misvær) Saksbehandling av TT-kort (Misvær) Gi generell informasjon og veiledning om bostøtte, ledsagerbevis og TT-kort Saksbehandling av servering, skjenke- og salgsbevillinger etter alkohol- og serveringsloven, samt oppfølging av arbeidet med «Ansvarlig alkholhåndtering» Publiseringstilgang på borgerportalen og Solsia Tilgang til fagprogrammer som ephorte, Visma Enterprise, Gis Line, KomTek, Gemini Melding, web Matrikkel, eiendomsarkiv Betjene chat Edialog24 innenfor avtalt åpningstid Servicetorgets tjenester for fagkontor: Byggesakskontoret Gi informasjon og veiledning ved oppstart av byggesakssøknad. Hvordan forberede og skaffe til veie dokumentasjon Gi veiledning om planog bygningslovens ulike søknadsformer, skjemaer Gi informasjon om status og videre fremdrift/saksgang av en byggesak Bistå med informasjon og veiledning for spesialist/ saksbehandler Opprette kontakt med saksbehandlere for spørsmål og hjelp Byplankontoret Gi generell informasjon og veiledning i reguleringsspørsmål og saksbehandleres ansvarsområde/saksbehandling Ta utsnitt av reguleringsplaner med bestemmelser når det er mulig Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres arbeidsfelt og kompetanse Søknader om dispensasjon Planer til høring Opprette kontakt med saksbehandlere for spørsmål og hjelp Byteknikk - forvaltning, plan og utbygging Gravemeldingstjeneste i nær tilknytning til servicetorget i herredshuset Benytte riktig saksbehandler i henhold til prosjekter/ ansvarsoppgaver, arbeidsfelt og kompetanse Gi generell informasjon om ut/innkjørsler, veier, gater, fartsdumper, prosjekter, vann, parker, trafikk og forurensing. Gi informasjon om søknad om utslippstillatelse, slamavskillere og septikk Gi informasjon om tilknytningsavgift, avgift på vann og avløp Registrering og utlevering av vannmålere Oljetanker Forurensing Byteknikk - drift og produksjon, herunder veiseksjon, vann og avløp, parkseksjon Ta imot generelle henvendelser og registrere i Gemini melding, evt e-post eller telefon Serviceskranken på rådhuset - Foto: Kjersti Rongved Tette sluker, grusveier, stygge hull i veibanen, snøbrøyting, frosne sluker, strøing og kosting Vannavstenging, brudd på ledning, tette avløp, behov for spylevogn Beplantning, slåing av gress, beskjæring av trær, rydding av parkområder Geodatakontoret Gi generell informasjon og veiledning om saksgang ved kartforretning, oppmåling og matrikkelbrev Gi informasjon om status på søknader, samt formidle kontakt med saksbehandler Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres arbeidsfelt og kompetanse Produksjon av situasjonskart og naboliste Opplysninger fra Bodø web matrikkel som angår bygning, eiendom, eiere osv. Produksjonsansvar av kart og i enkelte tilfeller reguleringsplaner i «Infoland» Spørsmål som angår eiendomsskatt Parkeringsseksjonen Salg av parkulatorer og verdikort Påfyll av parkulatorer (eldre modell) Gi informasjon om bruk og betalingsmåte Hvordan søke om tillatelse til handicapparkering Tildelingskontoret Førstelinje for telefonhenvendelser. Sørge for at henvendelser blir videreformidlet til riktig sted, samt videreformidle henvendelser til vakttelefon 4170 i telefontiden Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres saksfelt og kompetanse HO stab Personal og budsjettansvar for saksbehandling av servering, skjenkeog salgsbevillinger etter alkohol- og serveringsloven Implementere arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering i eksisterende drift Påmelding til kunnskapsprøver etter alkohol og serveringsloven, tilrettelegging for prøvene, retting av prøvene, gjennomgang og etterarbeid 16 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 17

9 Boligkontor Gi informasjon og veiledning ved søknader som angår kommunal bolig Videreformidle beskjeder ved behov for vedlikehold, reparasjoner eller andre henvendelser Gi informasjon og veiledning ved oppsigelse av leilighet Benytte riktig saksbehandler i henhold til deres saksfelt og kompetanse Gi informasjon og veiledning søknader startlån Barnehagekontoret Gi informasjon og veiledning ved søknad om barnehageplass Registrere søknader Formidle kontakt med barnehagekontoret ved meldinger via e-post og telefon Gi informasjon og hjelp ved spørsmål som angår betaling av barnehageplass Generell kunnskap om kommunale barnehager Registrering av politiattester Ta imot, samt videreformidle vikarsøknader til barnehager Grunnskolekontoret Generell kunnskap om Bodø-skolene Skille hvilke spørsmål som skal rettes direkte til skolene eller til grunnskolekontoret Gi informasjon og hjelp ved spørsmål som angår betaling av SFO Registrere flyttemeldinger Registrere politiattester Ta imot og videreformidle vikarsøknader til SFO Kulturkontoret Gi generell informasjon og veiledning vedrørende idrettsanlegg, kultur, verneverdige bygg, velforeninger, tilskudd til nærmiljøanlegg Utdeling av kulturkortet, registrering og informasjon om bruk Generell informasjon om Sommer-Bratten Ta imot, samt videreformidle vikarsøknader til ungdomsklubber Være reserve ved påmelding til Vestvatn alpinanlegg i vinterhalvåret Eiendomskontoret - grunnseksjon om kommunale eiendommer ved kjøp av tilleggs-tomt Formidle kontakt med saksbehandler for underskrift nabovarsel Eiendomskontoret - tjenestebygg Gi generell informasjon og videreformidle interne henvendelser ang. kommunale tjenestebygg Eiendomskontoret - prosjektseksjon Gi generell informasjon og videreformidle henvendelser som angår Bodø kommunes prosjekter til riktig prosjektleder Sentralarkivet Videresende og koordinere all mottak av post som leveres ved serviceskrankene om eiendomsarkivet Ta utskrifter av tegninger eller andre dokumenter fra eiendomsarkivet Regnskapsenheten Kommunale avgifter om spørsmål angående faktura for tekniske saker, helsetjenester, barnehage og SFO-plasser, kommunale eiendomsgebyrer Utføre faktureringsarbeid (knyttet til stilling i Misvær) Benytte riktig saksbehandler i henhold til arbeidsområde og kompetanse Kemner/inkasso ved utsendelse purring på faktura Skille mellom henvendelser til inkasso, kemner eller fagkontor Skille mellom personskatt/ arbeidsgiverskatt og skatteetaten Innkjøpskontoret Mottak av tilbud/anbud Følge rutine for riktig håndtering av mottak av tilbud/anbud Politisk Sekretariat Være behjelpelige og tilgjengelige ved valg, spesielt under gjennomføring av tidligstemming og forhåndsstemming (annethvert år) om politiske møter, møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller Samfunnskontoret Videreformidle henvendelser innenfor miljø og natur, reiseliv, petroleumsvirksomhet, omdømmebygging, utvikling, samferdsel, landbruk og benytte riktig saksbehandler i henhold til kompetanse og fagfelt Servicetorget på herredshuset - Foto: Kjersti Rongved 4.2 Tjenestetilbud i serviceskranken Rådhuset Adgangskontroll/registrering av besøkende Inn/utlevering av post Inn/utlevering av nøkler Fakstjeneste inn- og utland Registrering og utlevering av kulturkortet Utlån av flagg Sentralbordtjeneste Produksjon av ID-kort 4.3 Tjenestetilbud i Misvær Servicetorgtjenester Tjenester for NAV sosialkontor, saksbehandling og oppfølging Registrering av bostøttesøkere, informasjon, veiledning og kontroll av klager Veiledning og informasjon motorferdsel i utmark, saksbehandling kommunehuset i Misvær Gjennomføring av etablererprøve, skjenke- og salgsbevilling For politiet: Skjema for pass, lotteri, basarer, politiattester, kjøreseddel For folkeregister: Flyttemeldinger, skattefrikort, skjema ang. ligningsattest Være behjelpelig i forb. med Møteplassen ang. nøkler, oppbevaring av penger Turistinformasjon rødt kontor (sommersesong) informasjon og veiledning, brosjyrer og bidra med lokal kunnskap Fakturering etter avtale med regnskap Salg av bøker, salg av årbøker og slektsbøker. Salget faktureres Trygdeytelser diverse informasjon og veiledning Hus-forvalteransvaret for kommunehuset, oversikt over nøkler, vedlikehold og reparasjoner. Leder for hus-styret for kommunehuset sammen med to representanter for lokalutvalget som vurderer husleie og utleie. 4.4 Tjenestetilbud i en Gi oppdatert informasjon og veiledning om opplevelser, aktiviteter, attraksjoner, transport, overnatting, spisesteder, shopping, turforslag, kulturarrangement m.m. Reiseplanlegging i nærområdene, samt Salten og Nordland for øvrig Guideformidling etter forespørsel fra turoperatører m.fl. Salg av medlemskap og effekter for Havørnklubben Salg av suvenirer, kart, postkort, frimerker m.m. Internettilgang Produsere bykart til eksternt og internt bruk Utleie av sykler Føre statistikk over besøkende og andre henvendelser for internt og eksternt bruk til evaluering av turistsesongen Tilby god synlig plass for brosjyrer og annet informasjonsmateriell for reiselivsnæringen i Bodø Dele ut brosjyrer, Bodø guide, Nordlandsguide, Kystriksveihåndboken m.fl. til de besøkende Opprettholde sesongåpne er i Kjerringøy, Saltstraumen og Misvær Selge reiselivsnæringens produkter 18 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 19

10 5. Årshjul HØST VINTER Medarbeidersamtaler Nettverkssamling Kompetanseutvikling Vernerunde Kompetanseutvikling Sommeråpen Ferieavvikling SOMMER Evaluering Virksomhetsplan (hvert 2. år) Sommeråpen VÅR 6. Evaluering Førstelinjearbeidsplasser som servicetorg og er dynamiske virksomheter. Arbeidstempoet kan være høyt og det kan oppstå et konstant behov for en løpende evaluering som kan føre til at endringer av rutiner er nødvendig. For å kompensere utfordringen med kommunikasjon mellom fire ulike bygg, er det svært viktig med et system som formidler meldinger og beskjeder mellom de ansatte. Til daglig er e-post i bruk og beskjeder videreformidles mellom medarbeiderne. Leder har et særskilt ansvar for å videreformidle avtaler som blir gjort med fagkontor eller andre. I tillegg er det viktig å ta i bruk meldingssystem som finnes i de ulike fagprogrammer. Det skrives alltid referater etter personalmøter. Servicekontoret har utarbeidet informasjon på intranettet Solsia om servicetorget og, om post- og budtjenester og produksjon av ID-kort. Videre er det samlet mye felles informasjon på servicekontorets eget fellesområde N: Selve virksomhetsplanen vil det være naturlig å evaluere hvert andre år, hvorpå det utarbeidet en revidert plan. Justeringer vil også kunne bli gjort i forhold til brukerundersøkelser og annen form for tilbakemeldinger. Egne erfaringer vil også kunne legges til grunn. 6.1 Avslutning Servicetorget og skal stå for service, imøtekommenhet og kvalitet på utførte tjenester og skal dermed bidra til at kommunen får et godt omdømme. Både ekstern og intern kommunikasjon skal være god. Både servicetorget og ønsker å være i utvikling og vil stadig være åpen for alt som kan bli bedre, - for våre kunder, våre turister, vår egen organisasjon og oss selv. Servicetorget og er alltid i utvikling 20 Virksomhetsplan Serviceenheten Virksomhetsplan Serviceenheten 21

Organisering og lokalisering av servicetorg

Organisering og lokalisering av servicetorg Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2010 5184/2010 2010/3507 Saksnummer Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget 26.01.2010 10/7 Bystyret 11.02.2010 Organisering og lokalisering

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2011 30721/2011 2011/4725 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/83 Formannskapet 01.06.2011 Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Detaljer

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Servicekontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Service. Bamble kommune

Service. Bamble kommune Service Bamble kommune Service «I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet, ansatte som forsøker å finne gode løsninger og leverer god kvalitet på tjenester. Vi er Bamble kommune». Service

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Hva kan vi hjelpe deg med? Innherred samkommune Servicekontoret

Hva kan vi hjelpe deg med? Innherred samkommune Servicekontoret Hva kan vi hjelpe deg med? 2 Hva er et servicekontor? 3 SERVICE PÅ ETT STED! Servicekontoret gir deg informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester. Her kan du få svar med en gang eller vi henviser

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Disposisjon - Hvorfor strategiplan? - Rammer - Hvordan jobbet vi frem planen - Strategiplan for

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006

RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI. i nfo VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 RANDABERG KOMMUNE INFORMASJONSSTRATEGI VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.06.2006 i nfo rma Sammen sjon. Innhold: Mål for Randaberg kommunes informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet... 1 Forankring av kommunens

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Innherred samkommune. Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret. 10.april 2008. Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold

Innherred samkommune. Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret. 10.april 2008. Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold Innherred samkommune Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret 10.april 2008 1 Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold Bemanning servicekontoret ISK 2www.innherred-samkommune.no Enhetsleder

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer