Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift""

Transkript

1 Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift" Innledning: For å utrede et alternativ med Fauske Bydrift er det opprettet en prosjektgruppe. Gruppa har bestått av følgende: Lise-Gunn Hansen - hovedtillitsvalgt Håkon Hansen - plasstillitsvalgt Torodd Støver - verneombud enhet VVA Frank Zahl-Ieder VVA Frode Ramskjell- avd.ing. VVA I tillegg har kommunalsjef Frank Bernhardsen fulgt saken på vegne av rådmannen. Det har i prosessen vært fokusert på å gi en korrekt og informativ beskrivelse av dagens organisering, finne ut hvordan andre kommuner driver sine VVA-tjenester samt finne fram til alternative driftsformer for framtidig organisering. For å finne andre kommuner som har foretatt endringer har det vært kontakter mot tillitsvalgte lokalt (Bodø) og sentralt, mot Driftsassistansen i Nordland samt mot andre kontaktnett i bransjen. Dagens situasjon i Fauske kommune Bemanning: Enhet VVA er bemannet med 18,5 årsverk, se vedlagt organisasjonskart. Enhet VVAs hovedoppgave er 4-delt: 1. Drift - tilsyn/overvåking av tekniske installasjoner og ledningsnett 2. Vedlikehold - systematisk løpende og forebyggende vedlikehold 3. Beredskap - se nedenfor 4. Anlegg - bygging av nye VVA-anlegg og rehabilitering av eksisterende VVA Enhet VVA er den enheten som leverer varer og tjenester til flest brukere i hele kommunen (sannsynligvis opp mot 100 %). For å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig rasjonell måte innenfor enheten drives det vekseldrift av mannskaper og biler/maskiner innenfor alle ansvarsområder. Ved en flerbruksmodell av mannskaper og utstyr har enhet VVA fått en meget fleksibel arbeidstokk i

2 som over lang tid har tillegnet seg kunnskaper og kompetanse som er svært viktig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut de kommunaltekniske anlegg. Saltdal, Beiarn, Sørfold og Fauske kommune opprettet i 2007 et samarbeid med faste møter hvor det blant annet er kartlagt hvordan vi kan utnytte hverandres tjenester. Gjennom dette fora har eksempelvis kommunene kjøpt inn et felles filmkamera for filming av VA-ledninger. Beredskap: Innenfor vann og avløp har enheten helårs beredskap. Mannskaper ved enheten er tilgjengelig på egen vakttelefon vedrørende øyeblikkelig hjelp. Tjeneste er myntet hovedsakelig til kommunens egne installasjoner og ledningsnett, men blir ofte utkalt til private oppdrag i forbindelse med tette avløp, frosne/lekke vannledninger osv. Ved tette avløp anvender Sørfold kommune og innbyggerne der også denne tjenesten. Mannskaper og utstyr kan til enhver tid raskt omdisponeres (kort beslutningstid) dersom det oppstår akutte eller uforutsette hendelser, så som flom, kraftig snøfall, glatte veier, vannlekkasjer, tilbakeslag avløp, forurensning og for å berge liv og helse ved naturkatastrofer etc. Brøyteberedskapen blir etablert årlig til den helgen som er nærmest den t.o.m Henvendelser vedrørende brøyting/strøing rettes til samme vakttelefon som VA - vakten. Veg: Målsetting kommunale veier: Forestå opprusting av kommunale veier iht de budsjettmidler som kommunestyret vedtar. Arbeide for å styrke driftsbudsjettet med hensyn på standardheving av alle kommunale veier. Belysning langs kommunale veier sikres en forsvarlig drift, slik at innbyggerne kan ferdes trygt i den mørke årstid. Enhet VVA har drift og vedlikeholdsansvar for ca. 142 km vei, herav ca. 36 km asfaltert vei. Vintervedlikeholdet i Fauskeområdet mellom Vassryggen i nord til Sjønstå i øst, Røvika i vest og Leivset i sør utføres i egenregi. Vintervedlikeholdet i Sulitjelma og i Valnesfjord utføres av private leverandører i 3-4 årsavtaler (enhet VVA utfører sandstrøing i Valnesfjord). Kvaliteten på sommervedlikehold er svært avhengig av at veier som er nedslitt får nødvendig opprusting med nytt bærelag. Høvling av nedslitte veier med manglende tykkelse av toppdekke er vanskelig å vedlikeholde tilfredsstillende. 2

3 I tillegg drifter og vedlikeholder enheten ca 2100 gatelyspunkter, herav 200 stk. på oppdrag for Statens Vegvesen. All drift og vedlikehold utføres av privat leverandør. Vann: Utdrag av vedtatt målsetting i Hovedplan vann: Sikre vedlikehold av ledningsnett og vannbehandling i henhold til gjeldende drikkevannsforskrifter slik at det er til det beste for forbrukerne. Alle planlagte stopp i leveransen eller inngrep som medfører avvik i vannkvaliteten av betydning for abonnenten varsles. Forsyningsgarantien vil normalt ligge innenfor 4-6 timer, ved lengre avbrudd vil vann bringes ut til abonnentene. På sikt å sørge for at alle kommunale vannverk har endelig godkjenning Vedlikeholde og rehabilitere ledningsnettet slik at lekkasjemengden blir minimal. Fauske kommune leverer drikkevann fra totalt 6 vannbehandlingsanlegg, hhv Lomi, Stengvann, Klungset, Valnesfjord, Nordvik og FridaL. Ledningsnettet fra disse vannverkene utgjør ca. 280 km. For å opprettholde forsvarlig vanntrykk på nettet er det anlagt 9 trykkøkn ingsstasjon er. Kommunen har de senere år bygd 3 nye vannbehandlingsanlegg, henholdsvis Klungset, Stengvann og Nordvik vannbehandlingsanlegg. Følgende vannverk har endelig godkjenning: Lomi, Klungset og FridaL. Etter ett års prøvedrift forventes endelig godkjenning av Stengvann. Ingen vannprøver fra de kommunale vannverk i 2008 har påviste behov for kokevarsel. Vannforsyningen til kommunens abonnenter har forløpt seg stabil uten lange avbrudd eller driftsstans. Avløp: Utdrag av vedtatt målsettng i Hovedplan Avløp: Sikre vedlikehold av ledningsnett, kloakkpumpestasjoner, rense- og silanlegg på en forsvarlig måte. Hindre tilbakeslag fra kommunalt nett, slik at forsikringsskader unngås. Arbeide aktivt for å skille overflatevann ut fra spillvann. (separatsystem) Alle utslipp kommunen har ansvaret for skal tas hånd om slik at verken miljøskade eller sjenerende forhold oppstår. Det er anlagt ca. 120 km. kommunale avløpsledninger som enhet VVA drifter og vedlikeholder. Det er etablert 3 avløpsrenseanlegg som driftes avenhetens personell. For å samle avløpsvannet til sentrale utløp er det anlagt 24 pumpestasjoner. Renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett har vært drevet uten store avvik, men vii pga. høy alder kreve oppgraderinger i framtiden. 3

4 Slam: Målsetting vedrørende slam:. Slam skal leveres i henhold til slamforskriften. Innsamlingen av slam utføres av privat leverandør. Sørfold kommune deltar også i avtalen. Investeringer: Enhet VVA planlegger og utfører egne anlegg i egen regi. Tjenester/utstyr som enheten ikke disponerer selv, eller prosjekter som enheten ikke har kapasitet til å utføre selv, leies inn ved å inngå konkurranse med rammeavtaler eller egne prosjektavtaler. Fordelingen mellom innleide tjenester og egne tjenester ved ett normalt anleggsoppdrag er henholdsvis ca. 70/30 (innleide tjenester utgjør ca. 70 %). I budsjett for 2008 (inntekt egen sektor) ble det forutsatt at enhet VVA skal inntjene kr. 1,6 mill på egne mannskaper og biler/maskiner. Dette ble oppnådd. Finneid kai: Finneid kai driftes av enhet VVA. Det er inngått avtale med privat leverandør om å innrapporterer alle båtanløp til kommunen. Renovasjon: Renovasjon utføres av interkommunalt selskap IRIS. Fauske kommunes påslag på avgiften dekker blant annet våropprydding og rydding etter forsøpling i naturen. Regnskap 2007/2008: Det totale driftsregnskapet for 2007 viste balanse samlet innenfor alle ansvarsområder. Dette medførte at avgiftsnivået for vann og avløp forble uforandret. Driftsregnskapet for 2008 viser overforbruk på selvkostområdet vann. Dette skyldes hovedsakelig økte lånerentekostnader, økte kostnader ved nye vannbehandlingsanlegg samt et vannfond som nærmet seg O. For å unngå at fondet skulle bli negativt var det nødvendig å øke vanngebyret for 2009 fra kr. 1985,- til kr. 2300,- pr. år for en vanlig enebolig. På grunn av et noe stort oppspart fond innenfor avløp, samt tilfredsstillende budsjettbalanse ble avløpsgebyret samtidig redusert fra kr. 1657,- til kr pr. år. Innenfor ansvarsområdene administrasjon, Finneid kai, renovasjon, vei og gatelys leverte enheten regnskap med underforbruk på kr. 1,1 mill. Underforbruk skyldes hovedsakelig stor aktivitet innenfor egne anlegg. 4

5 Oversikt Kostra-tall fra kommunegruppe 8: Nedenfor er det satt opp en tabell som viser gebyr- og kostnadsnivå i Fauske kommune sammenlignet med et gjennomsnitt av andre kommuner i samme Kostragruppe i 2008: År 2007 Vanngebyr Avløpsgebyr Kostnad pr. km kommunal veg Fauske kommune Kr ,- Kr ,- Kr ,- Gj.snitt Kostragruppe 8 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Alternative modeller for en Bydrift Innledning: For å vurdere alternative løsninger valgte vi, etter noen runder med forskjellige instanser, å kontakte 3 kommuner; Bodø og Narvik er store kommuner som er noe vanskelig å sammenligne med Fauske, men på grunn av nærhet og at disse har gjort omfattende endringer har vi valgt disse. Den nærmeste sammenlignbare kommunen som har dannet en Bydrift er Namsos kommune i Trøndelag med innbyggere. Nedenfor er det kortfattet utdrag av hvordan disse kommunene er organisert og hvilke erfaringer de har gjort. Referater fra telefonsamtaler og møter samt organisasjonsplaner er gitt i vedlegg. Namsos Bydrift: Kommunen har ca innbyggere og er derved sammenlignbar med Fauske. Omorganisert til Bydrift i Drives noenlunde likt enhet VVA i Fauske kommune med unntak av at Namsos Bydrift inkluderer noen flere områder (havnevesen, park, parkering, verksted mm) samt at det under bydriften er en egen planleggingsavdeling. Namsos kommune er midt i en evaluering av Bydriftsmodellen. Narvik kommune I Narvik VAR KF: Narvik kommune har ca innbyggere. Narvik kommune skilte på 90-tallet ut vegområdet fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. Kommunen valgte så i 2004 å danne det kommunale foretaket Narvik VAR KF mens vegområdet fortsatt er en del av kommunen. 5

6 Narvik VAR KF er økonomisk fristilt fra Narvik kommune innenfor årlig budsjett/hovedplaner og det er styret i selskapet som fungerer som bestiller. Bodø kommune / Bodø Bydrift: Bodø kommune har ca innbyggere. Bodø kommune valgte i 2004 å innføre en bestiller/utfører-modell hvor Bodø Bydrift (utfører) ble helt utskilt fra kommunalteknisk avdeling (bestiller). Teknisk avdeling bestiller drift- og anleggsarbeider både på veg-, park-, vann- og avløpssektoren av Bodø Bydrift. Bodø Bydrift er organisert noenlunde likt enhet VVA i Fauske kommune. Forskjellene ligger i at Bodø Bydrift ikke har eget budsjett og må fakturere kommunalteknisk avdeling iht fastlagte drifts- og anleggsavtaler. Det er ingen konkurranse på disse avtalene. Bodø Bydrift regner ikke anbud på verken drift- eller anleggsoppdrag. Bodø kommune er også midt i en evaluering av bestiler/utfører-modellen. Andre kommuner: PrOSjektgruppa har vært i kontakt med bydriftssjef Svenning i Rana kommune. Veg, vann og avløp i Rana kommune har en modell som er tilnærmet lik Fauske kommune. Forskjellen ligger hovedsaklig i navnet Rana Bydrift. Det er ingen bestiller/utfører-organisering i Rana. Prosjektgruppa har også vært i kontakt med ørsta kommune på ca innbyggere. Teknisk sjef Krøvel Velle opplyser atde har en 3 nivå-organisering med skolesjef, heisesjef og teknisk sjef, men vurderer nå 2-nivå-modell. Erfaringer fra telefonkontakter og møter med Namsos, Narvik og Bodø kommune Ut fra erfaringene med kontakter mot disse kommunene samt mot flere andre større og mindre kommuner kan prosjektgruppa konkludere med at det rundt om i kommune-norge er en rekke forskjellige former for "Bydrift". Bydrift er ikke et entydig begrep. Bodø kommune har utarbeidet en oversikt på landsbasis som viser alle norske kommuner mellom og innbyggere (vedlagt). Oversikten viser at kun 5 av 20 forholdsvis store kommuner har valgt å dele organisasjonene sine i bestiller/utfører-roller. Med unntak av Bodø kommune har ingen av kommunene vi har vært i kontakt med innført en bestiller/utførermodell. Bodø kommune er i størrelse ca. 5 ganger større enn Fauske og størrelsen gjør det åpenbart lettere å innføre en slik modell. Ved å innføre en bestiller/ utfører-modell i Fauske må hele bestillerfunksjonen bygges opp fra grunnen. 6

7 Forslag til videre arbeider Gruppa har over forholdsvis kort tid arbeidet intenst for å kartlegge og vurdere ulike driftsformer. Konklusjonen er at det bør gjennomføres en grundigere vurdering med konkrete alternative løsninger, før det evt. vurderes et videre arbeid mht omorganisering. Før man eventuelt går videre foreslår prosjektgruppa at det framover utarbeides følgende grunnlag:. Det foretas en gjennomgang/presisering av hvilke mål Fauske kommune skal ha på veg-, vann- og avløpssektorene, herunder etablering av normer for hvilke kvaliteter tjenestene og beredskapen skal ha. Vedlegg: Oversikt over kommuner mellom og innbyggere Org.kart Fauske kommune, enhet VVA Telefonsamtale med Namsos Bydrift m/ org.kart Telefonkontakt med Narvik kommune / Narvik VAR KF Møter med Bodø kommune/ Bodø Bydrift. Kostra - statistikk vei/vann/avløp vedl. 1 ved i. 2 vedl. 3 og 4 vedl. 5 og 6 vedl. 7 og 8 vedl

8 W, OL.( G Å ~cú' I OVERSIKT OVER ORGANIS.-SJONSFOR.\lF.R FOR E~KELTE KOMMli~ER I KO~,lÌ\nJNETD RU.-\NISi\SJON S MODEL i, I K.rìstiunsand!iinhyggetlj Egcndri ft..." _79.lt)8 _ lbêvilgnikger i Frcdriksmd i Egcndrifi -f' Direkte til LltflJcr ì2 388 _-I Teknlskdrirt..,..'--" Tromsø ~gcndl'ilì Diráie til utlurer 66 VOl ur()inslj Jh'drift _ '..'_, H,I Sandnes j' ß~s(î1krhltfm't:l 1:il bi::ìtiii~r lkstillingsplikl J K~inimLlnnlli:k.nikkJSanJni:s BvùriÜ lltriir~nlikt D ra m iii:n B~stilkr/urfol'~i:. '. -..~, Til b~slìili.r Dr..lmmi:i1 Drili çr"l ~ ' st ftds~ ~ krympr: dwr, 1608"'8 Tckiiiska\dcllnglDrnminen Dril Dd~tt ~ : blitt betydelig Asker I ~Egi:nc.riiì -,.~ 6irdi~ tirl.lttar~l' _.. _"" i ri Kuininuii(liii.knisk.:vudìl'g~ Aski:r I Sarpsborg -- i Bestiller/utfører.- Til b~::till~;'"--.'.1 Grov k;)ímnkt. I 5/ 361 I Tànikk, m ljo i)g byutvikling! \ Uibdal~s Jn Jrbr.d T~kni$k prmluksjon l er utl-mt. I Ski~n I j L /36 Sk~dsnio./6339 Bodu -/6 / n3 S~1ldetJord -f: 659, Ai~siind, -1 /02 r.arvik.11!jo) Ar~ndal -/ L (loo : Karn1ùY T ijnsbcl'g ~ I Porsgrunn, / i, faktulcj'c:ì -l Ekstraarbeid eiter Egondrit\ -~,-,,- llii:;,," iil utti.;òr r.,wrt -_..--..,~ 1I1uiiniØl'v~s~n -- I, ' i Be~(illür/tlfmer _....; Til bc$till~j',. B~tLi\es k~;;~ ~tter. ~ommllnnitckniskavdding/drilt~hj.vi i m~j~iht tid i B 'drift ' ~~~~tilk:r1l1tt~l;:~r -" -'~: Til h~:ltilkr --,,_.., Konimum.1lii.knî~k konwl'/bojo I i. I EgcnsdriÙ.. Direkte til Llttiir~r-i--'--"-"'.-'"~'1 'lànisk a1/dcling~ kommunal lt:knisk~à~ on Eg~l1dri i- Direkte til ui!"rcr.~-' EVENTUELT -- ji Di,õk,e ii I utt;;;';, ~ i Lgcndrin..._... "-- beskrivdsc L ~gendri.. ' li Direkte I." ti i tltfl)r~r =tilë iil u'føror O';v stu~dard --~ i Egendrift ~kte til iitr-ører, Teknisk et:.i (Dri tt$llvd~ling V AR). i..,' Tønsberg ßydrilt L Dlr~kw til utføn:r Egenùrift Jit'ekt~ til _...- Byog I k~l1iu,utviklìng~ Komiminnlteknikk., li føre r! -,.J 1.00/tioO ~ Nn8~OjÐ~ j 89~1.~~~L X~j 88: OL 800Z 80/tiO

9 ': \ \I - I Hai.igesund! JJ 225 Ringsaker 32 2YO Lor~nskog 32 Il 9 Eg~ndri ft Tckniskùri ftsciihet Egcndri ft T~kniskdTii-t i BgendriJ\ - ~,..1 T èkniski. ~jenesti:r~driliskontor I Di~ckic til urlì,inir i --. Dir~ktc iill1lt~)t:ir ~ ; Dirckt~ til uif"r~r l" ljthrcijclse av hestillcr/utflircrmodt:1l blnnt ml!liomstorc norsk~ kommuner En umh.':l!:okelse av d~ 20 norske kommuner mi:d ~n innbygg~mi.11 pd mdlom 100 oon og avdekker at d~t ~r kun 5 av diss~ kommuntlr. inkludert ßodu, som har ~n sùkult bllstillcr/utførcrmlh.leli ror kommunens tekni!jke og gn..mnfoglig nrnrader. I di: øvrige kommuner bi.\liig~s pcng~i' direkrc til den utføl'ende enh~i som mfi1tcr arbeid~t i i.gcnregí ~ Ier setter bort tkli;r av nrbeid~t til prìv it~ uktører. Innhold i hegrepet bcstìllcr/utfl'rc\lil0d..ll ier forshüt og praktísert ulikt blom iji; t~m kommuntlr som er orgàniscrl ener denne modell. Sandnes Hestill~rcn ër kontor for k(1mmunaltcknikk som er organis~rt umler knmmunaldirckilir for kultur og byutvikling. LJLførcrcn ~r Sandnes Bydrift som har nnsvnr for drift nv kommunnh: bygg, utbygging, kommunale kjøkkener, samt idri:tl og lunjskupsdril. 8cstillcren motmr bevilgninger fra byst)'r~t og bestiller tjenester fro Salic.Ms Bydrift. Bestilkren har bestillingsplikt hos Bydri fl ßydri ft har plikt til å lit føri: alle bc:.;ill i ng~r lr:. bcstillçr~n,...\ '.... I ; ". Drnaiincn. _,"_,.:..~ Drammen ble den førstë store kommune som omorganisert til en bestilkr/l1il0r~rni()ddi den Drammen Drill haùde en omsetning pâ 55 miii.kr. i 2007 og H5 ansatte. Til sammenligning hudd~ Drammen Di:'it en omsetni ng på 107 mill.kr. og 23 8 ansatt~ i L llcp~t ü\' 6 år er oniscining nesten halvert, og antall ansatl~ redusert m~tl to trcdjeucll.r Siirpsborg L Surp::borg er avdelingcn for Teknikk, miljø og byutvikling koinmun~ns bçstillerorganisasjon. Teknisk produksjon er utforcrl;l1hi-l ßudsjdt utarbddi.s av b~:;(ilkrcn, dog i ten koni:iki mi;d utføren:n. Kontraktene er uiformet pá ~t gruvt ni vå, og ~r nærme~tc å betrakte som en tji;neste beskrivelse. Oppdmg. SOI1 står i kormnktel1c bduks da orheidet er uttøn. Ekstrabcsiillinger betales eit~r hvert, Skedsmo Kommunultekniskavùding er besiilkren og driftsuvdelingen er L1tfører~n. Alt.irbdJ b.~tales t:tter niedgijt tid og materie! L. OO/'iOO ~ Nn8~0~Ðv~ 8S'i 'i'i'i xv~ 88: OL SOOL 80/PO

10 Administrasjon Avd.ing.Frode Ramskjell Arb. Leder Roy Helskog Sekretær Anne Karin Dragland Lager 50% stilling Bjørn Einar Eide Enhetsleder Frank Zahl Vannforsyning Arne P. Nystad Håkon Hansen Endre Nystad Bjørn Olsen Rune Hansen Bjørn Eil1är Eide 40% Torodd Støver Avløpsrensing Gunvald Pedersen Rolf Eliassen Kurt Haugen Arne P. Nystad Reidar Ludviksen Bjørn Einar Eide 20 % v ~o L tl(i J.

11 V(OL~~ ~ Namsos Bydrift: Telefonsamtale med Monica Grindberg -leder Namsos Bydrift 2. mars Kommunen ble omorganisert til Bydrift i Bydriften har ansvaret for vann, avløp, veg, park, renovasjon, havnevesen og kommunale eiendommer, organisasjonskart vedlagt. I 2000 ble organisasjonen oppdelt i en forvaltningsavdeling (4 ingeniører) som planlegger og bestiller fra utføreravdeling (så langt disse har kapasitet) og fra private entreprenører (setter bort topper). Utføreravdeling (drift) er skilt ut i egen avdeling. Avdelingen utfører arbeidsoppdrag etter bestilling fra forvaltningsavdeling. Driftsavdeling regner ikke anbud på oppdrag i konkurranse med entreprenører. Driftsavdeling ledes av 4 ingeniører, en for vann, en for avløp, en for veg og en for renovasjon. I sommerhalvåret er det 2 arbeidslag som reduseres til ett lag på vinteren (vekseldrift). Reduksjonen gjøres for å frigjøre mannskaper fra VA-områdene til vintervedlikehold av veg. På avdeling for VA er det 4 driftsoperatører på avløp og 2 på vann. Disse deltar også i planleggingsfase på nye anlegg og som kontrollører i utbyggingsfase. Biler, maskiner og mannskaper er fast på de forskjellige områder, men leies ut til andre områdene etter behov (internfakturering). VA-gebyrene er oppdelt i nettleie; 1185,- pr. år for vann og 2300,- pr. år for avløp. Vanngebyret er på 8,20 pr. m3 for vann og 14,12 pr. m3 for avløp. Totalt er gebyrene på kr. 2366,- på vann og kr. 4242,- på avløp for en vanlig enebolig. Vegsektoren har blitt den store taperen og sliter med lave bevilgninger. Veger i boligfelt er privatisert ved at disse vedlikeholdes (sommer og vinter) av beboerne selv. På alle sektorene er det slik at et eventuelt overskudd blir overført til påfølgende år. Et eventuelt underskudd dekkes av Namsos kommune. Investeringsrammen er på 3 mill. pr. år og disponeres administrativt. Det er i Namsos utarbeidet et forslag til en evalueringsrapport, men denne er ikke politisk behandlet ennå, og kan derfor ikke frigis. Det er her blant annet forespurt til private entreprenører om å gi pris på beredskap i forhold tilledningsbrudd, flom etc. samt til å opprette en vaktordning. Konklusjonen er at dette blir svært dyrt i forhold til å ha dette i egenregi. Det er totalt 44 ansatte inkl. 6 driftsoperatører og 4 ansatte på planleggingsavdeling. Grindheim mener bydriftsorganiseringen i hovedsak fungerer bra.

12 Samferdsel Parkering Vei, Havnevesen Namsos bydrift "StaSJY -Grunneierldomm.. '.'" - Merkantil""'!"" "f";;: - Controller Hest~~f~~~~r%"i/" Maskin.og:,'Jerksted' Verksted 'Plåfil~!J9ingb ~yggherfe' ff?" VA i,: '" c: p. Q ~.c

13 v t:() l~(:' ~ Narvik kommune I Narvik VAR KF: Telefonsamtale med daglig leder i Narvik VAR KF Trude Bertnes og øk.sjef 3. mars Narvik VAR ble utskilt som eget kommunalt foretak i 2004 og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon (selvkostområder). Utskillingen ble initiert av administrasjonen med det formål å øke kvalitet, få bedre handlefrihet samt legge til rette for bedre rekruttering (bla økt lønnskompensasjon). Organisasjonsplan Narvi VAR KF er vedlagt. Foretaket fungerer som en egen bedrift med eget styre og egen økonomi. Fakturering, lønn etc. kjøpes av Narvik kommune. Kun større saker som hovedplaner og årsbudsjett legges fram for Narvik Bystyre. For øvrig styres foretaket av styret i Narvik VAR KF. Foretaket er selvstendig og påvirkes derfor ikke av den økonomiske situasjonen i Narvik kommune. Foretaket drifter kommunaltekniske anlegg og fungerer som en ren bestiller i forhold til nye VA-anlegg/rehabiliteringer. Foretaket har ingen maskinpark (med unntak aven spyle/sugebil) og utfører ikke anleggsoppdrag i egen regi. Narvik VAR har de senere år i hovedsak foretatt rehabiliteringsarbeider på VA-sektorene. Disse settes bort både ved å inngå rammeavtaler og ved prosjektavtaler med eksterne entreprenører. VA-gebyrene i Narvik er på hhv. kr. 1464,- på vannsektoren og 1956,- på avløpssektoren for en "vanlig" enebolig. I 2006 ble det gjennomført en evaluering av Narvik VAR. Konklusjonene her er i hovedsak positive. Rapporten på 31 sider vedlegges ikke, men er tilgjengelig. Narvik VAR har lite negativt å si om situasjonen i dag, men sett i ettertid, mener de at vegsektoren burde vært inkludert i foretaket. Telefonsamtale 10/3 med Trond Solberg, leder enhet veg i Narvik kommune Organisasjonstrukturen i Narvik har vært endret en rekke ganger. Strukturen i dag består av en rådmannsgruppe med 2 kommunalsjefer og 52 enheter. Fram til midt på 90-tallet var veg, vann og avløp felles under teknisk etat. Veg ble da skilt ut fra vann/avløp. I 2004 ble så Narvik VAR KF dannet som et rent VA-organisasjon mens veg forble en enhet i Narvik kommune. Innenfor veg er det 9 ansatte på veg og 3 ansatte på parkavdeling. Administrasjonen består av 2 oppsynsmenn og 3 ingeniører (inkl. leder). Arbeidsoppgavene er vanlig vegvedlikehold av ca. 170 km veger samt tømming av sandfangkummer mm. Enheten kjøper ca. 70 % av tjenestene. Maskinparken består av veghøvel, 2 lastebiler, hjullaster, traktorgraver og en Unimog.

14 Enheten har de siste årene gjort investeringer innenfor en fast tildelt ramme. Enhet veg bestemmer selv hvilke enhet som skiftes ut innenfor rammen. Narvik er fra 2009 kommet på Robeklista, med påfølgende investeringsstopp. Et evt. overskudd i enheten blir ikke overført til påfølgende år. Enheten sliter med manglende midler og til dels dårlig rekruttering. V\

15 v ~ L.E.6. b Organisering Narvik V AR KF (gjeldende fra ) Adm. dir. Nyanlegg Drift & vedlikehold Husholdning (kom) Næring Næring 7.2 Eierforhold og selskapsform Narvik V AR KF er et heleiet foretak av Narvik kommune. Det foretas ingen endringer i organisasjonsformen som er fastlagt av Bystyret. 7.3 Oppgave- og ansvarsfordeling Foretaket vil ta en gjennomgang av ansvar og oppgaver mel10m avdelingene i forbindelse med ny organisering, jf. punkt 7. I. Videre vil det også bli tatt en gjennomgang og revidering av alle stil1ingsbeskrivelser på avdelingene. 7.4 Ledelse Narvik V AR KF har i dag en ledergruppe bestående av: Avdelingsleder for Vann og Avløp Driftsleder for Vann og Avløp Avdelingsleder for Renovasjon Driftsleder Renovasjon Avdelingsleder for Prosjekt Økonomisjef Daglig leder Strategiplan Narvik VAR KF /2

16 ve r; L- e' t: 1- Møte med Bodø Bydrift 11/3-09: Fra Bodø Bydrift møtte følgende: Edward Pegg, bydriftssjef Ketil Markussen, oppdragsleder veg, park Arne Jacobsen, oppdragsleder anlegg, idrett Martin Thuv, hovedtillitsvalgt Morten Mortensen, plasstillitsvalgt Omorganiseringen i Bodø kommune startet i 2000 med bakgrunn i dårlig økonomi. En komite ble oppnevnt som innstilte på en omorganisering av veg, vann, avløp og park til en bestiller/utfører-organisering. Bevilgninger skulle da gjøres til bestilleravdeling som igjen skulle bestille arbeider av utføreravdeling (Bodø Bydrift). Bodø Bydrift ble dannet i 2004 og er organisert som vist i vedlegg. I prosessen ble det innhentet opplysninger fra ca. 25 store kommuner med innbyggertall mellom og Det ble da konstatert at kun 5 av disse hadde gått over til en bestiller/utfører -modell. Vedtaket ble utført som en oppdeling av daværende teknisk etat og ble gjort med minimal medvirkning fra de ansatte. Dette skapte til dels betydelige frustrasjoner og dårlig miljø spesielt mellom bestiller og utførerfunksjonene. Ingen ansatte skulle sies opp. Utgangspunktet og resultatet var iflg. Pegg som følger: Større handlefrihet - det motsatte er resultatet Reduserte administrasjonskostnader - det motsatte skjedde Konkurranseutsetting - nei, Bodø Bydrift regner ikke anbud Bedre ressursutnyttelse på tvers av områder - ja, er blitt bedre Redusert antall ansatte - redusert fra 114 før omorganisering til 106 nå (5 ansatte ble overflyttet til Nordlandshallen). Dette gjelder dog ikke ansatte på bestilleravdeling. Bodø Bydrift har ikke eget budsjett. Bydriften er derved avhengig av å ta betalt for "alt". Arbeider utføres kun iht. driftsavtaler og anleggsavtaler med bestiller. Arbeider ut over beregnet antall lekkasjetettinger, brøytetimer etc. skrives det tilleggsregninger på. VA-gebyrene i Bodø i 2007 er på hhv. kr. 2229,- på vannsektoren og 1768,- på avløpssektoren for en "vanlig" enebolig. Bodø Bydrift påpeker at det går tilnærmet 3 heltidsansatte til kontraktene. 1 i bestilleravdeling og 2 i Bydriften. oppfølging av disse Bodø Bydrift har i grove trekk inntekter som følger: Driftskontrakt med bestiller: 40 mill. Anlegg: 40 mill. Tilleggsarbeider: 6 mill. Arbeider for private: 4 mill.

17 Bydriften hadde underskudd det første året og senere har det vært overskudd. Rådmannen forvalter over-/ underskudd. Bodø Bydrifts kostnader faktureres månedlig som en A- kontoutbetaling. Bodø Bydrift har ikke skilt veg og selvkostområdene vann og avløp. De poengterer at VAanleggene er en vesentlig del av Bydriften. Uten anleggene ville det blitt meget vanskelig å finne arbeidsoppdrag til mannskapene i perioder med lite behov for brøyting/strøing. Bodø Bydrift antyder at en ren driftsorganisasjon (uten anleggsoppdrag) sannsynligvis vil måtte ha et tilnærmet like stort budsjett. Dette på grunn av at behovet for både mannskaper, maskiner og utstyr vil være tilnærmet like stort dersom man skal dagens beredskapsnivå. Man må kunne "snu seg" fort og effektivt. opprettholde Bodø Bydrift er videre kritisk til at de mangler oversikt over framtidige prosjekter og at kontrakter med bestiller stadig kommer for sent slik at arbeider er kommet godt i gang før kontraktsinngåelse. Bodø Bydrift får årlig en bevilgning på. 7 mill. fra Bodø kommune til innkjøp av nytt utstyr. Bevilgningen disponeres fritt av Bydriften. Møte med Marvin Johansen, kommunalteknisk sjef, 11/ Teknisk avdeling har et budsjett på ca. 200 mill. Av disse utfører Bodø Bydrift ca. 95. mill. Arbeider bestilles direkte til Bodø Bydrift innenfor Bydrifts kapasitet og kompetanse. Større jobber som hovedvannverk og store avløpsrenseanlegg som Bydrift ikke har kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre, settes bort. Teknisk avdeling har etter hvert fått utarbeidet til dels omfattende kontraktsavtaler med Bodø Bydrift som beskriver oppdragene i detalj. Bodø Bydrift priser selv disse kontraktene etter "forhandlinger" med Teknisk avdeling. Teknisk avdeling består i dag av totalt 23 personer. Teknisk avdeling har de siste år slitt for å få inn kvalifiserte folk, men dette er nå på plass. BLa. er det ansatt en jurist og de har etter hvert et ønske om å få inn 1 person som utelukkende skal arbeide med utbyggingsavtaler. Teknisk avdeling har de siste år slitt med manglende bevilgninger spesielt på veg (blir ofte salderingspost). Teknisk avdeling påpeker også det spenningsnivå omorganiseringen i 2004 medførte. Avdelingen sliter bl.a. med at Bodø Bydrift ikke rapporterer som forutsatt og at faktureringen til tider er sen. Splittingen av tidligere organisasjon gikk også her ut over arbeidsmiljøet. En ev fordelene har vært at de har fått en bedre dokumentasjon og oversikt over hva ting koster.

18 Evaluering bestiler/utførermodell: Modellen ble evaluert i Det ble da konkludert med at man ønsket å fortsette modellen, men bl.a. fakturering ble forenklet. Evalueringen ble utført av det samme konsulentfirmaet som var med på omorganiseringen i 2004.

19 ------'11. ;." ~~ t t'~.." Ntj i-:i.'~':i~~!;j ".it.. "f~ ì; i li.._, l~ \~,f.ú~ ~'.. lf.. ~š 8 :t,: til1 fl i.;' o',l';' l I ';i,:,ì la i i J I I L l " I i!~ o~ =~ D, i I ï I i 1!

20 Side i av i 5100 Ãrsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 4)00 ï5.. (V ;: lll Hn ~5! llt a~1' ip2 21% l ; !85 198'P~30 19Q4&P JJ l Fausll Gj.snrtt aue ""mmurer Gj.snrtt landet utenom Oslo Gi.snrtt N),dlard Gj.snrtt ""mmunegruppe 08 region mi

21 Side 1 av 1 2~000 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate ~000.. =6 (l ;: i161 8~81 78J'6'1 rl8 0024' ïj~11j85 751~S6 7~95 c68i~ I $919 $548 ~~ ~~~ 61~14 ~OOO 'fr~t Fauske Gj.snrtl aue kommu,..r Gj.snrtl landet ulenomoslo Gj.snrtl tbidlam Gj.snrtl kommlil-enlppe08 region 1!1999 D 2000 D 2001 D m !!2005 D 2006 D

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.11.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/10-114/10 Møte nr: 8/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer