Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start kl 09:00, samme dag.

2 Saksliste 19/13 Hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og kontrakter utløpt i 2012, hvor lærlingen ikke er oppmeldt til prøve 20/13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus 21/13 Orientering om sommerskoletilbud i Akershusskolen Program fellesmøte 09:00-11:30 Behandling av saker på utsendt agenda for fellesmøte 11:30-12:15: Lunsj 12:15: Informasjon og omvisning på Kuben v/ Remi Pettersen 13:00 Møte i de respektive nemder

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og kontrakter utløpt i 2012, hvor lærlingen ikke er oppmeldt til prøve Innstilling Lærefag med mange hevinger følges fortsatt opp gjennom kontakt med bransjer, lærebedrifter og opplæringskontor. Årsakene til heving undersøkes nærmere slik at hensiktsmessige tiltak kan settes inn. Blomsterdekoratørfaget, butikkslakterfaget, malerfaget, hestefaget og frisørfaget følges opp spesielt på grunn av mange hevinger de siste årene. Fag med stor andel «ikke bestått» følges opp fortsatt. Fag der mange lærekontrakter utløper uten at lærlingen meldes opp til fag- /svenneprøve følges opp videre. Årsakene kartlegges og aktuelle tiltak gjennomføres, slik at lærlingen kan avlegge prøve når det er mulig og vedkommende ønsker det. Sammendrag Med lærlinger menes i saksfremstillingen lærlinger og lærekandidater, med lærekontrakter menes lærekontrakter og opplæringskontrakter. Det legges frem tall for hevinger i 2012 fordelt på fag. For å kunne sammenligne med tilsvarende tall fra tidligere år opereres det med prosent hevede lærekontrakter per løpende lærekontrakter per år. Tallene bør tolkes med forsiktighet. Mange fag har svært varierende tall for heving, da er det viktig å se på utviklingen over flere år for å kunne vurdere hvor alvorlig situasjonen er. Det finnes mange lærefag og de fleste har så få løpende lærekontrakter til enhver tid at det ikke er grunnlag for noen statistisk fremstilling av situasjonen. Det er vanskelig å analysere utviklingen i fag som har mindre enn 10 løpende lærekontrakter i løpet av et år fordi en enkelt heving vil gi veldig stort utslag på

4 statistikken. I saksfremstillingen fokuseres det derfor på fag med minst 10 løpende kontrakter per år. De 10 fagene med høyest andel hevinger i 2012 er samlet i tabell 1 og sammenstilt med disse fagenes tall for 2011 og 2010, som er hentet fra vedleggene til tidligere års saksfremstillinger. Det legges også frem tall for avlagte fag- og svenneprøver for lærlinger (bestått ikke bestått) og gis en oversikt over hvor mange lærlinger som ikke var oppmeldt til prøve ved læretidens utløp. Det søkes å påpeke årsakssammenhenger som kan gi grunnlag for å finne hensiktsmessige tiltak for å redusere frafall. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Det rapporteres årlig til yrkesopplæringsnemnda om hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og lærekontrakter som utløper uten at lærlingen er oppmeldt til prøve. Problemstillinger og alternativer Hovedutfordringen er å øke andelen lærlinger som fullfører og består utdanningen. Hevinger I 2012 var det 2466 løpende kontrakter og 176 kontrakter som ble hevet. For alle fag (gjennomsnittet) blir altså andelen hevinger 7,14 %. Tilsvarende tall fra tidligere saksfremlegg var 7,4 % (2011) og 8,1 % (2010). Tabell 1 viser de 10 fagene som i 2012 hadde størst andel hevede kontrakter. Tallene for de to foregående årene er tatt med for å se utviklingen i disse fagene over tid. Tallene i parentes er andel hevede kontrakter per løpende kontrakter. Det er interessant å sammenligne dette tallet for de enkelte fag med gjennomsnittet på 7,14 %. Tabell 1.

5 Murerfaget hadde størst andel hevinger i 2012 ( 31,3%) men tallet i 2011 var 8,7 % og ,0% så dette er ikke nødvendigvis en vedvarende trend. Blomsterdekoratørfaget har 25,0% hevinger i 2012 og også høye tall de to foregående årene. Det samme gjelder butikkslakterfaget som hadde 22,0% hevinger i De fagene som i størst grad viser vedvarende høye tall for heving over alle årene er malerfaget, hestefaget og frisørfaget disse fagene er uthevet med fet skrift i tabell 2. Tabell 2 gir en oversikt over de ti fagene med høyest andel hevinger for hvert av de tre siste årene. Det er verdt å nevne at frisørfaget er et av de store fagene med mange lærlinger og at det dermed er alvorlig med stor andel hevinger her, mens malerfaget og hestefaget har få lærlinger. Tallene for flere av fagene varierer så mye fra år til år at det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Uansett gir tallene signaler om at man bør følge med på utviklingen i de nevnte fagene. Tabell 2

6 Et fag som har vist en positiv utvikling er salgsfaget, et stort fag som i 2012 hadde 7,0% hevinger mot 19,6% i Når det gjelder de to store fagene innen helse- og oppvekstfag ser vi også i år at hevetallene holder seg under gjennomsnittet med 4,9% for barne- og ungdomsarbeiderfaget og 7,1% for helsearbeiderfaget. Enkelte fag har over flere år hatt en lav andel hevinger. Det gjelder spesielt elektrofagene, enkelte fag innen bygg- og anleggsteknikk og bilfaget, lette kjøretøy. Dette går igjen også i tallene for Eksempel: bilfaget, lette kjøretøy 0,08%, elektrikerfaget 2,7%. Når man tar i betraktinger hvor mange som er lærlinger i disse fagene, kan man konkludere med at dette er meget gode og sikre tall. Heving og årsakskoder Tabell 3 viser bruken av årsakskoder, alle fag sett under ett, for de siste tre årene. Når en heving registreres i Vigo må en av disse årsakskodene brukes for å vise årsaken til heving av kontrakt. Personlige årsaker/sykdom har de siste årene vært den mest brukte verdien og ble i 2012 brukt på hele 40,9 % av hevingene. Mange årsaker kan skjule seg bak denne koden lærlingens fysiske og psykiske helse, men også kritikkverdige forhold ved lærebedriften som igjen kan påvirke lærlingens helsetilstand negativt. Feilvalg er også en hyppig brukt årsakskode. Også i år er det en økning i feilvalg som årsak til heving, 18,75 av hevingene skyldes feilvalg. Feilvalg indikerer ikke nødvendigvis frafall, det kan også dreie seg om et omvalg. Men et omvalg har uansett negative økonomiske konsekvenser både for fylkeskommunen og for lærlingen, som kommer senere ut i inntektsgivende arbeid. Det er svært positivt at andelen kontrakter som heves med årsakskode fått arbeid har gått ned til 3,98%. Denne årsaken til heving betyr i mange tilfeller frafall. Tabell 3

7 De tre årsakskodene ikke oppgitt, annen frafallsårsak og annen f.årsak/ikke oppgitt kan skjule ulike reelle årsaker til heving og gir derfor et litt unøyaktig bilde av virkeligheten. Sammenlagt brukes de i 2012 i 11,9% av hevingene. Det er en positiv utvikling fra 2011 der disse tre ble brukt i 17,5% av hevingene. Bruken av disse kodene kan bety kan bety at de andre årsakskodene ikke er godt nok tilpasset virkeligheten, at det er vanskelig å avdekke den egentlige årsaken til hevingen eller at en heving skyldes flere forhold som spiller inn samtidig. Det er grunn til å anta at fordelingen av årsakskoder er forskjellig fra fag til fag. Det er imidlertid vanskelig å si noe om slike tendenser på grunnlag av en årlig rapport om hevinger. Tallmaterialet blir for lite til at man kan analysere det ved hjelp av statistiske metoder. Det er grunn til å være forsiktig med å dra konklusjoner om de reelle årsakene til at lærlinger hever sine lærekontrakter på grunnlag av de årsakskodene som registreres i Vigo. Flere årsaker kan spille inn samtidig og føre til at en kontrakt heves, og det er ikke opplagt hvilken årsakskode som er mest riktig å bruke i hvert tilfelle. Det er svært interessant å vite om en heving innebærer frafall, altså at utdanningen faktisk avsluttes, men få av disse kodene sier noe om det. Bare videre oppfølging kan gi svar på om de enkelte lærlingene fullførte sin videregående opplæring eller ikke. Avlagte fag- og svenneprøver

8 Tabell 4 viser en oversikt over prøveresultater for lærlinger i fag der det ble avlagt minst 10 prøver. Fagene er ordnet etter høyeste strykprosent i Det er interessant å se tallene for de enkelte fagene sammenlignet med tallene for stryk i alle fag samlet. Gjennomsnittstallene har de siste tre årene sett slik ut: 2012: 55/764 = 7,2% 2011: 90/958 = 9,4% 2010: 75/966 = 7,8% Tabell 4 Fagene med mest stryk var i 2012 frisørfaget (16,1%), salgsfaget (15,8%) og elektrikerfaget (15,1%). Tabell 4 viser vedvarende høye tall for stryk de siste tre årene i elektrikerfaget. For frisørfaget og salgsfaget varierer tallene mer fra år til år. Kokkfaget har hatt en positiv utvikling med høye tall for 2010 og 2011 men bare 4,8% stryk i Bilfaget, tunge kjøretøy skiller seg ut fra de andre fagene ved å ikke ha noen stryk de siste tre årene.

9 Som ved tall for hevinger er det store variasjoner fra år til år når det gjelder strykprosenten i de enkelte fag. Lærlinger som ikke er oppmeldt til prøve ved læretidens utløp Vedlegg 4 viser hvor mange lærlinger som hadde utløpsdato for sin lærekontrakt i 2012 og som fortsatt ikke var oppmeldt til prøve da tallene til dette saksfremlegget forelå (7. august 2013). Tallene for 2012 viser at 46 lærlinger ikke var oppmeldt til prøve ved læretidens utløp, mot 65 i 2011 og 41 i Her er det altså en positiv utvikling siden Frisørfaget skiller seg negativt ut på statistikken med 6 lærlinger som ikke er oppmeldt til prøve. Frisørfaget toppet denne statistikken også i 2011 og I frisørfaget er det mange som ikke fullfører og består sin opplæring, og årsakene fordeler seg på alle de tre temaene som omtales i denne saken hevinger, ikke bestått og ikke oppmeldt. Det var tilfelle også i fjorårets saksfremstilling. Tiltak for å redusere antall hevinger og øke andelen som avlegger fag-/svenneprøve «I fjorårets saksfremstilling ble det redegjort for tiltak som ble iverksatt i Akershus. Også i 2012 har det vært kontinuerlig dialog og samarbeid med bransjer og opplæringskontor. Samarbeidet har hatt som mål å kartlegge spesielle (fag-/bransjespesifikke) utfordringer, opprettholde fokuset på frafallsproblematikken, få en tettere oppfølging av lærlinger og kursing/kompetanseheving av bedrifter. Individuelt tilpasset og tilrettelagt opplæring i skolen og alternative løp, slik som lærekandidatordningen, brukes i økende grad for å gjøre flere i stand til å fullføre og oppnå en planlagt sluttkompetanse. Yrkesretting av fagene gjennom FYR-prosjektet vil også kunne bidra til at flere finner opplæringen relevant og dermed øke den enkeltes mulighet for gjennomføring. Det er også opprettet intensiv- og kvalifiseringskurs ved flere av de videregående skolene. Kandidater som ikke har bestått ett eller flere fag vil få muligheten til å kvalifisere seg gjennom disse kursene.

10 Fylkesrådmannens anbefalinger Det bør utvises forsiktighet ved tolkning av tall på hevinger, ikke beståtte prøver og lærekontrakter som utløper uten at lærlingen meldes opp til prøve. Det er behov for systematisk kartlegging av lærlingers skolebakgrunn der disse hever kontrakten, stryker til fag-/svenneprøve eller unnlater å melde seg opp til fagprøve, og dette bør ses i sammenheng med andre forhold, blant annet rapporterte årsaker til hevinger. Fylkesrådmannen anbefaler at fag med høy andel hevinger, ikke beståtte fag/-svenneprøver og lærlinger som ikke meldes opp til prøve fortsatt følges særskilt opp. Det bør løpende vurderes hvilke fag det gjelder og ses i forhold til utvikling over tid. Fag med markant høye tall på ett eller flere av disse områdene bør følges opp gjennom kontakt med bransjer, bedrifter og opplæringskontor, og det bør løpende vurderes hvilke tiltak som kan gjennomføres for å bedre situasjonen. At feilvalg oppgis som nest hyppigste årsak til heving av kontrakt understreker behovet for god rådgivning og veiledning i skolen. Fokus på faget prosjekt til fordypning vil på sikt kunne redusere feilvalg. Fylkesrådmannen mener at det bør være rom for ungdom til å endre utdanningsønske, men god rådgivning i skolen vil kunne bidra til å redusere omvalgene. Fag med høy strykprosent følges opp videre. Det er viktig at lærekandidatordningen vurderes for elever som har så svak skolebakgrunn at full fag- eller svenneprøve er et urealistisk mål. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kontrakter som utløper uten at lærlingen meldes opp til fag- /svenneprøve følges opp. Det bør legges til rette for at lærlingen kan avlegge prøve når vedkommende ønsker dette og det er praktisk mulig. Oslo, Saksbehandler: Kathrine Liland Tron Bamrud fylkesrådmann

11 Utrykte vedlegg: ingen Vedlegg 1 Vedlegg 1 - Hevinger 2 Vedlegg 2 - Årsakskoder hevinger 3 Vedlegg 3 - Avlagte prøver 4 Vedlegg 4 - Ikke oppmeldt til prøve

12 Vedlegg 1: Hevinger Løpende lærekontrakter og hevinger 2012 Fag Løpende kontrakter Hevede kontrakter Andel hevede kontrakter Aktivitørfaget % Ambulansefaget ,30 % Anleggsgartnerfaget ,90 % Anleggsmaskinførerfaget ,40 % Anleggsmaskinmekanikerfaget ,00 % Asfaltfaget % Automatiseringsfaget % Avionikerfaget % Bakerfaget % Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,90 % Betongfaget % Bilfaget, lette kjøretøy ,80 % Bilfaget, tunge kjøretøy ,40 % Billakkererfaget ,70 % Bilskadefaget ,90 % Blomsterdekoratørfaget % Bunadtilvirkerfaget % Butikkslakterfaget % Chassispåbyggerfaget % CNC-maskineringsfaget % Dataelektronikerfaget % Elektrikerfaget ,70 % Elektroreparatørfaget % Energimontørfaget %

13 Energioperatørfaget % Feierfaget,Særløp ,00 % Fjell- og bergverksfaget % Flymotormekanikerfaget % Flystrukturmekanikerfaget % Flysystemmekanikerfaget % Fotograffaget % Frisørfaget ,20 % Glassfaget,Særløp ,30 % Glasshåndverkerfaget,Særløp % Gullsmedfaget % Helsearbeiderfaget ,10 % Hestefaget % Hjulutrustningsfaget % Hovslagerfaget % IKT-servicefaget ,10 % Industriell matproduksjon % Industriell overf.beh % Industrimekanikerfaget ,10 % Industrimontørfaget ,30 % Industrisnekkerfaget % Institusjonskokkfaget ,10 % Kjemiprosessfaget % Kjøttskjærerfaget % Kokkfaget % Konditorfaget ,70 %

14 Kontor- og admin.faget ,50 % Kulde- og varmep.montørfaget % Laboratoriefaget % Landbruksmaskinmekanikerfaget ,70 % Logistikkfaget ,30 % Låsesmedfaget,Særløp ,30 % Malerfaget % Mediegrafikerfaget ,10 % Motormekanikerfaget % Motorsykkelfaget % Murerfaget ,30 % Møbelsnekkerfaget ,50 % Møbeltapetsererfaget % NDT-kontrollørfaget % Orgelbyggerfaget Platearbeiderfaget % Produksjonselektronikerfaget % Produksjonsteknikkfaget % Profileringsdesignfaget % Pølsemakerfaget % Reiselivsfaget ,10 % Renholdsoperatørfaget % Resepsjonsfaget % Reservedelsfaget ,30 % Rørleggerfaget ,20 % Salgsfaget %

15 Salmakerfaget % Seilmakerfaget % Servitørfaget % Signalmontørfaget % Sikkerhetsfaget % Sjømathandlerfaget % Skogfaget % Slakterfaget % Smedfaget % Stillasbyggerfaget % Sveisefaget % Taksidermistfaget,Særløp % Taktekkerfaget ,70 % Telekommunikasjonsmontørfaget % Trevare- og bygginnr.faget % Trykkerfaget % Tømrerfaget ,30 % Urmakerfaget % Vei- og anleggsfaget % Ventilasj.- og blikkensl.faget % Verktøymakerfaget % Yrkessjåførfaget ,40 % Total Fagene med minst 10 kontrakter er markert med fet skrift.

16 Vedlegg 2: Årakskoder, hevinger Bruk av årsakskoder 2012 Årsakskode Årsak Antall PS Personlige årsaker/sykdom 72 FV Feilvalg 33 FL Flyttet 19 AS Begynt på annen skole 11 XX Annen frafallsårsak 8 AF Annen f.årsak/ikke oppgitt 8 AR Fått arbeid 7 BR Brudd på arbeidslivets regler 6 IO Ikke oppgitt 5 Ø Økonomiske årsaker 3 EK Endret kontraktstype 1 S2 Kontrakt avsl stryk 2. gang 3 S1 Kontrakt avslut stryk 1. gang 0 Totalt 176

17 Vedlegg 3: Avlagte prøver Avlagte fag- og svenneprøver 2012 Fag Bestått Ikke bestått Antall Ambulansefaget Anleggsgartnerfaget Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Automatiseringsfaget Avionikerfaget Bakerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget Bilskadefaget Blomsterdekoratørfaget Butikkslakterfaget CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget Elektrikerfaget Energimontørfaget Finmekanikerfaget Fjell- og bergverksfaget Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Frisørfaget

18 Glasshåndverkerfaget Gullsmedfaget Helsearbeiderfaget Hestefaget IKT-servicefaget Industriell matproduksjon Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget Institusjonskokkfaget Kjemiprosessfaget Kjole- og draktsyerfag Kjøttskjærerfaget Kokkfaget Konditorfaget Kontor- og administrasjonsfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Laboratoriefaget Landbruksmaskinmekanikerfaget Logistikkfaget Låsesmedfaget Malerfaget Mediegrafikerfaget Motormannfaget Motormekanikerfaget Murerfaget Møbelsnekkerfaget 3 0 3

19 Platearbeiderfaget Produksjonsteknikkfaget Pølsemakerfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Reservedelsfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Seilmakerfaget Servitørfaget Signalmontørfaget Sjømathandlerfaget Skogfaget Slakterfaget Smedfaget Strikkefaget Sveisefaget Taksidermistfaget Taktekkerfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Togelektrikerfaget Trykkerfaget Tømrerfaget Vei- og anleggsfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Verktøymakerfaget 1 0 1

20 Yrkessjåførfaget Total

21 Vedlegg 4: Ikke oppmeldt til prøve Læretid utløpt i ikke oppmeldt til prøve per Fag Antall Frisørfaget 6 Helsearbeiderfaget 4 Ventilasj.- og blikkensl.faget 4 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 Bilskadefaget 3 Anleggsgartnerfaget 2 Elektrikerfaget 2 Hestefaget 2 Servitørfaget 2 Tømrerfaget 2 Yrkessjåførfaget 2 Anleggsmaskinmekaniker,VERDISK 1 Automatiseringsfaget,VERDISK 1 Bilfaget, lette kjøretøy 1 Energimontørfaget 1 IKT-servicefaget 1 Institusjonskokkfaget 1 Kokkfaget 1 Mediegrafikerfaget 1 Motormekanikerfaget 1 Murerfaget 1 Møbelsnekkerfaget 1 Rørleggerfaget 1

22 Seilmakerfaget 1 Stillasbyggerfaget 1 Totalt 46

23 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Framtidig organisering av fagskole i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget inngår vedlagte avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med Oslo kommune om drift av Fagskole Oslo Akershus, forutsatt at Oslo kommune gjør tilsvarende vedtak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å endre ikrafttredelsestidspunktet for avtalen. 2. Fylkestinget foreslår følgende to representanter og to vararepresentanter til styret i Fagskolen Oslo Akershus: Styrerepresentant. Vararepresentant:.. Styrerepresentant. Vararepresentant:.. 3. Akershus fylkeskommune skal ta sikte på fortsatt samarbeid med Fagskolen Innlandet om drift av fagskoleutdanninger innen landbruksfag i Akershus. Sammendrag Akershus fylkeskommune inngikk i 2006 samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune, seinere revidert i 2012 med Fagskolen Innlandet. Avtalen sikrer drift av fylkeskommunale fagskoleutdanninger lokalisert i Akershus. Samarbeidet har resultert i betydelig utvikling av fagskoletilbud i flere av fylkets regioner og bidratt til regional utvikling.

24 Både fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo kommune vedtok i desember 2012 å inngå forhandlinger om etablering av en felles fagskole for de to fylkeskommunene. Bystyret i Oslo har forutsatt at samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28-1 b. Partene har forhandlet fram et forslag til avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for Fagskolen Oslo Akershus hvor Oslo kommune forplikter seg til å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune. Målet med samarbeidet er å styrke fagskolens status og faglighet i Oslo- og Akershus regionen, møte behovet for kompetanseheving for fagarbeidere og sikre effektiv drift av fagskoletilbud i begge fylker. Avtalen forutsetter drift og utvikling av desentraliserte opplæringstilbud i Akershus. I samarbeidsavtalen foreslås en likeverdig styrerepresentasjon mellom partene gjennom representanter fra arbeidslivet for regionen Oslo og Akershus og to representanter fra hvert av fylkene. I tillegg kommer ansatt og studentrepresentasjon. Akershus fylkeskommune bidrar med ressurser til finansiering av den felles fagskolen for å dekke kostnader for studieplasser lokalisert i Akershus samt tilskudd for å sikre den interne driften av Fagskolen Oslo Akershus med sine desentraliserte tilbud. Det foreslås at avtalen trer i kraft og at studietilbudene overføres til Fagskolen Oslo Akershus fra og med Fylkesrådmannen vil si opp gjeldende avtale mellom Akershus fylkeskommune og Fagskolen Innlandet. Det tas initiativ overfor Fagskolen Innlandet om å inngå ny avtale om drift og utvikling av landbruksutdanninger lokalisert i Akershus. Det anbefales videre at faglig samarbeid mellom fagskolene i regionen styrkes. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Problemstillinger og alternativer Fagskoleutdanning er yrkesrettede videreutdanninger på tertiærnivå som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Omfang på utdanningene er minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Overordnede mål er at godkjente fagskoleutdanninger skal gi studentene kvalitetssikrede, fleksible og arbeidsmarkedsrettede utdanningstilbud som er tilpasset ny teknologi, nye trender og krav i yrkeslivet. Som del av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene drifts- og finansieringsansvaret for fagskoler i 2010 jf. fagskolelovens 1a: «Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.» På tross av flere reformer, synes yrkesfagutdanningene å tape terreng sammenlignet med allmennfaglig utdanning i videregående skole. Tilsvarende taper de yrkesrettede høyere

25 utdanningene terreng i forhold til akademisk-teoretisk innrettede høyere utdanninger. I dette landskapet er fagskolene ofte små enheter spredt rundt i landets 19 fylker, og fylkeskommunene har varierende oppmerksomhet overfor skoleslaget. Fagpolitisk utvalg - opplæring, kompetanse, verdiskapning - behandlet sak om fagskole hvor bl.a. fagskolenes samarbeid over fylkesgrensene ble fremhevet som nødvendig for å styrke skoleslaget. Saken er videresendt for behandling i kontaktutvalget i møte okt Regjeringen oppnevnte et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Målet for arbeidet er å øke kvaliteten, synligheten og statusen til fagskolen. Utvalget skal vurdere overgangsmuligheter mellom fagskole og høyskole samt betydningen av at utdanningen skal være yrkesrettet. Opptaksgrunnlag og finansieringsordning er andre forhold som vil bli vurdert. Utvalget skal fremlegge endelig rapport i en NOU seinest innen utgangen av Akershus fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Fagskolen Innlandet (FI). Avtalen sikrer at FI driver fagskoleutdanning lokalisert i Akershus og at kravene i fagskoleloven knyttet til styrefunksjon (jf. fagskoleloven 3), vedtekter og kvalitetssystem ivaretas. Avtalen kom i stand i 2006 som en konsekvens av fylkestingssak i april 2005 «Mulig etablering av teknisk fagskole». Hovedfokus i avtalen er kvalitet og faglig utvikling. Totalt ni fylkeskommunale fagskoleutdanninger (hvorav åtte etablert etter ) er i 2013 lokalisert på fire skoler 1 regionalt i Akershus. Fylkestinget i Akershus vedtok i desember 2010, sak 111/10, at det tas sikte på å etablere en felles fagskole for Oslo og Akershus, forutsatt at Oslo kommune tar tilsvarende prinsipiell beslutning. Bystyret i Oslo kommune vedtok 12. desember 2012 at byrådet gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Akershus fylkeskommune om etablering av en felles fagskole for de to fylkeskommunene, organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28-1b, der Oslo fylkeskommune utgjør vertskommunen. Fylkestinget i Akershus vedtok 17.desember 2012 i sak 119/12 følgende: «1. Det gjennomføres forhandlinger med Oslo kommune om etablering av felles fagskole. Det forutsettes at det gis rom for desentraliserte tilbud. 2. Samarbeidet med Fagskolen Innlandet fortsetter 3. Det fremlegges ny sak til politisk behandling i 2013, når det er avklart hvordan rammene for et eventuelt samarbeid med Oslo vil bli.» 1 Rud vgs, Strømmen vgs, Bjørkelangen vgs og Hvam vgs

26 På bakgrunn av politiske vedtak i Oslo og Akershus er det våren 2013 gjennomført forhandlinger mellom fylkeskommunene om mulig etablering av felles fagskole Oslo Akershus. Det har også vært gjennomført møte med hovedtillitsvalgte om samarbeidsavtalen mellom Oslo og Akershus. De fleste lærere som underviser på fagskolenivå ved de videregående skolene i Akershus er ansatte i fylkeskommunen for å undervise på videregående skole, og underviser også på fagskolenivå etter avtale med rektor. Fra arbeidsgivers side ble det informert om at det er ønskelig at Akershus fylkeskommune beholder arbeidsgiveransvaret, herunder ansvar ved eventuell overtallighet. De tillitsvalgte hadde ikke noen motforestillinger til dette. De tillitsvalgte påpekte også andre forhold tilknyttet de aktuelle lærerens arbeidsforhold. Dette søkes avklart med de tillitsvalgte. Problemstillinger og alternativer FT-sak 119/12 belyste noen problemstillinger av ekstern karakter knyttet til evt. etablering av felles fagskole Oslo Akershus: - NOKUT 2 har påpekt at det ikke har vært anledning til å overføre godkjente utdanninger fra Fagskolen Innlandet til en ev. felles Fagskole Oslo Akershus - Kvalitetssystemet til Fagskolen i Oslo var ikke godkjent av NOKUT. NOKUT har i ettertid presisert at overføring av fagskoleutdanninger kan gjennomføres betinget av at det foreligger vedtak i begge styrer for de involverte fagskoler. Fagskolen i Oslo har i sommer, etter ny søknad, fått godkjent sitt kvalitetssystem. Det innebærer at skolen kan utvikle og søke om etablering av nye utdanninger. Oslo bystyre har vedtatt at et eventuelt samarbeid om felles fagskole med Akershus skal organiseres som administrativt vertskommune samarbeid, jf. kommuneloven 28-1b. Dette innebærer at Oslo som vertskommune får i oppdrag å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune (samarbeidskommunen). Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet. Fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan er styret, jf. fagskoleloven 3. Kommunelovens regler om vertskommune samarbeid åpner for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver der offentlig myndighetsutøvelse inngår som en del av virksomheten. Samarbeidet om drift av felles fagskole Oslo og Akershus innebærer ikke overføring av myndighetsutøvelse, og kunne også vært organisert på en annen måte (eksempelvis styre etter kommuneloven 27, interkommunalt selskap eller aksjeselskap). Det antas imidlertid at det ikke er i strid med kommuneloven at reglene om administrativt vertskommune samarbeid gis anvendelse så langt de passer. 2 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Ansvar for godkjenning og tilsyn av fagskoleutdanninger.

27 For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale, som må vedtas av kommunestyret/fylkestinget. Kommuneloven 28-1e fastsetter nærmere krav til innholdet i en slik avtale. Deltakerkommunene kan også regulere forhold som ikke er omtalt i nevnte bestemmelse, og fylkestinget kan gjennom samarbeidsavtalen legge visse føringer for fagskoledriften som utføres på dens vegne. Forslag til samarbeidsavtale med kommentarer følger nedenfor. Alternativ I. Samarbeid med Oslo kommune om drift av fagskole Oslo Akershus Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid Fagskolen Oslo Akershus 1. Deltakere Deltakere i denne avtalen er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er vertskommune. Kommentar: Punktet angir hvem som er parter i avtalen og at Oslo er vertskommune (etter kommuneloven) 2. Rettslig grunnlag Samarbeidet reguleres av reglene om administrativt vertskommunesamarbeid i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) og lov om fagskoleutdanning av 20. september 2003 nr. 56 (fagskoleloven). Kommentar: Reglene om administrativt vertskommune samarbeid i kommuneloven gis anvendelse så langt de passer. Kommuneloven 28-1f om klage ved administrativt vertskommune samarbeid kommer ikke til anvendelse, da styret er klageinstans etter fagskoleloven 7. Samarbeidet forutsetter at fagskolen drives i henhold til fagskoleloven. 3. Oppgaver som overføres til vertskommunen Oslo kommune forplikter seg gjennom denne avtalen til å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune jf. fagskoleloven 1, 2-7 og 9 følgende. Kommentar:

28 Punktet presiserer at Oslo skal drive fagskoleopplæring på vegne av Akershus. Det er kun drift av fagskole som overføres til Oslo kommune. Det følger av fagskoleloven 1a at fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Akershus fylkeskommune beholder dette ansvaret. Samarbeidet med Oslo om felles fagskole er en måte å utøve dette ansvaret på. Søknad fra tilbydere av offentlig godkjent fagskoleutdanning, skal fremdeles behandles av Akershus fylkeskommune, se fagskoleloven Formål Målet med samarbeidet er å: - styrke fagskolens status og faglighet i Oslo- og Akershusregionen - sikre effektiv drift av fagskoletilbudet i begge fylker - møte behovet for kompetanseheving for fagarbeidere i Oslo og Akershus Kommentar: Punktet definerer hva målet for samarbeidet er for begge parter. Det første strekpunktet peker på at en større fagskole med mer bredde både kan gi økt status og styrke fagmiljøet (faglighet). Større enhet åpner også for effektiv drift av tilbudet (det kan gjelde både administrativt og ved å se studietilbud i sammenheng). Det siste strekpunktet peker på fagskolens hovedoppgave: å heve kompetansen til fagarbeidere. Økt bredde og tilbud vil kunne gjøre yrkesveien mer attraktiv for ungdom i Oslo og Akershus. 5. Oslo kommunes forpliktelser etter avtalen Oslo kommune forplikter seg til å: - tilby godkjent fagskoleutdanning i Akershus og Oslo som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innen prioriterte samfunnsområder - endre navn på "Fagskolen i Oslo" til "Fagskolen Oslo Akershus" - endre vedtektene for Fagskolen i Oslo i samsvar med denne avtalen - utvikle og gjennomføre etterspurte fagskoletilbud lokalisert både i Oslo og Akershus Kommentar: Punktet tydeliggjør de hovedoppgavene som Oslo skal ivareta som vertskommune. Første strekpunkt er knyttet til det oppdraget fylkene er gitt for å ivareta behov for fagskoleopplæring i fagskoleloven. Strekpunktet peker på kompetansebehovet som fagskolen skal dekke. Den legger samtidig en politisk føring knyttet til prioriterte samfunnsområder. Dette punktet må også ses i sammenheng med punkt 4 som angir mål for samarbeidet. Andre strekpunkt angir navn på den nye fagskolen. Partene har vurdert som et alternativ "Fagskolen i Oslo og Akershus", men mener dette blir for langt og mindre slagkraftig. Endring av vedtektene vil kunne gjelde styrerepresentasjon, navn på fagskolen med mere. For øvrig bør vedtektene vise til at denne avtalen generelt er en del av styrets mandat.

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 Saksliste 50/13 Hevinger

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Auditorium 90 Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00-14:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 15.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Gjesdal... 4 Strand... 5 Eigersund... 5 Klepp... 5

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 651 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 16. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 530 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Horten videregående skole 1 Ambulansefaget LARVIK

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass

Søkere 2016 uten læreplass Søkere 2016 uten læreplass Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget 719 Aluminiumskonstruksjonsfaget Totalt 1 Ambulansefaget 704 Skogmo videregående skole 2 706

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. august 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Gjennestad videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Fredag 21.mai AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget Forberedelsesdag

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 62/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ORGANISERING AV HEDMARK FAGSKOLE FRA 01.01.2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fra 1. februar

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Læreplassønsker i Østfold august 2016

Læreplassønsker i Østfold august 2016 Læreplassønsker i Østfold august 2016 Halden: Fag Antall ønsker Ambulansefaget 1 Asfaltfaget,LK 1 Barne- og ungdomsarb,lk 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 Betongfaget 1 Bilfaget, lette kjøretøy 3 Bilfaget,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved Lærling 2015 Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28 Innledning Søknad om utdanning i Forsvaret Dette søknadsskjemaet bruker du for å søke om læreplass i Forsvaret. Du kan lese mer om mulighetene

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatist/ P/L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Mandag 18. mai. EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner.

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Saknr. 13/13969-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet stiller seg bak

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag,

Detaljer

Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater

Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater Fagkode Fag Eksamen Forberedelsesdag1 dag LÆRLING / PRAKSISKANDIDAT Merknad AKT3102 Aktivitørfaget 5t eksamen NEI Lærl./praksisk. 3-53, 3-54

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Utvikling læreplasser på Hadeland

Utvikling læreplasser på Hadeland Utvikling læreplasser på Hadeland Inge Myklebust Hadelandsregionen som opplæringsregion Per 1.1.2014 var det 1238 løpende lærekontrakter i Oppland fylke. Av disse var 178 i Hadelandsregionen. Det tilsvarer

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-12 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2002-30. april 2004 Dato:

Detaljer

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut spørreundersøkelsen på forhånd. PDF-versjon finnes ved å følge lenken under.

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Torsdag 06.mai VG4103 Nordsamisk 1. språk, skriftlig 5t eksamen Privatister

Detaljer

Høringsuttalslse - forslag til endring i fagskoleloven

Høringsuttalslse - forslag til endring i fagskoleloven SENTRALADMINISTRASJONEN Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Øyvind Breivik 15.01.2007 2006/12213-3 A54 Telefon 22055417 Deres dato 15.11.2006

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03)

Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Søknadsskjema - utdanning (SUTD03) Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 17.01.2012 18:21:08 Innledning Søknad om utdanning i ForsvaretDette søknadsskjema bruker du for å søke utdanning i Forsvaret.

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Inngåtte kontraktar per skule etter skuleåret 2013-2014 Avgskole Avgikurs Studkode Formnavn Kursnavn Statusnr Antall Dale vidaregåande skule

Inngåtte kontraktar per skule etter skuleåret 2013-2014 Avgskole Avgikurs Studkode Formnavn Kursnavn Statusnr Antall Dale vidaregåande skule Inngåtte kontraktar per skule etter skuleåret 0-0 BA Tømrerfaget Tømrerfaget 6 9 Tømrerfaget,FOB 6 DH Blomsterdekoratørfaget Blomsterdekoratørfaget 9 Frisørfaget Frisørfaget 6 Frisørfaget,LKFOB 9 EL Dataelektronikerfaget

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06. Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt videregående skole, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Nye godkjente fag eller lærebedrifter i reg. 2014 YON

Nye godkjente fag eller lærebedrifter i reg. 2014 YON Nye godkjente fag eller lærebedrifter i reg. 2014 YON Org nr: Navn: Lærefag Godkjent 963 399 243 MAKS MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS Kokkfaget 08.01.2014 999 544 819 COLONIALEN LITTERATURHUSET

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Gullsmedfaget 130 Heismontørfaget 132 Aluminiumskonstruksjonsfaget

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer