RENO 120/12 170/14 180/17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENO 120/12 170/14 180/17"

Transkript

1 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN Käyttöohje ja varaosaluettelo (25-29) GB Instructions (30-36)

2 Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye RENO højtryksrenser, som vi er overbevist om fuldt ud vil leve op til Deres forventninger. Indholdsfortegnelse Side 1.0 Modeloversigt Forklaring af data på typeskilt Tekniske data Brugsanvisning - sikkerhedsanvisninger og advarsler Ved ibrugtagning Eltilslutning Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsanordninger på maskinen Motorsikring Betjeningsanvisning Tilslutning af højtryksslange Tilslutning af vand El-tilslutning Spulehåndtag - tilbehør Rengøringsmidler Start/stop-procedure Vandmængde- og trykregulering Anvendelsesteder Vedligeholdelse Fejlfinding og fejlretning Garantibestemmelser

3 1.0 Modeloversigt 1.1 Forklaring af data på typeskilt VARE NR.: MODEL: BAR: MAX. TEMP.: OLIE: Renos bestillingsnummer på den pågældende model incl. ser. nr. Modelbetegnelse incl. strømstyrke og motorkraft Maskinens maksimale arbejdstryk + vandmængde (l/min.) Indgående vands max. temp. Den anbefalde olie ved et evt. olieskift 1.2 Tekniske data for modellerne RENO 170/14 RENO 180/17 Renseeffekt 4,0 KW 4,8 KW Max. arbejdstryk 170 bar 180 bar Vandmængde 14 l/min. 17 l/min. Motor, optagen effekt 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Strømforbrug 10 amp. 12 amp. El-kabel, længde 8 m 8 m Slange, længde 8 m 8 m Dimensioner L, H, B 560, 450, 360 mm 560, 450, 360 mm Vægt uden dyserør og slange 38 kg 44 kg Olietype SAE 20/30 SAE 20/30 Højtryksrenserens lydtryk målt under drift i en afstand af 1 m. og i en højde af 1,6 m. fra højtryksrenseren er 77 db(a) Højtryksrenseren overholder iøvrigt lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet 89/336/EØF. 2.0 Brugsanvisning - Sikkerhedsanvisning og advarsler Før ibrugtagning af Deres nye højtryksrenser bør De læse nedenstående instruktioner m.h.p. at undgå skader på bruger, omgivelserne og selve maskinen. 2.1 Ved ibrugtagning De bør ved ibrugtagning omhyggeligt gennemgå produktet for at konstatere evt. mangler eller skader. Hvis dette konstateres bedes De venligst rette henvendelse til nærmeste RENO-forhandler. Kontrol af elkabel El-kablets isolation skal være helt fejlfri og uden revner. Hvis der er tvivl herom kontaktes forhandleren, hvor De har købt maskinen. Kontrol af spænding Kontrollér at den på typeskiltet angivne spænding svarer til spændingen i Deres el-forsyningsnet. Strømforbrug og sikringsforhold. Kontrollèr om Deres elforsyningsnet kan klare det på typeskiltet angivne strømforbrug. 3

4 2.2 El-tilslutning 1 Fejlagtig tilslutning af apparatet kan medføre livsfarligt elektrisk stød. Maskinen må kun tilsluttes el-installation med jordforbindelse. Det anbefales iøvrigt, at maskinen er tilsluttet en strømkilde forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI). 2.3 Sikkerhedsforskrifter Denne maskine frembringer et højt tryk, hvorfor uforskriftmæssig brug kan føre til svære kvæstelser! For Deres egen og andres sikkerhed skal følgende regler altid overholdes: Ifølge gældende regulativer må personer under 18 år ikke betjene apparatet til rengøring, hvis arbejdstrykket overstiger 70 bar.(gælder for dette apparat.) Ret aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr, elinstallationer eller maskinen selv. Forsøg aldrig at rengøre beklædning eller fodtøj, der sidder på Dem selv eller på andre Det tilrådes at bære beskyttelsesbriller under arbejdet. Arbejd aldrig med bare fødder eller sandaler Det tilrådes, at brugeren og enhver, der opholder sig i umiddelbar nærhed af rengøringspladsen, beskytter sig mod opspringende partikler under rensning. Spulehåndtag og dyserør påvirkes af en tilbagekraft når håndtaget slippes under drift - hold derfor altid på isoleringen oven på dyserøret med den ene hånd og på pistolen med den anden hånd. Afmontér aldrig højtryksslangen, når apparatet er i drift. Afbryd apparatet og vandtilslutning, inden højtryksslangen afmonteres. Apparatet må ikke anvendes, hvis tilgangskablet eller vigtige dele af udstyret er beskadiget, herunder sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag m.m. 2.4 Sikkerhedsanordninger på maskinen Omløbsventil(sikkerhedsventil) Højtrykspumpen er på tryksiden forsynet med en omløbsventil. Denne ventil leder vandet tilbage til pumpens sugeside, når spulehåndtaget lukkes eller en dyse blokeres. Omløbsventilen er konstrueret som en sikkerhedsfunktion, der sikre, at trykket aldrig kan overstige arbejdstrykket med mere end 25 bar. Ved dette tryk kobler omløbsventilen automatisk om fra højtryksdrift til omløbsdrift. Pumpeenheden bliver overophedet hvis der køres i omløb i mere end 10 min. ad gangen og kan forårsage, at ventiler ødelægges. 2.5 Motorsikring El-motoren er forsynet med et motorværn, der beskytter motoren mod overbelastning. Ved forøget strømforbrug(fejl) vil motorværnet automatisk blive slået fra, hvorefter strømmen til elmotoren afbrydes. 3.1 Tilslutning af højtryksslange Højtryksslangen, der er påtrykt max. arbejdstryk og max. temperatur, kobles til afgangsniplen i højtryksrenserens side med skruekoblingen. 3.2 Tilslutning af vand Til vandtilslutning anvendes almindelig vandslange, 3/4. Før tilslutning renses vandslangen for urenheder. Vandforsyningen skal mindst være 15 l/min. og tilgangstrykket skal min. være 2 bar. Vandslangen tilsluttes højtryksrenseren gennem tilgangsniplen i maskinens side. Rens iøvrigt vandtilgangsfiltret hver gang en vandtilgangsslange monteres. 3.3 El-tilslutning 2 Kontrollér spænding, sikring, kabler og forlængerkabler i henhold til afsnit 2.1. Tilslut kun til godkendt elinstallation med jordforbindelse Betjeningsanvisning

5 3.4 Spulehåndtag - tilbehør Det dobbelte dyserør med isoleringsrør skrues sammen med spulehåndtaget. Tilbehør som roterende børster fastgøres på samme måde direkte på spulehåndtaget. Turbodyse fastgøres på enkelt dyserør, der ligeledes monteres på spulehåndtaget. For at undgå beskadigelser af højtryksrenser og tilbehør bør man før anvendelse rengøre urenheder på tilbehøret. 3.5 Rengøringsmidler Gennemsigtig plastslange (vedlagt i plastpose) indsættes i injektor (hul neden for rød reguleringsknap). Den gennemsigtige plastslanges anden ende føres derefter ned i beholder med rengøringsmiddel. Skru herefter ned for trykket (ca. 25 bar) ved at dreje på reduktionsventilen på dyserøret. Herefter vil rengøringsmidlet automatisk blive ført gennem maskinen og ud gennem dyserørets lavtryksdyse. Koncentrationen af rengøringsvæsken kan justeres på rød drejeknap oven for injektoren. Efter endt udlægning af rengøringsmiddel, gennemskylles systemet med rent vand i ca. 1 min. 3.6 Start/Stop-procedure Start Tilslut elkablet i stikkontakten. Skru op for tilgangsvandet og lad det løbe i 30 sec. Herefter startes højtryksrenseren ved at trykke den grønne knap inde under den beskyttende gummikappe i motorværnet placeret i siden på maskinen. Højtryksrenseren aktiveres med spulehåndtagets udløsergreb. Ved opstart kan trykket være uregelmæssigt, fordi der er luft i pumpesystemet. Efter kort tids drift er luften ude af systemet og trykket bliver stabilt. Advarsel! - maskinen må højst køre i 10 min. efter at udløsergrebet er sluppet. Stop Tryk på den røde knap på motorværnet og skru ned for trykket. Før maskinen henstilles til opbevaring, skal den tømmes for vand efter følgende procedure; Afmontér tilgangsslange samt højtryksslange og start maskinen. Lad maskinen køre i ca. 1 min. til maskinen er helt tømt for vand. Hvis opbevaringsstedet ikke er frostfrit, skal maskinen beskyttes med frostvæske. Bemærk!: Maskiner med automatisk START/STOP. Når spulehåndtaget slippes, afbrydes maskinen automatisk. Maskinen genstartes automatisk igen blot ved at aktivere spulehåndtaget. 3.7 Vandmængde- og trykregulering. Vandmængden reguleres ved at dreje på den røde justeringsanordning oven på maskinen. Vandtrykket reguleres ved at dreje på dyserørets reduktionsventil. 3.8 Anvendelsessteder Maskinen vil typisk blive anvendt i forbindelse med rengøring af landbrugsmaskiner, redskaber, inventar, bygninger, lastbiler, busser samt rengøring af offentlige institutioner herunder svømmehaller. Desuden kan maskinen anvendes til rengøring af privatbiler, vandsandblæsningsopgaver, rensning af stålprofiler, rengøring af bygninger m.m. Højtryksrenseren må aldrig anvendes til rengøring af levende væsener. Der henvises iøvrigt til bemærkninger under punkt Vedligeholdelse Deres RENO-højtryksrenser er vedligeholdelsesfri, og der kræves derfor ingen specielle forudsætninger for den daglige drift. Det gælder dog for de mest udsatte komponenter, at et minimum af vedligeholdelse kan sikre en langva- 5

6 rig og problemfri drift. Det er derfor en god idè at gøre følgende til en vane. Før vandtilgangsslangen og højtryksslangen monteres, skylles niplerne rene for støv og sand. Før dyserør eller andet tilbehør monteres på spulehåndtaget, startes maskinen og koblingerne skylles rene for sand og støv. Vandtilgangsfiltret renses én gang pr. måned eller oftere efter behov. Maskinen skal opbevares frostfrit. Hvis maskinen ved en fejltagelse er frosset til, må den ikke startes. Optø maskine, slanger og tilbehør inden opstart. START ALDRIG EN TILFROSSET MASKINE! 5.0 Fejlfinding og fejlretning Fejl Årsag Udbedring Maskinen vil ikke starte Sikring sprunget. Skift sikring. Strøm ikke tilsluttet. Tilslut strøm/stik. Defekt forlængerkabel. Prøv uden forlængerkabel. Defekt stik. Prøv en anden stikkontakt. Maskinen stopper kort Forlængerkabel er ikke Fjern forlængerkabel eller efter start dimensioneret korrekt. brug korrekt kabeldimension. Vent 1 min. og forsøg genstart. Forkert netspænding. Kontroller at netspændingen svarer til typeskiltets angivelse. Sikringer springer El-installation har Skift til installation der min. svarer for lille sikring til maskinens ampereforbrug. Trykket varierer ustabilt Vandforsyningen er for Afmontér tilgangsslange og check og stødende lille/tilstoppet. vandmængden (min. 15 l/min.). Vandtilgangsfiltret er tilstoppet Undgå også lange tynde slanger (min. 3/4 ). Trykket banker op til max. Dyse delvis stoppet. Rens dysen. og ned til min. Intet arbejdstryk Dyse stoppet Rens dysen. Intet tilgangsvand Kontrollér tilgangsvand. Slanger/dyserør frosset Foretag optøning. Defekte ventiler Ventiler udskiftes Pumpen taber vand Utætte pakninger Undersøg og reparer. Der ydes 1 års garanti på evt. fabrikationsfejl (kundefaktura gælder som garantibevis). Garantien omfatter ikke fragt til og fra RENO. Endvidere omfattes følgende ikke af garantien: - frostskader - skader, der opstår som følge af at betjeningsvejledningen ikke overholdes. - normale sliddele, såsom slanger, lynkoblinger, ventiler, manchetter, dyser, elkabler og afbrændte motorer. For fremmede komponenter ydes ikke videregående garanti udover den vores leverandører kan yde os Garantibestemmelser

7 Herzlichen Glückwunsch! Wir möchten Sie hiermit zum Kauf Ihres neuen RENO-Hochdruckreiniger beglückwünschen. Wir sind überzeugt, daß er Ihre Erwartungen voll erfüllen wird. Inhaltsverzeichnis Seite 1.0 Modellübersicht Erklärung zu Daten des Typenschilds Technische Daten Gebrauchsanweisung - Sicherheitshinweise und Warnungen Bei Inbetriebnahme Stromanschluß Sicherheitsvorschriften Schutzvorrichtungen am Gerät Motorsicherung Bedienungsanleitung Anschluß von Hochdruckschlauch Wasseranschluß Stromanschluß Spülgriff - Zubehör Putzmittel In - bzw. Außerbetriebnahme Wasser und druckregulierung Einsatzorte Wartung Fehlersuche und Abhilfe Garantiebestimmungen

8 1.0 Modellübersicht 1.1 Erklärung zu Daten des Typenschilds Ware nr. : RENO-Bestellnummer des betreffenden Modells m. Serienummer Modell : Modellbezeichnung Höchstdruck : Maximaler Arbeitsdruck des Geräts und max. fördermenge Öl : Das für etwaigen Ölwechsel empfohlene Öl 1.2 Technische Daten RENO 170/14 RENO 180/17 Reinigungsleistung 4,0 KW 4,8 KW Max. Arbeitsdruck 170 Bar 180 Bar Wassermenge 14 L/min. 17 L/min. Motor, Leistungsaufnahme 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Stromverbrauch 10 Amp. 11 Amp. Stromkabel, Länge 8 m 8 m Schlauch, Länge 10 m 10 m Maße L x H x B 560x450x360 mm 560x450x360 mm Gewicht ohne Düsenrohr und Schlauch 38 Kg 44 Kg Öl Type SAE 20/30 SAE 20/30 Vor Inbetriebnahme Ihres neuen Hochdruckreinigers sollten Sie nachstehende Anweisungen durchlesen, um Schäden vom Benutzer und Umfeld des Geräts sowie am Gerät selbst abzuwenden. 2.1 Bei intriebnahme Sie sollten vor Inbetriebnahme das Produkt sorgfältig auf etwaige Mängel oder Schäden überprüfen. Bei Feststellung derartiger Fehler sollten Sie sich an einen RENO-Händler in Ihrer Nähe wenden. Prüfung des Stromkabels Die Isolierung des Stromkabels muß einwandfrei und ohne Risse sein. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den RENO-Händler, von dem Sie das Gerät bezogen haben. Prüfung der Spannung Darauf achten, daß die auf dem Typenschild angegebene Spannung dem Spannungswert Ihres Stromversorgungsnetzes entspricht. Stromverbrauch, Sicherungen Darauf achten, daß Ihr Stromversorgungsnetz den auf dem Typenschild angegebenen Stromverbrauch bewältigen kann Gebrauchsanweisungen - Sicherheitshinweise und Warnungen

9 2.2 Stromanschluß Bei nicht sachgerechtem Anschluß des Geräts droht Lebensgefahr durch Stromschlag. Das Gerät darf nur an Elektroinstallation mit Erdschluß angeschlossen werden. Es empfiehlt sich übrigens, das Gerät an eine Stromquelle mit Fehlerstrom-Schutzschalter anzuschließen. 2.3 Sicherheitsvorschriften Dieses Gerät erzeugt einen hohen Druck, weshalb sich bei nicht vorschriftsmäßiger Handhabung des Geräts schwere Verletzungen ergeben können! Aus Rücksicht auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer sind folgende Vorschriften stets zu beachten: * Gemäß geltenden Vorschriften dürfen Personen unter 18 Jahren das Gerät nicht für Reinigungseinsätze mit einem Arbeitsdruck von mehr als 70 bar (trifft für dieses Gerät zu) benutzen. * Den Wasserstrahl niemals gegen Menschen, Tiere, Elektroinstallationen oder das Gerät selbst richten. * Niemals versuchen, eigene Kleidung oder Schuhe bzw. die anderer zu reinigen. * Es ist ratsam, während der Arbeit eine Schutzbrille zu tragen. * Niemals mit nackten Füßen oder in Sandalen arbeiten. * Es ist ratsam, daß sich der Bediener und jede andere Person, die sich in unmittelbarer Nähe des Reinigungsortes aufhält, während der Reinigung gegen herumfliegende Partikeln schützen. * Bei Loslassen des Griffs während des Betriebs entsteht Rückstoßwirkung am Spülgriff und Düsenrohr. Deshalb Düsenrohr stets mit beiden Händen anfassen. * Niemals Hochdruckschlauch des Geräts während des Betriebs demontieren. Vor Demontage des Hochdruckschlauchs Gerät ausschalten und Wasserzufuhr abbrechen. * Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Netzkabel oder wichtige Teile der Ausrüstung, hierunter Sicherheitsvorricht-ungen, Hochdruckschläuche, Spülgriff usw., beschädigt sind. 2.4 Schutzvorrichtungen am Gerät Umlaufventil (Sicherheitsventil) Die Hochdruckpumpe ist druckseitig mit einem Umlaufventil versehen. Dieses Ventil leitet das Wasser bei Schließung des Spülgriffs oder Sperrung einer Düse zurück zur Saugseite der Pumpe. Die Konstruktion der Umlaufdüse als Sicherheitsfunktion gewährleistet, daß der Druck niemals den Arbeitsdruck um mehr als 25 bar übersteigen kann. Bei diesem Druck schaltet das Umlaufventil automatisch von Hochdruck- auf Umlaufbetrieb um. Die Pumpeneinheit wird überhitzt, falls der Umlaufbetrieb mehr als jeweils 10 Minuten andauert. 2.5 Motorsicherung Der Elektromotor verfügt über einen Motorschutzschalter, der den Motor vor Überlastung schützt. Bei erhöhtem Stromverbrauch (Fehler) kommt es automatisch zur Ausschaltung des Motorschutzschalters, wonach die Stromzufuhr zum Elektromotor abgebrochen wird. 3.0 Bedienungsanleitung 3.1 Anschluß des Hochdruckschlauchs Der Hochdruckschlauch, bei dem Höchstwerte für Arbeitsdruck und Temperatur aufgedruckt sind, wird mittels der Schraubkupplung an den seitlich am Hochdruckreiniger angeordneten Auslaufnippel angeschlossen. 3.2 Wasseranschluß Für den Wasseranschluß ist ein gewöhnlicher 3/4-Zoll-Wasserschlauch zu benutzen. Vor Anschluß Wasserschlauch von Verschmutzungen säubern. Die Wasserzufuhr muß mindestens 15 l/min und der Eingangsdruck höchstens 8 bar betragen. Der Wasserschlauch ist über den vorne am Gerät befindlichen Einlaufnippel an den Hochdruckreiniger anzuschließen. Das Wassereinlaßfilter sollte dabei mindestens einmal monatlich gereinigt werden. 9

10 3.3 Stromanschluß Spannung, Sicherung, Kabel und Verlängerungskabel gemäß Abschnitt 2.1 kontrollieren. Nur an genehmigte Elektroinstallation mit Erdschluß anschließen. 3.4 Spülgriff - Zubehör Düsenrohr mit Isolierrohr und Dreifachdüse mit Spülgriff verschrauben. Zubehör wie umlaufende Bürsten und Turbodüsen ist auf dieselbe Art und Weise direkt am Spülgriff zu befestigen. Um Beschädigungen des Hochdruckreinigers und des Zubehörs zu vermeiden, sollte das Zubehör vor dem Gebrauch von Verschmutzungen gesäubert werden. 3.5 Putzmittel Durchsichtigen, zum Lieferumfang gehörenden Kunststoffschlauch in Injektor an Wassereinlaufnippel anschrauben. Das Ende des durchsichtigen Kunststoffschlauchs anschließend in Behälter mit Putzmittel einlegen. Durch drehen am Dreifachdüse des Düsenrohrs zur Tiefdruck, wird ein Vakuum entstehen. Hiernach wird das Putzmittel automatisch durch das Gerät hindurch bis zum Austritt an der Tiefdruckdüse des Dreifachdüse leitet. Nach erfolgter Verstreuung des Putzmittels das System ca. 1 Minute lang mit reinem Wasser durchspülen. 3.6 In- bzw. Außerbetriebnahme Inbetriebnahme Stromkabel an Steckdose anschließen. Wasserzufuhr betätigen und 30 Sekunden lang Wasser einlassen. Anschließend Hochdruckreiniger durch Drücken des grünen Knopfs einschalten, der sich unter der Gummi-Schutzhaube des seitlich am Gerät angeordneten Motorschutzschalters befindet. Hochdruckreiniger mittels des Auslösehebels des Spülgriffs betätigen. Bei Anlauf kann der Druck unregelmäßig sein, da im Pumpensystem Luft vorhanden ist. Nach kurzem Betrieb ist keine Luft im System übrig, so daß sich ein stabiler Druck einpendelt. Achtung! Das Gerät darf nach Loslassen des Auslösehebels höchstens 5-10 Minuten lang betrieben werden. Außerbetriebnahme Den roten Knopf, der sich unter der Gummi-Schutzhaube des Motorschutzschalters befindet, drücken und Druck reduzieren. Ehe das Gerät zwecks Aufbewahrung abgestellt wird, ist das im Gerät enthaltene Wasser wie folgt abzulassen: Einlaufschlauch sowie Hochdruckschlauch demontieren und Gerät einschalten. Gerät ca. 3 Minuten betreiben, bis kein Wasser mehr im Gerät vorhanden ist. Bei frostgefährdetem Aufbewahrungsort Gerät mit Gefrierschutzmittel schützen. Bitte beachten: Geräte mit EIN/AUS-Automatik Bei Loslassen des Spülgriffs schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Gerät läuft bei einfacher Betätigung des Spülgriffs wieder an. 3.7 Wasser und Druckregulierung Wassermenge durch Drehen an der oben auf dem Gerät befindlichen, roten Nachstellvorrichtung regulieren. Wasserdruck durch Drehen am Dreifachdüse des Düsenrohrs regulieren. 3.8 Einsatzorte Die Vorrichtung kommt typischerweise bei der Reinigung von Landmaschinen, Geräten, Einrichtungsgegenständen, Bauten, Lkws, Bussen sowie bei Reinigungsarbeiten in öffentlichen Einrichtungen wie z.b. Hallenbädern zum Einsatz. 10

11 4.0 Wartung Ihr RENO-Hochdruckreiniger ist wartungsfrei, weshalb bei tagtäglichem Betrieb keine besonderen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Für die am stärksten beanspruchten Teile gilt jedoch, daß ein Mindestmaß an Wartung lange andauernden, einwandfreien Betrieb gewährleistet. Es ist deshalb ratsam, folgende Maßnahmen regelmäßig durchzuführen. * Vor Montage des Wassereinlaufschlauchs und des Hochdruckschlauchs Nippel durchspülen, um sie von Staub und Sand zu säubern. * Vor Montage des Düsenrohres oder sonstiger Zubehörteile am Spülgriff Gerät einschalten und Kupplungen durchspülen, um sie von Staub und Sand zu säubern. * In Perioden, in denen Putzmittel nicht eingesetzt werden, Putzmittelbehälter und die Pumpe selbst mit Wasser durchspülen, damit es nicht zur Verklumpung von Seifenrückständen usw. kommt. * Wassereinlaßfilter einmal monatlich oder je nach Bedarf öfter reinigen. * Gerät frostfrei aufbewahren. Falls das Gerät aus Versehen Frost ausgesetzt wird, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Gerät, Schläuche und Zubehör vor Inbetriebnahme auftauen lassen. NIEMALS EIN UNTER FROSTEINWIRKUNG STEHENDES GERÄT EINSCHALTEN! 5.0 Fehlersuche und Abhilfe Störung Ursache Abhilfe Gerät läuft nicht an Sicherung durchgebrannt Sicherung austauschen Strom/stecker nicht angeschlossen Strom/stecker anschliessen Defektes Verlängerungskabel Es ohne Verlängerungskabel versuchen Defekte Steckdose Andere Steckdose probieren Gerät kommt kurz nach Verlängerungskabel nicht korrekt Verlängerungskabel entfernen bsw. Anlauf zum Stillstand bemessen Kabel mit massen einsetzen 1 Min. warten und erneuten Anlauf versuchen. Falsche Netspannung Netspannung auf Übereinstimmung mit Angaben des Typenchilds. Sicherungen brennen durch Auf Installation umsteigen, die mindestens der Leistungsaufnahme des Geräts entspricht. Druck schwankt bzw. Wasserzufuhr zu gering/zulauf Wassermenge prüfen (min. 15 Druckstösse entstehen verstopft. L/Min. Schläuche (min. 3/4 ) vermeiden. Wassereinlassfilter verstopft Filter reinigen Druck klopft zwischen Düse verstopft Düse reinigen Minimum und Maximum Kein Arbeitsdruck Düse verstopft. Düse reinigen. Kein Speisewasser. Speisewasser prüfen. Schläuche und Düsenrohr Schläuche/Düsenrohr Auftauen gefroren. lassen. Zerstörte Ventile. Ventile austauschen. Pumpe verliert Wasser Dichtungen undicht Prüfen und reparieren 11

12 7.0 Garantiebestimmungen Es wird eine einjährige Garantie auf etwaige Fabrikationsfehler gewährt (Kundenrechnung gilt als Garantieurkunde). Die Garantie erstreckt sich nicht auf den Transport zu und von RENO. Ferner gehört folgendes nicht zum Garantieumfang: - Frostschäden - Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung der Betriebsanweisung ergeben - normale Verschleißteile wie z.b. Schläuche, Schnellkupplungen, Außenventile, Düsen, Stromkabel und verbrauchte motoren. - Für Fremdteile wird eine Garantie nur in dem Umfang übernommen, in dem unsere Lieferanten uns gegenüber eine Garantie übernehmen Pos. Nr. Bestell. Nr. Artikel Hochdruckschlauch 10 m. 5/16" Nippel 3/8" Gewinde aussen 3 82 Drehkupplung Pistole Nippel 1/4" Lanzeisolierung Muffe Einzeln Rohr Nippel f. Kärcher Kupplung O-ring Kupplung und Nippel Dreifachdüse 12

13 Lykke til Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye RENO høytrykksvasker, som vi er overbevist om fullt ut vil svare til Deres forventninger. Innholdsfortegnelse Side 1.0 Modelloversikt Forklaring av data på typeskiltet Tekniske data Bruksanvisning - sikkerhetsanvisninger og advarsler Ved oppstart Eltilslutning Sikkerhetsforskrifter Maskinens sikkerhetsanordninger Motorsikring Betjeningsanvisning Tilslutning av høytrykksslange Vanntilkobling El- tilslutning Spylehåndtak - tilbehør Rengjøringsmidler Start/stopprosedyre Trykk og vannregulering Bruksområder Ettersyn og vedlikehold Oljeskift Feilsøk og retting Garantibestemmelser

14 1.0 Modelloversikt Forklaring av data på typeskiltet VARE NR: Renos bestillingsnummer på gjeldende modell incl. serienummer MODELL: Modellbetegnelse + strømstyrke og strømforbruk MAX TRYKK: Maskinens maksimale arbeidstrykk + vannmengde OLJE: Den anbefalte oljemengde ved etterfyll og oljeskift 1.2 Tekniske data RENO 120/12 RENO 170/14 Renseeffekt 2,4 KW 4,0 KW Max. arbeidstrykk 120 bar 170 bar Vannmengde 12 l/min. 14 l/min. Motor, opptatt effekt 2,2 KW/1 x 230 V 4,5 KW/ 3 x230 V Strømforbruk 13 Ampere 16 Ampere El-kabel, lengde 8 m 8 m Slange, lengde 8 m 8 m Dimensjoner L, H, B 560, 450, 360 mm 560, 450, 360 mm Vekt, uten dyserør og slange 36 kg 38 kg Oljetype SAE 20/30 SAE 20/30 Høytrykksvaskerens støynivå målt under drift i en avstand av 1 m. og i en høyde av 1,6 m fra høytrykksrenseren er 77 db(a). Høytrykksvaskeren overholder forøvrig lavspenningsdirektivet (73/23/EØF) og EMCdirektivet 89/336/EØF. 2.0 Bruksanvisning - Sikkerhetsanvisninger og advarsler Før Deres nye høytrykksvasker taes i bruk bør De lese nedenforstående instruksjoner m.h.t. å unngå skader på bruker, omgivelser og selve maskinen. 2.1 Ved oppstart De bør før oppstart omhyggelig se over produktet for å konstatere ev. mangler eller skader. Hvis dette konstateres bes De vennligst henvende Dem til nermeste RENO - forhandler. Kontroll av el.kabel El.kabelens isolasjon skal være feilfri og uten sprekker. Hvis det oppstår tvil om dette, kontakt da Deres forhandler. Kontroll av spenningen Kontrollèr at den på typeskiltet angitte spenning svarer til spenningen på Deres el.nett. Strømforbruk, Sikringsforhold. Kontrollèr om Deres el.nett kan klare det på typeskiltet angitte strømforbruk. 14

15 2.2 Eltilslutning 1 Feilaktig tilslutning av apparatet kan medføre livsfarlig elektrisk støt. Maskinen må kun tilsluttes el.-innstallasjon med jordforbindelse. Det anbefales forøvrig, at maskinen er tilsluttet en strømkilde forsynt med et feilstrømsreleè (HFT). 2.3 Sikkerhetsforskrifter. Dette apparatet gir et høyt trykk, og uforskriftsmessig behandling av maskinen kan derfor føre til store kvestelser. For Deres egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: Ifølge gjeldende regulativer må personer under 18 år ikke betjene apparatet til rengjøring, hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (gjelder for dette apparat). Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, elinstallasjoner eller maskinen selv. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy, som sitter på Dem eller på andre. Det er tilrådelig å være iført beskyttelsesbriller under arbeidet. Arbeid aldri med bare føtter eller med sandaler Det er tilrådelig at brukeren og enhver som befinner seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen beskytter seg mot partikler som slynges opp under rengjøringen. Spylehåndtak og dyserør påvirkes av en tilbakeslagskraft når håndtaket slippes under drift hold derfor alltid dyserøret med begge hender. Avmonter aldri høytrykksslangen, når apparatet er i drift. Avbryt apparatet og vanntilslutning, innen høytrykksslangen avmonteres. Apparatet må ikke anvendes hvis kabel eller viktige deler av utstyret er beskadiget, deriblant sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, etc. 2.4 Maskinens sikkerhetsanordninger Omløpsventil (sikkerhetsventil) Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil. Denne ventil leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Omløpsventilen er konstruert som en sikkerhetsfunksjon, som sikrer at trykket aldri kan overstige arbeidstrykket med mer enn 25 bar. Ved dette trykk kobler omløpsventilen automatisk om fra høytrykksdrift til omløpsdrift. Pumpeenheten blir overopphetet hvis det blir kjørt på omløp i mer enn 5-10 min. ad. gangen. 2.5 Motorsikring El-motoren er forsynt med et motorværn, som beskytter motoren mot overbelastning. Ved øket strømforbruk (ved feil) vil motorværnet automatisk bli slått av, hvoretter strømmen til elmotoren avbrytes. 3.0 Betjeningsanvisning 3.1 Tilslutning av høytrykksslange Høytrykksslangen som er påtrykt max. arbeidstrykk og temperatur, kobles til avgangsnippelen på høytrykksvaskerens side med skrukoblingen. 3.2 Vanntilkobling Vannslangen tilsluttes høytrykksvaskeren gjennom tilgangsnippelen i maskinens side. Rens forøvrig vanntilgangsfilteret minst en gang pr. måned. 3.3 El-tilslutning 2 Kravet til strøm: 3x230 V eller 1 x 230 V. 3.4 Spylehåndtak - tilbehør Det dobbelte dyserør med isoleringsrør skrues sammen med spylehåndtaket. Tilbehør som roterende børster, kloakkdyser og turbodyser festes på samme måte direkte på spylehåndtaket. For å unngå skader på høytrykksvasker og tilbehør bør man før bruk fjerne urenheter på tilbehøret. 15

16 3.5 Rengjøringsmidler Klar plastslange som medfølger høytrykksvaskeren innføres i injektoren som er plassert like under høytrykksutgangen på maskinens side. På den klare plastslangens andre ende monteres et kjemifilter (også vedlagt maskinen) som føres ned i beholder med rengjøringsmiddel. Reduser trykket (til under 25 bar) ved å dreie på reduksjonsventil på dyserøret. Det vil nå oppstå et vakum, hvoretter rengjøringsmiddelet automatisk blir sugd opp gjennom slange og spylerør og ut gjennom lavtrykksdysen. Etter endt utlegging av rengjøringsmiddel, gjennomskylles systemet med rent vann i ca. 1 min.. Konsentrasjonen av rengjøringsmiddel kan innstilles på injektoren. 3.6 Start/Stopp- prosedyre Start Tilslutt støpselet i stikkontakten. Åpne for tilgangsvannet og la det renne i 30 sek. Deretter startes høytrykksvaskeren ved å trykke den grønne knappen inn. Trykkbryteren ligger under en beskyttende gummikappe i motorværnet som er plassert i maskinens side. Høytrykksvaskeren aktiveres med spylehåndtakets utløsergrep. Ved oppstart kan trykket være uregelmessig, p.g.a. luft i pumpesystemet. Etter kort tids drift er luften ute av systemet og trykket stabiliseres. Advarsel! - maskinen må max. kjøres i 5-10 min. etterat utløsergrepet er sluppet. Stopp Trykk på den røde knappen under den beskyttende gummikappe på motorværnet og skru ned for trykket. Før maskinen settes til oppbevaring, skal den tømmes for vann etter følgende prosedyre: Avmonter tilgangsslangen samt høytrykkslangen og start maskinen. La maskinen kjøre i ca. 1 min. til maskinen er helt tom for vann. Hvis oppbevaringsstedet ikke er frostfritt, skal maskinen beskyttes med frostvæske. Bemerk!: Maskiner med automatisk start/stopp. Når spylehåndtaket slippes, avbrytes maskinen automatisk. Maskinen kan gjenoppstartes bare ved å aktivere spylehåndtaket. 3.7 Vannmengde og trykkregulering Vannmengden kan reguleres med den røde justeringsanordning oppå maskinen. Vanntrykket reguleres ved a dreie på dyserørets reduksjonsventil. 3.8 Bruksområder Apparatet vil typisk bli anvendt i forbindelse med rengjøring av landbruksmaskiner, redskaper, inventar, bygninger, lastebiler, busser, samt rengjøring av offentlige institusjoner, herunder svømmehaller. 4.0 Ettersyn og vedlikehold Reres RENO høytrykksvasker er vedlikeholdsfri, og krever derfor ingen spesielle forutsetninger for den daglige drift. Det gjelder dog for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er forfor en god idé å gjøre følgende til en vane: Før vanntilgangsslangen og høytrykksslangen monteres, skylles niplene rene for støv og sand. 16

17 I perioder hvor rengjøringsmidler ikke anvendes, gjennomskylles kjemikaliebeholder og selve pumpen med vann for å unngå uttørring av såperester m.m. Vanntilgangsfilteret renses en gang pr. mnd. eller oftere etter behov. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset til, må den ikke startes. Tin opp maskinen, slanger og tilbehør innen oppstart. START ALDRI EN TILFROSSET MASKIN. 4.1 Oljeskift Første oljeskift skal skje etter 40 driftstimer, - eller senest etter 6 mndr. Etter hver 25 timers drift kontrolleres oljestanden i seglasset. Hvis oljen blir melkehvit skiftes oljen straks. Oljen ledes ut gjennom oljepropp (messingfarvet skrue nederst i pumpeenhetens ende) og ny olje påfylles gjennom gul oljepropp oppå pumpen. Påfyllingen fortsetter inntil seglasset er halvt fyllt. Vi anbefaler oljetype SAE 20/ Feilsøking og feilretting Feil Årsak Utbedring Maskinen vil ikke starte Sikring sprunget Skift sikring Strøm/stikk ikke tilsluttet Tilslutt strøm/stikk Defekt forlengerkabel Prøv uten sjøteledning Defekt stikk Prøv en annen stikkontakt Pumpen er tilfrosset Opptø pumpen Maskinen stopper straks Sjøteledning ikke dimensjonert Fjern sjøteledning eller bruk korrekt korrekt kabeldimensjon Feil nettspenning Vent 1 min. og forsøk gjenstart. Kontrollér at nettspenning svarer til typeskiltets angivelser. Sikringen springer Skift til installasjon som min. svarer til maskinens ampereforbruk. Trykket varierer ustabilt Vannforsyningen er for Unngå lange tynne slanger og støtende lav/tilstoppet. (Min. 3/4 ). Filteret er tilstoppet. Rens filteret. Maskinen arbeider ujevnt Det er innebygget feil dyse - for Dysen utskiftes. stor dyse montert. Pumpemanchetter er defekte. Reparasjon foretaes. Det er urenheter i trykk- Rensing foretaes. reguleringsventilen. Trykkregulator er feil innstilt. Korrekt instilling foretaes. Det kommer for lite vann fra Skift vannforsyning vannkranen til maskinen, eller vannfilteret er tilstoppet. Defekte ventiler. Ventiler utskiftes. Maskinen oppnår ikke sitt Høytrykksdysen er tilstoppet eller Stopp anlegget og foreta gjenstart arbeidstrykk med åpen det er rusk i omløpsventil. med åpent spylehåndtak. Gjenta pistol dette når spylehåndtaket er lukket. Hvis dette ikke hjelper, demonter omløbsventil og fjern fremmedlegemet. 17

18 Feil Årsak Utbedring Maskinen slår vedvarende til Høytrykksdysen er delvis tett Avmonter dysen og fjern og fra med åpen pistol fremmedlegemet. Maskinen arbeider med kun Det er rusk i pumpeventilene Avmonter ventilbolter og ta ventiler 2/3 av max. trykk, slangen ut. Fjern ev. fremmedlegeme og vibrerer prøv om ventilklaffen kan beveges og tetter. Kjemikalier blir ikke sugd opp. Kjemikalieventilen er ikke åpnet. Kjemikaliebeholder er tom. Kjemikaliebeholder er tett eller defekt. Injektoren er tilskitnet. Maskinen er ikke skrudd ned på lavt trykk eller kontraventilen på injektoren sitter fast. 6.0 Garantibestemmelser Det ytes 1 års garanti på ev. fabrikasjonsfeil (kundefaktura gjelder som garantibevis). Garantien omfatter ikke frakt til og fra RENO. Videre omfattes følgende ikke av garantien: - frostskader - skader, som oppstår som følge av at betjeningsveiledning ikke overholdes. - normale slitedeler, såsom slanger, hurtigkoblinger, utvendige ventiler, dyser, el.kabler og brente motorer. For fremmede komponenter ytes ikke videregående garanti utover den våre leverandører kan yte oss. 18

19 Lycka till! Vi önskar Er lycka till med Er nya RENO högtryckstvätt, som vi är övertygade om kommer att leva upp till Era förväntningar fullt ut. Innehållsförteckning Side 1.0 Modellöversikt Förklaring till typskylt av respektive modell Tekniske data Bruks, säkerhets & skötsel - anvisning Före start Elanslutning Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsutrustning på maskinen Motorsäkring Bruksanvisning Högtrycksslangsanslutning Vattenanslutning Elanslutning Spolhandtag & tillbehör Keminjektor Start/stop procedur Vattenmängd och tryckreglering Användelsesområde Underhåll av maskinen Felsökning och åtgärder Garantibestämmelser

20 1.0 Modellöversikt 1.1 Förklaring av data på typskylten Art. nr.: Renos beställningsnummer för respektive modell + serie nr. Modell: Modell betäckning och krav till spänning Max. tryck: Maskinens maximala arbetstryck + vattenmängden Olja: Den rekommenderade olja vid eventuellt oljebyte 1.2 Tekniska data över modellerna RENO 170/14 RENO 180/17 Rengöringseffekt 4,0 KW 5,1 KW Max. arbetstryck 170 bar 180 bar Vattenmängd 14 l/min. 17 l/min. Motor upptagen effekt 4,5 KW/400 V 5,6 KW/400 V Strömförbrukning 10 amp. 11 amp. Elkabel, längd 8 mtr. 8 mtr. Slang, längd 8 mtr. 8 mtr. Mått L x H x B 560x450x360 mm 560x450x360 mm Vikt utan spolutrustning & slang 38 kg 44 kg Oljetryck SAE 20/30 SAE 20/30 Högtryckstvättens ljudnivå mätt under drift på ett avstånd av 1 mtr. och i en höjd av 1,6 mtr. från högtryckstvätten är 77 db(a). Högtryckstvätten överenstämmer i övrigt med direktiv (73/23 EÖF) och EMCdirektiv 89/336/EÖF. Före igångsättning av Er nya högtryckstvätt bör ni läsa nedanstående instruktioner för att ungå skador på användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Före start Ni bör vid uppackningen omgående kontrollera att produkten inte har några skador eller att något saknas, om detta ändå konstateras ombedes Ni att omgående kontakta er RENO-återförsäljare. Kontroll av elkabel. Elkabelns isolering skall vara helt felfri och utan repor. Om något är osäkert kontakta omgående återförsäljaren ni köpt maskinen av. Kontroll av spänning. Kontrollera att den på typskylten angivna strömstyrkan överensstämmer med strömstyrkan från Ert eluttag. Strömförbrukning och strömsäkring Kontrollera så att Ert elförsörjningsnät klarar det på typskylten angivna strömförbrukningen Bruks, säkerhets & skötsel-anvisning

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FRYSBOX FRYSEBOKS TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FRYSBOX FRYSEBOKS TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA GEFRIERTRUHE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE - INSTALLATIONS-OG BRUGERVEJLEDNING - BRUKS OG INSTALLASJONSANVISNING - NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektronisches Beschriftungsgerät Bedienungsanleitung Elektronisk etiketmaskine Brugsanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer