LEDER. inn i det ulonn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER. inn i det ulonn"

Transkript

1 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11

2 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep NTE har butkker hele NordTrøndelag, som kan tlby det meste av elektrske produkter tl konkurransedyktge prser. Kommunkasjon NTE kan også tlby komplette løsnnger nnen tele/data og automasjon. Våre fagfolk prosjekterer slk at du får rktg utstyr og programvare tlpasset dtt behov. NTE på part med naturen! r Gronnvaskng hjalp kke PLANENE OM (;asskr,rtvl:rk på Skogn NordTrøndelag vl sansynlgvs kke bl realsert. Ettersom regjerngen har vendt tommelen ned for fnanserng av gassrorlednng tl over, mllarder kro ner nn Trondherns fjorden, fnner v neppe noen andre som l spytte enorme sum mer nn det ulonn somme og sterkt foru V rensende prosjektet. V tror dette er sp keren ksta for pl nene om gasskraftverk på Skogn, ser Per Flat berg (se sde 40 og 45). Utbygger og enkelte Trondhemspol tkere har forsøkt gronnvaske. prosjek tet. Men planer om a rense 5 prosent av utslppene hjelper lte for mljoet, og NNHOLD Høyt og lavt 4 nnsamlngen av lektrooppe har pas sert 80 prosent, mens bare 15 prosent av vnduene med mljøgften PCB blr samlet nn, tror dette er spkeren ksta for planene om gasskraftverk på Skogn gronnmalmgen falmer fort nar det andre steder landet er planer om ä bygge kraftverk med nesten full rensng. Men motparten har kke trukket nn arene, Statol har lan sert planer om a hygge gasskraftverk pa jell bergodden så vel som på Mongstad. Bruk av gass er dessu ten langt fra den eneste aktuelle enerøsak jubleumsaret. Natur vernforbundet har hele sn hstore arbe det aktvt for vern av vassdrag. Na vl regje rngen g 52 nye vass drag varg vern. Nausta og Gjengedal Sogn og Fjordane, Bjerkrernsvassdraget Rogaland og en rekke andre elver vl dermed bl skret for fremtden. Regjerngen har mdlertd kke tatt stllng tl fremtden for selve perlen blant de gjenvarende og kke utbygde elvene \efsnavassdraget Nordland. Nost;ss N.\Tult\ 1 RNFORJOUND kan fere arets 9oarsjuhleum med flere solde se rer frskt mnne, men ma samtdg kvesse knvene for de neste slagene. Og ngentng tyder pa at seeren neste omgang l bl lettkjopt. AUDUN GARBERG Våre nye verneområder 22 V presenterer den nyopprettede Roltda lenskarvatn nasjonalpark Trøndelag og Lyngsalpene landskapsvernområde Troms. 0, c Å leve som elver 7 V har bologer og hydrologer, men vassdragene vare trenger også psyko loger. argumenterer Jon Bjartnes denne artkkelen, Tger truer skogen 16 Malaysas tgerøkonom spser seg nn landets regnskog. V tar deg med tl et av de sste regnskoqsomradene uten for landets nasjonalparker. Forsnker mensen 19 Undersøkelser av svenske kvnner vser at mljogfter forsnker menstruasjo nen. Lofoten har kvnnene urovek kende høyt nvå av mljegften PCB blodet, EUja tl GMO 21 EU har godkjent en genmodfsert mas på boks for salg. oge s E Frtdstrusselen 34 Hyttepalasser, golfbaner, letttraktorer og helkoptre er bltt mljebevegelsens nye arbedsfelter. 90 år med Naturvernforbudet 38 Norges Naturverntorbund fyller gg år. V markerer jubleet ved 2 se nærmere på noen av sakene forbundet har jobbet med, snakke med do som har jobbet og utenfor organsasjonen og se på noen av fremtdvns utfordrnge. Fyller fredet fjære 48 Vegen ble lagt utenom for å berge Buvk fjæra,_men nå blr den lkevel fylt opp. Faste sder: kameraøyet 28 Nytt fra Naturvernforbundet 30 Blekkulf 50 Dv.,, 52 Cronsj 54 Forsde: Fra Susna Vefsnvassdraget. FoFu: Kjetl Bjørklund NTE Nord Trøndelag Elektrstetsverk Telefon: Teef NATURVERN FORBUNDET Utgoer Norgen Nato ver000rbu,rd 9o.9 02 Serrtrurrr Oslo. NOeqe..sekadee,. Grensen 9b, Oslo. ro, to. tpost: T.etess, Rankgro, Redaktor Aodafl Gæ01etg Journalster Tone Mkalsor, Gren Kr AaS Annonser. 00 Meda, Denlgn/layout 2E0809O, gen, Berqer Sats og trykk: Grafrsk 59,0,1 Geeset Abonnesent,nsttosjon.rrr 340, Abonnentent enkeltp,9on10 er 225, 8090lts hos NaturSernfoebosdets nwd+ennssen,ge. Pontbo,s ,1011,0101 Oslo. No Tf, Tdefaks, ,.onernrforbundot 9o,estår 65e for 241 nsjo.endgfsereo 04 de bedrfter. toresten eer prodakter 59,11 det arnosseres for Nato, 0 1r34j0. 9e Bladet onkel 10,,nodkmse fagpressen real,, & t11lo er tlslettet Redakterpfakat NATUR & MUO 3.043

3 Bare V En gammel TV demonteres 80 prosent av alt elektrsk og elektronsk v(n blr td scmlet nn. Nå må v akseptere at de fleste rutene havner på søppeldynga, slk at v får en mllardregnng for oppryddng om noen år, stedet for en mllonregnng nå, ser daglg leder Helge Hcugen PCBSanerrg AS. Su På fre r hr nns tlngen av ele ktroavfall bltt fredoblet. dag blr fre av fem produkter tatt hånd om av returselskapene og andelen skal økes. ltt u rsystemene for elektrsk og elek tosk (BE) avfall samlet 2003 nn st tnn. Dette er 7 Q prosent av den lot l mengden slkt avfall. Jnnam g.g l n har na steget tl Se prosent, lv evareretur AS og Eektro nkkrcto \S. n.å.pprater er nrsamlngsgra cl kr1 t bare om lag 30 prosent. Mc 1 e a le nn o prosent nnen 2 l Av JORUNN GRAN 1l)rL L 11(1(0 søppel to oltoo.tcrde drektør lans økt n e tckk etur blr $9 prosent v salet gjenvunnet. en forssnnende lten del av det v samler nn, egner seg for ombruk. l\en gjennom mljosanerng blr eerne rter som metall, plast og glass resrkulert. Kvkksolv, P01, batterer og lknende blr det nert som farlg J\ fall og hmdtert der etter. Malet art er nå a skrumpe den andelen som gar tl dupon, tl null, ser Leke n. Skal ta gratspassasjerer Dc kasserte cen du leverer pa elelç ttt bot kken, blr tatt hand om av kva lt t returselskaper. Men bare 8o r set leverandörene betaler for denne l lt rngen. Na blr leverandører m L.. medlemmer noe returselska g. nlw lt av ln verket. har dag en del gratsp..t som kke er meldt nn ret o rett.11 c ser radgver Rune Ophem Sltt n c urensnngstlsyn (SFT). Men hl L ene skjerpet. Produsen ter g hun ører skal regstreres, og retursesklc e nå sertfseres av en uavhengg lc cjcp.c. og 0 SeL on le l m Lt(Hlkjeflte s ttt nt uoljø ktclrullon..cg l r v tre store returselskaper n,s, vtevareretur og Llektronkkre fl ( usen tregster skal framtden ltpe tl med å holde kontroll med at alle ttvtrnlorer er tlkn ttet enten egenf t.nsert eller felles retursvstem. 1 ) prosent utenfor ls.oken Elektronkkretur er glad for l nvoduhetene na tar tak de såkalte l yl terne returordnrgene. l n har det art slk at Ho prosent v e\ erandørene betaler for å være med l o rordnngene. Dsse har betalt for de 20 toseotene som star utenfor. Det er pa tde l frrytterne tar sn del av ans aret og del av regnngen, ser Løken. l or deg som forbruker, har dette lten tak tsk betydnng. Retu n ska pene nler nn eletronkk av l e gg av om rke. ask Bare 15 prosent av kasserte, PCB dge solerglassvnduer blr sam let nn og behandlet på forsvarlg måte. Nye forskrfter skal bedre nnsamlngen, men daglg leder Helge Haugen frmaet PCBSane rng AS er resgnert. Av KRSTAN 5. AAS Jeg tror kke dette kommer tl a vrke. Myndghetene har vart for trege, og har somlet bort to år på et eksperment med en frvllg bransjeordrnng som kke har vr ket. Na ma v akseptere at de fleste rutene havner pa soppeldynga, slk at v far en ml lardregnng lor oppryddng om noen år, stedet for en mllonregnng nå, ser en des llusjonert helge laugen. han er daglg leder for frmaet PCBSanerng AS, som dr ver mottaksanlegg for PCB holdge vnduer pa Sætre 1lurum. tllegg drver frmaet en nforrnasjonstjeneste om PCB pa nternett. en ny forskrft pålegges glass og byggebransjen ansvaret for at alle PCholdge vnduer samles nn. Hvs dette kke skjer, skal de som bryter forskrften kunne leg ges tvangsmulkt. Samtdg pålegges alle norske produsenter og mportorer av so lerglass a være med og betale for ord nngen. Etter at Statstsk sentralbyra kom med tall som vste at bare prosent av PCBvnduene ble samlet nn og behandlet på forsvarlg vs, reagerte myndghetene. Statens forurensnngstlsyn (SFT) ønsker en nnsamlngsgrad pa 100 prosent, og ber om at det straks blr utredet strenge vrke mdler som skal skre at alle PCBvnduer kommer tl godkjente mottak og blr destruert pa forsvarlg vs. Pålegges å dele regnngen nnsamlngsordnngen admnstreres gjennom selskapet Ruteretur, og har vært drevet som en frvllg ordnng for glassbransjen. Det har vart mye krangel nternt om hvem som skal betale for ordnngen. Na blr alle produsenter og mportører av so lerglass pålagt å dele regnngen. V har hatt problemer med a få mpor avfalls Norge tørene med pa å betale, men v regner med at de blr med na. Når det gjelder leverng av vnduene, klarer kke Ruteretur å tvnge bedrftene tl a levere vnduene tl oss. Det er det myndghetene som ma gjøre, ser daglg leder Erk Wormstrand Ruteretur. Han stotter forskrften, og mener den er nødvendg for å skre vdere drft av nn samlngsordnngen. For dårlg nformasjon PCB ble brukt solerglassvnduer frem tl 1975, og er Norges storste, klente klde for nye P01utslpp tl naturen. følge SFT skf tes vnduene ut et tempo som frgjor 50 klo PCB hver dag. Både llaugen og Worm strand mener anslaget for hvor mange CB holdge vnduer som er bruk norske bygg dag er noe for høyt, slk at nnsamlngsgra den sannsynlgvs er noe høyere enn 15 pro sent. Men begge er enge at den er for lav. Mange vet kke hvordan returord nngen fungerer, eller at det det hele tatt er en returordnng. Det har vært for darlg nformasjon rundt dette, ser Haugen. 4 NA Ull & Ml l) J. l NATUR & MU

4 epost tl: 0109 Oslo NAUR 8 MUO BULLETN tcs; (, lor L abonnere ut 2004, Prs 99 kroner tmj urfkor ot prøveeksemplar grats tlsendt Fyll ut og kgg kortot post kassa, eller send en Sentrum Post r./ted hver 14. dag! : Navr Få mljonvhetene posten,. Konfronterer poltkere og nærngslv med deres mljolofter. Kortfattet, poengtert og uten utenomsnakk. : _:. Sjekk OU5: oppdatert mljodebatten Hold deg orentert og Gr deg nyheter og kunnskap om nasjonale og nternasjonale mljosporslhl. Natur & ml jo Bulletn kommer 22 ganger året, nkludert fre l ldge temautave. SVARSENDNG AVTALE NR /146PB Norges Naturvernforbund Natur & Mljø Bulletn Sn9et \ Kronsk mljøkatastrofe rak lsbjomen Kr,gn,. led kan forsvnne,fldàtå,.kon.k Om hnd,t dt.,so,.,c1, fot m,,ott so.r,ooot Smo fmoom Sd. 5 Ana&r t. vart,we b(,,,1 roner t Bare 99 ab 0t1flen Tlbud t.1 truer rn1øet Mer atomkraft nà! fï?... fl J v; r<....,,...,, : Bldet er fra elva Susna NATUR & MU r _;. ;

5 Dere det er Energ # 1: Det stter et par på berget ved Laksforsen Vefsna. De snakker talensk, men rett som det er ser de heller ngentng og bare fortsetter å stte der, skulder ved skulder. Fossen dermot, er det flerstemt lyd. Underst lgger nesten et hulder, som strupesang. Over hulderet lgger suset der alle de andre låtene bor: Dur og klunk og stadge plask, sprut og skvulp og hvem vet hvlke navnløse mellomtng. Nå roper jenta og peker. 1lun har sett noe der nede under stry ket, der vannet klarner og får fargene tlbake, en glatt slhuett som brøt gjennom skummet, en lang og slank drape med bred hale enden, laks. Energ # 2: Selskapet Statkraft, som ees av nnhyggerne Norge, har planer om å hygge ut Vefsna med tllopselver for å produsere strøm. Prosjektet kan skaffe, TWh ny kraft. Det tlsvarer tre Altakraftverk, og er den suverent største vannkraftuthyggngen som gjenstar her lan det. Energ # 3: Nedstrøms Fnnsprangforsen Susna klyver e ungjente rundt en skulpturpark. Elva går grønn av breslam, det er slpe mddel for vann som jobber med formng. Her blr det jettegryter; nok tl et storkjøkken for rser og troll. Det er et rart sted, og når jenta og de andre fnner sben opp gjen tl veen der blene står, kan du se det øynene på dem. Hvs det er sant at landskap er tl å spele seg, er rekre asjon kanskje noe som opp står når det ndre landska pet vårt kjenner seg selv gjen det ytre. Artkkelen er skrevet av mljø skrbenten Jon Bjartnes. Sammen med naturfotograf og stortngs representant Kjetl Bjørklund er han aktuell med boka Leve som elver (Artems 2003). De fleste fotografene tl artkkelen er hen tet fra boka, med unntak av nye blder fra Vefsna, som er tatt spe selt for anlednngen. Energ # 4: Elvevernerne holder folkemøte Mosjøen. Det er fullt hus Kulturverkstedet Sjøgata, og høy stemnng. Mest applaus får de tlresende poltkerne. Justsmnster Odd Enar Dørum forteller om hvordan han ble hotelagt som demonstrant Mard Øla. SVleder Krstn Halvorsen har vært på rundtur langs elva fnværet, og møtt et par karer fra Drammen. De satt ved bredden og hadde fått en laks på klo. skulle sett hvordan ansktene deres sknte! Kanskje er det mer kraft jakten på de enkln opplevelsene enn v er vant tl å tro. Du trenger kke nødvendgvs ha besøkt Vefsna for å ha sunn glød blkket på denne tden av året. Over halve kloden har folk som har råd tl det opplevd den velsgnede, : feren; v har kommet oss ut av byer og hus og avtalehøker, og nn sommeren. Ç12kreasjon betyr å bl skapt på nytt Få sk over sydpolen eller på knærne kjøkkenhagen: Natur gr rekreasjon. V har gjerne hver våre ønsker. Noen foretrekker vlle fjell med skrer og knauser og juv. Andre har det hest der humlene 4 surrer mellom markjordhær og prestekra ger. Og så har du de av oss som er hekta på mld elvesus og den mørke lyden av våk mdt på natta. Helst en dal som NetCom og TeleNor kke har hørt om. lver sn smak. Uansett: Etterpå er v kke helt de samme som var før v kom. Det skjer noe med oss. Det er derfor v drar. V har lånt det ordet v pleer å bruke for å heskrve denne vrknngen: Rekreasjon. Kanskje det er derfor v har lett for å glemme hva det betyr: A bl skapt pa nytt. Det er store ord, men det er kke småtter det som skjer heller. Natur er tl å spele sjela s Men skapt på nytt? va er nå det for slags mag? Hva slags prosesser er det egentlg som foregår, når v kommer ut og legger oss åpne for naturens nntrykk? Fsykateren Fnn Skarderud ser: «Land skap er tl å spele seg. V oppsoker kke alltd de mest harmo nske stedene. Kontrasten kan bl for sterk forhold tl hvordan v selv har det.» lvs det er sant at landskap er tl å spele seg, er rekreasjon kanskje noe som oppstår når det ndre landskapet vårt kjenner seg selv gjen det ytre. V har stemnnger oss. Og så skjer det noe ekstra, når v kjenner at stemnnger, de fnnes også omkrng oss. Dette er ordløse prosesser et terreng uten skre kart. Men det er kke dermed sagt at forholdene umulg lar seg beskrve. Folk som snakker om det ndre landskapet vart kan være prester og psykologer, dk tere og du og jeg stort sett henvst tl å bruke språklge blder og sammenlgnnger (v ser da bort fra krurgene, som jo ser stt sntt). Og når v skal ha noe å sammenlgne sjela vår med, henter v gjerne blder fra...naturen. Studerer v slke uttrykk, er det mye som tyder på at det ndre landskapet vårt er tem melg vått. V kan, for eksempel, være dype eller grunne, v kan få kontakt med våre egne mørke understrømmer, eventuelt stge opp fra dem, og om kke sjela vår har frosset eller tørket ut, kan følelsene flyte frtt. Da kan grumset synke tl bunns og v blr klare som, tja, vann. Men her er det også tørrere naturfenomener svng. V kan være på høyden, ha overskt og se lyst på det meste, men også stå skjelvende foran en kløft eller avgrunn. Men når omgvelsene er gode suger v tl oss, gror så knoppene brster, og blomstrer våre egne farger....og naturen kan spele seg sjela Og så vdere, og så vdere. V låner en mengde ord fra naturen for å s noe om oss selv. Men sammenhenger går som regel begge veer. Andre ord gr v hytte. Da kan de ytre landskapene bl truende eller venn lge, og bekken er som unger flest, den plu drer ve på et sprak som ngen forstår. Selv når det er Energdrektoratet som snakker er fjellmassvene mektqc og fossene er vltrc. V lgner. Derfor bruker v naturen som forblde for å forsta det som skjer nn oss, og derfor kan v bruke oss selv som forblde, når v skal tolke det som kke kan tolke seg selv. NATUR & MLJØ 3.049

6 og / / Så kan v også påstå at det går an å leve som elver. V har nem lg fått ord a leke med: V kan slenge OSS utfor et skummelt stup og fylle oss selv med luft, vaske landet, ltre sola, overraske med en fryktelg flom, gl stlle under grenene, være dypere enn noen kan se, holde oss flytende under sen, spele manen nar det passer ossog alltd være pa ve mot noe større enn oss selv. Å utforske forbndelsen l å tde a ta noen svcmmetak opp mot overflaten her for dette ord gyteret tar fullstendg overhand. Altsa: Det er mye a s om natu ren; dn er også e hldebok der v er medlemmer hade med kropp og sjel. V lgner, og etter fre mllarder àr heromkrng skulle det helst bare mangle. Det er fnt a henge sammen med noe som er større enn en sel. 1ver og en kan jo utforske hvordan dsse sammenhengene slar nn stt eget forhold tl naturen, komme seg pa tur, åpne sansene og la ordløsheten vrke. Men sporsmalet er om kke forbndelsene mellom natur og sjel snart bør få noen konsek enser også for maten v snakker på, nar v dskuterer naturen og forvaltn ngen av den. den debatten er det kke akkurat sjela som domnerer. økonomenes verder bologenes Den vanlge oppskrften pa en naturvernde batt er at en eller annen planlegger et natur er glade den. nngrep, den henskt å produsere noe for å tjene penger. Denne planen skal vsse polt kere ta stllng tl. For at de skal kunne bedømme hvorvdt nngrepet er forsvarlg, får de utrednnger lagt pa bordet. dsse utrednngene beskrves de antatte konsekvensene av det plan lagte nngrepet. Pa den ene sden vl man kunne produsere så og sa mye, for eksempel elektrsk kraft, som Vefsnas tlfelle. Der med oppstar det nntekter og arbedsplasser. Pa den annen sde vl nngrepet pavrke naturen. Slk og sann antas det å ga med arter av fugl, fsk, plantelv og så \dere. Vel og bra alt sammen. Men det er noe som mangler. Satt på spssen blr poltkere, presse, horngsnstanser, eller offentlghe ten om man vl, presentert for to perspektver, nemlg det øko nomske og det bologhke. Begge perspektvene er rkelg utstyrt med faguttrykk og nnebygde prorternger. Mer penger er bedre enn mndre. Sjeldne arter er bedre enn vanlge. Man må legge vekt på dskonterngsraten, og v mnner om forplktelsene etter Ramsarkonvensjone fl. Hva som er problemet? Jo; problemet er at naturen, som alle mennesker har et forhold tl, og som v tør pasta angår oss tl dypt nn sjela, er bltt en sak for spesalster. Og det dsse spesalstene kan er å telle. økono mene teller sne penger og hologene sne bunndyr. ngentng galt med det, men som man nylg kunne lese en avskronkk om all mennmedsn: To tanker hodet pa en gang er alt for lte. Det som blr borte rvnngen mellom dsse perspektvene er mennes kenes forhold tl den naturen som star på spll. At økonomenes perspektver har sne hegrensnnger kommer neppe som noen bombe for Natur mljøs lesere. Men det er ganske utbredt ogsa blant naturvernere å gjøre hologenes perspektver tl sne. llvor vktge de enn måtte være, spørs det lkevel om de kke fortjener å suppleres. V skal se nærmere pa et par konsekvenser som kan oppsta nar man elger å konsentrere seg om naturen som fysske forekomster, og dermed ser mer eller mndre bort fra men neskenes forhold tl den. Den første og mest apenbare konsekven sen er at svært mange mennesker eksklu deres fra debatten. ler landet fnnes det omtrent kke folk som kke er aktve natu relskere. V trakker rundt skog og fjell, hver med stang etter store og sma fsker, står eller gar på sk, stuper havet så snart det nesten er hadevann og kjøper oss hytter hade her og der. kke desto mndre er det bare en lten del av befolknngen som engasjerer seg naturvern. Det kan være mange forklarnger på det, men dersom mljobevegelsen ønsker seg flere aktve medlemmer kan det være god grunn tl å se nærmere pa spraket den debatten folk nvteres tl å ta dcl. Reguler ham, selve Fa n! ler er det alt for frstende med en kort avstkker tl kampen om Gjende og Jotun hemen 1920tallet. Vassdragsvesenet hadde planene klare for regulerng av det myteomspunne fjelvannet under Besseggen. Aftenposten skrev poeten og fjellromantkeren Theodor Caspar: «Dæm Det stlle ocean! Løs det op, Orons belte! Reguler ham, selve Fa n! / Men la Gjendes bølger velte / som Gud 1lerren av sn naade / lot dem ryke, fyke, fraade / sn regulerngsplan!». Med fare for å bdra tl ytterlgere mytedannelse kan v s poetene lyktes med å berge Gjende. Sden tapte flosofene og akt vstene bade Mardola og Alta. Hva mljobevegelsen dermot lyktes med, var å tvnge fram et bvråkrat for naturforvaltnng, som na har brukt tre tår pa a hygge opp faglg tyngde. Og tungt har det bltt. hvert fall spraket. Byrakratet har satt standarden for h a som er gyldge argumenter, og dag vlle en Caspar neppe drve det sa langt som tl a bl vedlagt protokollen. Det lokallag av Naturvernforbundet som skal vnne fram en konflkt om, la oss s, et planlagt grusuttak en elvesvng, bør helst være stand tl å skrve horngsuttalelsen at denne svngen lmnologsk vurdert meget vel kan utgjøre en nokkelbotop for endemske aranter a et ukjent antall arter. Ta na for eksempel de berørte klekkeområdene for populasjonen av daphner. llvem vet om dette habtatet kke nnehar en genetsk dverstet som er unk for var kommune, enn s for hele fylket? Det er opplagt at v her står overfor potenselt rreversble konsekvenser, og det vdere utrednngsansvaret lgger helt og holdent på utbyggers sde. Hæ? Nade det naturvernag som kke har mnst ett styremedlem med mellomfag bolog. Selv kassereren hør være stand tl a stave mykhorz a. Dette lukter kke nettopp markjordbær. Del burde kke overraske noen at det fenomenet som raskest havner pa rodlsta under slke forhold, er den folkelge appellen. Xlan trenger heller kke bla gjennom mange utgaver av avsa Natonen for a oppdage t konflkter om bruk og vern av natur ogsa har en spraklg.mensjon. Mange mennesker dstrktsnorge, det vl omtrent s natur Norge, har en mer eller mndre berettget frykt for at sko eflnke bologer fylkesmannsembeter, drektorater og oppsyn har uleselge planer skuffen, planer som sannsynlgvs handler om hvordan de kan holde naturen for seg selv. Og det var jo kke det som var poenget. Hvs naturvernere med og uten offentlg gasje vl unnga å bl kjørt ned med snoscoo[er ara som kommer, kan det være en god d a prøve a føre debatten et sprak som appellerer tl flest mulg av oss. Det er en utfordrng fnne ut hvordan, men /n tng er skker: Man kommer kke utenom a snakke om opplevelser og rekreasjon. Tl forskjell fra daphner og mykhorzza er denslags noe folk har erfarng med. Kvalteter som kan føles, men kke telles Den andre store konsekvensen av a satse pa bologenes perspek lv, er at v blr staende uten begreper for helt vesentlge kvalte ter ved naturen. Man fanger altsa kke rekreasjon med bunndyr håv. Fornemmelser av sammenheng og slektskap kan kke stu deres mkroskopet. naturfaglge termer fnnes det kke mektge fjell, og selv den mest omhyggelge beskrvelse av Vefsnas økolog ser null og nks om hva elva betyr for de som er glade den. Ver ken bologen eller andre naturvtenskaper har gode begreper for de verelene naturen som gjør opplevelser dype eller ntense, som stryker oss over sansene og skaper menneskene pa nytt. Pengevekslere tempelet Slke kvalteter bør framtden vee tungt når det skal tas vktge beslutnnger om hva slags natur v skal ha omkrng oss. Det er mnst to gode grunner tl det: For det forste kan de appellere tl de mange som er glade naturen og gjerne bruker den. Slk kan flere komme tl å engasjere seg debatten. For det andre er opplevd seskvaltetene vktge for menneskenes sjel, hva enten v enga sjerer oss eller kke. Nar v forandrer naturen, nar v lærer at alt naturen kan for andres, da rskerer v samtdg å klusse den store bldeboka, den som nneholder vktge arhedstegnnger tl oss selv. Forandrer v naturen, stort og smatt, kan v bt for bt komme tl a forandre menneskene det samme. Hvs v vl at ordet naturlg fortsatt skal bety noe for folk om hundre år, gjør v klokt å begynne a tenke pa det na. Neste spørsmal blr hvordan opplevelseskvaltetene kan fa den plass de fortjener, debatten og poltkernes beslutnngsgrunn

7 utnytte Skara y_ 4 Ç t 1 Marmorslottet Glomåga, Saltfjellet. der de besøkende blr bedt om å gjøre rede for hvlken betalngs vllghet de føler for å ha, nar de gar stt lønnkammer og refek terer over verden av den naturen de er ferd med å besøke. Bok stavelg talt: Tenk på et tall. V foretrekker kroner, men aksepte rer euro. Her skal naturverdene plasseres klasse med objekter for kjøp og salg, som ellers har det tl felles at det ene kan erstatte det andre. Lker du kke den gule blen, kan du jo kjøpe den blå. llvs du skulle være den stuasjon at du føler noe nderlg, kanskje noe lkhet med kjærlghet, overfor angjeldende areal, ma v bare be deg om a ha respekt for metoden. 2000? Skal v s 3000? Ne, reguler ham, selve fa n. kke nok med at det er pengeveks kre tempelet, de har allerede begynt a dskutere pnsen pa alte re. Noen hør stagge dsse menneskene førde tar seg nn på soverommene og begynner å fastsette verden av kjærestene vare. Hvor blr det av bekkepsykologene? Man kan lke godt fnne seg det: Pa dette omradet kommer kke svaret ut tall. Opple velsesverder er subjektve og kan kke telles. Det betyr kke at de kke er der. 1)ut betyr heller kke at det kke fnnes faglge nnfallsvnkler tl å handtere dem. For kvaltatve utforelrnger har man kvaltatve metoder. De brukes fullstendg anstendge fag som pedagogkk, antropolog, psykolog og kulturhstore. Konklusjonene fra slke fag handle res rutnemessg av forvaltnngen, for eksempel av oppegaende fgurer som rksantkvaren, og av departementene for kultur, utvklng, utdannng og helse. Det er dsse fagenes metoder og perspektver som bor supplere økonom og holog når det skal lages utrednnger om hva et naturomrade betyr. Noen forskere på dsse fagfeltene er allerede gang. harnehagen og smaskolen har mye av den nteressante peeltogkken allerede flyttet utendørs. Skal v tro det er tlfeldg at denne nye, myke måten å nærme seg naturen pa sprer seg for test kv edomnerte fagmljøer? Det fnnes mdlertd flere eksempler enn naturharnehager og uteskoler, og pappapermsjonens tdsalder forekommer det ogsa menn som har os el pa å snakke om følelser og sann. ler er det noe a ta fatt uansett kjønn og legnng: Ordløse prosesser trenger na\n. Sammenhengen mellom natur og sjel må utforskes, og det ma tegnes kart som stemmer hest mulg med terrenget. V trenger Språk er makt. Navn løs gjørme er det ngen som har respekt for. Ramsar konvensjonen dermot. bekkepsykologer, lerbalantropologer og presse framstllnger av de ganske avgjørende deler av menneskenes kulturhstore som handler om å vasse. Vandsyk jord er dbd kaptal Først og fremst trenger v ord. Pa veggen på kontoret mtt henger en gammel annonse for grøftedynamtt. Antakelg er den jevngammel med Theodor Cas par og kampen om Gjende. To prektge hester drar plogen. over skrften står det: «Vandsyk jord er död kaptal». Vannsyk jord? Dt var altså noe som fantes for et par genera sjoner sden. Det levde vel et eller annet der og det var kryp. Sden har mye skjedd. Den vannsyke jorda som groftedynamtten kke rakk å gjøre kål pa, er na begrepsfestet, klassfsert og evaluert av botankeru, orntologer og entomologer. For modentlg har den ogsa fatt sn utstreknng beregnet, og ngen bør bl overrasket om den nå omfattes av den før omtalte Ramsarkor vensjonen. dag heter det vatmark. Følng fjæra Språk er makt. Navnløs gjorme er delngen som har respekt for. Ramsarkonvensjonen dermot. Neste runde med hegrepslggjorng handler kke om den natu ren du kan studere mkroskop, men om den naturen du kan kjenne på kroppen og drømme om nar du sover. De fysske feno menene er kartlagt.) å handler det om forholdet vart tl den. Da blr kke folng fjæra bare en festval og et fffg bokstavrm. Nar ntmteten far ord pa seg, og sammenhengene mellom natur og sjel far sne forklarnger, kan følngen fjæra bl akkurat det argu mentet som trengs for a holde rullestenene fr for mer betong. Og mens v er nne p betong: Før Statkraft skaffer seg flere uvenner enn selskapet har godt av, bør selskapet snarest slutte å tulle, sende utbyggngsplanene for Vefsna over tl Rksarkvet, og begynne å konsentrere seg om energløsnnger som har framt den for seg. Når naturen er tl å spele sjela s, trengs rmelgvs landskap for enhver sjel. Og akkurat nar det gjelder elver bor vsse gravemaskner fnne seg at serverngen er over. Hvs kke kan vsse sjeler & co bl nødt tl å forklare dem at fra na av er man kke lenger humør tl a forhandle. Lykke tl. jobja2øonhne.no 7h 4 fl l p[an egg ng ny.drosess for lavenergbygg De norske energforbruket øker L.. fl Oppvarmng av ool:qe r ærngsbygg stâr tor en o del av veksten, rerger (t t å være slk? Ny teknolog og oedre planleggng kan kutte oppvarmngsbehovet or nye bygg dramatsk, opptl 70% fornold tl dagens standard, Det handler om å: Ta hensyn tl solnnsrålngen, varme og unngå kjølebebov Utnytte dagslys Ta bruk lokale enurgressurser (varmepumper, boenerg. solvarme) Bruke moderne prnspper for solerng av vegger og vnduer med god solasjonsevne Gjennvnne varme fra ventlasjons og varmtvannsforbruk Utnytte byggekonstruksjonen som vtrmenoer Skal man lykkes må energ og mtø perspekt vet ntegreres en tverrfaglg plan leggng av nye byggeprosjokter aferede fra starten av. Sakalt ntegrert planleg gngsprosess er et verktøy for å fa brnge energ og mljøeffektve øsn nger nn nye oygg. nternasjonale erfarnger med bruk av en slk prosess vser at ekstra kostnader en tdlg planleggngsfase tas gjen gjennom bedre rotal:øsnnger og redusene drts utgfter. KnEnerq AS arbeder med vdere utvklng av denne prosessen blant annet sam arbed med NTNU/SNTEF og Arktektkontoret GASA AS. KnnEnerg AS Hoffsveen Oslo, tlf: , epost: Oslo Stockholm Det statlge selskapet Enova aroeder for økt energeftektvtet bygnngssektoren, og nar fokus pa at energbruk må bl en del av hovdsoes.fkasjonen 0cr talqe fasen av bygqeprosjektet. Enova vl kanne g økonomsk støtte tl merkostnadet ved planlegqnq og gjennomførng av prosjekt ers tdhge fase for å oppna et goat og enerok,n sluttresutat, V efferlyser mljønteresserte byggherrer som er vllg tl å gjennomføre den nye typen panleggngsprosess med fokus på energ og mljø. Ka%fferg 12 NATUR & MUØ 3.04

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer