RENO 120/12 170/14 180/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENO 120/12 170/14 180/17"

Transkript

1 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN Käyttöohje ja varaosaluettelo (25-29) GB Instructions (30-36)

2 Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye RENO højtryksrenser, som vi er overbevist om fuldt ud vil leve op til Deres forventninger. Indholdsfortegnelse Side 1.0 Modeloversigt Forklaring af data på typeskilt Tekniske data Brugsanvisning - sikkerhedsanvisninger og advarsler Ved ibrugtagning Eltilslutning Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsanordninger på maskinen Motorsikring Betjeningsanvisning Tilslutning af højtryksslange Tilslutning af vand El-tilslutning Spulehåndtag - tilbehør Rengøringsmidler Start/stop-procedure Vandmængde- og trykregulering Anvendelsesteder Vedligeholdelse Fejlfinding og fejlretning Garantibestemmelser

3 1.0 Modeloversigt 1.1 Forklaring af data på typeskilt VARE NR.: MODEL: BAR: MAX. TEMP.: OLIE: Renos bestillingsnummer på den pågældende model incl. ser. nr. Modelbetegnelse incl. strømstyrke og motorkraft Maskinens maksimale arbejdstryk + vandmængde (l/min.) Indgående vands max. temp. Den anbefalde olie ved et evt. olieskift 1.2 Tekniske data for modellerne RENO 170/14 RENO 180/17 Renseeffekt 4,0 KW 4,8 KW Max. arbejdstryk 170 bar 180 bar Vandmængde 14 l/min. 17 l/min. Motor, optagen effekt 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Strømforbrug 10 amp. 12 amp. El-kabel, længde 8 m 8 m Slange, længde 8 m 8 m Dimensioner L, H, B 560, 450, 360 mm 560, 450, 360 mm Vægt uden dyserør og slange 38 kg 44 kg Olietype SAE 20/30 SAE 20/30 Højtryksrenserens lydtryk målt under drift i en afstand af 1 m. og i en højde af 1,6 m. fra højtryksrenseren er 77 db(a) Højtryksrenseren overholder iøvrigt lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet 89/336/EØF. 2.0 Brugsanvisning - Sikkerhedsanvisning og advarsler Før ibrugtagning af Deres nye højtryksrenser bør De læse nedenstående instruktioner m.h.p. at undgå skader på bruger, omgivelserne og selve maskinen. 2.1 Ved ibrugtagning De bør ved ibrugtagning omhyggeligt gennemgå produktet for at konstatere evt. mangler eller skader. Hvis dette konstateres bedes De venligst rette henvendelse til nærmeste RENO-forhandler. Kontrol af elkabel El-kablets isolation skal være helt fejlfri og uden revner. Hvis der er tvivl herom kontaktes forhandleren, hvor De har købt maskinen. Kontrol af spænding Kontrollér at den på typeskiltet angivne spænding svarer til spændingen i Deres el-forsyningsnet. Strømforbrug og sikringsforhold. Kontrollèr om Deres elforsyningsnet kan klare det på typeskiltet angivne strømforbrug. 3

4 2.2 El-tilslutning 1 Fejlagtig tilslutning af apparatet kan medføre livsfarligt elektrisk stød. Maskinen må kun tilsluttes el-installation med jordforbindelse. Det anbefales iøvrigt, at maskinen er tilsluttet en strømkilde forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI). 2.3 Sikkerhedsforskrifter Denne maskine frembringer et højt tryk, hvorfor uforskriftmæssig brug kan føre til svære kvæstelser! For Deres egen og andres sikkerhed skal følgende regler altid overholdes: Ifølge gældende regulativer må personer under 18 år ikke betjene apparatet til rengøring, hvis arbejdstrykket overstiger 70 bar.(gælder for dette apparat.) Ret aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr, elinstallationer eller maskinen selv. Forsøg aldrig at rengøre beklædning eller fodtøj, der sidder på Dem selv eller på andre Det tilrådes at bære beskyttelsesbriller under arbejdet. Arbejd aldrig med bare fødder eller sandaler Det tilrådes, at brugeren og enhver, der opholder sig i umiddelbar nærhed af rengøringspladsen, beskytter sig mod opspringende partikler under rensning. Spulehåndtag og dyserør påvirkes af en tilbagekraft når håndtaget slippes under drift - hold derfor altid på isoleringen oven på dyserøret med den ene hånd og på pistolen med den anden hånd. Afmontér aldrig højtryksslangen, når apparatet er i drift. Afbryd apparatet og vandtilslutning, inden højtryksslangen afmonteres. Apparatet må ikke anvendes, hvis tilgangskablet eller vigtige dele af udstyret er beskadiget, herunder sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag m.m. 2.4 Sikkerhedsanordninger på maskinen Omløbsventil(sikkerhedsventil) Højtrykspumpen er på tryksiden forsynet med en omløbsventil. Denne ventil leder vandet tilbage til pumpens sugeside, når spulehåndtaget lukkes eller en dyse blokeres. Omløbsventilen er konstrueret som en sikkerhedsfunktion, der sikre, at trykket aldrig kan overstige arbejdstrykket med mere end 25 bar. Ved dette tryk kobler omløbsventilen automatisk om fra højtryksdrift til omløbsdrift. Pumpeenheden bliver overophedet hvis der køres i omløb i mere end 10 min. ad gangen og kan forårsage, at ventiler ødelægges. 2.5 Motorsikring El-motoren er forsynet med et motorværn, der beskytter motoren mod overbelastning. Ved forøget strømforbrug(fejl) vil motorværnet automatisk blive slået fra, hvorefter strømmen til elmotoren afbrydes. 3.1 Tilslutning af højtryksslange Højtryksslangen, der er påtrykt max. arbejdstryk og max. temperatur, kobles til afgangsniplen i højtryksrenserens side med skruekoblingen. 3.2 Tilslutning af vand Til vandtilslutning anvendes almindelig vandslange, 3/4. Før tilslutning renses vandslangen for urenheder. Vandforsyningen skal mindst være 15 l/min. og tilgangstrykket skal min. være 2 bar. Vandslangen tilsluttes højtryksrenseren gennem tilgangsniplen i maskinens side. Rens iøvrigt vandtilgangsfiltret hver gang en vandtilgangsslange monteres. 3.3 El-tilslutning 2 Kontrollér spænding, sikring, kabler og forlængerkabler i henhold til afsnit 2.1. Tilslut kun til godkendt elinstallation med jordforbindelse Betjeningsanvisning

5 3.4 Spulehåndtag - tilbehør Det dobbelte dyserør med isoleringsrør skrues sammen med spulehåndtaget. Tilbehør som roterende børster fastgøres på samme måde direkte på spulehåndtaget. Turbodyse fastgøres på enkelt dyserør, der ligeledes monteres på spulehåndtaget. For at undgå beskadigelser af højtryksrenser og tilbehør bør man før anvendelse rengøre urenheder på tilbehøret. 3.5 Rengøringsmidler Gennemsigtig plastslange (vedlagt i plastpose) indsættes i injektor (hul neden for rød reguleringsknap). Den gennemsigtige plastslanges anden ende føres derefter ned i beholder med rengøringsmiddel. Skru herefter ned for trykket (ca. 25 bar) ved at dreje på reduktionsventilen på dyserøret. Herefter vil rengøringsmidlet automatisk blive ført gennem maskinen og ud gennem dyserørets lavtryksdyse. Koncentrationen af rengøringsvæsken kan justeres på rød drejeknap oven for injektoren. Efter endt udlægning af rengøringsmiddel, gennemskylles systemet med rent vand i ca. 1 min. 3.6 Start/Stop-procedure Start Tilslut elkablet i stikkontakten. Skru op for tilgangsvandet og lad det løbe i 30 sec. Herefter startes højtryksrenseren ved at trykke den grønne knap inde under den beskyttende gummikappe i motorværnet placeret i siden på maskinen. Højtryksrenseren aktiveres med spulehåndtagets udløsergreb. Ved opstart kan trykket være uregelmæssigt, fordi der er luft i pumpesystemet. Efter kort tids drift er luften ude af systemet og trykket bliver stabilt. Advarsel! - maskinen må højst køre i 10 min. efter at udløsergrebet er sluppet. Stop Tryk på den røde knap på motorværnet og skru ned for trykket. Før maskinen henstilles til opbevaring, skal den tømmes for vand efter følgende procedure; Afmontér tilgangsslange samt højtryksslange og start maskinen. Lad maskinen køre i ca. 1 min. til maskinen er helt tømt for vand. Hvis opbevaringsstedet ikke er frostfrit, skal maskinen beskyttes med frostvæske. Bemærk!: Maskiner med automatisk START/STOP. Når spulehåndtaget slippes, afbrydes maskinen automatisk. Maskinen genstartes automatisk igen blot ved at aktivere spulehåndtaget. 3.7 Vandmængde- og trykregulering. Vandmængden reguleres ved at dreje på den røde justeringsanordning oven på maskinen. Vandtrykket reguleres ved at dreje på dyserørets reduktionsventil. 3.8 Anvendelsessteder Maskinen vil typisk blive anvendt i forbindelse med rengøring af landbrugsmaskiner, redskaber, inventar, bygninger, lastbiler, busser samt rengøring af offentlige institutioner herunder svømmehaller. Desuden kan maskinen anvendes til rengøring af privatbiler, vandsandblæsningsopgaver, rensning af stålprofiler, rengøring af bygninger m.m. Højtryksrenseren må aldrig anvendes til rengøring af levende væsener. Der henvises iøvrigt til bemærkninger under punkt Vedligeholdelse Deres RENO-højtryksrenser er vedligeholdelsesfri, og der kræves derfor ingen specielle forudsætninger for den daglige drift. Det gælder dog for de mest udsatte komponenter, at et minimum af vedligeholdelse kan sikre en langva- 5

6 rig og problemfri drift. Det er derfor en god idè at gøre følgende til en vane. Før vandtilgangsslangen og højtryksslangen monteres, skylles niplerne rene for støv og sand. Før dyserør eller andet tilbehør monteres på spulehåndtaget, startes maskinen og koblingerne skylles rene for sand og støv. Vandtilgangsfiltret renses én gang pr. måned eller oftere efter behov. Maskinen skal opbevares frostfrit. Hvis maskinen ved en fejltagelse er frosset til, må den ikke startes. Optø maskine, slanger og tilbehør inden opstart. START ALDRIG EN TILFROSSET MASKINE! 5.0 Fejlfinding og fejlretning Fejl Årsag Udbedring Maskinen vil ikke starte Sikring sprunget. Skift sikring. Strøm ikke tilsluttet. Tilslut strøm/stik. Defekt forlængerkabel. Prøv uden forlængerkabel. Defekt stik. Prøv en anden stikkontakt. Maskinen stopper kort Forlængerkabel er ikke Fjern forlængerkabel eller efter start dimensioneret korrekt. brug korrekt kabeldimension. Vent 1 min. og forsøg genstart. Forkert netspænding. Kontroller at netspændingen svarer til typeskiltets angivelse. Sikringer springer El-installation har Skift til installation der min. svarer for lille sikring til maskinens ampereforbrug. Trykket varierer ustabilt Vandforsyningen er for Afmontér tilgangsslange og check og stødende lille/tilstoppet. vandmængden (min. 15 l/min.). Vandtilgangsfiltret er tilstoppet Undgå også lange tynde slanger (min. 3/4 ). Trykket banker op til max. Dyse delvis stoppet. Rens dysen. og ned til min. Intet arbejdstryk Dyse stoppet Rens dysen. Intet tilgangsvand Kontrollér tilgangsvand. Slanger/dyserør frosset Foretag optøning. Defekte ventiler Ventiler udskiftes Pumpen taber vand Utætte pakninger Undersøg og reparer. Der ydes 1 års garanti på evt. fabrikationsfejl (kundefaktura gælder som garantibevis). Garantien omfatter ikke fragt til og fra RENO. Endvidere omfattes følgende ikke af garantien: - frostskader - skader, der opstår som følge af at betjeningsvejledningen ikke overholdes. - normale sliddele, såsom slanger, lynkoblinger, ventiler, manchetter, dyser, elkabler og afbrændte motorer. For fremmede komponenter ydes ikke videregående garanti udover den vores leverandører kan yde os Garantibestemmelser

7 Herzlichen Glückwunsch! Wir möchten Sie hiermit zum Kauf Ihres neuen RENO-Hochdruckreiniger beglückwünschen. Wir sind überzeugt, daß er Ihre Erwartungen voll erfüllen wird. Inhaltsverzeichnis Seite 1.0 Modellübersicht Erklärung zu Daten des Typenschilds Technische Daten Gebrauchsanweisung - Sicherheitshinweise und Warnungen Bei Inbetriebnahme Stromanschluß Sicherheitsvorschriften Schutzvorrichtungen am Gerät Motorsicherung Bedienungsanleitung Anschluß von Hochdruckschlauch Wasseranschluß Stromanschluß Spülgriff - Zubehör Putzmittel In - bzw. Außerbetriebnahme Wasser und druckregulierung Einsatzorte Wartung Fehlersuche und Abhilfe Garantiebestimmungen

8 1.0 Modellübersicht 1.1 Erklärung zu Daten des Typenschilds Ware nr. : RENO-Bestellnummer des betreffenden Modells m. Serienummer Modell : Modellbezeichnung Höchstdruck : Maximaler Arbeitsdruck des Geräts und max. fördermenge Öl : Das für etwaigen Ölwechsel empfohlene Öl 1.2 Technische Daten RENO 170/14 RENO 180/17 Reinigungsleistung 4,0 KW 4,8 KW Max. Arbeitsdruck 170 Bar 180 Bar Wassermenge 14 L/min. 17 L/min. Motor, Leistungsaufnahme 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Stromverbrauch 10 Amp. 11 Amp. Stromkabel, Länge 8 m 8 m Schlauch, Länge 10 m 10 m Maße L x H x B 560x450x360 mm 560x450x360 mm Gewicht ohne Düsenrohr und Schlauch 38 Kg 44 Kg Öl Type SAE 20/30 SAE 20/30 Vor Inbetriebnahme Ihres neuen Hochdruckreinigers sollten Sie nachstehende Anweisungen durchlesen, um Schäden vom Benutzer und Umfeld des Geräts sowie am Gerät selbst abzuwenden. 2.1 Bei intriebnahme Sie sollten vor Inbetriebnahme das Produkt sorgfältig auf etwaige Mängel oder Schäden überprüfen. Bei Feststellung derartiger Fehler sollten Sie sich an einen RENO-Händler in Ihrer Nähe wenden. Prüfung des Stromkabels Die Isolierung des Stromkabels muß einwandfrei und ohne Risse sein. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den RENO-Händler, von dem Sie das Gerät bezogen haben. Prüfung der Spannung Darauf achten, daß die auf dem Typenschild angegebene Spannung dem Spannungswert Ihres Stromversorgungsnetzes entspricht. Stromverbrauch, Sicherungen Darauf achten, daß Ihr Stromversorgungsnetz den auf dem Typenschild angegebenen Stromverbrauch bewältigen kann Gebrauchsanweisungen - Sicherheitshinweise und Warnungen

9 2.2 Stromanschluß Bei nicht sachgerechtem Anschluß des Geräts droht Lebensgefahr durch Stromschlag. Das Gerät darf nur an Elektroinstallation mit Erdschluß angeschlossen werden. Es empfiehlt sich übrigens, das Gerät an eine Stromquelle mit Fehlerstrom-Schutzschalter anzuschließen. 2.3 Sicherheitsvorschriften Dieses Gerät erzeugt einen hohen Druck, weshalb sich bei nicht vorschriftsmäßiger Handhabung des Geräts schwere Verletzungen ergeben können! Aus Rücksicht auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer sind folgende Vorschriften stets zu beachten: * Gemäß geltenden Vorschriften dürfen Personen unter 18 Jahren das Gerät nicht für Reinigungseinsätze mit einem Arbeitsdruck von mehr als 70 bar (trifft für dieses Gerät zu) benutzen. * Den Wasserstrahl niemals gegen Menschen, Tiere, Elektroinstallationen oder das Gerät selbst richten. * Niemals versuchen, eigene Kleidung oder Schuhe bzw. die anderer zu reinigen. * Es ist ratsam, während der Arbeit eine Schutzbrille zu tragen. * Niemals mit nackten Füßen oder in Sandalen arbeiten. * Es ist ratsam, daß sich der Bediener und jede andere Person, die sich in unmittelbarer Nähe des Reinigungsortes aufhält, während der Reinigung gegen herumfliegende Partikeln schützen. * Bei Loslassen des Griffs während des Betriebs entsteht Rückstoßwirkung am Spülgriff und Düsenrohr. Deshalb Düsenrohr stets mit beiden Händen anfassen. * Niemals Hochdruckschlauch des Geräts während des Betriebs demontieren. Vor Demontage des Hochdruckschlauchs Gerät ausschalten und Wasserzufuhr abbrechen. * Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Netzkabel oder wichtige Teile der Ausrüstung, hierunter Sicherheitsvorricht-ungen, Hochdruckschläuche, Spülgriff usw., beschädigt sind. 2.4 Schutzvorrichtungen am Gerät Umlaufventil (Sicherheitsventil) Die Hochdruckpumpe ist druckseitig mit einem Umlaufventil versehen. Dieses Ventil leitet das Wasser bei Schließung des Spülgriffs oder Sperrung einer Düse zurück zur Saugseite der Pumpe. Die Konstruktion der Umlaufdüse als Sicherheitsfunktion gewährleistet, daß der Druck niemals den Arbeitsdruck um mehr als 25 bar übersteigen kann. Bei diesem Druck schaltet das Umlaufventil automatisch von Hochdruck- auf Umlaufbetrieb um. Die Pumpeneinheit wird überhitzt, falls der Umlaufbetrieb mehr als jeweils 10 Minuten andauert. 2.5 Motorsicherung Der Elektromotor verfügt über einen Motorschutzschalter, der den Motor vor Überlastung schützt. Bei erhöhtem Stromverbrauch (Fehler) kommt es automatisch zur Ausschaltung des Motorschutzschalters, wonach die Stromzufuhr zum Elektromotor abgebrochen wird. 3.0 Bedienungsanleitung 3.1 Anschluß des Hochdruckschlauchs Der Hochdruckschlauch, bei dem Höchstwerte für Arbeitsdruck und Temperatur aufgedruckt sind, wird mittels der Schraubkupplung an den seitlich am Hochdruckreiniger angeordneten Auslaufnippel angeschlossen. 3.2 Wasseranschluß Für den Wasseranschluß ist ein gewöhnlicher 3/4-Zoll-Wasserschlauch zu benutzen. Vor Anschluß Wasserschlauch von Verschmutzungen säubern. Die Wasserzufuhr muß mindestens 15 l/min und der Eingangsdruck höchstens 8 bar betragen. Der Wasserschlauch ist über den vorne am Gerät befindlichen Einlaufnippel an den Hochdruckreiniger anzuschließen. Das Wassereinlaßfilter sollte dabei mindestens einmal monatlich gereinigt werden. 9

10 3.3 Stromanschluß Spannung, Sicherung, Kabel und Verlängerungskabel gemäß Abschnitt 2.1 kontrollieren. Nur an genehmigte Elektroinstallation mit Erdschluß anschließen. 3.4 Spülgriff - Zubehör Düsenrohr mit Isolierrohr und Dreifachdüse mit Spülgriff verschrauben. Zubehör wie umlaufende Bürsten und Turbodüsen ist auf dieselbe Art und Weise direkt am Spülgriff zu befestigen. Um Beschädigungen des Hochdruckreinigers und des Zubehörs zu vermeiden, sollte das Zubehör vor dem Gebrauch von Verschmutzungen gesäubert werden. 3.5 Putzmittel Durchsichtigen, zum Lieferumfang gehörenden Kunststoffschlauch in Injektor an Wassereinlaufnippel anschrauben. Das Ende des durchsichtigen Kunststoffschlauchs anschließend in Behälter mit Putzmittel einlegen. Durch drehen am Dreifachdüse des Düsenrohrs zur Tiefdruck, wird ein Vakuum entstehen. Hiernach wird das Putzmittel automatisch durch das Gerät hindurch bis zum Austritt an der Tiefdruckdüse des Dreifachdüse leitet. Nach erfolgter Verstreuung des Putzmittels das System ca. 1 Minute lang mit reinem Wasser durchspülen. 3.6 In- bzw. Außerbetriebnahme Inbetriebnahme Stromkabel an Steckdose anschließen. Wasserzufuhr betätigen und 30 Sekunden lang Wasser einlassen. Anschließend Hochdruckreiniger durch Drücken des grünen Knopfs einschalten, der sich unter der Gummi-Schutzhaube des seitlich am Gerät angeordneten Motorschutzschalters befindet. Hochdruckreiniger mittels des Auslösehebels des Spülgriffs betätigen. Bei Anlauf kann der Druck unregelmäßig sein, da im Pumpensystem Luft vorhanden ist. Nach kurzem Betrieb ist keine Luft im System übrig, so daß sich ein stabiler Druck einpendelt. Achtung! Das Gerät darf nach Loslassen des Auslösehebels höchstens 5-10 Minuten lang betrieben werden. Außerbetriebnahme Den roten Knopf, der sich unter der Gummi-Schutzhaube des Motorschutzschalters befindet, drücken und Druck reduzieren. Ehe das Gerät zwecks Aufbewahrung abgestellt wird, ist das im Gerät enthaltene Wasser wie folgt abzulassen: Einlaufschlauch sowie Hochdruckschlauch demontieren und Gerät einschalten. Gerät ca. 3 Minuten betreiben, bis kein Wasser mehr im Gerät vorhanden ist. Bei frostgefährdetem Aufbewahrungsort Gerät mit Gefrierschutzmittel schützen. Bitte beachten: Geräte mit EIN/AUS-Automatik Bei Loslassen des Spülgriffs schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Gerät läuft bei einfacher Betätigung des Spülgriffs wieder an. 3.7 Wasser und Druckregulierung Wassermenge durch Drehen an der oben auf dem Gerät befindlichen, roten Nachstellvorrichtung regulieren. Wasserdruck durch Drehen am Dreifachdüse des Düsenrohrs regulieren. 3.8 Einsatzorte Die Vorrichtung kommt typischerweise bei der Reinigung von Landmaschinen, Geräten, Einrichtungsgegenständen, Bauten, Lkws, Bussen sowie bei Reinigungsarbeiten in öffentlichen Einrichtungen wie z.b. Hallenbädern zum Einsatz. 10

11 4.0 Wartung Ihr RENO-Hochdruckreiniger ist wartungsfrei, weshalb bei tagtäglichem Betrieb keine besonderen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Für die am stärksten beanspruchten Teile gilt jedoch, daß ein Mindestmaß an Wartung lange andauernden, einwandfreien Betrieb gewährleistet. Es ist deshalb ratsam, folgende Maßnahmen regelmäßig durchzuführen. * Vor Montage des Wassereinlaufschlauchs und des Hochdruckschlauchs Nippel durchspülen, um sie von Staub und Sand zu säubern. * Vor Montage des Düsenrohres oder sonstiger Zubehörteile am Spülgriff Gerät einschalten und Kupplungen durchspülen, um sie von Staub und Sand zu säubern. * In Perioden, in denen Putzmittel nicht eingesetzt werden, Putzmittelbehälter und die Pumpe selbst mit Wasser durchspülen, damit es nicht zur Verklumpung von Seifenrückständen usw. kommt. * Wassereinlaßfilter einmal monatlich oder je nach Bedarf öfter reinigen. * Gerät frostfrei aufbewahren. Falls das Gerät aus Versehen Frost ausgesetzt wird, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Gerät, Schläuche und Zubehör vor Inbetriebnahme auftauen lassen. NIEMALS EIN UNTER FROSTEINWIRKUNG STEHENDES GERÄT EINSCHALTEN! 5.0 Fehlersuche und Abhilfe Störung Ursache Abhilfe Gerät läuft nicht an Sicherung durchgebrannt Sicherung austauschen Strom/stecker nicht angeschlossen Strom/stecker anschliessen Defektes Verlängerungskabel Es ohne Verlängerungskabel versuchen Defekte Steckdose Andere Steckdose probieren Gerät kommt kurz nach Verlängerungskabel nicht korrekt Verlängerungskabel entfernen bsw. Anlauf zum Stillstand bemessen Kabel mit massen einsetzen 1 Min. warten und erneuten Anlauf versuchen. Falsche Netspannung Netspannung auf Übereinstimmung mit Angaben des Typenchilds. Sicherungen brennen durch Auf Installation umsteigen, die mindestens der Leistungsaufnahme des Geräts entspricht. Druck schwankt bzw. Wasserzufuhr zu gering/zulauf Wassermenge prüfen (min. 15 Druckstösse entstehen verstopft. L/Min. Schläuche (min. 3/4 ) vermeiden. Wassereinlassfilter verstopft Filter reinigen Druck klopft zwischen Düse verstopft Düse reinigen Minimum und Maximum Kein Arbeitsdruck Düse verstopft. Düse reinigen. Kein Speisewasser. Speisewasser prüfen. Schläuche und Düsenrohr Schläuche/Düsenrohr Auftauen gefroren. lassen. Zerstörte Ventile. Ventile austauschen. Pumpe verliert Wasser Dichtungen undicht Prüfen und reparieren 11

12 7.0 Garantiebestimmungen Es wird eine einjährige Garantie auf etwaige Fabrikationsfehler gewährt (Kundenrechnung gilt als Garantieurkunde). Die Garantie erstreckt sich nicht auf den Transport zu und von RENO. Ferner gehört folgendes nicht zum Garantieumfang: - Frostschäden - Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung der Betriebsanweisung ergeben - normale Verschleißteile wie z.b. Schläuche, Schnellkupplungen, Außenventile, Düsen, Stromkabel und verbrauchte motoren. - Für Fremdteile wird eine Garantie nur in dem Umfang übernommen, in dem unsere Lieferanten uns gegenüber eine Garantie übernehmen Pos. Nr. Bestell. Nr. Artikel Hochdruckschlauch 10 m. 5/16" Nippel 3/8" Gewinde aussen 3 82 Drehkupplung Pistole Nippel 1/4" Lanzeisolierung Muffe Einzeln Rohr Nippel f. Kärcher Kupplung O-ring Kupplung und Nippel Dreifachdüse 12

13 Lykke til Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye RENO høytrykksvasker, som vi er overbevist om fullt ut vil svare til Deres forventninger. Innholdsfortegnelse Side 1.0 Modelloversikt Forklaring av data på typeskiltet Tekniske data Bruksanvisning - sikkerhetsanvisninger og advarsler Ved oppstart Eltilslutning Sikkerhetsforskrifter Maskinens sikkerhetsanordninger Motorsikring Betjeningsanvisning Tilslutning av høytrykksslange Vanntilkobling El- tilslutning Spylehåndtak - tilbehør Rengjøringsmidler Start/stopprosedyre Trykk og vannregulering Bruksområder Ettersyn og vedlikehold Oljeskift Feilsøk og retting Garantibestemmelser

14 1.0 Modelloversikt Forklaring av data på typeskiltet VARE NR: Renos bestillingsnummer på gjeldende modell incl. serienummer MODELL: Modellbetegnelse + strømstyrke og strømforbruk MAX TRYKK: Maskinens maksimale arbeidstrykk + vannmengde OLJE: Den anbefalte oljemengde ved etterfyll og oljeskift 1.2 Tekniske data RENO 120/12 RENO 170/14 Renseeffekt 2,4 KW 4,0 KW Max. arbeidstrykk 120 bar 170 bar Vannmengde 12 l/min. 14 l/min. Motor, opptatt effekt 2,2 KW/1 x 230 V 4,5 KW/ 3 x230 V Strømforbruk 13 Ampere 16 Ampere El-kabel, lengde 8 m 8 m Slange, lengde 8 m 8 m Dimensjoner L, H, B 560, 450, 360 mm 560, 450, 360 mm Vekt, uten dyserør og slange 36 kg 38 kg Oljetype SAE 20/30 SAE 20/30 Høytrykksvaskerens støynivå målt under drift i en avstand av 1 m. og i en høyde av 1,6 m fra høytrykksrenseren er 77 db(a). Høytrykksvaskeren overholder forøvrig lavspenningsdirektivet (73/23/EØF) og EMCdirektivet 89/336/EØF. 2.0 Bruksanvisning - Sikkerhetsanvisninger og advarsler Før Deres nye høytrykksvasker taes i bruk bør De lese nedenforstående instruksjoner m.h.t. å unngå skader på bruker, omgivelser og selve maskinen. 2.1 Ved oppstart De bør før oppstart omhyggelig se over produktet for å konstatere ev. mangler eller skader. Hvis dette konstateres bes De vennligst henvende Dem til nermeste RENO - forhandler. Kontroll av el.kabel El.kabelens isolasjon skal være feilfri og uten sprekker. Hvis det oppstår tvil om dette, kontakt da Deres forhandler. Kontroll av spenningen Kontrollèr at den på typeskiltet angitte spenning svarer til spenningen på Deres el.nett. Strømforbruk, Sikringsforhold. Kontrollèr om Deres el.nett kan klare det på typeskiltet angitte strømforbruk. 14

15 2.2 Eltilslutning 1 Feilaktig tilslutning av apparatet kan medføre livsfarlig elektrisk støt. Maskinen må kun tilsluttes el.-innstallasjon med jordforbindelse. Det anbefales forøvrig, at maskinen er tilsluttet en strømkilde forsynt med et feilstrømsreleè (HFT). 2.3 Sikkerhetsforskrifter. Dette apparatet gir et høyt trykk, og uforskriftsmessig behandling av maskinen kan derfor føre til store kvestelser. For Deres egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: Ifølge gjeldende regulativer må personer under 18 år ikke betjene apparatet til rengjøring, hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (gjelder for dette apparat). Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, elinstallasjoner eller maskinen selv. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy, som sitter på Dem eller på andre. Det er tilrådelig å være iført beskyttelsesbriller under arbeidet. Arbeid aldri med bare føtter eller med sandaler Det er tilrådelig at brukeren og enhver som befinner seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen beskytter seg mot partikler som slynges opp under rengjøringen. Spylehåndtak og dyserør påvirkes av en tilbakeslagskraft når håndtaket slippes under drift hold derfor alltid dyserøret med begge hender. Avmonter aldri høytrykksslangen, når apparatet er i drift. Avbryt apparatet og vanntilslutning, innen høytrykksslangen avmonteres. Apparatet må ikke anvendes hvis kabel eller viktige deler av utstyret er beskadiget, deriblant sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, etc. 2.4 Maskinens sikkerhetsanordninger Omløpsventil (sikkerhetsventil) Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil. Denne ventil leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Omløpsventilen er konstruert som en sikkerhetsfunksjon, som sikrer at trykket aldri kan overstige arbeidstrykket med mer enn 25 bar. Ved dette trykk kobler omløpsventilen automatisk om fra høytrykksdrift til omløpsdrift. Pumpeenheten blir overopphetet hvis det blir kjørt på omløp i mer enn 5-10 min. ad. gangen. 2.5 Motorsikring El-motoren er forsynt med et motorværn, som beskytter motoren mot overbelastning. Ved øket strømforbruk (ved feil) vil motorværnet automatisk bli slått av, hvoretter strømmen til elmotoren avbrytes. 3.0 Betjeningsanvisning 3.1 Tilslutning av høytrykksslange Høytrykksslangen som er påtrykt max. arbeidstrykk og temperatur, kobles til avgangsnippelen på høytrykksvaskerens side med skrukoblingen. 3.2 Vanntilkobling Vannslangen tilsluttes høytrykksvaskeren gjennom tilgangsnippelen i maskinens side. Rens forøvrig vanntilgangsfilteret minst en gang pr. måned. 3.3 El-tilslutning 2 Kravet til strøm: 3x230 V eller 1 x 230 V. 3.4 Spylehåndtak - tilbehør Det dobbelte dyserør med isoleringsrør skrues sammen med spylehåndtaket. Tilbehør som roterende børster, kloakkdyser og turbodyser festes på samme måte direkte på spylehåndtaket. For å unngå skader på høytrykksvasker og tilbehør bør man før bruk fjerne urenheter på tilbehøret. 15

16 3.5 Rengjøringsmidler Klar plastslange som medfølger høytrykksvaskeren innføres i injektoren som er plassert like under høytrykksutgangen på maskinens side. På den klare plastslangens andre ende monteres et kjemifilter (også vedlagt maskinen) som føres ned i beholder med rengjøringsmiddel. Reduser trykket (til under 25 bar) ved å dreie på reduksjonsventil på dyserøret. Det vil nå oppstå et vakum, hvoretter rengjøringsmiddelet automatisk blir sugd opp gjennom slange og spylerør og ut gjennom lavtrykksdysen. Etter endt utlegging av rengjøringsmiddel, gjennomskylles systemet med rent vann i ca. 1 min.. Konsentrasjonen av rengjøringsmiddel kan innstilles på injektoren. 3.6 Start/Stopp- prosedyre Start Tilslutt støpselet i stikkontakten. Åpne for tilgangsvannet og la det renne i 30 sek. Deretter startes høytrykksvaskeren ved å trykke den grønne knappen inn. Trykkbryteren ligger under en beskyttende gummikappe i motorværnet som er plassert i maskinens side. Høytrykksvaskeren aktiveres med spylehåndtakets utløsergrep. Ved oppstart kan trykket være uregelmessig, p.g.a. luft i pumpesystemet. Etter kort tids drift er luften ute av systemet og trykket stabiliseres. Advarsel! - maskinen må max. kjøres i 5-10 min. etterat utløsergrepet er sluppet. Stopp Trykk på den røde knappen under den beskyttende gummikappe på motorværnet og skru ned for trykket. Før maskinen settes til oppbevaring, skal den tømmes for vann etter følgende prosedyre: Avmonter tilgangsslangen samt høytrykkslangen og start maskinen. La maskinen kjøre i ca. 1 min. til maskinen er helt tom for vann. Hvis oppbevaringsstedet ikke er frostfritt, skal maskinen beskyttes med frostvæske. Bemerk!: Maskiner med automatisk start/stopp. Når spylehåndtaket slippes, avbrytes maskinen automatisk. Maskinen kan gjenoppstartes bare ved å aktivere spylehåndtaket. 3.7 Vannmengde og trykkregulering Vannmengden kan reguleres med den røde justeringsanordning oppå maskinen. Vanntrykket reguleres ved a dreie på dyserørets reduksjonsventil. 3.8 Bruksområder Apparatet vil typisk bli anvendt i forbindelse med rengjøring av landbruksmaskiner, redskaper, inventar, bygninger, lastebiler, busser, samt rengjøring av offentlige institusjoner, herunder svømmehaller. 4.0 Ettersyn og vedlikehold Reres RENO høytrykksvasker er vedlikeholdsfri, og krever derfor ingen spesielle forutsetninger for den daglige drift. Det gjelder dog for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er forfor en god idé å gjøre følgende til en vane: Før vanntilgangsslangen og høytrykksslangen monteres, skylles niplene rene for støv og sand. 16

17 I perioder hvor rengjøringsmidler ikke anvendes, gjennomskylles kjemikaliebeholder og selve pumpen med vann for å unngå uttørring av såperester m.m. Vanntilgangsfilteret renses en gang pr. mnd. eller oftere etter behov. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset til, må den ikke startes. Tin opp maskinen, slanger og tilbehør innen oppstart. START ALDRI EN TILFROSSET MASKIN. 4.1 Oljeskift Første oljeskift skal skje etter 40 driftstimer, - eller senest etter 6 mndr. Etter hver 25 timers drift kontrolleres oljestanden i seglasset. Hvis oljen blir melkehvit skiftes oljen straks. Oljen ledes ut gjennom oljepropp (messingfarvet skrue nederst i pumpeenhetens ende) og ny olje påfylles gjennom gul oljepropp oppå pumpen. Påfyllingen fortsetter inntil seglasset er halvt fyllt. Vi anbefaler oljetype SAE 20/ Feilsøking og feilretting Feil Årsak Utbedring Maskinen vil ikke starte Sikring sprunget Skift sikring Strøm/stikk ikke tilsluttet Tilslutt strøm/stikk Defekt forlengerkabel Prøv uten sjøteledning Defekt stikk Prøv en annen stikkontakt Pumpen er tilfrosset Opptø pumpen Maskinen stopper straks Sjøteledning ikke dimensjonert Fjern sjøteledning eller bruk korrekt korrekt kabeldimensjon Feil nettspenning Vent 1 min. og forsøk gjenstart. Kontrollér at nettspenning svarer til typeskiltets angivelser. Sikringen springer Skift til installasjon som min. svarer til maskinens ampereforbruk. Trykket varierer ustabilt Vannforsyningen er for Unngå lange tynne slanger og støtende lav/tilstoppet. (Min. 3/4 ). Filteret er tilstoppet. Rens filteret. Maskinen arbeider ujevnt Det er innebygget feil dyse - for Dysen utskiftes. stor dyse montert. Pumpemanchetter er defekte. Reparasjon foretaes. Det er urenheter i trykk- Rensing foretaes. reguleringsventilen. Trykkregulator er feil innstilt. Korrekt instilling foretaes. Det kommer for lite vann fra Skift vannforsyning vannkranen til maskinen, eller vannfilteret er tilstoppet. Defekte ventiler. Ventiler utskiftes. Maskinen oppnår ikke sitt Høytrykksdysen er tilstoppet eller Stopp anlegget og foreta gjenstart arbeidstrykk med åpen det er rusk i omløpsventil. med åpent spylehåndtak. Gjenta pistol dette når spylehåndtaket er lukket. Hvis dette ikke hjelper, demonter omløbsventil og fjern fremmedlegemet. 17

18 Feil Årsak Utbedring Maskinen slår vedvarende til Høytrykksdysen er delvis tett Avmonter dysen og fjern og fra med åpen pistol fremmedlegemet. Maskinen arbeider med kun Det er rusk i pumpeventilene Avmonter ventilbolter og ta ventiler 2/3 av max. trykk, slangen ut. Fjern ev. fremmedlegeme og vibrerer prøv om ventilklaffen kan beveges og tetter. Kjemikalier blir ikke sugd opp. Kjemikalieventilen er ikke åpnet. Kjemikaliebeholder er tom. Kjemikaliebeholder er tett eller defekt. Injektoren er tilskitnet. Maskinen er ikke skrudd ned på lavt trykk eller kontraventilen på injektoren sitter fast. 6.0 Garantibestemmelser Det ytes 1 års garanti på ev. fabrikasjonsfeil (kundefaktura gjelder som garantibevis). Garantien omfatter ikke frakt til og fra RENO. Videre omfattes følgende ikke av garantien: - frostskader - skader, som oppstår som følge av at betjeningsveiledning ikke overholdes. - normale slitedeler, såsom slanger, hurtigkoblinger, utvendige ventiler, dyser, el.kabler og brente motorer. For fremmede komponenter ytes ikke videregående garanti utover den våre leverandører kan yte oss. 18

19 Lycka till! Vi önskar Er lycka till med Er nya RENO högtryckstvätt, som vi är övertygade om kommer att leva upp till Era förväntningar fullt ut. Innehållsförteckning Side 1.0 Modellöversikt Förklaring till typskylt av respektive modell Tekniske data Bruks, säkerhets & skötsel - anvisning Före start Elanslutning Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsutrustning på maskinen Motorsäkring Bruksanvisning Högtrycksslangsanslutning Vattenanslutning Elanslutning Spolhandtag & tillbehör Keminjektor Start/stop procedur Vattenmängd och tryckreglering Användelsesområde Underhåll av maskinen Felsökning och åtgärder Garantibestämmelser

20 1.0 Modellöversikt 1.1 Förklaring av data på typskylten Art. nr.: Renos beställningsnummer för respektive modell + serie nr. Modell: Modell betäckning och krav till spänning Max. tryck: Maskinens maximala arbetstryck + vattenmängden Olja: Den rekommenderade olja vid eventuellt oljebyte 1.2 Tekniska data över modellerna RENO 170/14 RENO 180/17 Rengöringseffekt 4,0 KW 5,1 KW Max. arbetstryck 170 bar 180 bar Vattenmängd 14 l/min. 17 l/min. Motor upptagen effekt 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Strömförbrukning 10 amp. 11 amp. Elkabel, längd 8 mtr. 8 mtr. Slang, längd 8 mtr. 8 mtr. Mått L x H x B 560x450x360 mm 560x450x360 mm Vikt utan spolutrustning & slang 38 kg 44 kg Oljetryck SAE 20/30 SAE 20/30 Högtryckstvättens ljudnivå mätt under drift på ett avstånd av 1 mtr. och i en höjd av 1,6 mtr. från högtryckstvätten är 77 db(a). Högtryckstvätten överenstämmer i övrigt med direktiv (73/23 EÖF) och EMCdirektiv 89/336/EÖF. Före igångsättning av Er nya högtryckstvätt bör ni läsa nedanstående instruktioner för att ungå skador på användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Före start Ni bör vid uppackningen omgående kontrollera att produkten inte har några skador eller att något saknas, om detta ändå konstateras ombedes Ni att omgående kontakta er RENO-återförsäljare. Kontroll av elkabel. Elkabelns isolering skall vara helt felfri och utan repor. Om något är osäkert kontakta omgående återförsäljaren ni köpt maskinen av. Kontroll av spänning. Kontrollera att den på typskylten angivna strömstyrkan överensstämmer med strömstyrkan från Ert eluttag. Strömförbrukning och strömsäkring Kontrollera så att Ert elförsörjningsnät klarar det på typskylten angivna strömförbrukningen Bruks, säkerhets & skötsel-anvisning

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger.

Detaljer

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK S FI Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 VIKTIG: Les nøye

Detaljer

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER Modell 280/24 395/24 Norsk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger. 1.0 Modelloversikt............................................

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen.

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. DC 25, 50, 75 -W Part No 94142-C Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Original brugsanvisning Käyttöohje, alkuperäinen VARNING! Läs bruksanvisningen

Detaljer

40C/CA. Overensstemmelseserklæring. Samsvarserklæring. Konformitetsintyg. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

40C/CA. Overensstemmelseserklæring. Samsvarserklæring. Konformitetsintyg. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Overensstemmelseserklæring Underskriveren ALTO Danmark A/S, Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund Samsvarserklæring Undertegnede ALTO Danmark A/S, Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund 40C/CA www.alto-online.com

Detaljer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS S FIN DK N D GB SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS S FIN DK N D GB Studera och förstå bruksanvisningen före

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155 Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas. Därefter pluggas

Detaljer

Ret til ændringer forbeholdes.

Ret til ændringer forbeholdes. DET TILRÅDES AT BÆRE BESKYTTELSESBRILLER UNDER ARBEJDET MED DENNE MASKINE VIGTIGT: Læs denne instruktionsbog før højtryksrenseren tages i brug Denne maskine er en hedtvands-højtryksrenser, der frembringer

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187 Lastarventil - konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

høytrykksvasker högtryckstvätt

høytrykksvasker högtryckstvätt høytrykksvasker högtryckstvätt Art no 500812 HV-02 LP-36A Manual Tekniske data: Modell: Maks trykk: Arbeidstrykk: Vannforbruk: Maks inntakstrykk: Maks temp. inntaksvann: Motor effekt: Høytrykksvasker HV-02

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt Z E R T I F I Z I E R T E S DIN EN ISO 9001 Q M - S Y T S E M BINZEL. Für jede Aufgabe den richtigen Schweißbrenner. BINZEL-Schweißbrenner

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring U20 74.004.SK2

Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring U20 74.004.SK2 Montage/Bedienungsanleitung Installation/User manual Bruksanvisning Brugsvejledning Urinalarmatur Unterputz Urinal flush valve conceiled Urinalarmatur innebygget Urinal armatur til indmuring 74.004.SK

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri Monteringsanvisning - diskbänksblandare Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken Monteringsanvisning - opvaskbatteri Asennusohje - pesupöytähana Hafa AB Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS LUFTBÄDD med elektrisk pump LUFTMADRASS med elektrisk pumpe ILMAPATJA jossa sähköpumppu LUFTMADRAS med elektrisk pumpe Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der Verhalten im Brandfall Verhalten im Brandfall Reihenfolge der Maßnahmen: - Alarmieren - Retten - Löschen - Feuerwehr erwarten und informieren Feuerwehr

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer