Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger for å skape en positiv samhandling mellom de viktigste instansene i et barns oppvekstmiljø. Med utgangspunkt i det etablerte skoleprosjektet, Aktiv365, fokuserer vi på ungdom som ressurs i barns oppvekst og dannelsen av et positivt og inkluderende skole og idrettsfelleskap. Vårt arbeid vil styrke linken mellom skole og idrettslag, det frivillige og det offentlige og derved sikre regionens identitet som et sunt, attraktivt og aktivt oppvekstmiljø. Prosjektbeskrivelse Grunntanken i Aktiv365 er at utvalgte elever i ungdomsskolen kurses som aktivitetsledere og siden bidrar til å bygge en positiv aktivitetskultur for sine medelever og lokale idrettslag. Idrettskretsens bidrag har i all hovedsak vært denne kursingen mens skolene selv har stått for den daglige aktiviteten. Her er det vår opplevelse at samarbeidsskolene i Modum, Krødsherad og Sigdal, er blant de beste vi har i Buskerud. Vi ønsker derfor å intensivere støtten og oppfølgingen av denne regionen og samtidig bidra til en videreutvikling i samsvar med lokale satsningsområder. Aktiv365 gir skolene mulighet til å fokusere på positiv elevatferd og bruke rollemodeller i elevgruppa til å bygge en positiv skole og idrettskultur. I denne videreutviklingen vil vi gi ressurselevene en styrket oppfølging i skolen og arbeide målrettet med å koble dem til frivillige og betalte roller i idrettslaget. Alle de tre skolene har hatt aktivitetstiltak i regi av ressurselever for lokale barneskoler. Dette er et spor vi vil styrke og stimulere med ressurser som letter gjennomføringen, eksempelvis økonomisk støtte til transport. Rosthaug videregående skole blir et annet viktig forankringspunkt da elevene fra de tre kommunene i all hovedsak ender her. Midt-Buskerud har utfordringer knyttet til fullføringsgraden av skoleløpet og vi vil sammen med skolen se hvordan vi best bidrar til å styrke skolemotivasjonen hos elevene. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å videreutvikle samhandlingsmodeller rundt ledelsesfaget på idrettslinjen ved Rosthaug vgs. Det siste året har vi hatt prosjekter rundt ledelsesfaget på Kongsberg vgs. og St.Hallvard vgs. Her har vi gjort oss noen nyttige erfaringer om hvordan vi i fellesskap kan styrke og videreutvikle ledelsesfaget. Et eksempel her er arbeidet rundt bloggen Erfaringene ønsker vi å ta med oss inn i samarbeidet med Rosthaug vgs. Vi vil også understøtte det arbeidet Frisklivssentralen på Modum har gjort rundt prosjektet "Aktiv Ung". Et av våre bidrag blir å rekruttere flere unge aktivitetskontakter gjennom Aktiv365-nettverket og ledelsesfaget på Rosthaug vgs. I forlengelsen av rekruttering vil vi og samarbeide med - 1 -

2 Frisklivssentralen om kompetanseheving og skolering av ledere i «Aktiv Ung» og «Aktivitet for moro skyld». Folkehelsemarsjen, Moving 180 vil være et samlende arrangement for Aktiv365-elevenen, elevene fra ledelsesfaget på Rosthaug, forskjellige aktører innen Frisklivsentralen på Modum og et knippe idrettslag i omkringliggende områder. Moving 180 er et eksempel på et arrangement som forener det offentlige med det friviligge og som gir ungdomsressursene en særlig god praktisk arena. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Buskerud idrettskrets Schwartzgate 6 Org.nr: DRAMMEN Ketil Husøy Schwartzgate DRAMMEN Ketil Husøy Schwartzgate DRAMMEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Buskerud Idrettskrets mottar rammetilskudd fra Norges Idrettsforbund og Buskerud Fylkeskommune. Arbeidet med Aktiv365 er igjen finansiert med fylkeskommunale partnerskapsmidler, tilskudd fra Helsedirektoratet (via NIF) og kommunale egenandeler. Denne finansieringen gjelder imidlertid basismodellen i Aktiv365. Deler av modellen vi her forsøker å etablere i Midt-Buskerud har ikke mottatt tidligere støtte. Spesifikasjon Bakgrunn Fysisk inaktivitet er ferd med å bli en av velferdsstatens fremste helseutfordringer. En rapport publisert av Helsedirektoratet i 2012 viser at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Andelen overvektige i befolkningen er stadig stigende, hvilket igjen gir flere tilfeller av diabetes type 2. De offentlige utgiftene til helsetjenester har vært sterkt økende, med psykisk helsevern for barn og unge som et av flere områder med tiltagende behov. Tidligere undersøkelser har dessuten påvist sterkt samsvar mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet i voksen alder. Helse er i det hele tatt svært ujevnt fordelt i befolkningen. Aktivitetsutviklingen blant barn og ungdom går i retning av en sterkere polarisering - de mest aktive trener mer enn før, mens de minst aktive blir stadig mer passive. Vi tror at kommunene i Midt-Buskerud har forutsetninger for å bekjempe en slik uheldig utvikling og at man på tross av et utdanningsnivå under landsgjennomsnittet, vil kunne skape attraktive lokalsamfunn med gode skoler og velfungerende idrettslag. Regionen har sterke idrettstradisjoner og utmerker seg i dag med nasjonale (Norefjell) og internasjonale (Vikersund) arrangement. Det er grunn til å tro at dette bidrar til en positiv identitet for innbyggerne i regionen. For å ivareta disse tradisjonene er det behov for å rekruttere nye frivillige

3 Prosjektet Aktiv365 er et skole- og idrettsprosjekt med fokus på utdanning av unge ledere og trenere med skolen, SFO og idrettslaget som aktivitetsarenaer. I skrivende stund deltar 14 skoler i Buskerud. Idrettskretsen har med politisk forankring i NIF, arbeidet for økt fysisk aktivitet i skolen i mer enn ti år. Nylig resulterte det i et gjennombrudd ved to Lierskoler, som fra skolestart 2013 startet opp med 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det legges opp til omfattende erfarings- og kompetanseutveksling mellom disse prosjektskolene og andre samarbeidsskoler i Fylket. Midt-Buskerud er i våre øyne det stedet hvor forholdene ligger best til rette for å maksimere den potensielle effekten av Aktiv365. Her er prosjektet godt etablert ved ungdomsskolene som igjen har god samhandling med barneskolene. Elevene fra de tre kommunene samles for en stor del på Rosthaug videregående som også har et idrettsfaglig tilbud og her vil videreutvikling av ledelsesfaget få en sentral rolle når vi nå ønsker å tilføre Frisklivssentralen ressurser og idrettslagene ressurser. Regionen har dessuten en sterk folkehelseaktør i Frisklivssentralen på Modum og nasjonal ekspertise ved Modum Bad. Som konsekvens av dette arbeidet vil utviklingmulighetene for fremtidens trenere og ledere i idrettslagene og lokalsamfunnet være særdeles gode. Prosjektmål Idrettskretsens overordnede mål med å engasjere seg i arbeidet for mer og bedre aktivitet i skolen er å bidra til livslang bevegelsesglede for barn og ungdom. Hovedmål 1: Utvikle gode samhandlingsmodeller mellom det frivillige og det offentlige. Delmål 1.1: Videreutvikle samarbeidet mellom Aktiv365-elevene, skolene og idrettslagene. Ved blant annet å å fastsette mentorroller i idrettslagene til oppfølging av Aktiv365-elevene. Delmål 1.2: - Danne strukturer som gir Frisklivssentralen kompetanse og nye instruktører til deres prosjekter. Delmål 1.3: Legge til rette for utvikling av ledelsesfaget ved idrettslinja på Rosthaug vgs. og i samarbeidet et utplassere minimum 20 kompetente treneressurser til de lokale idrettslagene. Hovedmål 2: Styrke ungdoms engasjement og påvirkning på eget oppvekstmiljø. Delmål 2.1: - Sørge for at kompetente ungdommer får tilgang på relevant praksis i skolen og idrettslaget

4 Delmål 2.2: De tre Aktiv365-skolene i Midt-Buskerud skal avholde vær sin utgave av «Olympiske LEKER» i skolens ns regi, men i samarbeid med lokale idrettslag. Delmål 2.3: Alle idrettslag i regionen skal tilbys klubbutviklingstiltak og minimum et klubbutviklingstiltak må må være gjennomført i prosjektperioden. Disse tiltakene vil vinkles mot ungdomsaktivitet og frivillighet. Hovedmål 3: Tilføre aktivitetslederkompetanse, faglig og teoretisk til unge ressurspersoner i Midt-Buskerud. Delmål 3.1: Utdanne ungdom i videregående alder gjennom kursene "Lederkurs for ungdom" og "Aktivitetsleder er barneidrett". Delmål 3.2: - Ungdomsressursene i Midt-Buskerud skal ha en sentral rolle under Moving 180 Delmål 3.3: Ungdomsressurser fra Midt-Buskerud skal gjennom skolering og kompetanseheving få sentrale le aktivitetsroller innen Frisklivssentralen, idrettslagene og skolene. Disse målene fokuserer på barn og ungdoms aktivitet og sistnevntes forutsetninger for å bidra positivt til eget oppvekstmiljø. Å styrke regionens identitet som fylkesledende på aktivitets- og folkehelseområdet innebærer også at man tydeliggjør en kvalitet ved oppvekstmiljøet som trolig vil ha innvirkning på fremtidig tilflytting av barnefamilier. Målene støtter også oppunder ambisjonen om "Læring hele livet". Det er all mulig grunn til å tro at en positiv og inkluderende aktivitetskultur ved skolen bidrar til økt skolemotivasjon, som på sikt vil kunne hindre noe av frafallet i videregånde skole. Forankring Buskerud Fylkeskommune har lange tradisjoner for å jobbe målrettet med folkehelsearbeid og opererer i dag med visjonen: Gode og aktive hverdager. Loven om Folkehelsearbeid er en naturlig forankring kommunalt. I barneskolen har man "Fysak-ordningen" for trinn. Et nytt forankringspunkt i ungdomsskolens planverk vil være det nye valgfaget; Fysisk aktivitet og - 4 -

5 helse. Basismodellen for Aktiv365 har hentet støtte og en kommunal egenandel via de kommunale folkehelsekoordinatorene. Dette samarbeidet har en femårig historie. I denne perioden har vi også fått god kontakt med Frisklivssentralen i Modum og Idrettslinja ved Rosthaug foruten samarbeidsskolene; Søndre Modum, Krøderen og Sigdal Ungdomsskole. Internt i Idrettskretsen er satsningen vel forankret i kretsstyret og vår strategiplan for perioden Denne er igjen forankret i Idrettspolitisk Dokument som fremhever Ungdomsidretten og aktivitet i skolen som særlig viktige innsatsområder. Sist, men ikke minst er prosjektet forankret i reelle fremtidige arrangementsplaner i regionen som vil by på gyldne erfaringsarenaer for målgruppa. Prosjektorganisering I grunnmodellen har hver skole en lærer som er kontaktperson for Aktiv365-elevene ved sin skole og sørger for at disse får aktivitetslederoppgaver som kommer resten av skolen til gode. Idrettskretsen står som prosjekteier og har arbeidsgiveransvar for prosjektleder som igjen er ansvarlig for all kontakt med skoler og idrettslag, samt arrangement av kurs. Når det gjelder ledelsesfaget på idrettslinjen ved Rosthaug vgs vil det bli organisert med en lærer som er fagansvarlig på skolen. Buskerud idrettskrets vil tilby idrettsfaglige kurs, som er dekkende for deler av ledelsesfaget. Rosthaug vil selv ha ansvaret for praksisarenaen til elevene, her vil Buskerud idrettskrets bistå med erfaring fra tidligere prosjekter og komme med innspill på hvordan praksis løses mest formålstjenlig. I arbeidet med frisklivssentralen vil Buskerud idrettskrets tilføre faglig kompetanse gjennom teoretiske og praktiske kurs for å styrke aktivitetsledelsen. Her vil NIF-sertifiserte kurs som aktivitetslederkurs for barn og lederkurs for ungdom være sentrale. Naturligvis vil og Aktiv365-kursene få en sentral rolle i kompetansehevingen. Prosjektleder har samfunnsøkonomi, psykologi og idrettsutdanning, samt formell sertifisering som kurslærere for ungdom, han har jobbet som kursleder med barn og ungdom i 5 år og har bakgrunn som lærer på mellomtrinnet. I idrettskretsen har han dessuten støttespillere med økonomi- og markedsutdanning, samfunnsvitenskapelig bakgrunn, høyere trenerutdannelse, solid erfaring innen barneidrett og nærmere ti års erfaring fra arbeid på fagfeltet skole og idrett. Det vil være naturlig å organisere prosjektet med en arbeidsgruppe hvor skolene ble representert av prosjektets kontaktlærere. Samtidig bør prosjektet ha en styringsgruppe hvor Idrettskretsen representeres av organisasjonssjefen. Her vil det være ønskelig med en representant fra Regionsrådet, en representant fra idrettslagene,en skoleleder, en representant fra Friklivssentralen og en representant fra Idrettsrådet. Samarbeidspartnere - 5 -

6 Samarbeidet med følgende danner utgangspunkt for prosjektet: Søndre Modum ungdomsskole Sigdal ungdomsskole Krødsherad ungdomsskole Rosthaug vgs. - særskilt samarbeid med Idrettslinja Frisklivssentralen på Modum. De lokale idrettslagene. Disse vil dessuten bli viktige i gjennomføringen: Folkehelsekoordinatorer i Sigdal og Krødsherad Vikersund som WC-arrangør i skiflyging Foruten støtten vi her søker fra Regionsrådet, vil vi stille egne midler til disposisjon, først og fremst i form av arbeidsressurser. Vi ser og etter alternative finansieringskilder, hvor sparebanken i Modum er en potensiell samarbeidspartner. Vi har per nå et indirekte samarbeid med sparebanken gjennom Moving 180. Aktiviteter I grunnmodellen til Aktiv365 er malen at skolene på slutten av 8. trinn plukker ut såkalte ressurselever som aktivitetsledere og rollemodeller for sine medelever. Idrettskretsens primære oppgave er kursing og oppfølging av disse elevene. Det holdes en oppstartssamling hvor nye Aktiv365-elever samles på en av skolene i regionen. De sentrale aktivitetslederkursene går over to dager og holdes for elevene på 9. trinn. Disse er lagt til kursstedet Gulsrud i Tyrifjorden. Etter å ha gjennomført kurset får ressurselevene aktivitetslederoppgaver ved egen skole og i idrettslagene lokalt. I løpet av året holdes det også et aktivitetskurs i regi av utvalgte særidretter. Elevenes deltagelse i prosjektet rundes av med en avslutningssamling på Gulsrud våren i 10. trinn. Her vil elevene bli tilbudt aktivitetslederkurs for barn. I Aktiv365 Midt-Buskerud vil følgende aktiviteter tilkomme: Aktivitetssamlinger ved skolene. Foruten samlingene i grunnmodellen skal Aktiv365-elevene i i Midt-Buskerud tilbys ytterligere tre årlige samlinger; en ved hver av skolene. Det som et svar på den stadige etterspørselen fra skolene om ytterligere oppfølging av elevene. Innholdet i denne typen kurs vil fortrinnsvis være en fordypning i utvalgte særidretter som dans, innebandy, volleyball og friidrett. Varigheten vil være en halv skoledag. Skolene som sender sine Aktiv365-elever ut på aktivitetsoppdrag til nærliggende barneskoler vil få få tilført ressurser slik at transportutgifter ikke blir den bøygen det er i dag. Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere re for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer

7 - Deltagelse under Moving 180. I ledelsesutviklingsfaget på Rosthaug vil følgende aktiviteter tilkomme: Lederkurs for Ungdom. Dette er første steg på lederutviklingsstigen i Norges Idrettsforbund og g forbereder deltagerne på ulike lederverv i klubbdriften og vil bli tilbudt alle elevene som velger ledelsesfaget. Kurset går over en helg med en oppfølgingssamling i ettertid. I 2014 vil vi spore opp tidligere Aktiv365-elever og tilby dem å delta. Kurset vil også gjennomføres i 2015 for nye deltagere. Målet er å utdanne 20 nye ungdommer ved hver av disse Kompetansesamling for Idrettslinjeelevene fra Rosthaug. Vi vil avholde årlige samlinger med et et ledelsesfokus for denne gruppa i prosjektperioden. Idrettslinja vil få ressurser slik at elevene derfra kan bistå Arbeidsinstituttet på Åmot med ed motiverende fysisk aktivitet. Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere re for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer. - Deltagelse under Moving 180. I samarbeidet med frisklivssentralen på Modum vil følgende aktiviteter tilkomme: Kompetansesamling for instruktører fra frisklivssentralen på utvalgte programmer rettet mot ot ungdom. Det vil og bli avholdt en del aktiviteter som gjelder for alle delprosjektene: Klubbutviklingstiltak. Idrettskretsen vil arbeide målrettet for å engasjere idrettslagene i regionen i i prosjektet. Deres rolle vil være å ta i mot og skape praksisplasser for ungdom som ønsker å bidra. - Det skal holdes årlige stimuleringssamlinger for lærerne som er involvert i prosjektet. Målgrupper Den utvidede målgruppa for tiltaket er barn og ungdom i alderen 5-23 år. De yngste i denne gruppa vil først og fremst berøres via aktivitet i regi av den primære målgruppa som er ungdom i alderen Resultat Det forventes at prosjektet vil resultere i følgende: - En styrket aktivitetsutvikling i grunnskolen. Økt samhandling skolene i mellom på området fysisk aktivitet; eksempelvis Aktiv365-elever som - 7 -

8 om bidrar i barneskolen og idrettslinjeelever som bidrar inn mot Frisklivssentralen. - Utplassering av minimum 20 kompetente trenerressurser til lokale idrettslag. - Partnerskapsavtaler med alle involverte klubber. - Operative mentorer i klubbene som benytter seg av Aktiv365-ressurser nye ungdommer skal gjennomføre "Lederkurs for ungdom" i nye aktivitetsledere i barneidrett utdannes i 2014 og Satsningen på kurstiltak skal lede til økt ungdomsrekruttering til frivillig arbeid i idretten. Moving 180 skal ha ført til et godt samarbeid mellom frisklivssentralen, Aktiv365-elevene og elevene ne på ledelsesfag. Gjennomført Olympiske LEKER på 3 skoler med Aktiv365 elever og Rosthaug elever i samarbeid med ed lokale idrettslag - Utviklet og tatt i bruk et interaktivt rapporteringssystem. (eks ) Effekter En satsning på positive aktivitetsopplevelser i grunnskolen kan bidra til økt skolemotivasjon og at flere fullfører videregående. Suksesskriteriet her er at aktivitetstilbudet engasjerer og inkluderer alle elever. Positive, eldre elever som aktivitetsledere og rollemodeller, bidrar til å styrke barns holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet. En satsning på ung frivillighet og aktivitetsledelse vil bidra til å sikre idrettslagene og andre frivillige organisasjoner helt nødvendige ressurser i framtida. Det fremste suksesskriteriet her vil være å skape arenaer hvor de slipper til og får erfaring. Slike arenaer skaper vi gjennom trenerutvekslingssamarbeidet med idrettslinja på Rosthaug og de lokale idrettslagene, mentorsamarbeid mellom idrettslagene og Aktiv365-elevene, og arrangementer av typen Movig og WC i Vikersund, Ved å tilføre kompetanse og aktivitetskunnskaper til Frisklivssentralen sine instruktører og ved å tilby ungdomsressurser på instruktørsiden, vil man kunne hente inn mange av ungdommene som har falt fra den organiserte idretten og gi de et sunt og godt lavterskeltilbud for aktivitet. Gode lavterskeltilbud fra Frisklivssentralen er med på å bygge et godt aktivitetsmiljø som dekker de fleste behov. En særlig egnet arena for kompetanseutvikling er større og mindre lokale arrangement. Å gi regionens unge fremadstormende adgang til disse erfaringene vil være viktig for å sikre Midt-Buskerud sin - 8 -

9 fremtid som ledende arrangør på idrettsfeltet. En siste langsiktig og indirekte effekt av å satse på skolen, idrettslaget, oppvekstmiljøet og ungdommene i regionen kan være en økt tilflytting. Med sin landlige beliggenhet på det sentrale Østlandet har kommunene i Midt-Buskerud alle forutsetninger for å bli attraktive for barnefamilier som ønsker seg ut av Oslogryta. Gode skoler og velfungerende idrettslag er et stadig mer attraktivt kriterium for valg av bosted. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår 2014: - Holde oppstartssamlinger for Aktiv365-elever - Avholde et avklaringsmøte med Frisklivssentralen - Avholde et avklaringsmøte med Rosthaug vgs. Høst 2014: - Lederkurs for ungdom holdes for aldersgruppa år. - Aktiv365-kursing av nye elever. - Avholde to inspirasjonssamlinger for Aktiv365 før jul. - Kompetansekurs for instruktører ved Frikslivssentralen. - Folkehelsemarsjen Moving Utplassering av trenerressurser fra ledelsesfaget gjennom partnerskapsavtalen. - Klubbutvikling - Ungdomsløft; hvordan engasjere og slippe til ungdommen i eget idrettslag? - Utviklet og tatt i bruk et interaktiv rapporteringssystem Vår 2015: - Aktivitetslederkurs for barneidrett: 16 timer. - Verdens-cup Vikersund. - Ny runde klubbutviklingstiltak

10 - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler og i idrettslag. - Evaluering: Hva lykkes vi med og hva må justeres? - Vi har fått alle samarbeidspartnerne med på en lignende blogg som Høst 2015: - Nytt lederkurs for ungdom. - Ny utplassering av trenerressurser fra ledelsesfaget gjennom partnerskapsavtalen. - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv Erfaringssamling for idrettslag. Vår 2016: - Ny runde med klubbutviklingstiltak. - Ny runde med aktivitetslederkurs for barneidrett: 16timer. - Ungdoms-OL på Lillehammer. - Evaluering av prosjektet. - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler. Arrangementsfasen: Under alle arrangementene vil vi bruke elever og andre ressurspersoner. 2014: - Moving Olympiske LEKER 2015: - Verdens-cup Vikersund - Olympiske LEKER 2016: - Ungdoms-OL på Lillehammer - Olympiske LEKER

11 Kostnadsplan Tittel SUM Aktivitetslederkurs barneidrett Aktivitetsoppdrag skole og IL Evaluering Interaktivt rapporteringssystem (eks Klubbutviklingungdomsløft Kompetanssamling Frisklivssentralen Lederkurs for ungdom Moving Aktiv365 og idrettslinje elever Olymiske LEKER x 3 skoler Oppfølging-/inspirasjonssa mling Aktiv Prosjektledelse/ -admin (til sommer2016) Rosthaug vgs - utvikle ledelsesfaget Trenere til IL fra ledelsesfaget Ungdoms OL Lillehammer Utvikle samhandlingsmodeller/inn gå partnerskapavta Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud idrettskrets Regionale utviklingsmidler Sum finansiering Geografi 600-Buskerud, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato IDRETT-# v1-partnerskapsavtalen_KOVS.docx IDRETT-# v1-vedlegg_til_partnerskapsavtalen.docx

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport -for tildelte folkehelsemidler gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Målsetning: Målsetning hentet ut

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Søknad Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten?

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Ungdom i bevegelse Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Lillehammer, 18. Februar 2016 Pierre -Nicolas Lemyre & Fam Lockert Innhold Bakgrunn for Jubileumsgaven Forsikringssenterets

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Bakgrunn Frafall fra organisert idrett (ref. Ingar Mehus, NTNU) Halvparten av norske 15-åringer er

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Hva er Aktiv Skole 365?

Hva er Aktiv Skole 365? Hva er Aktiv Skole 365? Aktiv Skole 365 er en leder- og aktivitetsutdanning for barn og ungdom fra 5.-10. klasse. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark Idrettskrets og Telemark Fylkeskommune. Skolene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang? Modum 2. Navn på prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse gjennom utvikling av nye tiltak og modeller innen kommunesektoren. Arbeidet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tettstedsutvikling "Vinstra som by" Kort beskrivelse Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1.

Detaljer

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets FYSAK-SAMLING OPPDAL 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Fakta: 26 kommuner inkl Rindal 524 idrettslag Ca 132 400 medlemmer

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter

Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter Søknad Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter Kort b eskrivelse Generelt: Vikersund Hoppsenter

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

OLT Sørøst Drammen. OLYMPIATOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen

OLT Sørøst Drammen. OLYMPIATOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen OL Sørøst Drammen OLYMPIAOPPEN Sørøst hovedsete i Drammen - et nettverk for samhandling og prestasjoner i hele regionen 13.11. 2015 Olympiatoppens regionale arbeid (Sørøst) rond S Pedersen, Utviklingssjef

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0037 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og senterutvikling i 4 kommuner Kort beskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0106 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2014-0106 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2014-0106 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Tyrifjorden for alle Kort beskrivelse Universelt utformet bryggeanlegg på Gulsrud

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - UTDANNING 1. Prosjektnavn Byggeløfte Bygging av passivhus/lavenergihus, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

mmer det å stå på pallen sammen med lagkameratene. Å lykkes sammen! Det sa Magnus

mmer det å stå på pallen sammen med lagkameratene. Å lykkes sammen! Det sa Magnus IDRETTENS HUS I ØSTFOLD Organisasjonssjef: Toril A. Johansen Dikeveien 28 1661 Rolvsøy www.idrett.no/ostfold TLF. : 6 35 4 00 E-post: ostfold@idrettsforbundet.no Åpningstider: 08.00-15.00 (15.05-14.0)

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering

Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering Søknad Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering Kort beskrivelse «Bolyst»- prosjektet skal starte bedre tilrettelegging

Detaljer

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015 IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen Mars 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Admin. Lov/Info Prosjekt Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Prosjekt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0121 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0121 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 20150121 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Tyrifjorden for alle II Kort beskrivelse Universelt utformet bryggeanlegg på Gulsrud

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Søknad Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Kort beskrivelse Trysil

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen Tiltak i nærmiljø / skole SIMBA sammen i arbeid mot barnefattigdom 17-23 Utsatt og sårbar ungdom (hovedfokus på

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett Organisasjonssjef Toril A. Johansen Adresse Åpningstider Telefon/E-post Dikeveien 28, 08:00-15:00 (15.05-14.09) 69 35 49 00 1661 Rolvsøy 08:00-15:45 (15.09-14.04) ostfold@idrettsforbundet.no Belønning

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker dere alle GOD JUL og et GODT og SPENNENDE NYTT ÅR. Vi takker dere alle for flott innsats i året som har gått.

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker dere alle GOD JUL og et GODT og SPENNENDE NYTT ÅR. Vi takker dere alle for flott innsats i året som har gått. Nyhetsbrev Desember 2011 Møre og Romsdal idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 MOLDE Tlf: 419 00 031/ E-post: mrik@idrettsforbundet.no / Web: www.idrett.no/moreogromsdal Nyhetsbrevet ligger også på hjemmesiden

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer