FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra Vedtatt i Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98"

Transkript

1 REGL-4.DOC FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra Vedtatt i Kommunestyret Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007)

2 Innhold: 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE Kommunestyrets oppgaver og myndighet Møter og saksbehandling Konstituerende møte - funksjonstid Møteprinsippet. Forberedelse av saker for kommunestyret. Innkalling til møte. Offentlig ettersyn Medlemmenes rettigheter og plikter Møteledelse - offentlighet - taushetsplikt Rekkefølgen for behandling av saker Inhabilitet (ugildhet) Redegjørelse for sakene - talernes rekkefølge Ordskiftet Avgrensing og avslutning av ordskiftet Forslagsstilling Saken tas opp til avstemming Prøveavstemming Vedtaksførhet - Avstemming Forespørsler Deputasjoner (sendenemnder) Ro og orden Møtebok Tilsyn og kontroll Rett til innsyn i saksdokumenter Møtegodtgjøring - Dekning av utgifter og tap REGLEMENT FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET (FORMANNSKAPET) Sammensetning Oppgaver og myndighet Innledende bestemmelser Om økonomiplan og årsbudsjett Møter og saksbehandling Møteprinsippet. forberedelse av saker Medlemmenes rettigheter og plikter Andre møtedeltakere Møteledelse - Offentlighet - Taushetsplikt Saksbehandlingen Inhabilitet (ugildhet) Ordskiftet - Møtebok - Godtgjørelse GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DE FASTE UTVALG Utvalgenes oppgaver Utvalgenes myndighet Møter og saksbehandling Møteprinsippet. Forberedelse av saker Medlemmenes rettigheter og plikter Andre møtedeltakere Møteledelse - Offentlighet - Taushetsplikt 20 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 2

3 3.3.5 Saksbehandlingen Inhabilitet (ugildhet) Ordskifte - Møtebok- Godtgjørelse Andre utvalg REGLEMENT FOR UTVALGET FOR OPPVEKST OG OMSORG REGLEMENT FOR UTVALGET FOR KULTUR OG MILJØ REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET Sammensetning og møterett Oppgaver og myndighet REGLEMENT FOR KLAGEBEHANDLING Lovlighetsklage etter kommunelovens 59 nr Klage over enkeltvedtak - forvaltningslovens Klageordninger etablert etter særlovgivningen Underretning om vedtak og klagerett Saksbehandling Behandling i klagenemnda Inhabilitet - kommunelovens 40 nr. 3C REGLEMENT VEDRØRENDE FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter Vedtak om innsyn Tidspunkt for rett til innsyn Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 28 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 3

4 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE 1.1 Kommunestyrets oppgaver og myndighet Kommunestyret består av 31 medlemmer. Frogn kommunestyre er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke vedtaksmyndigheten positivt er lagt til andre kommunale organer i lover, forskrifter eller i kommunestyrets egne bestemmelser om delegering til andre politiske organer eller til rådmannen. Myndighet som kommunestyret har delegert til underinstans eller til rådmannen kan kommunestyret når som helst ta tilbake. Videre kan kommunestyret selv treffe vedtak på underinstansens eller rådmannens ansvarsområde, også uten først å tilbakekalle den generelle fullmakten. Delegering av myndighet innebærer derfor ikke at kommunestyret beskjærer sin egen kompetanse. Kommunestyret skal ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers eller rådmannens delegerte myndighetsavgjørelser. Dette kan likevel skje for å rette opp ukorrekte eller klart urimelige avgjørelser. Det skal likevel aldri skje for å endre en beslutning der noen har vunnet en rett på bakgrunn av underinstansens frie skjønnsutøvelse etter delegert myndighet. 1.2 Møter og saksbehandling Konstituerende møte - funksjonstid Når valgoppgjøret er avsluttet, skal tjenestegjørende ordfører innkalle til konstituerende møte i det nye kommunestyret med minst 14 dagers varsel. Møtet skal avholdes innen utgangen av oktober måned. Kommunestyret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede, jfr. kommunelovens 17, nr. 1. I det konstituerende møte velges formannskap/plan- og utviklingsutvalg, ordfører og varaordfører for den nye valgperioden. Under ledelse av nyvalgt ordfører bør det i dette møtet også velges medlemmer til faste utvalg, nemnder og komiteer samt ledere for disse, dersom det ikke er overlatt til disse å selv foreta ledervalg, jfr. kommunelovens 17, nr. 2 samt til delegerings- reglement for angjeldene organ. Kommunestyret samt ordfører og varaordfører trer i funksjon fra og med det konstituerende møtet. Samtidig opphører det tidligere kommunestyret å fungere. Andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgte, jfr. kommunelovens 17. nr. 3. Det nyvalgte kommunestyret treffer selv vedtak om neste års budsjett, jfr. kommunelovens 17, nr. 4. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 4

5 1.2.2 Møteprinsippet. Forberedelse av saker for kommunestyret. Innkalling til møte. Offentlig ettersyn. Kommunestyret treffer sine vedtak i møte. Kommunestyrets møter holdes når kommunestyret selv har vedtatt det, når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens 32, nr. 1. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet og i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemmelser, jfr. kommunelovens 23, nr. 2. Ordføreren setter opp saksliste. Ordfører har ansvar for at innkalling til møte sendes kommunestyrets medlemmer med høvelig varsel, som regel med en frist på 7 dager, innkallingsdagen men ikke møtedagen medregnet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet i tillegg til spesifisert saksliste og rådmannens saksutredninger, og sendes hvert medlem av kommunestyret og de varamedlemmer som skal møte, jfr. kommunelovens 32 nr. 2. Innkallingen kunngjøres i lokalavisene med en frist på 5 dager når lov ikke påbyr annet, jfr. kommunelovens 44 og 45 om utlegging av formannskapets innstilling i årsbudsjett- og økonomiplansaken, som skal skje minst 14 dager før møtedagen. Samtidig med kunngjøring skal sakslisten og alle sakens dokumenter som ikke etter lov er unntatt fra offentlighet, legges ut til offentlig ettersyn og bli liggende fram til møtedagen Medlemmenes rettigheter og plikter Valgte medlemmer av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter. Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende snarest mulig melde ifra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn. Ordfører eller den han bemyndiger kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens 16. Medlem som i hht. kommunelovens 40 eller forvaltningslovens kap. II anser seg inhabil i en sak, skal på samme måte melde ifra om dette. Inhabilitet fritar for møteplikt under saksforberedelse og avgjørelse av den angjeldende sak, jfr. reglementets pkt om inhabilitet. Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til ordføreren. Varamedlem som er til stede eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn i den fratredendes sted. Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den som er erstattet eller annet varamedlem som står foran ham på varamedlemslista deretter innfinner seg, skal den som har tatt sete fortsatt ta del i møtet inntil den sak er ferdigbehandlet som var påbegynt da vedkommende tok sete. Andre møtedeltakere REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 5

6 Rådmannen har møterett og talerett i kommunestyrets møter. Rådmannen møter personlig, eller ved en av sine underordnede når rådmannen selv bestemmer det. Rådmannens formulerte forslag til vedtak knyttet til en saksutredning kan tas opp til avstemming av ordfører eller medlem i kommunestyret. Politisk sekretær utfører sekretærfunksjonen under kommunestyrets møter. Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige som er særskilt innkalt av kommunestyret selv eller av ordføreren, kan få ordet for å gi faglige råd og faktaopplysninger. Rådmannen kan be kommunestyret om at tjenestemenn/fagpersoner får anledning til å benytte rådmannens talerett for å gi faglige utgreiinger. Disse personer kan ikke ta del i forhandlingene Møteledelse - offentlighet - taushetsplikt Møtene i kommunestyret ledes av ordfører eller varaordfører, eller om begge har forfall, av en møteleder som velges særskilt for dette møtet, jfr. kommunelovens 32, nr. 4. Kommunestyrets møter holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller blir vedtatt av kommunestyret selv, jfr. kommunelovens 31, nr. 1. Ordfører skal på anmodning gi tillatelse til at kommunestyrets forhandlinger som foregår for åpne dører tas opp på lydbånd, video/film eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, jfr. kommunelovens 31, nr. 2. Kommunestyrets forhandlinger kan holdes for lukkede dører når kommunestyret selv bestemmer det. Forhandlingene om å lukke møtet for en eller flere bestemte saker skal foregå for stengte dører, dersom ordføreren krever det eller kommunestyret selv vedtar det. Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvis dette følger av lov eller hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører, jfr. kommunelovens 31, nr. 3. Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som må delta under saken, å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt av kommunestyret eller inntil de hensyn som bevirket vedtak om lukkede dører, er falt bort, jfr. også reglementets pkt Åpning av møtet Kommunestyrets møter åpnes til den fastsatte tid ved at ordfører foretar opprop av medlemmer og de varamedlemmer som skal delta. Er minst 16 godkjente representanter til stede, erklærer ordføreren møtet for lovlig satt. Medlemmer eller varamedlemmer som møter fram etter at oppropet er foretatt, melder selv fra til ordføreren. De kan så ta sete og delta i forhandlingene dersom pågående sak ikke er tatt opp til votering. Fra møtet er satt og til møtets slutt kan ingen av kommunestyrets medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid under forhandlingene, uten på forhånd å melde fra til ordføreren REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 6

7 1.2.5 Rekkefølgen for behandling av saker Sakene behandles i den rekkefølgen som er nevnt i innkallingen, dersom ikke kommunestyret etter forslag fra ordfører eller et medlem vedtar en annen rekkefølge. Kommunestyret kan vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på saklisten, jfr. kommunelovens 34, nr. 1. Kommunestyret kan ta opp til realitetsbehandling og treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslista, dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. I så fall sendes saken til det organ som kommunestyret bestemmer, eller den føres opp til behandling i et senere kommunestyremøte Inhabilitet (ugildhet) Den som etter forvaltningslovens kapittel II eller kommunelovens 40 nr. 3 er inhabil i en sak eller som blir fritatt fra å delta ved behandlingen av en sak, tar ikke del under behandlingen og avstemmingen. Eventuell tvil om habiliteten må det enkelte medlem selv på forhånd avklare med ordfører eller rådmannen, jfr. reglementets pkt om medlemmenes plikter. Kommunestyret kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ber om det før saken tas opp til behandling og vektige personlige grunner tilsier det, jfr. kommunelovens 40, nr Redegjørelse for sakene - talernes rekkefølge Ordføreren leser opp den tittel saken har fått i innkallingen, presenterer innstillingen og redegjør kort for saken så langt han finner det påkrevd, herunder om det er dissens innen det organ som har avgitt innstillingen. Han skal spesielt gjøre oppmerksom på saksutredninger m.v. som eventuelt ikke er sendt kommunestyrets medlemmer på forhånd og opplyse om dokumenter av betydning som eventuelt er kommet inn etter at innstillingen er avgitt. Saker som legges fram for kommunestyret fra et utvalg som har utpekt en saksordfører, kan presenteres av saksordføreren. Ordfører skal deretter gi kommunestyrets medlemmer anledning til å ta ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør ordfører rekkefølgen mellom dem Ordskiftet Talerne skal rette sine innlegg til ordføreren, ikke til forsamlingen. Ordføreren skal påse at talerne holder seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Innleggene holdes fra talerstolen. Replikker kan gis fra medlemmenes plasser. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, medlemmene eller andre. Det skal ikke gis uttrykk for bifall eller misnøye. Ordfører skal påse at ståk eller uro ikke forekommer. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 7

8 Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal ordfører advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter han seg da ikke etter reglementet, kan ordfører ta fra ham ordet eller ved avstemming la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Ordføreren skal ikke avbryte noen som har ordet, med mindre dette skjer for å opprettholde dagsorden eller møteorden eller for å rette opp eventuelle misforståelser fra talerens side. Vil ordføreren delta i ordskiftet utover den pålagte orienteringsplikt og i mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate møteledelsen til varaordfører eller en annen, jfr. reglementets pkt.1.2.4, første ledd Avgrensing og avslutning av ordskiftet Både før ordskiftet i en sak er påbegynt og under ordskiftet kan kommunestyret (med 2/3 flertall) bestemme at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan det (med alminnelig flertall) bestemmes å gjøre unntak for ordfører og rådmann og for gruppelederne i det enkelte parti, eller for andre som for anledningen er valgt som gruppeleder for andre grupper i kommunestyret, når ordfører har fått melding om slikt valg før ordskiftet begynner. Både før og under ordskiftet i en sak kan ordfører etter forslag fra gruppelederne gi tillatelse til gruppemøter på inntil l 5 minutter. Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig, kan det (med 2/3 flertall) avgjøres at ordskiftet skal avsluttes. Ved behandling av forslag om å korte taletiden eller avslutte ordskiftet, skal bare en taler for og en taler imot forslaget få anledning til å ta ordet, og hver bare en gang med høyst to minutters taletid Forslagsstilling Forslag kan bare settes fram under møtet av ordfører og kommunestyrets medlemmer. Rådmannens formulerte forslag til vedtak må tas opp til avstemming av en av disse. Forslag skal leveres skriftlig til ordfører og undertegnes av forslagsstilleren. Ordføreren refererer forslaget. Ordfører kan gjøre unntak fra kravet om skriftlighet. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, på at en sak skal utsettes eller oversendes annet kommunalt organ eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig Saken tas opp til avstemming Ordfører «setter strek» for nye innlegg i ordskiftet når det synes ikke å framkomme flere nye synspunkter i saken. Når ordskiftet er avsluttet, opplyser ordfører om at saken tas opp til avstemming. Fra da og fram til avstemmingen er avsluttet må det ikke være mer ordskifte i saken eller settes fram nye forslag til vedtak. Det er i dette tidsrommet heller ikke anledning til å ta noen annen sak opp til behandling. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 8

9 Bare de medlemmer som er tilstede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter ordføreren fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal ordfører nøye se til at talerne holder seg til avstemmingsspørsmålet Prøveavstemming Før endelig avstemming i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemming som ikke er bindende. Er den innstilling eller det forslaget som det skal stemmes over, delt i flere punkter eller temaer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt eller tema, og deretter over hele innstillingen eller forslaget i sin helhet. Prøveavstemninger skal protokolleres Vedtaksførhet - Avstemming Minst 16 medlemmer må være tilstede og avgi stemme under forhandlingene for at kommunestyrets vedtak skal være lovlig fattet vedtak, jfr. kommunelovens 33. Avstemming iverksettes på en av følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når det ikke er innsigelser mot forslag framsatt av ordfører. b) Ved at ordfører ber de medlemmer som er mot forslaget om å gi stemmetegn ved å reise seg eller ved håndsopprekking. Når ordfører bestemmer det, eller et kommunestyremedlem krever det, skal det stemmes kontra på samme måte. c) Ved navneopprop, dvs. at det svares ja eller nei når ordfører roper opp navnene til de stemmeberettigede. Opprop foregår etter navneliste hvor kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er oppført partivis i den orden de er valgt. Et medlem som oppnevnes til dette av ordføreren, kontrollerer stemmegivningen ved merking på navnelisten. Navneopprop brukes når ordføreren bestemmer det eller et medlem krever det og dette kravet får tilslutning av minst l/5 av forsamlingen, og når ordføreren eller minst l/5 av forsamlingen mener at utfallet av stemmegivning etter pkt. b) foran ikke med sikkerhet kan fastslås. Avstemming over spørsmålet om navneopprop skal nyttes, skjer uten forutgående ordskifte på den måten som er nevnt under pkt. b) foran. d) Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som ordfører oppnevner, teller opp stemmene. Stemmesedler kan brukes ved valg og ansettelser av tjenestemenn eller når noe medlem krever det, jfr. kommunelovens 35, nr. 5. Ved valg og ansettelser gjelder i tillegg kommunelovens 36 og 38, jfr. pkt. e) nedenfor. Medlem som er til stede, plikter å avgi stemme når en sak tas opp til avstemming. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt, jfr. kommunelovens 40, nr. 2. Det skal stemmes enkeltvis over alle framsatte forslag. Alternativ votering kan bare benyttes når dette enten er hjemlet i loven eller hvor samtlige medlemmer er enige om å benytte denne framgangsmåten. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 9

10 Vedtak treffes som hovedregel med alminnelig flertall, jfr. kommunelovens 35, nr. 1. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er ordførerens stemme avgjørende. Unntatt fra hovedregelen om alminnelig flertall er følgende saker: a) Ved valg og ansettelser kreves minst halvparten av de avgitte stemmer for den som velges eller ansettes, jfr. kommunelovens 38 nr. 1 og 2. Oppnår ingen så stor andel av stemmene, foretas ny avstemming. Da er den valgt eller ansatt som har fått flest stemmer. Dersom flere får like mange stemmer, avgjøres valg ved loddtrekning. Ansettelser avgjøres med ordførerens dobbeltstemme, jfr. kommunelovens 38 nr. 1. b) Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemmingen over forslaget som helhet. Er det framsatt alternative forslag og ingen av disse får alminnelig flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved første avstemming, jfr. kommunelovens 35, nr. 2. c) Valg av medlemmer i nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem av kommunestyret krever det og ellers som flertallsvalg, jfr. kommunelovens 35 nr. 3 og 4. Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg Forespørsler I tillegg til den rett til å komme med forespørsler i møtet som kommunestyrets medlemmer har i hht. kommunelovens 34, nr. 2, kan et medlem framsette forespørsler til ordføreren. Forespørsler må bare omhandle saker og forhold som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde. Forespørsler skal ikke inneholde begrunnelser eller kommentarer utover det som er nødvendig for å klarlegge forespørselen. Forespørselen skal holdes innenfor gjeldende lov i form og innhold. Det kan ikke stilles forespørsler med samme innhold som i en allerede framsatt forespørsel som ennå ikke er besvart. Forespørsler skal leveres skriftlig til ordfører senest 10 dager før møtet i kommunestyret og skal være kortfattet. Forespørsler føres opp på sakslisten med eget saksnummer og gjengis i sin helhet. Ordfører avgjør selv om saken skal besvares i møtet, eventuelt med en foreløpig redegjørelse og mer uttømmende i et senere møte. Ordfører avgjør også om han skal svare selv eller overlate til rådmannen å redegjøre i saken. Ved behandling av en forespørsel kan den som framsatte forespørselen og den som svarer få ordet to ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang. Taletiden ved behandling av forespørsler skal avgrenses til l 0 minutter for første innlegg fra den som har framsatt forespørselen og fra den som svarer. Ellers er taletiden 5 minutter. Behandlingen av en forespørsel skal ikke vare mer enn høyst en time, med adgang til å forlenge ordskiftet med inntil en time etter forslag fra ordføreren og vedtak av kommunestyret med alminnelig flertall. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 10

11 Forslag som fremmes i tilknytning til en forespørsel kan ikke avgjøres hvis møtelederen eller l/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. I forbindelse med forespørsler kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta å oversende saken til annet folkevalgt organ eller til rådmannen Deputasjoner (sendenemnder) Parter som blir direkte berørt av en sak kan be om å få legge fram sine synspunkter for kommunestyret. Ønske om dette skal legges fram for ordføreren senest tre virkedager før kommunestyremøtet. Kommunestyret avgjør selv om utsendingene skal tas imot. Er det alminnelig flertall for å høre utsendingenes syn, oppnevner kommunestyret et utvalg til å møte dem og bestemmer hvor møtet skal finne sted. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partier i kommunestyret være representert. Er ordfører eller varaordfører medlem av utvalget, gjør han tjeneste som leder, ellers velger utvalget selv leder. Skal utsendingene mottas mens kommunestyret sitter samlet, tas det en pause i forhandlingene til mottakelsen er avsluttet. Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle mottatt skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen av utvalget kommunestyret orientering om hva utsendingene har anført. Gjelder det en sak som står på sakslista, gir han orienteringen når saken blir behandlet. Ellers gir han den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste fall kan kommunestyret treffe vedtak om hvordan saken skal behandles videre Ro og orden Ordfører skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Han skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Mobiltelefoner og andre innretninger som kan virke forstyrrende, skal være slått av. Tilhørere tar plass på tilviste plasser og kan ankomme og forlate salen under hele møtet. Tilhøreme må forlate salen når møtet lukkes, jfr. reglementets pkt Dette skal skje uten at forsamlingen forstyrres. Hvis tilhøreme ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan ordføreren la tilhørerplassene ryddes eller vise vedkommende ut. Tegninger, tabeller eller lignende må ikke tas med eller plasseres i salen under møtene med mindre ordføreren eller kommunestyret selv samtykker Møtebok Det skal føres møtebok over forhandlingene. I møteboken føres inn for hvert møte møtested og -tid, hvordan og når innkalling er skjedd og liste over møtende og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, føres dette i møteboka slik at denne sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 11

12 For øvrig føres i møteboka det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtak er truffet på formelt riktig grunnlag og etter rett framgangsmåte. Sakene føres fortløpende for kalenderåret og slik at en kan se hva hver sak gjelder. Under hver sak føres de forslag som blir satt fram og gjort til gjenstand for avstemming, samt avstemmingsresultatet. Medlem av kommunestyret kan kreve å få protokolltilførsel til saken. Etter møtets slutt godkjennes og underskrives møteboken av ordfører og minst to andre medlemmer på vegne av kommunestyret. Etter møtet tas utskrift av møteboken. Et eksemplar av utskriften sendes samtlige medlemmer av kommunestyret samt varamedlemmer som var tilstede i møtet. Kommunestyrets møtebok oppbevares i særskilt perm i politisk sekretariat Tilsyn og kontroll Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jfr. kommunelovens 60, nr. 1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe et vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Krav om ny behandling og lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen innen tre uker etter at vedtaket er truffet. Hvis organet opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til det angjeldende departement, jfr. kommunelovens 59, nr. 1 og Rett til innsyn i saksdokumenter Ethvert medlem og varamedlem av kommunestyret har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles av kommunestyret. Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter som behandles av andre kommunale organer, med de presiseringer som følger: a) Ett medlem i kommunestyret kan kreve innsyn i kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. b) nedenfor. Ordfører har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. b) Retten til innsyn inntrer når saken er lagt fram/utsendt til politisk behandling. Med saksframstillingen skal følge en oversikt over alle dokumenter som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. For saker som avgjøres av rådmannen etter delegert myndighet, gjelder retten til innsyn fra det tidspunkt saken er ferdig behandlet. c) I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandlingen av en konkret sak i politisk organ, jfr. forvaltningslovens 13 b nr. 2 og 4. Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller unntatt offentlighet REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 12

13 etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer undertegner taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles for lukkede dører skal det ikke refereres fra forhandlingene, med mindre kommunestyret selv bestemrner noe annet, jfr. reglementets pkt d) Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser skal rettes til rådmannen Møtegodtgjøring - Dekning av utgifter og tap Medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret har krav på møtegodtgjøring, skyssgodtgjøring og dekning av tap av inntekter m.v., etter nærmere fastsatte regler vedtatt av Frogn kommunestyre, jfr. kommunelovens 41 og 42. Inhabilitet inntrer ikke ved fastsetting av folkevalgtes godtgjøring. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 13

14 2. REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 2.1 Sammensetning Utvalget skal ha 11 medlemmer valgt av kommunestyret selv blant kommunestyrets medlemmer ved forholdstallsvalg, jfr. kommunelovens 8 nr. 1 og 2. (Frem til kommunevalget høsten 1999 består formannskapet av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for kommunestyreperioden ). 2.2 Oppgaver og myndighet Innledende bestemmelser Utvalg for plan og utvikling er formannskap i h.h.t. kommunelovens 8, og fast utvalg for plansaker i h.h.t. plan- og bygningslovens 9-1. Plan- og utviklingsutvalget avgjør alle saker som ikke er lagt til fast utvalg eller som ikke må avgjøres av kommunestyret. Forøvrig er plan- og utviklingsutvalgets hovedoppgaver (ikke uttømmende): Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn. Forslag til årsbudsjett og kommuneplan Budsjettsaker (etter myndighet i økonomireglementet). Kjøp, salg, disponering av kommunale eiendommer/arealer, jfr. Pkt nedenfor. Næringsutvikling, turisme og reiseliv, Overordnet utvikling av kommunens organisasjon, tjenestetilbudet og forholdet til innbyggerne. Kommunens beredskap. Samferdsel. Kloakkanlegg. Vannforsyning. Renovasjon. Vedlikehold og drift av parker, bad, lekeplasser, idrettsanlegg, friluftsanlegg/-områder. Vedlikehold og drift av kommunens samlede eiendom-/boligmasse, herunder Drøbak torg. Havneforvaltning (havnedistrikt og anlegg). Brannvesen inkl. sivilforsvarsmateriell, redning, feiervesen. Kjøp og salg av fast eiendom, unntatt boligeiendommer, dersom verdien ikke overstiger ,- REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 14

15 Formannskapet utfører de oppgaver og avgjør de saker kommunestyret har gitt utvalget fullmakt til å avgjøre, avgir innstilling i saker til kommunestyret på sitt saklige virkefelt og skaffer til veie de opplysninger og avgir de uttalelser som kommunestyret eller overordnet statlig organ pålegger det. Kommunestyrets retningslinjer og delegerte myndighet er gitt i delegeringsreglement for formannskapet. Forøvrig innstiller formannskapet til kommunestyret i alle saker hvor innstillingsmyndigheten ikke er lagt til annet utvalg. Enhver sak som er sendt formannskapet skal legges fram for utvalget, dersom saken ikke åpenbart er feilsendt. Ved tvil avgjør ordfører hvem som er rette vedkommende Om økonomiplan og årsbudsjett Formannskapet utfører sine oppgaver i henhold til kommunelovens 8 nr. 3, jfr. 44 nr. 3 og 45 nr. 2 (økonomiplan og årsbudsjett). På bakgrunn av rådmannens saksframlegg i økonomiplan- og årsbudsjettsaken, utarbeider formannskapet et fullstendig, selvstendig og realistisk forslag til økonomiplan og årsbudsjett, som legges fram som innstilling for kommunestyret. 2.3 Møter og saksbehandling Møteprinsippet. forberedelse av saker. Formannskapet treffer sine vedtak i møte. Utvalgets møter holdes når utvalget selv har vedtatt det, når utvalgets leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens 32 nr. 1. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for formannskapet er forsvarlig utredet og i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemmelser, jfr. kommunelovens 23 nr. 2. Lederen av formannskapet setter opp sakliste for det enkelte møte, eventuelt etter forslag fra rådmannen. Innkalling til møte skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, som regel med en frist på 7 dager, innkallingsdagen men ikke møtedagen medregnet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet i tillegg til spesifisert sakliste og rådmannens saksutredninger, og sendes hvert medlem av utvalget og de varamedlemmer som skal møte, jfr. kommunelovens 32 nr Medlemmenes rettigheter og plikter Valgte medlemmer av formannskapet plikter å delta i utvalgets møter. Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte pga. lovlig forfall, skal vedkommende snarest mulig melde ifra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn. Sekretariatet skal straks kalle inn varamedlem etter reglene i kommunelovens 16. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 15

16 Medlem som i hht. kommunelovens 40 nr. 4 eller forvaltningslovens kap. II anser seg inhabil i en sak, skal på samme måte melde ifra om dette. Inhabilitet fritar for møteplikt under saksforberedelse og avgjørelse i den angjeldende sak, jfr. reglementets bestemmelser om inhabilitet. Må noen pga. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn i den fratredendes sted. Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen og den som er erstattet eller annet varamedlem som står foran ham/henne på varamedlemslisten deretter innfinner seg, skal den som har tatt sete fortsatt ta del i møtet inntil den sak er ferdigbehandlet som var påbegynt da vedkommende tok sete. Vedtak som er avgjort i formannskapet etter delegert myndighet kan av ett medlem begjæres fremlagt for kommunestyret til avgjørelse. Begjæringen skal som hovedregel fremsettes i møtet, dog senest innen tre dager etter at vedtak er fattet Andre møtedeltakere Rådmannen har møterett og talerett i formannskapets møter. Rådmannen møter personlig, eller ved en av sine underordnede når rådmannen selv bestemmer det. Rådmannens formulerte forslag til vedtak knyttet til en saksutredning kan tas opp til avstemming av møteleder eller medlem av utvalget. Politisk sekretær utfører sekretærfunksjonen under formannskapets møter. Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige som er særskilt innkalt av utvalget eller av møtelederen, kan få ordet for å gi faglige råd og faktaopplysninger. Rådmannen kan be utvalget om at tjenestemenn/fagpersoner får anledning til å benytte rådmannens talerett for å gi faglige redegjørelser. Disse personene kan ikke ta del i forhandlingene Møteledelse - Offentlighet - Taushetsplikt Møtene i formannskapet ledes av ordfører som utvalgets leder eller dersom denne har forfall, varaordfører. Formannskapets møter holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller blir vedtatt av utvalget selv. Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som deltar under saken, å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt av utvalget eller inntil de hensyn som bevirket vedtaket om lukkede dører, er falt bort Saksbehandlingen Sakene behandles i den rekkefølge som er nevnt i innkallingen, dersom ikke utvalget selv etter forslag fra møteleder eller medlem vedtar annen rekkefølge. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 16

17 Formannskapet kan bestemme at realitetsbehandlingen av en sak på saklisten skal utsettes, eventuelt at saken skal tilbakesendes rådmannen for ny saksutredning. Utvalget kan ta opp til realitetsbehandling og treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på saklista dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. I så fall sendes saken til rådmannen for utredning eller den føres opp til behandling i et senere møte i utvalget Inhabilitet (ugildhet) Den som etter forvaltningslovens kap. II eller kommunelovens 40 nr. 3 er inhabil i en sak eller som blir fritatt fra å delta ved behandlingen av en sak, tar ikke del under behandlingen og avstemmingen. Eventuell tvil om habilitet må det enkelte medlem selv på forhånd avklare med møteleder eller rådmann. Utvalget kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ber om det før saken tas opp til behandling og vektige personlige grunner tilsier det Ordskiftet - Møtebok - Godtgjørelse Bestemmelsene om redegjørelse for sakene, talernes rekkefølge, ordskiftet, forslagsstilling og avstemming i reglement for kommunestyret, pkt , gjelder for plan- og utviklingsutvalget/ formannskapet så langt disse passer. Det samme gjelder bestemmelsene for ro og orden, møtebok og møtegodtgjørelse i hht. pkt REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 17

18 3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DE FASTE UTVALG 3.1 Utvalgenes oppgaver De faste utvalgene (tidl. hovedutvalg) skal arbeide med de oppgaver som kommunestyret bestemmer. Saksområdene for de respektive utvalgene er nevnt nedenfor i pkt. 4. Opplistingen er ikke uttømmende. I nærmere bestemte saker har utvalgene avgjørelsesmyndighet. I alle andre saker skal de utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for kommunestyret. Utvalgene skal primært behandle saker av prinsipiell karakter eller der det bør utøves politisk skjønn. Avgjørelse om saken er av prinsipiell karakter treffes etter en vurdering av sakens art og konsekvenser og ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sidene av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instruks eller tidligere praksis. Enkeltsaker og typer saker som ikke er av prinsipiell betydning og saker av administrativ art skal som hovedregel avgjøres av rådmannen, jfr. kommunelovens 23 nr.4. De faste utvalgene består av 11 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. Valg av medlemmer foregår som forholdstallsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jfr. kommunelovens 35, nr Leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer. Valgene gjelder for den kommunale valgperiode, dersom ikke kommunestyret vedtar en annen utvalgsstruktur i løpet av perioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Faller lederen fra, eller løses han fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 3.2 Utvalgenes myndighet De faste utvalgene treffer avgjørelse i alle saker innenfor sitt arbeidsområdet etter delegert myndighet fra kommunestyret. Avgjørelsene skal ligge innenfor budsjettrammer og retningslinjer som følger av lov eller vedtak i overordnet organ. I saker som skal avgjøres av kommunestyret innstiller utvalgene direkte til kommunestyret. Saker med budsjettmessige konsekvenser utover inneværende års budsjett, saker som krever samordning mellom flere av de faste utvalgene og saker av større organisasjonsmessig rekkevidde skal likevel behandles av plan- og utviklingsutvalget/formannskapet. I slike saker er det plan- og utviklingsutvalget/formannskapet som innstiller overfor kommunestyret. Utvalgene har uttalerett i alle saker innenfor eget arbeidsområde som skal avgjøres av plan- og utviklingsutvalget/formannskapet eller kommunestyret. Utvalgene kan opprette tidsbegrensede utvalg (ad-hoc utvalg) for å arbeide med spesielle saker innenfor utvalgets arbeidsområde slik det er bestemt i kommunelovens 10 nr. 5. Ved opprettelsen skal det tilstrebes mest mulig lik representasjon av begge kjønn. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 18

19 3.3 Møter og saksbehandling Møteprinsippet. Forberedelse av saker Utvalgene treffer sine vedtak i møte. Utvalgenes møter holdes når utvalgene selv har vedtatt det, når utvalgenes leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens 32 nr. 1. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for utvalgene er forsvarlig utredet og i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemrnelser, jfr. kommunelovens 23 nr. 2. Utvalgenes leder setter opp sakliste for det enkelte møtet. Innkalling til møte skal sendes utvalgenes medlemmer med høvelig varsel, som regel med en frist på 7 dager, innkallingsdagen men ikke møtedagen medregnet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet i tillegg til spesifisert sakliste og rådmannens saksutredninger, og sendes hvert medlem av utvalgene og de varamedlemmer som skal møte, jfr. kommunelovens 32 nr Medlemmenes rettigheter og plikter Valgte medlemmer av utvalgene plikter å delta i utvalgenes møter. Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte pga. lovlig forfall, skal vedkommende snarest mulig melde ifra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn. Sekretariatet skal straks kalle inn varamedlem etter reglene i kommunelovens 16. Medlem som i hht. kommunelovens 40 nr. 4 eller forvaltningslovens kap. II anser seg inhabil i en sak, skal på samme måte straks melde ifra om dette. Inhabilitet fritar for møteplikt under saksforberedelse og avgjørelse i den angjeldende sak, jfr. reglementets bestemmelser om inhabilitet. Må noen pga. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks ifra til møtelederen. Varamedlem som er til stede eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn i den fratredendes sted. Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen og den som er erstattet eller annet varamedlem som står foran ham på varamedl emslisten deretter innfinner seg, skal den som har tatt sete fortsatt ta del i møtet inntil den sak er ferdigbehandlet som var påbegynt da vedkommende tok sete. Vedtak som er avgjort i utvalgene etter delegert myndighet kan av ett medlem begjæres fremlagt for kommunestyret til avgjørelse. Begjæringen skal som hovedregel fremsettes i møtet, dog senest innen tre dager etter at vedtak er fattet. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 19

20 3.3.3 Andre møtedeltakere Rådmannen har møterett og talerett i utvalgenes møter. Rådmannen møter personlig eller ved en av sine underordnede når rådmannen selv bestemmer det. Rådmannens formulerte forslag til vedtak knyttet til en saksutredning kan tas opp til avstemming av møteleder eller medlem av utvalgene. Politisk sekretariat utfører sekretærfunksjon under utvalgenes møter. Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige som er særskilt innkalt av utvalgene eller av møteleder, kan få ordet for å gi faglige råd og faktaopplysninger. Rådmannen kan be utvalgene om at tjenestemannen/fagpersonen får anledning til å benytte rådmannens talerett for å gi faglige redegjørelser. Disse personene kan ikke ta del i forhandlingene Møteledelse - Offentlighet - Taushetsplikt Møtene i utvalgene ledes av utvalgenes leder, nestleder eller dersom disse har forfall, av møteleder som velges særskilt for dette møtet. Utvalgenes møter holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller blir vedtatt av utvalgene selv eller kommunestyret. Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgenes medlemmer og de kommunale tjenestemenn som deltar under saken, å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt av utvalgene eller inntil de hensyn som bevirket vedtaket om lukkede dører, er falt bort Saksbehandlingen Sakene behandles i den rekkefølge som er nevnt i innkallingen, dersom ikke utvalgene selv etter forslag fra møteleder eller medlem vedtar annen rekkefølge. Utvalgene kan bestemme at realitetsbehandlingen av en sak på saklisten skal utsettes, eventuelt at saken skal tilbakesendes til rådmannen for ny saksutredning. Utvalgene kan ta opp til realitetsbehandling og treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. I så fall sendes saken til rådmannen for utredning eller den føres opp til behandling i et senere møte i utvalget Inhabilitet (ugildhet) Den som etter forvaltningslovens kap. II eller kommunelovens 40 nr. 3 er inhabil i en sak eller som blir fritatt fra å delta ved behandlingen av en sak, tar ikke del under behandlingen og avstemmingen. Eventuell tvil om habilitet må det enkelte medlem selv på forhånd avklare med møteleder eller rådmann. Utvalgene kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ber om det før saken tas opp til behandling, og hvis vektige personlige grunner tilsier det. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG UTVALGENE Side 20

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.1999 Vedtatt i Frogn kommunestyre 16.11.1998 Revidert av Frogn kommunestyre 27. 5.2013 1 Innhold 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Revisjon oktober 2013, endret 11.01.14, endret 25.04.14 Innhold 1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt.

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene åpner møtet. Gruppeleder

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post.

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.09.2011 Sak: 53/11 Resultat: Arkivsak: 11/1761 Tittel: REVISJON AV REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNESTYRE Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vedtatt av Lillesand bystyre 9.9.09 i sak 98/09. Sammenlign eget reglement for bystyret.

Vedtatt av Lillesand bystyre 9.9.09 i sak 98/09. Sammenlign eget reglement for bystyret. - 2 - Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer til 30.6.12 Vedtatt av Lillesand bystyre 9.9.09 i sak 98/09. Sammenlign eget reglement for bystyret. koml: kommuneloven For saksbehandling i folkevalgte

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE Sist endret 2008 (Bystyrets vedtak i sak nr. 107/08) 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: FOLKEVALGTE ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer

Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE... 3 2. REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT... 6 3. GENERELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [09/01951-3] Sak 340 Nytt reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen - Byrådssak 196 av 08.10.2009 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 11.11.2009 sak 340 Votering:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13 Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Reglement for formannskap og kommunestyre

Reglement for formannskap og kommunestyre Reglement for formannskap og kommunestyre Vedtatt av Malvik kommunestyre 29.04.1996 - sak 37/96, endret i k-sak 78/97, k-sak 68/98 og k- sak 03/05. Reglement for Malvik kommunestyre 1. Forberedelse av

Detaljer

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE INNHOLD Link til Lovdata http://www.lovdata.no/index-lov.html Den politiske hovedstrukturen Organisasjonskartet

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 5 2 DE ULIKE ORGANENE; OPPNEVNING OG SAMMENSETNING... 6 2.1 Lovpålagte organer... 6 2.1.1 Kommunestyret... 6 2.1.2 Formannskapet...

Detaljer

Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement

Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement Reglement for kommunestyret, råd og utvalg Delegeringsreglement Vedtatt av Nes kommunestyre 23.04.13 sak 36 Med virkning fra 01.05.13 Innhold REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG... 6 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET...

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Larvik Kommune. Reglement for. Kommunestyret Formannskapet Komiteene Andre folkevalgte organer. Postmo III endelig forslag.

Larvik Kommune. Reglement for. Kommunestyret Formannskapet Komiteene Andre folkevalgte organer. Postmo III endelig forslag. Larvik Kommune Reglement for Kommunestyret Formannskapet Komiteene Andre folkevalgte organer Postmo III endelig forslag. Med virkning fra 26.10.11 Vedtatt av Kommunestyret xx.xx.xx i sak xx/11 1 KAP I.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Vedtatt i kommunestyret 25.04.2012 sak 12/34,14.11.2012 i sak 12/98 og 19.03.2014 i sak 14/14 Innholdsliste 1 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune

Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune Ajourført 05.06. 2014 Innhold 1. POLITISK ORGANISERING OG FELLES (SAKSBEHANDLINGS) REGLEMENT... 6 1.1. Organisering... 6 1.1.1. Bystyret... 6

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Innholdsfortegnelse: Målsetting s 4 1.Folkevalgt organ øverste kommunale organ s 5 1.1 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

REGLEMENTER for politiske organer

REGLEMENTER for politiske organer REGLEMENTER for politiske organer Versjon av 10.03.09 1 Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Detaljer

Reglementer folkevalgte organer Arendal kommune 2015-2019

Reglementer folkevalgte organer Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Fellesreglement for saksbehandling i folkevalgte organer... 3 2. Tilleggsreglement for bystyret... 7 3. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 9 4. Tilleggsreglement for formannskapet...

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Sortland kommune. Reglement for kommunestyret

Sortland kommune. Reglement for kommunestyret Sortland kommune Reglement for kommunestyret Vedtatt i kommunestyret 26. juni 2008 Endret 6 i kommunestyret 10. april 2014 Endret 8 i kommunestyret 18. juni 2015 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRETS FORHANDLINGER

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE

REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE Vedtatt i Sokndal kommunestyre 28.04.08. K-sak 015/08 Rettet versjon pr. 09.12.13 Saksnr./Arkivkode 11/943 Ark.044 Henvisning til tidligere utgaver:

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET (revidert på årsmøtet 6. juni 2015) Lov for Drammen Trekkhundklubb, stiftet 30.11.1933 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer