Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start kl 09:00, samme dag.

2 Saksliste 19/13 Hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og kontrakter utløpt i 2012, hvor lærlingen ikke er oppmeldt til prøve 20/13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus 21/13 Orientering om sommerskoletilbud i Akershusskolen Program fellesmøte 09:00-11:30 Behandling av saker på utsendt agenda for fellesmøte 11:30-12:15: Lunsj 12:15: Informasjon og omvisning på Kuben v/ Remi Pettersen 13:00 Møte i de respektive nemder

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og kontrakter utløpt i 2012, hvor lærlingen ikke er oppmeldt til prøve Innstilling Lærefag med mange hevinger følges fortsatt opp gjennom kontakt med bransjer, lærebedrifter og opplæringskontor. Årsakene til heving undersøkes nærmere slik at hensiktsmessige tiltak kan settes inn. Blomsterdekoratørfaget, butikkslakterfaget, malerfaget, hestefaget og frisørfaget følges opp spesielt på grunn av mange hevinger de siste årene. Fag med stor andel «ikke bestått» følges opp fortsatt. Fag der mange lærekontrakter utløper uten at lærlingen meldes opp til fag- /svenneprøve følges opp videre. Årsakene kartlegges og aktuelle tiltak gjennomføres, slik at lærlingen kan avlegge prøve når det er mulig og vedkommende ønsker det. Sammendrag Med lærlinger menes i saksfremstillingen lærlinger og lærekandidater, med lærekontrakter menes lærekontrakter og opplæringskontrakter. Det legges frem tall for hevinger i 2012 fordelt på fag. For å kunne sammenligne med tilsvarende tall fra tidligere år opereres det med prosent hevede lærekontrakter per løpende lærekontrakter per år. Tallene bør tolkes med forsiktighet. Mange fag har svært varierende tall for heving, da er det viktig å se på utviklingen over flere år for å kunne vurdere hvor alvorlig situasjonen er. Det finnes mange lærefag og de fleste har så få løpende lærekontrakter til enhver tid at det ikke er grunnlag for noen statistisk fremstilling av situasjonen. Det er vanskelig å analysere utviklingen i fag som har mindre enn 10 løpende lærekontrakter i løpet av et år fordi en enkelt heving vil gi veldig stort utslag på

4 statistikken. I saksfremstillingen fokuseres det derfor på fag med minst 10 løpende kontrakter per år. De 10 fagene med høyest andel hevinger i 2012 er samlet i tabell 1 og sammenstilt med disse fagenes tall for 2011 og 2010, som er hentet fra vedleggene til tidligere års saksfremstillinger. Det legges også frem tall for avlagte fag- og svenneprøver for lærlinger (bestått ikke bestått) og gis en oversikt over hvor mange lærlinger som ikke var oppmeldt til prøve ved læretidens utløp. Det søkes å påpeke årsakssammenhenger som kan gi grunnlag for å finne hensiktsmessige tiltak for å redusere frafall. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Det rapporteres årlig til yrkesopplæringsnemnda om hevinger fordelt på fag, avlagte fag- og svenneprøver fordelt på fag og lærekontrakter som utløper uten at lærlingen er oppmeldt til prøve. Problemstillinger og alternativer Hovedutfordringen er å øke andelen lærlinger som fullfører og består utdanningen. Hevinger I 2012 var det 2466 løpende kontrakter og 176 kontrakter som ble hevet. For alle fag (gjennomsnittet) blir altså andelen hevinger 7,14 %. Tilsvarende tall fra tidligere saksfremlegg var 7,4 % (2011) og 8,1 % (2010). Tabell 1 viser de 10 fagene som i 2012 hadde størst andel hevede kontrakter. Tallene for de to foregående årene er tatt med for å se utviklingen i disse fagene over tid. Tallene i parentes er andel hevede kontrakter per løpende kontrakter. Det er interessant å sammenligne dette tallet for de enkelte fag med gjennomsnittet på 7,14 %. Tabell 1.

5 Murerfaget hadde størst andel hevinger i 2012 ( 31,3%) men tallet i 2011 var 8,7 % og ,0% så dette er ikke nødvendigvis en vedvarende trend. Blomsterdekoratørfaget har 25,0% hevinger i 2012 og også høye tall de to foregående årene. Det samme gjelder butikkslakterfaget som hadde 22,0% hevinger i De fagene som i størst grad viser vedvarende høye tall for heving over alle årene er malerfaget, hestefaget og frisørfaget disse fagene er uthevet med fet skrift i tabell 2. Tabell 2 gir en oversikt over de ti fagene med høyest andel hevinger for hvert av de tre siste årene. Det er verdt å nevne at frisørfaget er et av de store fagene med mange lærlinger og at det dermed er alvorlig med stor andel hevinger her, mens malerfaget og hestefaget har få lærlinger. Tallene for flere av fagene varierer så mye fra år til år at det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Uansett gir tallene signaler om at man bør følge med på utviklingen i de nevnte fagene. Tabell 2

6 Et fag som har vist en positiv utvikling er salgsfaget, et stort fag som i 2012 hadde 7,0% hevinger mot 19,6% i Når det gjelder de to store fagene innen helse- og oppvekstfag ser vi også i år at hevetallene holder seg under gjennomsnittet med 4,9% for barne- og ungdomsarbeiderfaget og 7,1% for helsearbeiderfaget. Enkelte fag har over flere år hatt en lav andel hevinger. Det gjelder spesielt elektrofagene, enkelte fag innen bygg- og anleggsteknikk og bilfaget, lette kjøretøy. Dette går igjen også i tallene for Eksempel: bilfaget, lette kjøretøy 0,08%, elektrikerfaget 2,7%. Når man tar i betraktinger hvor mange som er lærlinger i disse fagene, kan man konkludere med at dette er meget gode og sikre tall. Heving og årsakskoder Tabell 3 viser bruken av årsakskoder, alle fag sett under ett, for de siste tre årene. Når en heving registreres i Vigo må en av disse årsakskodene brukes for å vise årsaken til heving av kontrakt. Personlige årsaker/sykdom har de siste årene vært den mest brukte verdien og ble i 2012 brukt på hele 40,9 % av hevingene. Mange årsaker kan skjule seg bak denne koden lærlingens fysiske og psykiske helse, men også kritikkverdige forhold ved lærebedriften som igjen kan påvirke lærlingens helsetilstand negativt. Feilvalg er også en hyppig brukt årsakskode. Også i år er det en økning i feilvalg som årsak til heving, 18,75 av hevingene skyldes feilvalg. Feilvalg indikerer ikke nødvendigvis frafall, det kan også dreie seg om et omvalg. Men et omvalg har uansett negative økonomiske konsekvenser både for fylkeskommunen og for lærlingen, som kommer senere ut i inntektsgivende arbeid. Det er svært positivt at andelen kontrakter som heves med årsakskode fått arbeid har gått ned til 3,98%. Denne årsaken til heving betyr i mange tilfeller frafall. Tabell 3

7 De tre årsakskodene ikke oppgitt, annen frafallsårsak og annen f.årsak/ikke oppgitt kan skjule ulike reelle årsaker til heving og gir derfor et litt unøyaktig bilde av virkeligheten. Sammenlagt brukes de i 2012 i 11,9% av hevingene. Det er en positiv utvikling fra 2011 der disse tre ble brukt i 17,5% av hevingene. Bruken av disse kodene kan bety kan bety at de andre årsakskodene ikke er godt nok tilpasset virkeligheten, at det er vanskelig å avdekke den egentlige årsaken til hevingen eller at en heving skyldes flere forhold som spiller inn samtidig. Det er grunn til å anta at fordelingen av årsakskoder er forskjellig fra fag til fag. Det er imidlertid vanskelig å si noe om slike tendenser på grunnlag av en årlig rapport om hevinger. Tallmaterialet blir for lite til at man kan analysere det ved hjelp av statistiske metoder. Det er grunn til å være forsiktig med å dra konklusjoner om de reelle årsakene til at lærlinger hever sine lærekontrakter på grunnlag av de årsakskodene som registreres i Vigo. Flere årsaker kan spille inn samtidig og føre til at en kontrakt heves, og det er ikke opplagt hvilken årsakskode som er mest riktig å bruke i hvert tilfelle. Det er svært interessant å vite om en heving innebærer frafall, altså at utdanningen faktisk avsluttes, men få av disse kodene sier noe om det. Bare videre oppfølging kan gi svar på om de enkelte lærlingene fullførte sin videregående opplæring eller ikke. Avlagte fag- og svenneprøver

8 Tabell 4 viser en oversikt over prøveresultater for lærlinger i fag der det ble avlagt minst 10 prøver. Fagene er ordnet etter høyeste strykprosent i Det er interessant å se tallene for de enkelte fagene sammenlignet med tallene for stryk i alle fag samlet. Gjennomsnittstallene har de siste tre årene sett slik ut: 2012: 55/764 = 7,2% 2011: 90/958 = 9,4% 2010: 75/966 = 7,8% Tabell 4 Fagene med mest stryk var i 2012 frisørfaget (16,1%), salgsfaget (15,8%) og elektrikerfaget (15,1%). Tabell 4 viser vedvarende høye tall for stryk de siste tre årene i elektrikerfaget. For frisørfaget og salgsfaget varierer tallene mer fra år til år. Kokkfaget har hatt en positiv utvikling med høye tall for 2010 og 2011 men bare 4,8% stryk i Bilfaget, tunge kjøretøy skiller seg ut fra de andre fagene ved å ikke ha noen stryk de siste tre årene.

9 Som ved tall for hevinger er det store variasjoner fra år til år når det gjelder strykprosenten i de enkelte fag. Lærlinger som ikke er oppmeldt til prøve ved læretidens utløp Vedlegg 4 viser hvor mange lærlinger som hadde utløpsdato for sin lærekontrakt i 2012 og som fortsatt ikke var oppmeldt til prøve da tallene til dette saksfremlegget forelå (7. august 2013). Tallene for 2012 viser at 46 lærlinger ikke var oppmeldt til prøve ved læretidens utløp, mot 65 i 2011 og 41 i Her er det altså en positiv utvikling siden Frisørfaget skiller seg negativt ut på statistikken med 6 lærlinger som ikke er oppmeldt til prøve. Frisørfaget toppet denne statistikken også i 2011 og I frisørfaget er det mange som ikke fullfører og består sin opplæring, og årsakene fordeler seg på alle de tre temaene som omtales i denne saken hevinger, ikke bestått og ikke oppmeldt. Det var tilfelle også i fjorårets saksfremstilling. Tiltak for å redusere antall hevinger og øke andelen som avlegger fag-/svenneprøve «I fjorårets saksfremstilling ble det redegjort for tiltak som ble iverksatt i Akershus. Også i 2012 har det vært kontinuerlig dialog og samarbeid med bransjer og opplæringskontor. Samarbeidet har hatt som mål å kartlegge spesielle (fag-/bransjespesifikke) utfordringer, opprettholde fokuset på frafallsproblematikken, få en tettere oppfølging av lærlinger og kursing/kompetanseheving av bedrifter. Individuelt tilpasset og tilrettelagt opplæring i skolen og alternative løp, slik som lærekandidatordningen, brukes i økende grad for å gjøre flere i stand til å fullføre og oppnå en planlagt sluttkompetanse. Yrkesretting av fagene gjennom FYR-prosjektet vil også kunne bidra til at flere finner opplæringen relevant og dermed øke den enkeltes mulighet for gjennomføring. Det er også opprettet intensiv- og kvalifiseringskurs ved flere av de videregående skolene. Kandidater som ikke har bestått ett eller flere fag vil få muligheten til å kvalifisere seg gjennom disse kursene.

10 Fylkesrådmannens anbefalinger Det bør utvises forsiktighet ved tolkning av tall på hevinger, ikke beståtte prøver og lærekontrakter som utløper uten at lærlingen meldes opp til prøve. Det er behov for systematisk kartlegging av lærlingers skolebakgrunn der disse hever kontrakten, stryker til fag-/svenneprøve eller unnlater å melde seg opp til fagprøve, og dette bør ses i sammenheng med andre forhold, blant annet rapporterte årsaker til hevinger. Fylkesrådmannen anbefaler at fag med høy andel hevinger, ikke beståtte fag/-svenneprøver og lærlinger som ikke meldes opp til prøve fortsatt følges særskilt opp. Det bør løpende vurderes hvilke fag det gjelder og ses i forhold til utvikling over tid. Fag med markant høye tall på ett eller flere av disse områdene bør følges opp gjennom kontakt med bransjer, bedrifter og opplæringskontor, og det bør løpende vurderes hvilke tiltak som kan gjennomføres for å bedre situasjonen. At feilvalg oppgis som nest hyppigste årsak til heving av kontrakt understreker behovet for god rådgivning og veiledning i skolen. Fokus på faget prosjekt til fordypning vil på sikt kunne redusere feilvalg. Fylkesrådmannen mener at det bør være rom for ungdom til å endre utdanningsønske, men god rådgivning i skolen vil kunne bidra til å redusere omvalgene. Fag med høy strykprosent følges opp videre. Det er viktig at lærekandidatordningen vurderes for elever som har så svak skolebakgrunn at full fag- eller svenneprøve er et urealistisk mål. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kontrakter som utløper uten at lærlingen meldes opp til fag- /svenneprøve følges opp. Det bør legges til rette for at lærlingen kan avlegge prøve når vedkommende ønsker dette og det er praktisk mulig. Oslo, Saksbehandler: Kathrine Liland Tron Bamrud fylkesrådmann

11 Utrykte vedlegg: ingen Vedlegg 1 Vedlegg 1 - Hevinger 2 Vedlegg 2 - Årsakskoder hevinger 3 Vedlegg 3 - Avlagte prøver 4 Vedlegg 4 - Ikke oppmeldt til prøve

12 Vedlegg 1: Hevinger Løpende lærekontrakter og hevinger 2012 Fag Løpende kontrakter Hevede kontrakter Andel hevede kontrakter Aktivitørfaget % Ambulansefaget ,30 % Anleggsgartnerfaget ,90 % Anleggsmaskinførerfaget ,40 % Anleggsmaskinmekanikerfaget ,00 % Asfaltfaget % Automatiseringsfaget % Avionikerfaget % Bakerfaget % Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,90 % Betongfaget % Bilfaget, lette kjøretøy ,80 % Bilfaget, tunge kjøretøy ,40 % Billakkererfaget ,70 % Bilskadefaget ,90 % Blomsterdekoratørfaget % Bunadtilvirkerfaget % Butikkslakterfaget % Chassispåbyggerfaget % CNC-maskineringsfaget % Dataelektronikerfaget % Elektrikerfaget ,70 % Elektroreparatørfaget % Energimontørfaget %

13 Energioperatørfaget % Feierfaget,Særløp ,00 % Fjell- og bergverksfaget % Flymotormekanikerfaget % Flystrukturmekanikerfaget % Flysystemmekanikerfaget % Fotograffaget % Frisørfaget ,20 % Glassfaget,Særløp ,30 % Glasshåndverkerfaget,Særløp % Gullsmedfaget % Helsearbeiderfaget ,10 % Hestefaget % Hjulutrustningsfaget % Hovslagerfaget % IKT-servicefaget ,10 % Industriell matproduksjon % Industriell overf.beh % Industrimekanikerfaget ,10 % Industrimontørfaget ,30 % Industrisnekkerfaget % Institusjonskokkfaget ,10 % Kjemiprosessfaget % Kjøttskjærerfaget % Kokkfaget % Konditorfaget ,70 %

14 Kontor- og admin.faget ,50 % Kulde- og varmep.montørfaget % Laboratoriefaget % Landbruksmaskinmekanikerfaget ,70 % Logistikkfaget ,30 % Låsesmedfaget,Særløp ,30 % Malerfaget % Mediegrafikerfaget ,10 % Motormekanikerfaget % Motorsykkelfaget % Murerfaget ,30 % Møbelsnekkerfaget ,50 % Møbeltapetsererfaget % NDT-kontrollørfaget % Orgelbyggerfaget Platearbeiderfaget % Produksjonselektronikerfaget % Produksjonsteknikkfaget % Profileringsdesignfaget % Pølsemakerfaget % Reiselivsfaget ,10 % Renholdsoperatørfaget % Resepsjonsfaget % Reservedelsfaget ,30 % Rørleggerfaget ,20 % Salgsfaget %

15 Salmakerfaget % Seilmakerfaget % Servitørfaget % Signalmontørfaget % Sikkerhetsfaget % Sjømathandlerfaget % Skogfaget % Slakterfaget % Smedfaget % Stillasbyggerfaget % Sveisefaget % Taksidermistfaget,Særløp % Taktekkerfaget ,70 % Telekommunikasjonsmontørfaget % Trevare- og bygginnr.faget % Trykkerfaget % Tømrerfaget ,30 % Urmakerfaget % Vei- og anleggsfaget % Ventilasj.- og blikkensl.faget % Verktøymakerfaget % Yrkessjåførfaget ,40 % Total Fagene med minst 10 kontrakter er markert med fet skrift.

16 Vedlegg 2: Årakskoder, hevinger Bruk av årsakskoder 2012 Årsakskode Årsak Antall PS Personlige årsaker/sykdom 72 FV Feilvalg 33 FL Flyttet 19 AS Begynt på annen skole 11 XX Annen frafallsårsak 8 AF Annen f.årsak/ikke oppgitt 8 AR Fått arbeid 7 BR Brudd på arbeidslivets regler 6 IO Ikke oppgitt 5 Ø Økonomiske årsaker 3 EK Endret kontraktstype 1 S2 Kontrakt avsl stryk 2. gang 3 S1 Kontrakt avslut stryk 1. gang 0 Totalt 176

17 Vedlegg 3: Avlagte prøver Avlagte fag- og svenneprøver 2012 Fag Bestått Ikke bestått Antall Ambulansefaget Anleggsgartnerfaget Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget Automatiseringsfaget Avionikerfaget Bakerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget Bilskadefaget Blomsterdekoratørfaget Butikkslakterfaget CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget Elektrikerfaget Energimontørfaget Finmekanikerfaget Fjell- og bergverksfaget Flymotormekanikerfaget Flystrukturmekanikerfaget Flysystemmekanikerfaget Frisørfaget

18 Glasshåndverkerfaget Gullsmedfaget Helsearbeiderfaget Hestefaget IKT-servicefaget Industriell matproduksjon Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget Institusjonskokkfaget Kjemiprosessfaget Kjole- og draktsyerfag Kjøttskjærerfaget Kokkfaget Konditorfaget Kontor- og administrasjonsfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Laboratoriefaget Landbruksmaskinmekanikerfaget Logistikkfaget Låsesmedfaget Malerfaget Mediegrafikerfaget Motormannfaget Motormekanikerfaget Murerfaget Møbelsnekkerfaget 3 0 3

19 Platearbeiderfaget Produksjonsteknikkfaget Pølsemakerfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Reservedelsfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Seilmakerfaget Servitørfaget Signalmontørfaget Sjømathandlerfaget Skogfaget Slakterfaget Smedfaget Strikkefaget Sveisefaget Taksidermistfaget Taktekkerfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Togelektrikerfaget Trykkerfaget Tømrerfaget Vei- og anleggsfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Verktøymakerfaget 1 0 1

20 Yrkessjåførfaget Total

21 Vedlegg 4: Ikke oppmeldt til prøve Læretid utløpt i ikke oppmeldt til prøve per Fag Antall Frisørfaget 6 Helsearbeiderfaget 4 Ventilasj.- og blikkensl.faget 4 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 Bilskadefaget 3 Anleggsgartnerfaget 2 Elektrikerfaget 2 Hestefaget 2 Servitørfaget 2 Tømrerfaget 2 Yrkessjåførfaget 2 Anleggsmaskinmekaniker,VERDISK 1 Automatiseringsfaget,VERDISK 1 Bilfaget, lette kjøretøy 1 Energimontørfaget 1 IKT-servicefaget 1 Institusjonskokkfaget 1 Kokkfaget 1 Mediegrafikerfaget 1 Motormekanikerfaget 1 Murerfaget 1 Møbelsnekkerfaget 1 Rørleggerfaget 1

22 Seilmakerfaget 1 Stillasbyggerfaget 1 Totalt 46

23 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Framtidig organisering av fagskole i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget inngår vedlagte avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med Oslo kommune om drift av Fagskole Oslo Akershus, forutsatt at Oslo kommune gjør tilsvarende vedtak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å endre ikrafttredelsestidspunktet for avtalen. 2. Fylkestinget foreslår følgende to representanter og to vararepresentanter til styret i Fagskolen Oslo Akershus: Styrerepresentant. Vararepresentant:.. Styrerepresentant. Vararepresentant:.. 3. Akershus fylkeskommune skal ta sikte på fortsatt samarbeid med Fagskolen Innlandet om drift av fagskoleutdanninger innen landbruksfag i Akershus. Sammendrag Akershus fylkeskommune inngikk i 2006 samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune, seinere revidert i 2012 med Fagskolen Innlandet. Avtalen sikrer drift av fylkeskommunale fagskoleutdanninger lokalisert i Akershus. Samarbeidet har resultert i betydelig utvikling av fagskoletilbud i flere av fylkets regioner og bidratt til regional utvikling.

24 Både fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo kommune vedtok i desember 2012 å inngå forhandlinger om etablering av en felles fagskole for de to fylkeskommunene. Bystyret i Oslo har forutsatt at samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28-1 b. Partene har forhandlet fram et forslag til avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for Fagskolen Oslo Akershus hvor Oslo kommune forplikter seg til å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune. Målet med samarbeidet er å styrke fagskolens status og faglighet i Oslo- og Akershus regionen, møte behovet for kompetanseheving for fagarbeidere og sikre effektiv drift av fagskoletilbud i begge fylker. Avtalen forutsetter drift og utvikling av desentraliserte opplæringstilbud i Akershus. I samarbeidsavtalen foreslås en likeverdig styrerepresentasjon mellom partene gjennom representanter fra arbeidslivet for regionen Oslo og Akershus og to representanter fra hvert av fylkene. I tillegg kommer ansatt og studentrepresentasjon. Akershus fylkeskommune bidrar med ressurser til finansiering av den felles fagskolen for å dekke kostnader for studieplasser lokalisert i Akershus samt tilskudd for å sikre den interne driften av Fagskolen Oslo Akershus med sine desentraliserte tilbud. Det foreslås at avtalen trer i kraft og at studietilbudene overføres til Fagskolen Oslo Akershus fra og med Fylkesrådmannen vil si opp gjeldende avtale mellom Akershus fylkeskommune og Fagskolen Innlandet. Det tas initiativ overfor Fagskolen Innlandet om å inngå ny avtale om drift og utvikling av landbruksutdanninger lokalisert i Akershus. Det anbefales videre at faglig samarbeid mellom fagskolene i regionen styrkes. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Problemstillinger og alternativer Fagskoleutdanning er yrkesrettede videreutdanninger på tertiærnivå som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Omfang på utdanningene er minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Overordnede mål er at godkjente fagskoleutdanninger skal gi studentene kvalitetssikrede, fleksible og arbeidsmarkedsrettede utdanningstilbud som er tilpasset ny teknologi, nye trender og krav i yrkeslivet. Som del av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene drifts- og finansieringsansvaret for fagskoler i 2010 jf. fagskolelovens 1a: «Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.» På tross av flere reformer, synes yrkesfagutdanningene å tape terreng sammenlignet med allmennfaglig utdanning i videregående skole. Tilsvarende taper de yrkesrettede høyere

25 utdanningene terreng i forhold til akademisk-teoretisk innrettede høyere utdanninger. I dette landskapet er fagskolene ofte små enheter spredt rundt i landets 19 fylker, og fylkeskommunene har varierende oppmerksomhet overfor skoleslaget. Fagpolitisk utvalg - opplæring, kompetanse, verdiskapning - behandlet sak om fagskole hvor bl.a. fagskolenes samarbeid over fylkesgrensene ble fremhevet som nødvendig for å styrke skoleslaget. Saken er videresendt for behandling i kontaktutvalget i møte okt Regjeringen oppnevnte et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Målet for arbeidet er å øke kvaliteten, synligheten og statusen til fagskolen. Utvalget skal vurdere overgangsmuligheter mellom fagskole og høyskole samt betydningen av at utdanningen skal være yrkesrettet. Opptaksgrunnlag og finansieringsordning er andre forhold som vil bli vurdert. Utvalget skal fremlegge endelig rapport i en NOU seinest innen utgangen av Akershus fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Fagskolen Innlandet (FI). Avtalen sikrer at FI driver fagskoleutdanning lokalisert i Akershus og at kravene i fagskoleloven knyttet til styrefunksjon (jf. fagskoleloven 3), vedtekter og kvalitetssystem ivaretas. Avtalen kom i stand i 2006 som en konsekvens av fylkestingssak i april 2005 «Mulig etablering av teknisk fagskole». Hovedfokus i avtalen er kvalitet og faglig utvikling. Totalt ni fylkeskommunale fagskoleutdanninger (hvorav åtte etablert etter ) er i 2013 lokalisert på fire skoler 1 regionalt i Akershus. Fylkestinget i Akershus vedtok i desember 2010, sak 111/10, at det tas sikte på å etablere en felles fagskole for Oslo og Akershus, forutsatt at Oslo kommune tar tilsvarende prinsipiell beslutning. Bystyret i Oslo kommune vedtok 12. desember 2012 at byrådet gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Akershus fylkeskommune om etablering av en felles fagskole for de to fylkeskommunene, organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28-1b, der Oslo fylkeskommune utgjør vertskommunen. Fylkestinget i Akershus vedtok 17.desember 2012 i sak 119/12 følgende: «1. Det gjennomføres forhandlinger med Oslo kommune om etablering av felles fagskole. Det forutsettes at det gis rom for desentraliserte tilbud. 2. Samarbeidet med Fagskolen Innlandet fortsetter 3. Det fremlegges ny sak til politisk behandling i 2013, når det er avklart hvordan rammene for et eventuelt samarbeid med Oslo vil bli.» 1 Rud vgs, Strømmen vgs, Bjørkelangen vgs og Hvam vgs

26 På bakgrunn av politiske vedtak i Oslo og Akershus er det våren 2013 gjennomført forhandlinger mellom fylkeskommunene om mulig etablering av felles fagskole Oslo Akershus. Det har også vært gjennomført møte med hovedtillitsvalgte om samarbeidsavtalen mellom Oslo og Akershus. De fleste lærere som underviser på fagskolenivå ved de videregående skolene i Akershus er ansatte i fylkeskommunen for å undervise på videregående skole, og underviser også på fagskolenivå etter avtale med rektor. Fra arbeidsgivers side ble det informert om at det er ønskelig at Akershus fylkeskommune beholder arbeidsgiveransvaret, herunder ansvar ved eventuell overtallighet. De tillitsvalgte hadde ikke noen motforestillinger til dette. De tillitsvalgte påpekte også andre forhold tilknyttet de aktuelle lærerens arbeidsforhold. Dette søkes avklart med de tillitsvalgte. Problemstillinger og alternativer FT-sak 119/12 belyste noen problemstillinger av ekstern karakter knyttet til evt. etablering av felles fagskole Oslo Akershus: - NOKUT 2 har påpekt at det ikke har vært anledning til å overføre godkjente utdanninger fra Fagskolen Innlandet til en ev. felles Fagskole Oslo Akershus - Kvalitetssystemet til Fagskolen i Oslo var ikke godkjent av NOKUT. NOKUT har i ettertid presisert at overføring av fagskoleutdanninger kan gjennomføres betinget av at det foreligger vedtak i begge styrer for de involverte fagskoler. Fagskolen i Oslo har i sommer, etter ny søknad, fått godkjent sitt kvalitetssystem. Det innebærer at skolen kan utvikle og søke om etablering av nye utdanninger. Oslo bystyre har vedtatt at et eventuelt samarbeid om felles fagskole med Akershus skal organiseres som administrativt vertskommune samarbeid, jf. kommuneloven 28-1b. Dette innebærer at Oslo som vertskommune får i oppdrag å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune (samarbeidskommunen). Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet. Fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan er styret, jf. fagskoleloven 3. Kommunelovens regler om vertskommune samarbeid åpner for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver der offentlig myndighetsutøvelse inngår som en del av virksomheten. Samarbeidet om drift av felles fagskole Oslo og Akershus innebærer ikke overføring av myndighetsutøvelse, og kunne også vært organisert på en annen måte (eksempelvis styre etter kommuneloven 27, interkommunalt selskap eller aksjeselskap). Det antas imidlertid at det ikke er i strid med kommuneloven at reglene om administrativt vertskommune samarbeid gis anvendelse så langt de passer. 2 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Ansvar for godkjenning og tilsyn av fagskoleutdanninger.

27 For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale, som må vedtas av kommunestyret/fylkestinget. Kommuneloven 28-1e fastsetter nærmere krav til innholdet i en slik avtale. Deltakerkommunene kan også regulere forhold som ikke er omtalt i nevnte bestemmelse, og fylkestinget kan gjennom samarbeidsavtalen legge visse føringer for fagskoledriften som utføres på dens vegne. Forslag til samarbeidsavtale med kommentarer følger nedenfor. Alternativ I. Samarbeid med Oslo kommune om drift av fagskole Oslo Akershus Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid Fagskolen Oslo Akershus 1. Deltakere Deltakere i denne avtalen er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er vertskommune. Kommentar: Punktet angir hvem som er parter i avtalen og at Oslo er vertskommune (etter kommuneloven) 2. Rettslig grunnlag Samarbeidet reguleres av reglene om administrativt vertskommunesamarbeid i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) og lov om fagskoleutdanning av 20. september 2003 nr. 56 (fagskoleloven). Kommentar: Reglene om administrativt vertskommune samarbeid i kommuneloven gis anvendelse så langt de passer. Kommuneloven 28-1f om klage ved administrativt vertskommune samarbeid kommer ikke til anvendelse, da styret er klageinstans etter fagskoleloven 7. Samarbeidet forutsetter at fagskolen drives i henhold til fagskoleloven. 3. Oppgaver som overføres til vertskommunen Oslo kommune forplikter seg gjennom denne avtalen til å drive fagskole på vegne av Akershus fylkeskommune jf. fagskoleloven 1, 2-7 og 9 følgende. Kommentar:

28 Punktet presiserer at Oslo skal drive fagskoleopplæring på vegne av Akershus. Det er kun drift av fagskole som overføres til Oslo kommune. Det følger av fagskoleloven 1a at fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Akershus fylkeskommune beholder dette ansvaret. Samarbeidet med Oslo om felles fagskole er en måte å utøve dette ansvaret på. Søknad fra tilbydere av offentlig godkjent fagskoleutdanning, skal fremdeles behandles av Akershus fylkeskommune, se fagskoleloven Formål Målet med samarbeidet er å: - styrke fagskolens status og faglighet i Oslo- og Akershusregionen - sikre effektiv drift av fagskoletilbudet i begge fylker - møte behovet for kompetanseheving for fagarbeidere i Oslo og Akershus Kommentar: Punktet definerer hva målet for samarbeidet er for begge parter. Det første strekpunktet peker på at en større fagskole med mer bredde både kan gi økt status og styrke fagmiljøet (faglighet). Større enhet åpner også for effektiv drift av tilbudet (det kan gjelde både administrativt og ved å se studietilbud i sammenheng). Det siste strekpunktet peker på fagskolens hovedoppgave: å heve kompetansen til fagarbeidere. Økt bredde og tilbud vil kunne gjøre yrkesveien mer attraktiv for ungdom i Oslo og Akershus. 5. Oslo kommunes forpliktelser etter avtalen Oslo kommune forplikter seg til å: - tilby godkjent fagskoleutdanning i Akershus og Oslo som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innen prioriterte samfunnsområder - endre navn på "Fagskolen i Oslo" til "Fagskolen Oslo Akershus" - endre vedtektene for Fagskolen i Oslo i samsvar med denne avtalen - utvikle og gjennomføre etterspurte fagskoletilbud lokalisert både i Oslo og Akershus Kommentar: Punktet tydeliggjør de hovedoppgavene som Oslo skal ivareta som vertskommune. Første strekpunkt er knyttet til det oppdraget fylkene er gitt for å ivareta behov for fagskoleopplæring i fagskoleloven. Strekpunktet peker på kompetansebehovet som fagskolen skal dekke. Den legger samtidig en politisk føring knyttet til prioriterte samfunnsområder. Dette punktet må også ses i sammenheng med punkt 4 som angir mål for samarbeidet. Andre strekpunkt angir navn på den nye fagskolen. Partene har vurdert som et alternativ "Fagskolen i Oslo og Akershus", men mener dette blir for langt og mindre slagkraftig. Endring av vedtektene vil kunne gjelde styrerepresentasjon, navn på fagskolen med mere. For øvrig bør vedtektene vise til at denne avtalen generelt er en del av styrets mandat.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer