HELSEBASEN HELSEBASEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEBASEN HELSEBASEN"

Transkript

1 Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner legger opp til. Anleggets hovedadkomst knyttes direkte til parken mot vest, som trekkes inn i anlegget og gir sammenheng i stedets ulike kvaliteter. Sykehjemmet og bogruppene er lokalisert i nybyggene rundt to tun, og dermed gis boligerne fantastisk utsikt over landskapet, og særdeles gode lys- og solforhold. I tillegg gir dette grepet rom for både privatliv og kontakt med sosiale møtesteder i senteret. Service- og støttefunksjoner er lokalisert i direkte kontakt med sykehjemmet, noe som gir trygghet for brukerne og et kompakt senter med rasjonell drift for kommunen. Senterets ulike funksjoner er organisert rundt et sentralt plassert adkomstpunkt i 1. etg, noe som gir et åpent, lett tilgjengelig, pulserende og stimulerende senter. Ulike brukere vil føle seg velkommen, samtidig som organiseringen gir nødvendig beskyttelse og diskresjon i møte mellom ansatte og brukere. helsebasen boliger mot utsikten det grønne trekkes inn og over

2 Adkomst, Parkering og økonomiadkomst Nye Vardheims hovedinngang er lokalisert mot parken i vest, med plass for sykler, HC-plasser samt av-og påstigning. Resepsjonen er lagt i nybygg i det eksisterende gårdsrommet, med deler av nybygget svevende over adkomsten. Dette gir adkomsten et tydelig og skjermet preg. Omsorgsboligene mot øst har i tillegg egen adkomst via tun på nivå to, slik at beboere og besøkende kan nå disse uten å måtte gå gjennom senteret. For barnehagen foreslås ny av- og påstigning mot Torvmyrveien, slik at deler av utearealet på felt F kan etableres som lekeareal. P-anlegg legges under terreng og deles i to adskilte anlegg: En P-kjeller med innkjøring fra Torvmyrveien via rampe til P-anlegg i 2 plan under terreng / bygg 4C. Her etableres ca 146 p-plasser med direkte heis- og trappeadkomst til resepsjonsarealet og hovedkommunikasjonsåren i 1. etg I tillegg etableres P-anlegg under ny bebyggelse på 4F, med direkte adkomst til omsorgsboligene/ hjemmetjenesten. Her etableres ca 49 P-plasser. Hjemmetjenesten vil ved denne løsningen få nødvendig antall splasser i garasjeanlegg direkte til avdelingen. Dette anlegget kan også betjene barnehagen. snitt b Økonomiadkomsten er lagt på plan 1 i anleggets østre del, med direkte kontakt til nødvendige lagerrom og anleggets kommunikasjonsarealer. Dette sikrer skjermet og effektiv varelevering samt rasjonell håndtering av varer ut og inn av anlegget. grønt tak inngang ny lekeplass barnehage grønt tak veksthus sykehjem dagsenter eldre torg adkomst p varemottak tun minibuss grønt tak P hoved inngang adkomst p snitt C drop on/off grønn tak 1:10 adkomst hovedinngang barnehage adkomst p kjeller adkomst og uteområder snitt A Arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter Eksisterende bygg 4D og 4E beholdes, ombygges og kompletteres. De danner den murte basen i nye Vardheim, mens nybygg legges som lette paviljonger over basen. Med sterke innslag av trematerialer og glass skapes både arkitektonisk dynamikk og samspill i møte mellom base og paviljonger. Anleggets ulike servicetilbud organiseres i hovedsak i eksisterende bebyggelse, mens sykehjemmet og omsorgsboligene med tilhørende støttefunksjoner legges i nybyggene som 3 sammenbunnede lammeller. Organiseringen sikrer et tydelig anlegg det er lett å orientere og bevege seg i, samtidig som arkitektoniske grep gir identitet og spenning i møte mellom eksisterende og ny bygningsmasse. Eksisterende park trekkes inn i anlegget ved at bygningsmassen mot vest/hovedadkomst åpnes. Uterommene i bygningsstrukturen utvikles til kontemplative lukkede hager med vegetasjon og vann. De gir samtidig dagslys inn i anlegget og bidrar til at det er lett å orientere seg. N Deler av område 4F bebygges, mens øvrig areal utvikles som fellesareal i møte mellom barnehagen og omsorgsboligene. På denne måten bindes helseog servicesenteret sammen med barnehagen, og det oppstår spennende møteplasser mellom gammel og ung. Totalt sett vil senteret og barnehagen kunne oppfattes som en sammenhengende landskaps- og bygningsstruktur, med volummessig, landskapsmessig og arkitektonisk slektskap. Situasjonsplan 1:500 0m GRØNT G GRØN GR RØN ØNT BOLIG BOLIG HELSE SENTRUM Fasade 1:500 5m 25 m

3 hjelpemiddelsentral 270 m2 kulvert 195m2 rehold 85 m2 hovedkjøkken 355 m2 teknisk/rest 155 m2 avd. psy.helse rus 155 m2 garderobe 100 m2 / varelevering/inngang 1160 m2 tannlege 195 m2 HC kafe 205 m2 hjemmesykepleien 145m2 servicetorg 235m2 aktivitetsrom/ frisklivssentral/frisør 400 m2 helsesenter 790 m2 dagsenter utviklingsh. 275 m2 30 plasser Totalt areal for plan m2 hjemmehjelp Hovedgrep og organisering av funksjoner Plan 4 Eksisterende bygg har rimelig fornuftige konstruksjonsbredder, som gir god fleksibilitet og generalitet med hensyn på ulike funksjoner. Bygning 4C rives og erstattes av nybygg i 3 etasjer. Tomt 4F bebygges delvis med nybygg, samtidig som deler av arealet tillegges barnehagen som verdifullt uteareal. Plan 3 Eksisterende parkanlegg trekkes inn i anlegget fra vest og knyttes direkte til nye Vardheim. Dette bidrar til å gi hele anlegget en åpen, solrik adkomst med bymessige kvaliteter. Helse- og omsorgssenter legges i 1. og 2. etg i eksisterende bygg, med direkte kontakt fra parken mot vest. I gårdsrommet mellom 4C og 4D/E etableres ny adkomst med sentralt beliggende resepsjon. Resepsjonen har god og direkte kontakt til alle avdelinger i anlegget. Ny kafé etableres i nytt bygg 4C, og vil være attraktiv både for beboere, brukere, ansatte og besøkende. Nytt kjøkken etableres i direkte kontakt med kafeen. adkomst / varelevering hovedinngang Plan 2 på/avstigning Sykehjems- og omsorgsboligfunksjonene etableres i nybygg, dels over eksisterende bebyggelse og dels på område 4F. På denne måten dannes to boligtun, der sykehjemmet ligger direkte knyttet til helsesenterets funksjoner, og omsorgsboligene knyttes til eksisterende boligstruktur mot nord, øst og vest. Utearealer for boligene etableres på eksisterende tak som takhager. sykkel Plan 1 U1 hovedinngang/besøkende /varelevering/kulvert omsorgsboliger U2 besøkende/intern/sykehjem Intern kommunikasjon rømningstrapper Plan 1 1:200 INNGANG Perspektiv syd-vest mot inngangen av Nye Vardheim Fasade mot vest 1:200

4 inngang bofelleskap/ kollektiv 130 m 2 teknisk 55 m 2 kulvert 190m 2 fysio/ergo 800 m 2 teknisk 55 m m 2 HC HC sykehjem 785 m 2 helsestasjon 415 m 2 inngang 19plasser admin. helse og omsorg 285 m 2 barn og familie 610 m 2 Totalt areal for plan m 2 k Omsorgsboligene gis egen adkomst fra tunet på område 4F, og denne delen av anlegget kan dermed nås uavhengig av helsesenterets hovedinngang. Dette gir identitet til omsorgsboligene, samtidig som de gis særdeles gode sol-, lys- og utsiktsforhold. Omsorgsboligene knyttes også til Varen, og barnehagens utearealer som etableres på deler av område 4F. Kantinen med nytt kjøkken er lagt sentralt til hovedadkomst mot parken, og vil være et attraktivt møtested for brukere, ansatte og besøkende. Den ligger skjermet, men samtidig eksponert fra Torvmyrveien og parken mot vest. Fra resepsjonsarealet sentralt i anlegget nås senterets ulike avdelinger direkte på plan 1 eller via sentralt plasserte trapper og heiser. Ventesoner er lagt til indre gårdsrom og kantine, og har gode dagslysforhold og en rolig atmosfære. Legesenter, helsesenter og aktivitetssenter ligger i direkte tilknytning til hovedadkomsten, med oversiktlige og korte ganglinjer. Hovedgrepet og organiseringen selv med bebyggelse på felt 4F sikrer et kompakt og rasjonelt anlegg med korte kommunikasjonslinjer mellom ulike avdelinger med krav til kontakt. Samtidig oppnås en omsorgsboligdel med egen adkomst, direkte kontakt med utearealer samt utsikt over landsbyen Randaberg og landskapet rundt. Organiseringen av funksjoner og volumer tilrettelegger for videre utvikling og utbygging etter samme mønster, ved økning av volumet mot vest, og/eller riving og nybygg på 4E. urtebed benk jordbær lyng vann trapp til tak lyng og lavendel benk vann adkomst benk jordbær jordbær lyng og lavendel Eksisterende situasjon Byggetrinn 1 Plan 2 1:200 Byggetrinn 2 Byggetrinn 3 Tverrsnitt A 1:200

5 sykehjem 1340m2 eldre 880 m2 /sirkulasjon Totalt areal for plan m2 Organisering av sykehjemmet Sykehjemmet er lagt til nybyggenes vestre og del av midtre fløy, med direkte kontakt til nødvendige og tilknyttede servicefunksjoner. Rommene er organisert i 3 avdelinger med grupper på Fellesarealet for hver gruppe er hjertet i avdelingen, og er lett tilgjengelig og synlig for beboerne. Det inneholder oppholdsrom, samt nødvendige lager, personal- og skyllerom. Fra fellesrommene er det kontakt med takr som er gitt et grønt preg. Alle rom har som følge av hovedgrepet gode sol- og utsiktsforhold. Organisering av omsorgsboligene Omsorgsboligene er lokalisert til nybyggenes østre og deler av midtre fløy. Lokaliseringen bidrar til funksjonell og arkitektonisk kontakt med tilliggende boligområder, og er gitt visuell kontakt til barnehagen og Varen. Omsorgsboligene vil dermed kunne fungere som en autonom enhet med egne adkomstforhold uavhengig av senteret. I tillegg gir utforming av leiligheter og fellesrom muligheter for variasjon, ulike aktiviteter og soner beboerne kan sette sitt personlige preg på. Det kan i den videre prosessen vurderes om omsorgsboligene kan knyttes til eksisterende gatestruktur nord for området. Taklandskapet Eksisterende tak som ikke bebygges opparbeides som takhager og tilgjengelige utearealer mellom husene. Dette bidrar til utearealer i umiddelbar nærhet til bosentrene, samtidig som det bedrar til teknisk opprustning og lavere varmetap. Grepet bidrar også til å komplettere helheten i anlegget. Utbyggingsstrategi Hovedgrepet gir ulike muligheter for utbyggingsstrategi. Vi mener omsorgsbolig/sykehjemsfløyene 4F og 4d bør bygges først. Dermed etableres boliger som kan benyttes dels som omsorgsboliger og dels som sykehjem etter behov. I tillegg omorganiseres og ombygges eksisterende bygg 4D og 4E. Midlertidig hovedinngang kan etableres fra øst (ved foreslått ny hjemmetjeneste, da en inngang her vil knytte seg på hovedkommunikasjonssystemet i anlegget. Bygg 4C kan dermed rives og nytt P-anlegg og ny fløy kan bygges uten at driften reduseres veksthus for grønsaker eller påvirkes funksjonelt i særlig grad. Når 4D med resepsjon, P-anlegg og kantine er ferdigstilt, etableres permanent adkomst fra vest. Senere kan bygg 4E evt rives/påbygges mens store deler av anlegget er i drift. Energistrategi og miljøtemaer Ved oppstart skisse-/forprosjekt bør det etableres en miljøplan med klart definerte miljømål for prosjektet, der ambisjonsnivået og løsningsforslag gjennomgås og forankres i en flerfaglig prosess. Det valgte konseptet med nybygg over deler av eksisterende bebyggelse og skjermede uterom legger godt til rette for framtidig detaljutvikling av et miljøprosjekt med høye ambisjoner på Vardheim. Fokus på detaljer, materialbruk, gjennomtenkte planløsninger med stor grad av fleksibilitet, samt god arealøkonomi bidrar til å tilrettelegge for miljøriktige og ressursbesparende løsninger. Utstrakt bruk av treverk i nye bygningsdeler reduserer CO2-belastningen til anlegget. samtidig kan innvendige bygningsdeler tilrettelegges for senere ominnredninger og ombygginger uten at tilliggende komponenter ødelegges. Dette betyr mer rasjonell drift og reduserte kostnader til ombygging og vedlikehold. plass med benker sti tun trapp ned til tun utgang Eksisterende bygg 4E og 4D beholdes og ombygges. Dersom eksisterende vinduer skiftes, bidrar det til lavere U-verdier og dermed redusert varmetap. Nybyggene er lagt nord-syd. Dette gir sammen med nødvendig solkontroll - fordeler med hensyn på solbelastning, og vil dermed bidra til å redusere kjølebehovet. Nybyggenes klimaskjerm er tilrettelagt for isolasjonsstandarder og U-verdier i tråd med programmets energimålsettinger. I tillegg vil behovsstyrt ventilasjon med høy gjenvinningsgrad gi redusert behov for kjøpt energi. Eksisterende tak reisoleres og benyttes som nevnt til takr og uteoppholdsareal. Dette bidrar også til bedre varmetapsforhold, samtidig som takflatene vil fordrøye regnvann. /sirkulasjon benker bed grønn tak benker plass med benker sti grønsaker Plan 3 1:200 Tversnitt B 1:200 Perspektiv fra syd mot inngangen til og barnehage

6 bokollektiv eldre 600 m 2 eldre 685m 2 Totalt areal for plan m 2 P-anlegg under bygg 4C Kjellerplan U1 1:500 Totalt areal for plan U Plan 4 1:200 P-anlegg under bygg 4C Kjeller plan U2 1:500 Totalt areal for plan U m 2 Arealer for hovedfunksjoner: Administrasjon helse og omsorg 285 m2 Ansatte garderober 100 m2 Aktivitetsrom, frisklivssentral, frisør/fotpleier 400 m2 Sykehjem med 3 avdelinger 785 m m2 = 2125 m2 Bofellesskap eldre, 2 fellesskap, inkludert fellesrom 880 m m2 = 1565 m2 Bokollektiv eldre, 1 fellesskap, inkludert fellesrom 600 m2 Dagsenter eldre plassert i eksisterende kafe Dagsenter for personer med utviklingshemming 275m2 Helsesenter, felleslokaler for helsesenter 415 m2 Fysio-/ergoterapi 800 m2 Hjemmesykepleien 145 m2 Avdeling for psykisik helse/rus 155 m2 Renhold 85 m2 Hjelpemiddellager 270 m2 Kafeteria/kantine 205 m2 Hovedkjøkken 355 m2 Resepsjon/servicetorg 235 m2 Barn og familie 610 m2 Helsestasjon 790 m2 Tannleger 195 m2 Teknisk/rest 155 m m m2 = 265 m2 Parkering 170 plasser, varelevering 1160 m m m m2 = 6310 m2 Kulvert 195 m m2 = 385 m2 Totalt areal: m2 Totalt areal uten : m2 Langsnitt C 1:200

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80

NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Dato: 1. juni 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Behandlingsprosedyre: Oversendt Forventet dato for for behandling behandling Instans Dato for behandling Dokumentstatus:

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer