Budsjettforslag for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettforslag for 2010"

Transkript

1 Budsjettforslag for 2010 I UMBs planlegging mot et nytt fusjonert universitet med NVH, planlegges det for 5000 studenter i Dette budsjettforslaget legger denne utviklingen til grunn gjennom en gradvis opptrapping av antall studenter. For å nå dette målet er fullfinansiering av nye studieplasser kritisk. UMB viser for øvrig til den pågående fusjonsprosessen mellom NVH og UMB og forutsetter at KD følger opp bevilgningene fra 2009 med egne bevilgninger i Forslag innenfor rammen Alle beløp i mill. kr Universitet/høyskole Budsjettforslag 2010 (innenfor rammen) Universitetet for miljø- og biovitenskap 570,6 Det er innarbeidet helårsvirkning av 8 nye rekrutteringsstillinger fra I tillegg kommer eventuell vekst i studie- og forskningsproduksjon. 2. Forslag utenfor rammen UMB har følgende forslag, i prioritert rekkefølge, utenfor rammen for 2010: 1. Studieplasser utenfor rammen - Oslofjordalliansen nye post-doktorstillinger og 10 nye stipendiatstillinger 3. Studieplasser utenfor rammen - realfag og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 4. Utviklingsstrategiske midler a) NVH-fusjon b) Alliansearbeid 5. Vitenskapelig utstyr 6. Bioklima 7. Biobrenselanlegget Tiltak 1 Kap/Post Studieplasser utenfor rammen - Oslofjordalliansen 5-årig master (20 studieplasser) 271/50 0,66 2,64 3,96 Høyere årstrinn (30 studieplasser) 271/50 0,99 3,96 3,96 Teknologipiloten i Oslofjordalliansen trenger nye fullfinansierte studieplasser for å bli bærekraftig, og det er uttrykt et sterkt ønske fra næringslivet i regionen om større studentopptak til sivilingeniørstudiene ved UMB. Det vises i så måte også til brev fra Næringslivets hovedorganisasjon og LO til Kunnskapsdepartementet, datert , samt fra Østfold Fylkeskommune, datert , der man ber om at det opprettes 100 nye, fullfinansierte studieplasser ved sivilingeniørutdanningen ved UMB. Dette blant annet for å kunne ta imot flere studenter fra ingeniørutdanningene ved de statlige høgskolene i Oslofjord-området til mastergradsutdanning i teknologi, og utvide samarbeidet om mastergradsutdanning, blant annet i tilknytning til teknologi- og økonomiutdanningen i Østfold, herunder Arenaprosjektet i energihandel i Halden. 1

2 UMB søkte i 2008 om 20 studieplasser til sivilingeniørutdanningen. UMB har tidligere påpekt at det er altfor få fullfinansierte studieplasser i det eksisterende sivilingeniør-/mastergradsprogrammet i teknologi ved UMB til å gi rom for utvidet opptak innenfor studieretningene Miljøfysikk og fornybar energi, Byggeteknikk og arkitektur, Industriell økonomi og Maskin, prosess og produktutvikling der næringslivet skriker etter nye kandidater, og søkningen til første årstrinn allerede er meget god. Inntakskapasiteten ved teknologistudiene ved UMB begrenses i dag av manglende finansiering. Dette gjør seg spesielt gjeldende ved opptak til høyere årstrinn, fordi mastergradstrinnet er mer ressurskrevende enn de tre første studieårene i et sivilingeniørstudium. UMB søker, som meddelt statsråd Aasland direkte i møte i oktober 2009, om 20 fullfinansierte studieplasser knyttet til den 5-årige gjennomgående teknologimasteren med opptak over SO. Videre søker UMB om 30 fullfinansierte studieplasser knyttet til lokalt opptak til høyere årstrinn i 5-årig teknologiutdanning, slik at UMB kan ta inn et økt antall bacheloringeniørstudenter fra de statlige høgskolene i Oslofjordalliansen på høyere årstrinn. Tiltak 2 Kap/Post nye post-doktorstillinger (halvårsvirkning i 2009) 271/50 6,0 12,0 12,0 10 nye stipendiatstillinger (halvårsvirkning i 2009) 271/50 4,0 8,0 8,0 Sum 271/50 10,0 20,0 20,0 For å ivareta flere stipendiater i en periode før fast tilsetting er mulig, er det behov for å opprette flere postdoktorstillinger de kommende årene. Dagens personalpolitikk er å beholde seniortilsatte i arbeid så lenge som mulig og å utsette pensjonering. Dette medfører få ledige stillinger, og det er viktig å ha postdoktorstillinger å tilby. Fusjonsprosessen med NVH skaper usikkerhet om når vi kan fylle stillinger i den nye organisasjonen, og av den grunn er det ekstra viktig å ta vare på forskeremner i denne perioden. For 2009 foreslås det 15 nye post-doktorstillinger. I tillegg ber UMB om 10 nye stipendiatstillinger. Tiltak 3 Kap/Post Studieplasser utenfor rammen - realfag og praktisk pedagogisk 271/50 0,83 3,30 3,30 utdanning (PPU) (25 studieplasser) UMB viser til statsbudsjettet 2009, der det er foreslått et betydelig beløp til å styrke lærerutdanningen og etablere nye studieplasser i PPU. UMB har på eget initiativ allerede søkt departementet om 25 nye studieplasser i den forbindelse. Som en del av alliansearbeidet i Oslofjordalliansen og i Universitetsalliansen Oslo, søkes det om 20 nye studieplasser i PPU og Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) fra 2010 til å ivareta UMBs ansvar og rolle i dette samarbeidet. 2

3 UMB har i samarbeid med Høgskolen i Østfold, satt i verk en studiemodell hvor studenter fra allmennlærerutdanningene ved HiØ, kan ta fordypning i realfag innen LUN-programmet ved UMB. Ordningen startet høsten 2008 og de første studentene er på plass. Vi mener at våre lærerutdanninger i realfag er av stor betydning for å kunne tilby skoler i Norge realfagslærere i framtida. Alle våre studenter har minst en emnegruppe i ett realfag (60 sp) som er meget godt tilpasset undervisning i skolen. Opptaksgrunnlaget til vårt LUN -studieprogram er full fordypning i realfag fra VGO. UMB har et godt internt samarbeid mellom realfagsmiljøene og fagmiljøet innen fagdidaktikk og pedagogikk, og studentene er svært aktive i utviklingen av utdanningen. Utviklingen skjer i stadig økt samarbeid med aktive partnerskapsskoler og skoleeiere. Samarbeidsprosjektet mellom UMB og skoleeiere støttet av Utdanningsdirektoratet vil fremme en enda bedre lærerutdanning de nærmeste årene. UMBs PPU er blokkbasert og tilbys både på heltid og deltid over to år. Studiet er dermed meget godt tilpasset lærere som alt har en lærerstilling i skolen. Vi har studenter fra hele landet. Studieplasser hos UMB vil bidra til å utdanne realfagslærere også for distriktene. UMB har i 2008 mottatt 3. plass i KDs utdanningskvalitetspris for prosjektet IKT som brobygger i PPU. UMB gjennomfører i perioden 2007 til 2011 NFR-prosjektet ElevForsk Elever som forskere i naturfag. Prosjektet er rettet mot bruk av grunnleggende ferdigheter i naturfag som støtte i arbeidet med utforskende arbeidsmetoder i LK06 (Forskerspiren, UMBs lærerutdanning er internasjonalt orientert gjennom blant annet NUFU-prosjektet Sustain, se Dette prosjektet er rettet mot en utvikling av en inkluderende og bærekraftig naturfagsundervisning. UMB er et meget godt egnet universitet for å utdanne fremtidens realfagslærere i hele Norge, og de nye studieplassene vil være dedikert til realfagene. UMB representerer en fagkrets som er opptatt av anvendelsen av realfagene, og vi tror at UMBs næringslivstilknytning og anvendte fokus representerer en verdi som er nyttig for skoleverket. Tiltak 4 Kap/Post Utviklingsstrategiske midler a) NVH-fusjon 271/ b) Alliansearbeid 271/ UMB skal nå viktige utdanningsstrategiske mål i 2010 for å utvikle universitetets utdanningspolitiske nettverk innenfor bl.a. Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo, og å gjennomføre prosjekterings- og utviklingstiltak i forbindelse med samorgansering og samlokalisering med Norges veterinærhøgskole: a) UMBs andel av planleggings- og prosjekteringskostnader i forbindelse med samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB krever store ressurser. I 2010 vil dette være knyttet til ferdigstillelse av interimsstyrets forslag til organisering av faglig virksomhet for det nye universitetet, plan for UMBs eksisterende infrastruktur og bygningsmasse innenfor rammen av det nye universitetet og styrking av de forsknings- og utdanningsstrategiske områdene mellom NVH og UMB. Dette er beregnet til 2,0 mill kr i

4 b) UMB søker om 3 mill kr i 2010 til utvikling av Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen Oslo. Bare UMBs arbeid med å styrke utdanningsvirksomheten innen Oslofjordalliansen vil kreve engangsmidler til å dekke utviklingsarbeid knyttet til å tilrettelegge studietilbudene og midler til studiepolitiske, pedagogiske utviklingstiltak og fjernundervisning på til sammen 2,0 mill kr. Tiltak 5 Kap/Post Vitenskapelig utstyr 271/ I Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur ( ) foreslås det at 25 % av avkastningen til fondet for forskningsinfrastruktur fordeles som øremerkede bevilgninger over FoU-institusjonenes budsjetter. Sett i lys av dette og den forestående fusjonen med NVH, ber UMB om at bevilgning til vitenskapelig utstyr gjeninnføres. Dette er et vesentlig grep vi ber KD om å følge opp siden UMB ikke har midler til dette på eget budsjett. Tiltak 6 Kap/Post BIOKLIMA - Senter for klimaregulerte forskningsfasiliteter 271/ (nasjonalt senter for plantebiologisk forskning) Norge og Europa har som mål at økt velferd ikke skal gå på bekostning av livsgrunnlaget og viktige verdier. Planter er en fornybar og bærekraftig ressurs og en nødvendig forutsetning for alt liv på jorden. For å kunne utnytte denne grunnleggende ressursen må den plantebiologiske forskningen styrkes og integreres i økosystem- og matproduksjonsforskningen. Regjeringen har satt seg som mål å øke innsatsen på grunnforskning, mat, miljø og energi, i tråd med forskningsmeldingen Vilje til forskning. Økt forskningssamarbeid og felles utvikling og bruk av store forskningsanlegg vil gi nasjonal samordning og tverrfaglige nettverk, slagkraft og konkurranseevne internasjonalt for norsk planteforskning. Satsningen er en integrert del av det nasjonale plantenettverket mellom UMB, Bioforsk, Skog og landskap, UiO, NTNU, UiT,UiB og UiS. Opprettelsen av BIOKLIMA som et senter for plantebiologisk forskning, vil være et avgjørende skritt mot løsningen av samfunnets utfordringer innen energi, miljø og mat-helse. Senteret vil være en integrert del av samarbeidsprosjektet Nasjonalt plantenettverk mellom universitetene og relevante forskningsinstitutter i Norge med UMB, Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap som initiativtakere. Senteret vil omfatte både nybygg, nyetableringer og videreutvikling av allerede eksisterende anlegg der et nytt Laboratorium for simulering av terrestriske økosystemer vil være et vesentlig element. Det er et internasjonalt mål å redusere avhengigheten av fossilt drivstoff, noe som krever utvikling av biodrivstoff (energi basert på planters fotosyntese). Med økende press på de fossile energiressursene kan vi forvente at tilgangen på drivstoff om få tiår blir begrenset, med langt høyere og varierende - priser som resultat. Regjeringen vil satse på fornybar energi, og det er et mål å øke bruken av bioenergi (jf. St.prp.nr 1 ( ) for Landbruks- og matdepartementet). Forskning på planter som råstoff for bioenergi blir en forutsetning for å kunne oppfylle de politiske mål om å øke bruken av biodrivstoff. 4

5 Senteret vil være en viktig bidragsyter i den videre utviklingen av moderne mat-helse forskning ved å legge til rette for forskning rundt matplantenes innhold og kvalitet. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Landbruk mer enn landbruk (2005) understreker behovet for å styrke den nasjonale planteforskningen gjennom økt samarbeid og tydeliggjøring av Norges kompetanse på feltet. Tiltak 7 Kap/Post Nytt biobrenselanlegg 271/ Universitetsstyret ved UMB tar sikte på å etablere et nytt biobrenselanlegg. Eksisterende pelletsanlegg og oljefyrte kjeler dekker ikke de framtidige behovene til UMB alene, og vil på ingen måte dekke de framtidige behovene knyttet til byggebehovene for samorganisering av NVH og UMB og samlokalisering av det nye universitetet med VI på Ås. UMB har derfor prosjektert og kostnadsberegnet et nytt biobrenselanlegg. Universitetet tar sikte på å etablere nytt anlegg i løpet av Urbygningen Forprosjektering av rehabilitering av Urbygningen var ferdig i april Etter dette har beregnet kostnadsramme for rehabiliteringen steget vesentlig, delvis som følge av prisstigning i bygg- og anleggssektoren. En vesentlig årsak til prisstigningen knytter seg imidlertid til usikkerhet omkring valgte tekniske løsninger for rehabiliteringen. De valgte løsningene kan for en stor del knyttes til ønsker om arealeffektivitet i en gammel og verneverdig bygning. Med bakgrunn i de økte kostnadsrammene har man kommet til at det er behov for å reprosjektere rehabiliteringen av Urbygningen. Man vil da legge opp til en arealbruk mer i tråd med bygningens opprinnelige kvaliteter (arealbruk og romstruktur), slik at prosjektet kan bli rimeligere å gjennomføre. Usikkerheten i kostnadsestimatene bør på denne måten også kunne reduseres. UMB har satt av prosjekteringsmidler til dette i 2009, og har innledet et samarbeid med Statsbygg om reprosjektering. UMB har med denne bakgrunn ikke fremmet oppstartmidler for rehabilitering av Urbygningen, men ønsker på denne måten å synliggjøre at man ønsker å fremme dette for 2011-budsjettet. Det vises til KDs St.prp. nr. 1 ( ), s 234, tabell 2.16, hvor rehabilitering av Urbygningen er listet opp over bygg som er under prosjektering. Tunbygningene UMB har mange gamle og verneverdige bygninger. Etter Urbygningen står Tunbygningene øverst på UMBs prioriteringsliste over bygninger med rehabiliteringsbehov. Bygningene har kulturhistorisk verdi, og det er en fordel å planlegge rehabilitering under ett. Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16. november 2007, bedt Statsbygg om å sette i gang forprosjektering av Tunbygningene, samt Fruktkonserveringen og Meierimuseet. Universitetet tar sikte på, i samarbeid med Statsbygg, å gjennomføre et forprosjekt for rehabilitering av Tunbygningene i løpet av Universitetet har satt av prosjekteringsmidler til dette, og ønsker på denne måten å synliggjøre at man ønsker å fremme oppstartmidler for rehabilitering av Tunbygningene for 2011-budsjettet. 5

6 UMB har en lang virksomhetshistorie som også innebærer et forvaltningsansvar for kulturhistoriske bygninger av nasjonal betydning. Dette er dokumentert i uttalelser fra Riksantikvaren og i universitetets eget arbeid med verneplan for den eldste delen av campus, som er regulert til bevaring. Det vises til KDs St.prp. nr. 1 ( ) s 234, tabell 2.17, hvor rehabilitering av Tunbygningene er listet opp over bygg som er under utredning/programmering. Storfefasiliteter UMB har det fremste fagmiljøet i Norge på storfeproduksjon, og det er ingen andre universiteter eller høgskoler som kan dekke husdyrnæringens behov. Målet for UMB og storfenæringen er å ha en nasjonal storfeproduksjon som er konkurransedyktig, ressurs- og miljøeffektiv og som legger vekt på produksjonsdyrenes helse og velferd. Det ble derfor fremmet forslag om midler utenfor rammen i 2009-budsjettet til nytt storfeanlegg. UMBs forsøksfasiliteter i driftsbygningen må avsluttes om få år på grunn av vesentlige mangler og svakheter ved dagens bygning. Det blir ikke mulig å ha et framtidsrettet forsøksarbeid med storfe med dagens standard. Det er heller ikke mulig å foreta ombygninger eller bruke andre deler av UMBs bygningsmasser til denne forsøksvirksomheten. Det må derfor om få år bygges et nytt anlegg for forsøksarbeidet dersom virksomheten skal fortsette. Dette vil gi UMB og næringen fleksible muligheter til å gjennomføre forsøk, og vil imøtekomme kravene som de nye forskriftene stiller for hold av storfe. Stortinget vedtok våren 2008 å samorganisere NVH og UMB og samlokalisere det nye universitetet med VI på Ås. Det er i regi av Statsbygg igangsatt et arbeid for å få fram en masterplan for den framtidige arealbruken på campus Ås. Det er ikke usannsynlig at man i dette arbeidet vil få konklusjoner som påvirker den framtidige lokaliseringen av UMBs husdyranlegg. Av denne grunn ser ikke UMB det som formålstjenelig å fremme forslag om midler utenfor rammen for å etablere nye storfefasiliteter. Man vil likevel på denne måten varsel at det fortsatt er et stort behov for nytt storfeanlegg, og at universitetet vil komme tilbake med forslag om midler til dette når arealbruken i forbindelse med samorganisering av NVH og UMB og samlokalisering med VI er avklart. Nye forsøksfasiliteter for storfe vil styrke den nasjonale storfeproduksjonen og gi UMB bedre muligheter til forskning og utdanning på dette området. Vi gjør oppmerksom på at UMB har hatt kontakt med Landbruks- og matdepartementet for å diskutere muligheter for samfinansiering av nye storfefasiliteter og vil følge opp denne kontakten i nær framtid. 6

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer