Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/4082 Dato: Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/4082 Dato: Formannskapet"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/4082 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at Feøy velforening kan overta Feøy skole gnr/bnr 133/24 og «lærerboligen» gnr/bnr 133/50, vederlagsfritt. Velforeningen plikter å utføre verdibevarende vedlikehold på eiendommene. 2. I forbindelse med overtakelsen binder Feøy velforening seg til å drifte Feøy skole som et «sted for bygden» i minimum 20 år. 3. "Lærerboligen" kan selges uavhengig om det er gått 20 år. Eventuelle leieinntekter eller salgsinntekter fra "lærerboligen" skal uavbrutt gå til vedlikehold og oppgradering av Feøy skole. Eventuelt kan leieinntekter fra "lærerboligen" gå til verdibevarende vedlikehold av "lærerboligen". 4. Dersom velforeningen opphører, eller velforeningen beslutter at de ikke vil være eiere av Feøy skole i 20 år, skal det foretas et salg på det åpne markedet av eiendommen. Et eventuelt salg skal godkjennes av kommunen. Inntektene fra salget skal tilfalle kommunen og tilføres oppgraderingsfondet. 5. Dersom velforeningen ønsker å selge Feøy skole etter 20 år, vil salgsinntektene tilfalle velforeningen.

2 SAKSFREMSTILLING Formannskapet i Karmøy kommune vedtok i kommunestyresak 89/09 den nedleggelsen av Feøy skole. Elever ved Feøy skole fikk tilbud om skoleplass ved Hauge skole fra skoleåret 2010, deretter Torvastad skole og kultursenter. I etterkant har skolen fungert som et samlingslokale for bygda. Bakgrunn for saken Feøy skole gnr/bnr 133/24 er et bygg på 190m 2 som er fullverdiforsikret for ca 3,2 millioner kroner. Bygget er taksert til kroner Ved siden av skolebygget ligger den tidligere «lærerboligen» gnr/bnr 133/50.» Boligen er på 90 m 2 og er fullverdiforsikret for omtrent 1,1 millioner kroner. Boligen er taksert til kroner Dato for takstbefaringene er Ved nedleggelsen av Feøy skole inngikk Feøy velforening og Karmøy kommune en leiekontrakt som omhandlet Feøy skole og «lærerboligen». Leiekontrakten er gjeldende i tidsrommet og bygger på kommunestyresak 38/11. Feøy velforening leier eiendommen for kroner 0; mot at de har ansvar for alle drifts og vedlikeholdskostnader, samt fremtidige påkostninger. I forbindelse med formannskapssak 13/3997, hvor kommunen listet opp kommunale bygg som de ønsket å avklare etterbruken på, mottok kommunen en henvendelse fra Feøy velforening. Feøy velforening skrev da at de ønsker å overta Feøy skole og «lærerboligen», vederlagsfritt. Velforeningen hevdet da at de ved hjelp av leieinntekter fra «lærerboligen» skulle ha nok inntekter til å koste vedlikeholdet på skolebygget. Uten denne inntektskilden ville de ikke ha økonomi til å vedlikeholde skolebygget. I brevet forteller foreningen at det ikke finnes andre aktivitetstilbud for barn og voksne, og at lekeplassen er den eneste offentlige lekeplassen på øya. Ettersom det ikke går rutebåt til Karmøy etter kl , er det viktig for barna å ha et tilholdssted på øya. Velforeningen nevner at de i leieperioden har lagt inn mange dugnadstimer på bygget. Den 22. august ble det holdt møte mellom Karmøy kommune og Feøy velforening. Det kom da frem at deler av Feøy skole er i dårlig stand, og at det må gjøres en oppgradering dersom alt arealet skal kunne nyttes på en hensiktsmessig måte. Velforeningen forteller at de blant annet ønsker å lage til overnattingsmuligheter i en del av skolen. Slik vil de sørge for at tilreisende, mot en billig penge, kan få mulighet til å overnatte på øya. I motsetning til tidligere hevdet velforeningen i dette møtet at leieinntektene fra «lærerboligen» likevel ikke vil være nok til å finansiere oppgraderingen av skolen. De forteller at vedlikeholdsbehovet på skolen og lærerboligen er så stort at det i lengden ikke vil la seg finansiere av leieinntekter fra «lærerboligen, som først antatt. I henhold til reguleringsplan er lekeplassen ved skolen regulert til lekeplass. Tomten som Feøy skole ligger på er regulert til offentlig tjeneste, og «lærerboligen» ligger på LNF område. Problemanalyse:

3 Som eier har Karmøy kommune et ansvar for forvaltning av bygg og eiendom til tross for at byggene er bortleid og leietaker har overtatt ansvar for drift og vedlikehold. Eier og forvalters forpliktelser i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kan ikke fraskrives gjennom en leieavtale. Det er også nødvendig for kommunen å ha tilsyn med eventuelt forfall av byggene. Lokasjonen gjør i dette tilfellet det vanskelig for kommunen å holde tilsyn med eiendommene. Som offentlig aktør er Karmøy kommune pliktet til å forholde seg til EØS reglementet når det gjelder støtte til aktører som driver økonomisk aktivitet. Kommunen skal også fremme likebehandling og opptre rettferdig ovenfor innbyggerne. Generelt sett følger derfor kommunen en praksis der de anbefaler avhending av kommunale bygg via salg på det åpne marked, eller direktesalg til takstpris satt av en utenforstående takstmann. Dette gjøres også for å unngå «ringeffekter» som fort kan oppstå dersom kommunen først begynner å støtte enkelte aktører. I henhold til vedlagt rapport fra ekstern jurist, anses ikke Feøy velforening å drive økonomisk aktivitet, og i henhold til EØS reglementet vil derfor en potensiell vederlagsfri overføring være problemfri. Enkelte eiendommer lar seg enkelt omsette på det åpne markedet, andre ikke. Tatt i betraktning at skolebygget er i dårlig stand og at tilhørende tomt er regulert til offentlig tjeneste og lekeplass, er trolig ikke Feøy skole helt egnet for salg på det åpne markedet. Det er viktig å understreke at dersom eiendommen skal benyttes til annet formål må fremtidig eier ta risikoen med å få området omregulert. Geografisk sett er Feøy et isolert samfunn uten andre samlingslokaler enn Feøy skole. Mister velforeningen tilgang til skolen vil ikke beboerne ha andre samlingslokaler på øya. Dette rammer barn, voksne, fastboende og tilreisende. Ved en eventuell overføring av kommunal bygningsmasse til en veldedig organisasjon eller velforening, vil det alltid være en viss fare for at enkeltindivider vil ha intensjoner om å skaffe egne fordeler for å oppnå økonomisk vinning. Det er viktig at kommunens mål om å bidra til et godt nærmiljø og øke samholdet på Feøy kommer i fokus. Ved en eventuell overføring av kommunal bygningsmasse bør kommunens mål kontraktfestes.

4 Vurdering: Forslag til løsning/konsekvenser Kommunen har forståelse for at det er viktig for fastboende og tilreisende at Feøy velforening får beholde Feøy skole som samlingspunkt. Geografisk sett er Feøy et isolert samfunn og det er spesielt viktig for barna at det er et samlingspunkt på øya. For å ha økonomi til å drifte Feøy skole er det nødvendig at foreningen også overtar «lærerboligen». Hvorvidt Feøy velforening velger å finansiere vedlikehold og eventuelle oppgraderinger på skolebygget via utleie av «lærerboligen», eller ved salg av «lærerboligen», kan være opp til foreningen selv. Kommunen har vurdert hvorvidt en eventuell vederlagsfri overføring av Feøy skole og «lærerbolig» kan skape en ringeffekt i kommunen. En potensiell ringeffekt kan føre til at også ander foreninger og organisasjoner forventer å få overta kommunal bygningsmasse vederlagsfritt. Kommunen mener at den geografiske plasseringen av Feøy gjør saken så unik at saken ikke vil kunne brukes som argument av andre foreninger og organisasjoner. For å sikre at Feøy skole forblir et «sted for bygden» foreslås det å legge til en klausultid på 20 år. Feøy velforening vil i denne perioden binde seg til å drifte Feøy skole som et «sted for bygden». I denne perioden bør det settes krav til at Feøy velforening utfører verdibesparende vedlikehold. Dette for å unngå at eiendommene forfaller. Dersom velforeningen opphører, eller dersom velforeningen beslutter at de ikke ønsker å sitte som eiere av Feøy skole i 20 år, bør ikke inntektene ved et eventuelt salg av Feøy skole tilfalle velforeningen. En løsning vil da være at Feøy skole blir solgt på det åpne markedet og at salgsinntektene tilfaller kommunen. Ved et slikt utfall vil det være viktig at kommunen er med å godkjenner et eventuelt salg. Rådmannens konklusjon: Rådmannen tilrår formannskapet å la Feøy velforening overta Feøy skole og «lærerboligen», vederlagsfritt. Lokasjonen gjør det vanskelig for kommunen å holde tilsyn med bygget og det er ugunstig for kommunen å sitte som eier. Rådmannen ser også at innbyggerne trenger et tilholdssted. Den geografiske plasseringen gjør saken unik og det er derfor liten fare for at saken vil medføre ringeffekter. Det anbefales at det legges inn klausul om at velforeningen må drifte Feøy skole som «et sted for bygden» i minimum 20 år. I dette tidspunktet skal det utføres verdibevarende vedlikehold. Dersom velforeningen beslutter å selge Feøy skole etter 20 år, vil inntekter fra salget tilfalle velforeningen. Eventuelle leieinntekter og salgsinntekter fra "lærerboligen" skal uavbrutt gå til vedlikehold og oppgradering av Feøy skole. Eventuelt kan det benyttes leieinntekter fra "lærerboligen" til å utføre verdibevarende vedlikehold på "lærerboligen. Dersom Feøy velforening opphører eller velforeningen beslutter at de ikke ønsker å være eiere av Feøy skole i 20 år, anbefales det at skolen selges på det åpne markedet og at salgsinntekter tilfaller

5 kommunen. Salget skal godkjennes av kommunen og salgsinntektene bør tilføres oppgraderingsfondet. Rådmannen i Karmøy Sigurd Eikje Sign. Oversikt vedlegg regulering takst Feøy skole takst "lærerboligen" henvendelse salgskontrakt skole salgskontrakt "lærerbolig"

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Til Karmøy Kommune Kjøp av Feøy Skole og lærerbolig Feøy Velforening ønsker å kjøpe Feøy Skole og tilhørende lærerbolig for en symbolsk sum av Karmøy Kommune. Bakgrunnen for dette ønsket å gjøre noe positivt ut av det som i utgangspunktet var en negativ situasjon: skolen vår ble nedlagt. Vi ønsker å opprettholde skolen både vedlikeholdsmessig og som en samlingsplass spesielt for fastboende men også for hytteboere. Pr i dag blir underetasjen på skolebygget brukt til Velforeningens diverse arrangementer. Det dreier seg om arrangementer hver måned, hvor det er et variert tilbud til både barn og voksne. Eksempler på arrangementer er trim 3 ganger i uken, kafè siste søndag i mnd, karneval, julegrøt, 17 mai feiring etc. Det er et ønske blant fastboende om å starte flere kulturelle tiltak for voksne og barn, men vi trenger en forutsigbarhet i fht videre bruk av skolehuset. Kort oppsummert så ønsker vi å ha skolen som et kultur og aktivitetshus. Dagens bibliotek ligger pr i dag i skolehuset. Vi har mottatt signaler som tyder på at Karmøy kommune ønsker å legge ned også dette tilbudet. Biblioteket er pr i dag mye brukt og har ett ganske høyt utlån, i fht befolkningen på Feøy. Det er derfor et sterkt ønske at dette tilbudet blir opprettholdt. Om Feøy Velforening får kjøpe skolen kan vi tilby kommunen å ha biblioteket uten at Karmøy kommune trenger å betale leie. Lærerboligen ønsker vi å opprettholde som en utleiebolig til fastboende som ønsker å bo på Feøy. De siste årene er lærerbolig leid ut til barnefamilier på Feøy, og det bor en familie der i dag. Det er stor boligmangel på Feøy, så det er lite ønskelig fra Velforening at boligen blir solgt som hytte. Med leieinntekter fra lærerbolig samt inntekter fra diverse arrangement i skolehuset regner vi med at vi klarer å dekke utgifter til strøm og vedlikehold for begge bygningene. Vi håper at Karmøy kommune er villig til å gå i dialog med oss vedrørende denne saken, for kommunen er tross alt: Mvh Styret i Feøy Velforening Formann Jan Svendsen, Nest Formann Bent Arne Nybø, Kasserer Magne Svendsen Sekretær Kate Elin Østebøvik, Styremedlem Audun Helgeland

19 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom eier av gnr. 133 bnr. 50 på Feøy i Karmøy kommune, Karmøy kommune org.nr (som selger) og Feøy Velforening org.nr (som kjøper) er det i dag inngått følgende a v t a l e: 1. EIENDOMMEN/KJØPESUMMEN. Selgerne forplikter seg til å overdra den faste eiendom: til kjøper for en kjøpesum stor kr. 0,-. gnr. 133 bnr. 50 i Karmøy kommune Eiendommene ligger på Feøy med adresse, Vestrehamnvegen 30. Bygningen er den tilhørende lærerboligen til Feøy skole. 2. OMKOSTNINGER. I tillegg til kjøpesummen skal kjøperen betale tinglysingsomkostningene som for begge byggene utgjør: 2.1 Dokumentavgift for skjøtet til Staten 775,- 2.2 Tinglysingsgebyr for skjøtet til Staten 525,- Til sammen 1300,- *Gjør oppmerksom på at dokumentavgiften kan variere noe. Kjøpekontrakt Feøy 1

20 Kjøper overtar ansvaret for kommunale skatter og avgifter fra og med 1. forfall etter overtagelsen. Kjøper refunderer direkte til selger det beløp selger har betalt i den tiden kjøper har disponert eiendommen. 3. OPPGJØR. Partene forestår oppgjøret seg imellom uten bruk av megler/oppgjørsansvarlig. 4. HEFTELSER. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, heller ikke utpantnings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboken måtte vise. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette kjøper dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøte finner sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter som vedrører eiendommen og som vil være forfalt før overtakelsen. Selgeren garanterer at eiendommen vil bli levert fri for pengeheftelser. Videre garanterer selgeren at samtlige forfalte avgifter som vedrører eiendommen, er betalt. 5. TINGLYSING. Skjøtet signeres av selger samtidig med denne kjøpekontrakt og overleveres kjøper, straks avtalen er godkjent av formannskapet. Kjøper sørger deretter selv for tinglysning. 6. OVERTAKELSE. Kjøper har besiktiget eiendommen og den overdras i den stand den er. Avhendingslovens 3-9 kommer til anvendelse. Den lyder slik: «Endå om eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.» 3-7 lyder slik: Kjøpekontrakt Feøy 2

21 «Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtala at opplysninger ikkje vart gitt.» 3-8 lyder slik: (1) «Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salgsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljaren. (2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på en tydeleg måte.» Eiendommen overtas av kjøper snarest og senest innen 1. desember Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke eiendommen til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken. 7. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT. Selgeren er kjent med sin plikt til å opplyse kjøperen om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som selger kjenner eller som han måtte kjenne til. Selger er ikke kjent med muntlige eller skriftlige private avtaler som berører eiendommen og som ikke er opplyst, og heller ikke offentlige pålegg som ikke er utført eller betalt. 8. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT. Kjøperen har, etter oppfordring fra selgeren, besiktiget og undersøkt eiendommen. Kjøper som har leid bygningene i flere år og kjenner svært godt til deres tilstand. Kjøper er således innforstått med at bygningene og eiendommene er av eldre dato og trenger vedlikehold og oppgradering. Det kan ikke gjøres gjeldende som mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Heller ikke kan kjøperen gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Kjøpekontrakt Feøy 3

22 9. FORSIKRING. Eiendommen er fullverdiforsikret. Kjøper overtar ansvaret for eiendommens forsikring fra og med dato for overtakelse. 10. BILAG. Kjøperen vil bli/er gjort kjent med følgende dokumenter: - Hjemmelsinformasjon/pantattest pr. 25. oktober Verditakster av 1. mars Erklæring 11. FORUTSETNINGER / UNDERSKRIFTER. Det er en forutsetning og et vilkår for denne avtale at inntekter fra et eventuelt salg av gnr. 133 bnr. 50, skal gå til verdibevarende vedlikehold og oppgradering av Feøy skole. Eventuelle leieinntekter fra "lærerboligen" skal benyttes til verdibevarende vedlikehold av "lærerboligen", og verdibevarende vedlikehold og oppgradering av Feøy skole. Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplar, ett til hver av partene. Kopervik november 2016 For Karmøy kommune for Feøy Velforening Kjøpekontrakt Feøy 4

23 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom eier av gnr. 133 bnr. 24 på Feøy i Karmøy kommune, Karmøy kommune org.nr (som selger) og Feøy Velforening org.nr (som kjøper) er det i dag inngått følgende a v t a l e: 1. EIENDOMMEN/KJØPESUMMEN. Selgerne forplikter seg til å overdra den faste eiendom: til kjøper for en kjøpesum stor kr. 0,-. gnr. 133 bnr. 24 i Karmøy kommune Eiendommene ligger på Feøy med adresse, Vestrehamnvegen 32. Bygningen er Feøy skole. 2. OMKOSTNINGER. I tillegg til kjøpesummen skal kjøperen betale tinglysingsomkostningene som samlet for begge byggene utgjør: 2.1 Dokumentavgift for skjøtet til Staten* 775,- 2.2 Tinglysingsgebyr for skjøtet til Staten 525,- Til sammen 1300,- * Gjør oppmerksom på at dokumentavgiften kan variere noe Kjøpekontrakt Feøy 1

24 Kjøper overtar ansvaret for kommunale skatter og avgifter fra og med 1. forfall etter overtagelsen. Kjøper refunderer direkte til selger det beløp selger har betalt i den tiden kjøper har disponert eiendommen. 3. OPPGJØR. Partene forestår oppgjøret seg imellom uten bruk av megler/oppgjørsansvarlig. 4. HEFTELSER. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, heller ikke utpantnings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboken måtte vise. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette kjøper dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøte finner sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter som vedrører eiendommen og som vil være forfalt før overtakelsen. Selgeren garanterer at eiendommen vil bli levert fri for pengeheftelser. Videre garanterer selgeren at samtlige forfalte avgifter som vedrører eiendommen, er betalt. 5. TINGLYSING. Skjøtet signeres av selger samtidig med denne kjøpekontrakt og overleveres kjøper, straks avtalen er godkjent av formannskapet. Kjøper sørger deretter selv for tinglysning. 6. OVERTAKELSE. Kjøper har besiktiget eiendommen og den overdras i den stand den er. Avhendingslovens 3-9 kommer til anvendelse. Den lyder slik: «Endå om eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.» 3-7 lyder slik: Kjøpekontrakt Feøy 2

25 «Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtala at opplysninger ikkje vart gitt.» 3-8 lyder slik: (1) «Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salgsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljaren. (2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på en tydeleg måte.» Eiendommen overtas av kjøper snarest og senest innen 1. desember Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke eiendommen til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken. 7. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT. Selgeren er kjent med sin plikt til å opplyse kjøperen om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som selger kjenner eller som han måtte kjenne til. Selger er ikke kjent med muntlige eller skriftlige private avtaler som berører eiendommen og som ikke er opplyst, og heller ikke offentlige pålegg som ikke er utført eller betalt. 8. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT. Kjøperen har, etter oppfordring fra selgeren, besiktiget og undersøkt eiendommen. Kjøper som har leid bygningene i flere år og kjenner svært godt til deres tilstand. Kjøper er således innforstått med at bygningene og eiendommene er av eldre dato og trenger vedlikehold og oppgradering. Det kan ikke gjøres gjeldende som mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Heller ikke kan kjøperen gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Kjøpekontrakt Feøy 3

26 9. FORSIKRING. Eiendommen er fullverdiforsikret. Kjøper overtar ansvaret for eiendommens forsikring fra og med dato for overtakelse. 10. BILAG. Kjøperen vil bli/er gjort kjent med følgende dokumenter: - Hjemmelsinformasjon/pantattest pr. 25. oktober Verditakster av 1. mars Erklæring 11. FORUTSETNINGER / UNDERSKRIFTER. Det er en forutsetning og et vilkår for denne avtale at Feøy Skole, gnr 133, bnr 25, i Karmøy kommune, etter overtakelsen skal fungere som et sted for bygden i minimum 20 år. Dersom velforeningen av en eller annen grunn skulle beslutte å selge Feøy skole før det er gått 20 år, skal det foretas et salg på det åpne markedet. Salget skal da godkjennes av kommunen og salgsinntekter skal tilfalle kommunen. Dersom velforeningen beslutter å selge Feøy skole etter 20 år vil salgsinntektene tilfalle foreningen. Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplar, ett til hver av partene. Kopervik november 2016 For Karmøy kommune for Feøy Velforening Kjøpekontrakt Feøy 4

27 SAKSPROTOKOLL - OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 181/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet vedtar at Feøy velforening kan overta Feøy skole gnr/bnr 133/24 og «lærerboligen» gnr/bnr 133/50, vederlagsfritt. Velforeningen plikter å utføre verdibevarende vedlikehold på eiendommene. 2. I forbindelse med overtakelsen binder Feøy velforening seg til å drifte Feøy skole som et «sted for bygden» i minimum 20 år. 3. "Lærerboligen" kan selges uavhengig om det er gått 20 år. Eventuelle leieinntekter eller salgsinntekter fra "lærerboligen" skal uavbrutt gå til vedlikehold og oppgradering av Feøy skole. Eventuelt kan leieinntekter fra "lærerboligen" gå til verdibevarende vedlikehold av "lærerboligen". 4. Dersom velforeningen opphører, eller velforeningen beslutter at de ikke vil være eiere av Feøy skole i 20 år, skal det foretas et salg på det åpne markedet av eiendommen. Et eventuelt salg skal godkjennes av kommunen. Inntektene fra salget skal tilfalle kommunen og tilføres oppgraderingsfondet. 5. Dersom velforeningen ønsker å selge Feøy skole etter 20 år, vil salgsinntektene tilfalle velforeningen.

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/4610 Sign: Dato: Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/4610 Sign: Dato: Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/4610 Sign: Dato: 21.11.2016 Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 15/681 - UTLEIE AV TOMTEAREAL - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene.

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene. KJØPEKONTRAKT Mellom Lillehammer kommune, org. nr. 945 578 564 Postboks 986, 2626 Lillehammer, heretter Selger; og Victoria Hotel Lillehammer AS, org. nr. 918 035 095 Postboks 403, 2303 Hamar heretter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.:

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.: ice iv :if U N E MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl RISS WEB m Mellom: Rissa kommune Org. nr.: 944 305 483 Heretter kalt selger ' FÉIÅ'.føoiez/izofiil :. _T'.::_,_'TT'_,! Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissa

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190. Formannskapet SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190. Formannskapet SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 05.09.2016 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212 Rådmannens forslag til

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780 Følgende avtale er inngått mellom Betongbygg Eiendom AS (org.nr. 943 539 111) som selger og Sarpsborg kommune (org.nr. 938 801 363) som kjøper: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947 Følgende avtale er inngått mellom Sarpsborg kommune (org.nr. 938 801 363) som selger og Betongbygg Eiendom AS (org.nr. 943 539 111) som kjøper: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar oversikt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt Efteløtmoen boligfelt 1/7

Kjøpekontrakt Efteløtmoen boligfelt 1/7 Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Efteløt Eiendomsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 27.04.2015, saksnr. 53/15 Behandling: Thorheim (FrP) viste til pkt 2. i formannskapets vedtak i sak 39/15 Eventuelt 27.3:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted. I ll KJØPEKONTRAKT FAST EIENDOM Oppdrag: Kjøp av fast eiendom i 1724 Verran kommune For salg der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at eiendommene er solgt "som den er" Kontraktens bestemmelser utfylles

Detaljer

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger K' ekontrakt Mellom: S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger Handelsbakken 7105 Stadsbygd Og Frank Kaseth Personnr/orgnr.: Heretter kalt kjøper Er i dag

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 12/2051. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 12/2051. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 12/2051 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.10.2017 SALG AV SØRHÅLAND SKOLE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannen får fullmakt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN Mellom Selger: Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Lenvik kommune

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA

PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA Kvinnherad Att: Grethe kommune Sandvik Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal --- "f Kvinnherad kommune 27 [IKT. 2W W; U ohm Saksbem l Kimi. [ RO SOMMERNES ADVOKATFlRMA DA Fridtjof

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52 Hurdal kommune Arkivsak: 2016/1548-13 Arkiv: D12 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/5 Eldrerådet 21.03.2017 17/2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 20.03.2017 17/13

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Kjøpekontrakt for eiendommen: Bråstadjordet, gnr. 148, bnr. 9 i Ringebu Kommune Gudbrandsdalsvegen 545, 2634 FÅVANG.

Kjøpekontrakt for eiendommen: Bråstadjordet, gnr. 148, bnr. 9 i Ringebu Kommune Gudbrandsdalsvegen 545, 2634 FÅVANG. Kjøpekontrakt for eiendommen: Bråstadjordet, gnr. 148, bnr. 9 i Ringebu Kommune Gudbrandsdalsvegen 545, 2634 FÅVANG. Parter Kjøper 1 Adresse: Postnr. / poststed: Epost: Kjøper 2 Adresse: Postnr. / poststed:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Partar Kjøpar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Seljar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstavar

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor enebolig til salgs i Vardø

SALGSOPPGAVE. Stor enebolig til salgs i Vardø SALGSOPPGAVE Stor enebolig til salgs i Vardø Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 720 000 kr. Bruttoareal (BTA): 340 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 291 kvm. Adresse: Henvendelse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013 Søgne kommune Arkiv: L33 Saksmappe: 2013/607-5805/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 13.02.2013 Saksframlegg GB 18/378 - samtykke Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013 Rådmannens

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg

BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg Til: BNES - Stab v/ Mette Gjerde Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200908935-14 Emnekode: BBE-1663

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Salg av Hytte Tuddal. Hytte selges til kr

SALGSOPPGAVE. Salg av Hytte Tuddal. Hytte selges til kr SALGSOPPGAVE Salg av Hytte Tuddal T Hytte selges til 300 000 kr Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 35 kvm. 32 kvm. SO LG Prisantydning: 300 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Halvard Bondal Tlf: 99634999

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 18.05.2015, saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/5798 Klassering: 614/A20/&55 Saksbehandler: Gunvor Aursjø SALG AV SKOLEBYGG - MOEN - Trykte vedlegg: - Kjøpekontrakt med

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Presteid - Bolig med gode solforhold og fin utsikt kr.

SALGSOPPGAVE. Presteid - Bolig med gode solforhold og fin utsikt kr. SALGSOPPGAVE Presteid - Bolig med gode solforhold og fin utsikt LG 1 950 000 kr. Bruksareal (BRA): 181 kvm. SO Verditakst: T Prisantydning: 1 950 000 kr. + omk. Adresse: Vestfjordveien 1440, 8294 HAMARØY

Detaljer

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne.

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Pro og contra oppgjør av eiendommens kostnaderfinntekter pr. avtalt overtagelsestidspunkt settes opp av selgeren. og avregning-'betaling mellom partene foretas på overtagelsestidspunktet eller snarest

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig til salgs sentralt på Andenes SOLGT

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig til salgs sentralt på Andenes SOLGT SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig til salgs sentralt på Andenes Godt vedlikeholdt og sentrumsnær enebolig fra 1959 med fire soverom og to bad, påbygget i 1989. Prisantydning: 1 380 000 kr. + omk. Bruttoareal

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Særeigen hytte ved Flessastranda på Nordmøre. Særeigen hytte ved Flessastranda i Surnadal på Nordmøre kr.

SALGSOPPGAVE. Særeigen hytte ved Flessastranda på Nordmøre. Særeigen hytte ved Flessastranda i Surnadal på Nordmøre kr. SALGSOPPGAVE Særeigen hytte ved Flessastranda på Nordmøre. Særeigen hytte ved Flessastranda i Surnadal på Nordmøre Prisantydning: 650 000 kr. + omk. Verditakst: 650 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal

Detaljer

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Saknr. 14/3950-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Fylkesrådet innstiller fylkestinget til å fatte følgende vedtak Innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Protokoll i sak 977/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 977/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 977/2018 for Boligtvistnemnda 08.03.2018 Saken gjelder: Krav om rassikring og oppsetting av forstøtningsmur. ----------------------------------------------------------------- 1. Sakens

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Øvre Fyllingsvei 48, tidligere «Soltun aldershjem» i Bergen vurderes solgt. Gnr.154, bnr. 408 i Bergen, BTA 1334 kvm.

SALGSOPPGAVE. Øvre Fyllingsvei 48, tidligere «Soltun aldershjem» i Bergen vurderes solgt. Gnr.154, bnr. 408 i Bergen, BTA 1334 kvm. SALGSOPPGAVE Øvre Fyllingsvei 48, tidligere «Soltun aldershjem» i Bergen vurderes solgt. Gnr.154, bnr. 408 i Bergen, BTA 1334 kvm. Prisantydning : Selges til høystbydende Kontaktperson: Lars-Kjetil Holdhus

Detaljer

UTLEIELEILIGHETER / HYBLER

UTLEIELEILIGHETER / HYBLER SALGSPROSPEKT BOLIGEIENDOM UTLEIELEILIGHETER / HYBLER Adresse: Gt. 2, nr.1, 6700 Måløy. 1 EIENDOM/: Gbnr. 113/71 i 1439 Vågsøy. Sentralt beliggende boligeiendom tilrettelagt for utleie av leiligheter/

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Møterom 51 Møtedato: 12.12.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Kjøpekontrakt. Bestemmelsen i kåret fra 1992 om gratis lys og varme skal slettes som heftelse på eiendommen.

Kjøpekontrakt. Bestemmelsen i kåret fra 1992 om gratis lys og varme skal slettes som heftelse på eiendommen. Kjøpekontrakt Seiger(e) Navn Knut Herrem Vognild Larsbergsv. 13 Postnr.Poststed 18138 Lidingø, Sverige Selger 1, Fødselsnr. (11 ew er)/ Org.nr. (9 siffer) 021161 Selger 2, Fødselsnr. (11 siffer)/ Org.nr.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Ø V E R S K R E I E N 1 3 1, S K R E I A

Ø V E R S K R E I E N 1 3 1, S K R E I A Ø V E R S K R E I E N 1 3 1, 2 8 4 8 S K R E I A G N R 4 4 B N R 4 5 H E R K A N D U S K A P E D I T T N Y E H J E M! Øverskreien 131 er en flott boligtomt i Øverskreien. Norgeshus har gleden av å presentere

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

VELKOMMEN TIL HAGLEBU! PROSPEKT «Dagfinnhaugen»

VELKOMMEN TIL HAGLEBU! PROSPEKT «Dagfinnhaugen» VELKOMMEN TIL HAGLEBU! PROSPEKT «Dagfinnhaugen» NØKKELINFORMASJON Eiendom «Dagfinnhaugen» Haglebu, Haglebuveien 860, 3359 EGGEDAL Gnr. 167, bnr. 99 i Sigdal kommune Eier Tonje Kolsrud Fossen Nyhagen Moavegen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit/Marit Elise Mølstre Arkiv: 028 Arkivsaksnr.: 17/2147. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit/Marit Elise Mølstre Arkiv: 028 Arkivsaksnr.: 17/2147. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit/Marit Elise Mølstre Arkiv: 028 Arkivsaksnr.: 17/2147 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 19.06.2017 INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN

Detaljer

Forslag til vedtekter for Lunner kommunale boligselskap KF

Forslag til vedtekter for Lunner kommunale boligselskap KF Forslag til vedtekter for Lunner kommunale boligselskap KF Vedtatt av Lunner kommunestyre xx.xx.2006 KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 NAVN, SELSKAPSFORM Foretakets navn er Lunner kommunale boligselskap

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjeld for kjøp av bustad og fritidsbustad mellom private, der seljaren ønskjer å selje eigedomen «som han er». Kontrakten er tilpassa avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer