FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS"

Transkript

1 FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt ledd). Gitt med hjemmel i Forurensningsloven av med endring senest ved lov av 11. juni 1993 nr ,28og 34 jfr 30. Kommunehelse-tjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66. Kap 1. RENOVASJON - FORBRUKSAVFALL GENERELLE BESTEMMELSER 1. Definisjoner. Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdning, butikker, bedrifter, kafeer, hoteller, kontorer, konferanse- lokaler o.l. Som forbruksavfall regnes også større gjenstander som inventar o.l. og avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Som slam regnes innhold i slamavskiller og tett tank tilknyttet boligens avløp fra vask/bad og eller WC. Som abonnent regnes eier og fester av eiendom som er tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. Som abonnent regnes eier av eiendommen som omfattes av den kommunale renovasjonordningen. Dersom eiendommen er festet bort, kan likevel festeren regnes som abonnent, dersom festeavtalen kan fornyes slik at festetiden bli minst 30 år. Det vises forøvrig til: Lov om forurensning og om avfall (forurensningsloven) 27 definisjoner. Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt av Miljøverndepartementet 8. juli Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir fastsatt av Miljøverndepartementet 5. mai Forskrift for spesialavfall fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai Virkeområde. 1

2 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av alt forbruksavfall i kommunen. Alle leiligheter (boligenheter) skal være tilknyttet den godkjente renovasjonsordningen. 3. Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen uten at det er fattet spesielle vedtak om dette. Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner og kvikksølvtermometer skal tas hånd om som spesialavfall på særskilt ordning for denne type avfall. 4. Innsamling av forbruksavfall Kommunen skal samle inn avfall som omfattes av disse forskriftene. Alle eiendommer også hytter/fritidshus omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan der det foreligger særskilte grunner unnta enkelte eiendommer fra ordningen. Avfall skal i størst mulig grad gjenvinnes og sorteres i minst tre fraksjoner (papir, våtorganisk og restavfall) når 3-beholderkildesortering er innført. Andre gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling i kildesortering, eller ved separate ordninger. Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen. Skarpe gjenstander må pakkes inn. Oppsamlingsenheten skal være ren. Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet, må abonnenten selv bringe til godkjent avfallsmottak, jfr. forøvrig pkt. 9. Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Våtorganisk avfall skal hentes rutinemessig en gang hver 2. uke. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Naboer, borettslag eller sameiere oppfordres til samarbeid om fellesordninger for innsamling av sitt forbruksavfall. Kommunen kan i spesielle tilfeller vedta særordninger. 5. Anskaffelse av, og utlevering av oppsamlingsenhetene Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og består av følgende enheter etter at 3- beholder kildesortering er innført. 2

3 Alt. nr Beholder for restavfall 2. Beholder for papp/papir 3. Beholder for organisk/matavfall + innsett (små beholdere for organisk/matavfall) Alt. nr Beholder for restavfall 2. Beholder for papp/papir 3. Isolert binge for varmekompostering + innsett (små beholdere for organisk/matavfall) Alt. nr 3 1. Beholder for restavfall 2. Beholder for papp/papir Alternativ behandling for våtorganisk avfall + innsett (små beholdere for organisk og papir) Nye avfallsbeholdere fåes i størrelse 140 l, 240 l, 360 l og 660 l. Det leveres ut 3 stk. dunker til hver eiendom/husstand, en for papp/papir, en for tørt restavfall og en for våtorganisk avfall. Alternativt kan 2 eller flere eiendommer/husstander gå sammen om felles beholdere etter godkjenning fra kommunen. Alle dukene kan leveres i 3 forskjellige størrelser og kan gi forskjellige avgift etter størrelse. Borettslag vil kunne benytte felles oppsamlingsenhet. Hver husstand skal være registrert som abonnent og betale et minste avgift. Hver enkelt abonnent er ansvarlig for rengjøring av beholderne. 6. Plassering av oppsamlingsenhet Beholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre. Beholderne skal plasseres med en henteavstand på inntill 15 meter fra kjørbar veg der renovasjonsbilen kjører på hentedager for avfall. Alternativt kan den aktuelle beholderen trilles ned til kjørbar vei hentedagen og avhentes etter endt tømming. Plassering av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatør ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annen plassering av beholderne som skal tømmes enn resten av året. Bygging av fast innretning for oppsamlingsenhetene kan oppføres under forutsetning av at tiltaket ikke medfører fare eller urimelig ulempe for omgivelsene og at nabovarsel er sendt. 7. Krav til kjørevei/kjørbar vei Kjørbar veg omfatter både offentlige og private veger. Kjørbar vei er vei som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. F.eks. må fri høyde være minimum 3,5m. Vinterstid må veien og snuplassen være brøyte/strødd. Tvilstilfeller vedrørende veiavstand m.v. avgjøres av Teknisk sjef. Avgjørelse kan påklages til næringsutvalget. 8. Innsamlingsfrekvens/måte 3

4 har bestemt følgende innsamlingsfrekvens for de ulike avfallsfraksjoner: Papp/papir - hver 4. uke Våtorganisk avfall - hver 2. uke Restavfall - hver 2. uke I sommerhalvåret, perioden 15. mai til 15. september kan kommunen bestemme hyppigere innsamlingsfrekvens på våtorganisk avfall hvis dette av hygieniske årsaker er nødvendig. Ved endring av tømmedag (eks. helligdager osv.)skal dette kunngjøres ved annonse i lokal presse eller ved melding direkte til abonnenten. Innsamling skal foretas slik at beboerne ikke sjeneres unødig. Beholdere skal forlates i lukket og oppreist tilstand. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. 9. Avfall som krever spesiell innsamling: Større gjenstander, Spesialavfall og Produksjonsavfall Hvis abonnenten har avfall som ikke passer for kommunens innsamlingssystem på grunn av vekt, størrelse, konsistens e.l., må abonnenten selv besørge dette transportert til Esval fyllplass. Kommunen skal henvise til riktig mottak der sortert avfall leveres til gjenvinningsstasjonen og usortert avfall til sorteringsanlegget på fyllplassen. Ordningene vil Klart og farvet glass og småbatterier leveres på 10 returpunkter på faste hensiktsmessige plasser som blir bestemt av teknisk sjef Klær kan leveres i Fretex-contanerer på Årnes og Vormsund. Spesialavfall leveres til miljøstasjonene eller direkte på Esval fyllplass. være gjenstand for endringer, og abonnenten må rette seg etter de kommunale henvisninger. RENOVASJONSAVGIFT OG HYGIENISKE KRAV 10. Renovasjonsavgift Abonnenten skal betale renovasjonsavgift til kommunen i henhold til kommunalt avgiftegulativt vedtatt av kommunestyret. Avfallsavgift med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6-1(jfr. tvangsfullbyrdelsesloven med endringer av 8. januar 1993 nr. 20) 11. Differensiering av renovasjonsavgift Det gis adgang til at renovasjonsavgiftet kan differensieres. Differensieringen henger naturlig sammen med sorteringsordninger og mengder av restavfall. Kommunestyret gir næringsutvalget fullmakt til å fastsette hvilke kriterier som skal danne grunnlag for differensiering. Differensiering og størrelse på renovasjonsavgiftet fastsettet gjennom det årlige budsjettvedtaket. 4

5 12. Hygieniske krav til renovasjon Renovasjonsordningen skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 13. Forespørsler, klager, dispensasjoner Forespørsler og klager hva angår praktisk gjennomføring rettes til den som organiserer arbeidet, dvs. kommunens renovatør. Kommunen kan gi dispensasjon fra forskriften. Søknad om dispensasjon behandles og avgjøres i hht. det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement for. 14. Melding om endring av abonnementet Abonnenten plikter å melde endringer vedr. abonnementet på eiendommen. Søknader om fritak og dispensasjoner skal inneholde korrekt avgivelse av adresse og riktig eier og rettes til kommunen. 15. Denne forskriften erstatter tidligere forskrifter for: Forskrifter for kommunal renovasjon i, gjeldende fra 1. januar Revidering Forskriftene revideres ved behov, dog minst en gang pr. valgperiode og felles med avfallsplanen for Nes. 17. Brudd på forskriften Ved brudd på renovasjonsforskriftene og andre bestemmelser fattet av kommunen i forbindelse med denne forskriften, kan kommunen oppheve inngåtte særavtaler og ilegge forurensningsavgift jfr. forurensningslovens Ikrafttredelse Forskriftene i kap. 1 trer i kraft fra iverksetting av ny renovasjonsordning fra

6 Kap 2. RENOVASJON FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Avfall som samles inn på faste steder, hytterenovasjon og regionale miljøstasjoner - kildesortering m.v. For hytter og fritidshus skal den kommunale renovasjonen være basert på containere. Teknisk sjef bestemmer antall og plassering av containere. Abonnenten må da selv besørge levering av avfall til disse containere. 1. Omfang Renovasjonsordningen omfatter alle hytter og fritidshus og andre bygg som benyttes som fritidshus i kommune. Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad/varsel komme inn under forskrift for kommunal renovasjon for hytter og fritidshus. Ordningen iverksettes etter hvert som renovasjonskapasiteten utbygges. 2. Oppbevaring Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at ikke hygieniske ulemper og fare for dyreliv oppstår. 3. Transport og anbringelse Den enkelte abonnent må sørge for å få brakt sitt avfall til en av de utplasserte oppsamlingsenhetene som er merket hytte- fritidsrenovasjon. Avfallet må emballeres forsvarlig under transport til oppsamlingsenheten. 4. Avfall som ikke kan legges i oppsamlingsenhetene Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende - eksplosive eller selvavtennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlings - plass. 5. Avgift Hver enkelt abonnent betaler en avgift etter kommunens fastsatte avgiftssatser. 6

7 Kap 3 INNSAMLING OG BEHANDLING AV MATRESTER OG ORGANISKE RESTPRODUKTER FRA VIRKSOMHETER 1. Virkeområde For å fremme avfallsminimering, gjenbruk og redusere miljøbelastningen for avfall kan Nes kommune iverksette ny særskilt innsamling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter.vedtak om dette treffes i kommunestyret. Formålet med innsamlingen er at matrester/organiske restprodukter etter forskriftsmessig behandling skal brukes til dyrefor. Forskriftene skal sikre en hygienisk og miljømessig forsvarlig behandling av dette avfallet. Matrester/organiske restprodukter og biprodukter som av forskjellige grunner ikke kan brukes til dyrefor skal gies en forsvarlig behandling. 2. Definisjoner Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter fra all næringsvirksomhet som har slike produkter. Matrester/organiske restprodukter fra butikker, kafeer, serveringssteder, storhusholdning, næringsvirksomhet. m.v. defineres som forbruksavfall. Større produksjonsbedrifter kan søke fritak fra denne ordningen. Søknaden rettes til kommunen som forurensningsmyndighet. Søknaden skal legges fram for Næringsmiddeltilsynet. Større produksjonsbedrifter får eget avgiftsberegningsgrunnlag, der en tar hensyn til levert mengde, leveringsmåte og kvalitet. 3. Abonnentens plikter De som deltar i ordningen plikter å sortere ut alle matrester/organiske restprodukter og levere dette til transportør godkjent av kommunen. De som ikke i tilstrekkelig grad sorterer sitt avfall, vil bli belastet med de økte kostnadene dette medfører. Virksomheter som omfattes av forskrift for innsamling av matrester/organiske restprodukter, biprodukter og ikke har et godkjent innsamlingssystem for disse produktene, vil ikke få levert avfall til Esvall fyllplass eller annet framtidig behandlingsanlegg som styres av kommunen. Sorteringsrutiner og plassering av oppsamlingsbeholdere inspiseres av kommunens løpende hygienekontroll. Avfallsbeholdere bør, der det er mulig oppbevares i kjølerom eller annet lukket rom som godkjennes av hygienekontrollen og med hensyn til adkomst for transportøren. Kommunen tar hensyn til avfallsrommets innretning og tilgjengelighet ved behandling av byggesaker. 7

8 Nyetablering skal ha godkjent ordning for disse produktene før kommunen godkjenner oppstart. 4. Transportørens plikter Oppsamlingsbeholderene skal tømmes regelmessig og til faste tider. Tømmefrekvens er en gang pr. uke. Transportøren skal påse at beholderen er rengjort ved utplassering. Behandlingsanlegget skal sørge for å rengjøring av beholderne. Rengjøring av beholderne er regulert av lov av 19. mai 1933 nr 3 (Næringsmiddelloven) og dens forskrifter. 5. Bruk av beholdere For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overskride 80 % av beholderne volum. Virksomheten står selv som eier av beholderne, og det må kun benyttes beholdere som er godkjente. Beholderne som kommer på avveie må erstattes av abonnenten. 6. Avsluttende bestemmelser Det opprettes særskilte avtaler som skiller mellom transport og behandling. Det opprettes to adskilte avgifter som skal skille mellom transport og behandling. Kommunestyret i den enkelte kommune vedtar avgiftene. 8

9 Kap 4. HJEMMEKOMPOSTERING AV VÅTORGANISK AVFALL 1. Kompostbingen Kompostbingen (type) må være godkjent av kommunen og tilfredstille bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66, jfr forskrifter om oppbevaring av avfallet og om renovasjon, og forskrifter om hygieniske forhold i hytteområder o.l., begge datert 2. september Kompostbingen må være forsvarlig sikret slik at skadedyr som rotter og fugler ikke tiltrekkes. Kompostbingen må være slik at komposteringen foregår uavhengig av årtidsvariasjonen. Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelig luftehull for lufttilførsel, men ikke så stor at det dannes kuldebroer. Kompostbingens størrelse. utforming og plassering må være slik at den ikke blir til sjenanse for naboer eller brukere av gater/veier. Kompostbingen må plasseres slik at eventuelt sigevann ledes bort eller infiltreres i grunn, uten at det medfører forurensning av omgivelsene. 2. Kunnskap Kommunen skal sikre at alle som hjemmekomposterer, har grunnleggende kunnskaper om komposteringsprosessen og om mulige helseeffekter ved ikke tilfredsstillende drift. Slik kunnskap skal fortrinnsvis gis gjennom kurs arrangert av kommunen. Kommunen bør i tillegg ha tilgjengelig veiledningsmateriell om kompostering. 3. Drift Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering. Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i kompostbingen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm, e.l. Det må tilstrebe et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt. Luftehullene må sikres slik at de holdes åpne. 4. Kontroll Alle abonnenter som starter med hjemmekompostering må underskrive en kontrakt med kommunen eller med den kommunen bemyndiger. For å sikre miljømessig forsvarlig drift av hjemmekomposteringsprosessen har forurensningsmyndighetene eller den han han bemyndiger tilsynsrett. (jfr.kap 1.17.) 9

10 Kap 5. ALTERNATIV BEHANDLING AV ORGANISK AVFALL FRA EGET HUSHOLD FORBEHOLDT HUSDYRBRUK 1. Behandlingsanlegg Denne ordningen er forbeholdt husdyrbruk med gjødselkjeller i bruk hele året. Det må finnes en luke, hull eller annen adgang til gjødselkjelleren slik at det er enkelt for alle husstandsmedlemmer å tømme organisk avfall fra kjøkken ned i gjødselkjelleren. 2. Drift Det er kun avfall fra eget hushold som kan anvendes i denne behandlingsmåten. Jfr. forskrift om sterilisering av avfall til dyrefor. (fastsatt av Landbruksdepartementet 15. mars 1979 i medhold av husdyrloven 1) Alt våtorganisk avfall fra husstanden skal sorteres ut og behandles lokalt. Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale skal behandles på annen måte. Matrester som kan anvendes som for, gis til dyra slik at en får en god miljømessig utnyttelse av denne fraksjonen. Resten av avfallet skal behandles ved at det legges i gjødselkjelleren og blandes med gjødsel fra husdyrholdet. Ubehandlet våtorganisk avfall må ikke spredes på jorda under utkjøring av gjødsel fra gjødselkjelleren. 3. Kontroll Abonnenten må for å komme inn under ordningen inngå en avtale om lokal alternativ behandling av våtorganisk avfall med kommunen eller den som kommunen bemyndiger. For å sikre miljømessig forsvarlig drift av hjemmekomposteringsprosessen har forurensningsmyndigheten eller den han bemyndiger tilsynsrett. (jfr. kap ) 10

11 Kap 6. TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V. 1. Virkeområde. Forskriften gjelder oppsamling og transport av slam fra alle slamavskillere, mindre renseinnretninger, tette tanker m.v. innen hele. Alle eiendommer som ligger i kommunen omfattes av kommunens forskrift for tømming av slamavskillere. 2. Tvungen tømming av slamavskiller Kommunen skal sørge for tømming av alle slamavskiller, privet m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommune kan gi tillatelse til at andre står for inntransporten. Transportøren har rett til å plassere slambilen på eiendommen under tømming. Tømmingen skal utføres så skånsomt som mulig slik at beboerne ikke sjeneres av støy, slam og lukt. Anlegget/kummen skal forlates i lukket stand. 3. Tømming av slamavskiller m.v. For eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. Tette oppsamlingskummer tømmes hvert år. Oftere tømming bekostes særskilt av eieren. Tanker utført i henhold til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt av Miljøverndepartementet 8 juli 1992, kan tømmes hvert annet år. Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til bestemmelsene gitt av bygningsmyndighetene. Tette tanker og tanker som avviker fra forskriftene må tømmes etter behov eller etter nærmere bestemmelser. 4. Unntak I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. 5. Varsel Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom lokal informasjon, pressen eller tilsendt abonnentene før tømming. 6. Avgift Hver enkelt abonnent betaler avgift etter kommunens fastsatte avgiftssatser. K:\wpdok\teknisk\adm\renovafor.doc OJK

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer