FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt sentrale karaktertrekk ved den tidligere, tradisjonelle kirken som stod på stedet: Den høyreiste, lyse/hvite silhuetten bestående av hovedskipet med retning østvest og tårnet som den tydelige vertikalmarkeringen i enden av ankomstaksen fra vest. Den nye kirkens langside mot nord er plassert nøyaktig oppå det tidligere hovedskipets grunnmur (både mht retning, posisjon og lengde/hjørnepunkter). Det er prosjektets intensjon å på denne måten skape en opplevelsesmessig kontinuitet ift kirkens tidligere identitet og tilstedeværelse. Det er her ikke snakk om noen form for kopiering av spesifikke elementer fra den gamle kirken, men snarere en transformasjon og nyskapning av grunnleggende, generelle karaktertrekk ved den tidligere kirken; en fortsettelse av kirkens lange historie og spesielle betydning på stedet for (minst) like lang tid fremover. Volumet tegnes primært av den prosjektets omsluttende, knukne vegg og takflate. På vestsiden knytter nybygget med sitt jevnhøye kirketorgparti naturlig an til den eksisterende kirkestuens posisjon og gesimshøyde i det søndre hjørnet. I overgangen mellom kirketorg og kirkerom bretter den omsluttende takflaten seg opp over kirkerommets større høyde, for å så stige videre opp i selve klokketårnet i det nordvestre hjørnet. Ved at fasadelivet mot øst også i plan knekker i overgangen mellom kirkerom og kirketorg, dannes det en åpnende favn som en naturlig forplass (kirkebakke) til hele anlegget; et lunt uterom med fin utsikt og henvendelse mot kirkegården og landskapsrommet i vest, og med meget gode solforhold. På østsiden av kirkebygget samler (det ellers asymmetriske) volumet seg i en tydelig og rolig trekantgavl som klart tegner kirkens alter/korparti sett fra ankomsten fra sentrum. Mellom dette gavlpartiet og den eksisterende kirkestuen danner det nye, inntrukne mellomvolumet en naturlig ankomstsone for kirkeanleggets bruksinngang. HOVEDDISPOSISJON Kirkerommet et utformet som et svakt vifteformet areal plassert helt ut mot tomtens nordre avgrensning (mot den eldste delen av kirkegården), med tilhørende rom og funksjoner plassert i hovedsak langs motsatt side, mellom selve kirkerommet og kirketorget. Kirketorget utgjør bruksmessige selve sentralrommet i planløsningen; den sosiale møtesonen som både er et forrom (våpenhus) til selve kirkerommet, og som forbinder de nye arealene med de funksjonene i den eksisterende Kirkestuen. Dette arealet nås direkte både fra den naturlige bruksinngangen i øst og fra kirkebakke og prosesjonsinngang i vest. Kirketorget ligger rundt en mindre, sentral lysgård som både bringer dagslys inn i den indre del av planen, og som gir visuell og fysisk kontakt mellom byggets to etasjer. I dette knutepunktet er det opplevelsesmessig og fysisk korte avstander mellom alle viktige bruksfunksjoner i anlegget. Den sentrale lysgården vil danne et vakkert fokuspunkt for de ulike kommunikasjonslinjene i bygget; et stille opplevelsesrom som all aktivitet i bygget har kontakt med og orienterer seg i forhold til. Underetasjen rommer i hovedsak de programmerte funksjonene i avdelingene for møte og birom. TERRENGBEHANDLING OG UNDERETASJE KIRKEROMMET Den nye kirkens hovedplan knytter naturlig an til (den litt høyere liggende) kirkestuen i syd og (den litt lavere liggende) gamle kirkegården i nord; omtrent på samme nivå som (bare litt høyere enn) den gamle kirkens gulvplan. Men ved at byggetomten utgjør et høydedrag i omgivelsene, er det et potensial for å utnytte terrengfallet til å etablere en underetasje med naturlig lysinnslipp. Kirkerommet er utformet som et samlende og sakralt rom; et rom som på samme tid er både intimt / omsluttende og høyreist / himmelstrebende. Kirkerommet skal være godt for menneskene som bruker det (menigheten), men er også laget for møtet med det hellige; for Gud. For å skape en best mulig helhetsløsning har vi vist muligheten for å senke noe av terrenget i et begrenset parti knyttet til gangveien inn fra nordvest (på nedsiden av den eldste delen av kirkegården). En slik begrenset senkning (mindre enn en meter på det meste) har to fordeler: For det første vil det gi en mer behagelig og vennlig (ikke så avvisende ) terrengstigning opp mot kirkeanlegget sett fra sydvest. Og for det andre vil det kunne gi bedre dagslysinnslipp til, og utsyn fra den nye underetasjen. (Imidlertid er ikke den foreslåtte underetasjen avhengig av den viste terrengjusteringen, dersom det, mot formodning, skulle fremkomme vesentlige motforestillinger mot et slikt terrenginngrep.) Underetasjen får også dagslys via en liten lysgård midt i anlegget. Ved å plassere en vesentlig del av romprogrammet i underetasjen oppnår man både en kompakt funksjonsløsning og en begrenset volumstørrelse over bakkenivå. Ved at det ikke trengs å etableres en andre etasje (over terrengnivå) for kirkens bi/støttefunksjoner, er det mulig å beholde en dempet volumdannelse for de generelle funksjonene, slik at selve kirkerommet kan fremstå tydelig og høyreist. Kirkerommet er i plan utformet med en svak vifteform, hvilket gir et naturlig fokus og gode siktlinjer frem mot alter og korparti fra alle steder i kirkerommet. I og med at rommet har mindre bredde nærmest korpartiet, innebærer denne løsningen at kirkerommet oppleves som intimt også de ganger det er relativt få besøkende. (De fremre, kortere stolradene fylles lettere opp.) Som volum er kirkerommet asymmetrisk i bakkant, med sitt høyeste punkt dradd mot klokketårnet i nord. På denne måten er den innvendige mønelinjen tilnærmet parallell med byggets nordre langside, hvilket aksentuerer den historiske østvest orienteringen på tomten. Takformen stiger frem mot korpartiets karakteristiske trekantgavl. Dette innebærer at kirkerommets volum transformeres i byggets lengderetning fra den asymmetriske geometrien i bakkant til det helt avklarete og symmetriske korpartiet. Det høyreiste trekantmotivet er på samme tid både himmelstrebende og rolig, og representerer en tydelig identitet ift kristen symbolikk (Den hellige treenighet). Trekantgavlen utgjør fra innsiden en rolig, hvitpusset flate bak alteret. Det vil dermed være mulig å projisere bildefremvisning/ film direkte på veggen, på hver side av veggens vertikale senterlinje., uten forstyrrende lerret/ installasjoner. Projektor(er) kan plasseres på / integreres i galleriet på motsatt side, og styres fra AVrommet bak/ ved siden av orgelet.

2 PERSPEKTIV KIRKEROMMET FRA ALTERET SITUASJONSPLAN 1:500 SITUASJONSFASADE MOT VEST 1:500 PERSPEKTIV OVERSIKT FRA VEST Rundt den tette delen av trekantgavlen er det en glassspalte mellom gavlveggen og den omsluttende takskiven. Denne spalten, som er tenkt utført med farget glassmosaikk (kunstnerisk utsmykning), vil gi et kontrollert slepelys inn på hver side av korpartiet, uten problematiske blendingseffekter. Kirkerommet får primært dagslys bakfra, dvs gjennom glassveggen mot vest. Det er vist et visuelt filter bestående av skråstilte, vertikale trelameller på innsiden av denne veggflaten. Disse lamellprofilene vil danne et semitransparent sjikt som gir kontakt til kirkebakken utenfor og de flotte trekronene mot vest, samtidig som direkte sollys skjermes/ dempes innenfor det mest vanlige tidsrommet for gudstjeneste. Solstrålene vil primært reflekteres via lamellenes varme treflater og skape et mykt og behagelig lys inn i bakkant av kirkerommet. I bunn av kirkerommets langside mot nord (dvs i posisjonen for det gamle langskipet) er veggflaten ( skallet ) avsluttet i nivå med det opphevete korpartiet, slik at det dannes en langsgående, smal glassspalte nederst langs rommets primære gulvnivå. Denne spalten gir både dagslys til kirkerommet inn langs gulvflaten og visuell ( historisk ) kontakt med den gamle kirkegården utenfor. (For å oppnå den tilsiktede åpenheten i spaltemotivet, bør det overliggende takveggskallet her utføres som en selvbærende skive fra bønnevigselkapellet i bakkant til korpartiet i fremkant.) Orgelet er plassert i den høyere delen mot nord, under det utvendige klokketårnet, i forkant av galleriet. Orgelet står fritt fra byggets yttervegger, som et høyreist møbel i bakkant av kirkerommet. Mellom orgelet og gavlveggen mot vest (i forlengelsen av kirkerommets forromsone under galleriet) ligger bønne/vigselskapellet. Dette viktige, sakrale rommet har på denne både direkte nærhet til både selve kirkerommet og dets innganger fra hhv utvendig kirkebakke og innvendig kirketorg. Det er vist 60 plasser på galleriet og 440 plasser nede på hovedplanet, men det er fullt mulig å addere 1015 ekstra plasser på hovedplanet hvis ønskelig/ ved spesielle anledninger. For konsertsammenhenger (eller ved eventuelle andre tilstelninger) muliggjør kirkerommets vifteform en alternativ møblering der alle stolradene rettes opp i overensstemmelse med den ene (den søndre) halvdelen av normaloppstillingen (som også er lik galleriets stolrader). På denne måten vil det være mulig å etablere en konsertscene på den ene (den nordre) siden av korpartiet som hele salen ved slike anledninger naturlig rettes mot, uten å komme i konflikt med selve alterpartiet. FORHOLDET TIL DEN EKSISTERENDE KIRKESTUEN Den eksisterende Kirkestuen ønskes bevart, primært fordi det stadig er behov for de funksjonene som denne bygningen rommer. I og med at det tilgjengelige tomtearealet er svært begrenset, fremstår det som en opplagt løsning å knytte den nye kirken direkte til Kirkestuen, hvilket også har den store fordelen at alle rom og funksjoner knyttes nært sammen i et nytt, integrert kirkeanlegg. Ved å bygge seg inntil hele langsiden (nordsiden) av Kirkestuen oppnår man direkte sambruk av flere ulike funksjoner, hvilket utgjør et betydelig potensial for arealbesparelse: Det innvendige kirketorget kan på denne måten danne en naturlig møteplass/ forareal til både kirkerommet og dagens menighetssal. Ved å erstatte eksisterende vindusfelt mot nord (ut fra Kirkestuens menighetssal) med innvendige dørfelt, kan det etableres en stor grad av åpenhet og fleksibilitet mht sambruk av menighetssal og kirketorg. Dagens kirketorg i Kirkestuen kan dermed frigjøres til andre funksjoner. Dagens toaletter i Kirkestuen vil i den foreslåtte løsningen være direkte tilgjengelige fra både det nye kirketorget og trappen ned til underetasjen. Det er derfor ikke vurdert som noe behov for å doble denne kapasiteten innenfor de nye arealene. (I underetasjen er det dermed kun vist ett HWC + ett vanlig WC.) Kirkerommet har et mindre galleri i bakkant med sitteplasser som har meget fin oversikt og kontakt frem mot alter/korparti. Galleriet m/ tilhørende trapp danner på hovedplanet en forromsone innenfor vestgavlen og dens prosesjonsinngang. Denne romsonen knytter også sideveis direkte an til inngangen fra kirketorget i syd. På denne måten samles de to ankomstretningene inn til kirkerommet, hhv rett inn fra vest (prosesjonsinngangen) og fra siden (fra kirketorget), naturlig frem mot rommets sentrale altergang. PERSPEKTIV DEN GAMLE KIRKEN Dagens kjøkken vil likeledes være direkte tilgjengelige fra det nye kirketorget og trapp + heis ned til den nye underetasjen. Det synes dermed klart mer rasjonelt å heller utvide det eksisterende kjøkkenet enn å etablere ett helt nytt kjøkken i tillegg til det eksisterende. (En slik løsning vil både være mer kostnadseffektivt mht investering i utstyr/ innredning og mer funksjonell mht daglige innkjøp og organisering av mat, drikke og diverse kjøkkenforbruksvarer.)

3 FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEROMMET MOT ALTERET PERSPEKTIV KIRKEN FRA NORD AREAL / PROSJEKTØKONOMI MATERIALITET UTOMHUS Likeledes fremstår det som mer funksjonelt å ha kun en, romslig garderobe for hele anlegget, lett tilgjengelig fra inngangsparti, kirketorg og trapp/heis. (Den nye gardero ben foreslås etablert innenfor det arealet som frigjøres ved fjerningen av dagens kirketorg.) Det oppsatte romprogrammet angir en meget lav (urealistisk?) brutto/nettofaktor lik 1,18 (1425/1206). Men ved å utnytte mulighetene for sambruk med (og heller utvidelse av) de eksisterende funksjonene i dagens Kirkestue mener vi at alle de programmerte funksjonene er fullverdig ivaretatt innenfor den samlete arealrammen på 1425 kvm BTA. Den overordnete intensjonen er at anlegget skal ha bestandige materialer og overflater; materialer som har lite behov for vedlikehold, og som kan eldes med verdighet. Kirkens to forplasser, hhv kirkebakken (terrasse og trappeanlegg) mot vest og arealet foran bruksinngangen mot øst er tenkt utført med relativt lys skifer (Oppdal), liksom bunnen av den sentrale lysgården. Fasadene til dagens kirkestue består av tegl med en ganske sterk gulfarge. For å avstemme denne materialiteten ift nybygget, foreslås det å sekkeskure disse flatene, slik at de fremstår med et roligere og mer dempet preg. Det er også vist muligheten for å bygge om, og på denne måten visuelt forenkle dagens gesimsløsninger (takutstikk og vannrenner), ved å integrere disse innenfor selve bygningsvolumet. Disse mindre justeringene vil bidra til at konstellasjonen av nytt og eksisterende bygg fremstår som tilpasset hverandre og som en samlet arkitektonisk helhet. Det samlete, programmerte lagerarealet på 120 kvm (utenom kjøkkenlager) fremstår som veldig høyt, og dette tallet er derfor i vårt forslag trimmet til 93 kvm. Vi tror at dette vil være fullt tilstrekkelig for kirkeanlegget, men den endelige prioriteringen av ulike funksjonsareal vil selvfølgelig være opp til bruker og oppdragsgiver i den videre prosjekteringsprosessen. (Særlig fremstår det programmerte arealet for kirkerommets stollager vel stort. Med en rasjonell stabling av 8 stoler i høyden er det fullt realistisk å stable 440 stoler på 25 kvm netto, og det er vel i alle tilfelle svært sjeldent aktuelt med en slik fullstendig tømming av kirkerommet.) Også de programmerte møteromsarealene fremstår høye i sum, og vi tror derfor det her finnes et ytterligere potensial for arealbesparelse dersom det skulle vise seg nødvendig med kostnadsreduksjoner i den videre prosessen. I og med at den foreslåtte løsningen innebærer en såpass nær integrasjon av nye møteromsarealer og eksisterende forsamlingsrom (menighetssal), synes det realistisk å kunne oppnå en større grad av fleksibel sambruk mellom ulike møterom av tilsvarende størrelse enn det som er lagt opp til i romprogrammet. Utsiden av kirkens karakteristiske, omsluttende tak/veggskive er tenkt utført i smale bånd av natureloksert aluminium. Dette materialet er både høyst bestandig og har det lyse, nesten hvitaktige utseende som vil kunne oppfylle prosjektets intensjon om en nyskapning av den hvitmalte kirken i tre. Ved å etablere smale, vertikale striper av aluminium, gjerne med litt varierende bredder, vil man kunne få en moderne, unik flate som knytter an til omgivelsenes (og den tidligere kirkens) panelarkitektur. Gjennom å utføre aluminiumspanelene med avstivende, langsgående flenser som er brettet ut ift primærsjiktet (i stedet for mer konvensjonelt å være brettet inn) vil fasade/takflatene få en dempet, forfinet relieffvirkning som gjør at det ellers noe industrielle materialet oppfattes mer taktilt og mindre abstrakt. Materialet er både kostnadseffektivt og lett å bearbeide. Som kontrast til det hvitaktige yttersjiktet, er intensjonen at innsiden av det omsluttende skallet skal oppfattes som en varm treflate. Denne foringen, som også definerer og omslutter selve kirkerommet, er tenkt i cedertre (eller lignende); dvs en svakt rødlig, tilnærmet kvistfri treflate med preg av møbelfinish (snarere enn av grov furu ). Det må vurderes hvorvidt treet bør svakt hvitpigmenteres for å oppnå et tilstrekkelig lyst interiør. Under den omtalte spalten er det tenkt at resterende stein fra dagens kirkemur gjenbrukes til som sokkelstein for det nye kirkebygget. Samme type stein er også tenkt trukket opp på utsiden av den østre trekantgavlen (innenfor den omsluttende glassmosaikkspalten). Innvendig gulv er tenkt i lys, slipt betong. Trappeanlegget og den tilhørende senkningen av terrenget mot vest utgjør en helhetlig, skulpturell bearbeiding av terrenget. De harde trappeflatene (skifer) går her sideveis over i tilsvarende terrengtrinn med grønt preg. På denne måten fremstår denne nye delen av omgivelsene som et bevisst utformet, menneskeskapt terrenganlegg (og ikke en som en tilfeldig/ kunstig del av et naturlig terreng). BÆREKRAFT Ved at prosjektet er utformet som en samlet form med relativt lite fasadeflate ift gulvareal, utgjør hovedgrepet et godt utgangspunkt for å oppnå et bærekraftig og energieffektivt bygg. Ved å bygge inntil den ene langsiden av det dagens kirkestue forbedres det energimessige utgangspunktet for dette bygget i vesentlig grad. Likeledes innebærer den nye underetasjen et stort areal med lav grad av klimapåkjenning og gunstige, stabile temperaturforhold. For å oppnå et godt resultat mht miljø/ bærekraft er det avgjørende at dette hensyntas og vektlegges i den videre prosjekterings og gjennomføringsfasen. FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLAN For at kirkerommet og dets østgavl skal få det nødvendige løft og vertikalitet, er det høyeste punktet mot øst trukket ca 1,5 m over regulert maks. høyde. Dette lille avviket er vurdert som helt uproblematisk i og med at kirkeanlegget ellers (først og fremst pga løsningen med underetasje) har en lav profil, godt innenfor reguleringsplanens høydebegrensninger. Ved at overskridelsen kun inntreffer i en spiss ( det er ikke her snakk om noe bredt tak eller veggparti ), er forslaget vurdert å være i tråd med reguleringsplanens egentlige intensjoner vedr. høyde og volumvirkning.

4 PERSPEKTIV KIRKEROMMET MOT ALTERET PLAN GALLERIETASJE 1:200 SNITT C C 1:200 SNITT A A 1:200

5 PLAN 1. ETASJE 1:200 PLAN 1. ETASJE KONSERT 1:200 PLAN UNDERETASJE 1:200 FASADE VEST 1:200 SNITT B B 1:200

6 FUNKSJON KIRKEROM MED BIROM Kirkerom med alle funksjoner Kirketorg Stol/Instrumentlager Sakristi Toalett Dåpsrom Vigsels og bønnekapell Kantorlager IKTrom / AVrom HCtoalett PROGRAM 580 m 2 50 m 2 15 m 2 3 m 2 8 m 2 4 m 2 NYTT 532,1 m 2 108,1 m 2 35,3 m 2 14,8 m 2 5 m 2 19 m 2 21,9 m 2 17,7 m 2 7,5 m 2 4,8 m 2 KIRKESTUA (Ombygging) KOMMENTAR Inkludert galleri Inkludert i B/Nfaktor i program På galleri i kirkerom På galleri i kirkerom Til sammen 700 m m 2 MØTEROM Ungdomsrom Møterom 1 Møterom 2 Øvelsesrom / lydmixrom Kontor frivillige Kopirom Kjøkken Lager kjøkken Garderobe Toaletter Lager 60 m 2 50 m 2 30 m 2 25 m 2 45 m 2 10 m 2 8 m 2 25 m 2 30 m 2 60 m 2 46,6 m 2 29,9 m 2 28,2 m 2 41,3 m 2 9,1 m 2 7,1 m 2 13,6 m 2 33,9 m 2 8,5 m 2 29,1 m 2 Utvidet eksisterende kjøkken I tidligere kirketorg i Kirkestua I tidligere kirketorg i Kirkestua Til sammen 323 m 2 235,8 m 2 71,5 m 2 BIROM Teknisk rom Kirketjener / verksted / utstyr Teknisk sentral Beredskapsrom Rengjøringssentral Lager 90 m 2 15 m 2 3 m 2 15 m 2 40 m 2 89,4 m 2 14,9 m 2 6 m 2 13,7 m 2 26,1 m 2 På galleri i kirkerom I vindfang Til sammen 183 m 2 168,2 m 2 SUM NETTOAREALER 1206 m ,2 m 2 71,5 m ,7 m 2 Sum nettoareal nytt + ombygget BRUTTOAREALER Underetasje 1. etasje Galleri 504,4 m 2 825,8 m 2 94,3 m 2 SUM BTA 1425 m ,5 m 2 AREALTABELL PERSPEKTIV MOT KIRKETORGET FASADE ØST 1:200 FASADE NORD 1:200

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Husmeny. Bygg din boligdrøm

Husmeny. Bygg din boligdrøm Husmeny Bygg din boligdrøm Det er ikke så langt fra barndommens drømmer til de voksne visjoner I prinsippet er det gjerne noe av det samme, fra den første tanken om en egen lekehytte, til du sitter sammen

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde 2014-06-23 A 2014-06-23 Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN 2014-05-19 Konsekvensutredning

Detaljer

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke.

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke. sivilarkitekt espen surnevik as MNAL www.espensurnevik.no espen@espensurnevik.no Tlf: 986 21 856 Org.nr: 998282705 Bankkonto: 3201 55 63701 Til: Våler kirkelige fellesråd Dato: 21/08/2012 Att: - 2012 01.

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer