Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger for å skape en positiv samhandling mellom de viktigste instansene i et barns oppvekstmiljø. Med utgangspunkt i det etablerte skoleprosjektet, Aktiv365, fokuserer vi på ungdom som ressurs i barns oppvekst og dannelsen av et positivt og inkluderende skole og idrettsfelleskap. Vårt arbeid vil styrke linken mellom skole og idrettslag, det frivillige og det offentlige og derved sikre regionens identitet som et sunt, attraktivt og aktivt oppvekstmiljø. Prosjektbeskrivelse Grunntanken i Aktiv365 er at utvalgte elever i ungdomsskolen kurses som aktivitetsledere og siden bidrar til å bygge en positiv aktivitetskultur for sine medelever og lokale idrettslag. Idrettskretsens bidrag har i all hovedsak vært denne kursingen mens skolene selv har stått for den daglige aktiviteten. Her er det vår opplevelse at samarbeidsskolene i Modum, Krødsherad og Sigdal, er blant de beste vi har i Buskerud. Vi ønsker derfor å intensivere støtten og oppfølgingen av denne regionen og samtidig bidra til en videreutvikling i samsvar med lokale satsningsområder. Aktiv365 gir skolene mulighet til å fokusere på positiv elevatferd og bruke rollemodeller i elevgruppa til å bygge en positiv skole og idrettskultur. I denne videreutviklingen vil vi gi ressurselevene en styrket oppfølging i skolen og arbeide målrettet med å koble dem til frivillige og betalte roller i idrettslaget. Alle de tre skolene har hatt aktivitetstiltak i regi av ressurselever for lokale barneskoler. Dette er et spor vi vil styrke og stimulere med ressurser som letter gjennomføringen, eksempelvis økonomisk støtte til transport. Rosthaug videregående skole blir et annet viktig forankringspunkt da elevene fra de tre kommunene i all hovedsak ender her. Midt-Buskerud har utfordringer knyttet til fullføringsgraden av skoleløpet og vi vil sammen med skolen se hvordan vi best bidrar til å styrke skolemotivasjonen hos elevene. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å videreutvikle samhandlingsmodeller rundt ledelsesfaget på idrettslinjen ved Rosthaug vgs. Det siste året har vi hatt prosjekter rundt ledelsesfaget på Kongsberg vgs. og St.Hallvard vgs. Her har vi gjort oss noen nyttige erfaringer om hvordan vi i fellesskap kan styrke og videreutvikle ledelsesfaget. Et eksempel her er arbeidet rundt bloggen Erfaringene ønsker vi å ta med oss inn i samarbeidet med Rosthaug vgs. Vi vil også understøtte det arbeidet Frisklivssentralen på Modum har gjort rundt prosjektet "Aktiv Ung". Et av våre bidrag blir å rekruttere flere unge aktivitetskontakter gjennom Aktiv365-nettverket og ledelsesfaget på Rosthaug vgs. I forlengelsen av rekruttering vil vi og samarbeide med - 1 -

2 Frisklivssentralen om kompetanseheving og skolering av ledere i «Aktiv Ung» og «Aktivitet for moro skyld». Folkehelsemarsjen, Moving 180 vil være et samlende arrangement for Aktiv365-elevenen, elevene fra ledelsesfaget på Rosthaug, forskjellige aktører innen Frisklivsentralen på Modum og et knippe idrettslag i omkringliggende områder. Moving 180 er et eksempel på et arrangement som forener det offentlige med det friviligge og som gir ungdomsressursene en særlig god praktisk arena. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Buskerud idrettskrets Schwartzgate 6 Org.nr: DRAMMEN Ketil Husøy Schwartzgate DRAMMEN Ketil Husøy Schwartzgate DRAMMEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Buskerud Idrettskrets mottar rammetilskudd fra Norges Idrettsforbund og Buskerud Fylkeskommune. Arbeidet med Aktiv365 er igjen finansiert med fylkeskommunale partnerskapsmidler, tilskudd fra Helsedirektoratet (via NIF) og kommunale egenandeler. Denne finansieringen gjelder imidlertid basismodellen i Aktiv365. Deler av modellen vi her forsøker å etablere i Midt-Buskerud har ikke mottatt tidligere støtte. Spesifikasjon Bakgrunn Fysisk inaktivitet er ferd med å bli en av velferdsstatens fremste helseutfordringer. En rapport publisert av Helsedirektoratet i 2012 viser at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Andelen overvektige i befolkningen er stadig stigende, hvilket igjen gir flere tilfeller av diabetes type 2. De offentlige utgiftene til helsetjenester har vært sterkt økende, med psykisk helsevern for barn og unge som et av flere områder med tiltagende behov. Tidligere undersøkelser har dessuten påvist sterkt samsvar mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet i voksen alder. Helse er i det hele tatt svært ujevnt fordelt i befolkningen. Aktivitetsutviklingen blant barn og ungdom går i retning av en sterkere polarisering - de mest aktive trener mer enn før, mens de minst aktive blir stadig mer passive. Vi tror at kommunene i Midt-Buskerud har forutsetninger for å bekjempe en slik uheldig utvikling og at man på tross av et utdanningsnivå under landsgjennomsnittet, vil kunne skape attraktive lokalsamfunn med gode skoler og velfungerende idrettslag. Regionen har sterke idrettstradisjoner og utmerker seg i dag med nasjonale (Norefjell) og internasjonale (Vikersund) arrangement. Det er grunn til å tro at dette bidrar til en positiv identitet for innbyggerne i regionen. For å ivareta disse tradisjonene er det behov for å rekruttere nye frivillige

3 Prosjektet Aktiv365 er et skole- og idrettsprosjekt med fokus på utdanning av unge ledere og trenere med skolen, SFO og idrettslaget som aktivitetsarenaer. I skrivende stund deltar 14 skoler i Buskerud. Idrettskretsen har med politisk forankring i NIF, arbeidet for økt fysisk aktivitet i skolen i mer enn ti år. Nylig resulterte det i et gjennombrudd ved to Lierskoler, som fra skolestart 2013 startet opp med 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det legges opp til omfattende erfarings- og kompetanseutveksling mellom disse prosjektskolene og andre samarbeidsskoler i Fylket. Midt-Buskerud er i våre øyne det stedet hvor forholdene ligger best til rette for å maksimere den potensielle effekten av Aktiv365. Her er prosjektet godt etablert ved ungdomsskolene som igjen har god samhandling med barneskolene. Elevene fra de tre kommunene samles for en stor del på Rosthaug videregående som også har et idrettsfaglig tilbud og her vil videreutvikling av ledelsesfaget få en sentral rolle når vi nå ønsker å tilføre Frisklivssentralen ressurser og idrettslagene ressurser. Regionen har dessuten en sterk folkehelseaktør i Frisklivssentralen på Modum og nasjonal ekspertise ved Modum Bad. Som konsekvens av dette arbeidet vil utviklingmulighetene for fremtidens trenere og ledere i idrettslagene og lokalsamfunnet være særdeles gode. Prosjektmål Idrettskretsens overordnede mål med å engasjere seg i arbeidet for mer og bedre aktivitet i skolen er å bidra til livslang bevegelsesglede for barn og ungdom. Hovedmål 1: Utvikle gode samhandlingsmodeller mellom det frivillige og det offentlige. Delmål 1.1: Videreutvikle samarbeidet mellom Aktiv365-elevene, skolene og idrettslagene. Ved blant annet å å fastsette mentorroller i idrettslagene til oppfølging av Aktiv365-elevene. Delmål 1.2: - Danne strukturer som gir Frisklivssentralen kompetanse og nye instruktører til deres prosjekter. Delmål 1.3: Legge til rette for utvikling av ledelsesfaget ved idrettslinja på Rosthaug vgs. og i samarbeidet et utplassere minimum 20 kompetente treneressurser til de lokale idrettslagene. Hovedmål 2: Styrke ungdoms engasjement og påvirkning på eget oppvekstmiljø. Delmål 2.1: - Sørge for at kompetente ungdommer får tilgang på relevant praksis i skolen og idrettslaget

4 Delmål 2.2: De tre Aktiv365-skolene i Midt-Buskerud skal avholde vær sin utgave av «Olympiske LEKER» i skolens ns regi, men i samarbeid med lokale idrettslag. Delmål 2.3: Alle idrettslag i regionen skal tilbys klubbutviklingstiltak og minimum et klubbutviklingstiltak må må være gjennomført i prosjektperioden. Disse tiltakene vil vinkles mot ungdomsaktivitet og frivillighet. Hovedmål 3: Tilføre aktivitetslederkompetanse, faglig og teoretisk til unge ressurspersoner i Midt-Buskerud. Delmål 3.1: Utdanne ungdom i videregående alder gjennom kursene "Lederkurs for ungdom" og "Aktivitetsleder er barneidrett". Delmål 3.2: - Ungdomsressursene i Midt-Buskerud skal ha en sentral rolle under Moving 180 Delmål 3.3: Ungdomsressurser fra Midt-Buskerud skal gjennom skolering og kompetanseheving få sentrale le aktivitetsroller innen Frisklivssentralen, idrettslagene og skolene. Disse målene fokuserer på barn og ungdoms aktivitet og sistnevntes forutsetninger for å bidra positivt til eget oppvekstmiljø. Å styrke regionens identitet som fylkesledende på aktivitets- og folkehelseområdet innebærer også at man tydeliggjør en kvalitet ved oppvekstmiljøet som trolig vil ha innvirkning på fremtidig tilflytting av barnefamilier. Målene støtter også oppunder ambisjonen om "Læring hele livet". Det er all mulig grunn til å tro at en positiv og inkluderende aktivitetskultur ved skolen bidrar til økt skolemotivasjon, som på sikt vil kunne hindre noe av frafallet i videregånde skole. Forankring Buskerud Fylkeskommune har lange tradisjoner for å jobbe målrettet med folkehelsearbeid og opererer i dag med visjonen: Gode og aktive hverdager. Loven om Folkehelsearbeid er en naturlig forankring kommunalt. I barneskolen har man "Fysak-ordningen" for trinn. Et nytt forankringspunkt i ungdomsskolens planverk vil være det nye valgfaget; Fysisk aktivitet og - 4 -

5 helse. Basismodellen for Aktiv365 har hentet støtte og en kommunal egenandel via de kommunale folkehelsekoordinatorene. Dette samarbeidet har en femårig historie. I denne perioden har vi også fått god kontakt med Frisklivssentralen i Modum og Idrettslinja ved Rosthaug foruten samarbeidsskolene; Søndre Modum, Krøderen og Sigdal Ungdomsskole. Internt i Idrettskretsen er satsningen vel forankret i kretsstyret og vår strategiplan for perioden Denne er igjen forankret i Idrettspolitisk Dokument som fremhever Ungdomsidretten og aktivitet i skolen som særlig viktige innsatsområder. Sist, men ikke minst er prosjektet forankret i reelle fremtidige arrangementsplaner i regionen som vil by på gyldne erfaringsarenaer for målgruppa. Prosjektorganisering I grunnmodellen har hver skole en lærer som er kontaktperson for Aktiv365-elevene ved sin skole og sørger for at disse får aktivitetslederoppgaver som kommer resten av skolen til gode. Idrettskretsen står som prosjekteier og har arbeidsgiveransvar for prosjektleder som igjen er ansvarlig for all kontakt med skoler og idrettslag, samt arrangement av kurs. Når det gjelder ledelsesfaget på idrettslinjen ved Rosthaug vgs vil det bli organisert med en lærer som er fagansvarlig på skolen. Buskerud idrettskrets vil tilby idrettsfaglige kurs, som er dekkende for deler av ledelsesfaget. Rosthaug vil selv ha ansvaret for praksisarenaen til elevene, her vil Buskerud idrettskrets bistå med erfaring fra tidligere prosjekter og komme med innspill på hvordan praksis løses mest formålstjenlig. I arbeidet med frisklivssentralen vil Buskerud idrettskrets tilføre faglig kompetanse gjennom teoretiske og praktiske kurs for å styrke aktivitetsledelsen. Her vil NIF-sertifiserte kurs som aktivitetslederkurs for barn og lederkurs for ungdom være sentrale. Naturligvis vil og Aktiv365-kursene få en sentral rolle i kompetansehevingen. Prosjektleder har samfunnsøkonomi, psykologi og idrettsutdanning, samt formell sertifisering som kurslærere for ungdom, han har jobbet som kursleder med barn og ungdom i 5 år og har bakgrunn som lærer på mellomtrinnet. I idrettskretsen har han dessuten støttespillere med økonomi- og markedsutdanning, samfunnsvitenskapelig bakgrunn, høyere trenerutdannelse, solid erfaring innen barneidrett og nærmere ti års erfaring fra arbeid på fagfeltet skole og idrett. Det vil være naturlig å organisere prosjektet med en arbeidsgruppe hvor skolene ble representert av prosjektets kontaktlærere. Samtidig bør prosjektet ha en styringsgruppe hvor Idrettskretsen representeres av organisasjonssjefen. Her vil det være ønskelig med en representant fra Regionsrådet, en representant fra idrettslagene,en skoleleder, en representant fra Friklivssentralen og en representant fra Idrettsrådet. Samarbeidspartnere - 5 -

6 Samarbeidet med følgende danner utgangspunkt for prosjektet: Søndre Modum ungdomsskole Sigdal ungdomsskole Krødsherad ungdomsskole Rosthaug vgs. - særskilt samarbeid med Idrettslinja Frisklivssentralen på Modum. De lokale idrettslagene. Disse vil dessuten bli viktige i gjennomføringen: Folkehelsekoordinatorer i Sigdal og Krødsherad Vikersund som WC-arrangør i skiflyging Foruten støtten vi her søker fra Regionsrådet, vil vi stille egne midler til disposisjon, først og fremst i form av arbeidsressurser. Vi ser og etter alternative finansieringskilder, hvor sparebanken i Modum er en potensiell samarbeidspartner. Vi har per nå et indirekte samarbeid med sparebanken gjennom Moving 180. Aktiviteter I grunnmodellen til Aktiv365 er malen at skolene på slutten av 8. trinn plukker ut såkalte ressurselever som aktivitetsledere og rollemodeller for sine medelever. Idrettskretsens primære oppgave er kursing og oppfølging av disse elevene. Det holdes en oppstartssamling hvor nye Aktiv365-elever samles på en av skolene i regionen. De sentrale aktivitetslederkursene går over to dager og holdes for elevene på 9. trinn. Disse er lagt til kursstedet Gulsrud i Tyrifjorden. Etter å ha gjennomført kurset får ressurselevene aktivitetslederoppgaver ved egen skole og i idrettslagene lokalt. I løpet av året holdes det også et aktivitetskurs i regi av utvalgte særidretter. Elevenes deltagelse i prosjektet rundes av med en avslutningssamling på Gulsrud våren i 10. trinn. Her vil elevene bli tilbudt aktivitetslederkurs for barn. I Aktiv365 Midt-Buskerud vil følgende aktiviteter tilkomme: Aktivitetssamlinger ved skolene. Foruten samlingene i grunnmodellen skal Aktiv365-elevene i i Midt-Buskerud tilbys ytterligere tre årlige samlinger; en ved hver av skolene. Det som et svar på den stadige etterspørselen fra skolene om ytterligere oppfølging av elevene. Innholdet i denne typen kurs vil fortrinnsvis være en fordypning i utvalgte særidretter som dans, innebandy, volleyball og friidrett. Varigheten vil være en halv skoledag. Skolene som sender sine Aktiv365-elever ut på aktivitetsoppdrag til nærliggende barneskoler vil få få tilført ressurser slik at transportutgifter ikke blir den bøygen det er i dag. Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere re for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer

7 - Deltagelse under Moving 180. I ledelsesutviklingsfaget på Rosthaug vil følgende aktiviteter tilkomme: Lederkurs for Ungdom. Dette er første steg på lederutviklingsstigen i Norges Idrettsforbund og g forbereder deltagerne på ulike lederverv i klubbdriften og vil bli tilbudt alle elevene som velger ledelsesfaget. Kurset går over en helg med en oppfølgingssamling i ettertid. I 2014 vil vi spore opp tidligere Aktiv365-elever og tilby dem å delta. Kurset vil også gjennomføres i 2015 for nye deltagere. Målet er å utdanne 20 nye ungdommer ved hver av disse Kompetansesamling for Idrettslinjeelevene fra Rosthaug. Vi vil avholde årlige samlinger med et et ledelsesfokus for denne gruppa i prosjektperioden. Idrettslinja vil få ressurser slik at elevene derfra kan bistå Arbeidsinstituttet på Åmot med ed motiverende fysisk aktivitet. Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere re for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer. - Deltagelse under Moving 180. I samarbeidet med frisklivssentralen på Modum vil følgende aktiviteter tilkomme: Kompetansesamling for instruktører fra frisklivssentralen på utvalgte programmer rettet mot ot ungdom. Det vil og bli avholdt en del aktiviteter som gjelder for alle delprosjektene: Klubbutviklingstiltak. Idrettskretsen vil arbeide målrettet for å engasjere idrettslagene i regionen i i prosjektet. Deres rolle vil være å ta i mot og skape praksisplasser for ungdom som ønsker å bidra. - Det skal holdes årlige stimuleringssamlinger for lærerne som er involvert i prosjektet. Målgrupper Den utvidede målgruppa for tiltaket er barn og ungdom i alderen 5-23 år. De yngste i denne gruppa vil først og fremst berøres via aktivitet i regi av den primære målgruppa som er ungdom i alderen Resultat Det forventes at prosjektet vil resultere i følgende: - En styrket aktivitetsutvikling i grunnskolen. Økt samhandling skolene i mellom på området fysisk aktivitet; eksempelvis Aktiv365-elever som - 7 -

8 om bidrar i barneskolen og idrettslinjeelever som bidrar inn mot Frisklivssentralen. - Utplassering av minimum 20 kompetente trenerressurser til lokale idrettslag. - Partnerskapsavtaler med alle involverte klubber. - Operative mentorer i klubbene som benytter seg av Aktiv365-ressurser nye ungdommer skal gjennomføre "Lederkurs for ungdom" i nye aktivitetsledere i barneidrett utdannes i 2014 og Satsningen på kurstiltak skal lede til økt ungdomsrekruttering til frivillig arbeid i idretten. Moving 180 skal ha ført til et godt samarbeid mellom frisklivssentralen, Aktiv365-elevene og elevene ne på ledelsesfag. Gjennomført Olympiske LEKER på 3 skoler med Aktiv365 elever og Rosthaug elever i samarbeid med ed lokale idrettslag - Utviklet og tatt i bruk et interaktivt rapporteringssystem. (eks ) Effekter En satsning på positive aktivitetsopplevelser i grunnskolen kan bidra til økt skolemotivasjon og at flere fullfører videregående. Suksesskriteriet her er at aktivitetstilbudet engasjerer og inkluderer alle elever. Positive, eldre elever som aktivitetsledere og rollemodeller, bidrar til å styrke barns holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet. En satsning på ung frivillighet og aktivitetsledelse vil bidra til å sikre idrettslagene og andre frivillige organisasjoner helt nødvendige ressurser i framtida. Det fremste suksesskriteriet her vil være å skape arenaer hvor de slipper til og får erfaring. Slike arenaer skaper vi gjennom trenerutvekslingssamarbeidet med idrettslinja på Rosthaug og de lokale idrettslagene, mentorsamarbeid mellom idrettslagene og Aktiv365-elevene, og arrangementer av typen Movig og WC i Vikersund, Ved å tilføre kompetanse og aktivitetskunnskaper til Frisklivssentralen sine instruktører og ved å tilby ungdomsressurser på instruktørsiden, vil man kunne hente inn mange av ungdommene som har falt fra den organiserte idretten og gi de et sunt og godt lavterskeltilbud for aktivitet. Gode lavterskeltilbud fra Frisklivssentralen er med på å bygge et godt aktivitetsmiljø som dekker de fleste behov. En særlig egnet arena for kompetanseutvikling er større og mindre lokale arrangement. Å gi regionens unge fremadstormende adgang til disse erfaringene vil være viktig for å sikre Midt-Buskerud sin - 8 -

9 fremtid som ledende arrangør på idrettsfeltet. En siste langsiktig og indirekte effekt av å satse på skolen, idrettslaget, oppvekstmiljøet og ungdommene i regionen kan være en økt tilflytting. Med sin landlige beliggenhet på det sentrale Østlandet har kommunene i Midt-Buskerud alle forutsetninger for å bli attraktive for barnefamilier som ønsker seg ut av Oslogryta. Gode skoler og velfungerende idrettslag er et stadig mer attraktivt kriterium for valg av bosted. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår 2014: - Holde oppstartssamlinger for Aktiv365-elever - Avholde et avklaringsmøte med Frisklivssentralen - Avholde et avklaringsmøte med Rosthaug vgs. Høst 2014: - Lederkurs for ungdom holdes for aldersgruppa år. - Aktiv365-kursing av nye elever. - Avholde to inspirasjonssamlinger for Aktiv365 før jul. - Kompetansekurs for instruktører ved Frikslivssentralen. - Folkehelsemarsjen Moving Utplassering av trenerressurser fra ledelsesfaget gjennom partnerskapsavtalen. - Klubbutvikling - Ungdomsløft; hvordan engasjere og slippe til ungdommen i eget idrettslag? - Utviklet og tatt i bruk et interaktiv rapporteringssystem Vår 2015: - Aktivitetslederkurs for barneidrett: 16 timer. - Verdens-cup Vikersund. - Ny runde klubbutviklingstiltak

10 - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler og i idrettslag. - Evaluering: Hva lykkes vi med og hva må justeres? - Vi har fått alle samarbeidspartnerne med på en lignende blogg som Høst 2015: - Nytt lederkurs for ungdom. - Ny utplassering av trenerressurser fra ledelsesfaget gjennom partnerskapsavtalen. - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv Erfaringssamling for idrettslag. Vår 2016: - Ny runde med klubbutviklingstiltak. - Ny runde med aktivitetslederkurs for barneidrett: 16timer. - Ungdoms-OL på Lillehammer. - Evaluering av prosjektet. - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler. Arrangementsfasen: Under alle arrangementene vil vi bruke elever og andre ressurspersoner. 2014: - Moving Olympiske LEKER 2015: - Verdens-cup Vikersund - Olympiske LEKER 2016: - Ungdoms-OL på Lillehammer - Olympiske LEKER

11 Kostnadsplan Tittel SUM Aktivitetslederkurs barneidrett Aktivitetsoppdrag skole og IL Evaluering Interaktivt rapporteringssystem (eks Klubbutviklingungdomsløft Kompetanssamling Frisklivssentralen Lederkurs for ungdom Moving Aktiv365 og idrettslinje elever Olymiske LEKER x 3 skoler Oppfølging-/inspirasjonssa mling Aktiv Prosjektledelse/ -admin (til sommer2016) Rosthaug vgs - utvikle ledelsesfaget Trenere til IL fra ledelsesfaget Ungdoms OL Lillehammer Utvikle samhandlingsmodeller/inn gå partnerskapavta Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud idrettskrets Regionale utviklingsmidler Sum finansiering Geografi 600-Buskerud, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato IDRETT-# v1-partnerskapsavtalen_KOVS.docx IDRETT-# v1-vedlegg_til_partnerskapsavtalen.docx

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 62 Høgskolen i Nesna 2005 Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Kolbjørn Hansen Pris kr. 125,-. ISBN 82-7569-118-4 ISSN 0805-3154 Evaluering AKTIV OPPVEKST

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer