Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes"

Transkript

1 Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave:

2 Planprogram - Høringsutgave Endelig forslag Forslag oversendt KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Kongsvingerbanen (Lillestrøm) - Kongsvinger,, planprogram Antall sider: 32 Knut M Galta Prod.dok.nr.: Prosjekt nr.: Planprogram og konsekvensutredning - Nytt stoppested Erstattet av: Dokumentnummer: Revisjon: Planfase: Offentlig plan Drift dokumentnummer: Drift rev.:

3 Forord 3 av 32 Jernbaneverket, ved infrastruktur plan og teknikk, har utarbeidet planprogram som beskriver arbeidet med alternative stasjonsplasseringer på Kongsvingerbanen mellom Rånåsfoss og Auli. Programmet er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger (KU) av 1 juli Fastsatt planprogram beskriver hvilke temaer som skal utredes for tiltaket i Nes og Sørum kommuner. Henrik Dahlstrøm er Jernbaneverkets prosjektleder for utredningsarbeidet. Nes og Sørum kommuner har bidratt i utarbeidingen av planprogram. Rådgiver for Jernbaneverket er, med Knut Magne Galta som oppdragsleder. Innspill til planprogram, rettes skriftlig til: v/ Knut M Galta, Postboks 337, Sentrum, 0101 Oslo, eller e post Uttalelser bes sendt til forannevnte adresse innen Oslo, 20/03/2015

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 av 32 1 Om planoppgaven Bakgrunn Formålet med planarbeidet Formelt grunnlag for planleggingen Planprogrammets funksjon Planområdet Forutsetninger og andre planer Statlige føringer Regionale planer Lokale planer Utredningsalternativer alternativet Felles forutsetninger for alternativene Alternativ 1c, Rånåsfoss Alternativ 4a, Sandnes vest Alternativ 4b, Sandnes øst Utredningstema Ikke-prissatte konsekvenser Prissatte konsekvenser Grunnforhold og grunnforurensing Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser prosess og medvirkning Samhandling, medvirkning og informasjon Høring og offentlig ettersyn Planlagt framdrift Anbefaling... 32

5 1 OM PLANOPPGAVEN 5 av Bakgrunn Det foreligger en eldre forenklet hovedplan som legger opp til ett stopp, som erstatter dagens to eksisterende stopp, Rånåsfoss- og Auli på Kongsvingerbanen. Med bakgrunn i hovedplanen har Jernbaneverket gjennomført en bredere utredning der det er vurdert om begge stoppestedene skal legges ned og erstattes av èn ny, eller om et stoppested skal legges ned og det andre oppgraderes (Utredning fase 1, Kongsvingerbanen Sammenslåing av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass, ). Innspassing av et krysningsspor, på minimum 750 meter, ble også vurdert i tilknytning til alternativer. Det prosjektutløsende behovet er å søke å oppnå bedre regularitet og robusthet på en i dag sårbar og enkeltsporet strekning med for korte avstander mellom stasjoner/holdeplasser (kun 1,6 km mellom Rånåsfoss og Auli). Oppgradering av stoppested, nedleggelse av et stoppested og et 750 meter langt krysningsspor vil gi økt regularitet og robusthet. Flere alternative stoppesteder ble skissert, vurdert, estimert og evaluert. Det ble deretter gjort en siling slik at det sto igjen tre alternativ som oppfylte målene i utredningen; Rånåsfoss (1c), Sandnes vest (4a) og Sandnes øst (4b). Figur 1.1 Alternative stoppestedsplasseringer Alternativene ble grundig vurdert i utredningen gjennom en kapasitetsanalyse, risikoanalyse, kostnadsestimat, ytre miljørapport, vurdering av grunnforhold/geoteknikk, beskrivelse av stasjonsløsninger og arealbeskrivelse. Modenheten til de ulike vurderingene, som var grunnlag for kostnadsestimeringen, var imidlertid ikke detaljerte nok til at det kunne gi et godt nok beslutningsgrunnlag til å velge hvilket alternativ det skulle jobbes videre med. Nes og Sørum kommuner bemerket også at temaet samfunnsutvikling/arealutvikling i et framtidig tettsted Rånåsfoss/Auli ikke var godt nok belyst i rapporten. Med bakgrunn i utredningen har Jernbaneverket nå utarbeidet et planprogram som grunnlag for vurdering av ny stasjon på. Planprogrammet er grunnlag for konsekvensutredning (KU), som starter opp etter at programmet er vedtatt. Planprogram og konsekvensutredning tar utgangspunkt i de tidlige alternativene for plassering av stoppested

6 6 av 32 på. Nødvendige tilleggsutredninger og beregninger innen alle relevante fagområder skal utarbeides. Etter at KU er gjennomført vil Jernbaneverket ha en god vurdering av ikke-prissatte og prissatte konsekvenser for stasjonsalternativene. I arbeidet skal det gjøres en mer detaljert gjennomgang av de tekniske løsninger for jernbaneteknikk og tilhørende stasjonsinfrastruktur, deriblant tilkomstveier og p-plasser. Det gjennomføres også grunnundersøkelser av planområdet. Dette vil gi analyser og alternativene en økt modenhet, slik at kostnadsestimater vil ha en lavere usikkerhet enn i forrige utredningsfase. Det skal også gjennomføres en usikkerhetsanalyse for alternativene. 1.2 Formålet med planarbeidet Planprogram og konsekvensutredning skal skaffe et godt beslutningsgrunnlag for å velge det stasjonsalternativet som tas videre til neste planfase dersom det besluttes at det skal utarbeides reguleringsplan. Formålet er således også å velge bort alternativ det ikke skal jobbes videre med. Det er også et mål om å oppgradere eller bygge et nytt krysningsspor for 750 meter lange godstog. Stasjonsalternativene skal vurderes ifht. hvordan et slikt krysningsspor best kan innpasses. 1.3 Formelt grunnlag for planleggingen Ny stasjon på Kongsvingerbanen planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL). Planleggingen gjennomføres i første omgang som en konsekvensutredning. Det er ikke vurdert om tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter PBL 4-2, men det er et ønske fra tiltakshaver å bruke metodikken for å få et godt beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Forskrift om konsekvensutredninger av legges til grunn for arbeidet. Konsekvensutredningen skal være grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for valgt alternativ. Planarbeidet berører kommunene Nes og Sørum. Planprogrammet er utarbeidet av Jernbaneverket, som er tiltakshaver. Utredninger fra KU skal tas inn i planbeskrivelse ved senere utarbeidelse av reguleringsplan. 1.4 Planprogrammets funksjon I plan- og bygningsloven er det stilt krav til planprogram for detaljreguleringsplaner der det er krav om utarbidelse av konsekvensutredning. Planprogrammet skal legge grunnlag for utredninger som belyser konsekvensene for alle tre alternativene som vist på figur Alle alternativer skal belyses i konsekvensutredningsarbeidet. Etter forskrift om konsekvensutredning 5 skal planprogrammet: - gjøre rede for formålet med planarbeidet, - beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. - Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal også gjøres rede for

7 7 av 32 planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. - Det skal foreligge kart over planområdet. - Redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. - Det skal beskrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. - Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet. 1.5 Planområdet Auli og Rånåsfoss er tettsteder som ligger på grensen mellom Nes og Sørum kommuner. Auli ligger i Nes kommune og Rånåsfoss i Sørum kommune, men i statistisk sentralbyrås befolkningstelling er tall for Rånåsfoss og Auli slått sammen og oppgitt som Aulifeltet. Tettstedet har totalt innbyggere per 1. januar 2013, der flertallet bor på Nessiden av kommunegrensen (2177 beboere pr. 1 januar 2014). Bebyggelsen består i hovedsak av eneboliger. Rånåsfoss stasjon ligger 122,5 meter over havet. Terrenget skråner oppover mot boligbebyggelsen, slik at boligene lengst opp i Aulifeltet ligger ca 270 meter over havet. Gangavstand, til Rånåsfoss stasjon, er ca 3 km for de boligene i Aulifeltet som er lengst bort fra stasjon. I Aulifeltet er det storkiosk, bank og butikker. Auli har også barneskole, Auli skole, med rundt 270 elever fordelt på 7 trinn. Ungdomsskoleelevene på Auli går på Runni ungdomsskole på Årnes. Barneskolelever på Rånåsfoss går på Haugtun skole på Blaker. Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand er nærmeste ungdomsskole. De nærmest liggende videregående skolene er Sørumsand videregående skole på Sørumsand. Reisetid til Oslo S er henholdsvis 39 og 41 minutter fra Rånåsfoss og Auli. Det foretas arbeidspendling til Oslo fra Rånåsfoss og Auli. Ungdomsskoleelever og elever i videregående skole bruker også tog til og fra skole. Planområdet omfatter jernbanestrekningen mellom Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass. Mellom stasjonene er det i dag enkeltsporet jernbane, mens det i de alternative løsninger som skal utredes (Jmf avsnitt nedenfor) er lagt et krysningsspor nordøst for eksisterende spor mot Glomma. Strekningen er en del av Kongsvingerbanen og stoppestedene ligger på hver side av kommunegrensen mellom Sørum og Nes i Akershus fylke. Avstand mellom stoppestedene er 1,6 kilometer. Det foreligger planer for utbygging i nærheten av de alternative stasjonsområdene. Denne arealutviklingen vil kunne bidra til økt passasjergrunnlag til de aktuelle stasjonene. Sporet ligger parallelt med Glomma. For en nærmere beskrivelse av landskap vises det til avsnitt vedrørende landskap (avsnitt 4.1.3).

8 8 av 32 Rånåsfoss stasjon Rånåsfoss stasjon har to togspor med plattform til begge spor. Dagens plattformer er for lave, for korte og for smale. Det er holdeplass for buss i form av en snuplass like øst for stasjonen. Holdeplassen ligger på østsiden av Eidsveien slik at passasjerer må krysse veien for å komme til og fra Rånåsfoss stasjon. Det er opparbeidet ca 65 parkeringsplasser for bil og ett sykkelstativ ved stasjonen. Trafikk på Eidsveien bidrar til sosial kontroll over stasjonsområdet. Det er en planovergang like øst for stasjonen som brukes til adkomst til innfartsparkeringsplasser og Akershus energi. Auli holdeplass Auli holdeplass ligger ved enden av en ca 500 meter lang vei fra Aulifeltet. Dagens plattform er for lav, for kort og for smal. Det er ingen øvrig aktivitet enn togtrafikk i området slik at det ikke er sosial kontroll over området i de tidene det ikke er togtrafikk. Det er rapportert om hærverk på parkerte biler og sykler ved holdeplassen. Holdeplassen har ikke bussforbindelse. Det er tilrettelagt for ca. 15 parkeringsplasser for bil. Sandnes (øst og vest) Mulig ny stasjonsplassering er på Sandnes, som er området der fylkesvei 476 krysser Glomma. Det er skissert to mulige alternativer, ett øst og ett vest for fylkesveien. Stasjonsalternativene ligger mellom Rånåsfoss og Auli stasjon, med en avstand på mellom ca meter fra Rånåsfoss og Auli avhengig av alternativ. Figur 1.2 Rånåsfoss stasjon sett mot nord. Gangbro over Glomma ses i bakgrunn.

9 9 av 32 Figur 1.3 Landskap mellom jernbanespor og Glomma på strekning mellom Rånåsfoss stasjon og Fv 253 (bro over Glomma ses i bakgrunn).

10 10 av 32 2 FORUTSETNINGER OG ANDRE PLANER 2.1 Statlige føringer Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014 Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, Den statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Nasjonal transportplan (Behandlet i Stortinget: ) Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Dette vil bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft, bedre bymiljø og regional utvikling. En robust infrastruktur med god standard vil også bedre trafikksikkerheten og gjøre at transportsystemet i størst mulig grad kan benyttes av alle. Videre vil regjeringen utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene av transport blir begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Oppfølgingen av Klimaforliket har vært sentralt i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan Jernbanverkets handlingsprogram Utdrag Kongsvingerbanen Persontogtrafikken på banestrekningen gis økt kapsitet ved at det gjennomføres plattformforlengelser og mindre tiltak på flere stasjoner, slik at det kan settes inn lengre tog på flere avganger. Kapasitet utvides også både for person og godstog ved at det planlegges flere krysningsspor. Sørumsand og Skarnes bygges ut som knutepunkter. Nytt knutepunkt etableres ved sammenslåing av Rånåsfoss/ Auli.

11 2.2 Regionale planer 11 av 32 Oslo og Akershus har inngått et samarbeid om en regional plan for areal og transport. Osloregionens mål for samordnet areal og transport er lagt til grunn for planarbeidet: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport I tillegg til dette er det anført detaljerte mål rundt blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. I plan som er på høring (Jmf figur 2.1) er Fetsund, Sørumsand og Årnes utpekt som prioriterte lokale byer og tettsteder langs Kongsvingerbanen. Rånåsfoss/Auli er ikke prioritert for arealutvikling i planutkastet: Figur 2.1 Høringsutkast regional plan for Oslo og Akershus

12 2.3 Lokale planer 12 av Gjeldende kommuneplaner Nes og Sørum Figur 2.2 Gjeldende kommuneplaner sammenslått Nes kommune: Kommuneplan vedtatt i 2005 (under revidering) Energi og klimaplan for Nes 2011 Fra Nes kommuneplan: For at togtilbudet fortsatt skal være attraktivt er det viktig at dagens frekvens opprettholdes, i tillegg må kjøretiden reduseres. Viktige tiltak fpr å sikre dette er anleggelse av nye krysningsspor, ytterligere fjerning av planoverganger og fornyelse av kjøreledninger. Ny, moderne stasjon bør anlegges mellom Auli og Rånåsfoss slik at disse to kan avvikles. I energiplan, som ikke er juridisk bindende, sies det at fremtidige nye utbyggingsfelt for boliger skal legges nær eksisterende traseer for kollektivstransport. I plan- og bygningsloven 1 8; Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag legges det begrensninger på bygging i 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag. I denne sonen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen utdyper lovteksten. I bestemmelsene til kommuneplan for Nes er det bestemmelser som medfører ytterligere begrensinger på hvilke tiltak som er tillatt å gjennomføre i nærheten av vassdragene: Innenfor den fastsatte bygge- og anleggsforbudsonen langs Glomma og Vorma (inntil 100 meter fra strandlinjen) er det ikke tillatt å iverksette tiltak som nevnt i PBL 81, 86a, 86b, og 93, eller fradeling til slike formål. Tilsvarende begrensninger gjelder for arealer langs Glomma nedenfor Funnefoss.

13 13 av 32 Kantsoner langs vassdrag skal opprettholdes i nødvendig utstrekning ihht. vannressurslovens 11. Sørum kommune: Kommuneplan (vedtatt 2009) Under revidering, forventes vedtatt juni 2015 Boligbyggeprogram (vedtatt 2010) revideres i kommuneplanrulleringen Energi og klimaplan (vedtatt 2011) under revidering Kulturminnevernplan (vedtatt 2009) under revidering Fra gjeldende kommuneplan: Rånåsfoss er tvilling med Auli tettsted i Nes. Utviklingen her bør ses i sammenheng. Toget gir god kollektivdekning. Akershus energi har planer for et nasjonalt energiforum på Rånåsfoss. Dette kan åpne for en sterkere profil på utviklingen av stedet enn det som ligger i dagens kommuneplan. Det er store arealreserver til bolig på Rånåsfoss, og ingen nye områder er foreslått lagt inn. I boligbyggeprogrammet er det en oversikt over antall planlagte boliger, blant annet for Sauejordet, Olbergsvegen og Krokskoken. Disse viser en tenkt utbygging i området på i overkant av 70 boliger, men ikke noe plan for når disse skal bygges. Antall boliger på Rånåsfoss i gjeldende kommuneplan er i forbindelse med rullering av kommuneplanen nå beregnet til ca Det er lagt til grunn en mer konsentrert bebyggelse enn i tidligere beregninger. Sørum har bestemmelser i kommuneplan om planlegging langs sjø og vassdrag: Lukking av bekker og elver, samt oppfyllinger og inngrep som vesentlig endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de cområdene som oppfattes som en del av vassdragsnatueren er forbudt. Med områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen menes vann- og landarealer som naturlig hører sammen med elveløpet. Viktige elementer her vil være kant- og flommarksvegetasjon samt karakteristiske landskapstrekk dannet av elveavsetninger.

14 2.3.2 Forslag til kommuneplan for Nes 14 av 32 Figur 2.3 Planutkast Nes (pågående revidering av kommuneplan) I pågående rulleringer foreslås det utlagt to felter til boligutvikling på Auli: B14 viser område Grønlien på Auli, som er ca 24 daa. Det er i dagens kommuneplan avsatt til LNF-område. Området foreslås nå avsatt til bolig. Det foreslås ca 50 boliger, noe som i kommuneplanen er definert som tett bebyggelse/leiligheter. B15 viser område Wennevold på Auli, som er ca 116 daa. Det er i dagens kommuneplan avsatt til LNF-område, men foreslås nå avsatt til bolig. Det foreslås ca 50 boliger, noe som i kommuneplanen er definert som småhusbebyggelse Interkommunale planer I Nes kommunstyre (sak 14/110) den ble følgende vedtatt: Mulighetsstudie for området ved Auli Rånåsfoss. 1. Gitt positiv interesse fra Sørum, velges politiske representanter til prosjektgruppa i første kommunestyremøte Det opprettes en referansegruppe i forbindelse med arbeidet. Hensikten med arbeidet er styrke lokalmiljøet. Vurdere mulighet for ny 1-10 skole med idrettshall og tilhørende utebdørsanlegg. Vurdere lokalisering av ny barnehage.

15 15 av Reguleringsplaner Rånåsfoss og Auli Figur 2.4 Gjeldende reguleringsplaner for området sammenslått (Nes og Sørum) Nes: Reguleringsplan for Auli (siste vedtatt i 1988) Strøm Auli, vedtatt Kiwi Auli, vedtatt Sørum: Sandnes Gård (vedtatt 2004), revidert plan vedtatt 2014 Sauegjordet (Vedtatt 1989) Rånåsfoss bevaring (rev 2006) Krokskogen (vedtatt 2001) Boligområde ved Rånåsfoss bru (vedtatt 1982) Boligområde på Rånåsfoss (vedtatt 1977) Område ved Rånåsfoss, Blaker (vedtatt 1958)

16 3 UTREDNINGSALTERNATIVER 16 av alternativet I 0-alternativet forblir stoppemønsteret og krysningsspor som i dag, med stasjon og holdeplass på hhv. Rånåsfoss og Auli. Stasjon og holdeplass vil bli justert for å oppfylle nødvendige jernbanetekniske krav ihht blant annet tekniske forhold, sikkerhet og tilgjengelighet. 3.2 Felles forutsetninger for alternativene Følgende forutsetninger er felles for alternativ 1C (Rånåsfoss), 4a (Sandnes vest) og 4b (Sandnes øst): - Tosidig plattformer som er minimum 220 meter lange og 2,8 meter brede. - Krysningsspor som er langt nok til at 750 meter lange godstog kan krysse. - Planskilt kryssing for gående mellom plattformene. Foreløpige løsninger tar utgangspunkt i en overgangsbro, men undergang skal også vurderes. - Antall innfartsparkeringsplasser skal minimum, i sum, være det samme som eksisterende antall på Rånåsfoss og Auli. I tillegg skal det søkes løsninger for å øke tilbudet slik at forventet fremtidig økt etterspørsel etter parkeringsplasser dekkes. - Stasjoner skal være universelt utformet. - Det skal vurderes en planskilt kryssing (bru eller undergang) av sporet ved Rånåsfoss stajon for å gi kjørbar adkomst til Akershus energi. Ved en slik løsning fjernes eksisterende planovergang. - Det skal være mulig for buss å stoppe i tilknytning til stasjon. - Det skal søkes trafikksikre adkomster til stasjonene. Det gjelder for alle trafikantgrupper; gående, syklende, buss og bil. Det er utarbeidet forslag som viser mulig stasjonsløsninger for alternativene. Løsningene beskrives i neste avsnitt. Stasjonsalternativene skal detaljeres og optimaliseres i arbeid med KU og vil endres i større eller mindre grad.

17 3.3 Alternativ 1c, Rånåsfoss 17 av 32 Utgangspunktet er oppgradering av eksisterende stasjon. Det foreslås etablert en gangbro over sporene som vil fungere som en offentlig gangforbindelse som knyttes til gangbro over Glomma. Deler av begge plattformene vil ligge i en kurve med en radius som er mindre enn 2000 m. Det innebærer at det må søkes avvik fra Jernbaneverkets tekniske regelverk. Figur 3.1 Rånåsfoss stasjon (foto mot nordøst).

18 18 av Alternativ 4a, Sandnes vest Nye plattformer foreslås lagt ca 30 meter vest for fylkesveien. Begge plattformene ligger på rett strekke, noe som er optimalt for linjeføringen. Sporene går her under Borgenvegen (Fv 253). Stasjon vil ligge i en skjæring. Inn mot broen er skjæringen på det høyeste opp mot 8 meter høy. Det er skissert heis og trapper ned til begge perrongene. Fortau langs fylkesveien vil fungere som bro/gangvei mellom perrongene. Alternativet krever at eksisterende tun, sør for kryss Borgenveien X Eidsveien, rives og terrenget bearbeides for å innpasse parkeringsplasser (tilsvarende antall som alt 1c og 4b) og veiadkomst. Figur 3.2 Kart mulig stasjonsplassering alt 4a, Sandnes vest (Rød sirkel). Figur 3.3 Foto mulig stasjonsplassering alt 4a, Sandnes vest (Foto fra fv 253 mot sør).

19 19 av Alternativ 4b, Sandnes øst Nye plattformer er foreslått ca 150 meter øst for fylkesveien. Plattformer legges på et rettstrekke. Det er skissert heis og trapper ned til begge perrongene. Terrenget skråner noe nedover mot plattformene. Innfartsparkering (samme antall som alt 1c og 4a) er tenkt lagt til jorde mellom spor og Borgenveien. Kjøredkomst tenkes lagt opp mot kryss Eidsvegen X Borgenveien. Det er en undergang under fylkesveien i dag ved området, men denne er for smal til oppfylle Jernbaneverkets krav for adkomst til stasjon. Figur 3.4 Kart Alternativ 4b, Sandnes øst (rød sirkel). Figur 3.5 Alternativ 4b, Sandnes øst. Skissert stasjonsområde vil ligge midt i bildet, til høyre for spor.

20 4 UTREDNINGSTEMA 20 av Ikke-prissatte konsekvenser Fagtema og generelt om metode Følgende fagtema inngår som utredningstema i planprogrammet: Tettstedsutvikling, naturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og landskapsbilde. For det enkelte tema skal også konsekvenser i anleggsfasen vurderes. Influensområdet for hvert tema defineres som tilgrensende arealer som blir påvirket av det planlagte tiltaket. Størrelsen på influensområdet vil variere fra fagtema til fagtema. Med unntak av tettstedsutvikling vil temaene behandles på følgende måte. Metodikken er basert på Statens vegvesens håndbok V712, Konsekvensanalyser: Verdi Fagutreder beskriver og vurderer områdets karaktertrekk og verdi basert på kriterier fastsatt i Statens vegvesen håndbok V712. Omfang Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene. Det er en vurdering av hvilken konkret påvirkning (positiv eller negativ) som tiltaket/alternativet har på de ulike miljøtemaene og området. Omfang vises på en glidende skala med fem nivåer, fra stort positivt til stort negativt. Konsekvens Med konsekvens mener en de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Konsekvensene vurderes i en nidelt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak vurderes. Med avbøtende tiltak menes tiltak utover forbedrende tiltak som tas inn i investeringskostnadene Tettstedsutvikling (lokal utvikling) Dagens situasjon Tettstedet Auli/Rånåsfoss har i dag 2 stoppesteder for tog. Stoppestedene har mangler ifht. Jernbaneverkets krav, eksempelvis ved at plattformer er for lave, for korte og for smale. For Auli holdeplass er det også en ulempe at det er ingen øvrig aktivitet enn togtrafikk i området og dermed manglende sosial kontroll på de tidspunkt da det ikke er togtrafikk. Det er rapportert om hærverk på parkerte biler og sykler ved holdeplassen. Når det gjelder innfartsparkering er det i dag ikke ledig kapsitet på innfartsparkeringsplassen ved Rånåsfoss

21 21 av 32 stasjon. Det rapporteres om at også innfartsparkering ved Auli holdeplass er full, selv om tidligere registreringer har vist at det har vært ledig kapsitet. Trafikkberegninger viser at det er ledig kapasitet i veinettet ved Rånåsfoss i dagens situasjon og i transportmodellberegninger framskrevet til 2040 (Kilde: Trafikkutredning Sørumsand April 2014). Det oppgis at det er mye køproblemtikk og en generelt rotete trafikksituasjon ved Rånåsfoss stasjon i dag. Trafikksikkerhetsmessig er det uheldig at det ikke er sammenhengende fortau langs Eidsvegen som er gangadkomst til stasjonen. Det er heller ikke egen tilrettelegging for sykkeltrafikk. Det er få boliger/virksomheter nær linjen slik at det vurderes til å være få innenfor planområdet som er støyutsatt ifht. jernbanen. Boliger ved Glomstubben ligger nær jernbane og er trolig støyutsatt. Antatte problemstillinger Hvordan kan parkeringsplasser opparbeides i de ulike alternativene? Utgangspunktet er at det skal være likt antall parkeringsplasser i alle alternativ. Hvordan vil de ulike alternativene bidra til å styrke Rånåsfoss/Auli som tettsted? Vil det være forskjeller mellom alternativene ifht. det å gjøre området mer attraktivt som bosted eller for næringsutvikling? Er det forskjeller mellom alternativene når det gjelder hvordan de bidrar til ønsket arealutvikling som gir økt etterspørsel etter togreiser. Vil stasjonsalternativene gi barrierevirkninger som reduserer mulighet for tettstedsutvikling? Hvordan vil situasjon bli i forhold til sosial kontroll i tider uten togtrafikk i de ulike alternativene? Adkomst og trafikkerhetssituasjon ved de ulike alternativene. Hvordan vil støysituasjon bli ved ulike alternativ. Utredningsbehov Analyse av trafikantnytte (jmf. avsnitt 4.2.2). Vurdering av ulike stasjonsalternativ ifht. tettstedsutvikling (økt attraktivitet som boområde, økt potensial togreiser fra området). Vurdere evt. barrierevirkninger. Gjennomføre trafikkanalyse. Gjennomføring av støyanalyse. Metode Det gjøres en skriftlig vurdering av hvordan alternative stasjonslokaliseringer kan bidra til å styrke Rånåsfoss/Auli som et attraktivt tettsted med opp befolkningsvekst, næringsutvikling og aktivitet. Gjeldende arealplaner / kommuneplaner brukes som utgangspunkt for vurderingene. Vurdering av hvordan stasjonsalternativene vil fungere ifht. sosial kontroll beskrives verbalt. Trafikkanalysen skal vurdere parkering, trafikkgenerering/kapasitet i kryss/køsituasjon, løsning for kollektivtrafikk, løsning for fotgjengere og syklister og trafikksikkerhet for alle

22 22 av 32 trafikanter. Analysen skal omhandle alle stasjonsvarianter med bakgrunn i skisserte fysiske løsninger og beregnet transport. Støyvurderinger utføres iht. regelverket angitt i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Vurderingene vil også basere seg på anbefalinger i veileder til nevnte retningslinje, M-128/2014. Støyvurderingene vil ha som formål å kartlegge de støymessige konsekvensene de ulike alternativene vil medføre. Støyberegninger utføres generelt iht. Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy. Støyberegningene presenteres på støysonekart som angir gul og rød støysone iht. gjeldende grenseverdier angitt i T-1442 For de enkelte alternativene kartlegges evt. bygninger med støyfølsomt bruksformål (herunder boliger, fritidsboliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) som ligger i gul eller rød støysone, for å enkelt kunne sammenligne de støymessige konsekvensene hvert alternativ medfører. Det utføres en overordnet vurdering av skjermingsbehovet per alternativ. Det utføres støyberegninger i to beregningshøyder: 4m over terreng iht. T 1442/2012 1,5m over terreng for kartlegging av støysituasjon på uteplasser på bakkeplan og for å bedre undersøke effekten av ev. skjermingstiltak. Alternativene vurderes for dagens trafikksituasjon og, fremtidige trafikksituasjon år 2027 og år Data fra analyse av trafikantnytte (avsnitt 4.2.2), brukes som grunnlag i vurderingen Landskapsbilde Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres ved gjennomføring av tiltaket. Temaet tar for seg hvordan tiltaket kan tilpasses landskapet. Endring i reiseopplevelse vurderes til ikke å være et relevant tema siden endringene vurderes til å være marginale i alle alternativene. Dagens situasjon Området ligger innenfor landskapsregion 03 «Leirskogsbygdene på østlandet». Landskapets hovedform utgjøres av grunnfjell som er dekket av løsmasser og vegetasjon. Løsmassene består av havavsetninger, forvitringsmateriale og fyllmasser. Glomma følger dype forkastningssoner i berggrunnen. Glommas strandsone danner stedvis en bratt skråning opp mot det nivå jernbanesporet og bebyggelse ligger. De marine avsetninger er stedvis erodert av små bekker og vannsig. Stedvis er det områder med raviner. Det finnes få jordbruksområder langs traseen. Antatte problemstillinger De visuelle konsekvensene av tiltaket, eksempelvis støttemurer, skjæringer konstruksjoner som veianlegg/bru, parkerinngsanlegg og andre konstruksjoner. Nødvendighet for å felle eksiterende vegetasjon/skog og slik eksponere tiltaket. Siktlinjer fra Glomma og ved kryssing av fv 253 vil bli viktig. Landskapsbilde ved stasjonsalternativene vil bli viktig.

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning PRESENTASJON AV PLANPROGRAM Fv.283 Rosenkrantzgata Bakgrunn, eksisterende forhold Viktigste/Eneste inn-/ut-korridor vest for Drammen nord for Drammenselven Trafikkmengden er i dag på samme nivå som før

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Utredning Rånåsfoss - Auli Jernbaneverket 18.10.2013 Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Hensikten med utredningsarbeidet Utredningen skal ha en anbefaling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato:

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: Møtereferat: Møte nr.: 1 Møte: Ruteplan 2012 og Rånåsfoss stasjon mulig samordning med Auli Saksref.: 201001283 Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: 09.06.10 Referent: Ann Kristin Raanaas Deltakere: Antall

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planprogram for konsekvensutredning

Planprogram for konsekvensutredning Planprogram for konsekvensutredning Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser skal benyttes i konsekvensanalysen både med hensyn til metodikk og presentasjon av konsekvenser. Utredningsalternativene

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Bestillinga fra departementet Hva fylkeskommunen har valgt å anbefale og hva Fylkeskommunen er

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

JERNBANEVERKET Konsekvensutredning Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

JERNBANEVERKET Konsekvensutredning Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Konsekvensutredning Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Utgave: 1 Dato: 16.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rapport Konsekvensutredning Utgave/dato: 1/ Filnavn: Rapport Konsekvensutredning.docx

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Kristin Nordli og Espen Fjeldstad Drammen, 22. oktober 2012 Foto: Per Jordhøy Plan- og bygningsloven - nivåene Nasjonale forventninger (2011)

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016 IC TØNSBERG-LARVIK Orientering for Plattform Vestfold Tønsberg 25. mai 2016 Hvorfor InterCity-satsing? Utfordring: Befolkningsvekst trengsel i byområdene og økt etterspørsel etter transport Svar: Moderne

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb.

E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Informasjonsmøte 9. feb. E39 Rogfast Laupland Knarholmen, inkl. tunnel/kråga Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Informasjonsmøte 9. feb. 2015 Statens vegvesen v/ Tor Geir Espedal Bjørn Åmdal og Tore Bjørnø

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer