Utdanningsutvalgets rapport Fremtidens fagarbeider i tømrerfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsutvalgets rapport Fremtidens fagarbeider i tømrerfaget"

Transkript

1 Utdanningsutvalgets rapport Fremtidens fagarbeider i tømrerfaget Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 1

2 Innhold: 1. Innledning 2 2. Kompetansenivå Innledning Utførelseskompetanse Behov Kompetansenivå for tømrersvenner Svenneutdanningen Innledning Hovedmodell - Vekselbruk Alternativ modell Innhold i ny struktur Lærebedrift Offentlige anskaffelser Opplæringskontorer Læreplaner Lærebøker/kompendier Rekruttering Utdanningsvalg Særskilt tilrettelagt opplæring Lønn for lærlinger Delkompetanse Hospitering Instruktører Regionalt opplæringsråd Avslutning. 8 Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 2

3 1. Innledning Byggmesterforbundets Utdanningsutvalg har på oppdrag fra forbundsstyret utredet og drøftet spesifiserte sider ved temaet Fremtidens mester og fagarbeider i tømrerfaget. Tidsspennet for vurderingene har vært frem til år Oppdraget ble oversendt Utdanningsutvalget i brev av 3. januar 2011 og Utdanningsutvalget leverte sin rapport i juni samme år. Byggmesterforbundets styre drøftet rapporten på et generelt grunnlag i forbindelse med styreseminar 8. og 9. september. I styremøte 29. september 2011 (sak 14-11/12) vedtok styret at den delen av rapporten som omhandler forslag til utvikling av tømrerfaget, legges til grunn for forbundets videre arbeid. 2. Kompetansenivå 2.1 innledning Den tekniske og samfunnsmessige utviklingen de siste 20 årene har ført til store endringer i rammebetingelsene for byggebransjen i Norge, særlig knyttet til teknologi, offentlig regelverk, marked og fagutdanning. Teknologisk er det blant annet utviklet mange nye byggematerialer, ofte med spesialiserte byggtekniske egenskaper. Det er innført krav til dokumentasjon av alle byggematerialers tekniske egenskaper, og nye byggemetoder stiller i dag store krav til den tekniske kompetansen hos både planleggerne og hos de utførende. Det offentlige regelverket for byggebransjen har i perioden gjennomgått store endringer både i de byggtekniske bestemmelsene og byggesaksbehandlingen. Funksjonsbaserte byggtekniske forskrifter gir byggebransjen større valgfrihet, men setter samtidig større krav til prosjektering og dokumentasjon dette gjelder også for tømrermesteren og tømrerfaget. Kravene knyttet til ansvarsrett og HMS-arbeid har også gjennomgått innstramminger og presiseringer de siste tiårene. Ellers er mange regelendringer en følge av Norges stadige sterkere integrasjon i EU. Markedsmessige endringer er blant annet knyttet til økt konkurranse fra land med lavere kostnadsnivå enn i Norge. Den ulike konkurransen fra byggefirma i Norge med bare eller stor grad av «billig og utenlandsk» arbeidskraft, har for de vanlige tømrermesterfirmaene særlig i sentrale bystrøk, ført til et sterkt redusert marked når arbeidet ikke er søknadspliktig. Denne konkurransen har også bidratt til statusreduksjon for tømrerfaget. Fagutdanningen, det vil si svenneutdanningen av blant annet tømrere, er sterkt svekket de siste tiårene. Denne utviklingen har mange årsaker, men mye skyldes Reform94 og oppfølgeren: det såkalte Kunnskapsløftet. Fra den profesjonelle bransjens side, er svakheten i begge disse utdanningene blitt påpekt over lang tid. Nå er vi kommet til et punkt hvor store omlegginger må til, hvis den negative utviklingen de siste årene ikke skal få langvarige negative strukturelle konsekvenser for byggebransjen. 2.2 Utførelseskompetanse Den håndverksmessige utførelseskompetansen i byggebransjen er en særegen kompetanseform som er helt nødvendig og like viktig som den rene prosjekteringskompetansen hos arkitekter, tekniske rådgivere og andre planleggere. Utførelseskompetanse er erfaringskompetanse det vil si at den er utviklet med basis i praktisk erfaring. Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 3

4 2.3 Behov Den manglende forståelsen for hva fagkompetanse innebærer, har særlig gått ut over utførelseskompetansen. I kunnskapssamfunnet er statusreduksjonen resultatet av en generell akademisering av samfunnslivet og en tilsvarende nedgradering av synet på manuelt og utførende arbeid. Det må arbeides for å styrke anerkjennelsen av utførelseskompetanse og øke forståelsen for den store betydningen denne har for byggearbeidet i Norge. Den negative utviklingen i tømrerfaget, er nå klart synlig for bedriftene som ansetter tømrersvenner, da deres manglende kompetanse må utfylles av andre i bedriften. Behovet for kursopplegget Etterutdanning for tømrere oppsto på grunnlag av denne situasjonen. Målsettingen er å øke bedriftens konkurranseevne ved å gi nødvendig etterutdanning etter svennebrev. I tillegg er vi inne i en periode hvor myndighetene har igangsatt en trinnvis innskjerping av energikravene, mot passivhusstandard osv. Dette medfører faglige endringer og nye utfordringer tømreren må beherske. I tillegg ser vi tendensen til mer ekstremvær, som også får betydning for tømrerfaget og produktene. Alt dette innenfor en periode på 2-3 tiår, hvor faget står historisk svakt. Behovet for etterutdanning av tømrere kan deles i to. En for å bøte på en dårlig fagutdanning, og en annen for å tilføre ny kunnskap og fordypning i et stort fag i kontinuerlig utvikling. Etterutdanningen for tømrere favner begge kategorier. Allikevel er det et mål å redusere behovet for å bøte på den dårlige fagutdanningen så mye som mulig. De to siste reformene i videregående skole har slått svært negativt ut for tømrerfaget, som i tillegg er mer omfattende og komplekst enn flere av de andre fagene i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. 3. Kompetansenivå for tømrersvenner Det nærmeste en definisjon på kompetansenivå for yrkesutdanningen vi kan komme, er beskrevet i rapporten fra forprosjektgruppa for etterutdanningsprosjektet datert Her spesifiseres kompetansenivået ved å si at en ferdig utdannet tømrersvenn skal: utføre sitt arbeid med stor grad av selvstendighet, og ta ansvaret for eget arbeid. En tømrersvenns kompetanse skal kunne måles ut fra at/om vedkommende selvstendig kan sette opp en vanlig enebolig med sekundærleilighet eller en mindre tomannsbolig. Utvalget påpeker allikevel at tidsbegrensningen i utdanningene i de fleste tilfeller vil være til hinder for å nå tilstrekkelig grad av selvstendighet i et yrke som i stor grad er erfaringsbasert. Med andre ord vil altså omfanget på dagens utgave av Etterutdanning for tømrere kunne reduseres noe i takt med forbedring av fagutdanningen, men allikevel aldri under et visst nivå, da behovet for faglig repetering alltid være til stede. Utvalget er derfor enig i at det alltid vil være et visst behov for å etterutdanne tømrere, med utgangspunkt i fagets utvikling som følge av f. eks. lovendringer, skiftende behov og nye produkter. For å nærme seg kompetansemålet beskrevet ovenfor, må fagutdanningen inneholde flere tømrertimer, yrkesrettede allmennfag, større påvirkning og delaktighet fra bedriftene, hyppigere Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 4

5 tilpassning mot fagets skiftende utfordringer samtidig som det tradisjonelle ivaretas. Utvalget mener også at enkelte fagområder knyttet til snekkerfaget bør inn i tømrerfaget, f. eks. treanatomi og bruk av trebearbeidingsmaskiner for innendørs produksjon av elementer. Det må også legges opp til et system som i større grad forplikter bedriftene til å sørge for at arbeidet lærlingene gjør er i samsvar med læreplanene. 4. Svenneutdanningen 4.1 Innledning Innen 2020 må vi anta at det er innført en ny reform innen videregående opplæring. Frem til det skjer må Byggmesterforbundet arbeide for at strukturen på den reformen blir i tråd med hva næringen ønsker. For å sikre en optimal fagopplæring som tilfredsstiller bedriftenes behov for fagkompetanse, må det stilles krav til at opplæringen på skole gjennomføres ved at elever som ønsker det kan bruke ett lærefag som arena for å nå kompetansemålene. En lærling som får mulighet til faglig konsentrasjon, og på den måten oppnår god kompetanse i ett lærefag, vil oppleve trygghet og mestring i større grad enn en som kan lite i flere ulike fag. Behersker man ett fag skikkelig, vil vedkommende stå bedre rustet til senere å tilegne seg ny kompetanse i eget eller andre fag, når omstillingsbehov gjør dette nødvendig. Nasjonal læreplan må være målet og ikke å redusere nivået på fremtidige tømrersvenner ytterligere. Dette innebærer en sterkere faglig fordypning og et forsterket samarbeid mellom skole og næringsliv. 4.2 Hovedmodell - Vekselbruk I forlengelsen av oppgaven har utvalget også drøftet fremtidige utdanningsmodeller for tømrersvennen. Det foreslås fremtidens tømrerutdanning som en modell, med to varianter. En for elever som vet hva de skal bli, og en for elever som ikke har bestemt seg ved oppstart. Detaljene vil fremgå av besvarelsen og visualiseringen av utdanningsmodellene. Se skissen nedenfor. For elever som vet hva de skal bli, gjennomføres læreløpet med en systematisk veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift med et formalisert felles ansvar. En tidlig praksisdel (HMS, faguttrykk, materialer og verktøy) og en kombinasjon av felles yrkestilpassede allmennfag, bransjelære og praksis gjennom resten av opplæringstiden, vil styrke elevens/lærlingens forståelse for sammenhengen mellom teoretisk og praktisk opplæring og øke det samlede læringsutbytte og kompetansen. Videregående skole og bedrift samarbeider om å dekke kompetansemålene i læreplanen, hvor bl.a. skolenes verkstedlokaler kan brukes til øvelser, trening og eventuelle prøver i de arbeidsoppgaver man ikke får dekket like godt på byggeplass. Eksempler på slike oppgaver kan være konstruksjoner med valmtak, tak med kilpartier, kvist eller spesielle regionale spesialiteter. Undervisningen gjennomføres av videregående skole og/eller av det lokale opplæringskontoret i tett samarbeid med det Regionale opplæringsrådet. Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 5

6 I forhold til forslaget om teori og praksis under hele utdanningsløpet er det ikke tatt stilling til om teorien kan eller bør legges i blokker underveis. Lærestoff knyttet til andre bygghåndverksfag legges til slutten av opplæringsløpet. Et slikt vekselbruk må løses økonomisk, men det må ikke bli et hinder. Sammen må det skapes bedre læringsarenaer og etableres mer forpliktende læringsmiljøer. Mer opplæring i bedrift må følges opp med økt lærlingtilskudd. 4.3 Alternativ modell For de elevene som ikke har valgt lærefag, må det være mulig å prøve ut ulike fag i løpet av 14. uker (se skisse ovenfor), men på et nærmere bestemt tidspunkt må valget låses, og den faglige fordypningen prioriteres. Omvalg etter dette må få konsekvenser for opplæringstiden. 4.4 Innhold i ny struktur Utvalget mener det er viktig at Byggmesterforbundet arbeider for at opplæringen dokumenteres både i skole og i bedrift. Dette vil styrke samarbeid mellom partene og være en naturlig del av vekselbruk skole/bedrift. Undervisning i fellesfagene må yrkesrettes og veksle mellom verkstedlokaler og teorirom når det er nødvendig. Undervisningen kan være modulbasert eller gjennomføres på andre måter etter behov. 4.5 Lærebedrift Det er behov for flere lærebedrifter og det må stilles strengere krav til at disse etablerer gode Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 6

7 læringsmiljøer i bedriften, og ikke bare har fokus på produksjon. Byggmesterforbundet må jobbe for at det må gi økt status å være lærebedrift, ikke økte kostnader. For å bli godkjent skal bedriften ha deltatt på instruktørkurs i regi av fylket, bransjeforening eller opplæringskontor. Har bedriften ikke ansatt en lærling i løpet av det første året etter godkjenning, skal denne nullstilles. Det må være enkelt å bli godkjent, og det må bli enkelt å bli fratatt godkjenningen hvis kriteriene ikke overholdes. Det å være godkjent lærebedrift med lærling må være et kvalitetsstempel. Utvalget mener Byggmesterforbundet aktivt må bidra med informasjon om nødvendigheten av å ha lærlinger og å være lærebedrift. Forbundet må også fortsette arbeidet med å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, og at det ikke innføres nye avgifter på læreforhold. Det må rett og slett lønne seg å ha lærling. 4.6 Offentlige anskaffelser Det offentlige som innkjøper må i sine tildelingskriterier prioritere aktive lærebedrifter med lærlinger når arbeid settes ut på anbud. Dette vil være et tydelig signal om hvor viktig det er å være aktiv lærebedrift. 4.7 Opplæringskontorer Opplæringskontorene må få en tydeligere rolle i samarbeidet mellom skole og næringsliv. Mange lærebedrifter går mot mer spesialisering/spissing av arbeidsoppgaver og behovet for omplasseringer vil øke. Skal lærlingene nå alle kompetansemålene i læreplanen, må opplæringskontorene ha en tettere oppfølging av lærlingene. Opplæringskontorene har i mange år vært brobyggerne mellom skole og næringsliv og dette må forsterkes ytterligere. 4.8 Læreplaner Byggmesterforbundet må være premissleverandør til innholdet i læreplanene. Fjernes forskriftsnivået på læreplanene kan de raskere justeres i takt med næringens behov. 4.9 Lærebøker/kompendier Byggmesterforbundet kan være en ressursleverandør i utarbeidelse av undervisningsmateriell eller delta for å kvalitetssikre dette, jfr. Bransjelærekompendiet som i 2011 er utarbeidet for dagens Vg3 læreplan for tømrerfaget Rekruttering Utdanningsvalg Byggmesterforbundet med sine lokale laug og opplæringskontorer må oppdatere skolenes rådgivere og de UV-lærerne som har ansvaret for faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Dette blir en av de viktigste rekrutteringskilder til tømrerfaget i årene som kommer. Det må derfor utarbeides godt rekrutteringsmateriell og gode oppgaver som kan løses lokalt til dette arbeidet. Finansieringen av Utdanningsvalg er varierende fra fylke til fylke og må settes på dagsorden slik at ungdommen kan gjøre realistiske valg før de søker videregående skoler. Merkevarebygging må høyt på forbundets agenda Særskilt tilrettelagt opplæring Antall elever som kan dokumentere at de trenger særskilt tilrettelagt opplæring (Individuell opplæringsplan) er økende. Utgangspunktet for Byggmesterforbundet må være at den nasjonale læreplanen er målet, ikke redusere nivået på fremtidige svenner bare for å få flest mulig elever/lærlinger gjennom systemet. Rammebetingelsene for å ta inn lærlinger med særskilte behov må endres og styrkes. Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 7

8 4.12 Lønn for lærlinger Tariffbestemt lønnsnivå til alle lærlingene i hele landet vil gjøre læretiden mer forutsigbart for begge parter og gjør det enklere å omplassere en lærling. Bedriftene blir mer og mer spesialisert og omplassering av lærlinger er økende, nødvendig men krevende og ofte vanskelig, da dagens lønnsforhold til lærlinger er sterkt varierende. Viktig å understreke at man som lærling faktisk får en betalt utdanning. Med lavere/jevnere lønn vil det være lettere å sette av mer tid til opplæring og ha mindre fokus på produksjon Delkompetanse Ikke alle elever når full fagkompetanse men byggenæringen trenger både faglært og ufaglært arbeidskraft i årene som kommer. Dagens lærekandidater oppnår delkompetanse og lavere fagstatus. Dette henger også sammen med rammebetingelser for elever med særskilte behov, som nevnt tidligere. Det er viktig at byggenæringen gir signaler til samfunnet om at det også er behov for denne arbeidskraften, jfr. dagens bruk av ufaglært arbeidskraft fra Øst-Europa Hospitering Veien til et en mer komplett fagopplæring må også føre til en utvikling av samarbeidet skole næringsliv med tanke på økt gjensidig forståelse for hverandres oppgaver og roller. Med økt sammenheng og kvalitet i hele opplæringsløpet er det viktig med kompetanseheving for både faglærere og instruktører. Yrkesfaglærer må hospitere i lærebedrifter i kortere eller lengre perioder - minimum hvert 5 år Instruktører Instruktører fra næringslivet må inn i skolen for å synliggjøre hvilke betingelser næringslivet krever av faglært arbeidskraft, samt forberede elevene for hvilke regler og betingelser som gjelder i arbeidslivet. Det må utarbeides en håndverksmessig pedagogikk der lærerne og instruktørene trekker praktisk erfaring inn i skoleundervisningen. Tilsvarende blir teoristoff knyttet sammen med praktiske oppgaver på byggeplassen eller i verkstedet. De faglige instruktørene må få høyere status i bedriften. Via en realkompetansevurdering bør det arbeides for at instruktørene får nødvendig vurderingskompetanse slik at lærlingene får gode tilbakemeldinger i hele læreløpet og større fokus på fagopplæring i bedriften Regionalt opplæringsråd Det må opprettes et regionalt opplæringsråd for tømrerfaget i hvert fylke/region. Rådet bør bestå av representanter fra bedriftene, opplæringskontoret, videregående skoles tømrerlinjer, prøvenemnder og fylkeskommunen. Bedriftsrepresentantene skal ha rent flertall. Representanter fra fagforeninger som organiserer tømrere, har møte-, forslags- og talerett i rådet. Rådet er arena for samarbeid mellom alle aktører som er delaktig i tømrerutdanningen. Rådet kan blant annet foreslå prøvenemder i faget, utarbeide årsprøver og bestemme 20 % av innholdet av læreplanen (den lokale tilpasningen) Avslutning Skole og næringsliv er ulike parter med ulike arbeidsoppgaver, men må ha felles mål for opplæringen og respekt for hverandres virkeområder. Den store overgangen fra det å være elev til å være lærling, er det mange som ikke takler. Med stor mangel på faglært arbeidskraft innen byggenæringen, må vi på sikt få flere elever/lærlinger som gjennomfører og består sin fagopplæring og færre som faller fra. Skal vi lykkes er det avgjørende at strukturen på dagens fag- og yrkesopplæring endres. Utdanningsutvalgets rapport - Fremtidens fagarbeider Juni 2011 Side 8

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2)

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) RAPPORT 2/2010 Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) Håkon Høst (red.) Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer