ÅRSRAPPORT FOR OSLO KFU SKOLEÅR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR OSLO KFU SKOLEÅR 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR OSLO KFU SKOLEÅR 2013 HØST 2013 VÅR

2 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT OSLO KFU SKOLEÅR Oslo KFUs sammensetning (skoleår )... 3 KFU-møter... 4 Kontaktinformasjon... 4 Hjemmeside... 4 Infoside på Facebook... 5 Infoskriv... 5 Spørreundersøkelse... 5 Årshjul skoleår Handlingsplan for Oslo KFU... 6 Samarbeid med Utdanningsetaten... 6 Samarbeid med Skolebyråden... 6 Møter i skolegruppene Skolegruppe A... 7 Skolegruppe B... 7 Skolegruppe C... 7 Skolegruppe D... 7 Skolegruppe E... 7 Skolegruppe F... 7 Møte i Ta følge til skolen aksjon... 7 Kurs i regi av Oslo KFU... 8 Hovedsatsing i 2013:... 8 FAU Stormøte... 8 Møter og kontakter... 8 SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo)

3 ÅRSRAPPORT OSLO KFU SKOLEÅR Oslo KFU er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune. Formålet med Oslo KFU er å styrke hjem-skole samarbeidet ved og aktivt dra veksler på både foresatte og ansatte ressurspersoner. Oslo KFU skal påvirke den kommunale skolepolitikken til elevenes beste ved å skape grunnlaget for en fruktbar og løsningsorientert dialog med samtlige parter som angår elevene. Oslo KFUs sammensetning (skoleår ) Oslo KFU har et styre med en leder, nestleder og styremedlem, en ansatt sekretær i 30% stilling (fast ansatt fra 2012) og hver skolegruppe har en leder og en nestleder. Leder/nestleder for hver skolegruppe er også medlem i Oslo KFU. Representerer Verv Navn Tilknyttet skole/evt verv Oslo KFU Leder John Sørland Brannfjell/FAU-nestleder Oslo KFU Nestleder Vickey Bonafede Bryn/Fungerende leder Oslo KFU Styremedlem Kerstin Torell Bakås skole, Medlem Skolegruppe A Leder Ida Skaar Nedre Bekkelaget/FAU-medl Skolegruppe A Vara Jon Helge Løken Bjørnholt/DS-leder Skolegruppe B Leder Vickey Bonafede Bryn/Fungerende leder Skolegruppe B Nestleder Magnhild Brenaas Skullerud/FAU-leder Skolegruppe B Ressursperson Erlend des Bouvire Trosterud skole sekretær i FAU Skolegruppe C Skolegruppe C Leder, (Nestl tom 04.12) Nestleder (Leder tom 04.12) Kerstin Torell Vickey Bonafede Bakås/FAU-leder Bryn/FAU-leder Skolegruppe C Ressursperson Emilie Byfuglien Trosterud skole Sekretær i FAU Skolegruppe C Ressursperson Saira Khan Rommen skole Leder i FAU Skolegruppe C Ressursperson i skolegruppen og for Oslo KFU Allan Gloinson Stovner skole Nestleder i FAU Skolegruppe D Leder Trond Karlsen Nordtvet/FAU-leder Skolegruppe D Nestleder Vidar Flengstad Bjøråsen/FAU-leder Skolegruppe E Leder (tom 02.14) Anders Moss Nordberg/FAU-medlem Korsvoll 3

4 Skolegruppe E Nestleder Selje Lyngset Bjølsen/FAU-medlem Skolegruppe E Nestleder (fom 12.14) Kristin Nordseth Nordberg/FAU-leder Skolegruppe E Vara Karen Aronsen Disen/FAU-leder Skolegruppe E Vara Camilla Rom Grefsen/FAU-leder Skolegruppe F Leder Håkon Kristensen Vinderen/DS-leder Skolegruppe F Nestleder Benedicte Haug Bestum/SAMFOR Skolegruppe F Vara Amy Myrstrand Vinderen/FAU-leder Oslo KFU/ansatt Sekretær 30% Victoria Le (FOM. 1. sept. 2012) KFU-møter 11 møter er avholdt i perioden (Ref. Hjemmeside). 15. August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni 2014 Kontaktinformasjon Oslo KFU mottar kontaktinformasjon på FAU-ledere og evt andre som DS-ledere og FAUmedlemmer. Det velges ofte ny FAU-leder/-medlemmer sent på høsten, og det kan ta mange måneder før alle nyvalg har blitt meldt inn. På tross av mange purringer, også til rektorer/skoleadm mangler ofte oppdatert informasjon. Imidlertid skjer det at nye FAU-ledere får videresendt info fra rektor, uten at Oslo KFU får melding om det. Enkelte ganger kontaktes skolene hvis man vet det mangler kontakt, men dette gjøres ikke automatisk. Hjemmeside Oslo KFU har en hjemmeside, Den administreres av sekretær og leder. På hjemmesiden er generell informasjon om Oslo KFU, det legges ut informasjon om tid for møter og kurs, innkallinger, invitasjoner og referater til møter, kurs oa i Oslo KFUs regi. I tillegg legges det ut presentasjoner og linkes til relevant informasjon og erfaringsdokumenter. Hjemmesideadressen skrives på all korrespondanse og informasjon fra Oslo KFU. 4

5 Infoside på Facebook Oslo KFU har siden 10. november 2011 hatt infoside på Facebook. Her legges det ut link til innkallinger, referater, presentasjoner, informasjon osv som legges ut på hjemmesiden. I tillegg linkes det til relevant informasjon for foreldre og FAUer i Osloskolen via delinger fra eks FUG og andre infosider om skole på FB, samt avisartikler og annet. Ved å trykke «liker» får foreldre, FAU-medlemmer og andre interesserte oppdatering om det som legges ut på FB-siden. Ved utgangen av skoleåret er det 152 personer som «liker» siden som får slike oppdateringer. Infoskriv Det er sendt ut seks infoskriv til alle FAU-ledere, rektorer, og evt andre som er på Oslo KFUs epostliste. FAU-leder bes om å bekjentgjøre innholdet i infoskriv fra Oslo KFU til samtlige medlemmer i sitt FAU. Spørreundersøkelse I løpet av skoleåret ble det gjennomført to spørreundersøkelser: Januar 2013: Fokus på Digital mobbing Juli 2014: Generell undersøkelse til alle FAU er i regi av Oslo KFU Årshjul skoleår Det lages et årshjul for arbeidet i Oslo KFU hvor det fremkommer tidspunkt for faste møter, kurs og annet. 5

6 Handlingsplan for Oslo KFU Det er utarbeidet en handlingsplan for Oslo KFU Her er Oslo KFUs arbeidsoppgaver listet opp, med tiltak, og medlemmene i Oslo KFU har fått sine ansvarsfelt. Arbeidsgruppe Beskrivelse Ansvarlig/medlemmer FAU-leder kurs Arrangere og holde «kurs» for nye FAUledere Vickey/Arb.gruppe (oktober) hver høst. En innføring i vervet og motivasjon til engasjement. Inspirasjonsfilm Samhandle med UDE om produksjon av en informasjons- og inspirasjonsfilm: «Foresattes engasjement rundt barns skolegang». Selje, Vickey og John FAU Stormøte (mars) SAMFOR Skolebehovsplan Skolevei Holdningsskapende arbeid Referansegruppe for flerårlig skoleutviklingsprosjekt Arrangere «stormøte» med UDE hvert vår (midten av mars). Krav og forventinger veien til gjensidig respekt og samarbeid mellom hjem og skole Et fellesmøte for FAU lederne i regi av Oslo KFU. Tverretatlig samarbeid om rusforebygging. Bry deg Foreldrenettverksgrupper fordi nærmiljøet betyr mest. Utarbeider en guide for foreldre ang problematikken rundt skolebehov Arbeide med å kartlegge saksgang og prosesser rundt trafikkspørsmål ifm skoler og skolevei. Ansvarliggjøring av Driftstyrene i forhold til Elevundersøkelsen og oppfølging av psykososial miljø i skolene. Oppstart 2. mai 2012: Deltakelse i Referansegruppe for et flerårlig skoleutviklingsprosjekt. PL er Mette Gaarder. Vickey, Allan/Arb.gruppe Benedicte og Per Robert, (Selje) Anders, Vickey + ressurspersoner Benedicte/(Carina) + ressurspersoner Kerstin, Anders + ressurspersoner Anders, John Samarbeid med Utdanningsetaten Oslo KFU har en kontaktperson i Utdanningsetaten. For 2012 har det vært områdedirektør Petter Hagen i skolegruppe E. Det gjennomføres møter mellom styret i Oslo KFU og kontaktpersonen i UDE, samt kontakt via telefon/epost i saker gjennom året. Spesielt ifm FAU Stormøtet er det tett kontakt mellom Oslo KFU og UDE, hvor direktør for UDE Astrid Søgnen deltok på møtet. Samarbeid med Skolebyråden Styret i Oslo KFU gjennomfører møter med skolebyråden stort sett halvårlig. På møtene tar man opp aktuelle tema. Det er skolebyråden som gjør vedtak om økonomisk støtte til Oslo KFU, inkl midler til ansettelse av sekretær, for tiden en fast 30% stilling. 6

7 Møter i skolegruppene Det er avholdt 3-4 møter i skolegruppene (ref. hjemmesiden). Referater fra hvert enkelt møte finnes på under Skolegrupper. Skolegruppe A 20. November 2013: Presentasjon av SaLto i Bydelen på Lofsrud skole 11. Februar 2014: Erfaringsutveksling på Kastellet skole 05. Mai 2014: Fokus på skolemiljø (SMU) og skole-hjem samarbeid på Bjørnholt skole Skolegruppe B 14. November 2013: Idemyldring på Oppsal skole. 23. Januar 2014: Skole- og nærmiljø møte med SaLto Koordinator: Vålerenga skole Fellesmøte med skolegruppe C. 24. April 2014: Det gode resultat på Wahl skole. Skolegruppe C 07. November 2013: Samarbeid FAU Driftsstyre å Lutvann skole. 23. Januar 2014: Skole og nærmiljø Møte med SaLTo koordinator: Vålerenga skole felles møte med skolegruppe B. 23. April 2014: Klasseledelse Elevrådet SAMFOR på Haugenstua skole. 21. Mai: Avlyst møte på grunn av travel måned. Skolegruppe D 03. Desember 2013: Områdedirektør Trond Karlsen ga informasjon om behandlingav permisjonsreglementet, matematikksatsningen og resultater i skoleområdet på Løren skole 08. Mai 2014: Presentasjon av elevundersøkelse 2013 på Grünerløkka skole Skolegruppe E 14. November 2013: Informasjon fra UDE v/områdedirektør Petter Hagen. Hovedmål og satsingsområdene til UDE og erfaringsutveksling (AKS, Permisjonsregler) på Vestre Aker 12. Februar 2014: Skolebehovsplan på Kringsjå skole 22. April 2014: Presentasjon av elevundersøkelsen 2013 og Oslostandard for skole-hjem samarbeid på Bolteløkka skole Skolegruppe F 10. Oktober 2013: Erfaringsutveksling og ny informasjon fra Oslo KFU og Utdanningsetaten på Vinderen skole. 14. Januar 2014: Trafikksituasjon rundt nye Bjørnsletta skole på Lysejordet skole 06. Mai 2014: Erfaringsutveksling og nytt fra Oslo KFU på Bogstad skole. Møte i Ta følge til skolen aksjon Oslo KFU startet en Ta følge til skolen aksjon 20. august Målsetning for aksjonen ble fastsatt på et felles skolegruppemøte for gruppe B og C på Rustad skole den 07.mai. På møtet deltok representant for Swarco (leverandør av variable fartskilt) og SaLto koordinator fra bydelen Eivind Fivesdal. 7

8 . Kurs i regi av Oslo KFU Det ble arrangert FAU-kurs onsdag 16. oktober 2013 på Etterstad videregående skole. Etter noe innledende informasjon om FAU og Oslo KFU var det workshop. I KFU-infoskriv for oktober ble det sent ut PPT-presentasjon fra kurset. Kursevalueringene viste at nye FAUere savner opplæring. Ny infobrosjyre (20 sider!) delt ut og ligger også ute på hjemmesiden hvis man ønsker å laste den ned. Hovedsatsing i 2013: FAU Stormøte Vårens FAU Stormøte ble avholdt i Utdanningsetatens lokaler tirsdag 12. mars med tema «Krav og forventninger veien til gjensidig respekt og samarbeid mellom skolen og hjemmet Det deltok drøyt 100 deltakere, FAU-ledere, FAU-medlemmer og rektorer. Møtet startet med en hovedinnledning ved Astrid Søgnen (direktør i Utdanningsetaten) og Allan. Videre understreket Kjersti Falck (Foreldre Utvalg for Grunnopplæring) viktigheten av begeistring og motivasjon. Det er viktig å snakke skole opp. Hjem-skolesamarbeid er et ikkeeksisterende tema i lærerutdanningen og medfører at nyutdannede lærere ikke alltid bidrar til god kommunikasjon og den gode elevsamtalen. Rektor Jarle Sandven fra Tiurleiken skole har klart det kunststykke å løfte eleven trass i lav foreldremedvirkning og trass i en foreldregruppe uten kapasitet til å hjelpe med lekser. Stormøtet avsluttet med at Oslo Skolebyrået Anniken Haugli snakket om at omdømme er viktig for at en skole skal ha full dekning viktighet er å snakke skolen opp for på den måten å bygge nærmiljøet. Oppsummering: Det er ingen tvil om at alle er enige i at samarbeid er viktig og barnas læring er det viktigste. Engasjement er viktig for skolen, elevene og nærmiljøet. Foreldre må oppmuntres til å bidra den man kan og at et lite bidrag er bedre enn intet. At man blir tillitsvalgt sender også signaler til barna at man bryr seg og er til å stole på. Oslostandarden et viktig hjelpemiddel. Kreve informasjon og kvalitet. Møter og kontakter Oslo KFU har kontakt og gjennomfører møter med en rekke organisasjoner og personer. Som oftest er det leder John Sørland som representerer Oslo KFU. I perioden har det vært følgende møter og kontakter: Fellesmøter hos Bymiljøetaten, aksjon skolestart (Ref. Vickey, Thom Steen og Carina Swensson) Møte med FUG (Ref. Anders) Islamsk råd (møte med ny leder. Ref. john) 8

9 SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo) Benedicte Haug er Oslo KFUs representant i Samfor (samarbeidsutvalg for foreldrefokusert forebygging i Oslo). Andre representanter i Samfor er fra Rusmiddeletaten, Utdanningsetaten, Næringsetaten, Oslo politidistrikt, organisasjonen Av og Til og SaLTo. SAMFOR fungerer som et tverrfaglig nettverk for felles front i det rusforebyggende arbeidet blant unge. 12. Februar 2014 ble det arrangert et Bry deg seminar for alle FAU-ledere/medlemmer. Inspirerende foredrag I hodet på en tenåring ble holdt av Mia Börjesson 9

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer)

FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer) FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer) FOR BJØRNHOLT SKOLE - Januar 2009 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HÅNDBOKA... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Revisjon... 4 2. LOVER OG REGLER... 4 2.1

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Skullerud ROMTILTAKET RAPPORT 2012 1 Innhold: 1. Bakgrunn og målsettinger 2. Organisasjon 3. Aktiviteter og satsingsområder 2012: a) Lokal omorganisering

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer