FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt sentrale karaktertrekk ved den tidligere, tradisjonelle kirken som stod på stedet: Den høyreiste, lyse/hvite silhuetten bestående av hovedskipet med retning østvest og tårnet som den tydelige vertikalmarkeringen i enden av ankomstaksen fra vest. Den nye kirkens langside mot nord er plassert nøyaktig oppå det tidligere hovedskipets grunnmur (både mht retning, posisjon og lengde/hjørnepunkter). Det er prosjektets intensjon å på denne måten skape en opplevelsesmessig kontinuitet ift kirkens tidligere identitet og tilstedeværelse. Det er her ikke snakk om noen form for kopiering av spesifikke elementer fra den gamle kirken, men snarere en transformasjon og nyskapning av grunnleggende, generelle karaktertrekk ved den tidligere kirken; en fortsettelse av kirkens lange historie og spesielle betydning på stedet for (minst) like lang tid fremover. Volumet tegnes primært av den prosjektets omsluttende, knukne vegg og takflate. På vestsiden knytter nybygget med sitt jevnhøye kirketorgparti naturlig an til den eksisterende kirkestuens posisjon og gesimshøyde i det søndre hjørnet. I overgangen mellom kirketorg og kirkerom bretter den omsluttende takflaten seg opp over kirkerommets større høyde, for å så stige videre opp i selve klokketårnet i det nordvestre hjørnet. Ved at fasadelivet mot øst også i plan knekker i overgangen mellom kirkerom og kirketorg, dannes det en åpnende favn som en naturlig forplass (kirkebakke) til hele anlegget; et lunt uterom med fin utsikt og henvendelse mot kirkegården og landskapsrommet i vest, og med meget gode solforhold. På østsiden av kirkebygget samler (det ellers asymmetriske) volumet seg i en tydelig og rolig trekantgavl som klart tegner kirkens alter/korparti sett fra ankomsten fra sentrum. Mellom dette gavlpartiet og den eksisterende kirkestuen danner det nye, inntrukne mellomvolumet en naturlig ankomstsone for kirkeanleggets bruksinngang. HOVEDDISPOSISJON Kirkerommet et utformet som et svakt vifteformet areal plassert helt ut mot tomtens nordre avgrensning (mot den eldste delen av kirkegården), med tilhørende rom og funksjoner plassert i hovedsak langs motsatt side, mellom selve kirkerommet og kirketorget. Kirketorget utgjør bruksmessige selve sentralrommet i planløsningen; den sosiale møtesonen som både er et forrom (våpenhus) til selve kirkerommet, og som forbinder de nye arealene med de funksjonene i den eksisterende Kirkestuen. Dette arealet nås direkte både fra den naturlige bruksinngangen i øst og fra kirkebakke og prosesjonsinngang i vest. Kirketorget ligger rundt en mindre, sentral lysgård som både bringer dagslys inn i den indre del av planen, og som gir visuell og fysisk kontakt mellom byggets to etasjer. I dette knutepunktet er det opplevelsesmessig og fysisk korte avstander mellom alle viktige bruksfunksjoner i anlegget. Den sentrale lysgården vil danne et vakkert fokuspunkt for de ulike kommunikasjonslinjene i bygget; et stille opplevelsesrom som all aktivitet i bygget har kontakt med og orienterer seg i forhold til. Underetasjen rommer i hovedsak de programmerte funksjonene i avdelingene for møte og birom. TERRENGBEHANDLING OG UNDERETASJE KIRKEROMMET Den nye kirkens hovedplan knytter naturlig an til (den litt høyere liggende) kirkestuen i syd og (den litt lavere liggende) gamle kirkegården i nord; omtrent på samme nivå som (bare litt høyere enn) den gamle kirkens gulvplan. Men ved at byggetomten utgjør et høydedrag i omgivelsene, er det et potensial for å utnytte terrengfallet til å etablere en underetasje med naturlig lysinnslipp. Kirkerommet er utformet som et samlende og sakralt rom; et rom som på samme tid er både intimt / omsluttende og høyreist / himmelstrebende. Kirkerommet skal være godt for menneskene som bruker det (menigheten), men er også laget for møtet med det hellige; for Gud. For å skape en best mulig helhetsløsning har vi vist muligheten for å senke noe av terrenget i et begrenset parti knyttet til gangveien inn fra nordvest (på nedsiden av den eldste delen av kirkegården). En slik begrenset senkning (mindre enn en meter på det meste) har to fordeler: For det første vil det gi en mer behagelig og vennlig (ikke så avvisende ) terrengstigning opp mot kirkeanlegget sett fra sydvest. Og for det andre vil det kunne gi bedre dagslysinnslipp til, og utsyn fra den nye underetasjen. (Imidlertid er ikke den foreslåtte underetasjen avhengig av den viste terrengjusteringen, dersom det, mot formodning, skulle fremkomme vesentlige motforestillinger mot et slikt terrenginngrep.) Underetasjen får også dagslys via en liten lysgård midt i anlegget. Ved å plassere en vesentlig del av romprogrammet i underetasjen oppnår man både en kompakt funksjonsløsning og en begrenset volumstørrelse over bakkenivå. Ved at det ikke trengs å etableres en andre etasje (over terrengnivå) for kirkens bi/støttefunksjoner, er det mulig å beholde en dempet volumdannelse for de generelle funksjonene, slik at selve kirkerommet kan fremstå tydelig og høyreist. Kirkerommet er i plan utformet med en svak vifteform, hvilket gir et naturlig fokus og gode siktlinjer frem mot alter og korparti fra alle steder i kirkerommet. I og med at rommet har mindre bredde nærmest korpartiet, innebærer denne løsningen at kirkerommet oppleves som intimt også de ganger det er relativt få besøkende. (De fremre, kortere stolradene fylles lettere opp.) Som volum er kirkerommet asymmetrisk i bakkant, med sitt høyeste punkt dradd mot klokketårnet i nord. På denne måten er den innvendige mønelinjen tilnærmet parallell med byggets nordre langside, hvilket aksentuerer den historiske østvest orienteringen på tomten. Takformen stiger frem mot korpartiets karakteristiske trekantgavl. Dette innebærer at kirkerommets volum transformeres i byggets lengderetning fra den asymmetriske geometrien i bakkant til det helt avklarete og symmetriske korpartiet. Det høyreiste trekantmotivet er på samme tid både himmelstrebende og rolig, og representerer en tydelig identitet ift kristen symbolikk (Den hellige treenighet). Trekantgavlen utgjør fra innsiden en rolig, hvitpusset flate bak alteret. Det vil dermed være mulig å projisere bildefremvisning/ film direkte på veggen, på hver side av veggens vertikale senterlinje., uten forstyrrende lerret/ installasjoner. Projektor(er) kan plasseres på / integreres i galleriet på motsatt side, og styres fra AVrommet bak/ ved siden av orgelet.

2 PERSPEKTIV KIRKEROMMET FRA ALTERET SITUASJONSPLAN 1:500 SITUASJONSFASADE MOT VEST 1:500 PERSPEKTIV OVERSIKT FRA VEST Rundt den tette delen av trekantgavlen er det en glassspalte mellom gavlveggen og den omsluttende takskiven. Denne spalten, som er tenkt utført med farget glassmosaikk (kunstnerisk utsmykning), vil gi et kontrollert slepelys inn på hver side av korpartiet, uten problematiske blendingseffekter. Kirkerommet får primært dagslys bakfra, dvs gjennom glassveggen mot vest. Det er vist et visuelt filter bestående av skråstilte, vertikale trelameller på innsiden av denne veggflaten. Disse lamellprofilene vil danne et semitransparent sjikt som gir kontakt til kirkebakken utenfor og de flotte trekronene mot vest, samtidig som direkte sollys skjermes/ dempes innenfor det mest vanlige tidsrommet for gudstjeneste. Solstrålene vil primært reflekteres via lamellenes varme treflater og skape et mykt og behagelig lys inn i bakkant av kirkerommet. I bunn av kirkerommets langside mot nord (dvs i posisjonen for det gamle langskipet) er veggflaten ( skallet ) avsluttet i nivå med det opphevete korpartiet, slik at det dannes en langsgående, smal glassspalte nederst langs rommets primære gulvnivå. Denne spalten gir både dagslys til kirkerommet inn langs gulvflaten og visuell ( historisk ) kontakt med den gamle kirkegården utenfor. (For å oppnå den tilsiktede åpenheten i spaltemotivet, bør det overliggende takveggskallet her utføres som en selvbærende skive fra bønnevigselkapellet i bakkant til korpartiet i fremkant.) Orgelet er plassert i den høyere delen mot nord, under det utvendige klokketårnet, i forkant av galleriet. Orgelet står fritt fra byggets yttervegger, som et høyreist møbel i bakkant av kirkerommet. Mellom orgelet og gavlveggen mot vest (i forlengelsen av kirkerommets forromsone under galleriet) ligger bønne/vigselskapellet. Dette viktige, sakrale rommet har på denne både direkte nærhet til både selve kirkerommet og dets innganger fra hhv utvendig kirkebakke og innvendig kirketorg. Det er vist 60 plasser på galleriet og 440 plasser nede på hovedplanet, men det er fullt mulig å addere 1015 ekstra plasser på hovedplanet hvis ønskelig/ ved spesielle anledninger. For konsertsammenhenger (eller ved eventuelle andre tilstelninger) muliggjør kirkerommets vifteform en alternativ møblering der alle stolradene rettes opp i overensstemmelse med den ene (den søndre) halvdelen av normaloppstillingen (som også er lik galleriets stolrader). På denne måten vil det være mulig å etablere en konsertscene på den ene (den nordre) siden av korpartiet som hele salen ved slike anledninger naturlig rettes mot, uten å komme i konflikt med selve alterpartiet. FORHOLDET TIL DEN EKSISTERENDE KIRKESTUEN Den eksisterende Kirkestuen ønskes bevart, primært fordi det stadig er behov for de funksjonene som denne bygningen rommer. I og med at det tilgjengelige tomtearealet er svært begrenset, fremstår det som en opplagt løsning å knytte den nye kirken direkte til Kirkestuen, hvilket også har den store fordelen at alle rom og funksjoner knyttes nært sammen i et nytt, integrert kirkeanlegg. Ved å bygge seg inntil hele langsiden (nordsiden) av Kirkestuen oppnår man direkte sambruk av flere ulike funksjoner, hvilket utgjør et betydelig potensial for arealbesparelse: Det innvendige kirketorget kan på denne måten danne en naturlig møteplass/ forareal til både kirkerommet og dagens menighetssal. Ved å erstatte eksisterende vindusfelt mot nord (ut fra Kirkestuens menighetssal) med innvendige dørfelt, kan det etableres en stor grad av åpenhet og fleksibilitet mht sambruk av menighetssal og kirketorg. Dagens kirketorg i Kirkestuen kan dermed frigjøres til andre funksjoner. Dagens toaletter i Kirkestuen vil i den foreslåtte løsningen være direkte tilgjengelige fra både det nye kirketorget og trappen ned til underetasjen. Det er derfor ikke vurdert som noe behov for å doble denne kapasiteten innenfor de nye arealene. (I underetasjen er det dermed kun vist ett HWC + ett vanlig WC.) Kirkerommet har et mindre galleri i bakkant med sitteplasser som har meget fin oversikt og kontakt frem mot alter/korparti. Galleriet m/ tilhørende trapp danner på hovedplanet en forromsone innenfor vestgavlen og dens prosesjonsinngang. Denne romsonen knytter også sideveis direkte an til inngangen fra kirketorget i syd. På denne måten samles de to ankomstretningene inn til kirkerommet, hhv rett inn fra vest (prosesjonsinngangen) og fra siden (fra kirketorget), naturlig frem mot rommets sentrale altergang. PERSPEKTIV DEN GAMLE KIRKEN Dagens kjøkken vil likeledes være direkte tilgjengelige fra det nye kirketorget og trapp + heis ned til den nye underetasjen. Det synes dermed klart mer rasjonelt å heller utvide det eksisterende kjøkkenet enn å etablere ett helt nytt kjøkken i tillegg til det eksisterende. (En slik løsning vil både være mer kostnadseffektivt mht investering i utstyr/ innredning og mer funksjonell mht daglige innkjøp og organisering av mat, drikke og diverse kjøkkenforbruksvarer.)

3 FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEROMMET MOT ALTERET PERSPEKTIV KIRKEN FRA NORD AREAL / PROSJEKTØKONOMI MATERIALITET UTOMHUS Likeledes fremstår det som mer funksjonelt å ha kun en, romslig garderobe for hele anlegget, lett tilgjengelig fra inngangsparti, kirketorg og trapp/heis. (Den nye gardero ben foreslås etablert innenfor det arealet som frigjøres ved fjerningen av dagens kirketorg.) Det oppsatte romprogrammet angir en meget lav (urealistisk?) brutto/nettofaktor lik 1,18 (1425/1206). Men ved å utnytte mulighetene for sambruk med (og heller utvidelse av) de eksisterende funksjonene i dagens Kirkestue mener vi at alle de programmerte funksjonene er fullverdig ivaretatt innenfor den samlete arealrammen på 1425 kvm BTA. Den overordnete intensjonen er at anlegget skal ha bestandige materialer og overflater; materialer som har lite behov for vedlikehold, og som kan eldes med verdighet. Kirkens to forplasser, hhv kirkebakken (terrasse og trappeanlegg) mot vest og arealet foran bruksinngangen mot øst er tenkt utført med relativt lys skifer (Oppdal), liksom bunnen av den sentrale lysgården. Fasadene til dagens kirkestue består av tegl med en ganske sterk gulfarge. For å avstemme denne materialiteten ift nybygget, foreslås det å sekkeskure disse flatene, slik at de fremstår med et roligere og mer dempet preg. Det er også vist muligheten for å bygge om, og på denne måten visuelt forenkle dagens gesimsløsninger (takutstikk og vannrenner), ved å integrere disse innenfor selve bygningsvolumet. Disse mindre justeringene vil bidra til at konstellasjonen av nytt og eksisterende bygg fremstår som tilpasset hverandre og som en samlet arkitektonisk helhet. Det samlete, programmerte lagerarealet på 120 kvm (utenom kjøkkenlager) fremstår som veldig høyt, og dette tallet er derfor i vårt forslag trimmet til 93 kvm. Vi tror at dette vil være fullt tilstrekkelig for kirkeanlegget, men den endelige prioriteringen av ulike funksjonsareal vil selvfølgelig være opp til bruker og oppdragsgiver i den videre prosjekteringsprosessen. (Særlig fremstår det programmerte arealet for kirkerommets stollager vel stort. Med en rasjonell stabling av 8 stoler i høyden er det fullt realistisk å stable 440 stoler på 25 kvm netto, og det er vel i alle tilfelle svært sjeldent aktuelt med en slik fullstendig tømming av kirkerommet.) Også de programmerte møteromsarealene fremstår høye i sum, og vi tror derfor det her finnes et ytterligere potensial for arealbesparelse dersom det skulle vise seg nødvendig med kostnadsreduksjoner i den videre prosessen. I og med at den foreslåtte løsningen innebærer en såpass nær integrasjon av nye møteromsarealer og eksisterende forsamlingsrom (menighetssal), synes det realistisk å kunne oppnå en større grad av fleksibel sambruk mellom ulike møterom av tilsvarende størrelse enn det som er lagt opp til i romprogrammet. Utsiden av kirkens karakteristiske, omsluttende tak/veggskive er tenkt utført i smale bånd av natureloksert aluminium. Dette materialet er både høyst bestandig og har det lyse, nesten hvitaktige utseende som vil kunne oppfylle prosjektets intensjon om en nyskapning av den hvitmalte kirken i tre. Ved å etablere smale, vertikale striper av aluminium, gjerne med litt varierende bredder, vil man kunne få en moderne, unik flate som knytter an til omgivelsenes (og den tidligere kirkens) panelarkitektur. Gjennom å utføre aluminiumspanelene med avstivende, langsgående flenser som er brettet ut ift primærsjiktet (i stedet for mer konvensjonelt å være brettet inn) vil fasade/takflatene få en dempet, forfinet relieffvirkning som gjør at det ellers noe industrielle materialet oppfattes mer taktilt og mindre abstrakt. Materialet er både kostnadseffektivt og lett å bearbeide. Som kontrast til det hvitaktige yttersjiktet, er intensjonen at innsiden av det omsluttende skallet skal oppfattes som en varm treflate. Denne foringen, som også definerer og omslutter selve kirkerommet, er tenkt i cedertre (eller lignende); dvs en svakt rødlig, tilnærmet kvistfri treflate med preg av møbelfinish (snarere enn av grov furu ). Det må vurderes hvorvidt treet bør svakt hvitpigmenteres for å oppnå et tilstrekkelig lyst interiør. Under den omtalte spalten er det tenkt at resterende stein fra dagens kirkemur gjenbrukes til som sokkelstein for det nye kirkebygget. Samme type stein er også tenkt trukket opp på utsiden av den østre trekantgavlen (innenfor den omsluttende glassmosaikkspalten). Innvendig gulv er tenkt i lys, slipt betong. Trappeanlegget og den tilhørende senkningen av terrenget mot vest utgjør en helhetlig, skulpturell bearbeiding av terrenget. De harde trappeflatene (skifer) går her sideveis over i tilsvarende terrengtrinn med grønt preg. På denne måten fremstår denne nye delen av omgivelsene som et bevisst utformet, menneskeskapt terrenganlegg (og ikke en som en tilfeldig/ kunstig del av et naturlig terreng). BÆREKRAFT Ved at prosjektet er utformet som en samlet form med relativt lite fasadeflate ift gulvareal, utgjør hovedgrepet et godt utgangspunkt for å oppnå et bærekraftig og energieffektivt bygg. Ved å bygge inntil den ene langsiden av det dagens kirkestue forbedres det energimessige utgangspunktet for dette bygget i vesentlig grad. Likeledes innebærer den nye underetasjen et stort areal med lav grad av klimapåkjenning og gunstige, stabile temperaturforhold. For å oppnå et godt resultat mht miljø/ bærekraft er det avgjørende at dette hensyntas og vektlegges i den videre prosjekterings og gjennomføringsfasen. FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLAN For at kirkerommet og dets østgavl skal få det nødvendige løft og vertikalitet, er det høyeste punktet mot øst trukket ca 1,5 m over regulert maks. høyde. Dette lille avviket er vurdert som helt uproblematisk i og med at kirkeanlegget ellers (først og fremst pga løsningen med underetasje) har en lav profil, godt innenfor reguleringsplanens høydebegrensninger. Ved at overskridelsen kun inntreffer i en spiss ( det er ikke her snakk om noe bredt tak eller veggparti ), er forslaget vurdert å være i tråd med reguleringsplanens egentlige intensjoner vedr. høyde og volumvirkning.

4 PERSPEKTIV KIRKEROMMET MOT ALTERET PLAN GALLERIETASJE 1:200 SNITT C C 1:200 SNITT A A 1:200

5 PLAN 1. ETASJE 1:200 PLAN 1. ETASJE KONSERT 1:200 PLAN UNDERETASJE 1:200 FASADE VEST 1:200 SNITT B B 1:200

6 FUNKSJON KIRKEROM MED BIROM Kirkerom med alle funksjoner Kirketorg Stol/Instrumentlager Sakristi Toalett Dåpsrom Vigsels og bønnekapell Kantorlager IKTrom / AVrom HCtoalett PROGRAM 580 m 2 50 m 2 15 m 2 3 m 2 8 m 2 4 m 2 NYTT 532,1 m 2 108,1 m 2 35,3 m 2 14,8 m 2 5 m 2 19 m 2 21,9 m 2 17,7 m 2 7,5 m 2 4,8 m 2 KIRKESTUA (Ombygging) KOMMENTAR Inkludert galleri Inkludert i B/Nfaktor i program På galleri i kirkerom På galleri i kirkerom Til sammen 700 m m 2 MØTEROM Ungdomsrom Møterom 1 Møterom 2 Øvelsesrom / lydmixrom Kontor frivillige Kopirom Kjøkken Lager kjøkken Garderobe Toaletter Lager 60 m 2 50 m 2 30 m 2 25 m 2 45 m 2 10 m 2 8 m 2 25 m 2 30 m 2 60 m 2 46,6 m 2 29,9 m 2 28,2 m 2 41,3 m 2 9,1 m 2 7,1 m 2 13,6 m 2 33,9 m 2 8,5 m 2 29,1 m 2 Utvidet eksisterende kjøkken I tidligere kirketorg i Kirkestua I tidligere kirketorg i Kirkestua Til sammen 323 m 2 235,8 m 2 71,5 m 2 BIROM Teknisk rom Kirketjener / verksted / utstyr Teknisk sentral Beredskapsrom Rengjøringssentral Lager 90 m 2 15 m 2 3 m 2 15 m 2 40 m 2 89,4 m 2 14,9 m 2 6 m 2 13,7 m 2 26,1 m 2 På galleri i kirkerom I vindfang Til sammen 183 m 2 168,2 m 2 SUM NETTOAREALER 1206 m ,2 m 2 71,5 m ,7 m 2 Sum nettoareal nytt + ombygget BRUTTOAREALER Underetasje 1. etasje Galleri 504,4 m 2 825,8 m 2 94,3 m 2 SUM BTA 1425 m ,5 m 2 AREALTABELL PERSPEKTIV MOT KIRKETORGET FASADE ØST 1:200 FASADE NORD 1:200

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE 2 FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE LUX ØSTRE PORSGRU KIRKE 1 BESKRIVELSE ØSTRE PORSGRU KIRKE 1. Prosjektets visjon Østre Porsgrunns nye kirke skal fremstå som et moderne og velfungerende kirkebygg.- Et sted som ivaretar menighetens behov

Detaljer

pilegrimssenteret i røldal_treklang

pilegrimssenteret i røldal_treklang pilegrimssenteret i røldal_treklang Treklang søker å forene et komplekst romprogram med ulike brukergrupper under samme tak. Bygget utgjør både et definert endepunkt for de ulike tilreisende og et samlingssted

Detaljer

GSPublisherEngine 346.61.63.100

GSPublisherEngine 346.61.63.100 U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A KIRKE P MENIHETSHUS Menighetshuset har fått egen inngang også fra vest til side for kirkeadkomsten Den henvender seg på lik linje til den gamle kirkegården De to likeverdige inngangene er innvendig knyttet

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest). T r i n i tas Schirmers g BaptiStkirkefl Plan nn inger Utforming av planløsningene og den funksjonelle organiseringen er basert på romprogrammets målsetninger og forutsetninger. Hovedinngang til kirkerommet

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

UDLAND KIRKE. Haugesund PRESENTASJON

UDLAND KIRKE. Haugesund PRESENTASJON PRESENTASJON Fra nord-vest UDLAND KIRKE Haugesund ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Thomas Brekke Foto: Eirik Hustvedt, HECON Haugesund og arkitekten Fasade

Detaljer

NY HORISONT. -den nye kirken på Flekkerøy.

NY HORISONT. -den nye kirken på Flekkerøy. NY HORISONT -den nye kirken på Flekkerøy. Dette har vært viktig for oss: Plassering i landskap Forhold mellom gammelt om nytt Planløsning og funksjonalitet Bærekraft Økonomi lesning av tomt dagens plassering

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BYFORM OG ESTETIKK» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 10 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

BODØSJØEN BORETTSLAG PRESENTASJON Blokk K Av 1-7. Blokk I Av Blokk G Av Blokk H Av Blokk F Av

BODØSJØEN BORETTSLAG PRESENTASJON Blokk K Av 1-7. Blokk I Av Blokk G Av Blokk H Av Blokk F Av Blokk K Av 1-7 Blokk I Av 9-11 BODØSJØEN BORETTSLAG Blokk D Av 31-35 Blokk G Av 4-10 Blokk F Av 21-23 Blokk H Av 13-19 Blokk E Av 25-29 Blokk C Tv 1-7 Blokk B Tv 8-10 Blokk A Tv 2-6 PRESENTASJON 01.06.2017

Detaljer

- hytter i stavlaft og laftet tømmer

- hytter i stavlaft og laftet tømmer - hytter i stavlaft og laftet tømmer Hytter i tradisjonsrik norsk design i stavlaft og tømmer Frøystul... 3 Sunshovda...4 Grevsgard...5 Lie ell... 6 Store ell... 7 Trollset...8 Trondsbu... 9 Garen... 10

Detaljer

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON CASE-STUDIER/ INSPIRASJON FORORD I dette heftet har jeg samlet noen av de kirkene og byggene jeg har sett på for inspirasjon til oppgaven. Det består av faktaopplysninger, en tekst med beskrivelse av

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON PRESENTASJON STOKKA KIRKE Stavanger STAVANGER KOMMUNE, STAVANGER EIENDOM, PROSJEKTAVDELINGEN Tekst: Sivilarkitekt MNAL Laila Løhre Foto: InformasjonsPartner Bakgrunn Stokka kirke er utført i tre byggetrinn

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE JURYRAPPORT 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Porsgrunn Kirkelige Fellesråd har invitert til plan- og designkonkurranse for oppføring av Østre Porsgrunn

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com VILLA PÅ LAGÅSEN Bærum FILTER ARKITEKTER AS Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com 20 Boligen ligger på en flott naturtomt like nedenfor Nansens Polhøgda, omkranset av høye furutrær og med utsikt

Detaljer

Situasjonsplan 1:500

Situasjonsplan 1:500 Vi har studert tilbakemeldingene fra juryen og omarbeidet vårt forslag deretter. Hovedgrepene er som følger: Vi har organisert kirken rundt et sakralt kirkerom. ette kan utvides både inn i kirketorget

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

ORD LYS HUS. Hytte katalog. Klassiske og moderne hytter

ORD LYS HUS. Hytte katalog. Klassiske og moderne hytter ORD LYS HUS Hytte katalog Klassiske og moderne hytter NORD LYS HUS MODERNE HYTTER LEVERT SOM ELEMENT Hytter som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye hytter

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

SØREIDE SKOLE NOTAT REDEGJØRELSE ESTETIKK

SØREIDE SKOLE NOTAT REDEGJØRELSE ESTETIKK Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Oppdrag: 528107 Søreide skole Del: Dato: 2012-01-04 Skrevet av: Johan Løvstedt REDEGJØRELSE ESTETIKK SØREIDE SKOLE Hovedinngangen til Søreide skole (illustrasjon fra konkurransen)

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

Kontakt Gruppe 5 - Ark

Kontakt Gruppe 5 - Ark Kontakt Gruppe 5 - rk 6 2010 Ole Kristian Kråkmo rlend Uleberg Osnes Mikkel Haavaldsen Prosjektbeskrivelse Nye Stavne blir en arena som legger til rette for god sosial kontakt mellom brukere, ansatte og

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Prosjekt: Tiltakshaver: Prosjekterende: Dato: Tegning: Målestokk: Tegningsnr.:

Prosjekt: Tiltakshaver: Prosjekterende: Dato: Tegning: Målestokk: Tegningsnr.: U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS 1 MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN Tungenes og Tungevågen inneholder mange aspekter av den maritime historien. Selve naturen er tydelig til stede, som fjell og hav, men også i form av vær og vind. Det

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

Familieboliger i rekke Bogafjell B6. Areal 145 m2 og 156 m2

Familieboliger i rekke Bogafjell B6. Areal 145 m2 og 156 m2 Familieboliger i rekke Bogafjell B6 Areal 145 m2 og 156 m2 Bogafjell I nordvestskråningen på Bogafjell kommer den nye G5-utbyggingen. Området ligger flott til for familieboliger. Tilknytningen til Bogafjell-

Detaljer

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2.

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2. 180 WC 1,0 m 2 Trapperom 7,8 m 2 Entré 1,6 m 2 683 Terrasse 27,5 m 2 Stue 24,0 m 2 Kjøkken 12,7 m 2 A A 111 242 807 Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon N V Ø S Møneretning Takutstikk Bjelker/åpne vegger

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

PRESENTASJON VARDÅSEN KIRKE. Asker. Tekst: Sivilarkitekt MNAL Terje Grønmo, Østgaard Arkitekter AS. Foto: Terje Agnalt og Anniken Mjaaland 4 MUR 3/04

PRESENTASJON VARDÅSEN KIRKE. Asker. Tekst: Sivilarkitekt MNAL Terje Grønmo, Østgaard Arkitekter AS. Foto: Terje Agnalt og Anniken Mjaaland 4 MUR 3/04 PRESENTASJON VARDÅSEN KIRKE Asker Tekst: Sivilarkitekt MNAL Terje Grønmo, Østgaard Arkitekter AS Foto: Terje Agnalt og Anniken Mjaaland 4 MUR 3/04 PRESENTASJON Arkitektoppdraget med Vardåsen kirke i Asker

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget:

Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11. Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende opplysninger i saksframlegget: Protokolltilførsel til sak /11 i Hønefoss menighetsrådsmøte 31.05.11 Som medlemmer av Hønefoss menighetsråd vil vi fremme følgende protokolltilførsel til saken Vi vil protestere på en rekke feil og misvisende

Detaljer

fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess

fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess fra svømmehall til filmens hus RØD LØPER prosess Prosesshefte til masteroppgave i arkitektur Camilla Åseng og Karin Hylin Veileder: Finn Hakonsen NTNU, høsten 2014 INNHOLD 01 02 03 INTRODUKSJON TILNÆRMING

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 GJELDER Borgen skole. Solskjermingssystemer

Detaljer

VILLA AAS. enebolig i porebetong og glass Holmen, Oslo. 4mur+ KNUT HJELTNES SIVILARKITEKTER

VILLA AAS. enebolig i porebetong og glass Holmen, Oslo. 4mur+ KNUT HJELTNES SIVILARKITEKTER Fasade syd VILLA AAS enebolig i porebetong og glass Holmen, Oslo KNUT HJELTNES SIVILARKITEKTER 4mur+ Knut Hjeltnes, Hans-Kristian Hagen, Sieglinde Muribø og Nils Joneid samlet i Jørn Utzons Can Lis, april

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE

JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE Oppdragsgiver Lindås Kyrkjelege Fellesråd Dokument type Juryrapport Dato 10.05.10 JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE JURYRAPPORT /KNARVIK KYRKJE Revisjon Dato 2010-04-25 Utført av Gunhild Sundal Kontrollert av

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? prosjektsammendrag stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 ? OPPGAVE Hvordan

Detaljer