Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar SP Arne Prestbø Medlem H Lars Ove Rimmereid Medlem SP Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Kristin Meland Møtereferent Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 48/13 Godkjenning av protokoll PS 49/13 Saker handsama etter delegering PS 50/13 Meldingar PS 51/13 Revidert budsjett 2013 PS 52/13 Fitjar Skyttarlag - søknad om tilskot PS 53/13 Bemanningssituasjon og uløyste oppgåvar innan teknisk drift PS 54/13 Tariffoppgjeret lokale lønstingingar PS 55/13 Diverse avtalar i tilknyting til utbygging med Koløy terasse AS (KT) PS 56/13 Seniorsenter PS 57/13 Oppgradering rådhuset PS 58/13 Sommarfullmakt 2013 PS 59/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 48/13 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Samandrag: Saksopplysningar: Vurdering: Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 49/13 Formannskapet Vedlegg: Samandrag: Sak DS 5/13 - Tildeling av startlån Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til vitande. Atle Tornes Rådmann Side4

5 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 50/13 Formannskapet Vedlegg: Notat 7 Rimbareid skule Brev til Vinmonopolet, søknad om vinmonopol Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Rimbareid Vik Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Rydland Fitjar sentrum Brev frå Statens Vegvesen vedk. fartsgrense Dåfjordvegen Tilbakemelding rekneskap pr 1 tertial frå skulesjefen Tilbakemelding rekneskap pr 1 tertial frå helse- og sosialsjef Svar på brev til Fitjar Meieri vedk. off. kai Adresseprosjektet rapporten vert sendt separat Melding om skatteinngangen pr. mai vert lagt fram i møtet. Munnleg orientering: Dokken i Årskog Val av ny styreleiar til GFT. Representant frå kommunen til generalforsamling i FKIB (torsdag 13), då ordførar er i Samarbeidsrådet Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side5

6 Notat Nr. 7. Status «nye Rimbareid skule» Til Formannskapet Kopi Rådmann Frå byggherre repr. Tore Nesbø Dato: Møte i arbeidsgrupper: Gruppe ute miljø; Det er ikkje avholdt møte i gruppa sidan sist statusmelding, planutkast «Rimbareid skule og fritidspark» frå planlegger Asbjørn Flemmen er klart, planutkastet er oversendt entreprenør for innlegging elektronisk på situasjonsplan. Ein ynskjer å få avklart ein del tilhøve før ein tek eit møte i plangruppa. Mellom anna kva dei arkeologiske registreringane vil føra til med omsyn til bandlegjing av areal, ytterlegare utgravingar mv. det vart som kjent gjort funn på det nye arealet, blant anna stolpehol frå langhus, og ei gravrøys. Arbeidsgruppe inventar: Det er avholdt møte i gruppa den beskrivelse og plan frå arkitekt vart her gjennom gått og justert, endeleg oppdatering vert utført denne veka. Byggherremøte Det vil bli avholdt byggherremøte onsdag i hovudsak vil møte omhandle «logistikk» på bygningsmassen når ein no skal planleggje ombygging på eksisterande bygning. Økonomi Det er ingen endringar sidan sist statusmelding Framdrift Nybygget er stort sett ferdig utvendig, og innvendig pågår arbeida for alle fag, maler, elektro, rør, ventilasjon og tømrer. Entreprenør har signalisert at framdriftsplanen har vore for optimistisk, og ferdigstilling av nybygg er difor skjøve fram i tid med tre veker til veke 42, det ligg ikkje føre endring i framdriftsplanen med omsyn til kontraktsfesta ferdigstillings dato som er 31 mars Side6

7 AS Vinmonopolet Postboks OSLO Dykkar ref: Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/ /2013 Atle Tornes, Søknad om etablering av vinmonopolutsal på Fitjar _ Fitjar kommune søkjer med dette om å få etablert eit vinmonopolutsal. Søknaden er basert på vedtak gjort av Fitjar kommunestyre 20. februar 2013 med denne ordlyd: Fitjar kommune søkjer om vinmonopol på Fitjar. Me vil i det følgjande gjera greie for kvifor me meiner at kommunen bør få eit utsal no. 1. Fitjar har eit innbyggjartal på ca Kommunen har for tida ein prosentvis folketalsvekst over landssnittet. I kommunen er det fleire større verksemder som for store deler av året har tilreisande leigearbeidarar. Det aktuelle talet på bebuarar er såleis større enn folkeregisteret viser. 2. Fitjar ligg midt mellom byane Bergen og Stavanger. Hovudferdselsårene på sjø og på land(e 39) langs kysten går igjennom kommunen vår. Vår sentrale plassering gjer at det ligg særs godt til rette for utvikling av næringslivet i kommunen. 3. Avstanden til næraste polutsal er følgjande: Til Bergen i nord: 50 km + ferje Til Leirvik i sør: 30 km Eit polutsal vil kunna gi detaljhandelsaktørar auka omsetnad og det påreknast etablering av nye forretningar. 4. Fitjar har stor handelslekkasje, særleg til Stord, men og Haugesund og Bergen. Lekkasjen omfattar også daglegvarer. Gjennom etablering av nye former for handel i sentrum, vil tilbodet til innbyggjarane bli styrka. I takt med styrking av tilbodet, vil forhåpentleg handelslekkasjen også bli redusert. For å eit samla og godt tilbod til kommunen sine innbyggjarar innan heile vare og servicespekteret, vil etablering av eit vinmonopolutsal bidra til eit meir komplett tilbod i kommunen. Rådmannen Postboks 83, 5418 FITJAR Telefon: Faks: Side7 Fitjar kommune Direktetlf. og e-post:

8 Side 2 av 3 5. Utviklinga innan handelen det siste året har vore relativt stabil. Rema 1000 har lagt om drifta si, og det er eit inntrykk at dei dermed har oppnådd eit større kundegrunnlag. Det er for tidleg å sei om dette medfører redusert lekkasje frå nabokommunar, eller ei intern forflytning. Diverre har rekvisitabutikken ved bensinstasjonen måtta slutta drifta dette året. Tilbodet i Larsen Multihandel (handelshuset ved sjøen) er stort sett uendra det siste året. 6. Fitjar har kommunegrense mot Stord i sør, medan resten av arealet grensar opp mot sjø/hav. Kommunen har lang kystline. I kommunen er det no godt over 600 hytter/fritidseigedomar. Me ser at desse i eit visst omfang gjer sine innkjøp i kommunen. Dette utgjer også ein ikkje uvesentleg del av kundegrunnlaget for eit vinmonopol. 7. Det er etablert to nye attraktive bustadfelt nær sentrum, med i alt ca 200 tomtar. Sal av tomtar er positivt, og det vert opplyst at det er godt over forventningane. Det er og starta bygging i begge felta. 8. Fitjar har etablert fleire store hytteområde. Kråko sjøhytteområde er det største, med kring 500 tomtar, der over 100 hytter er bygt til no. 9. Fitjarøyane (skjærgarden) er eit eldorado for båtbruk med stor gjennomstrøyming av båtturister, med opphald frå ein dag til mange fleire, og med potensiale for mykje meir. Hamna i Fitjar er godt tilrettelagt for private båter. Me reknar med at eit vinmonopol i Fitjar vil få eit godt besøk av båtturistar, og styra annan handel hit. 10.Me trur dei fleste innbyggjararne vil vera enige i at Fitjar er ein god kommune å bu i. Kommunen har likevel ei utfordringar i å gjera Fitjar til ein endå betre stad å bu. Me har tru på at innbyggjarane og kommunen i fellesskap kan utvikla kommunen i rett lei slik at den vert ein god kommune å bu i for stadig fleire. Me treng difor den drahjelp som etablering av eit vinmonopol kan utgjere i ein slik utviklingsprosess. 11.Det å vera sjølvforsynt, og kunna handle innanfor det vanlege varespekteret også medrekna det varesortimentet som eit pol har utan å måtte reisa langt, er med på å byggje samfunn og identitet. Det vil utvilsomt vere ein miljøfordel at innbyggjarar i kommunen reduserer sin bilbruk då varespekteret er tilgjengeleg med kort reiseavstand. 12.På bakgrunn av kommunen sin strategiske plassering langs hovudfartsårar både mot Bergen, mot Haugesund og Stavanger, er Fitjar ein stad der ein og kan stoppe og gjera sine innkjøp på veg mot det endelege reisemålet. Side8

9 Side 3 av 3 Me går ut i frå at Vinmonopolet vil foreta eigne forundersøkingar og marknadsvurderingar før søknaden vert tatt opp i Vinmonopolet sitt styre. Me håpar at dette kan skje så tidlig at Fitjar kan bli tatt med ved dette års avgjerdsprosess for nyetablering av polutsal. Fitjar vil ved ei positiv avgjerd her vonleg kunne få realisert ei etablering i andre kvartal Me vil til slutt uttykkja von og ynskje om ei velvillig behandling av vår søknad, og bidrar sjølvsagt med ytterligare opplysningar, og møter gjerne til samtale med Dykk for klargjerning av søknaden vår om det trengs. Med helsing Wenche Tislevoll Ordførar Atle Tornes Rådmann Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 12. JUNI 2013 Meirforbruk på skule og barnehage 1. kvartal 1 kvartal viser eit meirforbruk på skule og oppvekst på kr ,-. Meirforbruket skuldast: Årsak Beløp Utgifter til lærling. Ikkje budsjettert ,- Det vart tilsett ny inspektør ved Rimbareid skule i januar Han vart ,- tilsett i 100 % stilling. Den forrige inspektøren var tilsett i 70 % stilling. Tanken var at han skulle gå inn og ta tilfeldige vikartimar i den 30 % auka stillinga. Ved ein «Normalsituasjon» ved Rimbareid skule ville desse 30 % bli finansiert av posten til vikarløn. Ein elev har på grunn av sjukdom fått 8 timar (34,32 % stilling) med ,- heimeundervisning. Undervisninga har blitt gitt i samråd med heim og legevurdering. Dette har vore lite forutsigbart og har blitt vurdert kontinuerleg. Skal me halda fram eller ikkje, eller er eleven for sjuk til å ta imot? Sidan me ikkje har fått noko sjukmelding har me vurdert det slik at eleven har rett til opplæring sjølv om rammetilhøva har vore utfordrande. Ved Rimbareid skule har det denne vinteren vore eit svært stort ,- kortidsfråvær. Truleg er det tilfeldigheitar som er årsaka. Dette har ført til uvanleg store kostnadar i høve til vikarar. Det har også vore vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar, slik at det stundom har vore nødvendig å nytta lærarar i 100 % stilling. Meirforbruk til elev ved Rimbareid skule. Byrja (Finansiert av ,- annan kommune) Meirforbruk til elev ved Øvrebygda skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommuene) Meirforbruk til elev ved Sælevik skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommune) Meirforbruk: Januar - mars ,- Status meirforbruk for resten av skuleåret. Slik me ser det pr Årsak Beløp Utgifter til lærling. Ikkje budsjettert. Frå ,- Det vart tilsett ny inspektør ved Rimbareid skule i januar Han vart ,- tilsett i 100 % stilling. Den forrige inspektøren var tilsett i 70 % stilling. Tanken var at han skulle gå inn og ta tilfeldige vikartimar i den 30 % auka stillinga. Ved ein «Normalsituasjon» ved Rimbareid skule ville desse 30 % bli finansiert av posten til vikarløn. Etter vert det ikkje eit meirforbruk. Ein elev har på grunn av sjukdom fått 8 timar (34,32 % stilling) med ,- heimeundervisning. Undervisninga har blitt gitt i samråd med heim og legevurdering. Dette har vore lite forutsigbart og har blitt vurdert Side13

14 kontinuerleg. Skal me halda fram eller ikkje, eller er eleven for sjuk til å ta imot? Sidan me ikkje har fått noko sjukmelding har me vurdert det slik at eleven har rett til opplæring sjølv om rammetilhøva har vore utfordrande. Etter vert det ikkje eit meirforbruk. Ved Rimbareid skule har det denne vinteren vore eit svært stort ,- kortidsfråvær. Truleg er det tilfeldigheitar som er årsaka. Dette har ført til uvanleg store kostnadar i høve til vikarar. Det har også vore vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar, slik at det stundom har vore nødvendig å nytta lærarar i 100 % stilling. Meirforbruk til elev ved Rimbareid skule. Byrja (Finansiert av ,- annan kommune) Beløpet går fram til Meirforbruk til elev ved Øvrebygda skule. Byrja slutta ,- (finansiert av annan kommuene) Meirforbruk til elev ved Sælevik skule. Byrja (finansiert av ,- annan kommune) Beløpet går fram til Stipulert meirforbruk. April - desember ,- Det totale meirforbruket ser ut til å bli: ,- Auka inntekter frå andre kommunar ,- Meirforbruk: ,- Tiltak i høve til dagens budsjett: Skulesjefen har vore i tett dialog med rektor ved Rimbareid skule. Dei auka vikarkostnadane har vore høge i heile vinter, men er no nede på eit «normalnivå». Me håpar at vikarkostnadane vil vera nokolunde i samsvar med budsjettet for hausthalvåret. Meirutgifter til lærling, inspektør og elev vil ta slutt Frå har me justert tilsetjingane slik at det ikkje blir noko meirforbruk. Hausten vil bli utfordrande. Me set inn organiseringstiltak for å halda kostnadane nede. M.a. prøver me å organisera undervisninga slik at me ikkje får meirutgifter på spesialundervisning skuleåret slik det er signalisert i revidert budsjett John Karsten Raunholm Side14

15 Kommentarar til rekneskap 1. kv.13 På ansvar 4000 ser det ut for at det er eit underforbruk, som kan forklarast slik: Legevakt er ikkje fakturert til oss, og framstår som underforbruk kr På årsbasis vil ein få ei innsparing grunna utsetjing av den nye interkommunale ordninga, viser til revidert. Ein ser at det er overforbruk på medfinansiering, kr men korleis dette vil slå ut totalt er usikkert. Eit «tungt tiltak» i barnevernet er gått ut etter 1. kv., og her vil utgiftene variera etter behov frå tid til anna, men det kan bli ei innsparing i 13, viser til revidert. Så har det vore underforbruk på støttekontaktar, noko skuldast ein ein ikkje klarer å rekruttera nok oppdragstakarar, og periodiseringa tek ikkje høgde for all sommaravlastinga og meirforbruk nye tiltak til hausten. Men alt ei forventa innsparing kr , viser til revidert. Det er vidare ført ei inntekt på kr på fysioterapi, dette er tilskot 12 som kom så seint det er ført her. Når det gjeld sosialhjelp syner utviklinga eit lite overforbruk, ser ein vidare ein månad til, aukar overforbruket, men her er underforbruk på Kvalifiseringsstønad så dette går førebels opp mot kvarandre. At dei 2 store bruka; 4100 og 4200, ligg godt an skuldast noko periodiseringsfeil, og tala er dermed noko uvisse. På lønsutgifter åleine kan det sjå positivt ut. På FBB ser det ut avvika er knytta mot mindre inntekter; brukarbetaling. Ein vonar dette kan rettast opp over tid. Det har og vore utbetalingar på etterberekningar her. Vidare så er det kjøpt inn 3 nye heisar på drifta, dette grunna slitasje, kostnad kr over budsjett. Heimebaserte tenester har hatt midlertidige vakansar, samstundes har ein lagt inn noko ressursar i budsjett for nye tiltak, dette kjem igjen i revidert. Fitjar Anne Berit Hovstad Johansen Side15

16 Finansiering pr 6 juni Som vist til i meldingssak til formannskapsmøtet 17 april, var det då eit uløyst finansieringsbehov, og dessutan ein situasjon knytt til at me i følgje finansreglementet ville ha for lite avtalar på fastrente(rentesikring) etter nytt låneopptak. Dette er løyst slik: Låneopptak: Me har teke opp eit lån på 36,3 mill i Kommunalbanken, til p.t. rente (2,25 %), over 35,5 år. Likviditeten er dermed på plass. Rentesikring: Me har teikna ein rentebytteavtale på 30 mill over 10 år, men teoretisk halvårlige avdrag på 0,5 mill. Fastrenta på denne er 2,97 %. Me sel 6 månader NIBOR, p.t. 1,86. Denne har ikkje margin til kredittinstitusjon, som kjem i tillegg. Teoretisk er denne differansen mellom p.t. renta og NIBOR, som er (2,25 1,86)= 0,39. Fastrenta vår blir 2,97 + 0,39 = 3,36, samanlikna med Kommunalbanken 3,56. Refinansiering: Me har refinansiert 3 lån på 26,9 mill, til rente 2,25 %, mot 3,45 i KLP. Me får ikkje refinansiert 2 lån på 1,8 mill til aksjar, som løper til 3,45 %. Dei kunne med fordel vore innløyst. Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: 153 Saksmappe: 2013/342 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: Revidert budsjett 2013 SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 51/13 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1) Søknad om ekstraløyving KUV-budsjettet 2) Kommentarar frå Skulesjefen 3) Kommentarar frå Helse- og sosialsjefen 4) Kommentarar frå Kultur- og informasjonssjefen Samandrag: Utfordringa i budsjettet er å få langtidplanen til å gå med overskot. Kravet er at LTP minimum skal vera i balanse. Ser ein på gjeldande budsjett, opphavleg og vedtekne endringar, har kommunen eit underskot i LTP Det vert føreslått å leggja inn tiltaket uspesifiserte innsparingar på desse beløpa i LTP. Underskotet aukar dei følgjande åra. Då er 8,0 mill. i eigedomsskatt frå vindkraft fullt ut inntektsført i drifta. Rådmannen føreslår ei rekkje naudsynte endringar til gjeldande budsjett. Etter føreslåtte endringar (aktive tiltak), sit ein att med eit meirforbruk i perioden på høvesvis 1,7 mill., 3,3 mill. og 3,4 mill. Dette vil seia at ein må redusera tenestetilbodet kommunen yt allereie frå Vedtaket slik det ligg føre gjev eit overskot på ,- i 2013 og 0,- for kvart av åra Saksopplysningar: Innleiing: Resultat i opphavleg budsjett (i tusen): Overskot I løpet av våren har Formannskapet gjort vedtak med budsjettkonsekvensar: PS 18/13 Barnehageplassar* PS 28/13 Oppgradering GFT** PS 38/13 Fitjarfestivalen*** 50 PS 45/13 Kjøp omsorgstilbod*** Sum kostnadar vedtak Overskot før rev. budsjett * Vedtaket var på for Føresetnadane er endra i høve RNB. **Førebels estimat på meirkostnaden for leige av rådhuset. ***Finansiert i 2013 av post for tilleggs- og nye løyvingar Kommunestyret handsamar eiga sak om styrking av rusarbeidet. Kostnadane er berekna til å vera ,- i 2013, og ha ,- i heilårsverknad. I den vidare handsaminga føreset ein at kommunestyret vedtek saka i tråd med tilrådinga frå utval for oppvekst og omsorg. Gjeldande budsjett, før endringar i denne saka, er då: Side21

22 Overskot før rev. budsjett Overskot før tiltak Driftsbudsjett Endringar på inntekter, finans, investeringar og lønsoppgjør: a) Eigedomsskatt: Meirinntekter vindkraft vert ,- meir enn budsjettert, og vert føreslått satt av til skulefondet. Prognose for totalinvestering er ikkje endra, slik at meirinntektene i år må sjåast på som eingongsavvik. Eigedomsskatt på anna næring vert ,-, og meirinntekt anna fast eigedom vert om lag ,-, høgare enn budsjettert. b) Revidert statsbudsjett gjev Fitjar kommune ein auke i rammetilskotet på kr ,- grunna opptrapping i likestilling av kom. og ikkje-kom. barnehagar. Private barnehagar i Fitjar får tilskot over minstesats, slik at me ikkje får ekstrakostnadar knytt til denne auken, bortsett frå for dei plassane me vert fakturert for frå Stord. c) Renteinntekter og endringar i låneportefølgja, samt opptak av dellån til investeringar, gjev meirinntekter på ,-, medan meirkostnadar til renter vert ,- og ,- til rentebytteavtalar. Netto meirinntekter vert ,-. Investeringslån 2012 vart teken som lån over 32 år, medan dellån 2013 vart teken opp med 35,5 års løpetid. Det fører til at kommunen får lågare avdrag, og høgare rentekostnadar, enn budsjettert. Nettoeffekt for åra vert høvesvis , og i mindrekostnadar. Nye berekningar av andre finansinntekter gjev følgjande anslag: - Auke renteinntekter startlån ,- - Auke rentekompensasjon ,- - Redusert renteinntekt VAR ,- Netto verknad vert ,- i mindreinntekter. d) Endringar på investeringsbudsjettet gjev netto ,-i meirinntekter på drifta: - Auke administrasjonsinntekter investeringar på , ,- mindreinntekter rente på investeringar (pga. låneopptak i mai) - Auke netto mva. refusjon på ,- Nokre prosjekt er føreslått flytta frå 2013 til 2014, slik at budsjetterte driftsinntekter på LTP vert uendra. e) Lønsoppgjøret førte til mindre utgifter enn venta, og frigjer av opphavleg budsjetterte midlar ( i 2013 er tidlegare nytta). Resultat av endringar på inntekter, finans og investeringar: Betra resultat 1.729* * er då sett av på skulefondet Ikkje-budsjetterte ekstrakostnadar: a) Kommunen har motteke faktura frå Stord kommune på born som gjekk i privat barnehage i Stord i 2011 på ,-. Hadde me motteke denne i 2011, ville resultatet vorte tilsvarande lågare. Ein føreslår å dekka denne meirkostnaden ved å bruke av disposisjonsfondet. b) Vasskaden på FBB gjev oss meirkostnadar på ,- (eigendel forsikring), og ein føreslår å redusere årets overskot tilsvarande. c) Plan og byggesak vil ikkje nå målet for inntekter i 2013, og ein føreslår å redusera resultatet med ,- (sjå meldingssak til Formannskapet). d) Meirkostnadar på skule og oppvekst vert handsama under tiltak på eininga. Side22

23 Tek ein omsyn til føreslåtte endringar, har ein følgjande utgangspunkt for tiltak: Resultat før tiltak 2.067* * er då sett av på skulefondet, og ,- brukt av disposisjonsfondet Driftstiltak: Politisk leiing: Kontrollutvalet søker om ,- i ekstraløyving for 2013 (sjå vedlegg frå Kontrollutvalet). Administrasjon: Planarbeid: administrasjonen ber om ,- i ekstra planmidlar i 2013 og åra framover. Utgiftene i 2013 er tenkt nytta til planar for Dåfjorden krins og Øyane. Passive tiltak: Kyrkja ber om ekstraløyving på ,- til prosjektering av nytt kyrkjeorgel. Kyrkja ber om ekstraløyving på ,- for å ha ein overlappingsperiode med noverande og ny kyrkjeverje, då noverande verje går ut i pensjon. Skule og oppvekst (sjå og vedlegg frå Skulesjefen): Meirkostnad på skule vert i ,- (sjå meldingssak til Formannskapet). Kostnadane er ektraordinære for 2013, men vil og ha konsekvensar for Det er en nedgang i timar ein kan fakturera andre kommunar i skuleåret i høve til året før. Nedgangen fører til at kommunen ikkje kan budsjettera med dei same inntektene i Nedgangen blir om lag ,-. På den andre sida vil ekstrabehovet for spesialundervisning truleg normalisera seg frå skuleåret , og kostnadane i 2015 vil bli redusert med nær ,-. Effekten vert at skule har behov for ,- i 2013 og ,- i 2014, medan frå 2015 vil ein vera tilbake til normalsituasjon. Det vart budsjettert midlar til inneklimamålingar i Målingane vart ikkje utført før i år, og kostnaden vert eit meirforbruk i Sidan målingane ikkje vart gjort i 2012, vart midlane del av overskotet Rådmannen føreslår difor å auke bevillinga til skule med ,-, finansiert av disposisjonsfondet. Meirkostnadar ved etterutdanning av to lærarar med i utgifter i 2013, samt i utgifter i 2014, vert dekka av fond for utdanning og vaksenopplæring. Utgifter til planarbeid hausten 2013 på vert føreslått dekka av fond for vaksenopplæring. Deling av 2. klasse på Rimbareid vil føra til meirkostnadar på ,- for hausten 2013, og ,- per år. Gjeldande lærlingkontraktar vart ikkje budsjettert i opphavleg budsjett. Utgifter for 2013 vil bli , og om lag i Ein ynskjer og å fortsetja å ha lærlingar i skule og barnehage, og ber om å få vidareført i dei påfølgjande åra. Behov for logopedi er særs høgt i 2013, og ein ber om ekstraløyving på for å dekke dette behovet. Læringsplattforma It s learning har ein kostnad på det året ho vert innført, og i framtidige år. LP-modellen har eingongskostnad på ,-, og vert føreslått tatt i bruk i Totalt gjev tiltaka på skule og oppvekst meirkostnader: Meirkostnadar tiltak Passive tiltak: Side23

24 Innføring av elevsamtale vil gje meirkostnad på ,- i 2013, og har ,- i heilårsverknad. Plan, miljø og utvikling: Drift og vedlikehald: Personalsituasjonen på avdelinga er slik at vakanse vaktmeister tom. 3. kvartal vil gje ei innsparing på ,-. Det er ei anna personalsak som har gjeve avdelinga meirkostnadar på ,-, slik at innsparing på lønsutgifter vert ,- i I LTP kjem kostnadar til nytt naudnett frå 2014, på ,- i meirkostnad per år. Det skal dekke både auka bemanning, og auke i konsesjonskostnadar for radiosamband. Ein føreset at investeringskostnad i 2014 og redusert kostnad drift 2014, utliknar kvarandre. Planen er at nytt naudnett er i drift frå hausten Passivt tiltak Drift og vedlikehald: Behovet for ekstramidlar til vedlikehald av bygningsmasse er estimert til ,- per år i planperioden, for å ta att etterslepet. I opphavleg budsjett var det sett av ,- det dette føremålet, som ei eingongsløyving. Brann og beredskap: Oljevernutstyret er svært gamalt. Ein har behov for oppdatering og erstatning av dette. Det er kostnadsberekna til ,-, som ein føreslår gjennomført i Helse og omsorg (sjå og vedlegg frå Helse- og sosialsjef): Auka ressursar helg FBB har ein kostnad i 2013 på ,- med verknad frå 1. august, og heilårsverknad på ,-. Det er samtalar om endringar i legevaktordninga med nabokommunar. I opphavleg budsjett var det teke høgd for at endringa ville føre til meirkostnadar i Meirkostnaden vil ikkje komme før i 2014, og det fører til at ein sparer ,- inneverande år. Utgifter til barnevern vil variera over tid. Ein ser no at behovet er redusert i høve til opphavleg budsjett, og føreslår å redusera utgiftene med ,- årleg. Det er risiko for at behovet for tiltak kan oppstå på kort varsel. Kommunen har hatt mindre utgifter til støttekontaktar i vår, slik at ei innsparing på om lag ,- på tenesta er allereie realisert. Ein ser for seg ei normalisering frå hausten av, slik at føreslått innsparingstiltak ikkje vert vidareført. Kommunen ser for seg at ein må reversera ekstraløyvinga til ruskonsulent som vart løyvd i opphavleg budsjett 2013, frå I tilfellet vil ein truleg kunne spare ,- årleg. Passive tiltak helse og omsorg: Opne 2-3 nye plassar på FBB vil ha ein årleg kostnad på om lag 1,8 mill. Ergoterapeut i 50% stilling vil har ein årleg kostnad på ,-. Kultur (sjå og vedlegg frå Kultur- og informasjonssjef): Auke kultutsjefstillinga frå 80% til 100% stilling gjev meirkostnadar i storleiken ,- per år frå Ein føreslår å gje eit årleg tilskot til Årskog museum på ,-, med første tilskot i Behov for ekstra vedlikehald i kultursalen krev totalt ,- i eingongsløyving, og vert føreslått gjort i Oppsummering aktive tiltak: Meirkostnadar aktive tiltak Side24

25 Resultat etter aktive tiltak 963* * er då sett av på skulefondet, og ,- brukt av disposisjonsfondet. I tillegg har skule og oppvekst nytta ,- av ulike fondsmidlar (87.000,- i 2014). Investeringsbudsjett: Viser til tidlegare vedtak i formannskapet sak 28/13 Oppgradering av rådhuset, 29/13 Evnt. Ombygging av FBB og 40/13 Rimbareid skule. Korringering av nedbetalingsplan. I høve årsavslutning av investeringsrekneskapen 2012, var det fem prosjekt som ikkje var ferdigstilt. Prosjekta har oppstartsvedtak og finansiering frå Desse er: 2013 Inventar og utstyr heimetenestene ,- Fornying Havnahuset ,- Kloringsanlegg Rimbareid ,- Nærmiljøanlegg Sælevik ,- Losjehuset ,- Rådmannen føreslår fire nye prosjekt: 2013 Feide: samordning innlogging for skule og ,- administrasjon Notus (trinn 1): Kostnadsinnhenting for ,- Gericatilpassing til meldingsløftet viste at prosjektmidlane ikkje var tilstrekkelege, og Rådmannen har omdisponert midlar frå prosjektet Notus. Behovet for programmet er der, og ein ber om ny løyving for Fornying møblar FBB ,- Sprinkleranlegg FBB (til høgare standard) ,- Ein har behov for å auke prosjektramma på følgjande prosjekt: Endring Ny ramme Ombygging avdelingskjøkken FBB , ,- Veg generell , ,- Seniorsenter , ,- Ein ser at det ikkje er realistisk å gjennomføra alle budsjetterte prosjekt i 2013, og ynskjer å flytta desse: Flytta til Rest Internt alarmsystem Havnahuset ,- 0,- Brakker Fitjarsjøen , ,- Veg Rimbareid , ,- Utbygging bustadområde ,- 0,- Tilrettelegging Fitjarstølane (VAR) ,- 0,- Koløyholmen kloakk* ,- 0,- * Ramma ser ut til å vera ,- for lav. Ein lyt komma tilbake til storleiken i budsjett 2014 Endringane i investeringar vil gje behov for auke av låneramma, med unntak av endringar i nedbetalingsplanen for skuleutbygginga (PS 40/13). Endringa krev at låneramma for investeringa i 2013 vert auka med 2,1 mill. til ,-. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyrer vedtek følgjande endringar i budsjettet 2013: Drift: 1) Inntekter eigedomsskatt vert auka med ,- 2) Inntekter rammetilskot vert auka med ,- Side25

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.04.2013 Tid: 15:00 Formannskapet tek til etter valstyret. Forfall vert å melda til kundetorget på

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer