Leverandør informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandør informasjon"

Transkript

1 Leverandør informasjon Prosjektnavn KJENN SKOLE Grossist AHLSELL NORGE Adresse Kontakt person FINN JOHANSEN Telefon E-post Leverandørnavn Adresse Telefon Hjemmeside Axflow AS Postboks 98 Lilleaker 0216 OSLO Oras Armatur AS Hammerbergveien LEKSVIK Fm Mattsson AS Sinsenveien 53 D 0585 OSLO Roth Nordic AS Postboks BÆRUM POSTTERMINAL Blücher A/S Industriveien 3748 SILJAN Grohe AS Nils Hansensvei OSLO Intra AS Storsand 7563 MALVIK TA HYDRONICS Glynitveien SKI

2

3

4 Oras Oras (431415) Frostfri slangekran, DN15 Page 1 of Oras (431415) Frostfri slangekran, DN15 Farge: NRF: EAN code: Beskrivelse: DN 15 frostfri slangekran,med dreneringsnippel og vakuumventil G 3/4 utløp, Standardlengde mmstandard pakn 1-10 Teknisk informasjon Mål Nedlastbare filer 3D: oras_ (DWG) 3D: oras_ (DXF) Monterings- og serviceveiledning: (PDF) Serviceveiledning: (PDF) Produktsertifikater: stf_vtt_rth (PDF)

5 Oras Spare Parts Page 1 of Frostfri slangekran Reservedel Produktkode 01 Nøkkel Dreneringsnippel komp V 03 Spindelrør, lengde V 03 Spindelrør V 04 Stempel Vakuumventil Splittring V

6 Oras Safira (1070) Dusjkran Farge: Forkrommet Oras-nr: 1070 Nrf-nr: EAN code: Beskrivelse: Oras Safira dusjkran med bøylegrep Mål RESERVEDELER: Reservedel Produktkode 01 Hendel V 02 Dekkring Festemutter for kassett Kassett

7 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. PS E 0280/ /08 VA 1.42/18486 VA 1.42/18487 Kontroll NBI B A Rev [3] 2 1 [5] 110 Ø 32-35mm B:1 360 Black [3] 110 White 85 Blue min R=25mm [4] 60 Green 2 B:2 [1] [2] Klamring Clamping c d [1] Nm [2] [1] [3] 2 4 [3] 3 f [3] [2] [1] 1 e 3 F:1 + F:2 0 0 [4] [1] [5] [6] Nm [2] [1]

8 SVENSKA MONTERING Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör. OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX-rör) ska matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX-rör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa. A-B Montera blandaren i utförd ordning [1] [5]. B:1 Köksblandare: Montera pipen med önskad pipspärr 60, 85, 110 eller 360. Pipspärren ska vara centrerad framåt med klacken uppåt [3]. B:2 Tvättränneblandare FMM8118: Montera pipen med den fasta pipspärren med medföljande skruv, 1-3. FELSÖKNING/SERVICE A Dåligt flöde: Skräp i strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren 1-2 och gör ren insatsen från vattenföroreningar. C Läckage vid pipanslutning: Byte av o-ringar: Utför [1] [3], byt o-ringar [3]. Smörj med silikonfett. D Läckage i disk/tvättmaskinsavstängninen: Byt insatsen: Stäng först av inkommande vatten. Utför [1] [3]. I utförd ordning 1-4: Vrid disk-maskinsvredet till vänster. Sätt skruvmejsel i markering och vrid tills vredet snäpper loss. Byt insats [3]. OBS! Repa ej ytan. E Läckage ur pip eller spakinfästningen när blandaren är stängd: Byt keramikinsatsen: Stäng först av inkommande vatten. Utför i ordning [1] [6]. Vid [5]: Bytet kräver FM Mattssons specialverktyg (Art.nr ). Vid [6]: Byt hela keramikinsatsen. Vid behov rengör sätet där keramikinsatsens tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan. ENGLISH INSTALLATION We recommend that you engage a professional (licensed) plumber. Please note: When the mixer is installed, the main supply pipework must be rinsed before the inlet tails are connected. NB: When attaching the connection tube (soft PEX pipe), the connector coupling to the infeed pipe must be firmly fixed into place. No supporting bush is required for PEX pipes with a smooth coupling end. A-B Install the mixer in the specified order [1] [4]. Alt.1 Kitchen Mixer: Fit the spout with the desired swivel restrictor, 60, 85, 110 or 360. The spout swivel restrictor must be centered forwards with the lug upwards [3]. Alt.2 Bar Mixer FMM 8118: Attach the spout with the fixed spout lock, using the enclosed screw, 1 3. TROUBLESHOOTING/SERVICE A Poor flow: Clogged aerator: Dismount the aerator 1-2 and clean the insert from water impurities. C Leakage from spout connection: Replace O-rings. Perform [1] [3], replace O-rings [3]. Lubricate with silicone grease. D Leakage from dishwasher connection: Replace the cartridge: First turn off the main supply. Perform [1] [3]. In the order 1-4: Turn the on/off valve to the left. Put the screwdriver in the slot and turn until the handle comes loose. Replace the cartridge [3]. Do not use sharp objects. E Leakage from spout or lever bracket when the mixer is closed: Replace ceramic cartridge: First turn off the main supply. Perform sequences in order [1] [6]. At [5]: The switch demands FM Mattsson special tool (Item No ). At [6]: Replace the complete ceramic cartridge. If necessary clean the seats where the three packnings in the cartridge seal against the body. Do not use sharp objects. INSTÄLLNINGAR D Inställning disk/tvättmaskinsavstängning: Varmt eller kallt vatten till diskmaskin: Blandaren är fabriksinställd på kallt. För varmt vatten demontera vredet enligt [1]. Skjut sedan på vredet en aning på spindeln och vrid spindel medurs till stopp. Montera tillbaka vredet med markeringen rakt upp. F Inställning av flödesbegränsning och temperaturspärr: [F:1] Temperaturring [F:2] Flödesställare Genom att kugga om temperaturringen regleras temperaturspärren. Ju mer den vrids mot minus desto större blir varmvattenbegränsningen. Genom att vrida flödesställaren 4x90 kan fyra olika flöden ställas in. Vänd önskad klack mot stoppklacken [1]. Ju större klack desto mindre flöde. ÖVRIGT Vid risk för frost: (tex vid ouppvärmt fritidshus) Vattnet skall tömmas ur ledningen och blandaren. Öppna och stäng spaken för att tömma den keramiska insatsen helt. Lämna spaken i öppet läge. Alternativt demontera blandaren för att vara helt säker och förvara i uppvärmt utrymme. RENGÖRING Färg/ytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten. Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning. SETTINGS D Setting the dishwasher isolator: Hot or cold water supply to the dishwasher: The mixer is factory configured to supply cold water. For hot water, dismantle the lever as described in [1]. Then push the lever slightly onto the spindle and twist the spindle clockwise to the stop point. Reassemble the lever with the marking pointing straight upwards. F Setting the flow and temperature restrictors: [F:1] Temperature restricting ring [F:2] Flow restrictor The maximum temperature restriction is adjusted by repositioning the temperature ring. The more it is turned to minus, the lower maximum hot water temperature. Four different maximum flows can be obtained by turning the flow restricting device 4 x 90. Turn the desired lug towards the stop lug [1]. The bigger the lug, the lower flow. GENERAL At risk of freezing: (e.g. in an unheated summerhouse). The water must be drained from the main supply pipework and from the mixer. Open and close the mixer to make sure that the ceramic cartridge is emptied completely. Leave the lever in the open position. Alternatively, dismantle the mixer completely to ensure elimination of freezing risk and store it in a heated area. CLEANING Coating/plating finish is best preserved by cleaning with a soft cloth using a soft soap solution, rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Never use lime dissolving agents, acidic or abrasive detergents. Use household vinegar to remove lime stains and rinse off with water. Worn out products may be returned to FM Mattsson for recycling.

9 DANSK MONTERING FM Mattsson anbefaler at monteringen foretages af en autoriseret VVS-installatør. OBS! Vandrørene skal spules rene inden armaturet monteres. OBS! Ved tilkobling af tilslutningsslange (Soft PEX-rør) skal fødeledningens tilslutningsslange være fast fikseret. Støttehylster er ikke påkrævet til Soft PEX-rør med lige tilslutningsstykke. A-B Monter armaturet i henhold til instruktionsbillederne [1] [4]. Alternativ 1 Køkkenarmatur: Monter udløbstuden med den ønskede på 60, 85 eller 110 grader. Spærreringen monteres pegende fremad med den forhøjede del opad [3]. Alternativ 2 Køkkenarmatur med fast tud FMM 8118: Montér tuden med den faste spærre ved hjælp af den medfølgende skrue, 1 3. Fejlsøgning/Service A Dårlig vandgennemstrømning: Snavs i strålesamleren: Skru strålesamleren af 1-2 og rengør indsatsen for snavs. C Utæthed ved udløbstudens tilslutning Udskift O-ringe. Udfør instruktionerne [1] [3] i rigtig rækkefølge. Udskift O-ringe. Smør efter med siliconefedt. D Utæthed ved grebet og dryp ud af udløbstuden Udskift patronen: Sluk for vandtilførslen. I rækkefølgen 1-4: Udfør instruktionerne [1] [6] i rigtig rækkefølge. Ved [5]: Udskiftning kræver FM Mattssons specialværktøj (FMM nr ). Ved [6] udskift patronen. Indstillinger E Indstillinger af begrænsning i vandgennemstrømningen og varmtvandsspærre. [F:1] Varmtvandsspærre [F:2] Vandgennemstrømnings indstilling Temperaturspærringen reguleres ved at dreje på temperaturringen. Jo mere den vrides mod minus des større varmtvandsbegrænsning. Vandgennemstrømningen kan indstilles til 4 forskellige mændgder. Ved at vende klodsen mod stopklodsen på patronen [1]. Jo større klods des mindre vandgennemstrømning. Øvrigt Ved risisko for frostskader: (F.eks. i uopvarme fritidshuse). Tøm rør og armaturet for vand. Åbn og luk for grebet gentagene gange for at tømme patronen helt for vand. Lad armaturet stå med grebet i åben position. Afmonter alternativt armaturet for en sikkerheds skyld og opbevar armaturet frostfrit. Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med blød klud og en sæbeopløsning, som efterskylles med rent vand og renpoleres med tør klud. Der må under ingen omstændigheder anvendes syre eller syreholdige afkalkningsmidler, samt skuremidler. Ved sværere kalkpletter anvendes almindelig husholdningseddike, og efterskylles med rent vand. FM Mattsson tager gamle armaturer retur til genanvendelse. NORSK MONTERING Vi anbefaler at det brukes godkjent rørlegger ved installasjon. OBS! Ved installasjon må rørene frem til blandebatteriet spyles rene før blandebatteriet monteres. OBS! Ved kobling av tilkoblingsslange (Soft PEX-rør) skal materledningens tilkoblingsslange være fastmontert. Til Soft PEX-rør med glatt tilkoblingsende behøves det ingen støttehylse. A-B Monter blandebatteriet i følgende rekkefølge [1] [4]. Alt. 1 Kjøkkenbatteri: Monter utløpstuten med ønsket svingbarhetsperre på henholdsvis 60º, 85º, 110º eller 360º. Sperren skal være sentrert fremover med utspringet opp [3]. Alt.2 Vaskerennebatteri FMM 8118: Monter tuten med den faste tutsperren ved hjelp av skruen som følger med, 1 3. Feilsøking/Service A Dårlig vannmengde: Smuss i strålesamleren. Skru løs strålesamleren 1-2 og rengjør den. C Lekkasje ved overgang utløpstut batterikropp: Bytt o-ringer. Utfør [1] [3], bytt o-ringer [3]. Bruk silikonfett. D Lekkasje ved avstengningen for oppvaskmaskin: Bytt innsats. Steng først vannet frem til blandebatteriet. Utfør [1] [3]. I følgende rekkefølge 1-4: Vrid maskinavstegningen til venstre. Sett skrujernet i markeringen og vri til grebet løsner. Bytt innsats [3]. Ikke spisse eller skarpe gjenstander. E Lekkasje ved spakfestet eller at blandebatteriet ikke stenger: Bytt keramisk innsats: Steng først vannet frem til blandebatteriet. Utfør følgende rekkefølge [1] [6]. Ved [5]: Byttet krever FM Mattssons spesialverktøy (Art.nr ). Ved [6]: Bytt hele den keramiske innsatsen. Ved behov rengjør setet der o-ringene til den keramiske innsatsen tetter. Ikke spisse eller skarpe gjenstander. INNSTILLINGER D Innstilling av avstengningen for oppvaskmaskin: Varmt eller kaldt vann til oppvaskmaskin: Blandebatteriet er fabrikkinnstilt på kaldt. For varmt vann demonter vrideren som vist på [1]. Skyv deretter vrideren en anelse på spindelen og vri spindelen med urviserne til stopp. Monter tilbake vrideren med markeringen rett opp. F Innstilling av mengdebegrensning og temperatursperre: [F:1] Temperatursperre [F:2] Mengdebegrenser Ved å flytte på temperaturringen kan man begrense varmtvannsmengden. Jo mer den vris mot minus desto større blir varmtvannsbegrensningen. Ved å vri mengdebegrenseren 4x90º kan fire forskjellige mengder stilles in. Ønsket utspringet på mengdebegrenseren skal peke fremover [1]. Jo større fremspring desto mindre vann. ANNET Ved risiko for frost: Blandebatteriet skal ikke monteres der det er fare for frost. RENGJØRING Farge/overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpe. Etterskyll med rent vann og tørk over med tørr klut. Det må ikke benyttes kalkavløsende, sure eller slipende skuremiddel. For å fjerne kalkflekker benytt husholdningseddik og skyll over med rent vann. Kasserte produkter kan leveres til Ostnor Norge for gjenvinning.

10 DEUTSCH Installation Wir empfehlen Ihnen, den Einbau von einem Fachhandwerker ausführen zu lassen. Beachten Sie bitte: Vor der Montage müssen die zum Mischer führenden Leitungen sauber gespült werden. Hinweis: Beim Verbinden des Anschlussschlauchs (Soft PEX-Rohr) muss die Anschlussverbindung der Zuführungsleitung fest fixiert werden. Bei Soft PEX-Rohr mit glattem Anschlussende sind keine Stützhülsen erforderlich. A-B Fixieren Sie die Armatur in der richtigen Position [1] [4]. Alt. 1 Küchenarmatur: Befestigen Sie den Auslauf unter Verwendung der Schwenkbegrenzungen 60, 85, 110 oder 360. Die Schwenkbegrenzung muss zentriert mit der Nase nach oben eingebaut werden. Alt. 2 Armatur für Ausgussbecken und Waschtrog FMM8118: Montieren Sie die Tülle samt der festen Tüllensperre mit der beiliegenden Schraube, 1 3. FEHLER und LÖSUNGEN A Wenig Durchfluss: Blockage im Perlator. Schrauben Sie bitte den Perlator ab 1-2, und reinigen Sie diesen. C Undichtigkeit am Auslauf Erneuern Sie die O-Ringe. Durchführen lt. [1] [3]. Verwenden Sie bitte Silikonfett. D Undichtigkeit am Anschluss für Geschirrspüler Entfernen Sie bitte die Teile gem. Wasser abstellen! Führen Sie [1] [3] aus. In der Reihenfolge 1-4: Drehen Sie das Handrad zum Absperren des Geschirrspülers bitte zur linken Seite. Stecken Sie den Schraubenzieher in die Führungsnute und hebeln Sie das Handrad ab. Tauschen Sie den Einsatz aus [3]. Benutzen Sie keine scharfen Werkzeuge. E Undichtigkeit am Auslauf oder bei geschlossener Armatur Tauschen Sie bitte die Keramikkartusche aus (Wasser abstellen!) gem. [1] [6]. Zum Austausch benutzen Sie bitte das FM Mattson Spezialwerkzeug (Art.-Nr ). [6] = Tauschen Sie die komplette Keramikkartusche aus. Falls nötig, reinigen Sie den Sitz der Keramikkartusche. Benutzen Sie keine scharfen Objekte NEDERLANDS INSTALLATIE Wij adviseren u een professionele installateur in de arm te nemen. Let op! Bij installatie moeten de leidingen naar de mengkranen grondig worden schoongespoeld. NB: bij het koppelen van een aansluitslang (Soft PEX-buizen) moet de aansluitkoppeling van de toevoerleiding gefixeerd zijn. Voor een Soft PEX-buizen met een gladde aansluitkant is geen steunhuls nodig. A-B Monteer de mengkraan in de aangegeven volgorde [1] [4]. Alt. 1 Keuken mengkraan: Monteer de kop met een gewenste vergrendeling van 60, 85, 110 of 360. Deze vergrendeling moet naar voren gecentreerd zijn met de nippel [3] omhoog. Alt. 2 Bar mengkraan FMM8118: Monteer de uitloop met de vaste uitloopvergrendeling. Gebruik hiervoor de bijgeleverde schroef, 1 3. STORINGZOEKEN/SERVICE A Slechte doorstroming: Perlator verstopt: schroef de perlator los en verwijder uit 1-2 het water afkomstige verontreinigingen uit de cartouche. C Lekkage bij aansluiting van de kop: Vervangen van O-ringen: volg instructies [1] [3], vervang de O-ringen [3]. Smeer ze in met siliconen vet. D Lekkage bij de afwasmachine:vervang de cartouche: sluit eerst het toevoerwater af. Volg instructies [1] [3]. In de volgorde 1-4. Vervang de cartouche [3]. Gebruik staalwol, geen scherpe voorwerpen. E Lekkage uit de kop of hendelbevestiging als de mengkraan gesloten is: Vervang de keramische cartouche: sluit eerst het toevoerwater af. Draai het aan/uit ventiel naar links. Zet de schroevendraaier in de gleuf en draai totdat de cassette los komt. Voer de stappen [1] [6] uit. Bij [5]: Voor de handle/knop is het gebruik van speciaal FM Mattson gereedschap (artikelnummer ). Bij [6]: vervang de hele keramische cartouche. Vervang zonodig de zitting waar de drie pakkingen van de keramische cartouche voor afdichting zorgen. Gebruik staalwol, geen scherpe voorwerpen. hierzu. Einstellungen D Einstellungen des Anschlusses für Geschirrspüler: Warm- oder Kaltwasser für die Spülmaschine: Der Mischer ist werkseitig für Kaltwasser eingestellt. Um Warmwasser auszugeben, demontieren Sie den Knauf gemäß [1]. Setzen Sie danach den Knauf leicht auf die Spindel auf und drehen Sie diese bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Bringen Sie den Knauf wieder an, wobei die Markierung gerade nach oben weist. F Setzen der Durchflussbegrenzung und der Temperatreinstellung: [F:1] Temperatureinstellung [F:2] Durchflussbegrenzung Die Temperatureinstellung wird über den Rasterring geregelt. Je weiter er zur Minusseite gedreht ist, je großer ist die Heißwasserbegrenzung. Vier verschiedenen Durchflussmengen können eingestellt werden, durch Drehen des Ringes 4 x 90. Drehen Sie den Ring wie gewünscht, in Richtung auf die Nase [1]. Je größer die Aussparung am Ring, je weniger Durchfluss ist vorhanden. SONSTIGES Wenn ein Frostrisiko besteht (z.b. in einem ungeheizten Ferienhaus): Das Wasser muss aus den Leitungen und der Armatur entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass das Wasser komplett entfernt ist! Lassen Sie die Armatur in der Offen-Stellung. Alternativ demontieren Sie die Armatur, und verwahren Sie sie in einem geheizten Raum auf. REINIGUNG Die Oberflächen dürfen nur mit einem feuchten, weichen Tuch mit mildem Seifenwasser gereinigt werden, mit klarem Wasser spülen und mit einem trocknen Tuch nachpolieren. Auf keinen Fall benutzen Sie bitte Scheuermittel, Säure oder Poliermittel. Benutzen Sie Haushaltsessig zum Entfernen von Kalk, und spülen Sie mit klarem Wasser. Ausgediente Produkte können zu Recyclingzwecken bei FM Mattsson abgegeben werden. INSTELLINGEN D Instelling afwasmachine-afsluiting: Warm of koud water voor de vaatwasser: de mengkraan is in de fabriek op koud ingesteld. Voor warm water demonteert u de draaiknop, zie [1]. Duw daarna de draaiknop iets op de spindel en draai de spindel in wijzerzin tot de aanslag. Plaats de draaiknop terug met de aanduiding recht omhoog. F Instellen van stroombegrenzing en temperatuurvergrendeling: [F:1] Temperatuurring [F:2] Waterstroomschakelaar Door de temperatuurring te draaien, regelt u de temperatuurvergrendeling. Hoe meer u deze naar het minteken draait, des te meer wordt de toevoer van warm water beperkt. Door de waterstroomschakelaar 4x90 te draaien, kunt u vier verschillende stroomsterkten instellen. Draai de gewenste nippel tegen de stopnippel [1]. Hoe groter de nippel, des te geringer de stroomsterkte. OVERIG Bij vorstrisico (bijv. in een onverwarmde vakantiewoning): laat al het water uit leidingen en mengkranen weglopen. Open en sluit de hendel om de keramische cartouche geheel te legen. Laat de hendel in geopende stand staan. Om helemaal zeker te zijn kunt u de mengkraan ook demonteren en deze op een verwarmde plek bewaren. REINIGEN U houdt de behandelde oppervlakte van de kraan het mooist als u deze met een zachte doek en vloeibare zeep schoonmaakt, naspoelt met schoon water en poetst met een droge doek. Er mogen beslist geen ontkalkingproducten en zuurhoudende of schurende middelen worden gebruikt. Gebruik voor ontkalken schoonmaakazijn en spoel na met water. Verbruikte artikelen kunnen voor hergebruik geretourneerd worden aan FM Mattsson.

11 SUOMEKSI ASENNUS Suosittelemme että käännyt ammattitaitoisen lvi-asentajan puoleen. HUOM! Huuhtele tulojohdot puhtaiksi mekaanisista roskista ennen hanan asennusta. HUOM! Liitäntäletkua (Soft PEX -putki) kytkettäessä on syöttöjohdon liittimen oltava pysyvästi kiinnitettynä. Sileällä liitäntäpäällä varustettuun Soft PEX -putki ei tarvita tukiholkkia. A-B Asenna hana kuvan mukaisesti [1] [4]. Vaihtoehto 1 Pesupöytähänat: Asenna juoksuputki toivotulla liikkeen rajoittimella 60, 85, 110 tai 360. Juoksuputken rajoitin tulee asentaa keskelle olake eteenpäin [3]. Vaihtoehto 2 Siivouskomerohanat FMM8118: Asenna kiinteällä rajoittimella varustettu juoksuputki mukana toimitetulla ruuvilla, 1 3. VIANETSINTÄ A Heikko virtaama: Likaa poresuuttimessa. Kierrä poresuutin irti 1-2 ja puhdista sen sisus veden mukana tulleista epäpuhtauksista. C Vuoto juoksuputken juuresta: O-renkaiden vaihto: Suorita toimet [1] [3], vaihda o-renkaat [3]. Voitele silikonirasvaa. D Pesukoneventtiili vuotaa: Venttiilin sisäosan vaihto: Sulje ensin tulovedet. Suorita kohdat [1] [3]. Järjestyksessä 1-4. Vaihda sisäosa [3]. Käytä teräsvillaa, ei teräviä esineitä. E Vuoto juoksuputkesta tai säätövivun juuresta hanan ollessa suljettuna: Keraamisen toimiosan vaihto: Sulje ensin tulovedet. Kierrä pesukoneventtiilin kahva vasemmalle. Aseta ruuvimeisseli merkittyyn kohtaan ja väännä kunnes kahva irtoaa. Suorita toimet järjestyksessä [1] [6]. Kohta [5]: Käytä vaihtamiseen FM Mattssonin erikoistyökalua (Tuotenro ). Kohta [6]: Vaihda keraaminen toimiosa. Puhdista tarvittaessa hanarungon pohja johon toimiosan kolme tiivistettä asettuvat. Käytä teräsvillaa, ei teräviä esineitä. Русский Монтаж Устанавливать смеситель рекомендуется профессиональным сантехникам. ВНИМАНИЕ: Перед началом монтажа прочистить подводящие трубы от грязевой пробки. ВНИМАНИЕ! При подсоединении подключающего шланга, (Soft PEX-трубка) подключающий шланг подающего трубопровода должен быть прочно закреплён. Для Soft PEX-трубка с плоским подсоединяемым концом, опорная втулка не требуется. A-B Установить смеситель в указанном порядке [1] [4]. Alt. 1 Смеситель для кухни Установить излив с желаемым ограничителем поворота на 60, 85, 110 или 360. Ограничитель поворота излива установить по центру (кронштейн направлен вверх). Alt. 2 Смеситель для кухни FMM 8118 Установите выпускную трубку с фиксированным блокиратором выпускной трубки при помощи прилагаемого винта, 1-3. Поиск неисправностей/сервис A Малый расход воды: Засор в коллекторе: открыть коллектор 1-2 и очистить его. C Подтекание из места соединения излива со смесителем: Заменить уплотнительные кольца согласно пунктам [1] [2], заменить уплотнительные кольца [3], смазав их силиконовой смазкой. D Подтекание из места соединения с посудомоечной машиной: Заменить картридж согласно. сначала перекрыть поступающую воду. пунктам [1] [2]. пунктам 1-4: повернуть рукоятку налево, открутить винт и вынуть картридж. поворачивать до тех пор, пока не будет затянута рукоятка. заменить картридж [3]. Использовать стальную мочалку, а не острые предметы. E Подтекание из излива или кронштейна рукоятки, когда смеситель закрыт: Заменить керамический картридж: сначала перекрыть поступающую воду. Выполнить по порядку шаги [1] [6]. [5]: Использовать специальный инструмент FMM ( ). [6]: Заменить керамический картридж. При необходимости прочистить посадочные гнезда керамического картриджа, где находятся три уплотнительных прокладки. Использовать стальную мочалку, а не острые предметы. ASETUKSET D Pesukoneventtiilin säätö Lämmin tai kylmä vesi astianpesukoneelle: Hana on asetettu tehtaalla kylmälle vedelle. Asettaaksesi hanan lämpimälle vedelle irrota kahva kohdan [1] mukaisesti. Paina sen jälkeen kahvaa kevyesti karassa ja käännä kara myötäpäivään rajoittimeen asti. Asenna kahva takaisin niin, että sen merkitty kohta osoittaa suoraan ylöspäin. F Virtauksen ja lämpötilan rajoittimen asetukset: [F:1] Lämpötilan rajoitin [F:2] Virtaaman säätö Lämpötilanrajoitus tehdään nostamalla ja säätämällä lämpötilarengasta. Mitä enemmän sitä käännetään myötäpäivään (miinusta kohti) sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa. Nosta vipu ylös ja ruuvaa se irti hatun alla olevasta kuusiokoloruuvista Rajoittimella voidaan asentaa neljä erilaista virtaaman voimakkuutta. Nosta rajoitin pois ja käännä haluttu pala taaksepäin olaketta kohti [1]. Mitä suurempi pala on takanapäin, sitä pienempi virtaama. MUUTA Jäätymisvaara: Jos yksiotesekoitin joutuu pakkaslämpötiloihin (esimerkiksi loma-asunnossa, joka on talvella lämmittämättömänä), jäätyminen voi rikkoa sen. Vesi on ensin tyhjennettävä tuloputkista. Avaa ja sulje sen jälkeen hana vivusta tyhjentääksesi keraamisen toimiosan kokonaan. Jätä vipu auki asentoon. Vaihtoehtoisesti irrota hana ja pane se talteen lämmitettyyn tilaan. PUHDISTAMINEN Sekoittimien parasta hoitoa on säännöllinen puhdistus pehmeällä rievulla ja saippualiuoksella, jälkihuuhtelu puhtaalla vedellä ja kiillotus kuivalla rievulla. Missään tapauksessa ei saa käyttää kalkkia liuottavia, happamia, tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Kalkkitahrat poistetaan talousetikalla ja huuhdellaan vedellä. Käytöstä poistetut FMM-tuotteet voi palauttaa FM Mattssonille kierrätykseen. Регулировки D Холодная > теплая вода для подачи воды в посудомоечную машину. Горячая или холодная вода к посудомоечной машине: Заводская установка смесителя: холодная вода. Для подачи горячей воды, демонтируйте рукоятку в соответствии с [1]. Затем введите рукоятку на небольшое расстояние на шпиндель и поверните шпиндель по часовой стрелке до упора. Установите обратно рукоятку с маркировкой вверх. F Регулировка напора и температуры: [F:1] Ограничительное температурное кольцо [F:2] Ограничитель напора Максимальное ограничение температуры регулируется перестановкой температурного кольца. Чем больше он развернут на отметку «минус», тем холоднее вода. При помощи ограничителя 4x 90 возможна подача четырех потоков разной силы. Повернуть необходимый кронштейн в положение стоп [1]. Чем больше открыт кронштейн, тем меньше поток воды. Прочее При риске замерзания: (например, в доме без отопления) слить воду из смесителя. Открыть и закрыть смеситель, чтобы убедиться, что керамический картридж пуст. Оставить рычаг рукоятки в открытом положении. Также можно полностью разобрать смеситель, чтобы избежать замерзания и хранить его в протапливаемом помещении. Очистка. Очистку лучше всего производить мягкой тканью, смоченной мыльным раствором, затем промыть чистой водой и протереть насухо. Не использовать щелочные, кислотные, а также абразивные чистящие средства. Для удаления известковых пятен использовать столовый уксус, затем промыть водой.

12 français MONTAGE Nous vous recommandons de faire appel à un installateur en Plomberie-Sanitaire- Chauffage professionnel. ATTENTION! Avant d installer le mitigeur, les canalisations qui conduisent à celui-ci doivent être rincées. ATTENTION! Avant de brancher le flexible de raccordement (flexible Soft-PEX), le raccord de branchement de la canalisation d alimentation doit être fixé. Le flexible Soft PEX à extrémité de branchement lisse n a pas besoin de douille de soutien. A-B Installer le mitigeur dans l ordre indiqué [1] [4]. B:1 Mitigeur pour évier de cuisine : Monter le bec avec le verrou de bec sur 60, 85, 110 ou 360. Le verrou de bec doit être centré vers l avant, avec l ergot vers le haut [3]. B:2 Mitigeur de lavabo FMM8118 : Monter le bec avec le verrou de bec fixe, en utilisant la vis fournie, 1 3. RECHERCHE DES PANNES/MAINTENANCE A Débit insuffisant : Impuretés dans l embout de robinet (mousseur-aérateur) 1-2. Dévisser l embout de robinet et retirer les éventuelles impuretés. C Fuite au raccord de bec : Remplacement des joints toriques : Effectuer [1] [3], remplacer les joints toriques [3]. Graisser avec de la graisse au silicone. D Fuite au robinet de fermeture du lave-vaisselle ou du lave-linge : Remplacer la cartouche : Fermer d abord l arrivée d eau. Effectuer [1] [3]. Dans l ordre 1-4 : Tourner le robinet du lave-vaisselle vert la gauche. Placer le tournevis dans le repère et tourner jusqu à ce jusqu à ce que le bouton se libère. Remplacer la cartouche [3]. ATTENTION! Ne pas rayer la surface. E Fuite au niveau du bec ou de la fixation du levier quand le mitigeur est fermé : Remplacer la cartouche céramique : Fermer d abord l arrivée d eau. Effectuer dans l ordre [1] [6]. Pour [5] : Le remplacement nécessite l outil spécial FM Mattsson (Réf ). Pour [6] : Remplacer la cartouche céramique complète : Au besoin, nettoyer le plan d étanchéité des trois joints de la cartouche céramique. ATTENTION! Ne pas rayer la surface. RÉGLAGES D Réglage du robinet de fermeture de lave-vaisselle ou de lave-linge : Admission du lave-vaisselle à eau chaude ou eau froide: En usine, le mitigeur est réglé sur une admission à eau froide. Pour modifier l admission sur de l eau chaude, démonter le bouton selon [1]. Presser légèrement le bouton sur la cartouche et faire tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu en butée. Remonter le bouton avec le repère pointant vers le haut. F Réglage du limiteur de débit et du blocage de température : [F:1] Bague de température [F:2] Réglage de débit Le blocage de température se règle en déplaçant la bague de température. Plus on la fait tourner vers le moins, plus la limite de température d eau chaude sera élevée. Quatre différents débits peuvent être réglés en tournant le réglage de débit de 4x90. Tourner l ergot voulu vers l ergot d arrêt [1]. Plus la valeur de l ergot est importante, plus le débit est faible. DIVERS Risque de gel : (maison de vacances non chauffée, par exemple) L eau doit être vidée de la canalisation et du mitigeur. Ouvrir et fermer le levier pour vider entièrement la cartouche céramique. Laisser le levier en position ouverte. Pour plus de sécurité, on peut également démonter le mitigeur et le conserver dans un local chauffé. NETTOYAGE Pour préserver au mieux la couleur ou le traitement de surface, nettoyer avec un chiffon doux et une solution savonneuse douce, rincer ensuite avec de l eau propre et polir avec un chiffon sec. Il ne faut absolument pas utiliser de produit de nettoyage détartrant, acide ou abrasif. Pour supprimer les taches de tartre, utiliser du vinaigre domestique et rincer ensuite avec de l eau. En fin de vie des produits, ils peuvent être retournés à FM Mattsson pour recyclage. FM Mattsson, Box 480, SE MORA, SWEDEN

13 0 FM Mattsson Box 480 SE MORA SWEDEN INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series 0081/ / / / / / /04 Kontroll NBI NPS 116, 136, 155, 217, 218, 219, 248, 263, 1194 VA 1.42 Rev FMM nr Klamring Clamping Klamring Clamping min R=25mm Stängt Closed Öppet Open 0 Varmt vatten Hot water Varmvatten (pluggen till höger) Hot water Insats Control cartridge 60 c/c FMM 9120 Insats Control cartridge Flödesställare Flow setting washer Temperaturring Temperature ring Normalinställning Normal setting Tätningsringar Sealing rings 1

14 SVENSKA Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör. OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX -rör) ska matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX -rör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa. Stäng alltid av vattnet till blandaren, vid servicearbete. (Ej vid inställning av temperaturspärr och vid flödesbegränsning). Funktion Vattenmängden regleras genom att spaken förs i höjdled. Ju mer man höjer spaken, desto mer vatten kommer det. När spaken är nertryckt är vattnet avstängt. Temperaturen regleras genom att spaken förs i sidled. Med spaken längst åt höger, kommer det enbart kallvatten och längst åt vänster, enbart varmvatten. Diskmaskinsavstängning Reglaget förekommer som ratt med vingar eller som vred, se bild 2. Öppet läge: Rattmarkering, (vinge ) uppåt. Vred uppåt. Stängt läge: Rattmarkering (0) uppåt. Vred åt sidan. Vid montering Inloppsrör En del blandare har gängade inloppsrör i blandarhuset. De är fastdragna och lossnar inte för normal hantering vid koppling till vattenledning. Men även om de skulle lossas, upp till ett varv, så tätar o-ringen mot blandarhuset. Stödhylsor Vid montering av blandare med inloppsrör skall stödhylsor användas i rörens ändar. Stödhylsa krävs ej vid blandare med Soft PEX -rör. Fastsättning av enhålsblandare De flesta blandare har pinnbultfastsättning. Fästmuttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Blandare med pinnbultfastsättning ska ha en o-ring på undersidan som tätar ner mot bänk/porslin. Se till att den hamnar rätt i sitt spår vid montering av blandaren. Gäller ej blandare med kedjefäste. INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series Rev FMM nr Kv eller Vv till diskmaskin Blandaren är inställd för att ge kallt vatten. Omställning av enhålsblandare från kv till vv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln medurs till stopp. Återmontera ratten, i stängt läge. Omställning av enhålsblandare från vv till kv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln moturs till stopp. Återmontera ratten, i öppet läge. Omställning av 60 c/c- och 160 c/c-blandare: Stäng av vattnet till blandaren och skifta pluggarna respektive flytta pluggen till det andra hålet i extrauttaget. Fullt svängbar pip Skruva ur skruven. Flödesbegränsning och temperaturspärr Lyft av spaken och täckhylsan (se bild 5). Fyra olika flöden kan ställas in med flödesställaren. Dra av den och vänd önskad klack bakåt mot stoppklacken. Ju större klack desto mindre flöde. De olika flödena är 100% och ungefär 85, 60 och 50%. Temperaturbegränsning görs genom att kugga om temperaturringen. Ju mer den vrids medurs (mot minus), desto större blir varmvattenbegränsningen. Byte av blandarinsats För att få av spaken, peta bort den röd/blå knoppen och lossa insexskruven (2,5 mm insex) ca ett varv. Insexskruven sitter högt upp under spakens kupol. Ta av täckhylsan och skruva upp stora muttern som håller insatsen, använd nyckel FMM Ta bort gamla insatsen. Gör rent i huset. Efter byte av insats, spola och gör ren blandarens strålsamlare. Byte av diskmaskinsavstängning Se också punkt 2. Byte av tätningsringar för pip Smörjning Använd endast silikonfett. Vid frysrisk Demontera insatsen och förvara den i uppvärmt utrymme. Om blandaren har backventiler i inloppen (badkarsblandare och spolblandare) demonteras hela blandaren. Vid montering i diskbänksplåt skall medföljande stödplatta användas. Den placeras närmast under bänkplåten med den släta sidan upp mot plåten. Spänn sedan fast blandaren med mutter och fästbricka mot stödplattans fläns. Blandare med diskmaskinsavstängning Om inte diskmaskin/tvättmaskin ansluts måste medföljande lock monteras på utgående rör. En del blandare har två an-slutningar, över och under bänk. På dessa blandare måste alltid det ena locket monteras, på den anslutning som inte används. Montering av pip Spärrbrickan för 110 svängbarhet måste monteras. Den läggs i med spärrklacken framåt och vändes som bilden visar, med den utstående klacken nedåt. NORSK Steng alltid av vannet til blandebatteriet ved servicearbeid. (Dette gjelder ikke ved innstilling av temperatursperreringen og/eller mengdebegrensningen). Funksjon Vannmengden reguleres ved at spaken heves. Jo mer man hever spaken desto mer vann får man ut. Når spaken er senket ned så langt det går er vannet stengt. Temperaturen reguleres ved at spaken skyves sideveis. Til høyre kaldtvann, til venstre varmtvann. Avstengning for oppvaskmaskin. Vrideren er enten ratt eller hendel, se bildet 2. Åpen stilling: Rattmarkering, (vinge) opp. Hendel oppover. Stengt stilling: Rattmarkering (0) opp. Hendel til siden. Rengöring Blandaren bevaras bäst genom regelbunden rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura eller slipande rengöringsmedel. Medel som innehåller aluminiumklorid, saltsyra eller fosforsyra förstör blandarens kromskikt. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och skölj efter med vatten. De lackerade blandarna får heller inte utsättas för aceton eller lut. Rengöring av strålsamlare På blandare med strålsamlare lossas strålsamlaren emellanåt för rengöring av insatsen. Är insatsen förkalkad tvättas den i ättikslösning. Tekniska data Varmvatten max 80 C. Arbetstryck kpa. Testtryck max 1600 kpa. Fastsetting av etthullsbatterier De fleste blandebatterier har pinneboltfeste. Festemutteren kan vendes for tykk eller tynn benkeplate. Blandebatterier med pinneboltfeste skal ha en o-ring på undersiden som tetter ned mot benk/porselen. Pass på at den ligger på plass i sporet sitt ved montering av blandebatteriet. Gjelder ikke blandebatterier med kjedefeste. Ved montering i kjøkkenbenk skal vedlagte støtteplate brukes. Den plaseres på undersiden, nærmest benkeplaten, med den slette siden opp. Skru så fast batteriet med mutteren og festeskiven mot støtteplaten. Blandebatteri med avstegning for vaskemaskin Hvis ikke oppvask- eller vaskemaskin tilsluttes må det medfølgende lokket monteres på utgående rør inne i benken. En del blandebatterier har to tilslutninger, over og under benk. På disse batteriene må alltid det ene lokket monteres på den tilslutningen som ikke brukes. Ved montering En del blandebatterier har gjengede innløpsrør i batterihuset. De er skrudd fast, og løsner ikke ved normal håndtering ved tilkopling. Selv om de skulle løsne, opp til en runde, så tetter o-ringen mot batterikroppen. Støttehylser Ved montering av batteri med innløpsrør, skal støttehylser anvendes. Støttehylse kreves ikke ved blandebatterier med Soft PEX -rør. 2

15 INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series Rev FMM nr Montering av tut Sperrebrikken for 110º svingbarhet må monteres. Den legges med utspringet fremover og nedover, som vist på bildet. Kv eller Vv til vaskemaskinene Batteriet er innstilt på kaldtvann til oppvaskmaskinen. Omstilling av etthulsbatterier fra kv til vv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen medurs til stopp. Remonter rattet i stengt stilling. Omstilling av etthulsbatterier fra vv til kv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen moturs til stopp. Remonter rattet i åpen stilling. Omstilling av 160 c/c-batterier: Steng av vannet til blandebatteriet og flytt pluggen til det andre hullet i ekstrauttaket. Fullt svingbar tut Skru ut skruen. Mengdebegrensning og temperatursperre Løft av spaken og dekkhylsen (se bilde 5). Mengdebegrensningen har fire forskjellige innstillinger.dra av mengdebegrenseren og sett den ned på ønsket innstillling. Jo større utspring desto mindre vann. De forskjellige utspringene tilsier 100% og ca. 85, 60 og 50%. Temperaturbegrensning gjøres ved å flytte på temperatursperreringen. Jo mer den vris til høyre, desto større blir varmtvannsbegrensningen. Bytte av innsats For å få av spaken, ta bort den røde/blå knappen og skru løs umbracoskruen (2,5 mm umbraco) ca 1 runde. Umbrakoskruen sitter høyt oppe under spakens kuppel. Ta av dekkhylsen og skru opp den store mutteren som holder innsatsen på plass. Bruk nøkkel FMM Ta ut den gamle innsatsen. Gjør rent i batterihuset. Etter bytte av insats, spyl og gjør rent batteriets strålesamler. DANSK Luk altid for vandtilførslen til armaturet ved serviceindgreb. (Ikke ved indstilling af temperaturspærre og vandstrømsbegrænsning). Funktion Vandmængden reguleres ved at løfte op og ned på grebet. Jo højere op, jo mere vand. Når grebet er helt i bund, er der lukket for vandet. Temperaturen reguleres ved at dreje grebet til højre eller venstre. Når grebet er længst til højre, kommer der kun koldt vand, længst til venstre kun varmt vand. Tilslutning til opvaske- eller vaskemaskine Reguleringsenheden forekommer som et greb med vinger eller som et vridegreb, se billede 2. Åben: Vingen på grebet opadvendt. Lukket: Mærke på grebet (0) opad. Montering Tilgangsrør Nogle armaturer har iskruede tilgangsrør i armaturhuset. De er fastspændte og løsnes ikke ved normal montering til vandledning. Skulle de alligevel løsnes, op til en omgang, tætner o-ringen mod armaturhuset. Støttebøsninger Ved montering af armaturer med tilgangsrør skal der anvendes støttebøsninger i enden af rørene. Der kræves ikke støttebøsninger ved armaturer med Soft PEX -rør. Fastgørelse af ethulsarmaturer De fleste armaturer fastgøres med låsemøtrik. Møtrikken kan vendes alt efter, om bordpladen er tyk eller tynd. Armaturer med låsemøtrik skal have en o-ring på undersiden af armaturhuset som tætner mod bordplade/vask. Vær opmærksom på, at ringen ligger rigtigt i rillen når armaturet monteres. Gælder ikke for armaturer med kædefæste. Ved montering på metalkøkkenplade, skal medfølgende støtteplade anvendes. Den placeres under køkkenplade med den glatte side opad. Fastspænd derefter armaturet med møtrik og spændeskive mod støttepladens flange. Armatur med afspærring til opvaske- eller vaskemaskine Såfremt opvaske- eller vaskemaskine ikke tilsluttes, skal den medfølgende slutmuffe skrues på det udgående rør i midten. En del armaturer har to tilslutninger, over og under bordpladen. På disse armaturer skal den ene muffe altid monteres, på den tilslutning som ikke anvendes. Bytte av avstegning for vaskemaskin Se også 2. Bytte av tetningsringer for tut Smøring Bruk kun silikonfett. Ved risiko for frost Demonter innsatsen og oppbevar den i et oppvarmet rom. Hvis blandebatteriet har tilbakeslagsventiler i innløpet demonteres hele batteriet. Rengjøring Blandebatteriet bevares best ved at man regelmessig rengjør batteriet med myk klut og såpevann. Etterskyll med rent vann og tørk over med tørr klut. Man må ikke bruke kalkløsende, sure eller slipende rengjøringsmiddler. Bruk ikke aluminiumklorid, saltsyre eller fosforsyre på krom. For å fjerne kalkflekker benyttes husholdningseddik for deretter å skylle med rent vann. Lakerte batterier må ikke utsettes for aceton eller lut. Rengjøring av strålesamler Skru av strålesamleren og rens innsatsen for smuss. Er det mye kalk på innsatsen kan dette vaskes bort med eddikoppløsning. Tekniske data Varmtvann maks 80 C. Arbeidstrykk kpa. Testtrykk maks 1600 kpa. Kv eller Vv til opvaske- eller vaskemaskine Armaturet er indstillet til at give koldt vand. Omstilling af ethulsarmaturer fra kv til vv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen med uret til den stopper. Sæt grebet på igen i lukket leje. Omstilling af ethulsarmaturer fra vv til kv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen mod uret til den stopper. Sæt grebet på igen i åbent leje. Fuldt svingbar tud Fjern skruen. Vandstrømsbegrænsning og temperaturspærre Afmonter grebet og dækproppen (se billede 5). Der kan indstilles fire forskellige vandstrømsindstillinger. Træk begrænseren af, og vend det ønskede fremspring bagud. Jo større fremspring, jo mindre vandstrøm. De forskellige vandstrømsniveauer er 100% og ca. 85, 60 og 50%. Temperaturbegrænsning indstilles ved at flytte temperaturringen. Jo mere den vrides med uret (mod minus), desto større bliver varmtvandsbegrænsningen. Udskiftning af patron For at afmontere grebet, fjernes den røde/blå knap, og skruen løsnes (2,5 mm umbraco) ca. en omgang. Umbraco skruen sidder højt oppe under grebets kuppel. Tag dækkappen af og skru låsemøtrikken af som holder patronen, brug nøgle FMM Fjern den gamle patron. Rengør armaturhuset. Efter udskiftning af patron, gennemskyl og rengør perlatoren. Udskiftning af opvaske- eller vaskemaskineafspærring Se også 2. Udskiftning af O-ringe med H-profil Smøring Til smøring må kun anvendes siliconefedt. Ved frostrisiko Afmonter indsatsen og opbevar den frostfrit. Såfremt armaturet har kontraventiler i tilgangen, afmonteres hele armaturet. Rengøring Armaturet bevares bedst ved regelmæssig rengøring med en blød klud og sæbevand. Skyl med rent vand og tør efter med en tør klud. Man må aldrig anvende kalkopløsende, syreholdige eller slibende rengøringsmidler. Midler som indholder aluminiumklorid, saltsyre eller fosforsyre kan skade en forkromet overflade. Kalkpletter fjernes med husholdningseddike. Skyl efter med rent vand. Lakerede armaturer må ikke udsættes for acetone eller lud. Rengøring af perlator Skru med jævne mellemrum perlatoren af og fjern snavspartikler. Kalkbelægninger fjernes med en eddikeopløsning. Montering af tud Spærreringen for 110 bevægelighed skal monteres. Den lægges i med spærrefunktionen fremad og vendes som billedet viser, med det udstående hak nedad. Tekniske data Varmtvand max 80 C. Arbejdstryk kpa. Testtryk max 1600 kpa. 3

16 INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series Rev FMM nr SUOMEKSI Sulje aina sekoittajaan tuleva vedentulo ennen huoltoa. (Vedentuloa ei tarvitse sulkea lämpötilan ja virtauksenrajoittimen säädön ajaksi.) Toiminta Veden virtausta säädetään siirtämällä vipua pystysuunnassa. Mitä ylemmäs vipu nostetaan, sitä enemmän vettä tulee. Kun vipu painetaan alas asti, veden tulo on suljettuna. Lämpötilaa säädetään kääntämällä vipua sivusuunnassa. Kun vipu käännetään ääriasentoonsa oikealle, hanasta tulee pelkkää kylmää vettä, ja vasemmassa ääriasennossa tulee pelkkää lämmintä vettä. Astianpesukoneen sulku Venttiili toimitetaan siivin tai vivuin, katso kuva 2. Avoinna asento: Vivut, (v)-ylöspäin Kiinni-asento: Merkintä (O)-ylöspäin Pehmeästi sulkeutuva FM Mattssonin yksiotesekoittimet ovat pehmeästi sulkeutuvia. Niissä on sisäinen Soft Closing vaimennin, jonka ansiosta hana aina sulkeutuu pehmeästi, niin että putkistoon ei synny haitallisia paineiskuja. Soft Closing toiminto ei vaikuta mitenkään sekoittimen tavanomaiseen käyttöön. Se toimii normaalissa käytössä aivan tavalliseen tapaan yhdellä poikkeuksella: FM Mattssonin sekoitinta on mahdotonta sulkea niin nopeasti, että siitä tulee nopeasti sulkeutuva venttiili, mikä muutoin on yksiotesekoittimissa täysin mahdollista. Asennus Liitäntäputket Joissain sekoittajissa on kierteellä olevat tuloputket. Ne on kiristetty kiinni eivätkä aukea normaalissa käsittelyssä vesiliitännän yhteydessä. Jos ne kuitenkin irtoavat, tiivistää o-rengas ne sekoittajan runkoon, yhden kierroksen verran. Tukiholkit Asennettaessa liitäntäputkilla varustettuja sekoittimia on putkenpäissä käytettävä tukiholkkeja. Yksiotesekoittajan kiinnitys Useimmissa sekoittajissa on mutterikiinnitys. Kiinnitysmutteri on käännettävissä joko paksuille tai ohuille pöytätasoille. Mutterikiinnitteisessä mallissa on käytettävä sekoittajan alapuolella o-rengasta, joka tiivistää sen tasoon / posliiniin. Katso, että se on oikein urassaan sekoittajan kiinnityksen aikana. Kun sekoitin kiinnitetään astianpesupöytään, asenna mukana seuraava tukilevy pöytälevyn ja mutterin väliin, sileä puoli teräslevyä vasten. Kuviopintainen astianpesupöytä Jos astianpesupöytä on kuviopintaista levyä, on sekoittimen ja pöytälevyn välillä suositeltavaa käyttää tiivistemassaa. Tukiholkkia ei tarvita liitettäessä sekoitin Soft PEX -putkella. Astianpesukoneen sulkuventtiilillä varustettu sekoitin Jos sekoittimeen ei liitetä astian- tai pyykinpesukonetta, lähtevä liitäntä on suljettava mukana seuraavalla tulpalla. Eräissä sekoittimissa on kaksi astianpesukoneliitäntää, pesupöydän ylä- ja alapuolella. Näissä sekoittimissa on aina asennettava toinen sulkutulpista, käyttämättä jäävään liitäntään. Juoksuputken asennus 110 rajoitinlevy on asennettava. Se sijoitetaan rajoitinuloke eteenpäin ja käännetään kuvan osoittamalla tavalla, uloke alaspäin. Tehtaalla hana kootaan antamaan kylmää vettä. Yksiotehanan muuttaminen kylmästä lämpimään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa myötäpäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä kiinni-asennossa. Yksiotehanan muuttaminen lämpimästä kylmään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa vastapäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä auki-asennossa. Ympäri kääntyvä juoksuputki Sekoittimet, joiden juoksuputken kääntymäkulma on rajoitettu (110º), on hyvin helppo muuttaa ympäri kääntyviksi. Kierrä vain irti juoksuputken holkin takana oleva ruuvi. Virtauksen ja lämpötilan rajoitin Nosta vipu ylös ja ruuvaa se irti hatun alla olevasta kuusiokoloruuvista (kts kuva 5): Rajoittimella voidaan asentaa neljä erilaista virtaaman voimakkuutta. Nosta se pois ja käännä haluttu rajoittimen pala taaksepäin. Mitä suurempi pala on takanapäin, sitä pienempi virtaama. Eri virtaamat ovat noin 100, 85, 60 ja 50%. Lämpötilanrajoitus tehdään nostamalla ja säätämällä lämpötilarengasta. Mitä enemmän sitä käännetään myötäpäivään (miinusta kohti) sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa. Sisäyksikön vaihto Vivun irrotus: ota sini/puna-nappi pois ja löysää kuusiokoloruuvia (2,5 mm:n kuusiokoloavain) noin yksi kierros, nosta vipu pois.kuusiokoloruuvi sijaitsee peitekuvun alla. Irrota peiteholkki ja kierrä auki suuri mutteri, joka pitää sisäosan paikallaan, käytä avainta FMM Ota kasetti irti. Puhdista pesä. Huuhtele ja puhdista sekoittajan poresuutin sisäyksikön vaihdon jälkeen. Astianpesukoneen sulun vaihto Katso myös 2. Juoksuputken tiivisteiden vaihtovoitelu Käytä ainoastaan silikonirasvaa. Jäätymisvaara Jos yksiotesekoitin joutuu pakkaslämpötiloihin (esimerkiksi loma-asunnossa, joka on talvella lämmittämättömänä), jäätyminen voi rikkoa sen.irrota sisäosa ja pane se talteen lämmitettyyn tilaan. Jos sekoittimen liitännöissä on takaiskuventtiilit (kylpyamme- ja pesusekoittimet), on koko sekoitin irrotettava, koska muuten putkiin jää vettä, joka voi jäätyä ja aiheuttaa vaurion. Puhdistaminen Sekoittimien parasta hoitoa on säännöllinen puhdistus pehmeällä rievulla ja saippualiuoksella, jälkihuuhtelu puhtaalla vedellä ja kiillotus kuivalla rievulla. Missään tapauksessa ei saa käyttää kalkkia liuottavia, happamia, tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Aineet, jotka sisältävät alumiinikloridia, suolahappoa tai fosforihappoa vioittavat sekoittajan kromipinnan. Kalkkitahrat poistetaan talousetikalla ja huuhdellaan vedellä. Maalipintaisia, värillisiä sekoittimia on varjeltava myös asetonilta ja lipeältä. Poresuuttimen puhdistus Kierrä poresuutin silloin tällöin irti ja puhdista sen sisus veden mukana tulleista epäpuhtauksista. Jos se on kalkkiutunut, pese se etikkaliuoksella. Tekniset tiedot Lämmin käyttövesi max 80ºC. Käyttöpaine kpa. Koepaine max 1600 kpa. 4

17 INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series Rev FMM nr ENGLISH Always close the main supply valve before maintenance (service). (Except for when calibration of temperature or flow limits is performed). Function The water flow is controlled by moving the lever vertically. The higher the lever is set, the more water flow is obtained. When the lever is depressed, the water is shut off. The temperature is controlled by moving the lever laterally. When positioned at the extreme right, only cold water is obtained, and at the opposite extreme left, only hot water is delivered. Dishwasher shut off valve The control is occuring as a knob or as a lever, see illustration 2. Open position: Knob, wing upward. Lever upward. Closed position: Knob marking 0 upward. Lever sideways. Installation Inlet tubes Some models have threaded inlet tubes connected to the mixer body. They are tightened and will not come loose by normal handling when connecting the mixer to the water supply. Even if they are unthreaded, up to one turn, the o-ring will seal properly. Installation instruction for Great Britain If mixers are connected to unbalanced systems, a check-valve should be attached to the cold water inlet, which is at high pressure. For mixers with hand showers, double check-valves should be installed at the both inlets, cold and hot water. Supporting bushes When connecting the inlet tubes to the water supply, supporting bushes must be used in the connected end of the tubes. The supporting bush is not needed when using a mixer with Soft PEX -pipe. Mixer attachment Most of the models are attached by a stud screw, where the fixing nut is turnable to match different plate dimensions. Mixers with this attachment system must have an o-ring on the under side of the body base to seal against the plate/china ware. Ensure that it is positioned in its slot before tightening. This does not apply, if the mixer is equipped with a plug-chain bracket. The enclosed supporting plate is to be used when installing single handle mixer on the sink. The supporting plate is placed nearest under the sink with the flat side against the sink sheet. Then fasten the mixer with the nut and the bracket towards the flange of the supporting plate. Models with dish-washer connection If the dishwasher/washing machine is not connected, the enclosed cap must be attached to the outlet tube. Some models have two connections, for either above or below desk dishwashers. On these mixers the one connection not used must be plugged with the enclosed cap. The swivel limitation washer to 110 must be installed. It is positioned with the limiting lug forwards and with the bent lug downwards. The mixer is preset to supply cold water. Resetting the single hole mixer from cw to hw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle clockwise to stop. Reassemble the knob, at closed position. Resetting the single hole mixer from hw to cw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle counter-clockwise to stop. Reassemble the knob, at open position. Resetting the 60 c/c mixers: Shut off the main supply and interchange the external plugs. Resetting the 160 c/c-mixers: Move the plug to the other hole in the extra outlet port. (The plug in the right hole provides hot water to the dish washer outlet). Unrestricted swivel spout Dismount the screw. Flow and temperature limitation Dismount the lever and the cover sleeve (see illustration 5). Four different flows can be set with the square washer. Pull it off, and turn desired lug backwards against the stop notch. The larger lug, the less flow is accessible. The different flows are 100% and appr. 85%, 60% and 50%. The temperature limitation is obtained by regearing the cogs of the temperature ring. The more it is turned clockwise, (towards - ) the less hot water is accessible. Replacing the control cartridge To dismount the lever, pull out the red/blue button carefully and untighten the hex socket screw (2,5 mm) appr. one turn. The socket head screw is located high up under the lever dome. Take off the cover bush and untighten the large nut which holds the cartridge. Use the key FMM Remove the old cartridge, and if it is stuck, bend with two screwdrivers. Clean the body. Following replacement of cartridge, flush and clean the aerator. Replacement of the dishwasher cartridge See also 2. Replacement of spout seal rings Lubrication Use only silicone grease for lubrication. Freezing damage risk Dismount the control cartridge and store in heated areas. If the mixer is equipped with check valves (Bath tub and flushing mixers) dismount the entire mixer. Cleaning The mixers are best preserved by regular cleaning with a soft cloth and a soap solution, followed by rinsing with clean water and polished with a soft dry cloth. Never use lime dissolvents, acidified or abrasive detergents. No aluminium chloride, hydrochloric acid or phosphoric acid on chrome. For removal of lime spots use vinegar before rinsing with water. The epoxy coated mixers are not to be exposed to acetone or causting solution. Cleaning the aerator Unscrew the aerator every now and then and clean the insert from impurities. If the insert has lime deposits, wash in vinegar solution. Technical data Max hot water temperature 80 C. Water supply pressure kpa. Max test pressure 1600 kpa. 5

18 Русский Мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному монтажнику сантехнической арматуры. ВНИМАНИЕ! При установке перед монтажом смесителя, трубопроводы к смесителю должны быть промыты. ВНИМАНИЕ! При подключении подсоединительного шланга (мягкий PEX -шланг), подсоединительное подключение подающего трубопровода должно быть неподвижно зафиксировано. Для мягкого PEX -шланга с плоским концом подключения не требуется опорной втулки. При сервисных работах, всегда закрывайте подачу воды к смесителю (Не при установке ограничителя температуры и ограничителя потока). Функция Количество воды регулируется переводом рукоятки по вертикали. Чем выше вы поднимаете рукоятку, тем больше воды поступает из крана. Если рукоятка нажата в нижнее положение, то вода перекрыта. Температура воды регулируется переводом рукоятки по горизонтали. При переводе рукоятки в крайнее правое положение, поступает только холодная вода, а при переводе её в крайнее левое положение, поступает только горячая вода. Отключение посудомоечной машины Органы управления могут быть в виде колёсика с крыльями или в виде поворотного тумблера, см. рисунок 2. Открытое положение: Маркировка колёсика, (крыло) вверх. Поворотный тумблер вверх. Закрытое положение: Маркировка колёсика (0) вверх. Поворотный тумблер в сторону. При монтаже Входная трубка В корпусе некоторых смесителей есть нарезная входная трубка. Они закреплены и при нормальном обращении при подключении к водопроводу не освобождаются. Но даже если они и освобождаются, например, до одного оборота, то О-прокладка уплотняет соединение к корпусу смесителя. Опорные втулки При монтаже смесителя с входными трубками, необходимо в концах трубок использовать опорные втулки. При использовании смесителя и мягкого PEX -шланга, опорная втулка не требуется. Крепление смесителя с одним отверстием Большинство смесителей имеют крепление при помощи штифтовых болтов. Крепящая гайка переворачиваемая и подходит для тонкой или толстой столешницы. Смесители с креплением при помощи штифтовых болтов должны иметь О-прокладку на нижней стороне для уплотнения к столешнице/фаянсу. При монтаже смесителя, убедитесь, что она располагается в предназначенном углублении. Не относится к смесителям с цепным креплением. При монтаже к листу столешницы мойки, должна использоваться прилагаемая опорная пластина. Она располагается ближе всего к листу столешницы, гладкой стороной к листу. Затем прочно закрепите смеситель гайкой и крепёжной шайбой к фланцу опорной пластины. Смеситель с отключением посудомоечной машины Eсли вы не подключаете посудомоечную машину/стиральную машину, то прилагаемая крышка должна монтироваться на выходную трубу. Некоторые смесители имеют два подключения, над и под столешницей. На этих смесителях всегда должна монтироваться одна крышка на то подключение, которое не используется. INSTRUKTION / INSTRUCTION FMM 9000-series Rev FMM nr Монтаж излива Для сектора поворота 110 должна монтироваться ограничительная шайба. Она вкладывается с ограничительной колодкой вперёд и поворачивается, как показано на рисунке, выступающей колодкой вниз. 2 Холодная вода или горячая вода к посудомоечной машине Смеситель установлен на подачу холодной воды. Переустановка смесителя с одним отверстием с холодной воды на горячую воду: Снимите колёсико, см. рисунок 6, и поверните шпиндель по часовой стрелке до упора. Установите колёсико в закрытое положение. Переустановка смесителя с одним отверстием с горячей воды на холодную воду: Снимите колёсико, см. рисунок 6, и поверните шпиндель против часовой стрелки до упора. Установите обратно колёсико в открытое положение. Переустановка смесителей с расстоянием между центрами 60 ц/ц и 160 ц/ц: Перекройте подачу воды к смесителю и замените пробки или перенесите пробки на другое отверстие дополнительного выхода. 3 Полностью поворачиваемый излив Вывинтите винт. 4 Ограничитель потока и ограничитель температуры Снимите рукоятку и закрывающую втулку (см. рисунок 5). В переключателе потока можно установить 4 различных потока. Стяните его и поверните желаемую колодку назад к упорной колодке. Чем больше колодка, тем меньше поток. Можно установить различные потоки 100 % и, примерно 85, 60 и 50 %. Ограничение температуры осуществляется перестановкой зубцов температурного кольца. Чем больше оно поворачивается по часовой стрелке (к минусу), тем больше будет ограничение горячей воды. 5 Замена смесительного картриджа Для снятия рукоятки, удалите острым предметом красную/синюю заглушки и освободите торцовый шестигранный внутренний винт (2,5 мм) примерно на один оборот. Внутренний винт расположен высоко вверху под куполом рукоятки. Снимите закрывающую втулку и отвинтите большую гайку, удерживающую картридж, используйте ключ FMM Снимите старый картридж. Очистите внутри корпуса. После замены картриджа, промойте и очистите аэратор смесителя. 6 Замена отключения посудомоечной машины См. также пункт 2. 7 Замена уплотняющих колец для излива Смазка Используйте только силиконовую смазку. Риск замораживания Демонтируйте картридж и храните его в отапливаемом помещении. Если картридж оснащён обратным клапаном на входе (смеситель для ванны и ополаскивающий смеситель), то демонтируется весь смеситель. Очистка Лучше всего смеситель сохраняется если вы регулярно очищаете его мягкой салфеткой с мыльным раствором с последующим ополаскиванием чистой водой и полировкой сухим куском ткани. Ни в коем случае нельзя использовать растворители известковых отложений, кислоты или абразивные вещества. Средства, содержащие хлорид алюминия, соляную кислоту или фосфорную кислоту, разрушают хромированные поверхности смесителя. Для удаления известковых отложений, используйте столовый уксус с последующим ополаскиванием водой. Лакированные смесители нельзя подвергать воздействию ацетона или щёлока. Очистка аэратора На смесителе с аэратором, аэратор периодически снимается для очистки вкладки. При отложении известкового налёта, он промывается раствором столового уксуса. Технические данные Максимальная температура горячей воды 80 C. Рабочее давление кпа. Максимальное проверочное давление 1600 кпа. 6

19 Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008

20 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent 6 Beskyttelse mot brannspredning 6 Beskyttelse mot frost 6 Beskyttelse mot varmetap 6 Vannskadesikkert 6 Forhindre skader 6 Utskiftbart 6 Prosjektering av vanninstallasjoner 7 Sirkulasjon av vanninstallasjoner 8 Isolering av vanninstallasjoner 8 Trykkprøving 8 Gjennomspyling 8 Planlegging av varmeinstallasjoner 9 Prosjektering av varmeinstallasjoner 10 Trykkprøving 10 Gjennomspyling 10 Varmeavgivning 11 Koblingssystem 11 2

21 MultiPex rørsystem... en moderne installasjonsteknikk til vann- og varmeinstallasjoner Roth MultiPex rørsystem er beregnet til utførelse av både vann- og varmeinstallasjoner. Basis i systemet er et Pex-C rør i de velkjente standarddimensjoner: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og 32 x 4,4 mm. Til systemet er utviklet et nytt fittingprogram med veggbokser og fordelerrør med innstikkskoblinger som enkelt samles uten bruk av dyrt verktøy og det er mulighet for å demontere koblingen igjen. Det er selvfølgelig også mulig og bruke de tradisjonelle PX- kuplingene våre til Roth MultiPex rør. Roth MultiPex rørsystem inneholder et flertall komponenter som forenkler og forbedrer rørinstallasjonen, se særskilt produktsortiment. Fysiske egenskaper for MultiPex rør. Egenskap Måleverdi Norm Fornetningsmetode Elektronstråle DIN Fornetningsgrad % DIN Densitet 0,946 g/cm³ DIN Bruddstyrke 24 N/mm² DIN Bruddforlengelse > 600 % DIN E-modul, ved 2% utvidelse 300 N/mm² DIN Slagbestandig ved -20 C Ingen brudd DIN Kærvslagstyrke ved -20 C Ingen brudd DIN Spenningskorrosjon Ingen sprekker ASTM DIN 1693 Varmeledningsevne 0,33 W/K m DIN Lengdeutvidelseskoeffisient 1.4 x 10-4 K-1 DIN Diffusjon ved 40 C <0,1 mg/l d DIN 4726 Minste bøyeradius ved 20 C 5 x diameter DIN 4726 Relaksjon 1,3 cm/m Roth MultiPex røret er et kvalitetsprodukt utviklet til vann- og varmesystemer. Produksjonen er kvalitetssikret jevnfør ISO 9001 samt overvåket av en rekke uavhengige prøvningsinstitutter. Et interessant punkt er den såkalte tidskonstantkurve, som viser hvordan røret oppfører seg under funksjonslevetiden for røret. MultiPex røret viser kun en minimal fallende verdi også ved langtids test ved høye temperaturer. Kurven viser ikke noen knekk eller sterkt fallende verdier. Selv etter 50 år har et MultiPex rør en sikkerhetsfaktor som strekker seg langt over normalkravet for et Pex rør. Kontinuerlige tester utføres iht. DIN Tidskonstanten for Roth MultiPex rør (innvendige trykkforsøk) Trykk (bar) Sammenligningsspenning (N/mm²) ROTH MultiPex røret har flere fordeler: Lang holdbarhet God aldringsbestandighet, ( langsom nedbrytning av røret) God varmestabilitet. Tillatt drifttemperatur opp til 95 grader. (kortvarig 110), ved et drifttrykk på 6 bar. Lave trykktap, ingen avleiringer og ingen galvanisk eller kjemisk tæring. Tåler byggeplassbehandling Tåler direkte innstøping i betong. Stor slagfasthet også i kulde. Stor fleksiblitet som gjør det lett å arbeide med, også i kulde. Diffusjonstett i.h.t. DIN VA godkjent NPS 0516 til 95 grader ved 10 bar. 3

22 Trykkfallsdiagram for Roth MultiPex rør. Roth MultiPex røret er i seg selv et sterkt rør hvis man holder seg innenfor driftsområdet 10 bar/ 95 ºC. Utover dette er det noen regler og forhold som man skal være oppmerksom på, og overholde, når man arbeider med PEX rør. Kutt alltid røret med en Pexrørs saks. Snittet skal være i vinkel da eventuelle skjevheter kan medføre at kuplingen ikke blir tett. Vær oppmerksom på at overflaten på røret skal være glatt og uskadet. Røret skal festes til bygningen med Roth Klammer. Dersom det brukes andre former for klamring kan det resultere i at varerøret trykkes inn og skades slik at PEX røret etterfølgende ikke kan skiftes ut. Dette gjelder også ved fremføring under skillevegger etc. Bruk kun fitting som er godkjent til bruk sammen med PEX rør. Følg alltid fabrikantens monteringsanvisning for den enkelte kupling. Sørg for å sette kuplingen inn på rette rørstrekk, og ikke i bøyene. Unngå å støpe inn skjøter i vegger og gulv. Etter montering av PEX rørene er det viktig å beskytte de nakne rørene mot de ultrafiolette stråler. Ved radiatorene kan en f.eks. bruke Roth Rosett med hylse. Denne kan også brukes andre steder hvor rørene er utsatt for sollys. Det er ytterst viktig at forbindelsen opp til fordeleren, eller annen utførelse, at røret kommer rett opp i kuplingen. Dette gjøres lettest ved å montere fordeleren i en høyde på min. 300 mm over gulv. Det forenkler selve monteringen og dermed muligheten for en rett tilkobling. Unngå at PEX røret kommer i kontakt med produkter som inneholder oppløsningsmidler. Dette kan f.eks. være lakk, maling, sprittusj, klisterband, rengjøringsmidler etc. Skader som følge av dette vil først vise seg langt senere og vil ikke være dekket under garantien. 4

23 Ekspansjon og krymping. MultiPex røret har som alle plastrør en relativt høy ekspansjonskoeffisient. En viss motvirkende faktor er også at Pexrør i allmennhet kan krympe opp til 1,3% av lengden etter at anlegget er satt i drift. For å ta opp denne krympingen samt de allment forekommende lengdeutvidelser er det viktig at rørene legges korrekt. Dette kan forebygges for eksempel ved å gjøre to 90 bøyer på rørstrekket mellom radiator og fordeler. Dersom forlegningsmetoden er gjort som et rør i rør system kan man normalt sett se bort fra denne anbefalingen da tilstrekkelig plass finnes mellom MultiPex røret og varerøret. Den termiske ekspansjonen fremgår av nedenstående diagram. o C Rørlengde i m Beskyttelse mot brannspredning. NBI s detaljblad Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller. Detaljbladet viser eksempler på vanlige løsninger ved rørgjennomføringer i brannskiller. Vi anbefaler også å kontakte lokale myndigheter om det gjelder spesielle løsninger. Beskyttelse mot frost. NBI s detaljblad Frostsikring av vannrør i bygning. Detaljbladet viser eksempler på utførelse og forebyggende tiltak. MultiPex røret er testet på flere laboratorier og er motstandsdyktig mot både indre og ytre mekaniske, kjemiske og mikrobielle angrep som de kan forventes å bli utsatt for. MultiPex røret tåler frost når det ligger fritt eller ligger i varerør. Ved innstøpning i betong er risikoen overhengende for frostskader (sprekkdannelse). MultiPex røret lagt i varerør har tilstreklig isolerende evne for å unngå kondensering på kaldtvannsrørene. Beskyttelse mot varmetap. Typegodkjent. Ekspansjon i mm MultiPex røret er godkjent av NBI med Produktsertifikat NPS Godkjenningen er basert på strenge toksikologiske tester som gjør at rørets material ikke påvirker vannets lukt eller smak, samtidig som det ikke avgir noen helsefarlige stoffer. NBI s detaljblad Varmtvannsforsyning. Detaljbladet viser eksempler på utførelse av varmtvannsledninger. Varmeinstallasjoner skal utformes slik at så mye som mulig av varmeavgivingen fra installasjonen nyttegjøres i de rom som skal varmes. Et vanlig råd er at rørledninger i et rom bør legges slik at den ukontrollerte varmeavgivingen til rommet ikke overstiger 25% av den tilførte varmeeffekten. Her kan det bortses fra tappevannsledninger uten sirkulasjon med innvendig diameter mindre enn 20 mm, hvis de ligger i oppvarmet rom. Se varmeavgivingsdiagram på side 11 for samtlige MultiPex rør. Vannskadesikkert. MultiPex rørsystem er et komplett rørsystem som tilfredsstiller kravene til et vannskadesikkert anlegg iht. teknisk forskrift til plan og bygningsloven 9-5. Forhindre skader. Anlegget skal utføres slik at en eventuell lekasje lett oppdages og derved forhindre skader. Utskiftbart. Rørene skal legges slik at lekasjer forhindres og skal være lett utskiftbart. 5

24 Planlegging...ét rør til både vann og varme Generelt for begge systemer. Ved planlegging av en installasjon etter fordelerrørsprinsippet, er det viktig å plassere fordeleren på et sentralt sted i forhold til tappesteder/ radiatorer, og så tett på det enkelte uttak som mulig. Prinsipp av Roth MultiPex rør i rør vanninstallasjon Fordelerne monteres med fordel i Roth Fordelerskap til innbygning eller frittstående montasje. Planlegging av MultiPex vanninstallasjoner. Fra bereder og innstikk legges to MultiPex rør i rør som tilførselsledninger frem til fordelerne for hhv. kaldt og varmt vann. Dersom det skal være sirkulasjon på installasjonen, gjøres dette med en ledning fra fordeleren og retur til berederen. Se avsnittet sirkulasjon. Fiksering og festing av MultiPex rør i rør i lette konstruksjoner Når rørene rulles ut skal de legges med så slake bøyer som mulig, og maksimalt med 4 stk 90º bøyer på et strekk. I konstruksjoner hvor rørene ikke støpes inn, f.eks. under tregulv er det viktig at varerørene fikseres ved hver retningsendring, da varerøret ellers vil virke som en fjær ved en eventuell utskifting av PEX røret, (se skisse). Der hvor røret går fra fordeleren og over gulvet og deretter opp til en veggboks, kan det både ved fordeler og veggboks brukes en 25 mm vinkel på varerøret. Her er det også viktig at koblingsledningen ikke overstiger 10 m og 4 stk 90º bøyer. Ved festing av rør i rør skal det enten brukes Roth rørhaker eller klammer. Bruk av lettiklammer, patentband eller lignende vil medføre at varerøret trykkes flatt og utskifting av innerrøret dermed umuliggjøres. Installasjonen avsluttes ved tappestedet med en Roth veggboks som kan leveres til både mur og platevegg i enkelt eller dobbelt utførelse. 6

25 Prosjektering av MultiPex vanninstallasjoner. Vanninstallasjoner skal prosjekteres og dimensjoneres i henhold til Normalreglementet. Installasjoner kan enten dimensjoneres ved fullstendig beregning eller ved forenklet beregning. Fullstendig beregning krever god innsikt i dimensjonering og bør overlates til en VVS konsulent. Den forenklede beregning er noe enklere og kan brukes i beboelses- og kontorbygninger mv. under visse betingelser. Roth har, for å lette dimensjoneringen, utarbeidet noen tabeller som gjør det enkelt og sikkert å dimensjonere et anlegg etter forenklet beregning. Eksempel på dimensjonering: For å kunne dimensjonere våre tilførselsledninger må vi vite det disponible trykktap som er til rådighet i installasjonen. Trykket ved anboringsstedet kan som regel opplyses av vannverket. I vårt eksempel er dette oppgitt til å være 350 kpa, stikkledningen er 15 m lang, høyden imellom forsyningspunktet (1,2 m nede) og det mest kritiske punkt (2,5m oppe) er 3,7 m, armatur i trykkgruppe 150, det er badekar på fordeleren, lengden av tilførselsledningen er 10m med en samlet vannstrøm på 0,6 l/s. Vi kan nå regne ut hva som er til rådighet for resten av installasjonen: Trykk i forsyningspunkt 350 kpa Høyde til kritisk pkt. (m x 10) -37 kpa Disponibelt trykk 313 kpa Trykktap i stikk (15m, 32mm PEM) -50 kpa Trykktap i koblingsledning -50 kpa Trykktap i armatur (x 0,5) -75 kpa Trykktap til bruk i tilførselsledning 138 kpa Gå inn i Tabell 3a under 100 kpa og finn den rørdimensjonen hvor lengden av tilførselsledningen er større enn eller lik lengden på 10 m. I dette tilfelle velges et 18 mm MultiPex rør. Tabel 1, Stikkledninger kpa mvs Qs Max m. PEL rør l / s 32 mm 40 mm , , Tabellen viser hvor mange meter av en gitt dimensjon PEL/PEM rør som kan legges uten at trykktapet i dette strekket overstiger 50 kpa hhv. 100kPa Tabel 2 Koblingsledninger Mengde Tappested 15 mm qf ( l/s ) Max m. 0,1 Vaskekar, WC 32,0 ( 12,5 ) 0,2 Øvrige 9,2 0,3 Badekar 4,1 Tabellen angir hvor mange meter en koblingsledning kan være for at trykktapet ikke overstiger 50 kpa. Tallet i parentes bør gjelde ved varmtvannsinstallasjoner slik at ventetiden ikke overstiger 10 sek. Tabel 3, Tilførselsledninger (uten badekar) Pt Sum Dimensjon qf kpa mvs ( l / s ) ,2 4, ,3 2, ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,2 9, ,3 5, ,4 4, ,6 3, ,8 3, ,2 15, ,3 8, ,4 7, ,6 6, ,8 5, ,2 20, ,3 12, ,4 10, ,6 8, ,8 7, Tabellen viser hvilken dimensjon som skal velges når Pt og rørlengde er kjent. Ved utregning er qf omregnet til qd. Tabel 3a, Tilførselsledninger (med badekar) Pt Sum Dimensjon qf kpa mvs ( l / s ) ,3 1, ,4 0, ,6 0, ,8 0, ,3 4, ,4 2, ,6 2, ,8 1, ,3 6, ,4 4, ,6 3, ,8 3, ,3 9, ,4 6, ,6 5, ,8 4, Tabellen viser hvilken dimensjon som skal velges når Pt og rørlengde er kjent. 7

26 Sirkulasjon av varmt forbruksvann. Ventetider i MultiPex rør Når vanninstallasjonen planlegges bør man ta stilling til om det skal etableres en sirkulasjonsledning eller ikke. Normalt anbefales en maks ventetid på 10 sekunder. Det er derfor i enkelte tilfeller nødvendig å beregne ventetiden på installasjonen. Ventetiden beregnes ved at man først måler ledningen fra berederen frem til fordeleren. Lengden settes inn i diagrammet og ventetiden avleses ut fra den aktuelle dimensjonen. Deretter måles ledningen fra fordeleren til det tappestedet som ligger lengst borte, og igjen avleses ventetiden i diagrammet. De to resultatene legges sammen og den samlede ventetid er beregnet. Dersom ventetiden overstiger 10 sekunder, bør det lages en sirkulasjonsledning. Mengde l / s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 28 x 4,0 s / m 3,14 1,57 1,04 0,78 0,63 0,52 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 22 x 3,0 s / m 2,01 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 Rørdimensjon 18 x 2,5 s / m 1,32 0,66 0,44 0,33 0,26 15 x 2,5 s / m 0,79 0,40 0,27 0,20 Når en skal lage en sirkulasjonsledning må man montere en pumpe. Til dette formål benyttes en Vortex sirkulasjonspumpe som gir fordeler som lav ytelse og kort byggelengde. Isolering av vanninstallasjoner. Eksempel på isolering av vanninstallasjon Isoleringsnormen DS 452 sier at tilførselsledninger skal isoleres i deres fulle utstrekning. Dette gjelder både det kalde og det varme vannet. Koblingsledninger skal kun isoleres på den del av strekningen som ligger utenfor det rommet hvor armaturen er plassert. Der hvor det er krav til isolering, velges et MultiPex rør i rør Isolert, som leveres med en skumisolering som oppfyller kravene til en klasse 2 isolering. Trykkprøving. Etter installasjonen med Roth MultiPex rørsystem skal det alltid foretaes en trykkprøving av systemet. Denne trykkprøvingen bør skje med vann der prøvetrykket er 1,5 ganger beregnet driftstrykk og bør stå på i minst 2 timer. Etter at det er satt trykk på kan trykket øke litt, som forøvrig er helt normalt. Rør (uten isolering) Rør (med isolering) OBS! Vær oppmerksom på fare for frost. Dokumentasjon på trykkprøvingen bør opprettes. Gjennomspyling. Roth MultiPex installasjoner er mindre forurensede enn andre typer. Det er allikevel viktig at anlegget spyles godt igjennom og at partikler fjernes slik at anlegget ikke påføres skader eller at kvaliteten på vannet reduseres. 8

27 Planlegging av MultiPex varmeinstallasjoner. Som 2-rørs system Fra kjelen legges to MultiPex rør i rør som tilførselsrør frem til fordelerne for hhv. turog returløp. Systemet utføres enten som et 2- rørsystem, eller som 1- rørsystem. Det er en god ide å plassere fordelerne sentralt i forhold til radiatorene slik at man får så korte strekk som mulig. Dersom det er et meget stort anlegg, eller at man ønsker en soneinndeling, er det mulig å montere fordelerne på flere steder i bygningen. Fra fordeleren og ut til hver enkelt radiator legges f.eks. MultiPex rør i rør som gir en vannskadesikker installasjon, selv om dette ikke er noe krav i normen. Når rørene rulles ut skal de legges langs bygningens vegger, med så slake bøyer som mulig, og maksimalt med 4 stk 90º bøyer på et strekk. I konstruksjoner hvor rørene ikke støpes inn, f.eks. under tregulv er det viktig at varerørene fikseres ved hver retningsendring, da varerøret ellers vil virke som en fjær ved en eventuell utskifting av PEX røret. For å oppta rørets bevegelser som følge av oppvarming og avkjøling, er det veldig viktig at rørene legges riktig, (se skissen: Fiksering av MultiPex rør ). Der hvor røret går fra fordeleren og over gulvet og deretter opp til en veggboks, skal det både ved fordeler og veggboks brukes en 25 mm vinkel på varerøret. Her er det også viktig at koblingsledningen ikke overstiger 10 m og 4 stk 90º bøyer. Ved festing av rør i rør skal det enten brukes Roth rørhaker eller klammer. Bruk av lettiklammer, patentband eller lignende vil medføre at varerøret trykkes flatt og utskifting av innerrøret dermed umuliggjøres. MultiPex systemet utført som 2-rørs anlegg etter fordelerprinsippet. Røret trekkes fra en sentralt plassert fordeler ut til hver enkelt radiator og tilbake igjen. Som 1-rørs system MultiPex systemet utført som 1-rørs anlegg hvor røret trekkes fra radiator til radiator og forbindes via 1-rørs ventilsystem. Anlegget kan også utføres som et 2-rørs system ved bruk av 2-rørs ventiler. Fiksering av MultiPex rør Installasjonen kan f. eks avsluttes ved radiatoren med en Roth veggboks som kan leveres til både mur og platevegg i enkelt eller dobbelt utførelse. Hvis MultiPex røret avsluttes synlig over gulvet skal det beskyttes mot ultrafiolette stråler og eventuelle mekaniske åkjenninger. Her brukes Roth Rosett med hylse. Det brukes 2 stk. 90o bøyer ved hhv. fordeler og radiator. Varerøret skal overholde minimum bøyeradius på 5 x rørets utvendige diameter. Innbyrdes avstand skal være minimum 300mm. På rette rørstrekk skal rørene fastgjøres for minimum hver meter. 9

28 Prosjektering av MultiPex varmeinstallasjoner. Varmeinstallasjoner skal prosjekteres og dimensjoneres etter Norsk Standard. Installasjoner kan enten dimensjoneres ved fullstendig beregning eller ved forenklet beregning. Fullstendig beregning krever god innsikt i dimensjonering og bør overlates til en VVS konsulent. For å gjøre dimensjoneringen ved forenklet beregning lettere har Roth utarbeidet skjemaer (for 2-rørs anlegg) hvor man med rørlengden og varmebehovet for rommet kan gå inn og finne den rette dimensjonen. Det er laget 2 skjemaer, et for tilførselsrør og et for radiatorstikk. Husk, det er det utregnede varmetap for rommet som skal brukes og ikke radiator wattene! Slik gjør man: 1. Velg skjema etter ledningstype (tilførsel eller radiatorstikk) 2. Plasser ytelsen «Watt» på den vannrette linje. 3. Gå loddrett til den lengde som minimum svarer til den aktuelle, og avles dimensjonen til venstre. Skjema for tilførselsledninger (35º C avkjøling) Tallene i kolonnene angir maks lengde i meter. Ytelse (Watt) 15 mm 55,3 27,6 16,8 11,2 7,8 6,2 4,9 3,9 3,1 (m) 18 mm 58,7 37,6 29,3 22,3 17,7 13,8 11,7 (m) 22 mm 78,3 62,6 47,0 37,6 31,3 (m) Skjema for radiatorstikk (35º C avkjøling) Tallene i kolonnene angir maks lengde i meter. Ytelse (Watt) 12 mm 75,0 30,1 20,4 12,8 9,0 7,5 5,2 (m) 15 mm 52,7 34,6 26,4 20,4 15,2 (m) Forutsetninger for utarbeidelsen av skjemaene: Komponentvalg: Fastsatte trykktap: OBS! Det er kun strekket den ene veien som skal måles opp, returledningen er medregnet i skjemaene. Pumpe: Grundfos UPS 25-40/1,4mVs - 1 m³/h Ventiler: 2-rørs, som TA eller Danfoss Anlegg: 2-rørs etter fordelerprinsippet Kjel: Komplett med innebygd pumpe Ventiler: 2,5 kpa (max Watt) Kjel: 1,0 kpa (max Watt) Fittings: 0,1 kpa (incl. fordeler) Radiator: 0,5 kpa (max Watt) Trykkprøving. Etter installasjonen med Roth MultiPex rørsystem skal det alltid foretaes en trykkprøving av systemet. Denne trykkprøvingen bør skje med vann der prøvetrykket er 1,5 ganger beregnet driftstrykk og bør stå på i minst 2 timer. Etter at det er satt trykk på kan trykket øke litt, som forøvrig er helt normalt. OBS! Vær oppmerksom på fare for frost. Dokumentasjon på trykkprøvingen bør opprettes. Gjennomspyling. Roth MultiPex installasjoner er mindre forurensede enn andre typer. Det er allikevel viktig at anlegget spyles godt igjennom og at partikler fjernes slik at anlegget ikke påføres skader eller at kvaliteten på vannet reduseres. 10

29 Varmeavgivning fra MultiPex rør. Vedrørende krav og normer henviser vi til Norsk Standard. MultiPex røret har en god isolasjonsegenskap mot varmeavgivning og kondensering ved installasjon av rør i rør og isolerte rør i rør. Fra diagrammet under fremgår det hvor stor effektavgivningen blir pr. meter rør, rør i rør og isolerte rør i rør. Roth MultiPex rør i rør lagt fritt Roth MultiPex rør i rør, innstøpt i 50 mm betong Temperaturdifferanse (vann - omgivelse) C Temperaturdifferanse (vann - omgivelse) C Roth MultiPex rør i rør, isolert, lagt fritt Roth MultiPex rør i rør, isoleret, innstøpt i 50 mm betong Temperaturdifferanse (vann - omgivelse) C Temperaturdifferanse (vann - omgivelse) C OBS! Ved fri forlegging i luft uten varerør sammenlignet med rør i rør, så øker fritt forlagt varmeavgivningen med ca. 30%. Ved rør, isolert og innstøpt, øker varmeavgivningen med ca. 20% sammenlignet med rør i rør isolert og innstøpt. Koblingssystem. Generelt: I tillegg til vårt tidligere kjente koblingssystem tilbyr vi nå også et nytt revolusjonerende koblingssystem med innstikk. Tekniske data: Bruksområder: Varme-, sanitær- og kjøleanlegg Funksjon: Innstikkskobling for MultiPex rør Trykklasse: 10 bar Temperatur: 95 C Material: Kropp: Avzinkningsfri messing Gripering: Rustfritt stål O- ring: EPDM- gummi, (smurt med silikonfett) Støttering: Acetalplast Dem. Klips: Acetalplast Beskyttelsesring: Glassfiberfylt nylon Overflatebehandling: Gul eller forkrommet utførelse Typegodkjenning: Produktsertifikat 0516, (gjelder for MultiPex røret) Viktig: Dersom det brukes andre fabrikater enn Roth MultiPex rør, skal produsenten kontaktes for å godkjenne anvendelsen av koblingen til deres rør. 11

30 Roth Nordic AS Postboks Bærum Postterminal Tel Fax Sbn _081021

31 PRODUCT SHEET Produkt Beskrivelse: BLÜCHER Domestic-150 sluk for vinylbelegg, loddrett Ø75mm utløp (Kjernebor-diameter ca.135 mm). Produkt info: Vekt: 0,9 kg. EAN nr: NRF nr: Godkjenninger: DK - VA 2.42/16935 NO , type 240, 260, 261, 210, 211, 250, 251 Tekniske data: Materiale: Rustfritt stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 316L (S etter typenummer) Klemring: Polypropylen Rister: Standar d: Ø155x1 mm. børstet med 3 stk. skrue r : Alternativ: Ø155x2 mm eller Ø1 55x3 : K lemring: Ø1 55mm fastg jort til sluket med 6stk. skruer, vinyltykke ls er 1-2mm. V annlås /silkurv: Pungvannlås eller Multivannlås kan monteres. Silplate typenr S kan monteres i slukpungsvannlås BLÜCHER NORWAY AS 3748 SILJAN tlf:

32 Drift- og vedlikeholdsinstruks B LÜ C H E R D om estic gulvsluk i rustfritt stål Omfatter: S lu k fo r vin yl, sm ø re m em b ra n o g fa stm e m b ra n Blücher type nr: 2 1 0, 21 1, 2 5 0, S lu k fo r vin yl 2 0 2, 21 4, S lu k fo r flis/b e ton g ute n m em bra n 1 1 0, 15 0 V a n n lås 5 0 2, 50 3 Til eier/bruker: D e t h a r blitt installe rt B L Ü C H E R D o m e stic g u lvslu k u tfø rt i ru stfritt stå l A IS I alte rna tivt syre fa st A IS I 316. G u lvslu ke t e r go d kje n t i he nh o ld til E N o g vå trom sno rm en. Før sluket tas i bruk: K o n tro lle r at slu ke t e r re n gjo rt fo r b e to n g re ste r o g lign e n de. K o n tro lle r at va n n lå s e r m o n tert K o n tro lle r ve d vin ylg u lv a t klem rin ge n e r g od t fastskrud d. Skrusett firkantrist: NRF Silkurv: NRF Pakning vannlåser: NRF (Til vannlås type: Ny 2008 ) Varenr: (Til vannlås type: gammel ) Normal drift: B L Ü C H E R D o m e stic gu lvsluk i rustfritt stå l h a r e n le tt de m o n te rba r va n n lå s m e d h ø y se lvren sin g se vn e. V e d h ø y fo re kom st a v u ren h e te r ka n d e t væ re n ø d ve n d ig å re n se va n nlå se n m e d je vn t m e llo m ro m. Skrusett plastklemring: NRF Klemrimg plast: NRF Rengjøring: R iste ns skrue r løsn es (2 e lle r 3 skru e r). F je rn riste n o g lø ft op p va n n lå se n. R e n g jø r va nn låse n m ed re ng jø rin gsm id d el e tte r b eh o v. S ø rg fo r a t va n nlå se n s p akn ing e r sm u rt m ed g lid em idd e l. M o n te r va n n lå se n ve d e t le tt trykk og vrid n in g m o t slu ke ts stop p ring. S ø rg fo r a t va n n lå se ns p akn in g slu tte r god t til slu ke t fo r å u ng å lu ktp ro ble m e r. M o n te r riste n o g skru e n e. Tekniske data: D e t h e n vise s til kata log fo r p rod u ktp ro g ram og tekn isk in fo rm a sjon. D u ka n o g så b esø ke vå r h je m m e sid e e lle r ta ko n ta kt p r. tele fo n. Deler til boligsluk: K le m rin g plast NRF: R ist vin ylsluk P a kn in g va n nlås NY S kru se tt pla stkle m rin g S kru se tt vin ylrist S kru se tt firkan trist S ilku rv (Gammel: ) BLÜCHER NORWAY AS 3748 SILJAN tlf: Rist vinylsluk NRF

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever mixers Yksiotesekoittimet. 9000-series S N DK GB FI VA 1.42

Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever mixers Yksiotesekoittimet. 9000-series S N DK GB FI VA 1.42 9000-series 0081/04 0082/04 0083/04 0084/04 0085/04 0086/04 0087/04 Kontroll NBI VA 1.42 NPS 116, 136, 155, 217, 218, 219, 248, 263, 1194 Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever

Detaljer

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris 637804-01 Ratt f/mengdeside, Nautic 434 26 35 GB41637804 01 636479-01 Avstengningsratt, krom, Nordic 434 30 61 GB41636479

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Innhold: Oras monterings- og serviceinstruksjoner... 102

Innhold: Oras monterings- og serviceinstruksjoner... 102 Innhold: Oras monterings- og serviceinstruksjoner... 0 instruksjoner Oras ettgrepsbatterier montering... 0 begrensninger... 0 vaskemaskinkran... 05 Safira-kjøkkenbatteri med høy tut... 06 Aventa-kjøkkenbatteri

Detaljer

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A]

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A] Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. INSTRUKTION / INSTRUCTION

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

ART. NO: 10000, 10015, 10020, 10030, 10035, 10040, 10045, 10050, 10060, 10070, 10080, 10090, 10095, 10100, 10105

ART. NO: 10000, 10015, 10020, 10030, 10035, 10040, 10045, 10050, 10060, 10070, 10080, 10090, 10095, 10100, 10105 SE Monteringsanvisning Tvättställsblandare NO Monteringvejledning Servantbatteri DK Monteringsvejledning Håndvaskbatteri FI Asennusohje Pesuallashanat GB Instructions for Basin Mixer ART. NO: 10000, 10015,

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Rubitor Mix 2 Benkebatterier med 10mm Cu tilførselsrør

Rubitor Mix 2 Benkebatterier med 10mm Cu tilførselsrør Rubitor Mix 2 Benkebatterier med 10mm Cu tilførselsrør Artikkel: 14003 Rubitor Mix 2 Benkebatteribatteri i krom utførelse. Artikkel: 14004 Rubitor Mix 2 Benkebatteri i krom utførelse med avstengning for

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

lift monteringsanvisning monteringsanvisning monteringsanvisning asennusohje instruction Godkendelse VA 1.42/19817

lift monteringsanvisning monteringsanvisning monteringsanvisning asennusohje instruction Godkendelse VA 1.42/19817 lift SE monteringsanvisning DK monteringsanvisning NO monteringsanvisning FI asennusohje Godkendelse VA 1.42/19817 GB instruction Svarvaregatan 5, Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige Product information

Detaljer

Round T Prosjektblandebatterier fra Tapwell. Tilgjengelighet, levering og service tilfredsstiller det norske

Round T Prosjektblandebatterier fra Tapwell. Tilgjengelighet, levering og service tilfredsstiller det norske Round T Prosjektblandebatterier fra Tapwell Tapwell har på noen få år blitt en anerkjent leverandør av kjøkken og baderomsbatterier på forbrukermarkedet. Kundene vet at navnet står for design og høy kvalitet

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri Monteringsanvisning - diskbänksblandare Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken Monteringsanvisning - opvaskbatteri Asennusohje - pesupöytähana Hafa AB Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Produkt Beskrivelse Art.nr. Pris eks. mva

Produkt Beskrivelse Art.nr. Pris eks. mva KJØKKENARMATUR Produkt Beskrivelse Art.nr. 33.915.02.00 IC 915, er et armatur for kjøkken, som leveres med 3/8" fleksible slanger, svingbar tut, og antikalk strålesamler integrert i tuten. Høyde 302mm.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås

Monteringsvejledning (DK) Montering af faste sidestøtter samt snaplås. Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Monteringsvejledning (K) Montering af faste sidestøtter samt snaplås Monteringsveiledning (N) Montering av faste sidestøtter samt hurtiglås Mounting instruction () Mounting the fixed side supports and

Detaljer

Kar - och dusjbatterier

Kar - och dusjbatterier Oras Oramix Kar - och dusjbatterier Innhold Oras Oramix 1993-2000... 154 Oras trykknappventil... 156 Oras Oramix 2001 -... 157 Dusjsystem for ferdigblandet vann... 158 Oras Oramix dusjpanel... 160 Reservedeler...

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Uponor Push 23A UK Installation instructions SE Installationsanvisningar NO Monteringsanvisning DK Installationsvejledning FI Asennusohjeet

Uponor Push 23A UK Installation instructions SE Installationsanvisningar NO Monteringsanvisning DK Installationsvejledning FI Asennusohjeet INDOOR CLIMATE UPOR PUSH 23A INSTALLATION Installation instructions Installationsanvisningar Monteringsanvisning Installationsvejledning Asennusohjeet 03 2010 6 8 Circuit diagram 1. Primary flow connection

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

ART. NO: 30000, 30005, 30010, 30015, 30020, 30025, 30030, 30035, 30040, 30045, 30050, 30055, 30060, 30070, 30080, 30085, 30090

ART. NO: 30000, 30005, 30010, 30015, 30020, 30025, 30030, 30035, 30040, 30045, 30050, 30055, 30060, 30070, 30080, 30085, 30090 S Monteringsanvisning Köksblandare NO Monteringsveiledning Kjøkkenbatteri K Monteringsvejledning Køkkenbatteri I sennusohje Keittiöhana Instructions for Kitchen Mixer RT. NO: 30000, 30005, 30010, 30015,

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Installation and Maintenance Guide. Oras Safira

Installation and Maintenance Guide. Oras Safira Installation and Maintenance Guide Oras Safira GB Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Uponor Pro 1" Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO

Uponor Pro 1 Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO UPONOR VVS UNDERFLOOR HEATING UPONOR PRO " Uponor Pro " Manifold Installation instructions UK Fördelare Installationsanvisningar SE Fordeler Monteringsanvisning NO Fordeler Installationsvejledning DK Jakotukki

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. SIGNA Servantkran 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 1. PRODUKT

FDV-DOKUMENTASJON. SIGNA Servantkran 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 1. PRODUKT ORAS NR NRF NR NOBB NR EAN NR 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 4200147 4200148 4200659 4200152 4200153 1. PRODUKT Oras Armatur AS Tlf 74854110 Side 1 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Rengjøring og

Detaljer

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual Read carefully before use NPC EW ROXY ODE User Manual Index Svenska... 1 Svenska English... 4 Norsk... 7 Dansk... 10 Suomi... 13 Français... 16 Deutsch... 19 Suomi Dansk Norsk English Español... 22 Português...

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk Model: FLOORTEC 560 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Chassissystem 3 Hovedkostsamling 5 SIDEKOSTSAMLING 7 STYREHJULSSAMLING 9 Skidtkassesystem 11 TRANSMISSIONSSYSTEM 13 REMSTRAMMERSAMLING 15 Reduction

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

Minta. Minta 94.436.431/ÄM 207736/11.06

Minta. Minta 94.436.431/ÄM 207736/11.06 32 068 32 932 Minta Minta D S...1 I...5...3 N...9...5 GR...13...7 TR...17...9 BG...21...11 RO...25...13 GB DK...2...1 NL...6...3 FIN...10...5 CZ...14...7 SK...18...9 EST...22...11 RUS CN...26...13 N F...3...2

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler NiTO Leading supplier of high quality couplings for the professional market NiTO kvalitetsmæssigt

Detaljer

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL BRUKER MANUAL/USERS MANUAL 65 ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT FORHANDLER/DEALER. A/S SØRLANDETS ALUMINIUMPRODUKTER Mjåvannsveien 35, 4628 Kristiansand, NORWAY Tlf:+4 38 18 52 00 Fax:+4 38 18 20 86 9 3 1 2

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

Montage/ Bedienungsanleitung Installation/ User manual Monterings/brukerveiledning Monteringsvejledning 74.049.SK4 INOX P10 INOX P19

Montage/ Bedienungsanleitung Installation/ User manual Monterings/brukerveiledning Monteringsvejledning 74.049.SK4 INOX P10 INOX P19 Montage/ Bedienungsanleitung Installation/ User manual Monterings/brukerveiledning Monteringsvejledning INOX P10 INOX P19 Richtlinien zur Installation Installasjonsveiledning Installation guidelines Installations

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Grohtherm 1000. Grohtherm 1000

Grohtherm 1000. Grohtherm 1000 34 243 Grohtherm 1000 34 244 Grohtherm 1000 D S...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 BG...21 RO...25 GB DK...2 NL...6 FIN...10 CZ...14 SK...18 EST...22 CN...26 N F...3 S...7 PL...11 H...15 SLO...19 LV...23

Detaljer

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer