PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar Raushet Vitalitet Kvalitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet."

Transkript

1 PROSPEKT LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015 Raushet Vitalitet Kvalitet Kontaktpersoner: Jon Henrik Wien Linn B. Sollund-Walberg Direktør Seniorrådgiver Viken senter Bedriftskompetanse as Tlf: Tlf:

2 Her vil du finne ytterligere informasjon om stillingen som Leder Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Dokumentet gir en presentasjon av: Stillingsutlysning Virksomheten Funksjonsbeskrivelse for stillingen Kompetanse og egenskaper som vil være viktig for å lykkes i stillingen Rekrutteringsprosessen STILLINGENS ATTRAKTIVITET En spennende og ung arbeidsplass der helhetlig tenkning er utgangspunkt for utforming og innhold Stillingen har en kombinasjon av faglige oppgaver og lederoppgaver Et stimulerende og godt tverrfaglig miljø En arbeidsplass som gir faglig og personlig utvikling 2

3 Stillingsutlysning Viken senter for psykiatri og sjelesorg ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Troms fylke, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en diakonal stiftelse og består av Klinikkenheten og Kurs- og veiledningsenheten. Kurs- og veiledningsenheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle, med landsdelens særskilte behov for øyet. Det gis tilbud om samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, konferanser, samtaler og veiledning, rekreasjon og retreat. Enheten er under utvikling og har i dag 2,5 årsverk. Viken senter har totalt 58 ansatte. Vi søker Leder for Kurs- og veiledningsenheten som gjennom engasjement, mulighetsperspektiv og faglig stolthet ønsker å lede den daglige drift og videre utvikling av Kurs- og veiledningsenheten. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og favner et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. Stillingen inneholder inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Som leder vil du ha ansvar for: Ledelse av Kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet med direktør og øvrig ledergruppe som nærmeste samarbeidspartnere Faglig ansvar og strategisk ledelse, herunder videreutvikling av enheten og utadrettet virksomhet i samsvar med overordnet strategiplan Gjennomføring og utvikling av fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan Ledelse og utvikling av personalet Økonomi utarbeidelse og oppfølging av budsjett Drift i henhold til gjeldende lovverk Internkontroll og rapportering Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Vi søker kandidater med høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende. Det forutsettes kompetanse innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende. Erfaring fra pastoral eller diakonal tjeneste er en fordel. 3

4 Det er ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomheten. Aktuell kompetanse kan være: kompetanse i arbeidsveiledning, helsefaglig kompetanse, terapikompetanse (gjerne familieterapi/parterapi), pedagogikk eller psykologi. Kandidater bør ha ledererfaring. Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for svakere ledererfaring eller manglende flerkompetanse/dobbeltkompetanse. Vi verdsetter egenskaper som fleksibilitet og åpenhet som grunnlag for godt samarbeid. Du må være tydelig og handlekraftig, samt evne å arbeide utadrettet med å styrke kundegruppen. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: et stimulerende og godt tverrfaglig miljø en virksomhet med fokus på faglig og personlig utvikling et givende og dynamisk miljø hvor helhetlig tenkning er utgangspunktet for vårt virke Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Nærmere opplysninger om stillingen, samt prospekt, kan fås ved henvendelse til direktør Jon Henrik Wien, tlf , eller Bedriftskompetanse AS ved seniorrådgiver Linn Sollund-Walberg, tlf Søknad sendes via - søk på id.nr Søknadsfrist: 22. januar

5 Om Viken Senter for psykiatri og sjelesorg Stiftelsens målbilde: Overordnet mål STYRKE MENNESKETS MULIGHET TIL Å MESTRE LIVETS UTFORDRINGER De som benytter seg av vårt tilbud skal: Hovedmål Møte en unik verden der natur, arkitektur og relasjoner spiller sammen for å fremme helende prosesser Møte ansatte som ser og er åpen for de mange sider ved det å være menneske Delmål Dette vil vi oppnå gjennom: Å ha fokus på og utvikle det gode møte mellom mennesker Å gi behandlings- og forebyggende tilbud som utnytter de enkelte faggruppers kompetanse, og våre målgruppers ressurser At våre prioriteringer formes av viten om at mennesker påvirkes av sine naturlige og menneskeskapte omgivelser Dette vil vi oppnå gjennom: Å møte reflekterte og etisk bevisste ansatte med fokus på kulturelt og livssynsmessig mangfold i en nordnorsk kontekst Å ivareta det mangesidige ved det å være menneske gjennom en bevisst holdning til alle livets dimensjoner det psykiske, fysiske, åndelige og sosiale Å romme menneskers streben, gi rom for fortvilelse, og samtidig fremme deres styrke og mulighet for utvikling og vekst Overordnet mål EN FREMTIDSRETTET OG VITAL KOMPETANSEORGANISASJON Vi skal: Hovedmål Delmål Være en samfunnsnær og aktiv bidragsyter innen våre fagfelt gjennom åpenhet, kvalitetsutvikling og forskning Dette vil vi oppnå gjennom: Å være et faglig tyngdepunkt innen psykisk helse, forebygging, forskning og sjelesorg som er kjent og anerkjent i Norge Å bidra aktivt i faglig kollegiale nettverk og samfunnsdebatter med vår viten og kunnskap Å ha en god relasjon til alle våre samarbeidspartnere Være en attraktiv, lærende og innovativ organisasjon med et godt arbeidsmiljø Dette vil vi oppnå gjennom: Å være en organisasjon som er best mulig tilpasset institusjonens formål og oppgaver, og som sikrer rasjonell og økonomisk bærekraftig drift Å være åpen for utvikling av tilbudet i forhold til behov og resultater Å være en attraktiv arbeidsplass basert primært på et godt arbeidsinnhold, men også med konkurransedyktige betingelser Å opprettholde og videreutvikle rammer og strukturer i virksomheten som bidrar til sammenheng og forutsigbarhet 5

6 Om Kurs- og veiledningsenheten Stiftelsen Viken senter for psykiatri og sjelesorg ble etablert 22. april 2006 og er en landsdekkende institusjon innen helse, med tilbud innen forebygging og behandling. Kursog veiledningsenheten har i denne tiden hatt varierende rammer og vilkår for utvikling, og vært i en langvarig undersøkende fase for å finne en solid plattform. Enheten har gjennom sine tilbud etablert et godt omdømme i markedet man har operert i, og har i stor grad bidratt til markedsføring og omdømmebygging for Viken senter som helhet. Kurs- og veiledningsenhetens tilbud skiller seg ut fra det øvrige tilbudet gjennom å tilby forebyggende lavterskeltilbud med utspring i et høykompetansemiljø innenfor relasjonsog/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Tjenestene tilbys primært i nord på stedlig og på eksterne arenaer. Ambisjon Styrke menneskets mulighet til å mestre livets utfordringer gjennom et forebyggende lavterskeltilbud. Målbilde Mål KoV skal bli den foretrukne tilbyder av samlivskurs og familiesamlinger i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 50 % av omsetningen. Tiltak Opprettholde og videreutvikle vår relasjon til Forsvaret. Herunder samlivskurs og utvikling av nye prosjekt ift ivaretaking av veteraner og deres familier. Kontakte organisasjoner og konsern for levering av samlivskurs. Opprettholde og videreutvikle familiesamlinger. Herunder LEVE, flyktningmottak og psyk. uth. og deres pårørende. Utvikle sorggruppeuker og tilby dette nasjonalt. KoV skal bli den største tilbyder av forebyggende samtaler og veiledning i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 15 % av inntektene. Etablering av rask psykisk helsehjelp, se HD side om samhandlingsref. Kontakte Helsetjenesten i kommunene i Midt-Troms for å inngå et formelt samarbeid. Oppfølging av det politiske miljø med tanke på utvikling av lavterskeltilbud. Gjenoppbygge relasjonen mot det kirkelige markedet og ansatte i asylmottak. KoV skal være den ledende tilbyder av rekreasjon, og skal kunne tilby retreat i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 20 % av inntektene, dette inkluderer Gjestehusinntektene. Oppfølging av allerede inngåtte intensjonsavtaler med det kirkelige miljøet og Forsvaret. Kontakte Helse Nord, fylkene og kommuner ift utvikling av forebyggende lavterskeltilbud i nord. Kontakte NAV for et formelt samarbeid. Skape gode relasjoner med familievernkontorer og andre aktuelle miljøer. 6

7 KoV skal tilstrebe å være en kompetent tilbyder av kurs og konferanser innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Tilbudet skal tilpasses etterspørselen og innen 3 år skal dette utgjøre 10 % av inntektene. Arbeide systematisk for å knytte til oss ekstern fagkompetanse. Samarbeide med Kildehuset ved MB om utvikling og salg av kurstilbudet. Utvikle samarbeid med SANKS. Videreutvikle samarbeid med Institutt for sjelesorg og KUN. Utvikle samarbeidet med klinikkenheten for bedre tilgang på fagkompetanse til å utvikle tidsaktuelle kurstilbud. Utvikle ny nettside og bedre søkefunksjonen. KoV skal bidra til å utvikle Viken senter til en nasjonal kompetansetjeneste innen våre fagfelt. Innen 3 år skal dette utgjøre 5 % av inntektene. Styrke våre relasjoner til relevante miljø nasjonalt, for videreutvikling av kompetansehevende tilbud og forskning. Utvikle kompetente fagansatte inne relasjon og sjelesorg. I samarbeid med klinikken skal KoV arrangere 2 fagdager i året. Etablere faglig samarbeidsfora hvor fagpersoner fra Klinikkenheten og KoV deltar. Ansatte Gjeldende bemanningsplan består av 1 lederstilling/fagstilling, 0,5 stilling fagansatt og 1 stilling administrasjon; kunde- og markedsføringskonsulent. Enheten er under omorganisering og utvikling, og vil i den forbindelse kunne bli endret. Målgrupper Kurs- og veiledningsenheten har følgende målgrupper: enkeltpersoner, par, familier ledere, tillitsvalgte og team i organisasjoner og virksomheter hjelpere innen sosial-, helse- og utdanningssektoren, kirker, menigheter, flyktningmottak, kriseteam, kriseledelse og frivillige organisasjoner ansatte i Forsvaret, samt andre store bedrifter og organisasjoner Enheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming, slik at en ser sammenhengen mellom de ulike aspekter i menneskets liv; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle. Særlig fokus er: kommunikasjon samspill følelser håndtering av sorg og kriser det å stå i en konfliktsituasjon grensesetting hindre utbrenthet mobilisering av egne ressurser tvil og tro finne gode veier videre i livet 7

8 Viken senter har avtale med Feltprestkorpset i Forsvaret om stedlig gjennomføring av pastoralklinisk utdanning, og avtale med Forsvaret om landsdekkende tilbud av samlivskurs (PREP) sammen med Modum bad. Produkter og tjenester KoV har valgt å dele sine produkter inn i faglige tilbud, som utgjør kjerneaktiviteten, og gjestehusvirksomhet som anses som et supplement. Kombinasjonen av disse er en styrke. Faglige tilbud Gjestehusvirksomhet Produkter Faglige arrangement Samtaler og veiledning Rekreasjonsopphold og retreat Overnatting Teknisk arrangør Innhold Samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuelle- eller parsamtaler og undervisning Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Møteromspakker og vertskapsfunksjoner Faglige arrangement Faglige arrangement består av samlivskurs, familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Enheten har et særlig fokus på kommunikasjon og samspill, sorg og kriser, grensesetting, konflikthåndtering, hindre utbrenthet, kulturforståelse, etikk og religion. KoV tilbyr PREP samlivskurs for par. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. Dette er et forebyggende pedagogisk program som har fokus på å styrke nærhet og samhold i parforholdet. KoV arrangerer ulike familiesamlinger for familier som har vært utsatt for ulike stressrelaterte hendelser. Ett eksempel er Familiesamling for etterlatte etter selvmord, som har vært arrangert flere ganger på Viken senter i samarbeid med LEVE Nordland, Troms og Finnmark. Denne type familiesamling kan skreddersys også for andre målgrupper innen samspill og sorgproblematikk. Det har også vært arrangert familiesamlinger for familier i asylmottak som har fått utkastelsesvedtak. Mest aktuelt nå er å utvikle et familietilbud for veteranfamilier i Forsvaret. Tema for ulike fagdager og kurs kan være: Ivaretaking av kriseteam og mennesker i hjelperroller ved kriser, kurs for sorggruppeledere og mennesker som arbeider med sorg, hindring av utbrenthet og god grensesetting, selvutviklende kurs, håndtering av endringer og tap i livet (som å leve med kronisk sykdom), samt vanskelige følelser, tema innen psykisk helse, samhandling, konflikthåndtering, kurs for pårørende til psykisk syke og psykisk utviklingshemmede, samt tema innen stressmestring og etikk. I tillegg til å tilby kompetansehevende konferanser og kurs, ønsker KoV å utvikle tilbud sammen med godkjente utdanningsinstitusjoner som kan være studiepoenggivende. KoV 8

9 er i dag et godkjent studiested for Pastoralklinisk Utdanning. Dette tilbys i samarbeid med Feltprestkorpset i Forsvaret. KoV ønsker å utvikle flere tilsvarende studiepoenggivende kurs i samarbeid med andre institusjoner og Universitet/høyskoler, både i nord og sør. En forutsetning er at de støtter opp under vår profil innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Samtaler og veiledning KoV tilbyr ulike former for samtaler og veiledning i et forebyggende perspektiv til enkeltpersoner, par og for grupper med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det skilles mellom personlig veiledning og sjelesorgsamtaler (inkl. mulighet for åndelig veiledning). Erfarne veiledere eller sjelesørgere kan også ta på seg støttesamtaler over tid for mennesker som har, eller har hatt, en psykisk lidelse, dersom veileder/sjelesørger har merkunnskap innen psykisk helse. Støttesamtaler er ikke behandling eller uttalt terapi, men som ordet sier, en støtte for mennesker som trenger en fast samtalepartner over tid, og som kan ha god terapeutisk effekt. Følgende temaområder er vanlige: Relasjoner og samspill, kommunikasjon, følelser, håndtering av sorg og kriser, gudsbilde og trosliv, det å stå i en konfliktsituasjon, grensesetting, hindre utbrenthet og å finne nye veier videre i livet. En slik bredde i samtaletilbudet er unikt og skiller oss fra andre tilbydere. Sjelesorgsamtaler henviser til ordet sjelesorg og betyr som tidligere nevnt omsorg for sjelen. Som fagområde innen teologi handler det i første rekke om samtalen mellom to personer, en sjelesørger og en klient, og hvordan denne samtalen skal utføres på best mulig vis. Erfaring viser at en del mennesker misforstår begrepet sjelesorg og tror at det hovedsakelig er sorg som må være tema. Andre tror at et åndelig eller religiøst tema må ha fokus i slike samtaler. Dette gjelder verken for sjelesorgen generelt eller sjelesorgtilbudet ved Viken senter. Klienten er den som legger føring for hvilke tema som ønskes belyst, og sjelesørger skal være forberedt på å kunne ta imot tema fra alle dimensjoner. KoVs retning innen sjelesorgfaget er diakonal (omsorg) og knyttet opp mot senterets visjon. Den skal være åpen for alle dimensjoner i menneskelivet, som det psykiske, fysiske, sosiale og åndelige/eksistensielle. Åndelig veiledning defineres ved Viken senter som en undergruppe under fagområdet sjelesorg. Klienter som ønsker åndelig veiledning kan få dette. Her vil hovedfokus være klientens relasjon med Gud, og sjelesørger har oppgaven å være medvandrer og forbeder for klienten. Sjelesørgere kan også, dersom klienten ønsker det, tilby og legge til rette for ulike former for ritualer, forbønn, nattverd og skriftemål. God grensesetting i sjelesorgrelasjonen vektlegges særskilt. De ansatte ved Viken senter vil ut fra allmenn kompetanse, tilleggskompetanse og fordypning kunne tilby gruppeveiledning, arbeidsveiledning, tilpassede gruppeopplegg og undervisning og foredrag innenfor en rekke ulike livstema. KoV tilbyr ulike former for gruppeveiledning for 5-9 deltakere. Gruppene kan være langsgående selvutviklingsgrupper. Utdannede arbeidsveiledere tilbyr arbeidsveiledningsgrupper. I tillegg tilbys rene støttegrupper/temagrupper, som sorggrupper. Sorggruppetilbudet skal være definert som korttidsgrupper over samlinger, med en klar avslutning. I flere av KoV sine fagtilbud er samtalegrupper/familiesamtaler inkludert. 9

10 Rekreasjonsopphold og retreat KoV tilbyr to ulike rekreasjonstilbud som fokuserer på forebyggende samtaler og undervisning, kombinert med overnatting. Den ene typen er for enkeltpersoner eller par, og den andre typen er for grupper. Programmet for en rekreasjonsuke tilsier at hver gjest skal få mulighet for inntil tre samtaler, undervisning og fri benyttelse av fasiliteter og anlegg. Et rekreasjonsopphold ved Viken senter kan beskrives som en pause i hverdagen, der den enkelte gjest selv kan forme innholdet etter ønsker og behov. Retreat kan defineres som en religiøs form for rekreasjonsopphold. For dette tilbudet er vår kjernekompetanse den tverrfaglige bakgrunnen våre ansatte har innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Gjestehusvirksomhet Gjestefløya har 8 doble rom for utleie, med eller uten måltider. Rommene er av god kvalitet og har et enkelt uttrykk, tenkt helhetlig i Viken senters ånd. Dette betyr blant annet at det ikke finnes TV på rommene. På Gjestefløya har imidlertid gjestene tilgang til felles kjøkken og stue med TV og PC. Det er trådløs internettilgang. Vår lokalisering i rolige og naturskjønne omgivelser er en fordel for de produkter vi tilbyr, da denne lokaliseringen gir rom for ro, ettertanke og refleksjon. KoV tilbyr i tillegg møteromspakker og vertskapsfunksjoner, enten ferdig pakket eller ved at de skreddersys. Her finnes kurs- og møtelokaler og Kongressalen som rommer inntil 100 mennesker. Alle kurslokalene er lyse og utstyrt med nødvendig AV-teknologi. Særkompetanse ved KoV Det vektlegges at de fagansatte har, eller tilegner seg, flerkompetanse i forhold til enhetens kjernevirksomhet. Særskilt vektlegges relasjonskompetanse og sjelesorgfaglig kompetanse. Det vil være en fordel at fagansatte ved enheten har en dobbelkompetanse innen feltene teologi/diakoni, helsefag/terapi, organisasjonspsykologi/ pedagogikk. Det er en forutsetning med utdanning innen samtalemetodikk og veiledning. Det teoretiske grunnlaget og metodene i integrativ terapi er et viktig verktøy for KoVs tilbud, da metoden vektlegger ressurssiden. Kultur og etnisitet er også et fagområde KoV ønsker å opprettholde særlig kompetanse på. I tillegg har KoV også et mål om å inneha en særkompetanse på hva det vil si å arbeide i Forsvaret, særlig ovenfor veteraner og familier. Åpenhet - et viktig prinsipp Viken senter er åpen for alle, uansett tilhørighet, bakgrunn og tro. Vi har en klar målsetning om å gjøre det vi kan for å motvirke diskriminerende og stigmatiserende holdninger til mennesker med ulike utfordringer blant hjelpere og i samfunnet for øvrig. Vi har åpne dører som går begge veier. 10

11 Ledelsesstruktur Overordnet ledelsesstruktur ved Viken senter følger av figuren under: Leder for Kurs- og veiledningsenheten leder enheten. Enheten har avtale om leveranse av administrative og driftsmessige tjenester med Viken senters administrasjonsenhet og driftsenhet. Relevante aspekter ved bedriftskultur klima/arbeidsmiljø/demografi Høy stabilitet blant de ansatte Høyt arbeidsnærvær Høy grad av medvirkning 11

12 Funksjonsbeskrivelse for stillingen Stillingens tittel: Leder Kurs- og veiledningsenheten Rapporterer til: Direktør Jon Henrik Wien Arbeidssted: Bardu Ønsket tiltredelse: Snarest innen Sentrale arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i direktørens ledergruppe. Det tilligger stillingen et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. I lys av nåværende størrelse og aktivitet antas stillingen å innebære inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Dette vil kunne endre seg med bakgrunn i pågående endringsprosess. De mest sentrale arbeidsoppgavene vil omfatte: Ledelse av kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet i nært samarbeid med direktør og øvrig ledergruppe Faglig ansvar og strategisk ledelse i samsvar med strategiplanen. Videreutvikling av enheten og tilbudet, hvor utadrettet virksomhet vil være en av de primære oppgavene. Personalansvar i henhold til enhver tid gjeldende organisering, samt ansvar for personalets kompetanseutvikling Økonomiansvar, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjett Være oppdatert på gjeldende lovverk og besørge drift i henhold til dette Ansvar for rapportering Internkontroll Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Legge til rette for forskning og evaluering Sørge for at enheten bidrar til å betjene og drifte kapellet ved Viken senter i samarbeid med Klinikkenheten. Gjennomføring og utvikling av fagoppgaver og fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan. Ansvar og myndighet: I henhold til organisasjonsplan for Viken senter. 12

13 Kandidatprofil krav til kompetanse og egenskaper Kompetanse Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende Det forutsettes utdanning innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende, samt erfaring i gjennomføring av samtaler og veiledning Ønskelig med erfaring fra lignende tilbud Erfaring fra prestetjeneste er en fordel Ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomhet. Aktuell kompetanse kan være: - Kompetanse i arbeidsveiledning - Helsefaglig kompetanse - Terapikompetanse, gjerne familieterapi/parterapi - Psykologi Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for manglende dobbeltkompetanse/flerkompetanse. Ledererfaring vil være en fordel, men erfaring med lignende tilbud, relasjonskompetanse/sjelesorgfaglig kompetanse, kan til en viss grad kompensere for svakere ledererfaring Økonomistyring Kvalitetsstyring Erfaring som kursholder og foreleser Gode norske språkferdigheter Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, kombinert med å være tydelig og trives med utadrettet virksomhet Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter Mulighetsorientert evne å bygge enheten videre Motiverende evne å skape trygghet og stolthet Analytisk Strukturert og handlekraftig Samvittighetsfull Selvinnsikt Personlig egnethet vil bli vektlagt. Se gjerne mer informasjon og flotte bilder fra Viken Senter på 13

14 Rekrutteringsprosessen Rekrutteringsprosessen Sikre en målrettet og strukturert prosess Framdriftplan som avklarer tidsplan og fordeling av oppgaver og roller i prosessen. Kravspesifikasjon: En gjennomarbeidet kravspesifikasjon sikrer rett fokus i utlysning og søk, og brukes aktivt i vurderingen av kandidatene. Beskriver nødvendige nøkkekvalifikasjoner, kunnskaper, erfaring, utdannelse og personlige egenskaper Sikre et bredt tilfang av relevante kandidater Annonsering: En attraktiv fremstilling av virksomheten og stillingen skal skape interesse hos de mest attraktive kandidatene. Tekst, språk, grafisk utforming og medievalg vektlegges. Direkte søk etter interessante kandidater gjennom regionalt og nasjonalt nettverk av informasjonskilder. Gjennomgang av egen omfattende database med potensielle kandidater. Velge ut de mest interessante kandidatene Vurdere de utvalgte kandidatenes faglige og personlige forutsetninger for stillingen Sortering og utvelgelse av kandidatene målt opp mot kravspesifikasjonen. Innledende kontakt med disse. Referansesjekk. Kvalitetssikring av kandidater vi ikke har supplerende data på, utover søknad og cv. Atferdstest gjennomføres og benyttes som en del av underlaget for et målrettet intervju, samt gjennomføring av eventuelt case Intervju med 2-4 kandidater. Avsjekk av motivasjon og kvalifikasjoner/egnethet. Ved behov gjennomføres 2. gangsintervju. Referansesjekk. Spørsmål som står igjen etter søknad, test og intervju vektlegges. Kvalitetssikring av kandidatprofil opp mot oppnådde resultater og atferd. Innstilling. Oppfølgingsplan for den utvalgte kandidaten inngår. 14

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta Senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Velkommen til bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon Velkommen til bedriftspresentasjon POSTEN OG BRING Katrine Førland Posten Norge, Konsernstab HR Fagsjef Rekruttering Agenda Posten Norge AS Reisen frem til i dag Målet Veien videre Våre stillinger og rekrutteringsprosess

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no Startfolie God rekruttering: Betydningen av en god start Espen Skorstad Hvem er jeg? Spesialist i arbeids- og organisasjons-psykologi Leder cut-e Agenda Hvorfor er mangfold viktig? Hva er en jobbanalyse?

Detaljer

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester Prester Senter for kliniske fellesfunksjoner Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Sosionomer Ergoterapeuter Prester Kliniske ernæringsfysiologer Pastoralklinisk tjeneste (prestetjeneste) Prestetjenesten

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313).

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313). Kvalsund er en kyst- og fjordkommune i Vest Finnmark med ca 1100 innbyggere. Kommunen har full barnehagedekning og gode helsetjenester. Områdene i kommunen gir fine muligheter til friluftsliv i en vakker

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Program for denne dagen 0830 Åpning forventninger til dagen 0840 IA-ledelse, innledning

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine

Detaljer