Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Aktivitetsnivået er vedvarende høyt i Helse Stavanger HF, og alle parametere indikerer at befolkningen har behov for at vi øker aktiviteten ytterligere. Det er tidligere redegjort for de utfordringer det høye aktivitetsnivået medfører for foretaket. Det er en kilde til bekymring at inntektene ikke øker tilsvarende aktivitetsøkningen. Sammenligninger med andre foretak er foretatt og det kan ikke utelukkes at Helse Stavanger HF ikke får ut de fulle inntektene som det høye aktivtetsnivået skulle tilsi. Det er derfor igangsatt et arbeid med å analysere våre aktivitetsdata pr fagområde og enhet og å sammenligne aktivitet og DRG-uttelling mot enheter i sammenlignbare foretak. Det er også iverksatt tiltak for å sikre riktig koding, blant annet med å sette erfarne fagfolk inn i kontroll og systembygging rundt koding. I Helse Stavanger skal koding alltid skje kun på medisinsk grunnlag, og det skal aldri være tvil om at foretaket holder seg godt innenfor regelverket for koding. Men dersom det er grunn til å tro at foretaket ikke får den rettmessige økonomiske uttellingen for den pasientrettede aktiviteten som leveres, må systemene våre gjennomgås og kvalitetssikres. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Utbyggingsprosjekter Prosjekt Stavanger DPS Prosjektet arbeider godt i fasen for detaljering og programmering. Arbeidet med riving av gamle bygninger er nå i gang. Det er under rivearbeidet funnet noe asbest på to steder i bygget. Dette er behandlet forskriftsmessig, men det er meldt at det vil føre til en ukes forsinkelse i arbeidet. Kostnadsmessig utgjør det ca kroner. For øvrig går arbeidet etter planen, og en regner med at det sluttføres i løpet av første uke i november måned. Byggestart for nytt bygg er fortsatt beregnet til november/desember 20. Konkurranse er lyst ut for grunn- og betongarbeid med tilbudsfrist til..20. Alle oppgaver er utført i henhold til framdriftsplanen, og det er på dette tidspunkt ikke meldt om uforutsette problemstillinger i prosjektet. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Prosjektet skulle etter planen fullføres innen utgangen av 20, men det er nå klart at det vil være umulig å holde denne tidsplanen. Ny tid for ferdigstillelse er stipulert til mars Det er brukt ekstra tid for å utrede vektbelastningen på utstyret som skal inn i lokalene, og om vekten vil være tilpasset byggets bærekraft. Dette er nå bekreftet positivt. Det er nå valgt leverandør for tømrer- og elektrofagene, som har vært utlyst, mens de andre fagområdene vil avropes på foretakets rammeavtaler. Byggearbeidene ble startet i oktober. 2

3 Parallelt med planlegging av innredningen har det pågått arbeid med innkjøp av medisinsk teknisk utstyr. Tilbyder er nå valgt og prosjektet samarbeider med innkjøp og leverandør for å tilpasse innredningen til utstyret. Prosjektet var kalkulert til en kostnad på kr. 25,7 mill. Adm. direktør har godkjent en ny ramme på maksimalt kr. 28,7 mill. Årsaken til utgiftsøkningen er at det innredes noe mer enn opprinnelig planlagt, og at en har lagt til prisstigning og UPS-utstyr som heller ikke var inkludert. Adm. direktør har likevel pålagt prosjektet streng kostnadsstyring for å prøve å oppnå opprinnelig ramme på kr. 25,7 mill. Styringsgruppen vil ha et sterkt fokus på framdrift, kvalitet og økonomi. På dette tidspunkt er det framdriften som synes å være den største utfordringen. Årsaken er at dagens utstyr snart er moden for utskifting, og det er viktig for foretaket å få nye lokaler og nytt utstyr på plass før gammelt utstyr havarerer. Renoveringsprosjekt Mikrobiologi «Nytt» prosjekt for sluttføring av renovering for bygget mikrobiologi har vært i arbeid siden Alt arbeid er nå sluttført, men det gjenstår overlevering av all dokumentasjon fra leverandører. Dette regnes å være utført i løpet av oktober måned. Regnskapet er blitt fulgt detaljert og pr. utgangen av september er det fortsatt en sluttprognose for gammelt og nytt prosjekt på totalt ca. kr. 47 mill. Bekreftet sluttsum vil foreligge når prosjektet formelt er avsluttet og alle leverandører har levert sin sluttdokumentasjon. Evalueringsrapport vil bli utarbeidet og sluttført i løpet av september/oktober måned. Prosjekt «0 på gangen» Medisinsk divisjon leder et prosjekt med deltagere fra alle de somatiske divisjonene som har egne senger. Målsetningen er å fjerne korridorpasientene i foretaket. Prosjektgruppen har vært på studiebesøk ved Drammen Sykehus for å se på modellen de har anvendt for å unngå korridorpasienter. Erfaringer fra Drammen sykehus er omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) og 8/20 (sak 079/ O). Drammen sykehus har iverksatt mange gode tiltak som kan anvendes også i Helse Stavanger HF. I tillegg er det andre tilnærminger som prosjektgruppen har funnet bør vurderes i Helse Stavanger HF. Prosjektgruppen involverer også MOBA og pasientflyten generelt for å sikre effekt og gjennomføringsevne i hele organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å levere et forslag med konkrete tiltak før jul i år. 2.2 Medarbeidere HMS Arbeidsoppgaver i siste periode har bl.a. omfattet: HMS grunnkurs for ledere. 3

4 HMS samling for gravide. Pågående arbeidsmiljøkartlegginger. Deltakelse ved dialogmøte 1 og i enkeltsaker. Arbeidsmedisinsk kartlegging startet for en enhet. Helseovervåking av nattevakter ved flere enheter. Oppfølging av arbeidsmedisinske sykdomstilstander i samarbeid med arbeidsmedisiner. Sykefraværsanalyser for flere enheter Risikovurdering ved Psykiatrisk divisjon. Revisjon av divisjonsvise IA-handlingsplaner. Vernerunder ved rivningsarbeider - Stavanger DPS. Involvering i psykososialt arbeidsmiljø flere enheter. Debriefing etter arbeidsrelaterte traumer. Intern opplæring i kundebehandling og kommunikasjon I adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) ble det informert om at foretaket i samarbeid med ekstern konsulent har utviklet et internt kurstilbud tretrinnsprogram i Kundebehandling og kommunikasjon. Målgruppene for kurset er kontormedarbeidere og andre relevante yrkesgrupper i foretaket som arbeider med kundeservice innad eller utad, ansikt til ansikt eller på telefon. I løpet av høsten 20 er følgende aktiviteter i programmet iverksatt: «Tretrinnsprogrammet innen kundebehandling og kommunikasjon» med ca. 150 deltakere. «Samhandling og kommunikasjon» med ca. 100 deltakere fra medisinske sengeposter. «Kundebegeistring og kommunikasjon» med ca. 140 deltakere fra Intern service. «3 heldagssamlinger med fokus «Sannhetens øyeblikk», kundekommunikasjon, teamsamarbeid og egen påvirkning» for alle medarbeidere ved MOBA. Dette programmet blir også tilbudt AMK- og ambulansepersonell i november måned. Totalt ca. 250 medarbeidere. «Teamutvikling» med ca. 36 medarbeidere. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF I adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20 (sak 079/ O) ble det informert om at det er enighet mellom partene om å revidere delavtale 2b (habilitering), delavtale 2c (rehabilitering), delavtale 3 (ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter) og delavtale 5 (ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten). Det ble videre orientert om at partene er enig om den videre prosess for revisjon av avtalene. Avtalt prosess innebærer at administrativ behandling i Helse Stavanger HF skal være avsluttet innen desember 20 slik at forslag til reviderte avtaler kan forelegges styret til behandling i møte

5 Intern prosess for gjennomgang av avtalene er siden forrige driftsorientering utført i henhold til plan. Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-senger i kommunene Styret godkjente i styresak 073/ B de fremforhandlede utkastene til særavtaler for etablering av tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp med Stavanger og Hå kommuner. Stavanger kommune fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering og drift av 6 senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. Sengene ble etablert Hå kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering og drift av 2 senger fra Kommunen etablerer i tillegg 2 senger som den finansierer selv. Ryfylke DPS, Randaberg leieavtalen med Randaberg kommune Det er avholdt nye møter mellom Randaberg kommune og Helse Stavanger HF i forbindelse med ny leieavtale for Ryfylke DPS, Randaberg. Det er ikke oppnådd enighet om ny leieavtale, og Randaberg DPS kan måtte bli flyttet ut av Randaberg kommune. Endelig avklaring forventes i løpet av oktober måned. Adm. direktør inn i Spekters Sektorråd Helse Adm. direktør har akseptert tilbud fra Spekter om å tre inn i Spekters Sektorråd Helse. Sektorråd Helse er et underutvalg til styret i Spekter, og skal gi råd om Spekters helsepolitiske posisjoner, prosjekter og prioriterte innsatsområder. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser Nytt behandlingstilbud ved avdeling Kvinneklinikken: Gynekologiske operasjoner ved hjelp av robotkirurgi Avdeling Kvinneklinikken startet opp med robotkirurgi innen Gynekologi, og det er i september måned som planlagt utført 2 gynekologiske robotoperasjoner pr. dag, totalt 16 operasjoner. Alle operasjonene har vært utført på dagtid, og det har bare oppstått 1 komplikasjon hos pasient som fikk postoperativ blødning som førte til reoperasjon og videre normalt forløp postoperativt. Oppstart av robotkirurgien ble gjort etter et forutgående omfattende treningsopplegg. I avdelingen er det et godt sammensatt team med god kompetanse, sterk motivasjon til å utvikle dette, og god gjennomføringsevne. Opplegget innbefatter kurs med simuleringer og trening, samarbeid med robotenheten ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, (som har lyktes aller best med innføringen i Norge). Før oppstart ble det også utført økonomiske analyser. Det er planlagt en kvalitetssikringsstudie for å måle resultatene etter innføring av denne nye operasjonsmetoden ved avdeling Kvinneklinikken. 5

6 Robotkirurgi innen gynekologi er nå etablert ved alle universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt ved flere mindre sykehus. Tilstandene som særlig er aktuelle for bruk av metoden er kreft i livmoren, avansert endometriose, avanserte fremfalls -operasjoner og andre tilstander. Offisiell åpning av tverrfaglig poliklinikk for sykelig overvekt Den ble tverrfaglig poliklinikk for sykelig overvekt offisielt åpnet av adm. direktør. Poliklinikken, som ble omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O), er lokalisert på Stavanger sykehus i lokalene til tidligere geriatrisk poliklinikk. Lokalene er velegnet til driften og fremstår som lyse og trivelige. Årlig gis det i Helse Stavanger HF kirurgisk behandling til 280 pasienter med overvekt. Pasientene går igjennom et på forhånd planlagt behandlingsforløp i tråd med anbefalingene i rapporten «Et godt pasientforløp ved kirurgisk behandling av sykelig overvekt». Poliklinikken er et godt samarbeidsprosjekt mellom Kirurgisk divisjon og Medisinsk divisjon, men også et prosjekt hvor en tverrfaglig jobber mot felles mål. Her er både sykepleier, ernæringsfysiolog, gastrokirurg, endokrinolog sekretær involvert. Midlertidig stengning av sengepost E1 ved Psykiatrisk divisjon Psykiatrisk divisjon har foretatt en midlertidig stengning av en sengepost i Spesialavdeling for voksne. Årsaken er mange vakante sykepleierstillinger gjennom sommeren et forhold som utviklet seg ytterligere i negativ retning etter ferien. Ansatte er fordelt på de andre postene, for å sikre tilstrekkelig personell. Belegg på de andre postene vil økes ved behov, slik at det reelt bare reduseres med 2 plasser. DPS-ene vil støtte opp om spesialpostene i denne perioden. Risikoen for korridorpasienter vil overvåkes nøye, og dersom pågangen av pasienter øker sterkt, vil posten kunne tas i bruk på kort varsel. Saksbehandlingsprosesser Forventninger til Årlig melding i helseforetakene Helse Vest RHF har i brev til alle helseforetakene datert uttrykt at det ikke alltid er like tydelig for RHF-et hva helseforetakene har gjort for å nå de mål som er satt. På denne bakgrunn har Helse Vest RHF i nevnte brev presisert at det i tilknytning til hvert styringsmål forventes følgende informasjon i Årlig melding: «Gje ei kort beskriving av tiltak som er sette i verk for å nå målet og ei omtale i kva grad målet er nådd. Dersom målet ikkje er nådd skal dette grunngjevast». Brevet fra Helse Vest RHF følger denne driftsorienteringen som vedlegg. Adm. direktør følger dette opp i utkast til Årlig melding for 20. Tilsyn Det vises til vedlagte matrise med oversikt over tilsyn i september 20. Høringsuttalelser 6

7 Helse Stavanger HF har siden forrige driftsrapportering avgitt følgende høringsuttalelser til Helse Vest RHF: Høring forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Høringsuttalelse avgitt Høring på utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon. Høringsuttalelse avgitt Høring nasjonalt handlingsprogram for blærekreft. Høringsuttalelse avgitt RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men dette representerer en betydelig utfordring for foretaket. Som opplyst ovenfor under pkt har Medisinsk divisjon i samarbeid med øvrige divisjoner med senger - etter modell bl.a. fra Drammen sykehus - satt i gang prosjektet «0 på gangen» med mål å unngå korridorpasienter. Innen psykiatrisk divisjon forekommer det sjelden korridorpasienter, tallet er nærmere 0. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i somatikken viser fortsatt en klar nedgang. Foretaket arbeider videre sammen med kommunene for helt å unngå utskrivningsklare pasienter. Sandnes kommune har fra åpnet en egen sengepost ved Stavanger sykehus for å ta hånd om utskrivningsklare pasienter fra egen kommune. Kommunene i vårt opptaksområde gjør nå en svært bra jobb på dette. Innen psykiatrien er det en meget positiv trend over flere måneder med en jevn nedgang i antall utskrivningsklare pasienter. Det kreves imidlertid fortsatt et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er svakt økende, men antallet gjestepasienter er meget lavt. 7

8 8

9 9

10 Epikrisetid Epikrisetiden innen somatikk baserer seg nå på data fra det pasientadministrative systemet DIPS mot tidligere fra Helsefagkuben. Helse Stavanger HF har den tilskrevet Helse Vest RHF for å få avklart både defineringen av kvalitetsindikatoren epikrisetid etter de endringer Helsedirektoratet har foretatt i april 20. Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette, og intensiveres når vi har riktige styringsdata å forholde oss til. 10

11 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 20 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Ordningen er etter dette ment å være et rent rapporterings- og læringssystem hvor informasjonen om betydelig skade på pasient, eller forhold som kunne ført til betydelig skade, brukes til å kartlegge og analysere risiko for at skader oppstår. Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår ennå en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt og dette arbeides det med fortløpende i en regional arbeidsgruppe. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Antall meldinger som er videresendt pr. måned i 20: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger Overføring til kunnskapssenteret Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Det ble sendt en umiddelbar varsling i september måned. Statens helsetilsyn foretok ikke utrykning i saken.

12 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i 20 og 20 Tabellen ovenfor viser at det i 20 ble det registrert 2256 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 20 er det registrert 25 hendelser sammenlignet med 1645 hendelser i 20. De tre første månedene i 20 er det registrert ca. 30 % flere uønskede pasientrelaterte hendelser sammenlignet med samme periode i 20. Det er ingen åpenbar forklaring på økningen i antall avviksmeldinger, men den kan muligens tilskrives en større oppmerksomhet på viktigheten av å registrere uønskede hendelser og på pasientsikkerhet generelt. Imidlertid ser vi at denne trenden ikke holder seg for april og mai måned, men at vi igjen finner en økning de siste månedene. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelfeil. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. I 20 ble det registrert 399 fallhendelser. Til nå i 20 er det registrerte 215 fall i foretaket, mens tilsvarende tall for 20 var 295. Antall legemiddelfeil var totalt 594 i 20. Ved utgangen av september 20 var det registrert 531 legemiddelfeil. Tilsvarende tall for 20 var 448. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg både mot legemiddelbruk og fall.

13 Offentliggjøring av Global Trigger Tool (GTT)-tall for 20 Gjennom en kartlegging, Global Trigger Tool (GTT), av 240 tilfeldig utvalgte pasientjournaler har Helse Stavanger HF registrert antall pasientskader i somatiske avdelinger ved sykehuset. GTT er en del av pasientsikkerhetskampanjen og målet er å danne et tallgrunnlag som kan brukes i arbeidet med å forbedre pasientsikkerheten ved hvert enkelt helseforetak. Alle helseforetak er pålagt å utføre slik strukturert journalgransking ved hjelp av GTT, og resultatene ble presentert av Helse- og omsorgsdepartementet den GTT tar med alle pasientskader. Det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. Analysen tar ikke stilling til om skaden kunne vært unngått. Resultatene fra Helse Stavanger HF for 20, viser at 19,2 % av pasientene fikk en skade/komplikasjon som følge av helsehjelp i sykehus eller i primærhelsetjeneste. Skadene fordelte seg med ca. 78 % på Helse Stavanger HF, 8 % på andre sykehus og 14 % på primærhelsetjenesten. I de granskede journalene dokumenteres det at 10 % av pasientene fikk en forbigående skade, 9,6 % fikk skade som førte til forlenget sykehusopphold, 1,3 % fikk skade som førte til varig mén og 0,4 % fikk skade/komplikasjon som førte til dødsfall. I forhold til 2010 er resultatene så å si uendret en nedgang fra 21 til 19 %, men endringen er ikke signifikant. Journalkartleggingen i Helse Stavanger HF er fortsatt i 20 med 20 journaler pr. måned, og helseforetaket vil følge resultatutviklingen nøye. 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,6 % i august 20. Dette er likt som for samme periode i 20 (5,6 %). I august tas det forbehold om at sykemeldingsprosenten påvirkes av 13

14 ferieavviklingen. Utregningen av sykefravær gjør at når mange ansatte er på ferie skal det færre sykemeldte til for å få en høy sykemeldingsprosent, enn i resten av året. Sykmeldt fravær var 4,7 % (4,8 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i august 20. Egenmeldt fravær var 0,9 % (0,8 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn i samme periode forrige år. 14

15 Sykefravær fordelt på kort tid og August 20 August 20 lang tid Kort tid 2,8 % 2,8 % 1-3 dager 1,0 % 1,0 % 4-8 dager 0,8 % 0,8 % 9-16 dager 1,0 % 1,0 % Lang tid 2,8 % 2,8 % dager 2,4 % 2,4 % > 56 dager 0,4 % 0,4 % Divisjons- /enhetsvise oversikter Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for august 20 var 68,8 %. 15

16 Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger HF Ansattskader Månedlig oversikt Antall skader J F M A M J J A Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 per måned 5 0 1,2 2,5 2,5 3,7 3,4 0 3, ,4 0 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 3,4 0 S H2 per måned 7,6 3,7 5 3,7 3,7 4,9 3,4 0 3,6 2,4 6 3,6 3,6 4,8 8,3 5,9 3,6 5,9 6,8 1,2 O N D J F M A M J J A S O N D Frekvens Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 8. oktober 20 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi etter periodekutt for august: Forbrenning av underarm p.g.a. kokende vann fra termos som veltet. Fravær: 2 uker. 16

17 Ansattskader med medisinsk behandling rapportert i Synergi etter periodekutt for august, inkl. september: Skade i hode, rygg og øresus p.g.a. vold fra pasient (august). Ribbensbrudd p.g.a. at fødende pasient satte foten sin mot ribbena til medarbeider (august). Skade på fingre p.g.a. utagerende pasient (september). Helse Stavanger HF Ansattskader 20 - Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for september er 34. Disse omfatter: 1 skade med medisinsk behandling - se kommentar under graf. 2 skader med førstehjelpsbehandling p.g.a. vold fra pasient: skade begge armer, skade på brystkasse. 2 skader uten behandling: muskelstrekk i rygg/ribben i forbindelse med forflytning av pasient, fall til lavere nivå med skade på haleben da sitteunderlag ga etter. 9 stikkskader. 2 biologisk. 4 vold trusler. 14 vold - skader u/medisinsk behandling. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Helsefagarbeider og helsefaglærling fra Helse Stavanger HF ble Europamestere i yrkesfag (EuroSkills) Helsefagarbeider Ann Cathrin Hole og helsefaglærling Lisa Søderlund Adsem gjorde en strålende prestasjon da de vant gull i yrkes-em (EuroSkills) i den belgiske byen Spa-Francorchamps den

18 I konkurransen måtte deltakerne vise både praktiske og teoretiske ferdigheter etter samme kriterier som under fagprøven i helsefagarbeid: Sykdommer, prosedyrer, kommunikasjon, samarbeid og ergonomi. I EM foregikk imidlertid all kommunikasjon på engelsk. Europamestrene har brukt mye tid på teoretisk skolering og praktisk trening i forhold til de konkurransetema som var oppgitt samt å finpusse fagterminologi på engelsk. Oppgitte tema var bare pasientdiagnoser. Mange gode medarbeidere i flere avdelinger ved Helse Stavanger HF har før konkurransen delt kunnskap og erfaringer med europamestrene. Ann Cathrin Hole og Lisa Søderlund Adsem har både under og etter EM profilert helsearbeiderfaget og Helse Stavanger HF på en fremragende måte. Forum for Hovedverneombud i Helseforetakene er tildelt årets Arbeidsmiljøpris Forum for Hovedverneombud i Helseforetakene ble den er tildelt årets Arbeidsmiljøpris på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen. I begrunnelsen for tildelingen av prisen sier juryen: "Det er gjennom mange år utført et betydelig arbeidsmiljøarbeid fra hovedverneombud ved norske helseforetak og private sykehus. Sykehusene har vært gjennom flere reformer og fortsatt pågår store omstillinger. Omstillingene som er vedtatt har som utgangspunkt å bedre den samlede helsetjenesten overfor brukerne - pasientene, men vil samtidig ha betydelig innvirkning på de samlede arbeidsmiljøbetingelsene for de ansatte ved sykehusene. Hvordan disse håndteres av både arbeidsgiver og av hovedverneombudene, har en avgjørende innvirkning på om arbeidet hemmer eller fremmer det gode arbeidsmiljø. Hovedverneombudene har ikke bare jobbet med løpende enkeltsaker når disse har kommet opp, men har parallelt jobbet for å utvikle dyktige og profesjonelle verneombud som er rustet til å håndtere komplekse forhold. Gjennom flere år har hovedverneombudene maktet å styrke sin posisjon overfor arbeidsgivere ved å holde fast på den åpenbare betydningen og viktigheten av at et godt arbeidsmiljø også er helsefremmende i seg selv, både overfor ansatte og pasientene. Hovedverneombudene har også vektlagt å utvikle egen kompetanse. Dette har blant annet skjedd gjennom nettverksarbeid i "Forum for hovedverneombud i helseforetakene". Bak hovedverneombudene finnes det flere tusen verneombud. Hovedverneombudene har lagt ned mye arbeid i skoleringen av disse. Resultatet er en styrket vernetjeneste. Denne prisen er således også en anerkjennelse til disse." Hovedverneombudene setter denne prisen veldig høyt. Adm. direktør vil med dette gratulere hovedverneombudene og vernetjenesten ved Helse Stavanger HF med prisen. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt oktober

19 Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. Positive Sandnes åpner sykehus i Stavanger Fra 1. oktober skal utskrivningsklare pasienter fra Universitetssykehuset (SUS) som skulle vært sendt hjem til Sandnes, plasseres i egen avdeling ved gamle Stavanger sykehus. Drift av Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger, er beregnet til kr 10,2 millioner kroner i året. Politikerne i Sandnes formannskap liker ideen, og banket saken gjennom i kveld. Sandnesrådmannen har gjort avtale med Helse Stavanger om bruk av avdelingen. Dermed er kommunen hjulpet et lite stykke på vei i kampen om å skaffe nok sykehjemsplasser og i kampen om å kunne ta imot pasienter som skrives ut av SUS. Aftenbladet Hå er først: får kommunal nødhjelp Hå og Stavanger kommuner blir først ute i Rogaland med å tilby kommunal, øyeblikkelig hjelp. Fra. november kommer Hå sjukeheim på Nærbø til å tilby denne tjenesten, som er en del av Samhandlingsreformen. - For visse diagnoser vil dermed pasienter kunne bli lagt inn her i stedet for å måtte reise helt til Stavanger Universitetssjukehus. En liten milepæl, uttaler Vigdis Monsen, kommunalsjef for helse og sosial i Hå kommune. Pasientene det gjelder er allerede i helsesystemet i Hå, og om disse skulle få en akutt forverring, vil de kunne tas imot på Nærbø. Samhandlingsreformen innebærer at alle kommuner skal ha på plass en slik tjeneste innen 1. januar 2016, men noen er altså allerede på gang, blant annet i Jærens sørligste kommune. Jærbladet Mer åpenhet: Sykehuset skal offentliggjøre tabbene Med støtte fra en fersk helseminister og Forbrukerrådet skal Helse Stavanger nå offentliggjøre uønskede hendelser på sin hjemmeside.3-3-meldingene beskriver hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelige personskader. En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at kun to av 21 helseforetak i landet offentliggjør uønskede hendelser på sine hjemmesider. Alle sykehus er pålagt å rapportere til myndighetene alle pasientskader og forhold som kunne ha ført til skade. RA Dagkirurgien flytter til Hillevåg i 2014 SUS er i sluttforhandlinger om en leiekontrakt i lokaler som nå er under bygging like overfor øyeavdelingen sin poliklinikk i Hillevåg. SUS-styret ga torsdag sin tilslutning til å flytte store deler av dagkirurgien fra Våland. Det nye senteret skal inneholde Brystdiagnostisk senter og endokrinkirurgisk poliklinikk og operasjon og blir dermed hovedbase for utredninger og operasjoner i forbindelse med brystkreft. I 19

20 tillegg skal senteret inneholde to ortopediske operasjonsstuer for operasjoner som omhandler skjelettet, en for gynekologi, og en operasjonsstue for urologi. Det vil fortsatt bli gjennomført dagkirurgi i SUS sine lokaler på Våland. Aftenbladet Lisa og Ann Cathrin er europamestere i helsefag Helsefagarbeiderne Lisa Søderlund Adsem og Ann Cathrin Hole fra Sandnes og Klepp har vunnet yrkes-em. Mesterskapet har blitt arrangert i byen Spa i Belgia. Søndag kom resultatene, og to jublende jenter fra Sandnes og Klepp fikk gull.- Dette var veldig morsomt. Vi har ventet og gruet oss og vært nervøse. Nå skal vi feire og sprette champagnen, sier Ann Cathrin Hole til NTB. Hun fikk fagbrev som helsefagarbeider i fjor vår, og jobber på Sola DPS. Lisa Søderlund Adsem er lærling ved Stavanger universitetssjukehus, og får sitt fagbrev i januar. Begge både hylte og felte noen tårer da de fikk beskjed om at de er Europas beste i sitt fag. NTB (over 20 nasjonale medier skrev om EM i helsefag). Kreftforskere oppdater seg på SUS Stavanger Universitetssjukehus vil fortelle deg hvordan det har blitt ledende på kreftforskning her i landet. Det kirurgiske kreftforskningsmiljøet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) fikk beste karakter da det ble evaluert for vitenskapelig kvalitet og relevans. Statusen "Excellent" gjør at mange skuer til Stavanger når de skal oppdatere seg på det siste innen kreftforskning. Det er ikke vanlig at et kirurgisk forskningsmiljø får denne statusen her i landet. Aftenbladet Nytt sykehus avgjøres i desember I desember håper styret ved Stavanger Universitetssjukehus å avgjøre om framtidens sykehus skal flytte fra Våland eller bli værende. Debatten om nytt sykehus er på ingen måte ny, og det er langt fra første gang flytting fra Våland blir diskutert. Men det er første gang at arbeidet har vært så målrettet. Det er full enighet om at store ting må skje med Stavanger Universitetssjukehus. -Planen er at vi skal legge frem et forslag til retning for styret i desember. Men vi kan ikke garantere at det blir tatt et endelig valg da. Styret kan be oss om å holde flere muligheter åpne, sier prosjektdirektør Marit Myrland. Styreleder Per-Endre Bjørnevik bekrefter også at målet er å velge retning på styremøtet 7. desember. Det betyr at den store debatten om lokalisering trolig blir avgjort før jul. -Den økonomiske bæreevnen er beregnet til 4 milliarder kroner frem mot 2025 og nye 4 milliarder kroner frem mot Men dette er kun grove beregninger, opplyser Myrland - Betyr det at byggingen av et helt nytt sykehus til 10,8 milliarder kroner kan bli stanset av den økonomiske bæreevnen? -Dette er som sagt veldig grove beregninger. Vi jobber nå ut fra tre modeller, sier Myrland. Aftenbladet 20

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Dato: 6.5.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer