Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar SP Arne Prestbø Medlem H Lars Ove Rimmereid Medlem SP Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Kristin Meland Møtereferent Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 48/13 Godkjenning av protokoll PS 49/13 Saker handsama etter delegering PS 50/13 Meldingar PS 51/13 Revidert budsjett 2013 PS 52/13 Fitjar Skyttarlag - søknad om tilskot PS 53/13 Bemanningssituasjon og uløyste oppgåvar innan teknisk drift PS 54/13 Tariffoppgjeret lokale lønstingingar PS 55/13 Diverse avtalar i tilknyting til utbygging med Koløy terasse AS (KT) PS 56/13 Seniorsenter PS 57/13 Oppgradering rådhuset PS 58/13 Sommarfullmakt 2013 PS 59/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 48/13 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Samandrag: Saksopplysningar: Vurdering: Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 49/13 Formannskapet Vedlegg: Samandrag: Sak DS 5/13 - Tildeling av startlån Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til vitande. Atle Tornes Rådmann Side4

5 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 50/13 Formannskapet Vedlegg: Notat 7 Rimbareid skule Brev til Vinmonopolet, søknad om vinmonopol Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Rimbareid Vik Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Rydland Fitjar sentrum Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Dåfjordvegen Tilbakemelding rekneskap pr 1 tertial frå skulesjefen Tilbakemelding rekneskap pr 1 tertial frå helse- og sosialsjef Svar på brev til Fitjar Meieri vedk. off. kai Adresseprosjektet rapporten vert sendt separat Melding om skatteinngangen pr. mai vert lagt fram i møtet. Munnleg orientering: Dokken i Årskog Val av ny styreleiar til GFT. Representant frå kommunen til generalforsamling i FKIB (torsdag 13), då ordførar er i Samarbeidsrådet Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side5

6 Notat Nr. 7. Status «nye Rimbareid skule» Til Formannskapet Kopi Rådmann Frå byggherre repr. Tore Nesbø Dato: Møte i arbeidsgrupper: Gruppe ute miljø; Det er ikkje avholdt møte i gruppa sidan sist statusmelding, planutkast «Rimbareid skule og fritidspark» frå planlegger Asbjørn Flemmen er klart, planutkastet er oversendt entreprenør for innlegging elektronisk på situasjonsplan. Ein ynskjer å få avklart ein del tilhøve før ein tek eit møte i plangruppa. Mellom anna kva dei arkeologiske registreringane vil føra til med omsyn til bandlegjing av areal, ytterlegare utgravingar mv. det vart som kjent gjort funn på det nye arealet, blant anna stolpehol frå langhus, og ei gravrøys. Arbeidsgruppe inventar: Det er avholdt møte i gruppa den beskrivelse og plan frå arkitekt vart her gjennom gått og justert, endeleg oppdatering vert utført denne veka. Byggherremøte Det vil bli avholdt byggherremøte onsdag i hovudsak vil møte omhandle «logistikk» på bygningsmassen når ein no skal planleggje ombygging på eksisterande bygning. Økonomi Det er ingen endringar sidan sist statusmelding Framdrift Nybygget er stort sett ferdig utvendig, og innvendig pågår arbeida for alle fag, maler, elektro, rør, ventilasjon og tømrer. Entreprenør har signalisert at framdriftsplanen har vore for optimistisk, og ferdigstilling av nybygg er difor skjøve fram i tid med tre veker til veke 42, det ligg ikkje føre endring i framdriftsplanen med omsyn til kontraktsfesta ferdigstillings dato som er 31 mars Side6

7 AS Vinmonopolet Postboks OSLO Dykkar ref: Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/ /2013 Atle Tornes, Søknad om etablering av vinmonopolutsal på Fitjar _ Fitjar kommune søkjer med dette om å få etablert eit vinmonopolutsal. Søknaden er basert på vedtak gjort av Fitjar kommunestyre 20. februar 2013 med denne ordlyd: Fitjar kommune søkjer om vinmonopol på Fitjar. Me vil i det følgjande gjera greie for kvifor me meiner at kommunen bør få eit utsal no. 1. Fitjar har eit innbyggjartal på ca Kommunen har for tida ein prosentvis folketalsvekst over landssnittet. I kommunen er det fleire større verksemder som for store deler av året har tilreisande leigearbeidarar. Det aktuelle talet på bebuarar er såleis større enn folkeregisteret viser. 2. Fitjar ligg midt mellom byane Bergen og Stavanger. Hovudferdselsårene på sjø og på land(e 39) langs kysten går igjennom kommunen vår. Vår sentrale plassering gjer at det ligg særs godt til rette for utvikling av næringslivet i kommunen. 3. Avstanden til næraste polutsal er følgjande: Til Bergen i nord: 50 km + ferje Til Leirvik i sør: 30 km Eit polutsal vil kunna gi detaljhandelsaktørar auka omsetnad og det påreknast etablering av nye forretningar. 4. Fitjar har stor handelslekkasje, særleg til Stord, men og Haugesund og Bergen. Lekkasjen omfattar også daglegvarer. Gjennom etablering av nye former for handel i sentrum, vil tilbodet til innbyggjarane bli styrka. I takt med styrking av tilbodet, vil forhåpentleg handelslekkasjen også bli redusert. For å eit samla og godt tilbod til kommunen sine innbyggjarar innan heile vare og servicespekteret, vil etablering av eit vinmonopolutsal bidra til eit meir komplett tilbod i kommunen. Rådmannen Postboks 83, 5418 FITJAR Telefon: Faks: Side7 Fitjar kommune Direktetlf. og e-post:

8 Side 2 av 3 5. Utviklinga innan handelen det siste året har vore relativt stabil. Rema 1000 har lagt om drifta si, og det er eit inntrykk at dei dermed har oppnådd eit større kundegrunnlag. Det er for tidleg å sei om dette medfører redusert lekkasje frå nabokommunar, eller ei intern forflytning. Diverre har rekvisitabutikken ved bensinstasjonen måtta slutta drifta dette året. Tilbodet i Larsen Multihandel (handelshuset ved sjøen) er stort sett uendra det siste året. 6. Fitjar har kommunegrense mot Stord i sør, medan resten av arealet grensar opp mot sjø/hav. Kommunen har lang kystline. I kommunen er det no godt over 600 hytter/fritidseigedomar. Me ser at desse i eit visst omfang gjer sine innkjøp i kommunen. Dette utgjer også ein ikkje uvesentleg del av kundegrunnlaget for eit vinmonopol. 7. Det er etablert to nye attraktive bustadfelt nær sentrum, med i alt ca 200 tomtar. Sal av tomtar er positivt, og det vert opplyst at det er godt over forventningane. Det er og starta bygging i begge felta. 8. Fitjar har etablert fleire store hytteområde. Kråko sjøhytteområde er det største, med kring 500 tomtar, der over 100 hytter er bygt til no. 9. Fitjarøyane (skjærgarden) er eit eldorado for båtbruk med stor gjennomstrøyming av båtturister, med opphald frå ein dag til mange fleire, og med potensiale for mykje meir. Hamna i Fitjar er godt tilrettelagt for private båter. Me reknar med at eit vinmonopol i Fitjar vil få eit godt besøk av båtturistar, og styra annan handel hit. 10.Me trur dei fleste innbyggjararne vil vera enige i at Fitjar er ein god kommune å bu i. Kommunen har likevel ei utfordringar i å gjera Fitjar til ein endå betre stad å bu. Me har tru på at innbyggjarane og kommunen i fellesskap kan utvikla kommunen i rett lei slik at den vert ein god kommune å bu i for stadig fleire. Me treng difor den drahjelp som etablering av eit vinmonopol kan utgjere i ein slik utviklingsprosess. 11.Det å vera sjølvforsynt, og kunna handle innanfor det vanlege varespekteret også medrekna det varesortimentet som eit pol har utan å måtte reisa langt, er med på å byggje samfunn og identitet. Det vil utvilsomt vere ein miljøfordel at innbyggjarar i kommunen reduserer sin bilbruk då varespekteret er tilgjengeleg med kort reiseavstand. 12.På bakgrunn av kommunen sin strategiske plassering langs hovudfartsårar både mot Bergen, mot Haugesund og Stavanger, er Fitjar ein stad der ein og kan stoppe og gjera sine innkjøp på veg mot det endelege reisemålet. Side8

9 Side 3 av 3 Me går ut i frå at Vinmonopolet vil foreta eigne forundersøkingar og marknadsvurderingar før søknaden vert tatt opp i Vinmonopolet sitt styre. Me håpar at dette kan skje så tidlig at Fitjar kan bli tatt med ved dette års avgjerdsprosess for nyetablering av polutsal. Fitjar vil ved ei positiv avgjerd her vonleg kunne få realisert ei etablering i andre kvartal Me vil til slutt uttykkja von og ynskje om ei velvillig behandling av vår søknad, og bidrar sjølvsagt med ytterligare opplysningar, og møter gjerne til samtale med Dykk for klargjerning av søknaden vår om det trengs. Med helsing Wenche Tislevoll Ordførar Atle Tornes Rådmann Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 12. JUNI 2013 Meirforbruk på skule og barnehage 1. kvartal 1 kvartal viser eit meirforbruk på skule og oppvekst på kr ,-. Meirforbruket skuldast: Årsak Beløp Utgifter til lærling. Ikkje budsjettert ,- Det vart tilsett ny inspektør ved Rimbareid skule i januar Han vart ,- tilsett i 100 % stilling. Den forrige inspektøren var tilsett i 70 % stilling. Tanken var at han skulle gå inn og ta tilfeldige vikartimar i den 30 % auka stillinga. Ved ein «Normalsituasjon» ved Rimbareid skule ville desse 30 % bli finansiert av posten til vikarløn. Ein elev har på grunn av sjukdom fått 8 timar (34,32 % stilling) med ,- heimeundervisning. Undervisninga har blitt gitt i samråd med heim og legevurdering. Dette har vore lite forutsigbart og har blitt vurdert kontinuerleg. Skal me halda fram eller ikkje, eller er eleven for sjuk til å ta imot? Sidan me ikkje har fått noko sjukmelding har me vurdert det slik at eleven har rett til opplæring sjølv om rammetilhøva har vore utfordrande. Ved Rimbareid skule har det denne vinteren vore eit svært stort ,- kortidsfråvær. Truleg er det tilfeldigheitar som er årsaka. Dette har ført til uvanleg store kostnadar i høve til vikarar. Det har også vore vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar, slik at det stundom har vore nødvendig å nytta lærarar i 100 % stilling. Meirforbruk til elev ved Rimbareid skule. Byrja (Finansiert av ,- annan kommune) Meirforbruk til elev ved Øvrebygda skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommuene) Meirforbruk til elev ved Sælevik skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommune) Meirforbruk: Januar - mars ,- Status meirforbruk for resten av skuleåret. Slik me ser det pr Årsak Beløp Utgifter til lærling. Ikkje budsjettert. Frå ,- Det vart tilsett ny inspektør ved Rimbareid skule i januar Han vart ,- tilsett i 100 % stilling. Den forrige inspektøren var tilsett i 70 % stilling. Tanken var at han skulle gå inn og ta tilfeldige vikartimar i den 30 % auka stillinga. Ved ein «Normalsituasjon» ved Rimbareid skule ville desse 30 % bli finansiert av posten til vikarløn. Etter vert det ikkje eit meirforbruk. Ein elev har på grunn av sjukdom fått 8 timar (34,32 % stilling) med ,- heimeundervisning. Undervisninga har blitt gitt i samråd med heim og legevurdering. Dette har vore lite forutsigbart og har blitt vurdert Side13

14 kontinuerleg. Skal me halda fram eller ikkje, eller er eleven for sjuk til å ta imot? Sidan me ikkje har fått noko sjukmelding har me vurdert det slik at eleven har rett til opplæring sjølv om rammetilhøva har vore utfordrande. Etter vert det ikkje eit meirforbruk. Ved Rimbareid skule har det denne vinteren vore eit svært stort ,- kortidsfråvær. Truleg er det tilfeldigheitar som er årsaka. Dette har ført til uvanleg store kostnadar i høve til vikarar. Det har også vore vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar, slik at det stundom har vore nødvendig å nytta lærarar i 100 % stilling. Meirforbruk til elev ved Rimbareid skule. Byrja (Finansiert av ,- annan kommune) Beløpet går fram til Meirforbruk til elev ved Øvrebygda skule. Byrja slutta ,- (finansiert av annan kommuene) Meirforbruk til elev ved Sælevik skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommune) Beløpet går fram til Stipulert meirforbruk. April - desember ,- Det totale meirforbruket ser ut til å bli: ,- Auka inntekter frå andre kommunar ,- Meirforbruk: ,- Tiltak i høve til dagens budsjett: Skulesjefen har vore i tett dialog med rektor ved Rimbareid skule. Dei auka vikarkostnadane har vore høge i heile vinter, men er no nede på eit «normalnivå». Me håpar at vikarkostnadane vil vera nokolunde i samsvar med budsjettet for hausthalvåret. Meirutgifter til lærling, inspektør og elev vil ta slutt Frå har me justert tilsetjingane slik at det ikkje blir noko meirforbruk. Hausten vil bli utfordrande. Me set inn organiseringstiltak for å halda kostnadane nede. M.a. prøver me å organisera undervisninga slik at me ikkje får meirutgifter på spesialundervisning skuleåret slik det er signalisert i revidert budsjett John Karsten Raunholm Side14

15 Kommentarar til rekneskap 1. kv.13 På ansvar 4000 ser det ut for at det er eit underforbruk, som kan forklarast slik: Legevakt er ikkje fakturert til oss, og framstår som underforbruk kr På årsbasis vil ein få ei innsparing grunna utsetjing av den nye interkommunale ordninga, viser til revidert. Ein ser at det er overforbruk på medfinansiering, kr men korleis dette vil slå ut totalt er usikkert. Eit «tungt tiltak» i barnevernet er gått ut etter 1. kv., og her vil utgiftene variera etter behov frå tid til anna, men det kan bli ei innsparing i 13, viser til revidert. Så har det vore underforbruk på støttekontaktar, noko skuldast ein ein ikkje klarer å rekruttera nok oppdragstakarar, og periodiseringa tek ikkje høgde for all sommaravlastinga og meirforbruk nye tiltak til hausten. Men alt ei forventa innsparing kr , viser til revidert. Det er vidare ført ei inntekt på kr på fysioterapi, dette er tilskot 12 som kom så seint det er ført her. Når det gjeld sosialhjelp syner utviklinga eit lite overforbruk, ser ein vidare ein månad til, aukar overforbruket, men her er underforbruk på Kvalifiseringsstønad så dette går førebels opp mot kvarandre. At dei 2 store bruka; 4100 og 4200, ligg godt an skuldast noko periodiseringsfeil, og tala er dermed noko uvisse. På lønsutgifter åleine kan det sjå positivt ut. På FBB ser det ut avvika er knytta mot mindre inntekter; brukarbetaling. Ein vonar dette kan rettast opp over tid. Det har og vore utbetalingar på etterberekningar her. Vidare så er det kjøpt inn 3 nye heisar på drifta, dette grunna slitasje, kostnad kr over budsjett. Heimebaserte tenester har hatt midlertidige vakansar, samstundes har ein lagt inn noko ressursar i budsjett for nye tiltak, dette kjem igjen i revidert. Fitjar Anne Berit Hovstad Johansen Side15

16 Finansiering pr 6 juni Som vist til i meldingssak til formannskapsmøtet 17 april, var det då eit uløyst finansieringsbehov, og dessutan ein situasjon knytt til at me i følgje finansreglementet ville ha for lite avtalar på fastrente(rentesikring) etter nytt låneopptak. Dette er løyst slik: Låneopptak: Me har teke opp eit lån på 36,3 mill i Kommunalbanken, til p.t. rente (2,25 %), over 35,5 år. Likviditeten er dermed på plass. Rentesikring: Me har teikna ein rentebytteavtale på 30 mill over 10 år, men teoretisk halvårlige avdrag på 0,5 mill. Fastrenta på denne er 2,97 %. Me sel 6 månader NIBOR, p.t. 1,86. Denne har ikkje margin til kredittinstitusjon, som kjem i tillegg. Teoretisk er denne differansen mellom p.t. renta og NIBOR, som er (2,25 1,86)= 0,39. Fastrenta vår blir 2,97 + 0,39 = 3,36, samanlikna med Kommunalbanken 3,56. Refinansiering: Me har refinansiert 3 lån på 26,9 mill, til rente 2,25 %, mot 3,45 i KLP. Me får ikkje refinansiert 2 lån på 1,8 mill til aksjar, som løper til 3,45 %. Dei kunne med fordel vore innløyst. Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: 153 Saksmappe: 2013/342 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: Revidert budsjett 2013 SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 51/13 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1) Søknad om ekstraløyving KUV-budsjettet 2) Kommentarar frå Skulesjefen 3) Kommentarar frå Helse- og sosialsjefen 4) Kommentarar frå Kultur- og informasjonssjefen Samandrag: Utfordringa i budsjettet er å få langtidplanen til å gå med overskot. Kravet er at LTP minimum skal vera i balanse. Ser ein på gjeldande budsjett, opphavleg og vedtekne endringar, har kommunen eit underskot i LTP Det vert føreslått å leggja inn tiltaket uspesifiserte innsparingar på desse beløpa i LTP. Underskotet aukar dei følgjande åra. Då er 8,0 mill. i eigedomsskatt frå vindkraft fullt ut inntektsført i drifta. Rådmannen føreslår ei rekkje naudsynte endringar til gjeldande budsjett. Etter føreslåtte endringar (aktive tiltak), sit ein att med eit meirforbruk i perioden på høvesvis 1,7 mill., 3,3 mill. og 3,4 mill. Dette vil seia at ein må redusera tenestetilbodet kommunen yt allereie frå Vedtaket slik det ligg føre gjev eit overskot på ,- i 2013 og 0,- for kvart av åra Saksopplysningar: Innleiing: Resultat i opphavleg budsjett (i tusen): Overskot I løpet av våren har Formannskapet gjort vedtak med budsjettkonsekvensar: PS 18/13 Barnehageplassar* PS 28/13 Oppgradering GFT** PS 38/13 Fitjarfestivalen*** 50 PS 45/13 Kjøp omsorgstilbod*** Sum kostnadar vedtak Overskot før rev. budsjett * Vedtaket var på for Føresetnadane er endra i høve RNB. **Førebels estimat på meirkostnaden for leige av rådhuset. ***Finansiert i 2013 av post for tilleggs- og nye løyvingar Kommunestyret handsamar eiga sak om styrking av rusarbeidet. Kostnadane er berekna til å vera ,- i 2013, og ha ,- i heilårsverknad. I den vidare handsaminga føreset ein at kommunestyret vedtek saka i tråd med tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Gjeldande budsjett, før endringar i denne saka, er då: Side21

22 Overskot før rev. budsjett Overskot før tiltak Driftsbudsjett Endringar på inntekter, finans, investeringar og lønsoppgjør: a) Eigedomsskatt: Meirinntekter vindkraft vert ,- meir enn budsjettert, og vert føreslått satt av til skulefondet. Prognose for totalinvestering er ikkje endra, slik at meirinntektene i år må sjåast på som eingongsavvik. Eigedomsskatt på anna næring vert ,-, og meirinntekt anna fast eigedom vert om lag ,-, høgare enn budsjettert. b) Revidert statsbudsjett gjev Fitjar kommune ein auke i rammetilskotet på kr ,- grunna opptrapping i likestilling av kom. og ikkje-kom. barnehagar. Private barnehagar i Fitjar får tilskot over minstesats, slik at me ikkje får ekstrakostnadar knytt til denne auken, bortsett frå for dei plassane me vert fakturert for frå Stord. c) Renteinntekter og endringar i låneportefølgja, samt opptak av dellån til investeringar, gjev meirinntekter på ,-, medan meirkostnadar til renter vert ,- og ,- til rentebytteavtalar. Netto meirinntekter vert ,-. Investeringslån 2012 vart teken som lån over 32 år, medan dellån 2013 vart teken opp med 35,5 års løpetid. Det fører til at kommunen får lågare avdrag, og høgare rentekostnadar, enn budsjettert. Nettoeffekt for åra vert høvesvis , og i mindrekostnadar. Nye berekningar av andre finansinntekter gjev følgjande anslag: - Auke renteinntekter startlån ,- - Auke rentekompensasjon ,- - Redusert renteinntekt VAR ,- Netto verknad vert ,- i mindreinntekter. d) Endringar på investeringsbudsjettet gjev netto ,-i meirinntekter på drifta: - Auke administrasjonsinntekter investeringar på , ,- mindreinntekter rente på investeringar (pga. låneopptak i mai) - Auke netto mva. refusjon på ,- Nokre prosjekt er føreslått flytta frå 2013 til 2014, slik at budsjetterte driftsinntekter på LTP vert uendra. e) Lønsoppgjøret førte til mindre utgifter enn venta, og frigjer av opphavleg budsjetterte midlar ( i 2013 er tidlegare nytta). Resultat av endringar på inntekter, finans og investeringar: Betra resultat 1.729* * er då sett av på skulefondet Ikkje-budsjetterte ekstrakostnadar: a) Kommunen har motteke faktura frå Stord kommune på born som gjekk i privat barnehage i Stord i 2011 på ,-. Hadde me motteke denne i 2011, ville resultatet vorte tilsvarande lågare. Ein føreslår å dekka denne meirkostnaden ved å bruke av disposisjonsfondet. b) Vasskaden på FBB gjev oss meirkostnadar på ,- (eigendel forsikring), og ein føreslår å redusere årets overskot tilsvarande. c) Plan og byggesak vil ikkje nå målet for inntekter i 2013, og ein føreslår å redusera resultatet med ,- (sjå meldingssak til Formannskapet). d) Meirkostnadar på skule og oppvekst vert handsama under tiltak på eininga. Side22

23 Tek ein omsyn til føreslåtte endringar, har ein følgjande utgangspunkt for tiltak: Resultat før tiltak 2.067* * er då sett av på skulefondet, og ,- brukt av disposisjonsfondet Driftstiltak: Politisk leiing: Kontrollutvalet søker om ,- i ekstraløyving for 2013 (sjå vedlegg frå Kontrollutvalet). Administrasjon: Planarbeid: administrasjonen ber om ,- i ekstra planmidlar i 2013 og åra framover. Utgiftene i 2013 er tenkt nytta til planar for Dåfjorden krins og Øyane. Passive tiltak: Kyrkja ber om ekstraløyving på ,- til prosjektering av nytt kyrkjeorgel. Kyrkja ber om ekstraløyving på ,- for å ha ein overlappingsperiode med noverande og ny kyrkjeverje, då noverande verje går ut i pensjon. Skule og oppvekst (sjå og vedlegg frå Skulesjefen): Meirkostnad på skule vert i ,- (sjå meldingssak til Formannskapet). Kostnadane er ektraordinære for 2013, men vil og ha konsekvensar for Det er en nedgang i timar ein kan fakturera andre kommunar i skuleåret i høve til året før. Nedgangen fører til at kommunen ikkje kan budsjettera med dei same inntektene i Nedgangen blir om lag ,-. På den andre sida vil ekstrabehovet for spesialundervisning truleg normalisera seg frå skuleåret , og kostnadane i 2015 vil bli redusert med nær ,-. Effekten vert at skule har behov for ,- i 2013 og ,- i 2014, medan frå 2015 vil ein vera tilbake til normalsituasjon. Det vart budsjettert midlar til inneklimamålingar i Målingane vart ikkje utført før i år, og kostnaden vert eit meirforbruk i Sidan målingane ikkje vart gjort i 2012, vart midlane del av overskotet Rådmannen føreslår difor å auke bevillinga til skule med ,-, finansiert av disposisjonsfondet. Meirkostnadar ved etterutdanning av to lærarar med i utgifter i 2013, samt i utgifter i 2014, vert dekka av fond for utdanning og vaksenopplæring. Utgifter til planarbeid hausten 2013 på vert føreslått dekka av fond for vaksenopplæring. Deling av 2. klasse på Rimbareid vil føra til meirkostnadar på ,- for hausten 2013, og ,- per år. Gjeldande lærlingkontraktar vart ikkje budsjettert i opphavleg budsjett. Utgifter for 2013 vil bli , og om lag i Ein ynskjer og å fortsetja å ha lærlingar i skule og barnehage, og ber om å få vidareført i dei påfølgjande åra. Behov for logopedi er særs høgt i 2013, og ein ber om ekstraløyving på for å dekke dette behovet. Læringsplattforma It s learning har ein kostnad på det året ho vert innført, og i framtidige år. LP-modellen har eingongskostnad på ,-, og vert føreslått tatt i bruk i Totalt gjev tiltaka på skule og oppvekst meirkostnader: Meirkostnadar tiltak Passive tiltak: Side23

24 Innføring av elevsamtale vil gje meirkostnad på ,- i 2013, og har ,- i heilårsverknad. Plan, miljø og utvikling: Drift og vedlikehald: Personalsituasjonen på avdelinga er slik at vakanse vaktmeister tom. 3. kvartal vil gje ei innsparing på ,-. Det er ei anna personalsak som har gjeve avdelinga meirkostnadar på ,-, slik at innsparing på lønsutgifter vert ,- i I LTP kjem kostnadar til nytt naudnett frå 2014, på ,- i meirkostnad per år. Det skal dekke både auka bemanning, og auke i konsesjonskostnadar for radiosamband. Ein føreset at investeringskostnad i 2014 og redusert kostnad drift 2014, utliknar kvarandre. Planen er at nytt naudnett er i drift frå hausten Passivt tiltak Drift og vedlikehald: Behovet for ekstramidlar til vedlikehald av bygningsmasse er estimert til ,- per år i planperioden, for å ta att etterslepet. I opphavleg budsjett var det sett av ,- det dette føremålet, som ei eingongsløyving. Brann og beredskap: Oljevernutstyret er svært gamalt. Ein har behov for oppdatering og erstatning av dette. Det er kostnadsberekna til ,-, som ein føreslår gjennomført i Helse og omsorg (sjå og vedlegg frå Helse- og sosialsjef): Auka ressursar helg FBB har ein kostnad i 2013 på ,- med verknad frå 1. august, og heilårsverknad på ,-. Det er samtalar om endringar i legevaktordninga med nabokommunar. I opphavleg budsjett var det teke høgd for at endringa ville føre til meirkostnadar i Meirkostnaden vil ikkje komme før i 2014, og det fører til at ein sparer ,- inneverande år. Utgifter til barnevern vil variera over tid. Ein ser no at behovet er redusert i høve til opphavleg budsjett, og føreslår å redusera utgiftene med ,- årleg. Det er risiko for at behovet for tiltak kan oppstå på kort varsel. Kommunen har hatt mindre utgifter til støttekontaktar i vår, slik at ei innsparing på om lag ,- på tenesta er allereie realisert. Ein ser for seg ei normalisering frå hausten av, slik at føreslått innsparingstiltak ikkje vert vidareført. Kommunen ser for seg at ein må reversera ekstraløyvinga til ruskonsulent som vart løyvd i opphavleg budsjett 2013, frå I tilfellet vil ein truleg kunne spare ,- årleg. Passive tiltak helse og omsorg: Opne 2-3 nye plassar på FBB vil ha ein årleg kostnad på om lag 1,8 mill. Ergoterapeut i 50% stilling vil har ein årleg kostnad på ,-. Kultur (sjå og vedlegg frå Kultur- og informasjonssjef): Auke kultutsjefstillinga frå 80% til 100% stilling gjev meirkostnadar i storleiken ,- per år frå Ein føreslår å gje eit årleg tilskot til Årskog museum på ,-, med første tilskot i Behov for ekstra vedlikehald i kultursalen krev totalt ,- i eingongsløyving, og vert føreslått gjort i Oppsummering aktive tiltak: Meirkostnadar aktive tiltak Side24

25 Resultat etter aktive tiltak 963* * er då sett av på skulefondet, og ,- brukt av disposisjonsfondet. I tillegg har skule og oppvekst nytta ,- av ulike fondsmidlar (87.000,- i 2014). Investeringsbudsjett: Viser til tidlegare vedtak i formannskapet sak 28/13 Oppgradering av rådhuset, 29/13 Evnt. Ombygging av FBB og 40/13 Rimbareid skule. Korringering av nedbetalingsplan. I høve årsavslutning av investeringsrekneskapen 2012, var det fem prosjekt som ikkje var ferdigstilt. Prosjekta har oppstartsvedtak og finansiering frå Desse er: 2013 Inventar og utstyr heimetenestene ,- Fornying Havnahuset ,- Kloringsanlegg Rimbareid ,- Nærmiljøanlegg Sælevik ,- Losjehuset ,- Rådmannen føreslår fire nye prosjekt: 2013 Feide: samordning innlogging for skule og ,- administrasjon Notus (trinn 1): Kostnadsinnhenting for ,- Gericatilpassing til meldingsløftet viste at prosjektmidlane ikkje var tilstrekkelege, og Rådmannen har omdisponert midlar frå prosjektet Notus. Behovet for programmet er der, og ein ber om ny løyving for Fornying møblar FBB ,- Sprinkleranlegg FBB (til høgare standard) ,- Ein har behov for å auke prosjektramma på følgjande prosjekt: Endring Ny ramme Ombygging avdelingskjøkken FBB , ,- Veg generell , ,- Seniorsenter , ,- Ein ser at det ikkje er realistisk å gjennomføra alle budsjetterte prosjekt i 2013, og ynskjer å flytta desse: Flytta til Rest Internt alarmsystem Havnahuset ,- 0,- Brakker Fitjarsjøen , ,- Veg Rimbareid , ,- Utbygging bustadområde ,- 0,- Tilrettelegging Fitjarstølane (VAR) ,- 0,- Koløyholmen kloakk* ,- 0,- * Ramma ser ut til å vera ,- for lav. Ein lyt komma tilbake til storleiken i budsjett 2014 Endringane i investeringar vil gje behov for auke av låneramma, med unntak av endringar i nedbetalingsplanen for skuleutbygginga (PS 40/13). Endringa krev at låneramma for investeringa i 2013 vert auka med 2,1 mill. til ,-. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyrer vedtek følgjande endringar i budsjettet 2013: Drift: 1) Inntekter eigedomsskatt vert auka med ,- 2) Inntekter rammetilskot vert auka med ,- Side25

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Wenche Tislevoll Annar Westerheim Bente Karin Isdahl ordførar

Wenche Tislevoll Annar Westerheim Bente Karin Isdahl ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.06.2013 Tid: 12:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer