Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift""

Transkript

1 Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift" Innledning: For å utrede et alternativ med Fauske Bydrift er det opprettet en prosjektgruppe. Gruppa har bestått av følgende: Lise-Gunn Hansen - hovedtillitsvalgt Håkon Hansen - plasstillitsvalgt Torodd Støver - verneombud enhet VVA Frank Zahl-Ieder VVA Frode Ramskjell- avd.ing. VVA I tillegg har kommunalsjef Frank Bernhardsen fulgt saken på vegne av rådmannen. Det har i prosessen vært fokusert på å gi en korrekt og informativ beskrivelse av dagens organisering, finne ut hvordan andre kommuner driver sine VVA-tjenester samt finne fram til alternative driftsformer for framtidig organisering. For å finne andre kommuner som har foretatt endringer har det vært kontakter mot tillitsvalgte lokalt (Bodø) og sentralt, mot Driftsassistansen i Nordland samt mot andre kontaktnett i bransjen. Dagens situasjon i Fauske kommune Bemanning: Enhet VVA er bemannet med 18,5 årsverk, se vedlagt organisasjonskart. Enhet VVAs hovedoppgave er 4-delt: 1. Drift - tilsyn/overvåking av tekniske installasjoner og ledningsnett 2. Vedlikehold - systematisk løpende og forebyggende vedlikehold 3. Beredskap - se nedenfor 4. Anlegg - bygging av nye VVA-anlegg og rehabilitering av eksisterende VVA Enhet VVA er den enheten som leverer varer og tjenester til flest brukere i hele kommunen (sannsynligvis opp mot 100 %). For å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig rasjonell måte innenfor enheten drives det vekseldrift av mannskaper og biler/maskiner innenfor alle ansvarsområder. Ved en flerbruksmodell av mannskaper og utstyr har enhet VVA fått en meget fleksibel arbeidstokk i

2 som over lang tid har tillegnet seg kunnskaper og kompetanse som er svært viktig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut de kommunaltekniske anlegg. Saltdal, Beiarn, Sørfold og Fauske kommune opprettet i 2007 et samarbeid med faste møter hvor det blant annet er kartlagt hvordan vi kan utnytte hverandres tjenester. Gjennom dette fora har eksempelvis kommunene kjøpt inn et felles filmkamera for filming av VA-ledninger. Beredskap: Innenfor vann og avløp har enheten helårs beredskap. Mannskaper ved enheten er tilgjengelig på egen vakttelefon vedrørende øyeblikkelig hjelp. Tjeneste er myntet hovedsakelig til kommunens egne installasjoner og ledningsnett, men blir ofte utkalt til private oppdrag i forbindelse med tette avløp, frosne/lekke vannledninger osv. Ved tette avløp anvender Sørfold kommune og innbyggerne der også denne tjenesten. Mannskaper og utstyr kan til enhver tid raskt omdisponeres (kort beslutningstid) dersom det oppstår akutte eller uforutsette hendelser, så som flom, kraftig snøfall, glatte veier, vannlekkasjer, tilbakeslag avløp, forurensning og for å berge liv og helse ved naturkatastrofer etc. Brøyteberedskapen blir etablert årlig til den helgen som er nærmest den t.o.m Henvendelser vedrørende brøyting/strøing rettes til samme vakttelefon som VA - vakten. Veg: Målsetting kommunale veier: Forestå opprusting av kommunale veier iht de budsjettmidler som kommunestyret vedtar. Arbeide for å styrke driftsbudsjettet med hensyn på standardheving av alle kommunale veier. Belysning langs kommunale veier sikres en forsvarlig drift, slik at innbyggerne kan ferdes trygt i den mørke årstid. Enhet VVA har drift og vedlikeholdsansvar for ca. 142 km vei, herav ca. 36 km asfaltert vei. Vintervedlikeholdet i Fauskeområdet mellom Vassryggen i nord til Sjønstå i øst, Røvika i vest og Leivset i sør utføres i egenregi. Vintervedlikeholdet i Sulitjelma og i Valnesfjord utføres av private leverandører i 3-4 årsavtaler (enhet VVA utfører sandstrøing i Valnesfjord). Kvaliteten på sommervedlikehold er svært avhengig av at veier som er nedslitt får nødvendig opprusting med nytt bærelag. Høvling av nedslitte veier med manglende tykkelse av toppdekke er vanskelig å vedlikeholde tilfredsstillende. 2

3 I tillegg drifter og vedlikeholder enheten ca 2100 gatelyspunkter, herav 200 stk. på oppdrag for Statens Vegvesen. All drift og vedlikehold utføres av privat leverandør. Vann: Utdrag av vedtatt målsetting i Hovedplan vann: Sikre vedlikehold av ledningsnett og vannbehandling i henhold til gjeldende drikkevannsforskrifter slik at det er til det beste for forbrukerne. Alle planlagte stopp i leveransen eller inngrep som medfører avvik i vannkvaliteten av betydning for abonnenten varsles. Forsyningsgarantien vil normalt ligge innenfor 4-6 timer, ved lengre avbrudd vil vann bringes ut til abonnentene. På sikt å sørge for at alle kommunale vannverk har endelig godkjenning Vedlikeholde og rehabilitere ledningsnettet slik at lekkasjemengden blir minimal. Fauske kommune leverer drikkevann fra totalt 6 vannbehandlingsanlegg, hhv Lomi, Stengvann, Klungset, Valnesfjord, Nordvik og FridaL. Ledningsnettet fra disse vannverkene utgjør ca. 280 km. For å opprettholde forsvarlig vanntrykk på nettet er det anlagt 9 trykkøkn ingsstasjon er. Kommunen har de senere år bygd 3 nye vannbehandlingsanlegg, henholdsvis Klungset, Stengvann og Nordvik vannbehandlingsanlegg. Følgende vannverk har endelig godkjenning: Lomi, Klungset og FridaL. Etter ett års prøvedrift forventes endelig godkjenning av Stengvann. Ingen vannprøver fra de kommunale vannverk i 2008 har påviste behov for kokevarsel. Vannforsyningen til kommunens abonnenter har forløpt seg stabil uten lange avbrudd eller driftsstans. Avløp: Utdrag av vedtatt målsettng i Hovedplan Avløp: Sikre vedlikehold av ledningsnett, kloakkpumpestasjoner, rense- og silanlegg på en forsvarlig måte. Hindre tilbakeslag fra kommunalt nett, slik at forsikringsskader unngås. Arbeide aktivt for å skille overflatevann ut fra spillvann. (separatsystem) Alle utslipp kommunen har ansvaret for skal tas hånd om slik at verken miljøskade eller sjenerende forhold oppstår. Det er anlagt ca. 120 km. kommunale avløpsledninger som enhet VVA drifter og vedlikeholder. Det er etablert 3 avløpsrenseanlegg som driftes avenhetens personell. For å samle avløpsvannet til sentrale utløp er det anlagt 24 pumpestasjoner. Renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett har vært drevet uten store avvik, men vii pga. høy alder kreve oppgraderinger i framtiden. 3

4 Slam: Målsetting vedrørende slam:. Slam skal leveres i henhold til slamforskriften. Innsamlingen av slam utføres av privat leverandør. Sørfold kommune deltar også i avtalen. Investeringer: Enhet VVA planlegger og utfører egne anlegg i egen regi. Tjenester/utstyr som enheten ikke disponerer selv, eller prosjekter som enheten ikke har kapasitet til å utføre selv, leies inn ved å inngå konkurranse med rammeavtaler eller egne prosjektavtaler. Fordelingen mellom innleide tjenester og egne tjenester ved ett normalt anleggsoppdrag er henholdsvis ca. 70/30 (innleide tjenester utgjør ca. 70 %). I budsjett for 2008 (inntekt egen sektor) ble det forutsatt at enhet VVA skal inntjene kr. 1,6 mill på egne mannskaper og biler/maskiner. Dette ble oppnådd. Finneid kai: Finneid kai driftes av enhet VVA. Det er inngått avtale med privat leverandør om å innrapporterer alle båtanløp til kommunen. Renovasjon: Renovasjon utføres av interkommunalt selskap IRIS. Fauske kommunes påslag på avgiften dekker blant annet våropprydding og rydding etter forsøpling i naturen. Regnskap 2007/2008: Det totale driftsregnskapet for 2007 viste balanse samlet innenfor alle ansvarsområder. Dette medførte at avgiftsnivået for vann og avløp forble uforandret. Driftsregnskapet for 2008 viser overforbruk på selvkostområdet vann. Dette skyldes hovedsakelig økte lånerentekostnader, økte kostnader ved nye vannbehandlingsanlegg samt et vannfond som nærmet seg O. For å unngå at fondet skulle bli negativt var det nødvendig å øke vanngebyret for 2009 fra kr. 1985,- til kr. 2300,- pr. år for en vanlig enebolig. På grunn av et noe stort oppspart fond innenfor avløp, samt tilfredsstillende budsjettbalanse ble avløpsgebyret samtidig redusert fra kr. 1657,- til kr pr. år. Innenfor ansvarsområdene administrasjon, Finneid kai, renovasjon, vei og gatelys leverte enheten regnskap med underforbruk på kr. 1,1 mill. Underforbruk skyldes hovedsakelig stor aktivitet innenfor egne anlegg. 4

5 Oversikt Kostra-tall fra kommunegruppe 8: Nedenfor er det satt opp en tabell som viser gebyr- og kostnadsnivå i Fauske kommune sammenlignet med et gjennomsnitt av andre kommuner i samme Kostragruppe i 2008: År 2007 Vanngebyr Avløpsgebyr Kostnad pr. km kommunal veg Fauske kommune Kr ,- Kr ,- Kr ,- Gj.snitt Kostragruppe 8 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Alternative modeller for en Bydrift Innledning: For å vurdere alternative løsninger valgte vi, etter noen runder med forskjellige instanser, å kontakte 3 kommuner; Bodø og Narvik er store kommuner som er noe vanskelig å sammenligne med Fauske, men på grunn av nærhet og at disse har gjort omfattende endringer har vi valgt disse. Den nærmeste sammenlignbare kommunen som har dannet en Bydrift er Namsos kommune i Trøndelag med innbyggere. Nedenfor er det kortfattet utdrag av hvordan disse kommunene er organisert og hvilke erfaringer de har gjort. Referater fra telefonsamtaler og møter samt organisasjonsplaner er gitt i vedlegg. Namsos Bydrift: Kommunen har ca innbyggere og er derved sammenlignbar med Fauske. Omorganisert til Bydrift i Drives noenlunde likt enhet VVA i Fauske kommune med unntak av at Namsos Bydrift inkluderer noen flere områder (havnevesen, park, parkering, verksted mm) samt at det under bydriften er en egen planleggingsavdeling. Namsos kommune er midt i en evaluering av Bydriftsmodellen. Narvik kommune I Narvik VAR KF: Narvik kommune har ca innbyggere. Narvik kommune skilte på 90-tallet ut vegområdet fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. Kommunen valgte så i 2004 å danne det kommunale foretaket Narvik VAR KF mens vegområdet fortsatt er en del av kommunen. 5

6 Narvik VAR KF er økonomisk fristilt fra Narvik kommune innenfor årlig budsjett/hovedplaner og det er styret i selskapet som fungerer som bestiller. Bodø kommune / Bodø Bydrift: Bodø kommune har ca innbyggere. Bodø kommune valgte i 2004 å innføre en bestiller/utfører-modell hvor Bodø Bydrift (utfører) ble helt utskilt fra kommunalteknisk avdeling (bestiller). Teknisk avdeling bestiller drift- og anleggsarbeider både på veg-, park-, vann- og avløpssektoren av Bodø Bydrift. Bodø Bydrift er organisert noenlunde likt enhet VVA i Fauske kommune. Forskjellene ligger i at Bodø Bydrift ikke har eget budsjett og må fakturere kommunalteknisk avdeling iht fastlagte drifts- og anleggsavtaler. Det er ingen konkurranse på disse avtalene. Bodø Bydrift regner ikke anbud på verken drift- eller anleggsoppdrag. Bodø kommune er også midt i en evaluering av bestiler/utfører-modellen. Andre kommuner: PrOSjektgruppa har vært i kontakt med bydriftssjef Svenning i Rana kommune. Veg, vann og avløp i Rana kommune har en modell som er tilnærmet lik Fauske kommune. Forskjellen ligger hovedsaklig i navnet Rana Bydrift. Det er ingen bestiller/utfører-organisering i Rana. Prosjektgruppa har også vært i kontakt med ørsta kommune på ca innbyggere. Teknisk sjef Krøvel Velle opplyser atde har en 3 nivå-organisering med skolesjef, heisesjef og teknisk sjef, men vurderer nå 2-nivå-modell. Erfaringer fra telefonkontakter og møter med Namsos, Narvik og Bodø kommune Ut fra erfaringene med kontakter mot disse kommunene samt mot flere andre større og mindre kommuner kan prosjektgruppa konkludere med at det rundt om i kommune-norge er en rekke forskjellige former for "Bydrift". Bydrift er ikke et entydig begrep. Bodø kommune har utarbeidet en oversikt på landsbasis som viser alle norske kommuner mellom og innbyggere (vedlagt). Oversikten viser at kun 5 av 20 forholdsvis store kommuner har valgt å dele organisasjonene sine i bestiller/utfører-roller. Med unntak av Bodø kommune har ingen av kommunene vi har vært i kontakt med innført en bestiller/utførermodell. Bodø kommune er i størrelse ca. 5 ganger større enn Fauske og størrelsen gjør det åpenbart lettere å innføre en slik modell. Ved å innføre en bestiller/ utfører-modell i Fauske må hele bestillerfunksjonen bygges opp fra grunnen. 6

7 Forslag til videre arbeider Gruppa har over forholdsvis kort tid arbeidet intenst for å kartlegge og vurdere ulike driftsformer. Konklusjonen er at det bør gjennomføres en grundigere vurdering med konkrete alternative løsninger, før det evt. vurderes et videre arbeid mht omorganisering. Før man eventuelt går videre foreslår prosjektgruppa at det framover utarbeides følgende grunnlag:. Det foretas en gjennomgang/presisering av hvilke mål Fauske kommune skal ha på veg-, vann- og avløpssektorene, herunder etablering av normer for hvilke kvaliteter tjenestene og beredskapen skal ha. Vedlegg: Oversikt over kommuner mellom og innbyggere Org.kart Fauske kommune, enhet VVA Telefonsamtale med Namsos Bydrift m/ org.kart Telefonkontakt med Narvik kommune / Narvik VAR KF Møter med Bodø kommune/ Bodø Bydrift. Kostra - statistikk vei/vann/avløp vedl. 1 ved i. 2 vedl. 3 og 4 vedl. 5 og 6 vedl. 7 og 8 vedl

8 W, OL.( G Å ~cú' I OVERSIKT OVER ORGANIS.-SJONSFOR.\lF.R FOR E~KELTE KOMMli~ER I KO~,lÌ\nJNETD RU.-\NISi\SJON S MODEL i, I K.rìstiunsand!iinhyggetlj Egcndri ft..." _79.lt)8 _ lbêvilgnikger i Frcdriksmd i Egcndrifi -f' Direkte til LltflJcr ì2 388 _-I Teknlskdrirt..,..'--" Tromsø ~gcndl'ilì Diráie til utlurer 66 VOl ur()inslj Jh'drift _ '..'_, H,I Sandnes j' ß~s(î1krhltfm't:l 1:il bi::ìtiii~r lkstillingsplikl J K~inimLlnnlli:k.nikkJSanJni:s BvùriÜ lltriir~nlikt D ra m iii:n B~stilkr/urfol'~i:. '. -..~, Til b~slìili.r Dr..lmmi:i1 Drili çr"l ~ ' st ftds~ ~ krympr: dwr, 1608"'8 Tckiiiska\dcllnglDrnminen Dril Dd~tt ~ : blitt betydelig Asker I ~Egi:nc.riiì -,.~ 6irdi~ tirl.lttar~l' _.. _"" i ri Kuininuii(liii.knisk.:vudìl'g~ Aski:r I Sarpsborg -- i Bestiller/utfører.- Til b~::till~;'"--.'.1 Grov k;)ímnkt. I 5/ 361 I Tànikk, m ljo i)g byutvikling! \ Uibdal~s Jn Jrbr.d T~kni$k prmluksjon l er utl-mt. I Ski~n I j L /36 Sk~dsnio./6339 Bodu -/6 / n3 S~1ldetJord -f: 659, Ai~siind, -1 /02 r.arvik.11!jo) Ar~ndal -/ L (loo : Karn1ùY T ijnsbcl'g ~ I Porsgrunn, / i, faktulcj'c:ì -l Ekstraarbeid eiter Egondrit\ -~,-,,- llii:;,," iil utti.;òr r.,wrt -_..--..,~ 1I1uiiniØl'v~s~n -- I, ' i Be~(illür/tlfmer _....; Til bc$till~j',. B~tLi\es k~;;~ ~tter. ~ommllnnitckniskavdding/drilt~hj.vi i m~j~iht tid i B 'drift ' ~~~~tilk:r1l1tt~l;:~r -" -'~: Til h~:ltilkr --,,_.., Konimum.1lii.knî~k konwl'/bojo I i. I EgcnsdriÙ.. Direkte til Llttiir~r-i--'--"-"'.-'"~'1 'lànisk a1/dcling~ kommunal lt:knisk~à~ on Eg~l1dri i- Direkte til ui!"rcr.~-' EVENTUELT -- ji Di,õk,e ii I utt;;;';, ~ i Lgcndrin..._... "-- beskrivdsc L ~gendri.. ' li Direkte I." ti i tltfl)r~r =tilë iil u'føror O';v stu~dard --~ i Egendrift ~kte til iitr-ører, Teknisk et:.i (Dri tt$llvd~ling V AR). i..,' Tønsberg ßydrilt L Dlr~kw til utføn:r Egenùrift Jit'ekt~ til _...- Byog I k~l1iu,utviklìng~ Komiminnlteknikk., li føre r! -,.J 1.00/tioO ~ Nn8~OjÐ~ j 89~1.~~~L X~j 88: OL 800Z 80/tiO

9 ': \ \I - I Hai.igesund! JJ 225 Ringsaker 32 2YO Lor~nskog 32 Il 9 Eg~ndri ft Tckniskùri ftsciihet Egcndri ft T~kniskdTii-t i BgendriJ\ - ~,..1 T èkniski. ~jenesti:r~driliskontor I Di~ckic til urlì,inir i --. Dir~ktc iill1lt~)t:ir ~ ; Dirckt~ til uif"r~r l" ljthrcijclse av hestillcr/utflircrmodt:1l blnnt ml!liomstorc norsk~ kommuner En umh.':l!:okelse av d~ 20 norske kommuner mi:d ~n innbygg~mi.11 pd mdlom 100 oon og avdekker at d~t ~r kun 5 av diss~ kommuntlr. inkludert ßodu, som har ~n sùkult bllstillcr/utførcrmlh.leli ror kommunens tekni!jke og gn..mnfoglig nrnrader. I di: øvrige kommuner bi.\liig~s pcng~i' direkrc til den utføl'ende enh~i som mfi1tcr arbeid~t i i.gcnregí ~ Ier setter bort tkli;r av nrbeid~t til prìv it~ uktører. Innhold i hegrepet bcstìllcr/utfl'rc\lil0d..ll ier forshüt og praktísert ulikt blom iji; t~m kommuntlr som er orgàniscrl ener denne modell. Sandnes Hestill~rcn ër kontor for k(1mmunaltcknikk som er organis~rt umler knmmunaldirckilir for kultur og byutvikling. LJLførcrcn ~r Sandnes Bydrift som har nnsvnr for drift nv kommunnh: bygg, utbygging, kommunale kjøkkener, samt idri:tl og lunjskupsdril. 8cstillcren motmr bevilgninger fra byst)'r~t og bestiller tjenester fro Salic.Ms Bydrift. Bestilkren har bestillingsplikt hos Bydri fl ßydri ft har plikt til å lit føri: alle bc:.;ill i ng~r lr:. bcstillçr~n,...\ '.... I ; ". Drnaiincn. _,"_,.:..~ Drammen ble den førstë store kommune som omorganisert til en bestilkr/l1il0r~rni()ddi den Drammen Drill haùde en omsetning pâ 55 miii.kr. i 2007 og H5 ansatte. Til sammenligning hudd~ Drammen Di:'it en omsetni ng på 107 mill.kr. og 23 8 ansatt~ i L llcp~t ü\' 6 år er oniscining nesten halvert, og antall ansatl~ redusert m~tl to trcdjeucll.r Siirpsborg L Surp::borg er avdelingcn for Teknikk, miljø og byutvikling koinmun~ns bçstillerorganisasjon. Teknisk produksjon er utforcrl;l1hi-l ßudsjdt utarbddi.s av b~:;(ilkrcn, dog i ten koni:iki mi;d utføren:n. Kontraktene er uiformet pá ~t gruvt ni vå, og ~r nærme~tc å betrakte som en tji;neste beskrivelse. Oppdmg. SOI1 står i kormnktel1c bduks da orheidet er uttøn. Ekstrabcsiillinger betales eit~r hvert, Skedsmo Kommunultekniskavùding er besiilkren og driftsuvdelingen er L1tfører~n. Alt.irbdJ b.~tales t:tter niedgijt tid og materie! L. OO/'iOO ~ Nn8~0~Ðv~ 8S'i 'i'i'i xv~ 88: OL SOOL 80/PO

10 Administrasjon Avd.ing.Frode Ramskjell Arb. Leder Roy Helskog Sekretær Anne Karin Dragland Lager 50% stilling Bjørn Einar Eide Enhetsleder Frank Zahl Vannforsyning Arne P. Nystad Håkon Hansen Endre Nystad Bjørn Olsen Rune Hansen Bjørn Eil1är Eide 40% Torodd Støver Avløpsrensing Gunvald Pedersen Rolf Eliassen Kurt Haugen Arne P. Nystad Reidar Ludviksen Bjørn Einar Eide 20 % v ~o L tl(i J.

11 V(OL~~ ~ Namsos Bydrift: Telefonsamtale med Monica Grindberg -leder Namsos Bydrift 2. mars Kommunen ble omorganisert til Bydrift i Bydriften har ansvaret for vann, avløp, veg, park, renovasjon, havnevesen og kommunale eiendommer, organisasjonskart vedlagt. I 2000 ble organisasjonen oppdelt i en forvaltningsavdeling (4 ingeniører) som planlegger og bestiller fra utføreravdeling (så langt disse har kapasitet) og fra private entreprenører (setter bort topper). Utføreravdeling (drift) er skilt ut i egen avdeling. Avdelingen utfører arbeidsoppdrag etter bestilling fra forvaltningsavdeling. Driftsavdeling regner ikke anbud på oppdrag i konkurranse med entreprenører. Driftsavdeling ledes av 4 ingeniører, en for vann, en for avløp, en for veg og en for renovasjon. I sommerhalvåret er det 2 arbeidslag som reduseres til ett lag på vinteren (vekseldrift). Reduksjonen gjøres for å frigjøre mannskaper fra VA-områdene til vintervedlikehold av veg. På avdeling for VA er det 4 driftsoperatører på avløp og 2 på vann. Disse deltar også i planleggingsfase på nye anlegg og som kontrollører i utbyggingsfase. Biler, maskiner og mannskaper er fast på de forskjellige områder, men leies ut til andre områdene etter behov (internfakturering). VA-gebyrene er oppdelt i nettleie; 1185,- pr. år for vann og 2300,- pr. år for avløp. Vanngebyret er på 8,20 pr. m3 for vann og 14,12 pr. m3 for avløp. Totalt er gebyrene på kr. 2366,- på vann og kr. 4242,- på avløp for en vanlig enebolig. Vegsektoren har blitt den store taperen og sliter med lave bevilgninger. Veger i boligfelt er privatisert ved at disse vedlikeholdes (sommer og vinter) av beboerne selv. På alle sektorene er det slik at et eventuelt overskudd blir overført til påfølgende år. Et eventuelt underskudd dekkes av Namsos kommune. Investeringsrammen er på 3 mill. pr. år og disponeres administrativt. Det er i Namsos utarbeidet et forslag til en evalueringsrapport, men denne er ikke politisk behandlet ennå, og kan derfor ikke frigis. Det er her blant annet forespurt til private entreprenører om å gi pris på beredskap i forhold tilledningsbrudd, flom etc. samt til å opprette en vaktordning. Konklusjonen er at dette blir svært dyrt i forhold til å ha dette i egenregi. Det er totalt 44 ansatte inkl. 6 driftsoperatører og 4 ansatte på planleggingsavdeling. Grindheim mener bydriftsorganiseringen i hovedsak fungerer bra.

12 Samferdsel Parkering Vei, Havnevesen Namsos bydrift "StaSJY -Grunneierldomm.. '.'" - Merkantil""'!"" "f";;: - Controller Hest~~f~~~~r%"i/" Maskin.og:,'Jerksted' Verksted 'Plåfil~!J9ingb ~yggherfe' ff?" VA i,: '" c: p. Q ~.c

13 v t:() l~(:' ~ Narvik kommune I Narvik VAR KF: Telefonsamtale med daglig leder i Narvik VAR KF Trude Bertnes og øk.sjef 3. mars Narvik VAR ble utskilt som eget kommunalt foretak i 2004 og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon (selvkostområder). Utskillingen ble initiert av administrasjonen med det formål å øke kvalitet, få bedre handlefrihet samt legge til rette for bedre rekruttering (bla økt lønnskompensasjon). Organisasjonsplan Narvi VAR KF er vedlagt. Foretaket fungerer som en egen bedrift med eget styre og egen økonomi. Fakturering, lønn etc. kjøpes av Narvik kommune. Kun større saker som hovedplaner og årsbudsjett legges fram for Narvik Bystyre. For øvrig styres foretaket av styret i Narvik VAR KF. Foretaket er selvstendig og påvirkes derfor ikke av den økonomiske situasjonen i Narvik kommune. Foretaket drifter kommunaltekniske anlegg og fungerer som en ren bestiller i forhold til nye VA-anlegg/rehabiliteringer. Foretaket har ingen maskinpark (med unntak aven spyle/sugebil) og utfører ikke anleggsoppdrag i egen regi. Narvik VAR har de senere år i hovedsak foretatt rehabiliteringsarbeider på VA-sektorene. Disse settes bort både ved å inngå rammeavtaler og ved prosjektavtaler med eksterne entreprenører. VA-gebyrene i Narvik er på hhv. kr. 1464,- på vannsektoren og 1956,- på avløpssektoren for en "vanlig" enebolig. I 2006 ble det gjennomført en evaluering av Narvik VAR. Konklusjonene her er i hovedsak positive. Rapporten på 31 sider vedlegges ikke, men er tilgjengelig. Narvik VAR har lite negativt å si om situasjonen i dag, men sett i ettertid, mener de at vegsektoren burde vært inkludert i foretaket. Telefonsamtale 10/3 med Trond Solberg, leder enhet veg i Narvik kommune Organisasjonstrukturen i Narvik har vært endret en rekke ganger. Strukturen i dag består av en rådmannsgruppe med 2 kommunalsjefer og 52 enheter. Fram til midt på 90-tallet var veg, vann og avløp felles under teknisk etat. Veg ble da skilt ut fra vann/avløp. I 2004 ble så Narvik VAR KF dannet som et rent VA-organisasjon mens veg forble en enhet i Narvik kommune. Innenfor veg er det 9 ansatte på veg og 3 ansatte på parkavdeling. Administrasjonen består av 2 oppsynsmenn og 3 ingeniører (inkl. leder). Arbeidsoppgavene er vanlig vegvedlikehold av ca. 170 km veger samt tømming av sandfangkummer mm. Enheten kjøper ca. 70 % av tjenestene. Maskinparken består av veghøvel, 2 lastebiler, hjullaster, traktorgraver og en Unimog.

14 Enheten har de siste årene gjort investeringer innenfor en fast tildelt ramme. Enhet veg bestemmer selv hvilke enhet som skiftes ut innenfor rammen. Narvik er fra 2009 kommet på Robeklista, med påfølgende investeringsstopp. Et evt. overskudd i enheten blir ikke overført til påfølgende år. Enheten sliter med manglende midler og til dels dårlig rekruttering. V\

15 v ~ L.E.6. b Organisering Narvik V AR KF (gjeldende fra ) Adm. dir. Nyanlegg Drift & vedlikehold Husholdning (kom) Næring Næring 7.2 Eierforhold og selskapsform Narvik V AR KF er et heleiet foretak av Narvik kommune. Det foretas ingen endringer i organisasjonsformen som er fastlagt av Bystyret. 7.3 Oppgave- og ansvarsfordeling Foretaket vil ta en gjennomgang av ansvar og oppgaver mel10m avdelingene i forbindelse med ny organisering, jf. punkt 7. I. Videre vil det også bli tatt en gjennomgang og revidering av alle stil1ingsbeskrivelser på avdelingene. 7.4 Ledelse Narvik V AR KF har i dag en ledergruppe bestående av: Avdelingsleder for Vann og Avløp Driftsleder for Vann og Avløp Avdelingsleder for Renovasjon Driftsleder Renovasjon Avdelingsleder for Prosjekt Økonomisjef Daglig leder Strategiplan Narvik VAR KF /2

16 ve r; L- e' t: 1- Møte med Bodø Bydrift 11/3-09: Fra Bodø Bydrift møtte følgende: Edward Pegg, bydriftssjef Ketil Markussen, oppdragsleder veg, park Arne Jacobsen, oppdragsleder anlegg, idrett Martin Thuv, hovedtillitsvalgt Morten Mortensen, plasstillitsvalgt Omorganiseringen i Bodø kommune startet i 2000 med bakgrunn i dårlig økonomi. En komite ble oppnevnt som innstilte på en omorganisering av veg, vann, avløp og park til en bestiller/utfører-organisering. Bevilgninger skulle da gjøres til bestilleravdeling som igjen skulle bestille arbeider av utføreravdeling (Bodø Bydrift). Bodø Bydrift ble dannet i 2004 og er organisert som vist i vedlegg. I prosessen ble det innhentet opplysninger fra ca. 25 store kommuner med innbyggertall mellom og Det ble da konstatert at kun 5 av disse hadde gått over til en bestiller/utfører -modell. Vedtaket ble utført som en oppdeling av daværende teknisk etat og ble gjort med minimal medvirkning fra de ansatte. Dette skapte til dels betydelige frustrasjoner og dårlig miljø spesielt mellom bestiller og utførerfunksjonene. Ingen ansatte skulle sies opp. Utgangspunktet og resultatet var iflg. Pegg som følger: Større handlefrihet - det motsatte er resultatet Reduserte administrasjonskostnader - det motsatte skjedde Konkurranseutsetting - nei, Bodø Bydrift regner ikke anbud Bedre ressursutnyttelse på tvers av områder - ja, er blitt bedre Redusert antall ansatte - redusert fra 114 før omorganisering til 106 nå (5 ansatte ble overflyttet til Nordlandshallen). Dette gjelder dog ikke ansatte på bestilleravdeling. Bodø Bydrift har ikke eget budsjett. Bydriften er derved avhengig av å ta betalt for "alt". Arbeider utføres kun iht. driftsavtaler og anleggsavtaler med bestiller. Arbeider ut over beregnet antall lekkasjetettinger, brøytetimer etc. skrives det tilleggsregninger på. VA-gebyrene i Bodø i 2007 er på hhv. kr. 2229,- på vannsektoren og 1768,- på avløpssektoren for en "vanlig" enebolig. Bodø Bydrift påpeker at det går tilnærmet 3 heltidsansatte til kontraktene. 1 i bestilleravdeling og 2 i Bydriften. oppfølging av disse Bodø Bydrift har i grove trekk inntekter som følger: Driftskontrakt med bestiller: 40 mill. Anlegg: 40 mill. Tilleggsarbeider: 6 mill. Arbeider for private: 4 mill.

17 Bydriften hadde underskudd det første året og senere har det vært overskudd. Rådmannen forvalter over-/ underskudd. Bodø Bydrifts kostnader faktureres månedlig som en A- kontoutbetaling. Bodø Bydrift har ikke skilt veg og selvkostområdene vann og avløp. De poengterer at VAanleggene er en vesentlig del av Bydriften. Uten anleggene ville det blitt meget vanskelig å finne arbeidsoppdrag til mannskapene i perioder med lite behov for brøyting/strøing. Bodø Bydrift antyder at en ren driftsorganisasjon (uten anleggsoppdrag) sannsynligvis vil måtte ha et tilnærmet like stort budsjett. Dette på grunn av at behovet for både mannskaper, maskiner og utstyr vil være tilnærmet like stort dersom man skal dagens beredskapsnivå. Man må kunne "snu seg" fort og effektivt. opprettholde Bodø Bydrift er videre kritisk til at de mangler oversikt over framtidige prosjekter og at kontrakter med bestiller stadig kommer for sent slik at arbeider er kommet godt i gang før kontraktsinngåelse. Bodø Bydrift får årlig en bevilgning på. 7 mill. fra Bodø kommune til innkjøp av nytt utstyr. Bevilgningen disponeres fritt av Bydriften. Møte med Marvin Johansen, kommunalteknisk sjef, 11/ Teknisk avdeling har et budsjett på ca. 200 mill. Av disse utfører Bodø Bydrift ca. 95. mill. Arbeider bestilles direkte til Bodø Bydrift innenfor Bydrifts kapasitet og kompetanse. Større jobber som hovedvannverk og store avløpsrenseanlegg som Bydrift ikke har kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre, settes bort. Teknisk avdeling har etter hvert fått utarbeidet til dels omfattende kontraktsavtaler med Bodø Bydrift som beskriver oppdragene i detalj. Bodø Bydrift priser selv disse kontraktene etter "forhandlinger" med Teknisk avdeling. Teknisk avdeling består i dag av totalt 23 personer. Teknisk avdeling har de siste år slitt for å få inn kvalifiserte folk, men dette er nå på plass. BLa. er det ansatt en jurist og de har etter hvert et ønske om å få inn 1 person som utelukkende skal arbeide med utbyggingsavtaler. Teknisk avdeling har de siste år slitt med manglende bevilgninger spesielt på veg (blir ofte salderingspost). Teknisk avdeling påpeker også det spenningsnivå omorganiseringen i 2004 medførte. Avdelingen sliter bl.a. med at Bodø Bydrift ikke rapporterer som forutsatt og at faktureringen til tider er sen. Splittingen av tidligere organisasjon gikk også her ut over arbeidsmiljøet. En ev fordelene har vært at de har fått en bedre dokumentasjon og oversikt over hva ting koster.

18 Evaluering bestiler/utførermodell: Modellen ble evaluert i Det ble da konkludert med at man ønsket å fortsette modellen, men bl.a. fakturering ble forenklet. Evalueringen ble utført av det samme konsulentfirmaet som var med på omorganiseringen i 2004.

19 ------'11. ;." ~~ t t'~.." Ntj i-:i.'~':i~~!;j ".it.. "f~ ì; i li.._, l~ \~,f.ú~ ~'.. lf.. ~š 8 :t,: til1 fl i.;' o',l';' l I ';i,:,ì la i i J I I L l " I i!~ o~ =~ D, i I ï I i 1!

20 Side i av i 5100 Ãrsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 4)00 ï5.. (V ;: lll Hn ~5! llt a~1' ip2 21% l ; !85 198'P~30 19Q4&P JJ l Fausll Gj.snrtt aue ""mmurer Gj.snrtt landet utenom Oslo Gi.snrtt N),dlard Gj.snrtt ""mmunegruppe 08 region mi

21 Side 1 av 1 2~000 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate ~000.. =6 (l ;: i161 8~81 78J'6'1 rl8 0024' ïj~11j85 751~S6 7~95 c68i~ I $919 $548 ~~ ~~~ 61~14 ~OOO 'fr~t Fauske Gj.snrtl aue kommu,..r Gj.snrtl landet ulenomoslo Gj.snrtl tbidlam Gj.snrtl kommlil-enlppe08 region 1!1999 D 2000 D 2001 D m !!2005 D 2006 D

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

Kommunalteknikk Ansvarsområder

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen Kommunalteknikk Magne Magne Farstad Farstad

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Ola Haukerud Tidligere daglig leder Nåværende fagansvarlig VA September/2010 pensjonist Hva er GIVAS? Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling Avdelingsleder Arild Christiansen Fagansvarlig avløp Endre Larsen Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett Tor Ivar Paulsen Fagansvarlig vei - og felles maskinpark Arild Christiansen

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/623-1 Arkiv: 400 SAKSFRAMLEGG Dato: 16.09.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksframlegg. ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/ Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Saksframlegg. ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/ Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. Saksframlegg ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/29754 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen fremme ny sak

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Vann-, avløpog renovasjonstjenester

Vann-, avløpog renovasjonstjenester Vann-, avløpog renovasjonstjenester 2017 Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann og Farris I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift

Detaljer

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

Ung by i vekst. Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø

Ung by i vekst. Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Ung by i vekst Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Skattøra- her er Bydrift Skattøra- Ringveien 70 Bydrifts logo- Buffalo Springfield Roller, 1920 Organisering av Tromsø kommune 2-nivåmodell Rådmann

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt Kommunalteknisk avdeling Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt > Organisering og bemanning > Hovedoppgaver > Samspill med andre > Økonomi Organisasjonskart Stab 6 Virksomhetsleder Adm.team

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 032/12 I DRIFTSUTVALG. Punkt Forklaring VANNPROSJEKTER SAKSPAPIR. I Dato:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 032/12 I DRIFTSUTVALG. Punkt Forklaring VANNPROSJEKTER SAKSPAPIR. I Dato: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sakd.: 11/2448 11/10655 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 032/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Frode Ramskjell I Dato: 23.11.2011

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA)

Forprosjektet. Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Forprosjektet Fremtidig organisering av Helgeland Driftsassistanse VA (HEVA) Pkt. 1 i handlingsplanen: Utrede selskapsform Søknad om tilskudd Søkte om tilskudd fra Regionale forsknings- og utviklingsmidler

Detaljer

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Formannskapsmøte Drammen kommune 1.mars 201 ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Espen Fossum, THEMA Consulting Group DRAMMEN DRIFT ER EN LEVERANDØR AV DRIFT OG ENTREPRENØRTJENESTER INNEN

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift- og utbygging

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift- og utbygging Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift- og utbygging Møtested: Komagfjord (PU) Møtedato: 13.03.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Otto Erik Aas leder Tommy Berg AP Kåre Jonny Finjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MEF-notat nr. 1-2012. Fokus på VA-Norge I

MEF-notat nr. 1-2012. Fokus på VA-Norge I MEF-notat nr. 1-2012 Fokus på VA-Norge I Mai 2012 1. Hvorfor vil MEF fokusere på VA-Norge? Vann- og avløp (VA) er et av MEFbedriftenes viktigste markeder. Det er stort utbyggingsbehov for nye VAanlegg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til innstilling legges frem på møtet

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til innstilling legges frem på møtet BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/06420 Saksframlegg Forslag til innstilling legges frem på møtet Saksfremlegg - arkivsak 05/06420 1 Saksutredning : Bakgrunn Innføring av gebyr for bruk av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/4221-2 Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE Innstilling til formannskapet / bystyret: Saken tas til orientering.

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER Arkivsaksnr.: 14/2833 Arkiv: 031 &40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING.

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902491 : E: M0 &13 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.06.2009 43/09 LOVFESTING AV EIERSKAP

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Anton Bøe Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Anton Bøe Arkivsaknr. Prosjektrapportering VA-september 2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Anton Bøe Arkivsaknr.: 2014/6814-13 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.Byggregnskapet,

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning VANN- OG AVLØPSETATEN Pålegg om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning FOTO, Bergen kommune Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, med det mål å verne om

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nytt opprettet et IKS Ny driftsorganisasjon Utbyggingsorganisasjon 25.5.2016 Adel Al-Jumaily Opprettelse av MIRA Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner har gamle, nedslitte avløpsanlegg

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer

BEMANNINGSPLAN. Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale bygg og anlegg.

BEMANNINGSPLAN. Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale bygg og anlegg. EKT-avdelingen BEMANNINGSPLAN 1. Enhetens mål og oppgaver Kommunalt vedtatte mål Enhetens egne mål Spesielle oppgaver Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Dato: 14. januar 2016 KFVANN 03/16. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2015 BV Hva saken gjelder:

Dato: 14. januar 2016 KFVANN 03/16. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2015 BV Hva saken gjelder: Dato: 14. januar 2016 KFVANN 03/16 Styret for Bergen Vann KF styresaker 2015 JOTA BV-00-200509057-18 Hva saken gjelder: Styret ønsker å ha en løpende på de sakene som er vedtatt. Det vil derfor bli lagt

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Gråsoneveier trinn 3. Orientering til formannskapet 9.12.2014

Gråsoneveier trinn 3. Orientering til formannskapet 9.12.2014 Gråsoneveier trinn 3 Orientering til formannskapet 9.12.2014 09.12.2014 Bakgrunn Bystyrets vedtak fra 20.3.2012 Matrikulering av veigrunn, gråsoneveier og etterfølgende sak Gråsoneveier trinn II vedtatt

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 15.06.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Innhold: Ansvarsområde vei styring og organisering Økonomi - KOSTRA + nye økonomiske analyser Prioritering av standard Driftskontrakter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer