MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN"

Transkript

1 MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN EN SKISSE AV EN BUDSJETTMODELL AV CHARLOTTE KOREN STATISTISK SENTRALSYRA OSLO

2 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 796 MAFO MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN EN SKISSE AV EN BUDSJETTMODELL AV CHARLOTTE KOREN OSLO 1979 ISBN

3 I INNLEDNING I dette notatet gis en oversikt over utformingen av MAFO Makromodell for Folketrygden Slik modellen nå foreligger, bør den prøves ut på data Erfaringer fra en slik uttesting kan gi opphav til endringer og utbedringer av modellen Formålet med modellen er å få bedre og raskere anslag for folketrygdens utgifter - et forsøk på prognoser på tall som seinere vil bli realisert i folketrygdens regnskaper Modellen skal både gi budsjettall til direkte bruk i trygdebudsjettet, og anslag for budsjettvirkningene av endringer i forhold som påvirker trygdens utgifter - feks budsjettvirkninger av endringer i grunnbeløp, særtilleggssatser ol Modellen vil gi anslag for årsbasistall for hvert enkelt år vi Ønsker prognoser for Det kan gis anslag både for årene etter siste regnskaps-statistikkår fram til i dag, og for år inn i framtiden I prinsippet kan modellen gi prognoser på ubegrenset sikt, men det er klart at anslagene blir mer usikre jo lengre inn i framtiden vi går Foreløpig dekker modellen bare folketrygdens alderspensjon Det vil seinere være aktuelt å utvide modellen til å omfatte også de øvrige pensjonene i folketrygden - i første rekke uførepensjonen og etterlattepensjonen Jeg har i utgangspunktet sett det som den vesentligste oppgaven å finne en enkel og oversiktlig måte å lage budsjettanslag på - slik at vi best mulig tar vare på den kunnskap vi allerede har om dagens og morgendagens pensjonister, samtidig som vi skal kunne variere en rekke størrelser som påvirker framtidens pensjonsutgifter Derfor kan modellutformingen foreløpig betraktes som en ramme som tar vare på og ordner de viktigste faktorene som påvirker pensjonsutgiftene - utmålingsreglene for pensjonen og tallet på pensjonister Jeg tror det er viktig å få opi) denne rammen først Videre utvikling får komme når vi vet mere om hvilke deler av modellen som er svake, og hvor vi enklest kan forbedre anslagene End ringer av modellen vil være relativt enkle å innarbeide, fordi jeg tror at denne rammen er fundamental i forhold silden virkelighet som skal beskrives Utbedringer og forandringer vil derfor komme innen rammen, ikke på tvers av den På denne bakgrunn har jeg gjort en del forenklinger ved utformingen av modellen, og sett bort fra enkelte forhold ved alderspensjonen som kompliserer Icostnadsberegningene Foreløpig er ikke ventetilleggsordningen innarbeidd Videre forutsettes det at alle pensjonister har full trygdetid Det blir heller ikke tatt hensyn til at pensjonsutbetalingen skal reduseres for pensjonister i institusjon Endelig vil beregningen av sluttpoengtallet bare gjelde fram til 1987 Disse forhold vil kunne innarbeides i modellen etter hvert - uten at hovedtrekkene berøres II HOVEDTREKKENE I MAFO Folketrygdens utgifter til alderspensjon vil avhenge av to forhold: utmålingsreglene for pensjonen, og tallet på trygdemottakere som har krav på pensjonen Det er derfor nærliggende å dele en makromodell opp i to deler: En beløpsmodell som beregner trygdeytelsen til den enkelte trygdemottaker som angitt ved utmålingsregelen, og en bestandsmodell som gir anslag for tallet på pensjonister Utmålt pensjon avhenger av enkelte kjennetegn ved trygdemottakeren og hans familie, som alder, antall barn, sivilstand og opptjente pensjonspoeng Ved å variere disse kjennetegnene, kan vi definere en rekke typepensjonister, og lar vi kjennetegnene gjennomløpe alle aktuelle verdier, vil vi i grove trekk få typepensjonister som dekker alle trygdemottakere Mikromodellen MIFO 1) beregner trygdeytelser til slike typehushold - for ønskede verdier på grunnbeløp, særtillegg osv Ved hjelp av MIFO *kan vi altså få beregnet pensjonene til pensjonister med alle aktuelle kjennetegnkombinasjoner, dvs for alle aktuelle typepensjonister For å kunne anslå budsjettall, må vi kjenne tallet på trygdemottakere med hver enkelt kjennetegnkombinasjon Anslag for tallet på trygdemottakere beregnes ved hjelp av bestandsmodellen som er nærmere diskutert i dette notatet Ved hjelp av bestandsmodellen kan vi altså få beregnet tallet på pensjonister med alle aktuelle kjennetegnkombinasjoner, dvs tallet på pensjonister som hører inn under hvert av de typehushold vi regner med 1) Modellen MIFO er foreløpig dokumentert i upublisert notat "ChKgh 3877 MIFO Mikromodell for folketrygden Dokumentasjonsnotat"

4 BELØPSMODELL BESTANDSMODELL BUDSJETTMODELL MIFO MAFO Type pensjonist Pens J onsytelser Antall pensjonister Millkr i , 1 = Budsiettansla& for 1979 CO Figur 1 Eks Enslig født 1910 med sluttpoengtall I I N I IN I NN III I 740 Eksogent: Grunnbeløp Pensjonsalder Særtillegg Inntektsutvikling etc I (i forhold til G) Fastsatt i I Formen på ytmålings-i Befolkningsprognoserl modellen: regler Forutsetning om I I I livsinntektskurven I I 1

5 9 Beregningene fra beløps- og bestandsmodellene kan gjøres uavhengig av hverandre Anslag for budsjettall framkommer enkelt ved å gange opp beløpet med bestand for hvert typehushold og summere, jfr fig 1 som antyder oppbyggingen av modellen III BELØPSMODELLEN Beløpsmodellen MIFO beregner utmålte pensjoner til typepensjonister ved gitt lovgivning Størrelsen på grunnbeløp, særtilleggssatser ol kan fritt varieres ved beregningene I store trekk kan vi si at pensjonen kan bestemmes når vi kjenner pensjonistens alder,familietype og sluttpoengtall MIFO kan beregne pensjonen for typepensjonister definert ved alle mulige kombinasjoner av disse tre kjennetegnene I beløpsmodellen lar vi dem anta følgende verdier: Alder: - Født før Hvert hele fødselsår fra 1898 Familietype: - Enslig med evt egen tilleggspensjon - Etterlatt med evt arvet tilleggspensjon - Gift med pensjonist - Gift og forsørger ektefelle - Gift med selvforsørgende Nå vil "Gift med selvforsørgende" få pensjon etter samme utmålingsregler som "Enslig etc" Jeg finner det likevel hensiktsmessig å beholde skillet etter sivilstand Sluttpoeng: - Intervaller på 14 pensjonspoeng Det er særlig viktig med en fin oppdeling omkring de sluttpoengtall som svarer til fullt særtillegg For de høyeste poenggruppene kan oppdelingen gjøres grovere For å ta hensyn til at antallet poengår varierer innen et fødselskull, kan det'være aktuelt å erstatte de faktiske sluttpoengtall med gjennomsnittlig opptjent poeng over alle mulige opptjeningsår, som foreslått i avsnitt V5 Når MIFO brukes til beløpsmodell, benytter vi oss av de enkelste tabellene programmet kan gi, nemlig tabeller over ytelser gruppert etter kull, pensjonspoeng og familietype Tabell 1 viser en del av en slik tabell, tilleggspensjonen 1976 for enslige Skulle denne tabellen brukes til prognoser, måtte den utvides til å gjelde flere fødselskull Fordelingen etter sluttpoengtall kan gjøres finere, hvis vi trenger mer nøyaktige anslag Tilsvarende tabeller kan tas ut for de andre delene av alderspensjonen: - Grunnpensjon - Forsørgingstillegg - Tilleggspensjon - Særtillegg Kompensasjonstillegg - Sum pensjon for alle typepensjonistene - for hvert prognoseår eller beregningsalternativ Vi kan legge merke til at de fleste valgmulighetene i MIFO også gjelder MAFO Siden MIFO kan utføre skatteberegninger, vil også MAFO kunne gi anslag for samlet utliknet skatt på pensjonistene Dette gir os muligheten til å beregne provenyvirkninger av endringer som påvirker skattegrunnlaget, som feks endringer i særfradraget En slik utvidelse av modellen vil imidlertid avhenge av at vi kjenner pensjonistenes øvrige inntekter utenom pensjonen

6 10 Tabell 1 Alderspensjonen 1976 Enslige Beregninger til test av MAFO Tilleggspensjon, kroner Sluttpoengtall Alderskull , ,75 *00 * , , , , ,25 **** *** ,75 øø , , , , , IV BESTANDSMODELLEN MAFO-beregningene trenger tabeller over tallet på pensjonister innen hvert kull fordelt etter familietype og sluttpoengtall Det er bestandsmodellen som skal gi anslag for disse tallene for hvert prognoseår Bestanden av pensjonister i prognoseårene vil bestå av to hovedgrupper, nemlig (i) personer som allerede i dag er pensjonister og (ii) personer som vil bli pensjonister i framtiden Datagrunnlaget og framføringsproblemene er forskjellig for de to gruppene, og vil i det følgende bli behandlet hver for seg 1 Framføring av kull som allerede er pensjonister Datagrunnlaget for personer som i dag mottar pensjon hentes fra RTV's pensjonsregister I teorien skal pensjonsregisteret omfatte hele befolkningen over 67 år (Med unntak av dem mellom 67 og 70 år som venter med å ta ut pensjon, men disse ser vi foreløpig bort fra) Av dette registeret kan vi stille opp en statistikk over antallet pensjonister som har hver enkelt av modellens kjennetegnkombinasjoner, altså antallet fordelt etter kull, familietype og pensjonspoeng Statistikken vil gjelde for et visst tidspunkt, feks siste årsskifte Bestandsmodellen skal altså framføre statistikken år for år Kullene reduseres år for år gjennom dødsfall For hvert prognoseår vil det totale antall pensjonister i hvert kull kunne hentes fra Byråets befolkningsframskrivning Men vil fordelingen av de gjenlevende etter feks pensjonspoeng holde seg uendret? Spør:målet er mao om dødeligheten er uavhengig av de andre kjennetegnene ved pensjonisten La oss først se på pensjonistenes fordeling etter inntekt Tabeller i RTV's årsmeldig over tilleggspensjonens fordeling for hvert kull, viser en minimal endring i inntektsfordelingen fra år til år Se feks på kullene født 1903 og 1904 i oppstillingen nedenfor etter andelen med tilleggspensjon av en viss størrelse Tabellen gjelder menn Kull År K i 1 d e: RTV's årsmeldinger Andel av pensjonistene som mottar tilleggspensjon etter størrelsen på denne 001G 026G 031G 041G 061G I alt -025G -030G -040G -060G og over 0,75 0,30 0,13 0,23 0,09 0,75 0,29 0,13 0,23 0,09 0,75 0,24 0,05 0,13 0,23 0,09 0,75 0,25 0,05 0,13 0,23 0,09 0,75 0,31 0,12 0,23 0,09 0,79 0,27 0,11 0,24 0,17 0,80 0,23 0,05 0,11 0,24 0,17 0, ,05 0,11 0,24 0,17

7 På denne bakgrunn er det forutsatt i modellen at inntektsfordelingen for hvert kull, dvs fordelingen etter sluttpoengtall, holdes uforandret etterhvert som kullet reduseres ved dødsfall La oss videre se på fordelingen etter familietype, dvs sivilstand, forsørgelsesbyrde oa Følgende fem familietyper dekker alle muligheter (når vi ser bort fra pensjonister som forsørger barn) a) Enslige og etterlatte eventuelt med egen tilleggspensjon b) Etterlatt med arvet tilleggspensjon (her kalt "enker") c) Gift med pensjonist d) Gift og forsørger ektefelle e) Gift med selvforsørgende ikke-pensjonist Fra ett år til det neste kan det skje en rekke overganger melloin disse familietypene På firgur 2 er det tegnet opp alle overganger som normalt bør kunne forekomme Figur 2 Overganger mellom familietyper ÅR 1 ÅR 2 a) Enslige og etterlatte eventuelt med egen tilleggspensjo a) Enslige og etterlatte eventuelt med egen tilleggspensjon ) Etterlatt med arvet tilleggspensjon (her kalt "enker") b) Etterlatt med arvet tilleggspensjon (her kalt "enker") Gift med pensjonist c) Gift med pensjonist d) Gift og forsørger ektefelle d) Gift og forso5rger ektefelle Gift med selvforsørgende ikkepensjonist e) Gift med selvfors(brgende ikkepensjonist Død En del av disse overgangene skjer antagelig sjelden, feks at en enke som har arvet tilleggspensjon etter sin mann,gifter seg og forsørger sin ektefelle Enkelte overganger kan aldri skje, feks at en enke blir enslig Hovedstrømmene vil nok gå enten til "død" eller til samme familietyper som i forrige periode Men vi vet også at pensjonister med yngre ektefeller (forsørget eller selvforsørgende) om noen år vil være gift med en pensjonist (om helsa holder) Og vi vet at for hvert dødsfall blant gifte pensjonister, kan det oppstå en etterlatt som vil arve hans pensjon MAFO er basert på tabeller over tallet på pensjonister for hvert prognoseår, gruppert etter kull, familietype og pensjonspoeng I modellen behandles altså grupper av pensjonister av samme type og ikke den enkelte pensjonist og hans individuelle livsbane På denne bakgrunnen er det litt forstemmende å studere figuren ovenfor Figuren antyder et vell av mulige overganger, og gir lite håp om at bestandens sammensetning etter familietype på noen enkel måte kan avledes av forrige års sammensetning

8 12 Den ideelle måte å framskrive bestanden på er antagelig å simule;e utviklingen år for år ved hjelp av aldersspesifikke overgangssannsynligheter mellom familietypene og død Disse overgangssannsynlighetene måtte estimeres ved å følge utviklingen i pensjonsregisteret gjennom ett eller flere år og registrere tilgang, avgang og overgang for de enkelte familietypene Dette synes som et svært arbeid å sette igang I RTV planlegges et tilgangs-avgangsregister, men det foreligger ennå ikke data derfra som vi kan nyttiggjøre oss I Byråets befolkningsframskrivning er det ingen sivilstandsoppdeling I forbindelse med arbeidet med langtidsprogrammet ble det foretatt en oppsplitting av kvinnene etter status "ugift" og "gift" eller "før gift" Men denne oppdelingen går på tvers av våre familietyper, slik at vi ikke kan bygge videre på den Vi skal se på den enkleste måten å (prøve å) framføre bestanden på Fra pensjonsregisteret kan vi hente fram nettopp en slik statistikk som vi skal bruke i MAFO for de alderskull som allerede er pensjonister Fra denne statistikken kan vi beregne andel av hvert alderskull som faller inn under hver familietype Vi forutsetter så at disse andelene holder seg konstante Bruker vi disse andelene på befolkningsframskrivninger, får vi et 'anslag for pensjonistbestanden fordelt etter kull og familietype Denne metoden har åpenbare svakheter, idet den ikke tar hensyn til sammenhengen mellom to år - at bestanden et år kommer fra bestanden som var ett år yngre året før Metoden kan derfor gi umulige resultater, som at det et år finnes flere "aldri gifte" i et fødselskull enn i samme fødselskull året før Slike utslag kommer likevel bare når det er store variasjoner i kullenes størrelse og sammensetning Denne framføringsmetoden er lagt til grunn i MAFO inntil videre, men når mer omfattende data foreligger, vil dette valget kunne bli vurdert på nytt Gruppen "enker" faller i en klasse for seg Det er slik at gjenlevende ektefelle får 55 prosent av summen av egen tilleggspensjon og tilleggspensjonen etter avdøde, dersom denne er større enn gjenlevendes egen tilleggspensjon Tallet på enker og enkemenn som faller inn under denne ordningen vil følgelig avhenge av en rekke faktorer For det første må avdødes tilleggspensjon være minst 911 av gjenlevendes for at det vil lønne seg å erstatte egen tilleggspensjon med, arvet eller kombinert Og forholdet mellom de to tilleggspensjonene avhenger både av ektefellenes tidligere inntekter, og av aldersforskjellen mellom dem I dag er (som ventet) hovedtyngden av etterlattepensjonistene kvinner som arver tilleggspensjon etter sin mann Vi vil derfor se bort fra enkemennene når vi skal finne en framskrivningsmetode for denne gruppen Mange av dagens enker har hatt menn som er født så tidlig at poengopptjeningen og dermed tilleggspensjonen har blitt minimale I årene framover kan vi regne med en økning i tallet på enker som vil ha noe tilleggspensjon å arve, og en økning i denne tilleggspensjonens størrelse På den annen side kan vi vente en økning i tallet på enker med egen tilleggspensjon av noen størrelse Anslag for arv av tilleggspensjon kompliseres ytterligere ved at det er mannens opptjeningstid som er bestemmende for enkens arvede pensjon To jevnaldrende enker med like inntektsforhold kan altså få ulik pensjon fordi mennene deres var født i ulike år Dette bryter med oppbyggingen av MAFO I MAFO deles pensjonistene etter fødselskull siden opptjeningstid er bestemmende for pensjonen men for enkene kan altså pensjonen svare til pensjonen for et annet kull, varierende med aldersforskjellen i ekteskapet Denne aldersforskjellen er tenkt behandlet så enkelt som mulig Det er vanlig å anslå aldersforskjellen mellom ektefeller som gjennomsnittlig tre år Ved beregning av enkenes pensjon i modellen vil tre år bli lagt til enkens alder før pensjonen beregnes Enkene vil ellers bli behandlet i modellen på følgende måte: Når pensjonistbestanden skal framskrives, ser vi først på de to "familietypene" enslige og enker under ett Så gjør vi anslag utenfor modellen om hvor stor andel av disse som er enker med arvet pensjon Disse anslagene vil være basert på hvor stor andelen er i dag, og forventet endring i forholdet mellom ektefellers pensjoner Anslagene vil nærmest bli gjetninger,men det kan neppe s ettes opp noen enkel, formalisert modell som kan gi noe bedre Når først andelen enker er bestemt, lar vi inntektsfordelingen stå fast innen hvert fødselskull uavhengig av dødsfall og tilgang på nye enker

9 13 Kanskje forutsetningen om fast inntektsfordeling er spesielt tvilsom for gruppen enker? Hvordan vil enkenes inntektsfordeling være? Det er klart at de får høyere pensjon enn før de ble enker, for ellers hadde de valgt å beholde sin egen tilleggspensjon heller enn å arve Men det er ikke opplagt at enkene har høyere pensjoner enn de enslige pensjonistene med egen tilleggspensjon Hvis det er slik at enkestanden rekrutteres blant husmødre uten egen poengopptjening, mens_ugifte pensjonister har hatt inntekter omtrent på linje med de avdøde mennene, vil enkepensjonene ligge lavere enn andre ensliges pensjoner For gruppen enker vil det være en årlig avgang pga død, og en årlig tilgang pga ektefelles død Er det rimelig å tro at de nye enkene vil ha samme inntektsfordeling som de (jevnaldrende) som allerede er enker? Nå er ikke pensjonen avhengig av mannens dødsår - den blir beregnet som om han oppnådde å fylle 67 år, og årene etter pensjonsalderen gir ingen endring i sluttpoengtallet Men 'vi må anta at de i et fødselskull som blir enker først, jevnt over var gift med eldre menn enn de som blir enker seinere i livet Og mannens alder vil ha betydning for pensjonens størrelse Denne effekten vil likevel neppe gi store utslag på budsjettallene I første omgang vil vi se bort fra den - og altså regne med at inntektsfordelingen blant enker av samme fødselskull holder seg konstant Framføringen av kull som allerede er pensjonister kan oppsummeres slik: Vi har en statistikk over tallet på pensjonister etter kjennetegnkombinasjonen: Kjønn, alderskull, familietype, poenggruppe La oss se på hvert kjønn for seg selv Fra statistikken beregnes: k a (T) = andelen i alderskull k av familietype i = observasjonsår Det er slik at 5 E a k (T) = 1,0 i=1 Videre har vi innen hver familietype: b ik (T) = andel av familietype i og alderskull k som hører til poenggruppe j Har vi 20 poeng-- J grupper, skal 20 ik E b) = 1,0 j=1 J Statistikken er data for modellen Den blir brukt direkte til å finne kostnadsanslag for dette året (Hvis det finnes regnskap for året, vil vi videre kunne beregne korreksjonsbeløp) Andelene med de ulike kjennetegnskombinasjonene benyttes i framføringen av bestanden Hvilke forutsetninger er det så vi gjør om disse andelene over tid? For det første vet vi at inntektsfordelingen innen hvert alderskull og familietype ikke holder seg konstant over tid De ulike kullene har tjent opp poeng på ulike tidspunkt av livet, med ulike inntektsnivå og yrkesfrekvenser Vi vil altså ha: bik (T) i (T+1) b ik (T4 2 J J J Byråets befolkningsframskrivning vil gi tall for den samlede befolkning hvert prognoseår - for hvert alderskull Disse tallene viser også hvordan hvert fødselskull reduseres år for år ved dødsfall I modellen vil vi forutsette at dødeligheten er uavhengig av inntektsnivå Det vil altså si at inntektsfordelingen holder seg konstant ettersom et fødselskull eldes Vi kan skrive det som: ik ik+1 ik+2 b (T) = b (T+1) = (T+2) J J J for alle familietyper og alle inntektsnivåer (Alderskull k+1 er i år T+1 ett år eldre enn alderskull k var i år T Det vil si at vi følger ett fødselskull)

10 14 Når det gjelder fordelingen etter familietype, gjør vi en noe mer tvilsom forutsetning: Vi antar at fordelingen innen hvert alderskull holdes konstant Det vil si k ai (T) = a ḳ (T+1) = ai (r+2) - Fordelingen innen et fødselskull vil derimot kunne endres fra år til år Ved hjelp av disse forutsetningene kan pensjonistbestanden framføres fordelt etter alderskull, familietype og inntektsgruppe: Fra Byråets framskrivninger hentes anslag for den samlede befolkning (delt på kjønn) etter alderskull (fra 67 til 100) og prognoseår (fram til feks 2010) Ved hjelp av faste familietypeandeler deles alderskullene, for hvert poengår, opp i familietyper Så legges inntektsfordelingen inn, slik at denne fordelingen holdes konstant gjennom prognoseperioden for hvert fødselskull, og innen hver familietype i kullet 2 Prognoser for nye pensjonistkull Vi har tre kilder til data om disse kullenes, inntektsforhold: I hvert kull vil noen allerede være uførepensjonister og andre vil være etterlattepensjonister For disse to gruppene finnes inntektsopplysninger i pensjonsregisteret tilsvarende dem vi har for alderspensjonister Den største gruppen utgjøres imidlertid av personer som først blir pensjonister ved pensjonsalderen For disse vil RTV's poengregister gi opplysning om en betydelig del av deres krav på tilleggspensjon Det er viktig å ta vare på denne informasjonen For de uføre vil vanligvis overgangen til alderspensjonist ikke medføre noen endring i pensjonen For uføre som også har hatt inntekt i uføreperioden (poengregisteret gir opplysninger om uføres poeng opptjent av arbeidsinntekt), må sluttpoengtallet regnes noe om Bestanden av uføre kan så å si brukes direkte, og vil utgjøre en del av det nye alderspensjonistkullet For etterlattepensjonister som når pensjonsalder, blir pensjonen omregnet i de tilfeller egen (eller kombinert) tilleggspensjon er høyere enn den arvede Poengregisteret gir opplysninger om etterlatte pensjonisters egen poengopptjening Vi vil forutsette at etterlattepensjonistene ikke vil tjene opp ytterligere poeng fra i dag av og fram til egen pensjonsalder (Denne gruppen dreier seg vesentlig om enker i 60-årene som i dag ikke forventes å ha egen arbeidsinntekt)_ Bestanden av etterlatte kan altså så og si brukes direkte, og vil utgjøre nok en del av de nye alderspensjonister Den største delen av det nye pensjonistkullet vil komme fra inntektstakere som har hatt en viss poengopptjening Anslag for denne gruppen tar utgangspunkt i poengregisteret, som gir oppgaver over kullets poengopptjening fram til siste år det er fastsatt poeng for Den videre poengopptjening fram til pensjonsalder anslås på grunnlag av grunnbeløp og inntektsnivå de nellomliggende år, og visse forutsetninger om inntektsopptjeningen ved slutten av deres yrkesaktive periode i livet Hvordan dette kan gjøres, blir nærmere diskutert i neste kapittel Den siste gruppen av det nye pensjonistkullet utgjøres av personer som hverken er uførepensjonister eller etterlattepensjonister, eller har tjent opp egne pensjonspoeng (feks husmødre) Disse vil selvfølgelig få sluttpoengtall 0 Når kullet når pensjonsalderen, må vi altså stille opp en fordeling etter sluttpoengtall Fordelingen etter familietype bestemmes ved de aldersspesifikke familietypeandelene som er beskrevet under IV 1 foran Men det er foreløpig uavklart hvordan den simultane fordeling kan stilles opp for nye kull Poengregisteret gir dårlige anslag for sivilstand Kull som allerede er pensjonister og hvor vi kjenner den simultane fordeling etter poeng og familietype, vil ha en annen inntektsfordeling enn de nye kullene og kan ikke brukes direkte Foreløpig vil denne fordelingen bli satt opp etter skjønn Figur 3 gir en oversikt over hvordan bestanden av pensjonister og kull som nærmer seg pensjonsalderen blir framført ett år

11 Figur 3 år t år t+1 Kull født år: osv t - 65 gjennomsnittlig pensjonspoeng fastsette poeng for år t+1 gjennomsnittlig pensjonspoeng Statistikk basert på Poengregisteret r ØM ~111 MM ~NID » 0110O > P 4111 ~RIO t - 66 gjennomsnittlig pensjonspoeng fastsette sluttprengtall for nye pensj onis te sluttpoengtall t - 67 sluttpoengtall sluttpoengtall Statistikk basert på Pensjonsregisteret, pluss overført fra poengregisterstatistikk t - 68 sluttpoengtall sluttpoengtall OSV reduseres ved dødsfall Hvert rektangel inneholder tallet på trygdedepensjonister etter familietype og inntektsgruppe (inntekt er enten gjennomsnittlig pensjonspoeng etter sluttpoengtall)

12 16 V NÆRMERE OM HVORDAN FRAMTIDIGE SLUTTPOENGTALL KAN BEREGNES I BESTANDSMODELLEN Sentralt i MAFO står prognoser over tallet på pensjonister fordelt etter bla fødselskull og sluttpoengtall Vi skal her se nærmere på hvordan slike anslag kan stilles opp Sluttpoengtallet beregnes som gjennomsnittet av pensjonistens 20 høyeste opptjente pensjonspoeng Hvis pensjonisten ikke har tjent poeng i så meget som 20 år, bestemmes sluttpoengtallet som gjennomsnittet av alle hans pensjonspoeng Denne 20-års-regelen vil først komme til anvendelse for dem som går av med pensjon etter 1987, og i dette notatet vil jeg bare diskutere beregning av sluttpoengtall før 1987 For dem som blir pensjonister i framtiden, gir poengregisteret data om deres poengopptjening til nå Anslag for det totale antall sluttpoengtall hos de nye pensjonistkullene kan gis nokså enkelt på grunnlag av deres poengopptjening hittil og forutsetninger om utvikling i inntektsnivå og grunnbeløp Og da tilleggspensjonen er tilnærmet proporsjonal med poengopptjeningen, vil også budsjettanslag for tilleggspensjonen være relativt greie Fordelingen av sluttpoengtallene får først betydning for anslag for særtillegget Utgiftene til særtillegg avhenger nemlig av antallet tilleggspensjoner lavere enn fullt særtillegg, og størrelsen på disse tilleggspensjonene Siden særtillegget og minstepensjonene er så sentrale størrelser i pensjonssystemet, kan vi ikke nøye oss med anslag for summen av poeng, men må også anslå fordelingen av poengene, spesielt for de gruppene som har pensjoner like over minstepensjonen Et hovedproblem ved en metode til å fastsette inntektsfordelingen for fremtidens pensjonister, er dette: Ved poengopptjeningen hittil har målestokken endret seg fra år til år, idet grunnbeløpet ikke har endret seg i takt med inntektsutviklingen Derfor blir det vanskelig å trekke ut den faktiske inntektsutvikling som har skjedd fra det eksisterende datamateriale Det blir vanskelig å bruke trekk ved utviklingen hittil til prognosene, fordi de registrerte sluttpoengtall er fremkommet som gjennomsnitt av størrelser målt med varierende målestkk - gjennomsnittet kan ikke justeres når vi ikke kjenner de enkelte årenes bidrag En skikkelig analyse av hvordan inntektsopptjeningen foregår, må derfor gjøres direkte på oengregisteret - noe det ennå ikke har vært anledning til La oss se nærmere på poengregistret Dette registret inneholder altså kullene som ennå ikke har nådd pensjonsalder For hvert år registreres opptjent pensjonspoeng for hver enkelt trygdet I poengregisteret finnes ikke noe sluttpoengtall, men derimot en vektor over opptjent pensjonspoeng for hvert år siden 1967 For å få et inntektsbegrep å sortere etter, kan vi foreløpig beregne gjennomsnittlig pensjonspoeng hittil for den enkelte Ut av poengregisteret kan vi da få en tilsvarende statistikk som den fra pensjonsregisteret: tallet på trygdede etter kull, familietype og poeng Registeret, og vår statistikk, vil være oppdatert til året for siste avsluttede ligning Vi skal nå se hva som skjer med denne bestanden etter som årene går For det første vil kullene stadig reduseres pga dødsfall Antallet gjenlevende for hvert kull og år kan hentes fra Byråets befolkningsframskrivninger Hvert år vil et nytt kull slutte seg til pensjonistenes rekker Og hvert år vil de yngre kullene tjene nye pensjonspoeng Sluttpoengtallet som beregnes ved pensjonsalderen, vil avhenge av inntektsopptjeningen fra statistikkåret og fram til siste progndseår Nen når sluttpoengtallet først er beregnet, står det fast, uavhengig av inntektsopptjeningen blant ikke-pensjonister) Vårt problem er nå å anslå hvilke sluttpoengtall de kull som ennå ikke er pensjonister vil ende opp med Det er ikke tilfredsstillende å forutsette at sluttpoengtallet settes lik gjennomsnittlig pensjonspoeng fram til i dag Sluttpoengtallet vil avhenge åv formen på den enkeltes livsinntektskurve, og av utviklingen i grunnbeløp og inntektsnivå fram til prognoseåret Som nevnt er modellen i første omgang ikke tenkt brukt til særlig langsiktige prognoser, foreløpig fram til og ned 1986 For seinere år må nemlig anslagene for sluttpoengtall modifiseres Ved såpass kort sikt kan det seesbort fra store endringer i yrkesfrekvenser ol, fordi framføringen gjelder kull som allerede har passert 60 år I det følgende presenteres fire alternative forslag til hvordan vi kan anslå fordelingen av sluttpoengtallene i framtiden

13 17 1 Alle har samme form på livsinntektskurven I RTV's årsmelding gis oppgaver over poengopptjeningen for hvert alderstrinn fra 60 til 69 år for inntektsårene 1972, 1973, 1974, 1975 og 1976 I årsmeldingene gis tall for andelen av hvert kull som tjente opp pensjonspoeng, og gjennomsnittlig poeng for disse Ut fra disse oppgavene kan det beregnes gjennomsnittlig pensjonspoeng for hele kullet, inkludert de som 'ikke tjente opp poeng (Oppgavene fra årsmeldingene inneholder ikke personer som ble godskrevet pensjonspoeng etter særreglene for uføre Beregningene som her er gjort av hele kullets gjennomsnittlige pensjonspoeng, blir derfor unøyaktige, men kan likevel tjene som en illustrasjon av inntektsutviklingen ved økende alder) Setter vi pensjonspoenget for 60-åringer lik 100, viser figurene 4 og 5 hvordan inntekten, uttrykt ved gjennomsnittlig pensjonspoeng, faller etter som inntektstakerne blir eldre - vel å merke for tverrsnittsdata Kurvene viser et bemerkelsesverdig jevnt fall i gjennomsnittlig pensjonspoeng etter alder for årsklassene over 60 år Kvinnenes inntekter faller sterkest, gjennomsnittlig pensjonspoeng for 66-åringer er nesten halvparten av 60-åringenes Formen på kurven har variert lite fra 1972 til 19 76, når vi ser bort fra effekten av nedsatt pensjonsalder i 1973 For menn kan vi også se en tendens til at kurven faller stadig brattere fra 1972 til 1976 Dette kan føres tilbake til fall i yrkesfrekvensen Det vi har sett om fallet i gjennomsnittlig pensjonspoeng må kunne brukes når vi skal anslå den framtidige poengopptjeningen I første omgang kan vi benytte tall fra disse årene til å anslå hvor fort inntekten faller Men det er rimelig å tro at forhold som konjunkturer og arbeidstilbøyelighet blant kvinner vil påvirke inntektsfallet, og endringer i slike forhold kan legges inn i anslagene, om vi våger tallfeste dem Kurvene på figurene 4 og 5 gjelder gjennomsnittlig pensjonspoeng En enkel måte å framskrive poengopptjeningen på, blir altså å forutsette at inntektene for alle grupper faller like bratt som gjennomsnittet, uavhengig av inntektsnivå og familietype, men avhengig av kjønn Ved denne framføringsmåten vil alle inntektstakere fra samme kull og på samme inntektsnivå hittil få samme sluttpoengtall Dette gir enkle beregninger: Fra poengregisteret hentes statistikk over tallet på inntektstakere fordelt etter kull og inntektsnivå Beregningen av sluttpoengtallet kan simpelthen gjøres ved å regne om fra inntektsnivå til sluttpoengtall i gruppeinndelingen Tallet på pensjonister i hver gruppe står uforandret Livsinntektskurven basert på tverrsnittsdata viser hvordan inntekten varierer med alderen alene, og er renset for effekten av inflasjon, generell inntektsvekst og grunnbeløpsendringer De sluttpoengtallene som beregnes som beskrevet ovenfor blir altså en slags "fastpris-sluttpoengtall" I en MAFO-modell vil nettopp budsjettvirkningene av ulike inntektsutviklinger og grunnbeløpsreguleringer være interessante Den nominelle inntektsvekst og det årlige grunnbeløp må derfor være data ved den enkelte kjøring Ved hver kjøring må det beregnes en omregningsindeks slik at "fastprissluttpoengtallene" kan regnes om til gjeldende inntekts- og grunnbeløpskombinasjon Ovenfor er det beskrevet en enkel metode for hvordan de framtidige sluttpoengtallene kan anslås Nå over til svakhet 'og tvil Stiger eller synker livsinntektskurven? Tverrsnittsdata viser uten tvil at inntekten faller mot slutten av den arbeidsaktive perioden Ib Thomsen påpeker i et (upublisert) notat at tverrsnittsdata gjerne kan vise fall i inntekten selv om inntektene i virkeligheten har steget over tid for hvert enkelt kull Det er klart dette kan skje når vi har store generasjonsforskjeller Men når Thomsen skal påvise at livsinntektene faktisk har steget, bruker han data fra skattestatistikken over nominelle inntekter gjnnom 70-årene De kurvene som da framkommer har dessverre liten verdi, ettersom det meste av inntektsendringene i denne perioden skyldes en endring i pengeverdien Tor RØdseth hard Arbeidsnotat nr 70 fra Levekårsundersøkelsen sett på inntektsfordelingen for tre ulike fødselskull Hans hovedkonklusjon er at spredningen i inntektsfordelingen er større i begynnelsen og slutten av arbeidsaktiv periode enn i midten Spredningen skyldes for det meste at deler av det unge kullet ennå ikke har inntekt pga utdannelse,og fordi de eldre faller ut av arbeidslivet etterhvert Videre konkluderer han med at det er liten forskjell mellom kullene når det gjelder denne

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 33 Oslo Tlf.: (2) 11 67 7 Telefax: (2) 42 5 51 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/29 TYPEHUSHOLDSMODELLEN ODIN AV CHARLOTTE

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

FOLKETRYGDEN UTVIKLINGEN FRA 1967 TIL 1990 AV ELSE HELENA FLITTIG RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/14

FOLKETRYGDEN UTVIKLINGEN FRA 1967 TIL 1990 AV ELSE HELENA FLITTIG RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/14 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/14 FOLKETRYGDEN UTVIKLINGEN FRA 1967 TIL 1990 AV ELSE HELENA FLITTIG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3675-4 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer 93/24 August 1993 Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer av Bjart J. Holtsmark Forskningsavdelingen Seksjon for Økonomisk

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen

Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen 95/29 Rapporter Reports Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen Trygd og velferd Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Veier til gradert eller full uførepensjon

Veier til gradert eller full uførepensjon Veier til gradert eller full uførepensjon Leroy Andersland Espen Bratberg Astrid Grasdal Tor Helge Holmås Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 11-2012 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i.

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i. 1 Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM I............ 1 «i... i.. i. %. i. DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK I TRONDHEIM Sturta Nordlund Statens institutt for alkohol - og narkotikaforskning

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Pensjonssystem og privatsparing i Norge

Pensjonssystem og privatsparing i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 06.06.2011 Pensjonssystem og privatsparing i Norge Danny Andersen Veileder: Rolf Brunstad Masterutredning: Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen er

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

4/2006. Innvandrerne i det norske samfunnet. Lars Østby... 52

4/2006. Innvandrerne i det norske samfunnet. Lars Østby... 52 4/2006 Samfunnsspeilet 4/2006 20. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer