PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar Raushet Vitalitet Kvalitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet."

Transkript

1 PROSPEKT LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015 Raushet Vitalitet Kvalitet Kontaktpersoner: Jon Henrik Wien Linn B. Sollund-Walberg Direktør Seniorrådgiver Viken senter Bedriftskompetanse as Tlf: Tlf:

2 Her vil du finne ytterligere informasjon om stillingen som Leder Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Dokumentet gir en presentasjon av: Stillingsutlysning Virksomheten Funksjonsbeskrivelse for stillingen Kompetanse og egenskaper som vil være viktig for å lykkes i stillingen Rekrutteringsprosessen STILLINGENS ATTRAKTIVITET En spennende og ung arbeidsplass der helhetlig tenkning er utgangspunkt for utforming og innhold Stillingen har en kombinasjon av faglige oppgaver og lederoppgaver Et stimulerende og godt tverrfaglig miljø En arbeidsplass som gir faglig og personlig utvikling 2

3 Stillingsutlysning Viken senter for psykiatri og sjelesorg ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Troms fylke, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en diakonal stiftelse og består av Klinikkenheten og Kurs- og veiledningsenheten. Kurs- og veiledningsenheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle, med landsdelens særskilte behov for øyet. Det gis tilbud om samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, konferanser, samtaler og veiledning, rekreasjon og retreat. Enheten er under utvikling og har i dag 2,5 årsverk. Viken senter har totalt 58 ansatte. Vi søker Leder for Kurs- og veiledningsenheten som gjennom engasjement, mulighetsperspektiv og faglig stolthet ønsker å lede den daglige drift og videre utvikling av Kurs- og veiledningsenheten. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og favner et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. Stillingen inneholder inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Som leder vil du ha ansvar for: Ledelse av Kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet med direktør og øvrig ledergruppe som nærmeste samarbeidspartnere Faglig ansvar og strategisk ledelse, herunder videreutvikling av enheten og utadrettet virksomhet i samsvar med overordnet strategiplan Gjennomføring og utvikling av fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan Ledelse og utvikling av personalet Økonomi utarbeidelse og oppfølging av budsjett Drift i henhold til gjeldende lovverk Internkontroll og rapportering Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Vi søker kandidater med høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende. Det forutsettes kompetanse innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende. Erfaring fra pastoral eller diakonal tjeneste er en fordel. 3

4 Det er ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomheten. Aktuell kompetanse kan være: kompetanse i arbeidsveiledning, helsefaglig kompetanse, terapikompetanse (gjerne familieterapi/parterapi), pedagogikk eller psykologi. Kandidater bør ha ledererfaring. Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for svakere ledererfaring eller manglende flerkompetanse/dobbeltkompetanse. Vi verdsetter egenskaper som fleksibilitet og åpenhet som grunnlag for godt samarbeid. Du må være tydelig og handlekraftig, samt evne å arbeide utadrettet med å styrke kundegruppen. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: et stimulerende og godt tverrfaglig miljø en virksomhet med fokus på faglig og personlig utvikling et givende og dynamisk miljø hvor helhetlig tenkning er utgangspunktet for vårt virke Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Nærmere opplysninger om stillingen, samt prospekt, kan fås ved henvendelse til direktør Jon Henrik Wien, tlf , eller Bedriftskompetanse AS ved seniorrådgiver Linn Sollund-Walberg, tlf Søknad sendes via - søk på id.nr Søknadsfrist: 22. januar

5 Om Viken Senter for psykiatri og sjelesorg Stiftelsens målbilde: Overordnet mål STYRKE MENNESKETS MULIGHET TIL Å MESTRE LIVETS UTFORDRINGER De som benytter seg av vårt tilbud skal: Hovedmål Møte en unik verden der natur, arkitektur og relasjoner spiller sammen for å fremme helende prosesser Møte ansatte som ser og er åpen for de mange sider ved det å være menneske Delmål Dette vil vi oppnå gjennom: Å ha fokus på og utvikle det gode møte mellom mennesker Å gi behandlings- og forebyggende tilbud som utnytter de enkelte faggruppers kompetanse, og våre målgruppers ressurser At våre prioriteringer formes av viten om at mennesker påvirkes av sine naturlige og menneskeskapte omgivelser Dette vil vi oppnå gjennom: Å møte reflekterte og etisk bevisste ansatte med fokus på kulturelt og livssynsmessig mangfold i en nordnorsk kontekst Å ivareta det mangesidige ved det å være menneske gjennom en bevisst holdning til alle livets dimensjoner det psykiske, fysiske, åndelige og sosiale Å romme menneskers streben, gi rom for fortvilelse, og samtidig fremme deres styrke og mulighet for utvikling og vekst Overordnet mål EN FREMTIDSRETTET OG VITAL KOMPETANSEORGANISASJON Vi skal: Hovedmål Delmål Være en samfunnsnær og aktiv bidragsyter innen våre fagfelt gjennom åpenhet, kvalitetsutvikling og forskning Dette vil vi oppnå gjennom: Å være et faglig tyngdepunkt innen psykisk helse, forebygging, forskning og sjelesorg som er kjent og anerkjent i Norge Å bidra aktivt i faglig kollegiale nettverk og samfunnsdebatter med vår viten og kunnskap Å ha en god relasjon til alle våre samarbeidspartnere Være en attraktiv, lærende og innovativ organisasjon med et godt arbeidsmiljø Dette vil vi oppnå gjennom: Å være en organisasjon som er best mulig tilpasset institusjonens formål og oppgaver, og som sikrer rasjonell og økonomisk bærekraftig drift Å være åpen for utvikling av tilbudet i forhold til behov og resultater Å være en attraktiv arbeidsplass basert primært på et godt arbeidsinnhold, men også med konkurransedyktige betingelser Å opprettholde og videreutvikle rammer og strukturer i virksomheten som bidrar til sammenheng og forutsigbarhet 5

6 Om Kurs- og veiledningsenheten Stiftelsen Viken senter for psykiatri og sjelesorg ble etablert 22. april 2006 og er en landsdekkende institusjon innen helse, med tilbud innen forebygging og behandling. Kursog veiledningsenheten har i denne tiden hatt varierende rammer og vilkår for utvikling, og vært i en langvarig undersøkende fase for å finne en solid plattform. Enheten har gjennom sine tilbud etablert et godt omdømme i markedet man har operert i, og har i stor grad bidratt til markedsføring og omdømmebygging for Viken senter som helhet. Kurs- og veiledningsenhetens tilbud skiller seg ut fra det øvrige tilbudet gjennom å tilby forebyggende lavterskeltilbud med utspring i et høykompetansemiljø innenfor relasjonsog/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Tjenestene tilbys primært i nord på stedlig og på eksterne arenaer. Ambisjon Styrke menneskets mulighet til å mestre livets utfordringer gjennom et forebyggende lavterskeltilbud. Målbilde Mål KoV skal bli den foretrukne tilbyder av samlivskurs og familiesamlinger i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 50 % av omsetningen. Tiltak Opprettholde og videreutvikle vår relasjon til Forsvaret. Herunder samlivskurs og utvikling av nye prosjekt ift ivaretaking av veteraner og deres familier. Kontakte organisasjoner og konsern for levering av samlivskurs. Opprettholde og videreutvikle familiesamlinger. Herunder LEVE, flyktningmottak og psyk. uth. og deres pårørende. Utvikle sorggruppeuker og tilby dette nasjonalt. KoV skal bli den største tilbyder av forebyggende samtaler og veiledning i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 15 % av inntektene. Etablering av rask psykisk helsehjelp, se HD side om samhandlingsref. Kontakte Helsetjenesten i kommunene i Midt-Troms for å inngå et formelt samarbeid. Oppfølging av det politiske miljø med tanke på utvikling av lavterskeltilbud. Gjenoppbygge relasjonen mot det kirkelige markedet og ansatte i asylmottak. KoV skal være den ledende tilbyder av rekreasjon, og skal kunne tilby retreat i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 20 % av inntektene, dette inkluderer Gjestehusinntektene. Oppfølging av allerede inngåtte intensjonsavtaler med det kirkelige miljøet og Forsvaret. Kontakte Helse Nord, fylkene og kommuner ift utvikling av forebyggende lavterskeltilbud i nord. Kontakte NAV for et formelt samarbeid. Skape gode relasjoner med familievernkontorer og andre aktuelle miljøer. 6

7 KoV skal tilstrebe å være en kompetent tilbyder av kurs og konferanser innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Tilbudet skal tilpasses etterspørselen og innen 3 år skal dette utgjøre 10 % av inntektene. Arbeide systematisk for å knytte til oss ekstern fagkompetanse. Samarbeide med Kildehuset ved MB om utvikling og salg av kurstilbudet. Utvikle samarbeid med SANKS. Videreutvikle samarbeid med Institutt for sjelesorg og KUN. Utvikle samarbeidet med klinikkenheten for bedre tilgang på fagkompetanse til å utvikle tidsaktuelle kurstilbud. Utvikle ny nettside og bedre søkefunksjonen. KoV skal bidra til å utvikle Viken senter til en nasjonal kompetansetjeneste innen våre fagfelt. Innen 3 år skal dette utgjøre 5 % av inntektene. Styrke våre relasjoner til relevante miljø nasjonalt, for videreutvikling av kompetansehevende tilbud og forskning. Utvikle kompetente fagansatte inne relasjon og sjelesorg. I samarbeid med klinikken skal KoV arrangere 2 fagdager i året. Etablere faglig samarbeidsfora hvor fagpersoner fra Klinikkenheten og KoV deltar. Ansatte Gjeldende bemanningsplan består av 1 lederstilling/fagstilling, 0,5 stilling fagansatt og 1 stilling administrasjon; kunde- og markedsføringskonsulent. Enheten er under omorganisering og utvikling, og vil i den forbindelse kunne bli endret. Målgrupper Kurs- og veiledningsenheten har følgende målgrupper: enkeltpersoner, par, familier ledere, tillitsvalgte og team i organisasjoner og virksomheter hjelpere innen sosial-, helse- og utdanningssektoren, kirker, menigheter, flyktningmottak, kriseteam, kriseledelse og frivillige organisasjoner ansatte i Forsvaret, samt andre store bedrifter og organisasjoner Enheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming, slik at en ser sammenhengen mellom de ulike aspekter i menneskets liv; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle. Særlig fokus er: kommunikasjon samspill følelser håndtering av sorg og kriser det å stå i en konfliktsituasjon grensesetting hindre utbrenthet mobilisering av egne ressurser tvil og tro finne gode veier videre i livet 7

8 Viken senter har avtale med Feltprestkorpset i Forsvaret om stedlig gjennomføring av pastoralklinisk utdanning, og avtale med Forsvaret om landsdekkende tilbud av samlivskurs (PREP) sammen med Modum bad. Produkter og tjenester KoV har valgt å dele sine produkter inn i faglige tilbud, som utgjør kjerneaktiviteten, og gjestehusvirksomhet som anses som et supplement. Kombinasjonen av disse er en styrke. Faglige tilbud Gjestehusvirksomhet Produkter Faglige arrangement Samtaler og veiledning Rekreasjonsopphold og retreat Overnatting Teknisk arrangør Innhold Samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuelle- eller parsamtaler og undervisning Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Møteromspakker og vertskapsfunksjoner Faglige arrangement Faglige arrangement består av samlivskurs, familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Enheten har et særlig fokus på kommunikasjon og samspill, sorg og kriser, grensesetting, konflikthåndtering, hindre utbrenthet, kulturforståelse, etikk og religion. KoV tilbyr PREP samlivskurs for par. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. Dette er et forebyggende pedagogisk program som har fokus på å styrke nærhet og samhold i parforholdet. KoV arrangerer ulike familiesamlinger for familier som har vært utsatt for ulike stressrelaterte hendelser. Ett eksempel er Familiesamling for etterlatte etter selvmord, som har vært arrangert flere ganger på Viken senter i samarbeid med LEVE Nordland, Troms og Finnmark. Denne type familiesamling kan skreddersys også for andre målgrupper innen samspill og sorgproblematikk. Det har også vært arrangert familiesamlinger for familier i asylmottak som har fått utkastelsesvedtak. Mest aktuelt nå er å utvikle et familietilbud for veteranfamilier i Forsvaret. Tema for ulike fagdager og kurs kan være: Ivaretaking av kriseteam og mennesker i hjelperroller ved kriser, kurs for sorggruppeledere og mennesker som arbeider med sorg, hindring av utbrenthet og god grensesetting, selvutviklende kurs, håndtering av endringer og tap i livet (som å leve med kronisk sykdom), samt vanskelige følelser, tema innen psykisk helse, samhandling, konflikthåndtering, kurs for pårørende til psykisk syke og psykisk utviklingshemmede, samt tema innen stressmestring og etikk. I tillegg til å tilby kompetansehevende konferanser og kurs, ønsker KoV å utvikle tilbud sammen med godkjente utdanningsinstitusjoner som kan være studiepoenggivende. KoV 8

9 er i dag et godkjent studiested for Pastoralklinisk Utdanning. Dette tilbys i samarbeid med Feltprestkorpset i Forsvaret. KoV ønsker å utvikle flere tilsvarende studiepoenggivende kurs i samarbeid med andre institusjoner og Universitet/høyskoler, både i nord og sør. En forutsetning er at de støtter opp under vår profil innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Samtaler og veiledning KoV tilbyr ulike former for samtaler og veiledning i et forebyggende perspektiv til enkeltpersoner, par og for grupper med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det skilles mellom personlig veiledning og sjelesorgsamtaler (inkl. mulighet for åndelig veiledning). Erfarne veiledere eller sjelesørgere kan også ta på seg støttesamtaler over tid for mennesker som har, eller har hatt, en psykisk lidelse, dersom veileder/sjelesørger har merkunnskap innen psykisk helse. Støttesamtaler er ikke behandling eller uttalt terapi, men som ordet sier, en støtte for mennesker som trenger en fast samtalepartner over tid, og som kan ha god terapeutisk effekt. Følgende temaområder er vanlige: Relasjoner og samspill, kommunikasjon, følelser, håndtering av sorg og kriser, gudsbilde og trosliv, det å stå i en konfliktsituasjon, grensesetting, hindre utbrenthet og å finne nye veier videre i livet. En slik bredde i samtaletilbudet er unikt og skiller oss fra andre tilbydere. Sjelesorgsamtaler henviser til ordet sjelesorg og betyr som tidligere nevnt omsorg for sjelen. Som fagområde innen teologi handler det i første rekke om samtalen mellom to personer, en sjelesørger og en klient, og hvordan denne samtalen skal utføres på best mulig vis. Erfaring viser at en del mennesker misforstår begrepet sjelesorg og tror at det hovedsakelig er sorg som må være tema. Andre tror at et åndelig eller religiøst tema må ha fokus i slike samtaler. Dette gjelder verken for sjelesorgen generelt eller sjelesorgtilbudet ved Viken senter. Klienten er den som legger føring for hvilke tema som ønskes belyst, og sjelesørger skal være forberedt på å kunne ta imot tema fra alle dimensjoner. KoVs retning innen sjelesorgfaget er diakonal (omsorg) og knyttet opp mot senterets visjon. Den skal være åpen for alle dimensjoner i menneskelivet, som det psykiske, fysiske, sosiale og åndelige/eksistensielle. Åndelig veiledning defineres ved Viken senter som en undergruppe under fagområdet sjelesorg. Klienter som ønsker åndelig veiledning kan få dette. Her vil hovedfokus være klientens relasjon med Gud, og sjelesørger har oppgaven å være medvandrer og forbeder for klienten. Sjelesørgere kan også, dersom klienten ønsker det, tilby og legge til rette for ulike former for ritualer, forbønn, nattverd og skriftemål. God grensesetting i sjelesorgrelasjonen vektlegges særskilt. De ansatte ved Viken senter vil ut fra allmenn kompetanse, tilleggskompetanse og fordypning kunne tilby gruppeveiledning, arbeidsveiledning, tilpassede gruppeopplegg og undervisning og foredrag innenfor en rekke ulike livstema. KoV tilbyr ulike former for gruppeveiledning for 5-9 deltakere. Gruppene kan være langsgående selvutviklingsgrupper. Utdannede arbeidsveiledere tilbyr arbeidsveiledningsgrupper. I tillegg tilbys rene støttegrupper/temagrupper, som sorggrupper. Sorggruppetilbudet skal være definert som korttidsgrupper over samlinger, med en klar avslutning. I flere av KoV sine fagtilbud er samtalegrupper/familiesamtaler inkludert. 9

10 Rekreasjonsopphold og retreat KoV tilbyr to ulike rekreasjonstilbud som fokuserer på forebyggende samtaler og undervisning, kombinert med overnatting. Den ene typen er for enkeltpersoner eller par, og den andre typen er for grupper. Programmet for en rekreasjonsuke tilsier at hver gjest skal få mulighet for inntil tre samtaler, undervisning og fri benyttelse av fasiliteter og anlegg. Et rekreasjonsopphold ved Viken senter kan beskrives som en pause i hverdagen, der den enkelte gjest selv kan forme innholdet etter ønsker og behov. Retreat kan defineres som en religiøs form for rekreasjonsopphold. For dette tilbudet er vår kjernekompetanse den tverrfaglige bakgrunnen våre ansatte har innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Gjestehusvirksomhet Gjestefløya har 8 doble rom for utleie, med eller uten måltider. Rommene er av god kvalitet og har et enkelt uttrykk, tenkt helhetlig i Viken senters ånd. Dette betyr blant annet at det ikke finnes TV på rommene. På Gjestefløya har imidlertid gjestene tilgang til felles kjøkken og stue med TV og PC. Det er trådløs internettilgang. Vår lokalisering i rolige og naturskjønne omgivelser er en fordel for de produkter vi tilbyr, da denne lokaliseringen gir rom for ro, ettertanke og refleksjon. KoV tilbyr i tillegg møteromspakker og vertskapsfunksjoner, enten ferdig pakket eller ved at de skreddersys. Her finnes kurs- og møtelokaler og Kongressalen som rommer inntil 100 mennesker. Alle kurslokalene er lyse og utstyrt med nødvendig AV-teknologi. Særkompetanse ved KoV Det vektlegges at de fagansatte har, eller tilegner seg, flerkompetanse i forhold til enhetens kjernevirksomhet. Særskilt vektlegges relasjonskompetanse og sjelesorgfaglig kompetanse. Det vil være en fordel at fagansatte ved enheten har en dobbelkompetanse innen feltene teologi/diakoni, helsefag/terapi, organisasjonspsykologi/ pedagogikk. Det er en forutsetning med utdanning innen samtalemetodikk og veiledning. Det teoretiske grunnlaget og metodene i integrativ terapi er et viktig verktøy for KoVs tilbud, da metoden vektlegger ressurssiden. Kultur og etnisitet er også et fagområde KoV ønsker å opprettholde særlig kompetanse på. I tillegg har KoV også et mål om å inneha en særkompetanse på hva det vil si å arbeide i Forsvaret, særlig ovenfor veteraner og familier. Åpenhet - et viktig prinsipp Viken senter er åpen for alle, uansett tilhørighet, bakgrunn og tro. Vi har en klar målsetning om å gjøre det vi kan for å motvirke diskriminerende og stigmatiserende holdninger til mennesker med ulike utfordringer blant hjelpere og i samfunnet for øvrig. Vi har åpne dører som går begge veier. 10

11 Ledelsesstruktur Overordnet ledelsesstruktur ved Viken senter følger av figuren under: Leder for Kurs- og veiledningsenheten leder enheten. Enheten har avtale om leveranse av administrative og driftsmessige tjenester med Viken senters administrasjonsenhet og driftsenhet. Relevante aspekter ved bedriftskultur klima/arbeidsmiljø/demografi Høy stabilitet blant de ansatte Høyt arbeidsnærvær Høy grad av medvirkning 11

12 Funksjonsbeskrivelse for stillingen Stillingens tittel: Leder Kurs- og veiledningsenheten Rapporterer til: Direktør Jon Henrik Wien Arbeidssted: Bardu Ønsket tiltredelse: Snarest innen Sentrale arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i direktørens ledergruppe. Det tilligger stillingen et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. I lys av nåværende størrelse og aktivitet antas stillingen å innebære inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Dette vil kunne endre seg med bakgrunn i pågående endringsprosess. De mest sentrale arbeidsoppgavene vil omfatte: Ledelse av kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet i nært samarbeid med direktør og øvrig ledergruppe Faglig ansvar og strategisk ledelse i samsvar med strategiplanen. Videreutvikling av enheten og tilbudet, hvor utadrettet virksomhet vil være en av de primære oppgavene. Personalansvar i henhold til enhver tid gjeldende organisering, samt ansvar for personalets kompetanseutvikling Økonomiansvar, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjett Være oppdatert på gjeldende lovverk og besørge drift i henhold til dette Ansvar for rapportering Internkontroll Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Legge til rette for forskning og evaluering Sørge for at enheten bidrar til å betjene og drifte kapellet ved Viken senter i samarbeid med Klinikkenheten. Gjennomføring og utvikling av fagoppgaver og fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan. Ansvar og myndighet: I henhold til organisasjonsplan for Viken senter. 12

13 Kandidatprofil krav til kompetanse og egenskaper Kompetanse Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende Det forutsettes utdanning innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende, samt erfaring i gjennomføring av samtaler og veiledning Ønskelig med erfaring fra lignende tilbud Erfaring fra prestetjeneste er en fordel Ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomhet. Aktuell kompetanse kan være: - Kompetanse i arbeidsveiledning - Helsefaglig kompetanse - Terapikompetanse, gjerne familieterapi/parterapi - Psykologi Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for manglende dobbeltkompetanse/flerkompetanse. Ledererfaring vil være en fordel, men erfaring med lignende tilbud, relasjonskompetanse/sjelesorgfaglig kompetanse, kan til en viss grad kompensere for svakere ledererfaring Økonomistyring Kvalitetsstyring Erfaring som kursholder og foreleser Gode norske språkferdigheter Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, kombinert med å være tydelig og trives med utadrettet virksomhet Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter Mulighetsorientert evne å bygge enheten videre Motiverende evne å skape trygghet og stolthet Analytisk Strukturert og handlekraftig Samvittighetsfull Selvinnsikt Personlig egnethet vil bli vektlagt. Se gjerne mer informasjon og flotte bilder fra Viken Senter på 13

14 Rekrutteringsprosessen Rekrutteringsprosessen Sikre en målrettet og strukturert prosess Framdriftplan som avklarer tidsplan og fordeling av oppgaver og roller i prosessen. Kravspesifikasjon: En gjennomarbeidet kravspesifikasjon sikrer rett fokus i utlysning og søk, og brukes aktivt i vurderingen av kandidatene. Beskriver nødvendige nøkkekvalifikasjoner, kunnskaper, erfaring, utdannelse og personlige egenskaper Sikre et bredt tilfang av relevante kandidater Annonsering: En attraktiv fremstilling av virksomheten og stillingen skal skape interesse hos de mest attraktive kandidatene. Tekst, språk, grafisk utforming og medievalg vektlegges. Direkte søk etter interessante kandidater gjennom regionalt og nasjonalt nettverk av informasjonskilder. Gjennomgang av egen omfattende database med potensielle kandidater. Velge ut de mest interessante kandidatene Vurdere de utvalgte kandidatenes faglige og personlige forutsetninger for stillingen Sortering og utvelgelse av kandidatene målt opp mot kravspesifikasjonen. Innledende kontakt med disse. Referansesjekk. Kvalitetssikring av kandidater vi ikke har supplerende data på, utover søknad og cv. Atferdstest gjennomføres og benyttes som en del av underlaget for et målrettet intervju, samt gjennomføring av eventuelt case Intervju med 2-4 kandidater. Avsjekk av motivasjon og kvalifikasjoner/egnethet. Ved behov gjennomføres 2. gangsintervju. Referansesjekk. Spørsmål som står igjen etter søknad, test og intervju vektlegges. Kvalitetssikring av kandidatprofil opp mot oppnådde resultater og atferd. Innstilling. Oppfølgingsplan for den utvalgte kandidaten inngår. 14

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer