PS12/162Interpellasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS12/162Interpellasjon"

Transkript

1 PS12/162Interpellasjon Side211

2 Interpellasjon Bodø definerer seg selv som en internasjonal by, og vi vil gjerne være en kommune som fremstår som varm, åpen, raus og inkluderende. Vi har egne havneverter som tar seg av båtfolket, med offentlig bygd sanitæranlegg. Vi har en posisjon som har bevilget til en offentlig bobilcamp i sentrum. Samtidig sier posisjonen at det ikke er kommunens ansvar å stille sanitære tilbud tilgjengelig for romfolket. Romfolket er det mest vanskeligstilte og jagede folket i Europa og dem ønsker ikke posisjonen å ha i vår by. Å se bildene av Tom Cato Karlsen som ordførervikar drive menneskejakt i Gråholten med politiet på slep var ikke noe vakkert syn. Verdig var det heller ikke. Vi mener det ville vært langt bedre å gi dem dusj og sanitære forhold! Slik vi gjør for båtfolket, og slik posisjonen også ønsker å gjøre for de som kommer kjørende i bobil. Vi ønsker ikke at Bodø skal være en ugjestfri kommune, og mener at utfordringene med romfolket kunne vært løst på en langt bedre og mer human måte. Vi har derfor følgende spørsmål til ordføreren: Hva ønsker ordføreren gjøre for at vi ved neste korsvei er bedre forberedt på at mennesker som fritt kan reise i Europa også reiser til Bodø? Ønsker ordføreren å finne løsninger for romfolket her i byen, eller skal romfolket også neste sommer jages rundt av byens posisjon? Trud Berg Arbeiderpartiet Side212

3 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/ rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort 7 personer fra gamle svømmehallen og Gråholten i sommer, og måten det ble gjort på. I brevet, som følger vedlagt, stilte jeg 4 spørsmål knyttet til hjemmel for bortvisning, hvem som har slik hjemmel, hvordan liknende saker var blitt behandlet tidligere, og hvilken myndighet en varaordfører har til å foreta slike beslutninger uten politisk behandling. I svar fra rådmann og ordfører av , som også følger vedlagt, gis det utfyllende svar på noen av spørsmålene, og det konkluderes med at det var hjemmel for å foreta bortvisning. Det gis imidlertid ikke svar på hvem som har slik hjemmel, og det gis lite konkrete svar på hvordan liknende saker har blitt behandlet tidligere, og det mangler dokumentasjon. For eksempel svares det ikke på spørsmålet knyttet til kommunens delegasjonsreglement, eller forholdet mellom rådmann og ordfører i utøvelse av slike saker. Det sies at liknende saker har vært behandlet administrativt tidligere, men det nevnes ikke eksempler på liknende saker. Vi er flere som har hevdet at varordfører ikke hadde hjemmel til selv å foreta denne typen beslutninger, og gå direkte inn i utøvelsen. Verken kommunelov eller kommunens eget delegasjonsreglement gir ordfører myndighet i denne typen saker. Dette spørsmålet besvares ikke. Det er viktig for bystyret å få avklart dette, og få vite hvem som kan utøve den myndigheten ordfører og rådmann svarer at kommunen har. Det er også viktig å få klart fram hvilken politisk behanding som kreves før en kan gå inn og ta beslutninger. Varaordførereren mente å ha tilstrekkelig politisk dekning fordi han hadde «orientert posisjonspartiene». Dette er mildt sagt en så stor misforståelse av roller og ansvar i et kommunalt demokrati at det i seg selv gir bekymring for videre styring av kommunen og for rettsikkerheten. På bakgrunn av alle de ubesvarte spørsmålene jeg og andre har i denne saken, ber jeg om hele saken med dokumentasjon og formelle vedtak oversendes kontrollutvalget for gjennomgang og vurdering, evt. at en får en nøytral jurist eller fylkesmannen til å gå gjennom saken. Forslag til vedtak: Beslutning om bortvisning av 7 personer fra gamle svømmehallen og Gråholten i sommer oversendes kontrollutvalget til gjennomgang og vurdering av hvorvidt vedtaket er fattet på lovlig grunnlag. Kirsten Hasvoll (SV) Side213

4 Til rådmann og ordfører i Bodø. Jeg hadde et leserinnlegg i avisa i forrige uke hvor jeg ba om svar på en del formelle spørsmål knyttet til varaordføreres handlinger i saken om bortvisning av romfolket fra kommunal grunn. Nedenfor følger spørsmålene, og jeg vil be om skriftlig svar på disse spørsmålene - senest i første formannskapsmøte «Når ordfører og rådmann er tilbake fra ferie, ber jeg derfor om svar på følgende spørsmål: (1) Hvilke hjemmel benyttes når Bodø kommune viser bort folk på kommunal grunn? Hvem har myndighet til å foreta bortvisning? Avgrensing mellom kommunal myndighet og politiets myndighet. Ifølge Kommuneloven har Kommunestyret all myndighet til å beslutte saker. De kan imidlertid delegere beslutninger både til andre politiske organ og til administrasjonen. Så vidt meg bekjent har ikke ordfører delegert myndighet i denne typen saker. Men muligens har rådmannen det? Kan rådmannen svare på hvem som har myndighet i akkurat denne type saker, og hvilken lov/regelverk som ligger til grunn? Jeg ber spesielt om en vurdering av grensen mellom kommunens myndighet og politiets, og bortvisning i forhold til hvilke handlinger. Det har de siste dagene kommet fram at enkelte byer har gitt parkeringsvakter utvidet myndighet, men disse er ikke gitt myndighet til å vise bort folk. Bortvisning skal ifølge avisene være en politioppgave. I henhold til kommuneloven 9 kan kommunestyret gi «ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning» Bodø kommune har i sitt delegasjonsreglement gitt ordføreren slik myndighet. Jeg regner ikke med at det var denne bestemmelsen som var hjemmel for varaordførerens beslutning. Dette er vel ikke akkurat en «sak som ikke er av prinsippiell betydning». Det er mange mennesker som opptrer «uhøvelig» på kommunal grunn. Jeg tenker på fulle folk, rusa folk og ikke minst russ og festivaldeltakere som både kaster opp, urinerer, og etterlater seg store mengder med søppel både i parker, på strender og torg. (2) Hvor ofte har kommunen de siste årene vist bort folk fra kommunale parker og friluftsområder? Hvem har fattet beslutningen da? Hvor mye søppel skal til før folk bortvises? Hvor går grensen for «høvelig» oppførsel. Da en gruppe rusmisbrukere oppholdt seg hver dag en hel sommer i et lite dukkehus i rådhusparken ble de ikke bortvist. Hvem kunne i såfall vist dem bort og etter hvilken bestemmelse? Hvor ofte har kommunen nektet å tømme midlertidige toiletter? Og hvilken praksis har kommunen generelt med å rydde opp etter private fester for eksempel i Ausvika og Rensåsparken? Brukes det kommunale ressurser til dette? (3) Hvor mange formelle klager/henvendelser fra beboere mottok kommunen før det ble besluttet bortvisning? Fikk politiet noen anmeldelser? Hva er praksis i forhold til bortvisning. Hvor mange klager må en ha mottatt? Det er viktig å få svar på dette, siden mange er opptatt av at alle skal behandles likt og følge de samme reglene. Det er ikke noe nytt at tilreisende av ulike kategorier både overnatter og slår opp telt på kommunalt areal om sommeren. Side214

5 Så vidt meg bekjent har en til nå klart å ordne opp i slike saker ved å snakke med folk og orientere dem om hva en kan gjøre og hva som ikke er tillatt. Hvis ikke de da følger norsk lov, er det politiets oppgave å reagere. Ordfører har kun den myndighet han er gitt av kommunestyret, og det som framgår av kommuneloven. Så vidt meg bekjent er den myndigheten kun knyttet til noen få formelle ting, som for eksempel underskrivelse av avtaler, og ellers oppfølging av vedtak som er fattet i lovlige politiske organ. «De andre posisjonslederne» er ikke noe slikt organ, og vi har ikke parlamentarisme i Bodø kommune. Mitt siste spørsmål dreier seg derfor om: (4) Når må ordføren innkalle til formannskaps- eller bystyremøte for å få fullmakt til å ta viktige beslutninger? Hilsen Kirsten Hasvoll, kommunestyrerepresentant for SV Side215

6 Side216

7 Side217

8 Side218

9 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår /163 Bystyret Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Sammendrag Bystyret vedtok i sak 12/118 retningslinjer for Bodø kommunes bevillingspolitikk for perioden Da det ble gjort et ugyldig vedtak i punkt B1 under Salg av alkoholholdig drikk, behandles dette punktet på nytt. Saksopplysninger Under retningslinjer for salg av alkoholholdig drikk, punkt B 1, foreslo administrasjonen følgende: Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl på hverdager, og til kl på lørdager og dager før helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17.mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. I perioden 3 virkedager før 1.mai til og med 16.mai er det ikke tillatt å selge øl og rusbrus i flaske. Dette har sin bakgrunn i at i forbindelse med russefeiring og feiring av 17.mai har det vært et problem med knust glass i gater og parker. Politiet har i noen år henstilt til salgsstedene om ikke å selge øl og rusbrus i flasker i denne perioden, noe som har hatt god effekt. Det er derfor et ønske at ordningen blir formelt vedtatt i kommunens retningslinjer. Bystyret gjorde følgende vedtak: Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl på hverdager kl på lørdager og dager før helligdager På søn- og helligdager, 1. og 17.mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. Vurderinger Det følger av alkoholloven 3-7 at salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol først kan skje fra kl Bystyrevedtaket er dermed ikke gyldig og punktet behandles på nytt med slikt Side219

10 Forslag til vedtak B. Salg av alkoholholdig drikk 1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl på hverdager, og til kl på lørdager og dager før helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17.mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. I perioden 3 virkedager før 1.mai til og med 16.mai er det ikke tillatt å selge øl og rusbrus i flaske. Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Forslag fra FRP, Høyre og Venstre: B. Salg av alkoholholdig drikk 1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl på hverdager, og til kl på lørdager og dager før helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17.mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. Votering Ved alternativ votering: Forslag fra FRP, Høyre og Venstre ble tiltrådt mot 3 stemmer (1 SV, 1 Rødt, 1 KRF) Innstilling fra komite for levekår B. Salg av alkoholholdig drikk 1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl på hverdager, og til kl på lørdager og dager før helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17.mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. Rolf Kåre Jensen Side220

11 Saksbehandler: Ellen S. Neeraas rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Alkoholloven kap.3: Salg av alkoholholdige drikker Utrykte vedlegg: Alkoholloven Side221

12 /d: LOV :d/ Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkohollo... Side222 Side 1 av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) III. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466) (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998).) 3-6. (Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.) 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl på hverdager, og etter kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Endret ved lover 31 mai 1991 nr. 22, 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466) Salgssteder som ikke kan gis bevilling Departementet kan gi forskrifter om at visse typer salgssteder ikke skal kunne gis bevilling til salg av alkoholholdig drikk. Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599) Utøvelse av bevillingen Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. Departementet kan gi forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten til å utøve bevillingen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

13 /d: LOV :d/ Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkohollo... Side223 Side 2 av Tilføyd ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599). Databasen sist oppdatert 1. sep 2012

14 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Godtgjøringsutvalget /164 Bystyret Reglement for godtgjøring - politisk arbeid Sammendrag Forslag til nytt godtgjøringsreglement for Bodø kommune ble fremmet for bystyret i juni 2012, men ble imidlertid utsatt. Nå fremmes det et noe revidert forslag. Endringen ifht. det opprinnelige forslaget er markert med blått i vedlagte dokument. Saksopplysninger Gjeldende godtgjøringsreglement ble vedtatt i 2007 og det er nå foretatt en revidering for å tilpasse ny politisk styringsmodell blant annet. I tillegg omfatter reglementet nå også kommunale foretak og interkommunale selskap. Gruppelederne har vært sammenkalt til arbeidsmøter. Det er imidlertid godtgjøringsutvalget som innstiller til bystyret og som fatter endelig avgjørelse. Ordførerens godtgjøring er basert på en stortingsrepresentants lønn ganget med faktor på 1,1. Det er foretatt justering av modellen slik at all godtgjørelse er i prosent av ordførerens godtgjøring også møtegodtgjøring. Andre endringer som er foreslått er at hver av de to komitelederne nå skal være garantert 50% årsverk for politisk arbeid. I tillegg så opprettholdes ordningen med at hvert parti gis en ressurs tilsvarende 0,15% årsverk pr bystyrerepresentant. Dette gir en økning på 1 årsverk i forhold til gjeldende reglement. Frikjøp er nå en godtgjøring med fast beløp (80% av ordførerens godtgjøring) uavhengig av arbeidsforhold utenom politikken. Nye funksjoner som er tatt med er godtgjøring til barnas talsperson i plansaker. Dette har inntil denne valgperioden vært ivaretatt av en ansatt, men det er nå foretatt politisk oppnevning og godtgjøring er foreslått i det nye reglementet. Pensjon- og forsikringsordninger er ikke noe nytt i forhold til politikere og frikjøp, men tas nå med i reglementet. Det samme gjelder økonomisk støtte til partiene som er en ordning som har vært vedvarende i mange år, men som nå innlemmes i reglementet. Reglement for godtgjøring og størrelsen på godtgjøringen bør i hovedsak være kjent for de folkevalgte når bystyret konstituerer seg og det er derfor foreslått at det revideres innen ny valgperiode tar til. Side224

15 Økonomiske konsekvenser for det foreslåtte reglementet er som følger: Budsjett 2012 Faktor Dagens ordning 1,1 Frikjøp Ordfører Varaordfører Politisk rådgiver Andre Økning 1 årsverk Møtegodtgjørelse Tap arb.fortj Sum * Frikjøp er inkl pensjon og trygd ** Vararordførerens godtgjøring er beregnet ut fra 100% stilling (i dag benyttes kun 60%) Oversikten viser budsjett 2012 og forslaget til ny modell hvor ordførerens godtgjøring er stortingsrepresentanters lønn ganget med en faktor på 1,1 og frikjøp og all møtegodtgjøring følger dermed av dette. Helårseffekt ved dette forslaget vil være en økning på kr (varaordfører på 100% stilling). Budsjettmessige konsekvenser vil for 2012 være dersom iverksettingstidspunkt settes til 1. juli 2012: Kr effekt for Kr varaordfører i 60% stilling Sum Kr udekket Forslag til innstilling 1. Forslag til nytt godtgjøringsreglement for politisk arbeid i Bodø kommune vedtas. 2. Reglementet gjøres gjeldende fra Utgifter på kr ut over budsjett 2012 inndekkes ved... Ingrid Lien (SP) Leder av Godtgjøringsutvalget Side225

16 Trykte vedlegg: Forslag til nytt Reglement for godtgjøring politisk arbeid Gjeldende godtgjøringsreglement Utrykte vedlegg: Ingen. Side226

17 Reglement for godgjøring politisk arbeid Bodø kommune (Redigering foretatt etter at saken ble utsatt i bystyret 20. juni 2012 er markert med blått) Side227

18 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Godtgjøring for politisk arbeid, pensjon m.m Hvem regulativet gjelder for Valgt av bystyret Ansatterepresentanter Barnas talsperson Politisk rådgiver Politisk godtgjøring Pensjon Forsikringer...4 Kapittel 2 Arbeidsgodtgjøring (møtegodtgjøring, fastgodtgjøring) Ordfører/varaordførers godtgjøring Etterlønn Arbeidsgodtgjøring Fast ledergodtgjøring Møtegodtgjøringer...6 Kapittel 3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt Legitimert tap Ulegitimert tap Stedfortreder, landbruksvikar Utgifter til omsorgsarbeid m.v....7 Kapittel 4 Reiseutgifter, kostgodtgjøring og nattillegg...7 Kapittel 5. Utbetalingsmåte Arbeidsgodtgjøring Tapt arbeidsfortjeneste Reise- og oppholdsutgifter...8 Kapittel 6 Fastgodtgjøring til partiene...8 Kapittel 7 Revidering, tolking av reglementet Revidering Tolking av reglementet av 8 Side228

19 Kapittel 1 Godtgjøring for politisk arbeid, pensjon m.m. Typer godtgjøring som reglementet omfatter: - Arbeidsgodtgjøring (fastgodtgjøring/møtegodtgjøring) - Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste - Godtgjøring for politisk arbeid - Pensjon - Forsikring - Kostgodtgjøring/reiseutgifter - Etterlønn for ordfører/varaordfører/politisk rådgiver - Økonomisk støtte til politiske partier 1.1 Hvem regulativet gjelder for Valgt av bystyret Regulativet gjelder for bystyremedlemmer og for politisk valgte medlemmer av formannskap, komiteer, organisasjonsutvalg, kontrollutvalg og andre nemnder som ikke får godtgjøring av andre instanser i henhold til lover og regler, og som dekkes i pkt. 2. Reglementet omfatter også kommunale foretak og interkommunale selskaper. Brukerrepresentanter valgt av bystyret omfattes også av regulativet. Regulativet gjelder også for personer som er valgt til eller på annen måte er gitt oppdrag for Bodø kommune. Hvis det er tvil om hvorvidt et oppdrag er å anse som en kommunal representasjonsoppgave, avgjøres dette av ordfører Ansatterepresentanter Regulativet gjelder også for ansatterepresentanter i organisasjonsutvalget Barnas talsperson Bystyret oppnevner for hver valgperiode en barnas talsperson som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Jfr. plan- og bygningsloven og FN s barnekonvensjon. Godtgjøres med fast ledergodtgjøring i h.h.t. pkt Det gis møtegodtgjøring i tillegg Politisk rådgiver Regulativet gjelder også for politisk rådgiver. 1.2 Politisk godtgjøring Hvert parti gis en ressurs på 0,15 årsverk pr. bystyrerepresentant. Denne ressursen disponeres av partiet vedkommende er valgt inn for. Leder av komite for plan, næring og miljø og komite for levekår gis hver 0,5 årsverk i tillegg. Det anbefales at representanter med byrdefulle verv prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs. Samarbeidende partier og/eller grupper kan koordinere sine ressurser for politisk arbeid. Hvert parti disponerer selv frikjøpsressursene og samarbeidende partier og/eller grupper kan koordinere sine frikjøpsressurser. 3 av 8 Side229

20 1.3 Pensjon Pensjonsordning i Bodø kommunale pensjonskasse opprettholdes som tidligere, jf. pensjonskassevedtektenes betingelser for medlemskap. Det vil si at alle med politisk godtgjøring fra og med 37,33% omfattes av pensjonsordningen for folkevalgte. I denne pensjonsordningen, hvor også ordfører og varaordfører omfattes, er kravet til full opptjening 16 år. 1.4 Forsikringer Alle politikere med politisk godtgjøringsprosent er forsikret etter 10 (Gruppeliv) og 11 (Yrkesskadeforsikring) i Hovedtariffavtalen. Politikere med politisk godtgjøringsprosent kan også omfattes av Ulykkesforsikring i fritid på samme måte som ansatte. Den enkelte politiker må selv ta kontakt med politisk sekretariat dersom de ønsker å være omfattet av fritidsforsikringen, egenandelen trekkes av godtgjøringen. Kapittel 2 Arbeidsgodtgjøring (møtegodtgjøring, fastgodtgjøring) Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver, andre med politisk godtgjøring utbetales i 12 like månedsrater. Godtgjøringen omfattes ikke av ferielovens bestemmelser vedrørende opptjening av feriepenger og trekk for feriefritid. 2.1 Ordfører/varaordførers godtgjøring Ordfører Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik stortingsrepresentants lønn ganget med en faktor på 1, Varaordfører Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik 80 % av ordførers lønn Politisk rådgiver Årlig godtgjøring for politisk rådgiver i hel stilling settes til 80% av ordførers lønn Godtgjøring for politisk arbeid (frikjøp) Godtgjøringen fastsettes til tilsvarende 80 % av ordførerens godtgjøring. Politisk godtgjøring: Mottar møtegodtgjøring ved obligatoriske møter og nødvendige møter og formøter samme dag Mottar tapt arbeidsfortjeneste Politisk godtgjøring med inntil 60% stilling: Mottar møtegodtgjøring ved obligatoriske møter og nødvendige møter og formøter samme dag Politisk godtgjøring f.o.m. 60% stilling: Mottar ikke møtegodtgjøring. 4 av 8 Side230

21 2.2. Etterlønn Avtroppende ordfører gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: I 1 1/2 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å komme tilbake til etter endt tjeneste I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å vende tilbake til Dersom avtroppende ordfører har 2 eller flere sammenhengende perioder som ordfører bak seg, utvides perioden med etterlønn 5 måneder, dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å vende tilbake til. Avtroppende varaordfører og politisk rådgiver gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: I 1 1/2 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å komme tilbake til etter endt tjeneste I 3måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å komme tilbake til etter endt tjeneste 2.3 Arbeidsgodtgjøring Fast ledergodtgjøring Fast ledergodtgjøring gis til verv i folkevalgte organer hvor det påregnes utstrakt kontakt fra berørte parter, interesseorganisasjoner, publikum for øvrig samt presse. Den faste godtgjøringen kompenserer for arbeidet slik kontakt utløser, udokumenterte utlegg til telefon, internett m.v. Det gis ikke ledergodtgjøring dersom representanten er innvilget 50% eller mer politisk godtgjøring (frikjøp). Ledere i følgende utvalg og komiteer har en årlig fastgodtgjørelse på 2,4% av ordførerens godtgjøring: Organisasjonsutvalg Kontrollutvalget Klagenemnda Kommunale foretak Ledere i andre utvalg har en årlig fastgodtgjørelse på 0,8% av ordførerens godtgjøring: Bodø kommunale boligstiftelse Bygdebokkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Ruspolitisk råd Kjerringøy kommunedelsutvalg Saltstraumen kommunedelsutvalg Skjerstad kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Viltnemda 17.maikomiteen Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes forholdsmessig av den faste ledergodtgjøringen. 5 av 8 Side231

22 2.3.2 Møtegodtgjøringer Godtgjøring pr møte gis til forberedelse av og gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Med forberedelse menes slik som lesing av saksdokumenter og deltakelse i gruppemøter, befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff for å ta stilling til de saker som behandles i møtet. Pr møte: Medlemmer og varamedlemmer i følgende utvalg/komiteer gis en møtegodtgjøring 0,13% av ordførerens godtgjøring: Bystyret Formannskapet Komité for plan, næring og miljø Komité for levekår Organisasjonsutvalget inkl. Godtgjøringsutvalget Klagenemnda Kontrollutvalget Kommunale foretak Interkommunale selskaper Medlemmer og varamedlemmer i følgende nemnder, utvalg, styrer og råd på 0,07% av ordførerens godtgjøring: Ad hocutvalg oppnevnt av formannskapet Brukerråd kommunale sykehjem Boligstiftelsen Bygdebokkomiteen Eldreråd Rådet for funksjonshemmede Ungdomsråd Ruspolitisk råd Heimevernsnemd Innkvarteringsnemd Legatstyrer Kjerringøy kommunedelsutvalg Skjerstad kommunedelsutvalg Saltstraumen kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg Norske kommuners sentralforbund fylkeslag Overskattetakstnemnda Skattetakstnemnda Skolenes samarbeidsutvalg 17. maikomiteen Tilflyttingsnemd Valgstyret Valgnemnda Vei- og stedsnavnutvalg Viltnemd Befaringer organisert av faste utvalg, godtgjørelse som for møte 6 av 8 Side232

23 Kapittel 3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt Medlemmer og varamedlemmer av kommunale utvalg nevnt under punkt 2.1.1, som har tap i ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet, gis refusjon fra Bodø kommune. Lønnsmottakere som blir trukket i lønn, får refundert det faktiske beløp, inklusive feriepenger. Det kan inngås ordninger med arbeidsgiveren med formål at oppgjør skjer mellom den enkelte arbeidsgiver og kommunen. Maksimal utbetaling pr. møtetime er maksimumbeløpet delt på 7,5 timer. Regning sendes kvartalsvis og må være attestert av vedkommende ombudsmann. 3.1 Legitimert tap For legitimerte krav fastsettes maksimumsbeløpet til 1 daglønn av ordførerens godtgjøring med tillegg av arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Tap av arbeidsinntekt ansees legitimert når det kan påvises tap på basis av siste årslønn dividert med 260 (arbeidsdager). Når særlige grunner foreligger gis Godtgjøringsutvalget fullmakt til å gi kompensasjon til selvstendig næringsdrivende ut over dagtakst. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende utbetales etter siste ligningsattest. 3.2 Ulegitimert tap Er kravet om erstatning for tapt arbeidsinntekt ikke legitimert, kan det utbetales inntil 0,05% av ordførerens godtgjøring Stedfortreder, landbruksvikar Utgifter til eventuell stedfortreder, landbruksvikar og lignende likestilles med tap av arbeidsinntekt, og utbetales etter dokumentasjon, begrenset oppad til inntil 0,07% av ordførerens godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes Utgifter til omsorgsarbeid m.v. Ved omsorg i hjemmet, og/eller nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes dokumenterte utgifter etter forhåndsgodkjenning av ordfører med inntil 0,08 % av ordførerens godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes. Kapittel 4 Reiseutgifter, kostgodtgjøring og nattillegg 1. Den folkevalgte får skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Dette gjelder a) Ordinære møter i organ vedkommende er medlem i, og b) Møter, konferanser og kurs som vedkommende er kommunens valgte utsending til. 2. Det gis ikke skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med 7 av 8 Side233

24 a) Styre- og representantskapsmøter i aksjeselskaper hvor vedkommende er valgt som kommunens representant, og aktiviteter for medlemmer i slike organer, og b) Gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe, eller i andre sammenhenger hvor vedkommende representerer partiet eller gruppen. Kapittel 5. Utbetalingsmåte 5.1 Arbeidsgodtgjøring Utbetaling skjer etter oppgaver sendt inn av de forskjellige nemnders sekretariat eller fra den enkelte representanten. Unntak er godtgjøring til styremedlemmer i kommunale foretak som utbetales fra de respektive foretakene. Fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse utbetales halvårsvis i februar og august. 5.2 Tapt arbeidsfortjeneste Krav om tapt arbeidsfortjeneste fremmes gjennom de enkelte nemnders sekretariat innen 90 dager. 5.3 Reise- og oppholdsutgifter Krav om reise- og oppholdsutgifter fremmes på eget skjema gjennom de enkelte nemnders sekretariat innen 90 dager. 5.4 Telefongodtgjøring Ordfører, varaordfører og politisk rådgiver får benytte kommunal mobiltelefon til bruk i tjenesten. Øvrige heltidspolitikere/lønnede politikere kan etter avgjørelse av ordfører gis dekning inntil kr 550,- pr. måned for bruk av egen mobiltelefon. Kapittel 6 Fastgodtgjøring til partiene Det utbetales i januar et fastbeløp som følger: - Kr kroner pr representant i bystyret. - Kr i grunnbeløp pr bystyregruppe. Beløpet skal benyttes til opplæring, skolering eller annet politisk arbeid. Utbetaling pr representant skjer ut fra fordelingen ved begynnelsen av valgperioden. Det vil si at dersom noen bytter parti så utbetales beløpet til opprinnelig partigruppe. Partistøtten utbetales med hjemmel i partilovens bestemmelser. Innberetning o.l. er partienes ansvar. Kapittel 7 Revidering, tolking av reglementet 7.1 Revidering Godtgjøringsreglementet følger valgperioden og revideres før nytt kommunestyrevalg. 7.2 Tolking av reglementet Godtgjøringsutvalget gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette regulativ med formannskapet som ankeinstans. 8 av 8 Side234

Reglement for godtgjøring - politisk arbeid 2012-2015

Reglement for godtgjøring - politisk arbeid 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.08.2012 49287/2012 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Godtgjøringsutvalget 10.09.2012 12/164 Bystyret 13.09.2012 Reglement for

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Reglement for godgjøring politisk arbeid Bodø kommune

Reglement for godgjøring politisk arbeid Bodø kommune Reglement for godgjøring politisk arbeid 2015 2019 Bodø kommune Vedtatt i bystyret 29.10.2015 Innholdsfortegnelse Bodø kommune... 1 Kapittel 1 Godtgjøring for politisk arbeid, pensjon m.m.... 3 1.1 Hvem

Detaljer

Reglement for godtgjøring politisk arbeid

Reglement for godtgjøring politisk arbeid Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2012 26169/2012 2012/221 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Godtgjøringsutvalget 12.06.2012 12/96 Bystyret 21.06.2012 Reglement for godtgjøring

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /151 Kommunestyre /151

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /151 Kommunestyre /151 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 01.12.2012 11/151 Kommunestyre 14.12.2011 11/151 Arkivsaksnr: 2011/4602 Klassering: Saksbehandler: Tor-Odd Elnan GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune 1. Generelt Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Vedtatt av Rissa kommunestyret den 31.08.11 46/11 Forslag til revidering 05.10.15 GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 1.0 Ordfører og varaordfører 1.1 Ordfører-

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12).

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12). Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte 18.04.2012, sak 032/12). 1. Generelt Reglementet gjelder godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Vedtatt i Ørland kommunestyre. Innhold 1. Ordfører og varaordfører:...3 2. Formannskapets medlemmene (unntatt ordfører og varaordfører)...3 3.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE I MODUM KOMMUNE Vedtatt av Modum kommunestyre i møte 30. mars 2009 01.08.2017 1. Ordføreren Ordføreren får godtgjøring som til en hver tid tilsvarer 95 % av

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN 2015-2019 1. Fredrikstad kommune engasjerer ordfører på heltid Ordførerens godtgjøring pr. 30.04.2015

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune Valgperioden 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 22.06.2017 ESA 15/2911 Innhold 1 Kommunale møter... 3 1.1 Møteplaner... 3 1.2 Tidspunkt for kommunale møter...

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

godtg Ørelse folkevalgte

godtg Ørelse folkevalgte LOPPA KOMMUNE R"glement godtg Ørelse folkevalgte Vedtatt i kommunesðrret 23.09.201+ Sak 39 / 14 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar 16/281-1 082 2016. Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar Godtgjøring til folkevalgte i Hemne kommune tar f.o.m. 01.01.2012 utgangspunkt i, og beregnes ut fra, den faste årlige godtgjørelsen

Detaljer

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger:

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: - TAHUu.KuMMJNF BA:51 in?:.-61151 07 MAI Zinj Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS - OG TILLITSVERV ( sist vedtatt 31.10.2012) ci-5

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør-Varanger kommune Med endringer, vedtatt av kommunestyret 14.12.16 og 08.03.17 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RANA KOMMUNE INNHOLD 1. OPPLÆRING OG INFORMASJON... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 2 MØTER I KOMMUNALE ORGANER... 3 2.1 Møteplaner... 3 2.2 Møteinnkalling... 3 2.3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og rrr( 1/4) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre 22.09.04, endret 13.06.06 og 12.12.07 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE OG MÅLSETTING: 1.1 HVEM REGULATIVET

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Hattfjelldal Kommune Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 19.12.2012 Revidert av kommunestyret 20.04.2016 Telefon: 75 18 48 00 Telefax: 75 18 48 99 www.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2011 Kjell-Robert Pedersen 29.8.11 Tromsø kommunestyre 29.04.09 (tidligere

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 15.12.16, sak 106/16 Gjeldende fra 01.01.2017 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE 1 SUNNDAL KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE Gjeldende fra: 15. september 2011 Vedtatt av Sunndal kommunestyre: K.sak 25/05,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer