KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLEKS 116001 Kalfarveien 31, Bergen"

Transkript

1 KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Hordaland 1201/Bergen Pleiehjem for spedalske Kontorer/forskning/unde rvisning Verneklasse 1, fredning Bygningsoversikt, omfang vern Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr Kalfarveien 31, hovedbygning Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus / Kalfarveien 31, portnerb nord Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus / Kalfarveien31, portnerb syd Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus /1121 Vern kompleks Formål: Begrunnelse: Omfang: Verne den tidligere pleiestiftelsen for spedalske som et arkitektonisk, arkitekturhistorisk, institusjonshistorisk og forskningshistorisk viktig ledd i norsk historie og Bergens bybilde. Anlegget er meget representativt og fremstår som et vesentlig innslag i bybildet. Spesielt ved dette anlegget er også dets store medisinhistoriske betydning internasjonalt som base for oppdagelsen av leprabasillen. Det opprinnelige anleggets trebygninger (hovedbygning og portnerbolig nord og syd). Bygningenes eksteriør og interiør med opprinnelige konstruksjoner, vegger, dører og innredningsdetaljer. Utomhusanlegg: Hageanlegget rundt husene og frem til veiskjæring i nordvest, inkludert jernstakitt langs Kalfarveien (i gårdsrommet er ca halvdelen p.t. asfaltert til parkeringsplass). Beskrivelse kulturmiljø Anlegget utgjør et eget kulturmiljø med bygninger som lukker seg om to gårdsplasser og med eiendommens gamle parkanlegg i nordvest. I en større sammenheng utgjør det et vesentlig innslag i Kalfaret-området med mye verneverdig bebyggelse fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet preget av frittliggende boliger med hager. Eiendommen fremstår som synlig i vid omkrets fra vest og sydvest, over en høy skjæring mot jernbane- og godsområdet nedenfor. Side 1

2 KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen Eiendomshistorikk Tomten ble innkjøpt av staten fra gården Lungegården etter vedtak i 1851 og Etter hvert ble noe grunn innvunnet ved utfylling i Store Lungegårdsvann. I 1917 ble 70 kvm avstått til en mindre utvidelse av jernbanestasjonen (St. med. nr ). Ytterligere 4400 kvm omtales som ekspropriert av jernbanen i 1955 eller tidligere (St. meld. nr ). Anlegget sto ferdig i 1857 som pleieinstitusjon og komplement til Lungegaardshospitalet for spedalske som var reist på nabotomten få år tidligere og samtidig var under gjenoppførelse etter brann (revet 1957 for å gi plass til jernbanen). Navnet Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1 skyldes at tilsvarende statlige pleiestiftelser ved Molde og Trondheim (Reknes og Reitgjerdet) var planlagt som nr. 2. og 3. Arkitekt var Hans Hansen Kaas som i en periode praktiserte i Bergen. Anlegget er symmetrisk om en akse fra porten ved Kalfarveien i øst og ut mot Store Lungegårdsvann i vest. Det besto opprinnelig av den nåværende hovedbygningen for pasienter og voktere og de to mindre bygningene som flankerer porten og rommet boliger for ledelsen, apotek og noen lokaler for driften. Her var allerede fra begynnelsen et jernstakitt som lukket det østre gårdsrommet sammen med de to portbygningene. Disse portbygningene var og er forbundet med et mindre bygg med portrom i. Anlegget hadde opprinnelig også et badehus og to privetbygninger i midtaksen på vestsiden som sammen med et trestakitt lukket det vestre gårdsrommet. Badebygningen inneholdt også en såkalt Liigstue. Dette anlegget var uvanlig stort for en trebygning, og detaljeringen ble preget av en forholdsvis tidlig sveitserstil. Største endring i bygningsmassen før spedalskeinstitusjonen ble nedlagt rundt 1955 var innlegging av nye bad i kjelleren rundt 1900 og av priveter som tilbygg til hovedbygningen (de to utbyggene ved sidefløyenes vestre ender). Et funksjonærbad ble samtidig innredet i kjelleren i hver av de to portbygningene. Etter at disse nye badene var innredet, kunne de opprinnelige bygningene for bad og priveter på vestsiden av anlegget rives. I stedet ble det her oppført et likkapell med obduksjonsrom med mer (Sth. Med. No ) som ble revet igjen ca 1958 før oppføring av det nåværende verksted- og kontorbygget. Eldre foto viser at tårnet har vært forandret, muligens i forbindelse med en istandsettelse Sykehuset var planlagt for 280 pasienter i en tid da det var ca 3000 spedalske i Norge, hvorav de fleste på Vestlandet. Belegget var på det meste 279, men antallet sank raskt utover 1900-tallet. I 1955 var det bare 7 spedalske pasienter. I 1956 overtok Statens Attføringsinstitutt som i flere år også drev en mindre avdeling for de siste spedalske pasientene. Det ble gjennomført en rekke endringer da attføringsinstituttet overtok, først og fremst ved modernisering og oppussing samt riving av et mindre bygg og oppføring av verkstedbygget. Attføringsinstituttet hadde bygningene frem til 1990 da Statsbygg startet en omfattende rehabilitering og restaurering. Eksteriørene ble i mindre grad ble berørt, mens mange nyere endringer innvendig ble fjernet og interiørene delvis tilbakeført ved avdekking til opprinnelig tilstand, men tilpasset ny bruk. Dette ble gjennomført i etapper frem til Entra Eiendom overtok eiendommen ved opprettelsen av selskapet fra 1. juli Største leietaker er i 2008 Universitetet i Bergen med Institutt for samfunnsmedisin og Nasjonalt fødselsregister i hovedbygning og verkstedbygning, mens Fretex leier portbygningene til undervisningslokaler. I verkstedbygningen er dessuten et privat legekontor. Den unge legen Gerhard Henrik Armauer Hansen ( ) kom til Pleiestiftelsen i Armauer Hansen var motstander av den eldre teorien om at lepra var arvelig. Han hadde derimot tro på en teori om leprabasillen, og dette sto i sentrum for forskningen hans. Med moderne mikroskoper og forskningsmetoder kunne han snart underbygge teorien om at lepra var en smittsom sykdom. Armauer Hansen fikk med tiden stor internasjonal anerkjennelse for oppdagelsen av leprabasillen som ble epokegjørende for sykdommens behandling og helbredelse. I dag er Pleiestiftelsen et viktig monument over en medisinsk bragd og utgjør sammen med St. Jørgens Hospital i Bergen et vesentlig kulturminne om behandlingen av en tidligere svært utbredt og alvorlig sykdom. Verneverdige bygg Byggnr: GAB nr: Navn: Kalfarveien 31, portnerb nord Oppført: Byggnr: GAB nr: Navn: Kalfarveien 31, hovedbygning Oppført: Byggnr: GAB nr: Navn: Kalfarveien31, portnerb syd Oppført: Side 2

3 KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen Utomhusanlegg Elementnr: Elementnavn: Beskrivelse: Hageanlegg rundt hele anlegget, spesielt verneverdige er hageanleggene i nordvest for hovedbygningen frem til skjæring for Åsaneveien og i nordvestre del av sydvestre gårdsrom. Begge disse inneholder også en asfaltert parkeringsplass som kan fjernes eller endres. For øvrig kan endringer gjøres under hensyn til anleggets historie og stil. Elementnr: Elementnavn: Beskrivelse: Jernstakitt med spydformetete spiler og støpejernstolper langs Kalfarveien i hele eiendommens lengde, trolig det samme stakittet som ble satt opp samtidig med bygningene (nevnt i statens eiendomsfortegnelse 1862). Over Åsaneveiens tunnelmunning i nordvest er bare øvre del av stakittet synlig, nedstøpt i nyere betonggjerde. Anlegget sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Sett fra nord. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Flyfoto sett fra syd ca Hovedbygn. med vippevinduer og verkstedbygn. uten tilbygg på fremsiden. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Sett fra sydvest. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Side 3

4 KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen Hovedinngangen i midtaksen fra Kalfarveien. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Hageanlegget er i romantisk stil, og jernstakittet langs Kalfarveien er trolig det samme som omtales allerede i Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Hagen nordvest for hovedbygningen sett mot nord. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Hageanlegget sett mot nordvest fra hovedbygningen. Skjæring for Åsaneveien avslutter hagen bak buskene bakenfor gressplenen. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Side 4

5 KOMPLEKS Kalfarveien 31, Bergen Sydvestre gårdsrom sett mot syd med hage i fremre halvdel og asfaltert parkeringsplass i bakre halvdel. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Portbygningene sett fra syd. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sett fra nordvest i 1860-årene. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Opprinnelig grunnplan. Portbygningene nederst. Øverst de oppr. bygninger for bad og priveter som ble revet rundt Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Side 5

6 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: ENTRA GAB nr: Gnr/bnr: 166/1121 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Staten Hans Hansen Kaas Helse/pleie Undervisning/forskning Sykehus Regulering: Regulert: Kommunedelplan Fjellsiden Syd (2001): Offentlige formål Plan u. arb.: KDP Store Lungegårdsvann: Inngår som fredningsverdig i kulturminnegrunnlag Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og Sammendrag bygningsbeskrivelse Bygningen er oppført i to etasjer og har H-formet grunnplan med store sidefløyer som strekker seg fra Kalfarveien vestover mot Store Lungegårdsvann. Midtfløyen har en mindre tverrfløy i anleggets midtakse som rommer den tidligere spisesalen med den tidligere kirken, nå kantine, i etasjen over. Den har dessuten et diagonalstilt, firkantet tårn med pyramideformet hette. Utvendig dekor er i sveitserstil og konsentrert om gavlpartiene der det mange steder er benyttet et stående panel i trekantfeltene der panelbordene er avspisset nedentil. Gavlene har dessuten svevegavlsdekorasjoner i form av hanebjelker og hengesøyler der mellomrommene er ifylt med paneler med utsaget dekor, bl.a. sirkelmønster og trepassmotiver av gotiserende typer. Midtaksefløyens østfasade er spesielt rikt utformet som hovedinngang og kirkefasade med tre kolossalsøyler som bærer en rikere utformet gavldekorasjon. Her har vinduene dessuten bekroning av båndsagornamenter, mens de for øvrig er enklere, men i stor grad med vertikalpanelte brystninger under. Anlegget har en grunnflate på 1249 m2 og er bygget med kjeller av gråsteinsmur. Bygningene er oppført i laftet tømmer med horisontalt panel. Takkonstruksjonene består av enkle taksperrer med hanebjelker. Bygningen har fra begynnelsen vært seksjonert med to brannmurer i midtfløyen. De hadde opprinnelig dører av jern. Fløyene har sidekorridorer på gårdsidene. Se også Eiendomshistorikk under Kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Sammendrag bygningshistorie Det var plass til 7 pasienter på hvert av de 40 pasientrommene som var fordelt på begge etasjer og delt med mannsavdeling i syd og kvinneavdeling i nord. Det var fire store arbeidsrom som i likhet med spiserommene var adskilt for kvinner og menn. Kapellet lå i øverste etasje, på tvers av midtfløyen og markerte midtaksen med mennenes spisesal i etasjen under. Kjøkken og vaskerier for både oppvask og klær lå i kjelleren der det også var husholdningskjellere og vedopplag. På loftet var tørkeloft, klesloft for betjeningen, plass for pasientenes kleskister og dessuten lager. (Fortegnelse over Statens Eiendomme, Chra. 1862). Den store bygningen gjennomgikk gjennom årene en rekke mindre endringer og justeringer, mest med hensyn til sanitæranleggs utvikling, kjøkkenorganisering og arbeidsterapi. En større nyinnredning og endring ble gjennomført for Statens attføringsinstitutt i 1950-årene, men er i stor grad tilbakeført til mer opprinnelig tilstand i løpet av 1990-årene. Se også Eiendomshistorikk under Kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Sist oppdatert jce/niku Side 1

7 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Bygningshistorikk Oppført etter tegninger av arkitekt Hans Hansen Kaas Loddpipene erstattet med såkalte alminnelige skorstenspiper. Pasientrommenes tømmervegger panelt. (Statsbygg ferdigmelding 573/1999) Inneholdt nå også apotek og drengestue som var flyttet fra den ene portbygningen. Det nevnes også undervisningsrom og i kjelleren snekkerverksted og materiallager. (Sth. Prop. No ) To mindre tilbygg oppført utenfor kjøkkenet, et for rensing av fisk og et for lagring av kull. Gulv i kjøkken sementert. Ny vannledning i tilfelle brann. Tårnet reparert og lynavleder montert. (Sth. Prp. No ). Tårnet trolig endret ved denne reparasjonen. De to tilbyggene utenfor kjøkkenet senere revet Åtte rom innredet i sydøstre fløys 1. og 2. etasje og loft for å romme bibliotek og laboratorium som var overført fra Lungegårdshospitalet (trolig de nåværende minnerom for Armauer Hansen). Her ble også rom for fotografering av syke. Nå omtales også flere værelser brukt som kontorer, såkalte tjenerværelser og et skredderverksted. (Sth. Med. No ) To tilbygg oppført, et på manns- og et på kvinnesiden med seks priveter i 1. etasje og fem i 2. etasje (Sth. Med. No ). Sannsynligvis de tilbyggene som fremdeles finnes på gårdsidene ved vestre ender av nordre og søndre sidefløy. Der er det i nyere tid dessuten funnet spor etter priveter ved arbeider i gulvene Et funksjonærbadeværelse i kjelleren omgjort til et bad for tjenere og et for pasienter (Sth. Med. No ) Et værelse i hver etasje oppdelt i to mindre. Spisesalen på mannsiden (under kapellet i midtaksen) som også ble brukt til bønnestue, ble utvidet med 3 m til korridoren og tatt i bruk som spisesal for begge kjønn. (St. med. nr ) To sykeværelser i hver etasje avdelt i to mindre. Av disse ble seks innredet til celler for sinnsyke spedalske med såkalte sinnsykevinduer og to foreløpig tatt i bruk som enkeltværelser for betjening. Linoleum innlagt i sykeværelsene. (St. med. nr ) Fire sykeværelser innredet til bad, et i hver etasje på både manns- og kvinneside. Fem klosettrom innredet i 1. og 2. etasje slik at det nå var åtte for de syke og to for tjenerskapet. (St. med. nr ) Et tidligere snekkerverksted i nordre fløybygnings kjeller innredet til to beboelsesværelser med kjøkken og entre for betjeningen (St. med. nr ) Kirken var nå nedlagt og inndelt i seks rom som skulle benyttes av Attføringsinstituttet for Vestlandet. Flere pasientrom var delt i to med lettvegger. (St. meld. nr ) Omfattende fornyelser og nyinnredning i kjeller og begge etasjer til attføringsinstitutt med kontorer og internat for opp mot 100 klienter. Fullsprinkling. Taket omlagt og skorsteiner rettet opp. Nytt hovedinngangsparti i midtfløyen (utvendig trapp trolig fra denne tid). Lepraavdeling i nordfløyens 1. etasje med fire dobbeltrom, toalettanlegg, kombinert dagligstue og kirke, samt spiserom og anretning. De fleste tidligere pasientrom nå delt i to. Vinduene skiftet og delvis flyttet for bedre romutnyttelse. (St. meld. nr ). Arbeidene gjennomført uten særlige hensyn til bygningens historie og opprinnelige utforming og stil Rehabilitering med delvis tilbakeføring og nyinnredning av kontorer. Nyere platekledninger fjernet, nyere vippevinduer erstattet med nye i tilnærmet opprinnelig hovedform, men med isolerglass. Rehabilitering av de bevarte opprinnelige vinduene (i korridorene på alle tre sider av nordøstre gårdsplass). Det tidligere kapellbygget i midtaksen isolert utenpå tømmerveggene og opprinnelig panel gjenoppsatt. Kontorenes yttervegger forsynt med nytt lag panel. Nye skillevegger for kontorer oppsatt og mange nye dører til kontorene innsatt. Fem nye toalettkjerner installert. Gulv avrettet og oppforet for føring av el-installasjoner. Heis og inngang fra gårdsplass for bevegelseshemmede installert Kontorer i søndre og midtre fløys søndre del samt kantine i det tidligere kirkerommet og undervisningsrom i kjelleren ferdige Nordre fløy og midtfløyens nordre del sto ferdige i 1998 med bl.a. isolert loft, nye toalettsoner og balansert ventilasjon. I nordfløyen ble deler av tømmervegger og korridorens bjelketak avdekket. Portbygningen ble rehabilitert til kontorer og undervisningslokaler. Arkitektgruppen Cubus AS v/ Bertram Brockmann. (Statsbygg ferdigmelding 573/1999). Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Verne den tidligere pleiestiftelsen for spedalske som et arkitektonisk, arkitekturhistorisk, institusjonshistorisk og forskningshistorisk viktige ledd i norsk historie og Bergens bybilde. Anlegget er meget representativt og fremstår som et vesentlig innslag i bybildet. Spesielt ved dette anlegget er også dets store medisinhistoriske betydning internasjonalt som base for oppdagelsen av leprabasillen. Det opprinnelige anleggets trebygninger (hovedbygning og portnerbolig nord og syd). Bygningenes eksteriør og interiør med opprinnelige konstruksjoner, vegger, dører og innredningsdetaljer. Utomhusanlegg: Hageanlegget rundt husene og frem til veiskjæring i nordvest, inkludert jernstakitt langs Kalfarveien (i gårdsrommet er ca halvdelen p.t. asfaltert til parkeringsplass). Verneklasse 1, fredning Sist oppdatert jce/niku Side 2

8 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Interiør Beskrivelse: Dr. Armauer Hansens minnerom i østre ende av søndre sidefløy har godt bevarte interiører i trapperommet og i 2. etasje i et tilstøtende rom og tilhørende del av korridoren. Her vises trapperommet i 2. etasje. Beskrivelse: Del av korridoren i 2. etasje i Armauer Hansens minnerom. Beskrivelse: Arbeidsrommet i Armauer Hansens minnerom i 2. etasje. Beskrivelse: Kantinen i 2. etasje i midtfløyens tverrfløy, opprinnelig kirkesal. Beskrivelse: Del av korridor i 1. etasje i nordre sidefløy der opprinnelige tømmervegger og bjelkehimlinger ble avdekket i 1990-årene for nyere innkledninger. Beskrivelse: En del gamle dører er fremdeles på plass, men de fleste er skiftet ut. Beskrivelse: Stor grad av oppr. paneler på oppr. innvendige vegger og i himlinger i mange rom. Ytterveggene for det meste nypanelt i 1990-årene med staffpanel lignende det opprinnelige. Nye lettvegger deler gamle sykerom i flere kontorer. Beskrivelse: Typiske opprinnelige paneler i tidligere sykerom. Sist oppdatert jce/niku Side 3

9 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Midtfløyen sett fra syd med tverrfløyen der den oppr. kirkesalen, nå kantine, ligger i 2. etasje. Det var spisesal for mennene i 1. etasje og kjøkken i kjelleren. Brannseksjonering fra oppførelsestiden. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Midtfløyen med hovedinngangen sett fra nord. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Søndre sidefløy sett fra øst. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Hovedinngangen sett fra nordøst. Inngangsparti og trapp fra 1990-årene. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sist oppdatert jce/niku Side 4

10 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Nordre sidefløys østre gavlvegg. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Gammelt skap i korridor øst for kantinen, som har dannet modell for nye skap ved restaureringen i 1990-årene. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Plan 1. etasje. Øverst kjeller i portbygningene. Planen er ikke oppdatert. Bl.a. er tidl. spisesal midt i bygningen senere oppdelt i mindre kontorer. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Nordre sidefløy sett fra vest. Nyere altan med rampe i betong. Opphavsrett: Entra. Sist oppdatert jce/niku Side 5

11 BYGNING Kalfarveien 31, hovedbygning Plan 2. etasje. Øverst 1. etasje i portbygningene. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Trapperom øst i søndre sidefløy. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Plan kjeller. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Armauer Hansens minnerom. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sist oppdatert jce/niku Side 6

12 BYGNING Kalfarveien 31, portnerb nord Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: ENTRA GAB nr: Gnr/bnr: 166/1121 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Staten Hans Hansen Kaas Helse/pleie Undervisning/forskning Bolig Regulering: Regulert: Kommunedelplan Fjellsiden Syd (2001): Offentlige formål Plan u. arb.: KDP Store Lungegårdsvann: Inngår som fredningsverdig i kulturminnegrunnlag Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og Sammendrag bygningsbeskrivelse Halvdel av symmetrisk anlegg bestående av to bygninger bundet sammen av en lavere og smalere portbygning. Oppført i en etasje med saltak, i skrånende terreng slik at det er høy kjelleretasje mot gårdsrommet i sydvest. Trolig oppført i laftet tømmer. Utvendig panelt. Gjennomført detaljering i sveitserstil. Liten veranda ved nordvestre gavlvegg med utvendig trapp av tre i samme stil (fornyet få år før 2008). Nyere takark mot gårdsrommet. Se også Eiendomshistorikk under kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Sammendrag bygningshistorie Rommet opprinnelig forstanderens bolig med fire rom og kjøkken i første etasje, et kvistværelse, og i kjelleren portnerstue og kjellerrom for husholdning, vaskeri og rullebod. (Fortegnelse over Statens Eiendomme, Chra. 1862). Ark oppført på sydvestre takflate En del ominnredninger gjennom tidene. Hovedinngang fra Kalfarveien muligens omlagt (eldre tegning viser inngang fra portrommet, kan ha blitt endret i 1920 ved innlegging av vannklosett). Se også Eiendomshistorikk under kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Bygningshistorikk Oppført etter tegninger av arkitekt Hans Hansen Kaas Nå omtales også et pikeværelse på loftet (Sth. Prop. No ) Kjøkken og spiskammer i 1. etasje slått sammen til et værelse og nytt kjøkken innredet i den tidligere rulleboden i kjelleren (Sth. Prp. No ) Et rom avdelt i kjelleren og innredet til funksjonærbad (Sth. Med. No ) Vannklosett oppført som tilbygg i bindingsverk (St. med. nr ). Kan kanskje ha blitt utført i portbygget og trappen opp til leiligheten samtidig omlagt fra portrommet til ny inngangsdør direkte fra Kalfarveien I stedet for kjøkkenet i kjelleren ble et lite kjøkken innredet i 1. etasjes sydvestre hjørne og det tilstøtende værelse i sydøstre hjørne forlenget 1,8 m og innredet til spisestue (St. med. nr ) I stedet for kjøkkenet i kjelleren ble et lite kjøkken innredet i 1. etasjes sydvestre hjørne og det tilstøtende værelse i sydøstre hjørne forlenget 1,8 m og innredet til spisestue (St. med. nr ) Loftet innredet til separat leilighet med to rom, dusjbad og kjøkken slik at det nå ble to familieleiligheter, bebodd av personale ved attføringsinstituttet. (St. meld. nr ). Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Verne den tidligere pleiestiftelsen for spedalske som et arkitektonisk, arkitekturhistorisk, institusjonshistorisk og forskningshistorisk viktig ledd i norsk historie og Bergens bybilde. Anlegget er meget representativt og fremstår som et vesentlig innslag i bybildet. Spesielt ved dette anlegget er også dets store medisinhistoriske betydning internasjonalt som base for oppdagelsen av leprabasillen. Det opprinnelige anleggets trebygninger (hovedbygning og portnerbolig nord og syd). Bygningenes eksteriør og interiør med opprinnelige konstruksjoner, vegger, dører og innredningsdetaljer. Utomhusanlegg: Hageanlegget rundt husene og frem til veiskjæring i nordvest, inkludert jernstakitt langs Kalfarveien (i gårdsrommet er ca halvdelen p.t. asfaltert til parkeringsplass). Verneklasse 1, fredning Sist oppdatert jce/niku Side 1

13 BYGNING Kalfarveien 31, portnerb nord Interiør Beskrivelse: Preget av moderniseringer og endringer. Noen opprinnelige himlinger synlige i 1. etasje. Beskrivelse: Husets opprinnelige trapp i empirestil er fremdeles bevart. Beskrivelse: På loftet er noen eldre dører av forskjellig alder bevart, noen av senempiretype. Nordre portbygning t.h., sett fra nord. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sett fra syd. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sist oppdatert jce/niku Side 2

14 BYGNING Kalfarveien 31, portnerb nord Sett fra nordvest. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Plan kjeller. Nordre portbygn. t.v. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Plan 1. etasje. Nordre portbygn. t.v. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Plan loft. Nordre portbygn. t.v. Opphavsrett: Statsbygg ferdigmelding 573/1999. Sist oppdatert jce/niku Side 3

15 BYGNING Kalfarveien 31, portnerb nord Rom mot Kalfarveien i nordre portbygning. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Trapp i nordre portbygning. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Forskjellige dørtyper i loftsetasjen. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sist oppdatert jce/niku Side 4

16 BYGNING Kalfarveien31, portnerb syd Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: ENTRA GAB nr: Gnr/bnr: 166/1121 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Staten Hans Hansen Kaas Helse/pleie Undervisning/forskning Kontor Regulering: Regulert: Kommunedelplan Fjellsiden Syd (2001): Offentlige formål Plan u. arb.: KDP Store Lungegårdsvann: Inngår som fredningsverdig i kulturminnegrunnlag Vernestatus: Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og Sammendrag bygningsbeskrivelse Halvdel av symmetrisk anlegg bestående av to bygninger bundet sammen av en lavere og smalere portbygning. Oppført i en etasje med saltak, i skrånende terreng slik at det er høy kjelleretasje mot gårdsrommet i sydvest. Nyere takark mot gårdsrommet. Trolig oppført i laftet tømmer. Utvendig panelt. Gjennomført detaljering i sveitserstil. Liten veranda ved sydøstre gavlvegg, trolig noe yngre enn bygningen. Se også Eiendomshistorikk under kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Sammendrag bygningshistorie Hadde opprinnelig kjøkken og fire værelser hvorav ett ble benyttet av økonomen, to til apotek og ett til drengestue. På loftet et kleskammer og i kjelleren tre rom som ble brukt til oppbevaring av inventariesaker. (Fortegnelse over Statens Eiendomme, Chra. 1862). Også legebolig etter apotekets utflytting 1880, noe som førte til flere ominnredninger av kjeller og loft. Ark oppført på sydvestre takflate for utvidelse av legeboligen i En del ominnredninger gjennom tidene. Hovedinngang fra Kalfarveien muligens omlagt (eldre tegning viser inngang fra portrommet, kan ha blitt endret i 1920 ved innlegging av vannklosett). Se også Eiendomshistorikk under kompleks for fellestrekk og helhet i anlegget. Bygningshistorikk Oppført etter tegninger av arkitekt Hans Hansen Kaas Apotek og drengestue var flyttet ut slik at legen fra 1880 disponerte tre værelser til bolig (Sth. Prp. No ). I 1881 ble det i kjelleren innredet kjøkken, spiskammer og pikeværelse for legens leilighet ((Sth. Prp. No ) Pikeværelse innredet på loftet fordi pikeværelset i kjelleren hadde vist seg uegnet til bolig (Sth. Prp. No ) Ark oppført på taket for å innrede et barneværelse og et pikeværelse (Sth. Med. No ) Et rom avdelt i kjelleren og innredet til funksjonærbad (Sth. Med. No ) Vannklosett oppført som tilbygg i bindingsverk (St. med. nr ). Kan kanskje ha blitt utført i portbygget og trappen opp til leiligheten samtidig omlagt fra portrommet til ny inngangsdør direkte fra Kalfarveien. Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Verne den tidligere pleiestiftelsen for spedalske som et arkitektonisk, arkitekturhistorisk, institusjonshistorisk og forskningshistorisk viktig ledd i norsk historie og Bergens bybilde. Anlegget er meget representativt og fremstår som et vesentlig innslag i bybildet. Spesielt ved dette anlegget er også dets store medisinhistoriske betydning internasjonalt som base for oppdagelsen av leprabasillen. Det opprinnelige anleggets trebygninger (hovedbygning og portnerbolig nord og syd). Bygningenes eksteriør og interiør med opprinnelige konstruksjoner, vegger, dører og innredningsdetaljer. Utomhusanlegg: Hageanlegget rundt husene og frem til veiskjæring i nordvest, inkludert jernstakitt langs Kalfarveien (i gårdsrommet er ca halvdelen p.t. asfaltert til parkeringsplass). Verneklasse 1, fredning Sist oppdatert jce/niku Side 1

17 BYGNING Kalfarveien31, portnerb syd Interiør Beskrivelse: Bygningen var ikke tilgjengelig innvendig ved befaring 2008, men skal angivelig i stor grad være tilsvarende nordre portbygning, dvs. med preg av moderniseringer og endringer, men også med en del opprinnelige detaljer bevart. Søndre portbygning sett fra syd. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sett fra nord. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU Sist oppdatert jce/niku Side 2

KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen

KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 1 Hordaland 1201/Bergen Offentlig

Detaljer

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Undervisning Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 2 Oslo 301/Oslo kommune Teknisk

Detaljer

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 3 Oslo 301/Oslo kommune Offentlig

Detaljer

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 219/Bærum Planlagt som landsfengsel

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand Gårdsbruk og teglverk

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand

Detaljer

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse 1B Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høring av delplan av Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 22. juni 2010 KOMPLEKS 60 REGJERINGSKVARTALET,

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177, 62/400 405/177 AskeladdenID: 87590 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling

KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Skolehjem for jenter Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori:

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Storgaten 46 52 Larvik

Storgaten 46 52 Larvik Storgaten 46 52 Larvik En undersøkelse av personal- hage- og bygningshistorie. Foreløpig utkast Tilføyelse til Festiviteten et kulturhus i 200 år Vestfold avd. av Fortidsminneforeningen Utført med støtte

Detaljer

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sjømannskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene NORGE AS FORORD Prosjektet «Postens bygninger g jennom tidene» har vært et samarbeid mellom Posten og Riksantikvaren, prosjektet Statens kulturhistoriske

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177 400/14,56,177,181,209 /527 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre THINGVALLA TELLER 1 2 Masteroppgave i arkitektur NTNU Vårsemesteret 2010 Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre Forord Ved studiestart for vel fem år siden var det ingen

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Statsasyl Nåværende funksjon: Psykiatrisk sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt antall bygg:

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO

KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Politihus Nåværende funksjon: Politihus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Detaljer

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.0.00 Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen. INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Laksevåg gnr. 153 bnr. 1 m.fl. Laksevåg verftsområde Plan nr. 4002 0100 Rapport 3.1. Rapport 3.1

Laksevåg gnr. 153 bnr. 1 m.fl. Laksevåg verftsområde Plan nr. 4002 0100 Rapport 3.1. Rapport 3.1 Laksevåg gnr. 153 bnr. 1 m.fl. Laksevåg verftsområde Plan nr. 4002 0100 Rapport 3.1 Rapport 3.1 ANTIKVARISK DOKUMENTASJON AV BMV-LAKSEVÅG BYANTIKVAREN oktober 2005 FORORD Antikvarisk dokumentasjon BMV-

Detaljer

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 Status for SEFRAK-registrerte bygninger Nittedal kommune Akershus fylke 2006 2. omverv Forside: Skyset, foto KMK, 2007 Illustrasjoner: Med unntak for fotografier fra SEFRAK-registreringen

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer