Forbedret ressursbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbedret ressursbruk"

Transkript

1 Forbedret ressursbruk Delprosjekt 6 Pleie og omsorg Sluttrapport

2 Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN ORGANISERING MANDAT FOR DELPROSJEKT DELTAKERE DELPROSJEKT ARBEIDSMÅTE OG METODIKK ARBEIDSMÅTE VERKTØY OG METODIKK DEFINISJON AV BEGREPER DAGENS ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE ORGANISERING Organisering og drift Styrker og svakheter ved dagens organisering DAGENS TJENESTETILDELING Omsorgstrappa Omsorgstrappa tjenestenivå og tjenestetilbud OPPSUMMERING HOVEDUTFORDRINGER FREMTIDIG ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE ORGANISERING OG TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG RESSURSKREVENDE BRUKERE Utfordringer i tiden fremover: ORGANISERING AV PU-TJENESTEN Dagens organisering av PU-tjenesten Ny organisering av PU-tjenesten KJØKKENDRIFT Dagens kjøkkendrift Fordeler og ulemper ved storkjøkken kok og kjøl EKSTRAVAKTSENTRALEN HJEMMETJENESTEN KONKLUSJON OVERSIKT TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN INVESTERINGER OG DRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER MILEPÆLER FOR VIDERE ARBEID / GJENNOMFØRING Side 2 av 28

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Hammerfest kommune har gjennom prosjektet Forbedret ressursbruk satt fokus på videreutvikling av kommunens økonomi og organisasjon. I fase 1 av prosjektet ble det utarbeidet en strategisk analyse som hadde som hovedformål å avdekke hvilke forbedringsmuligheter som eksisterer. Analysen ble utarbeidet på grunnlag av intervjuer med politiske og administrative ledere, tillitsvalgte og nøkkelressurser for øvrig. I tillegg ble det utarbeidet en analyse av kostradata basert på regnskapsåret 2007 og for perioden Initielt var dette et prosjekt med hovedfokus på å identifisere og iverksette økonomiske tiltak som i sum skal gi kommunen en forutsigbar og sunn kommuneøkonomi. Den strategiske analysen viste at kommunens hovedutfordringer i like stor grad var knyttet til organisasjonsmessige forhold som ledelse og leder-struktur, myndiggjøring og ansvarliggjøring, mål- og resultatstyring og kultur/ verdier/holdninger. 5 hovedutfordringer er vektlagt: Ledelse; å sikre at kommunens ledere tar ansvar for at vedtatte rammer skal disponeres til effektiv produksjon av de tjenester som ligger i vedtak og/eller lovverk, og innenfor fastsatte kvalitetsmål og tildelte ressurser, personellmessig og økonomisk Styring; å sikre at kommunens ledelse til enhver tid prioriterer de områder som man trenger å være dyktigst på (og ikke alt det andre), konkretisere hva man faktisk ønsker å oppnå av kvalitet og kvantitet, underveis måle om man er på riktig vei i forhold til måloppnåelse, iverksette korrigerende tiltak, samt å få frem hvilke konsekvenser det vil ha når målene ikke nås Lederstruktur; å sikre en hensiktsmessig leder- og organisasjonsstruktur som ivaretar behovet for helhet, kvalitet og effektivitet Forbedring og forenkling av arbeidsprosesser; å sikre at man gjennomfører riktige arbeidsprosesser ut fra politiske og administrative vedtak, og videre sikre at man får mest mulig kvalitet og ressursbruk ut av de arbeidsprosessene som da faktisk skal gjennomføres. Omdømme og kvalitet; å bidra til at Hammerfest kommune - lokalt og regionalt - fremstår som en kompetent og profesjonell organisasjon med kvalitativt gode tjenester. Kommunen har selv beregnet sitt økonomiske omstillingsbehov til 40 mill kr, og har forutsatt at 20 mill kr skal dekkes inn i 2009 og 20 mill kr i Side 3 av 28

4 Med bakgrunn i den strategiske analysen har styringsgruppen vedtatt at følgende 9 delprosjekter skal inngå i videreføringen av delprosjektet: 1. Ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur 2. Framtidig system for planlegging og styring 3. Fremtidig tjenestestruktur, inkl. tjenestenivå 4. Administrative stab- og støtteprosesser, inkl. endret organisering 5. Samordning av rutiner og prosesser mellom virksomhetsområder som betjener samme brukere/brukergrupper 6. Framtidig struktur, kvalitet og tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenestene 7. Framtidig struktur, kvalitet og tjenestenivå for skoler, SFO og eventuelt barnehager 8. Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendommer 9. Omdømme, rekruttering og livafasepolitikk Dette dokumentet er delprosjektplan for delprosjekt Organisering Oppdragsgiver Kommunestyret Styringsgruppe Prosjektansvarlig Rådmann Prosjektleder JTP Delprosjekt 1 Delprosjekt 6 Delprosjekt 2 Delprosjekt 7 Delprosjekt 3 Delprosjekt 8 Delprosjekt 4 Delprosjekt 9 Delprosjekt 5 Kommunestyret har vært oppdragsgiver og mottar og vedtar sluttrapport fra prosjektet. Rådmannen er prosjektansvarlig og har vært ansvarlig for prosjektet på vegne av kommunestyret. I tillegg har økonomisjef hatt rollen som intern prosjektleder/- koordinator. I tillegg har prosjektet hatt en styringsgruppe. Styringsgruppas rolle har vært å gi råd til prosjektansvarlig, prosjektleder og prosjektgrupper, samt godkjent sluttrapporten før denne behandles av kommunestyret med representanter fra politikere, administrativ ledelse og tillitsvalgte. For Hammerfest kommune har det vært sentralt å organisere arbeidet bredt i den forstand at både styringsgruppe og de enkelte prosjektgruppene har vært bemannet med representanter fra folkevalgte, administrative ledere og tillitsvalgte. Dette for å sikre forankring og eierskap til prosjektets arbeid. Side 4 av 28

5 1.3 Mandat for delprosjekt 6 Hammerfest kommune Fase 2 av prosjektet Forbedret ressursbruk Delprosjekt 6 Tjenestenivå og tjenestetildeling innenfor pleie og omsorg Mandat 1. Delprosjektet skal kartlegge dagens praksis med hensyn til tildeling av sykehjemsplasser og andre tjenester. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i omsorgstrappa og ha fokus på følgende: 1. Hvordan ser omsorgstrappa ut, og hvordan brukes den i fordelingen mellom sykehjemsplasser og øvrige tjenestenivåer 2. Hva kjennetegner brukerne og tjenesteytingen? Er kommunen raus eller gjerrig med tildeling av sykehjemsplasser? Er nåløyet for å få sykehjemsplass passe stort? 2. Delprosjektet skal konkretisere forbedringstiltak når det gjelder: Ledelse, organisering og ressursutnytting Fordeling mellom sykehjemsplasser og øvrige tjenestenivåer 3. Delprosjektet skal konkretiseres økonomiske og kvalitative gevinster som følge av endret organisering og ledelse, og endret praksis når det gjelder fordeling av sykehjemsplasser og øvrige tjenestenivåer 4. Delprosjektet skal konkretisere konsekvenser for brukere og ansatte. Merknad Delprosjektet skal ha hovedfokus på tildeling av tjenester og tjenestenivå. Kartleggingsarbeidet som pågår sammen med Medvita skal benyttes som grunnlag for prosjektgruppens arbeid Delprosjektet skal også vurdere dagens organisering og arbeidsmåte når det gjelder ressurskrevende brukere (i samarbeid med delprosjekt 5) og alternative modeller for organisering av institusjonskjøkken (i tett samarbeid med delprosjekt 3).. Tidsfrist Delprosjektrapport skal være utarbeidet innen Deltakere delprosjekt 6 Framtidig struktur, kvalitet og tjenestenivå for Gruppe 6 pleie og omsorgstjenesten Bjørg Strandheim Konsulent Pleie og omsorg Jan Rune Mortensen Avd.leder PU-tjenesten Mads Valleraunet Sykepleier, Verneombud Sektor for Pleie og omsorg Rune Milch Johnsen Kjøkkensjef Rypefjord sykehjem Karin Isaksen HTV Fagforbundet Sentraladministrasjonen Grethe Gebhardt sektorleder Pleie og omsorg Jan-Erik Hansen Politiker Side 5 av 28

6 2 Arbeidsmåte og metodikk 2.1 Arbeidsmåte Delprosjektgruppa bestod i utgangspunktet av 8 personer. Et av gruppemedlemmene har ikke vært med siden første møte. Gruppa tok utgangspunkt i omsorgstrappa og hvordan den ser ut i Hammerfest kommune. Dette kartleggingsarbeidet, samt all fremlegg, er gjort av to av gruppemedlemmene. Kartleggingsarbeidet ble gjennomgått i gruppa. Ut i fra dette arbeidet kom gruppa frem til mange utfordringer i Pleie og omsorg. Vi har siden jobbet i små grupper på to til tre personer hvor vi har prioritert fem hovedutfordringer som vi har ønsket å se nærmere på. Sluttrapporten er skrevet av prosjektleder og sendt på til de andre gruppemedlemmene til redigering per mail. 2.2 Verktøy og metodikk Gruppa har kartlagt alle tjenestenivåene i omsorgstrappa ved bruk av IPLOSrapporter, KOSTRA-rapporter og ulike tjenesterapporter fra vårt journalsystem i Pleie og omsorg Unique Profil. For å kunne se på organisering og ledelse har vi brukt årsverk og regnskap som et supplement til øvrige rapporter. De fleste hovedutfordringene vi valgte å se nærmere på har vi brukt intervju. Personene vi intervjuet er virksomhetsledere og ansatte i Pleie og omsorg. Vi har brukt gamle rapporter som er utarbeidet i Hammerfest kommune til bruk i to av hovedutfordringene vi valgte å se på. 2.3 Definisjon av begreper Omsorgstrappa: Brukes til å beskrive lovpålagte og ikke lovpålagte Pleie og omsorgstjenester som må sees i sammenheng. Omsorgstrappa viser til en sammenheng der økende behov møtes med økende tjenestetilbud. Noen tjenestetyper er innrettet hovedsakelig mot mennesker som har små bistandsbehov, noen mot de som har store bistandsbehov, og noen tjenestetyper kan være innrettet slik at de betjener mennesker med både store og små bistandsbehov. IPLOS : Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. IPLOS er et verktøy som skal bidra til at tjenestemottakeren skal få godt tilpassede tjenester, et verktøy for saksbehandling, dokumentasjon, rapport og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter. Side 6 av 28

7 IPLOS-opplysninger innhentes i samarbeid med søker/tjenestemottaker og brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt (brukermedvirkning). IPLOS ble innført i alle kommuner i 2006 av Helsedirektoratet. Dette er en kartlegging av en søker/mottakers bistandsbehov ut fra 17 funksjonsvariabler. Disse bistandsvariablene er fysiske, psykiske og sosiale funksjonsbeskrivelser som skal skåres fra 1-5. For skår 1 og 2 trengs ingen bistand. Fra skår 3 og oppover forutsettes personbistand. IPLOS-kartlegging skal ligge til grunn ved saksbehandling av alle tjenestenivåer KOSTRA: (KOmmune-STat-RApportering) er en nasjonal databank med informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRAtallene er blitt et viktig verktøy for lokale og sentrale beslutninger og administrasjon. Omsorgsplan: Statlige myndigheter har pålagt kommunene å utarbeide planer for eldreomsorg gjennom Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunen av 19. november 1982 Ressurskrevende brukere: Med ressurskrevende brukere menes en person med store hjelpebehov, og som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. PU-tjeneste: Tjeneste for psykisk utviklingshemmede Praktisk bistand: Hjemmehjelp. Dette kan omfatte rengjøring, matlaging eller matlevering, vask av klær, innkjøp, snømåking, personlig stell og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål. Formålet med tjenesten er at brukerne skal få hjelp slik at de kan bo i eget hjem. PLO: Hjspl: PB PH AP BK Pleie og omsorg Hjemmesykepleien Praktisk bistand Pensjonærhjemmet Alderspensjonatet Bokollektivet S-1 Sykehjemmet 1. Etasje S-2 Sykehjemmet 2. Etasje S-KRE Sykehjemmet korttids og rehabilitering Side 7 av 28

8 3 Dagens organisering og arbeidsmåte 3.1 Organisering Organisering og drift Dagens organisasjonskart av Pleie og Omsorg Sektorleder Administrasjon Ekstravaktsentralen Sykehjem 1.etg Sykehjem 2.etg Pensjonærhjemmet Bolollektiv/Alderspensjonat Tjenester for funksjonshemmede Skaidiveien Kjøkken servicetjeneste Tjenester for funksjonshemmede Turist-/ Isveien Psykiatritjenesten Hjemmetjeneste -Praktisk bistand -Hjemmesykepleie Figur 1 Organisasjonskart Antall Årsverk 231,85 Antall brukere 476 Antall tjenester 1188 Eksisterende driftskostnader Side 8 av 28

9 3.1.2 Styrker og svakheter ved dagens organisering Dagens styrker Saksbehandlingsrutiner i hjemmetjenesten God dekningsgrad av sykepleiere i kommunen Dagens svakheter Mange små enheter i PU-tjenesten Lite tverrfaglig samarbeid Mangelfull rutiner Ledere brukere ikke IPLOS-rapporter til styring av ressurser Uhensiktsmessig kjøkkendriftinstitusjon At det er for lite støtte og stab i sektoren For liten fleksibilitet i dagens tjenesteyting Mangel på arbeidskraft For lite omsorgsboliger Tabell 1 Styrker og svakheter ved dagens organisering 3.2 Dagens tjenestetildeling Omsorgstrappa Figur 2 omsorgstrappa Side 9 av 28

10 Omsorgstrappa i hammerfest kommune har vi delt inn i åtte nivåer. Gruppa har brukt ulike tjenesterapporter samt kriterier for tildeling av tjenester som utgangspunkt for utformingen Omsorgstrappa tjenestenivå og tjenestetilbud For å kunne vurdere dagens tjenestetilbud og hvilke mangler kommunen har i omsorgstrappa har vi tatt utgangspunkt i tre typer diagram: Antall brukere i de ulike tjenestenivåene, gjennomsnittlig funksjonsevne i de ulike tjenestenivåene og antall brukere og gjennomsnittlig funksjonsnivå etter type bolig. Omsorgstrappa Antall brukere i de ulike tjenestenivåer Try.alarm Oms.lønn Daglige gjøremål Egenomsorg Opplæring PU Opplæring Psyk Mat.br. Hj.spl Hj.spl + Pr.bist BPA Hj.spl + Kortidsopphold Heldøgns oms.bolig m/bemanning i bolig Langtidsopphold Figur 3 Antall brukere i de ulike tjenestenivåer Side 10 av 28

11 Omsorgstrappa Bistandsbehov i de ulike tjenestenivåer Omsorgstrappa 3,5 3 2,87 3,11 2,5 2,37 2 1,5 1,74 1,86 1,82 1,81 1,85 Gjennomsnittlig bistandsbehov 1 0,5 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Figur 4 Gjennomsnittlig bistandsbehov Omsorgstrappa etter type bolig Komm. Bolig ,44 1,84 1,96 2,95 3,03 3,55 PLO utenfor inst. Omsorgsbolig Bem. Omsorgsbolig Aldershjem Sykehjem Antall brukere Gj.snitt. Funksjonsverdi Figur 5 Omsorgstrappa etter type bolig Av ikke lovpålagte tjenester tilbyr kommunene trygghetsalarm og matombringing. Det er bare 12 personer som får omsorgslønn. Funksjonsskåren til disse brukerne er relativt høyt sammenlignet med brukere som får praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det er veldig få som søker om denne tjenesten. Side 11 av 28

12 Å øke tilbudet av tjenesten vil i fremtiden være lønnsomt for kommunen. Dette samsvarer med Omsorgsplanen i Hammerfest kommune. Andelen som får praktisk bistand egenomsorg(42 brukere) burde vært vesentlig høyere. 161 brukere har tjenesten hjemmesykepleie. Man må se på muligheten til å overføre brukere til praktisk bistand Det er 15 ikke bemannede omsorgsboliger som Hjemmetjenesten tjenestegjør i. En del av dagens brukergruppe som bor i omsorgsbolig er ressurskrevende brukere. Noe av forklaringen på den lave andelen av ikke bemannede omsorgsboliger er at kommunen disponerer 74 boliger som går under betegnelsen trygdeboliger. I disse boligene bor det mange personer som har tjenestetilbud fra pleie og omsorg. Mange av disse boligene har blitt renovert de siste årene og har i dag en god standard. En annen forklaring er at vi har to aldershjem i denne kommunen. En stor del av denne pasientgruppa kunne ha bodd i omsorgsboliger, både bemannede boliger (funksjonsskår 3,03) og ikke bemannede boliger (funksjonsskår 1,96). Det er 16 omsorgsboliger som har bemanning i bolig. Disse boligene tilhører brukergruppen psykisk utviklingshemmet. Det er fire bemannede boliger til sammen. Den ene boligen har 8 brukere, mens de tre andre boligene har til sammen 8 brukere. Det er også en geografisk spredning av disse boligene. Vi ser at vi vil mangle bemannede omsorgsboliger for eldre og for funksjonshemmede i tiden fremover. Å gi ressurskrevende brukere med sammensatte behov et godt nok tilbud. 6 brukere har i dag tjenesten brukerstyrt personlig assistent. Men på grunn av mangel på søkere er det vanskelig for kommunen å skaffe personlige assistenter. Flere av disse brukerne får praktisk bistand som en erstatning for dette. Manglende organisert dagtilbud i PU-tjenesten. Enkelte brukere har ikke dagtilbud. Dekningsgrad Hammerfest Gj.snitt alle kommuner Hjemmetjeneste 28,8% 34,3% Institusjonsplasser 28,8% 18,8% Sykehjemsplasser 45,3% 94,7% Tabell 2 Kostratall Oppsummering hovedutfordringer o Mange små enheter i PU-tjenesten o Omsorgsboliger o Kjøkkendrift o Omfordeling av arbeidsoppgaver for hjemmetjenesten o Flere ressurskrevende brukere Side 12 av 28

13 4 Fremtidig organisering og arbeidsmåte 4.1 Organisering og tildeling av tjenester i Pleie og Omsorg Pleie og omsorg i Hammerfest har utarbeidet en omsorgsplan for perioden Omsorgsplan legger vekt på at hovedmålet for brukerne er å kunne bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. For å nå dette målet må det etableres flere boliger som er tilpasset disse brukerne - bolig med heldøgns omsorg og pleie. Dette er også et nasjonalt satsingsområde. En økt utbygging av omsorgsboliger vil redusere behovet for sykehjemsplasser. Dette krever en fremtidig satsing på Hjemmetjenesten. Det fremtidige sykehjemmet bør primært framstå som et kommunalt, medisinsk behandlingstilbud til alle deler av befolkningen med allmennmedisinske bistandsbehov. Dette er i samsvar med det vår gruppe har kommet frem til. Det er satt ned en prosjektgruppe i kommunen som i samarbeid med firmaet Medvita ser på løsninger for et nytt omsorgssenter. Vår kartlegging viser også et behov for omsorgsboliger i kommunen. Vi har valgt å ikke konsentrere oss om utformingen av nye omsorgsboliger, men forslaget fra den andre prosjektgruppa om en sentermodell virker spennende og i tråd med tiltakene vi har kommet frem til. I Hammerfest har vi flere ressurskrevende brukere. Og i tiden fremover ser vi at kommunen vil få flere brukere med sammensatte behov. Man kan beregne i snitt ca. fire til seks årsverk per ressurskrevende bruker. Vi ser derfor at en god organisering vil danne grunnlaget for et godt tjenestetilbud. Gruppa har valgt å konsentrere seg om følgende områder i Pleie og Omsorg: o Ressurskrevende brukere o Pu-tjenesten o Hjemmetjenesten o Kjøkkendrift o Ekstravaktsentralen Side 13 av 28

14 Sektorleder Administrasjon Sykehjem 1.etg Sykehjem 2.etg Omsorgssenter Omsorgssenter NY Ekstravaktsentralen NY Stor- Kjøkken Kok og kjøl NY NY Tjenester For funksjons- Hemmede NY Tjenester For funksjons- Hemmede Avlastning NY Psykiatritjenesten Hjemmetjeneste -Praktisk bistand -Hjemmesykepl. Figur 6 Nytt organisasjonskart 4.2 Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere med sammensatte behov omfatter psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, rusmiddelbrukere og psykiatriske pasienter Hammerfest kommune har hatt en økning av ressurskrevende brukere de siste årene. Ut i fra dette ser vi noen tendenser: Hammerfest er en presskommune i Finnmark. Flere ressurskrevende brukere har flyttet til kommunen de siste årene. Det er et stigende antall flyktninger med ressurskrevende barn og unge som bosetter seg i kommunen. På bakgrunn av dette er det vanskelig å forutsi antall ressurskrevende brukere vi vil få i tiden fremover. Vår kartlegging viser følgende utvikling i Hammerfest: Type tiltak Hel bemannet omsorgsbolig 2 1 Barnebolig 2 Omsorgsbolig 1 2 bistand/assistansebehov Ennå ikke behovsvurdert Tabell 3 Kartlegging av fremtidige ressurskrevende brukere i PU-tjenesten Side 14 av 28

15 4.2.1 Utfordringer i tiden fremover: Hammerfest kommune Fase 2 av prosjektet Forbedret ressursbruk Bygging av omsorgsboliger i takt med utviklingen Rekruttering av arbeidskraft i Pleie og Omsorg Heving av kompetanse Fleksibilitet i tjenesten Brukerstyr personlig assistent (BPA) - Se på muligheter for en annen organisering av denne tjenesten 4.3 Organisering av PU-tjenesten Med bakgrunn i kartleggingen av ressurskrevende brukere i PU-tjenesten (tabell 3) har vi sett på en ny organisering av denne tjenesten. Gruppa har sett på ulike løsninger til fremtidig organisering i forhold til de utfordringer vi møter i dag og de som vil komme i årene fremover Dagens organisering av PU-tjenesten Nedenfor ser man en figur som viser hvordan PU-tjenesten er organisert i dag. Figur 7 Dagens PU-tjeneste Det man ser av figuren er: Side 15 av 28

16 PU-tjenesten består av 5 enheter hvorav en er for avlastning for barn 0-18 år. Det er en geografisk spredning av enhetene. En enhet ligger i Rypefjord og de resterende i Baksalen. 3 av enhetene gir bistand til hjemmeboende brukere. Disse er Isveien, Turistveien 51 og Skaidiveien. Andre momenter ved dagens organisering 1. Innskrevne brukere i PU-tjenesten hvor en IPLOS-kartlegging viser at bistandsbehovet er endret, og trenger ikke å bo i en bemannet bolig. 2. Antall nattevakter er ikke i samsvar med behovet 3. Manglende dagtilbud. Vi i gruppa har tatt utgangspunkt i en kartlegging av behov for et dagsenter for psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede i hammerfest kommune. Denne kartleggingen ble gjennomført sommeren 2008 av fagansvarlig i Blinken 17, Eirin Hagerupsen. Denne behovskartlegging viser at omtrent alle brukerne i enhetene Skaidiveien, Isveien, Turistveien og avlastningsboligen i Turistveien vil bruke et eventuelt dagsenter Ny organisering av PU-tjenesten For å se på nytten av en ny organisering har vi kartlagt hver enkelt enhet unntatt enheten for avlastning, med hensyn til antall brukere, antall årsverk, vedtakstimer per uke og budsjett. Bolig Antall brukere i bolig Antall brukere utenfor bolig Dagens organisering IPLOS-skår/ bistandsbehov Årsverk 2009 Vedtak timer Budsjett 2008 Skaidiveien 8 3 3,05 27, Isveien 4 7 2,38 12, Turistveien ,55 11, Blinken 1 0 2,71 4, Tabell 4 Dagens organisering Det vi ser av denne tabellen er at Skaidiveien har like mange brukere i boligen som de andre til sammen. Hvis man summerer antall årsverk i Isveien, Turistveien 51 og Blinken blir det omtrent like mange årsverk som Skaidiveien. For å kunne si noe effekten av en omorganisering har vi derfor valgt å sammenligne Skaidiveien mot de andre tre boligene. Side 16 av 28

17 Bolig Sammenligningsgrunnlag for ny organisering Antall brukere i bolig Antall brukere utenfor bolig IPLOS-skår/ bistandsbehov Årsverk 2009 Vedtak Budsjett 2008 Skaidiveien 8 3 3,05 27, Isveien, Turistveien 51 og Blinken 8 9 2,55 28, Differanse 0-6 0,5-0, Tabell 5 Sammenligning enheter Begrunnelse for ny organisering: - Tabellen viser at et samlet budsjettet for 2008 for de tre små enhetene (Isveien, Turistveien 51 og Blinken) er opp mot 2 millioner mer enn enheten Skaidiveien. - Bistandsbehovet er høyere i Skaidiveien enn i de tre andre enhetene. Dette betyr at beboerne i Skaidiveien har større hjelpebehov. - Overtidsforbruken i PU-tjenesten er veldig høy. En omorganisering vil kreve mindre årsverk. - Vi får færre turnuser, og vil derfor bli mindre sårbar ved sykdom. Lettere å omrokkere. - Vi får samlet fagkompetansen på et sted som gjør at vi får et bedre fagmiljø. Det vil da bli lettere å rekruttere flere fagpersoner enn ved dagens organisering - Det vil bli et bedre faglig tilbud til ressurskrevende brukere Side 17 av 28

18 Figur 8 Ny PU-tjeneste Organisere PU-tjenesten i to enheter o Boenhet for heldøgns omsorg o Boenhet for avlastning Kartlegge hjelpebehovet for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede i forhold til andre tjenestenivå i omsorgstrappa 4.4 Kjøkkendrift Pleie og omsorg har i dag ansvaret for 3 kjøkken fordelt på 3 institusjoner. Driften av kjøkkenene er forskjellige. Det er matproduksjon på alle kjøkkenene, som betyr dårlig utnyttelse av ressursene. Det stilles krav til både utstyr, renhold og dokumentasjon, og det koster mye å oppdatere 3 kjøkken til enhver tid. I var det et prosjekt som gikk ut på å utarbeide forslag til nytt kjøkken, varemottak, kuldeanlegg og lagerrom ved Rypefjord sykehjem. Forslaget som ble utarbeidet, ombygging av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem, ble ikke realisert. Side 18 av 28

19 4.4.1 Dagens kjøkkendrift Hammerfest kommune Fase 2 av prosjektet Forbedret ressursbruk Institusjon Årsverk Produksjon dagens drift Rypefjord sykehjem Rypefjord Bokollektiv Hammerfest Pensjonærhjem 4 årsverk + 3 helgestillinger på 12,68% 1,8 årsverk + 3 helgestillinger på 11% 3,5 + 3 helgestillinger Matproduksjon til 3 avd. og matproduksjon til hjemmeboende Matproduksjon til 2 avdelinger Matproduksjon til 2 avd. og matproduksjon til hjemmeboende Serveringssystem dagens drift Supplerer avdelingens kjøleskap med tørrmat, unntatt skjermet enhet som leverer suppleringsliste til kjøkkenet. Varm mat leveres på tralle til avdeling Tørrmat supplerer kjøkkenpersonalet. Kjøleskap på Alderspensjonatet, mens Bokollektivet leverer suppleringsliste til kjøkkenet. Varm mat leveres på tralle til avdeling Kjøkkenpersonalet smører tørrmat, smørbrød, dekker bord, rydder og vasker. Samme når det gjelder varmmat Tabell 6 Dagens kjøkkendrift Tanker om dagens drift Positive momenter Ved å ha kjøkkenet knyttet nært opp mot brukerne, er det lettere å fange opp signaler. Lettere å tilpasse den enkelte brukers behov og ønsker Det er enklere å tilpasse produksjon etter forbruk Negative momenter Maten produseres på 3 steder til samme tid 3 kjøkkener må oppdateres til enhver tid. Både faglig og IK-mat Vanskelig å opprettholde et godt fagmiljø med drift på 3 steder Lite fleksibelt ved fravær, vanskelig å omrokkere. En må alltid erstatte den som er borte. Pga 3 turnuser blir det mindre stillinger (helg), som er vanskelig å få besatt Side 19 av 28

20 Tabell 7 Tanker om dagens drift Hammerfest kommune Fase 2 av prosjektet Forbedret ressursbruk Mange ufaglærte i de mindre stillingene. Lederen bruker mye tid, også fritiden, for å lære dem opp Som leder er det vanskelig å følge opp drift av 3 kjøkkener i forhold til daglig drift, faglig problemstillinger og økonomi. Mange lokale hensyn må tas. Mange matvarelager. Det koster mye å ha mat på lager og svinnet øker med flere lager. Vanskelig varemottak grunnet små lager Ikke ensartet drift. Forskjellige kulturer på hver avdeling. Vanskelig å bryte opp i innarbeidete rutiner Smittefare pga nærhet til brukere og pleiepersonell. Fare for kryssforurensning Dårlig utnyttelse av ressurser, pga produksjon i små skala (på flere steder) Endring av f.eks prosedyre i matproduksjon må forankres på 3 steder. Tidkrevende å følge opp Andre momenter ved kjøkkendriften Manglende oppvaskmaskin på anretningskjøkkenet på sykehjemmet og Alderspensjonatet gjør at kjøkkenpersonell må utføre oppgaver som egentlig kan gjøres ute på avdelingene. I dag er det dårlige rutiner når det gjelder bespisning av personalet på institusjonene. Det er et dårlig system og kontroll av hva som fortæres av de ansatte. Det handler mye om tillit Fordeler og ulemper ved storkjøkken kok og kjøl Positiv effekt Annen produksjonsmåte uavhengig av klokkeslett, ukedag etc. Forhåndsproduksjon av mat for en tid fremover ofte produksjon 3-4 dager i uken Bedre utnyttelse av ressurser. Ikke så sårbar ved fravær Reduksjon av helg- og høytidsbemanning Muligheten for å øke produksjon på et storkjøkken er lettere enn ved flere små kjøkken Negativ effekt Transportutfordring lengre avstand fra kjøkken til brukere Logistikk Avstand til brukere Investeringsmuligheter Side 20 av 28

21 Lettere å opprettholde et godt fagmiljø mindre turnusarbeid og lettere å få rekruttert fagpersoner. Flere fagarbeidere på samme arbeidssted letter muligheten for å ta inn lærlinger Forenkler leders oppgaver i forhold til oppfølging av ansatte og bedre økonomistyring Forenkler innkjøp bedre lagerstyring raskere varerullering, som betyr mindre lagersvinn Tabell 8 Fordeler og ulemper med storkjøkken kok og kjøl 4.5 Ekstravaktsentralen Opprettelsen av Ekstravaktsentralen ble vedtatt Bakgrunnen for opprettelsen var et høyt sykefravær i Pleie og omsorg, og store kostnader for kommunen i arbeidsgiverperioden (første 16 dager). Det er i dag 8 årsverk, en avdelingssleder, en spesialsykepleier, en sykepleier og fem hjelpepleiere i Ekstravaktsentralen. Gruppa har sett på hvordan ekstravaktsentralen fungerer i dag, og om den har en nytteverdi i fremtiden. Ut fra det som kom frem fra intervjuer og kartlegging, har vi vurdert hvordan dagens organisering fungerer. Fordeler med ekstravaktsentralen De ansatte i ekstravaktsentralen dekker ressursbehov både i Hjemmesykepleien, institusjonene og PU-tjenesten Vanskelig for avdelingene å skaffe egne folk på kort varsel Alle ansatte er fagutdannet Høy fleksibilitet - kan jobbe i flere virksomheter i løpet av en vakt De innehar en høy brukerkompetanse Går i turnus kan jobbe både dag- og aftenvakter Tabell 9 Fordeler med Ekstravaktsentral I den perioden vi har kartlagt har ekstravaktsentralen hatt seks ansatte som har jobbet i de ulike virksomhetene. Det totale sykefraværet i Pleie og Omsorg har i denne perioden vært på 12%. Vi har hentet inn opplysninger om: Fordeling av tildelte ressurser fra ekstravaktsentralen mellom Hjemmetjeneste, institusjoner og PU-tjenesten Hvilken type fravær ekstravaktsentralen har dekket i virksomhetene Hvor mye av det totale sykefraværet i Pleie og Omsorg (for tre måneder) har ekstravaktsentralen dekket Side 21 av 28

22 Bruk av Ekstravaktsentralen Figur 9 Fordeling av Ekstravaktressurser Ekstravaktsentralen Type innleie Figur 10 Innleie for type fravær Dekningsgrad av sykefravær Side 22 av 28

23 Figur 11 Dekningsgrad av sykefravær Diagrammene viser følgende: Ekstravaktsentralen dekker kun 17% av det totale sykefraværet i hele PLO. 68% av innleie har gått til å dekke sykefravær. 28% av innleie er blitt brukt til å dekke vakante stilinger og ferie/permisjon. Denne bruken mener gruppa kan forsvares ut fra flere forhold: Det er et høyt overtidsforbruk i sektoren. o En stor del går med til å dekke vakante stillinger, og da særlig helgevaktstillinger. o En betydelig nedgang i antall ferievikarer de siste årene. Flere virksomheter har satt inn tiltak for å få en ferieturnus til å gå opp. Et av tiltakene er kortere sammenhengende ferietid for de ansatte fra 4 uker til 3 uker. Men likevel er det flere udekte vakter når ferien starter. o Ekstravaktsentralen har blitt brukt lite på enkelte virksomheter, og da særlig PU-tjenesten. Noe skyldes manglende kompetanse i forhold til enkelte brukergrupper. Disse har hatt et betydelig overtidsforbruk. Side 23 av 28

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forbedret ressursbruk

Forbedret ressursbruk Forbedret ressursbruk Delprosjekt 1 Ledelse, arbeidsgiverpolitikk og lederstruktur Sluttrapport Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ORGANISERING... 4 1.3 MANDAT FOR DELPROSJEKT 1... 5 1.4 DELTAKERE

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742 EVALUERING - KJØKKENPROSJEKT 2013-2015 Rådmannens innstilling: Ny organisering av kjøkkendrift iverksettes som utprøvd i kjøkkenprosjektet.

Detaljer

Sektorgruppe 2 Helse og omsorg.

Sektorgruppe 2 Helse og omsorg. Sektorgruppe 2 Helse og omsorg. Representanter i gruppen: Mette Mosby, (Mona Mikalsen), Kjersti Høibø Tysland, Gunn Kristin Reinli, Anne Marte Hoff, Astrid Avtjern, Jostein Andersen, Reidun Lien Hæhre,

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694 PROSJEKT SENTRALKJØKKEN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak 17.12.2009 i K-sak 64/09, pkt 11, om

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenestene

Pleie- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgstjenester Åsne Vigran Mange av oppslagene om pleie- og omsorgstjenester i aviser og tidsskrifter, kanskje særlig innenfor omsorg for eldre, har vært preget av oppslag som: "Kommunene er

Detaljer

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester.

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Arbeidsgruppe kommunereformen. Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Gruppesammensetning: Finn Bergseth, leder POA Dovre, gruppeleder Marit Nyløkken,

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 19.05.2010 014/10 GLOE Kommunestyret 27.05.2010 059/10 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv:K1-034, K2-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer