Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Aktivitetsnivået er vedvarende høyt i Helse Stavanger HF, og alle parametere indikerer at befolkningen har behov for at vi øker aktiviteten ytterligere. Det er tidligere redegjort for de utfordringer det høye aktivitetsnivået medfører for foretaket. Det er en kilde til bekymring at inntektene ikke øker tilsvarende aktivitetsøkningen. Sammenligninger med andre foretak er foretatt og det kan ikke utelukkes at Helse Stavanger HF ikke får ut de fulle inntektene som det høye aktivtetsnivået skulle tilsi. Det er derfor igangsatt et arbeid med å analysere våre aktivitetsdata pr fagområde og enhet og å sammenligne aktivitet og DRG-uttelling mot enheter i sammenlignbare foretak. Det er også iverksatt tiltak for å sikre riktig koding, blant annet med å sette erfarne fagfolk inn i kontroll og systembygging rundt koding. I Helse Stavanger skal koding alltid skje kun på medisinsk grunnlag, og det skal aldri være tvil om at foretaket holder seg godt innenfor regelverket for koding. Men dersom det er grunn til å tro at foretaket ikke får den rettmessige økonomiske uttellingen for den pasientrettede aktiviteten som leveres, må systemene våre gjennomgås og kvalitetssikres. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Utbyggingsprosjekter Prosjekt Stavanger DPS Prosjektet arbeider godt i fasen for detaljering og programmering. Arbeidet med riving av gamle bygninger er nå i gang. Det er under rivearbeidet funnet noe asbest på to steder i bygget. Dette er behandlet forskriftsmessig, men det er meldt at det vil føre til en ukes forsinkelse i arbeidet. Kostnadsmessig utgjør det ca kroner. For øvrig går arbeidet etter planen, og en regner med at det sluttføres i løpet av første uke i november måned. Byggestart for nytt bygg er fortsatt beregnet til november/desember 20. Konkurranse er lyst ut for grunn- og betongarbeid med tilbudsfrist til..20. Alle oppgaver er utført i henhold til framdriftsplanen, og det er på dette tidspunkt ikke meldt om uforutsette problemstillinger i prosjektet. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Prosjektet skulle etter planen fullføres innen utgangen av 20, men det er nå klart at det vil være umulig å holde denne tidsplanen. Ny tid for ferdigstillelse er stipulert til mars Det er brukt ekstra tid for å utrede vektbelastningen på utstyret som skal inn i lokalene, og om vekten vil være tilpasset byggets bærekraft. Dette er nå bekreftet positivt. Det er nå valgt leverandør for tømrer- og elektrofagene, som har vært utlyst, mens de andre fagområdene vil avropes på foretakets rammeavtaler. Byggearbeidene ble startet i oktober. 2

3 Parallelt med planlegging av innredningen har det pågått arbeid med innkjøp av medisinsk teknisk utstyr. Tilbyder er nå valgt og prosjektet samarbeider med innkjøp og leverandør for å tilpasse innredningen til utstyret. Prosjektet var kalkulert til en kostnad på kr. 25,7 mill. Adm. direktør har godkjent en ny ramme på maksimalt kr. 28,7 mill. Årsaken til utgiftsøkningen er at det innredes noe mer enn opprinnelig planlagt, og at en har lagt til prisstigning og UPS-utstyr som heller ikke var inkludert. Adm. direktør har likevel pålagt prosjektet streng kostnadsstyring for å prøve å oppnå opprinnelig ramme på kr. 25,7 mill. Styringsgruppen vil ha et sterkt fokus på framdrift, kvalitet og økonomi. På dette tidspunkt er det framdriften som synes å være den største utfordringen. Årsaken er at dagens utstyr snart er moden for utskifting, og det er viktig for foretaket å få nye lokaler og nytt utstyr på plass før gammelt utstyr havarerer. Renoveringsprosjekt Mikrobiologi «Nytt» prosjekt for sluttføring av renovering for bygget mikrobiologi har vært i arbeid siden Alt arbeid er nå sluttført, men det gjenstår overlevering av all dokumentasjon fra leverandører. Dette regnes å være utført i løpet av oktober måned. Regnskapet er blitt fulgt detaljert og pr. utgangen av september er det fortsatt en sluttprognose for gammelt og nytt prosjekt på totalt ca. kr. 47 mill. Bekreftet sluttsum vil foreligge når prosjektet formelt er avsluttet og alle leverandører har levert sin sluttdokumentasjon. Evalueringsrapport vil bli utarbeidet og sluttført i løpet av september/oktober måned. Prosjekt «0 på gangen» Medisinsk divisjon leder et prosjekt med deltagere fra alle de somatiske divisjonene som har egne senger. Målsetningen er å fjerne korridorpasientene i foretaket. Prosjektgruppen har vært på studiebesøk ved Drammen Sykehus for å se på modellen de har anvendt for å unngå korridorpasienter. Erfaringer fra Drammen sykehus er omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) og 8/20 (sak 079/ O). Drammen sykehus har iverksatt mange gode tiltak som kan anvendes også i Helse Stavanger HF. I tillegg er det andre tilnærminger som prosjektgruppen har funnet bør vurderes i Helse Stavanger HF. Prosjektgruppen involverer også MOBA og pasientflyten generelt for å sikre effekt og gjennomføringsevne i hele organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å levere et forslag med konkrete tiltak før jul i år. 2.2 Medarbeidere HMS Arbeidsoppgaver i siste periode har bl.a. omfattet: HMS grunnkurs for ledere. 3

4 HMS samling for gravide. Pågående arbeidsmiljøkartlegginger. Deltakelse ved dialogmøte 1 og i enkeltsaker. Arbeidsmedisinsk kartlegging startet for en enhet. Helseovervåking av nattevakter ved flere enheter. Oppfølging av arbeidsmedisinske sykdomstilstander i samarbeid med arbeidsmedisiner. Sykefraværsanalyser for flere enheter Risikovurdering ved Psykiatrisk divisjon. Revisjon av divisjonsvise IA-handlingsplaner. Vernerunder ved rivningsarbeider - Stavanger DPS. Involvering i psykososialt arbeidsmiljø flere enheter. Debriefing etter arbeidsrelaterte traumer. Intern opplæring i kundebehandling og kommunikasjon I adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) ble det informert om at foretaket i samarbeid med ekstern konsulent har utviklet et internt kurstilbud tretrinnsprogram i Kundebehandling og kommunikasjon. Målgruppene for kurset er kontormedarbeidere og andre relevante yrkesgrupper i foretaket som arbeider med kundeservice innad eller utad, ansikt til ansikt eller på telefon. I løpet av høsten 20 er følgende aktiviteter i programmet iverksatt: «Tretrinnsprogrammet innen kundebehandling og kommunikasjon» med ca. 150 deltakere. «Samhandling og kommunikasjon» med ca. 100 deltakere fra medisinske sengeposter. «Kundebegeistring og kommunikasjon» med ca. 140 deltakere fra Intern service. «3 heldagssamlinger med fokus «Sannhetens øyeblikk», kundekommunikasjon, teamsamarbeid og egen påvirkning» for alle medarbeidere ved MOBA. Dette programmet blir også tilbudt AMK- og ambulansepersonell i november måned. Totalt ca. 250 medarbeidere. «Teamutvikling» med ca. 36 medarbeidere. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF I adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20 (sak 079/ O) ble det informert om at det er enighet mellom partene om å revidere delavtale 2b (habilitering), delavtale 2c (rehabilitering), delavtale 3 (ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter) og delavtale 5 (ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten). Det ble videre orientert om at partene er enig om den videre prosess for revisjon av avtalene. Avtalt prosess innebærer at administrativ behandling i Helse Stavanger HF skal være avsluttet innen desember 20 slik at forslag til reviderte avtaler kan forelegges styret til behandling i møte

5 Intern prosess for gjennomgang av avtalene er siden forrige driftsorientering utført i henhold til plan. Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-senger i kommunene Styret godkjente i styresak 073/ B de fremforhandlede utkastene til særavtaler for etablering av tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp med Stavanger og Hå kommuner. Stavanger kommune fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering og drift av 6 senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. Sengene ble etablert Hå kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering og drift av 2 senger fra Kommunen etablerer i tillegg 2 senger som den finansierer selv. Ryfylke DPS, Randaberg leieavtalen med Randaberg kommune Det er avholdt nye møter mellom Randaberg kommune og Helse Stavanger HF i forbindelse med ny leieavtale for Ryfylke DPS, Randaberg. Det er ikke oppnådd enighet om ny leieavtale, og Randaberg DPS kan måtte bli flyttet ut av Randaberg kommune. Endelig avklaring forventes i løpet av oktober måned. Adm. direktør inn i Spekters Sektorråd Helse Adm. direktør har akseptert tilbud fra Spekter om å tre inn i Spekters Sektorråd Helse. Sektorråd Helse er et underutvalg til styret i Spekter, og skal gi råd om Spekters helsepolitiske posisjoner, prosjekter og prioriterte innsatsområder. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser Nytt behandlingstilbud ved avdeling Kvinneklinikken: Gynekologiske operasjoner ved hjelp av robotkirurgi Avdeling Kvinneklinikken startet opp med robotkirurgi innen Gynekologi, og det er i september måned som planlagt utført 2 gynekologiske robotoperasjoner pr. dag, totalt 16 operasjoner. Alle operasjonene har vært utført på dagtid, og det har bare oppstått 1 komplikasjon hos pasient som fikk postoperativ blødning som førte til reoperasjon og videre normalt forløp postoperativt. Oppstart av robotkirurgien ble gjort etter et forutgående omfattende treningsopplegg. I avdelingen er det et godt sammensatt team med god kompetanse, sterk motivasjon til å utvikle dette, og god gjennomføringsevne. Opplegget innbefatter kurs med simuleringer og trening, samarbeid med robotenheten ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, (som har lyktes aller best med innføringen i Norge). Før oppstart ble det også utført økonomiske analyser. Det er planlagt en kvalitetssikringsstudie for å måle resultatene etter innføring av denne nye operasjonsmetoden ved avdeling Kvinneklinikken. 5

6 Robotkirurgi innen gynekologi er nå etablert ved alle universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt ved flere mindre sykehus. Tilstandene som særlig er aktuelle for bruk av metoden er kreft i livmoren, avansert endometriose, avanserte fremfalls -operasjoner og andre tilstander. Offisiell åpning av tverrfaglig poliklinikk for sykelig overvekt Den ble tverrfaglig poliklinikk for sykelig overvekt offisielt åpnet av adm. direktør. Poliklinikken, som ble omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O), er lokalisert på Stavanger sykehus i lokalene til tidligere geriatrisk poliklinikk. Lokalene er velegnet til driften og fremstår som lyse og trivelige. Årlig gis det i Helse Stavanger HF kirurgisk behandling til 280 pasienter med overvekt. Pasientene går igjennom et på forhånd planlagt behandlingsforløp i tråd med anbefalingene i rapporten «Et godt pasientforløp ved kirurgisk behandling av sykelig overvekt». Poliklinikken er et godt samarbeidsprosjekt mellom Kirurgisk divisjon og Medisinsk divisjon, men også et prosjekt hvor en tverrfaglig jobber mot felles mål. Her er både sykepleier, ernæringsfysiolog, gastrokirurg, endokrinolog sekretær involvert. Midlertidig stengning av sengepost E1 ved Psykiatrisk divisjon Psykiatrisk divisjon har foretatt en midlertidig stengning av en sengepost i Spesialavdeling for voksne. Årsaken er mange vakante sykepleierstillinger gjennom sommeren et forhold som utviklet seg ytterligere i negativ retning etter ferien. Ansatte er fordelt på de andre postene, for å sikre tilstrekkelig personell. Belegg på de andre postene vil økes ved behov, slik at det reelt bare reduseres med 2 plasser. DPS-ene vil støtte opp om spesialpostene i denne perioden. Risikoen for korridorpasienter vil overvåkes nøye, og dersom pågangen av pasienter øker sterkt, vil posten kunne tas i bruk på kort varsel. Saksbehandlingsprosesser Forventninger til Årlig melding i helseforetakene Helse Vest RHF har i brev til alle helseforetakene datert uttrykt at det ikke alltid er like tydelig for RHF-et hva helseforetakene har gjort for å nå de mål som er satt. På denne bakgrunn har Helse Vest RHF i nevnte brev presisert at det i tilknytning til hvert styringsmål forventes følgende informasjon i Årlig melding: «Gje ei kort beskriving av tiltak som er sette i verk for å nå målet og ei omtale i kva grad målet er nådd. Dersom målet ikkje er nådd skal dette grunngjevast». Brevet fra Helse Vest RHF følger denne driftsorienteringen som vedlegg. Adm. direktør følger dette opp i utkast til Årlig melding for 20. Tilsyn Det vises til vedlagte matrise med oversikt over tilsyn i september 20. Høringsuttalelser 6

7 Helse Stavanger HF har siden forrige driftsrapportering avgitt følgende høringsuttalelser til Helse Vest RHF: Høring forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Høringsuttalelse avgitt Høring på utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon. Høringsuttalelse avgitt Høring nasjonalt handlingsprogram for blærekreft. Høringsuttalelse avgitt RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men dette representerer en betydelig utfordring for foretaket. Som opplyst ovenfor under pkt har Medisinsk divisjon i samarbeid med øvrige divisjoner med senger - etter modell bl.a. fra Drammen sykehus - satt i gang prosjektet «0 på gangen» med mål å unngå korridorpasienter. Innen psykiatrisk divisjon forekommer det sjelden korridorpasienter, tallet er nærmere 0. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i somatikken viser fortsatt en klar nedgang. Foretaket arbeider videre sammen med kommunene for helt å unngå utskrivningsklare pasienter. Sandnes kommune har fra åpnet en egen sengepost ved Stavanger sykehus for å ta hånd om utskrivningsklare pasienter fra egen kommune. Kommunene i vårt opptaksområde gjør nå en svært bra jobb på dette. Innen psykiatrien er det en meget positiv trend over flere måneder med en jevn nedgang i antall utskrivningsklare pasienter. Det kreves imidlertid fortsatt et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er svakt økende, men antallet gjestepasienter er meget lavt. 7

8 8

9 9

10 Epikrisetid Epikrisetiden innen somatikk baserer seg nå på data fra det pasientadministrative systemet DIPS mot tidligere fra Helsefagkuben. Helse Stavanger HF har den tilskrevet Helse Vest RHF for å få avklart både defineringen av kvalitetsindikatoren epikrisetid etter de endringer Helsedirektoratet har foretatt i april 20. Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette, og intensiveres når vi har riktige styringsdata å forholde oss til. 10

11 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 20 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Ordningen er etter dette ment å være et rent rapporterings- og læringssystem hvor informasjonen om betydelig skade på pasient, eller forhold som kunne ført til betydelig skade, brukes til å kartlegge og analysere risiko for at skader oppstår. Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår ennå en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt og dette arbeides det med fortløpende i en regional arbeidsgruppe. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Antall meldinger som er videresendt pr. måned i 20: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger Overføring til kunnskapssenteret Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Det ble sendt en umiddelbar varsling i september måned. Statens helsetilsyn foretok ikke utrykning i saken.

12 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i 20 og 20 Tabellen ovenfor viser at det i 20 ble det registrert 2256 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 20 er det registrert 25 hendelser sammenlignet med 1645 hendelser i 20. De tre første månedene i 20 er det registrert ca. 30 % flere uønskede pasientrelaterte hendelser sammenlignet med samme periode i 20. Det er ingen åpenbar forklaring på økningen i antall avviksmeldinger, men den kan muligens tilskrives en større oppmerksomhet på viktigheten av å registrere uønskede hendelser og på pasientsikkerhet generelt. Imidlertid ser vi at denne trenden ikke holder seg for april og mai måned, men at vi igjen finner en økning de siste månedene. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelfeil. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. I 20 ble det registrert 399 fallhendelser. Til nå i 20 er det registrerte 215 fall i foretaket, mens tilsvarende tall for 20 var 295. Antall legemiddelfeil var totalt 594 i 20. Ved utgangen av september 20 var det registrert 531 legemiddelfeil. Tilsvarende tall for 20 var 448. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg både mot legemiddelbruk og fall.

13 Offentliggjøring av Global Trigger Tool (GTT)-tall for 20 Gjennom en kartlegging, Global Trigger Tool (GTT), av 240 tilfeldig utvalgte pasientjournaler har Helse Stavanger HF registrert antall pasientskader i somatiske avdelinger ved sykehuset. GTT er en del av pasientsikkerhetskampanjen og målet er å danne et tallgrunnlag som kan brukes i arbeidet med å forbedre pasientsikkerheten ved hvert enkelt helseforetak. Alle helseforetak er pålagt å utføre slik strukturert journalgransking ved hjelp av GTT, og resultatene ble presentert av Helse- og omsorgsdepartementet den GTT tar med alle pasientskader. Det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. Analysen tar ikke stilling til om skaden kunne vært unngått. Resultatene fra Helse Stavanger HF for 20, viser at 19,2 % av pasientene fikk en skade/komplikasjon som følge av helsehjelp i sykehus eller i primærhelsetjeneste. Skadene fordelte seg med ca. 78 % på Helse Stavanger HF, 8 % på andre sykehus og 14 % på primærhelsetjenesten. I de granskede journalene dokumenteres det at 10 % av pasientene fikk en forbigående skade, 9,6 % fikk skade som førte til forlenget sykehusopphold, 1,3 % fikk skade som førte til varig mén og 0,4 % fikk skade/komplikasjon som førte til dødsfall. I forhold til 2010 er resultatene så å si uendret en nedgang fra 21 til 19 %, men endringen er ikke signifikant. Journalkartleggingen i Helse Stavanger HF er fortsatt i 20 med 20 journaler pr. måned, og helseforetaket vil følge resultatutviklingen nøye. 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,6 % i august 20. Dette er likt som for samme periode i 20 (5,6 %). I august tas det forbehold om at sykemeldingsprosenten påvirkes av 13

14 ferieavviklingen. Utregningen av sykefravær gjør at når mange ansatte er på ferie skal det færre sykemeldte til for å få en høy sykemeldingsprosent, enn i resten av året. Sykmeldt fravær var 4,7 % (4,8 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i august 20. Egenmeldt fravær var 0,9 % (0,8 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn i samme periode forrige år. 14

15 Sykefravær fordelt på kort tid og August 20 August 20 lang tid Kort tid 2,8 % 2,8 % 1-3 dager 1,0 % 1,0 % 4-8 dager 0,8 % 0,8 % 9-16 dager 1,0 % 1,0 % Lang tid 2,8 % 2,8 % dager 2,4 % 2,4 % > 56 dager 0,4 % 0,4 % Divisjons- /enhetsvise oversikter Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for august 20 var 68,8 %. 15

16 Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger HF Ansattskader Månedlig oversikt Antall skader J F M A M J J A Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 per måned 5 0 1,2 2,5 2,5 3,7 3,4 0 3, ,4 0 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 3,4 0 S H2 per måned 7,6 3,7 5 3,7 3,7 4,9 3,4 0 3,6 2,4 6 3,6 3,6 4,8 8,3 5,9 3,6 5,9 6,8 1,2 O N D J F M A M J J A S O N D Frekvens Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 8. oktober 20 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi etter periodekutt for august: Forbrenning av underarm p.g.a. kokende vann fra termos som veltet. Fravær: 2 uker. 16

17 Ansattskader med medisinsk behandling rapportert i Synergi etter periodekutt for august, inkl. september: Skade i hode, rygg og øresus p.g.a. vold fra pasient (august). Ribbensbrudd p.g.a. at fødende pasient satte foten sin mot ribbena til medarbeider (august). Skade på fingre p.g.a. utagerende pasient (september). Helse Stavanger HF Ansattskader 20 - Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for september er 34. Disse omfatter: 1 skade med medisinsk behandling - se kommentar under graf. 2 skader med førstehjelpsbehandling p.g.a. vold fra pasient: skade begge armer, skade på brystkasse. 2 skader uten behandling: muskelstrekk i rygg/ribben i forbindelse med forflytning av pasient, fall til lavere nivå med skade på haleben da sitteunderlag ga etter. 9 stikkskader. 2 biologisk. 4 vold trusler. 14 vold - skader u/medisinsk behandling. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Helsefagarbeider og helsefaglærling fra Helse Stavanger HF ble Europamestere i yrkesfag (EuroSkills) Helsefagarbeider Ann Cathrin Hole og helsefaglærling Lisa Søderlund Adsem gjorde en strålende prestasjon da de vant gull i yrkes-em (EuroSkills) i den belgiske byen Spa-Francorchamps den

18 I konkurransen måtte deltakerne vise både praktiske og teoretiske ferdigheter etter samme kriterier som under fagprøven i helsefagarbeid: Sykdommer, prosedyrer, kommunikasjon, samarbeid og ergonomi. I EM foregikk imidlertid all kommunikasjon på engelsk. Europamestrene har brukt mye tid på teoretisk skolering og praktisk trening i forhold til de konkurransetema som var oppgitt samt å finpusse fagterminologi på engelsk. Oppgitte tema var bare pasientdiagnoser. Mange gode medarbeidere i flere avdelinger ved Helse Stavanger HF har før konkurransen delt kunnskap og erfaringer med europamestrene. Ann Cathrin Hole og Lisa Søderlund Adsem har både under og etter EM profilert helsearbeiderfaget og Helse Stavanger HF på en fremragende måte. Forum for Hovedverneombud i Helseforetakene er tildelt årets Arbeidsmiljøpris Forum for Hovedverneombud i Helseforetakene ble den er tildelt årets Arbeidsmiljøpris på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen. I begrunnelsen for tildelingen av prisen sier juryen: "Det er gjennom mange år utført et betydelig arbeidsmiljøarbeid fra hovedverneombud ved norske helseforetak og private sykehus. Sykehusene har vært gjennom flere reformer og fortsatt pågår store omstillinger. Omstillingene som er vedtatt har som utgangspunkt å bedre den samlede helsetjenesten overfor brukerne - pasientene, men vil samtidig ha betydelig innvirkning på de samlede arbeidsmiljøbetingelsene for de ansatte ved sykehusene. Hvordan disse håndteres av både arbeidsgiver og av hovedverneombudene, har en avgjørende innvirkning på om arbeidet hemmer eller fremmer det gode arbeidsmiljø. Hovedverneombudene har ikke bare jobbet med løpende enkeltsaker når disse har kommet opp, men har parallelt jobbet for å utvikle dyktige og profesjonelle verneombud som er rustet til å håndtere komplekse forhold. Gjennom flere år har hovedverneombudene maktet å styrke sin posisjon overfor arbeidsgivere ved å holde fast på den åpenbare betydningen og viktigheten av at et godt arbeidsmiljø også er helsefremmende i seg selv, både overfor ansatte og pasientene. Hovedverneombudene har også vektlagt å utvikle egen kompetanse. Dette har blant annet skjedd gjennom nettverksarbeid i "Forum for hovedverneombud i helseforetakene". Bak hovedverneombudene finnes det flere tusen verneombud. Hovedverneombudene har lagt ned mye arbeid i skoleringen av disse. Resultatet er en styrket vernetjeneste. Denne prisen er således også en anerkjennelse til disse." Hovedverneombudene setter denne prisen veldig høyt. Adm. direktør vil med dette gratulere hovedverneombudene og vernetjenesten ved Helse Stavanger HF med prisen. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt oktober

19 Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. Positive Sandnes åpner sykehus i Stavanger Fra 1. oktober skal utskrivningsklare pasienter fra Universitetssykehuset (SUS) som skulle vært sendt hjem til Sandnes, plasseres i egen avdeling ved gamle Stavanger sykehus. Drift av Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger, er beregnet til kr 10,2 millioner kroner i året. Politikerne i Sandnes formannskap liker ideen, og banket saken gjennom i kveld. Sandnesrådmannen har gjort avtale med Helse Stavanger om bruk av avdelingen. Dermed er kommunen hjulpet et lite stykke på vei i kampen om å skaffe nok sykehjemsplasser og i kampen om å kunne ta imot pasienter som skrives ut av SUS. Aftenbladet Hå er først: får kommunal nødhjelp Hå og Stavanger kommuner blir først ute i Rogaland med å tilby kommunal, øyeblikkelig hjelp. Fra. november kommer Hå sjukeheim på Nærbø til å tilby denne tjenesten, som er en del av Samhandlingsreformen. - For visse diagnoser vil dermed pasienter kunne bli lagt inn her i stedet for å måtte reise helt til Stavanger Universitetssjukehus. En liten milepæl, uttaler Vigdis Monsen, kommunalsjef for helse og sosial i Hå kommune. Pasientene det gjelder er allerede i helsesystemet i Hå, og om disse skulle få en akutt forverring, vil de kunne tas imot på Nærbø. Samhandlingsreformen innebærer at alle kommuner skal ha på plass en slik tjeneste innen 1. januar 2016, men noen er altså allerede på gang, blant annet i Jærens sørligste kommune. Jærbladet Mer åpenhet: Sykehuset skal offentliggjøre tabbene Med støtte fra en fersk helseminister og Forbrukerrådet skal Helse Stavanger nå offentliggjøre uønskede hendelser på sin hjemmeside.3-3-meldingene beskriver hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelige personskader. En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at kun to av 21 helseforetak i landet offentliggjør uønskede hendelser på sine hjemmesider. Alle sykehus er pålagt å rapportere til myndighetene alle pasientskader og forhold som kunne ha ført til skade. RA Dagkirurgien flytter til Hillevåg i 2014 SUS er i sluttforhandlinger om en leiekontrakt i lokaler som nå er under bygging like overfor øyeavdelingen sin poliklinikk i Hillevåg. SUS-styret ga torsdag sin tilslutning til å flytte store deler av dagkirurgien fra Våland. Det nye senteret skal inneholde Brystdiagnostisk senter og endokrinkirurgisk poliklinikk og operasjon og blir dermed hovedbase for utredninger og operasjoner i forbindelse med brystkreft. I 19

20 tillegg skal senteret inneholde to ortopediske operasjonsstuer for operasjoner som omhandler skjelettet, en for gynekologi, og en operasjonsstue for urologi. Det vil fortsatt bli gjennomført dagkirurgi i SUS sine lokaler på Våland. Aftenbladet Lisa og Ann Cathrin er europamestere i helsefag Helsefagarbeiderne Lisa Søderlund Adsem og Ann Cathrin Hole fra Sandnes og Klepp har vunnet yrkes-em. Mesterskapet har blitt arrangert i byen Spa i Belgia. Søndag kom resultatene, og to jublende jenter fra Sandnes og Klepp fikk gull.- Dette var veldig morsomt. Vi har ventet og gruet oss og vært nervøse. Nå skal vi feire og sprette champagnen, sier Ann Cathrin Hole til NTB. Hun fikk fagbrev som helsefagarbeider i fjor vår, og jobber på Sola DPS. Lisa Søderlund Adsem er lærling ved Stavanger universitetssjukehus, og får sitt fagbrev i januar. Begge både hylte og felte noen tårer da de fikk beskjed om at de er Europas beste i sitt fag. NTB (over 20 nasjonale medier skrev om EM i helsefag). Kreftforskere oppdater seg på SUS Stavanger Universitetssjukehus vil fortelle deg hvordan det har blitt ledende på kreftforskning her i landet. Det kirurgiske kreftforskningsmiljøet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) fikk beste karakter da det ble evaluert for vitenskapelig kvalitet og relevans. Statusen "Excellent" gjør at mange skuer til Stavanger når de skal oppdatere seg på det siste innen kreftforskning. Det er ikke vanlig at et kirurgisk forskningsmiljø får denne statusen her i landet. Aftenbladet Nytt sykehus avgjøres i desember I desember håper styret ved Stavanger Universitetssjukehus å avgjøre om framtidens sykehus skal flytte fra Våland eller bli værende. Debatten om nytt sykehus er på ingen måte ny, og det er langt fra første gang flytting fra Våland blir diskutert. Men det er første gang at arbeidet har vært så målrettet. Det er full enighet om at store ting må skje med Stavanger Universitetssjukehus. -Planen er at vi skal legge frem et forslag til retning for styret i desember. Men vi kan ikke garantere at det blir tatt et endelig valg da. Styret kan be oss om å holde flere muligheter åpne, sier prosjektdirektør Marit Myrland. Styreleder Per-Endre Bjørnevik bekrefter også at målet er å velge retning på styremøtet 7. desember. Det betyr at den store debatten om lokalisering trolig blir avgjort før jul. -Den økonomiske bæreevnen er beregnet til 4 milliarder kroner frem mot 2025 og nye 4 milliarder kroner frem mot Men dette er kun grove beregninger, opplyser Myrland - Betyr det at byggingen av et helt nytt sykehus til 10,8 milliarder kroner kan bli stanset av den økonomiske bæreevnen? -Dette er som sagt veldig grove beregninger. Vi jobber nå ut fra tre modeller, sier Myrland. Aftenbladet 20

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»?

Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Helseforsikring hvilken plass har den i «Helse-Norge»? Forsikringskonferansen 29. januar 2013 Administrerende direktør Grethe Aasved Aleris Helse AS Innhold 1. Om Aleris Helse 2. Feltanalyse trender og

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer