Årsmelding Stiftelsen Haugesjøen Sundgaten175, 5527 Haugesund Foretaksnr.: Telefon: Telefaks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Stiftelsen Haugesjøen Sundgaten175, 5527 Haugesund Foretaksnr.: 951 414 700. Telefon: 52 71 33 20 - Telefaks: 52 71 25 73"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Stiftelsen Haugesjøen Sundgaten175, 5527 Haugesund Foretaksnr.: Telefon: Telefaks:

2 Side 2 Oppsummering: ÅRSMELDING 2011 Stiftelsens hovedmål for 2011 har vært: Sikre stiftelsens økonomi etter krevende investeringer og driftsutfordringer i Befeste stillingen som tiltaksarrangør for NAV. Oppnådde resultater: Alle muligheter til prosjektstøtte fra offentlige og private kilder er fulgt opp og har gitt resultater. Det er inngått to nye sponsoravtaler og mottatt gaver fra to partnere. Det er gjennomført flere inntektskapende tiltak bl.a. for å finansiere skutedriften. Økonomistyringen er kontinuerlig fulgt opp med jevnlige rapporter og løpende kostnadskontroll. Regnskapssystemet er justert for å være enda mer presist på avdelingsnivå. Stiftelsen Haugesjøen har i 2011 fortsatt samarbeides på tvers av flere etater og forvaltningsnivåer for å kunne gi relasjonsskadd ungdom en formell kompetanse. Stiftelsen Haugesjøen har i 2011 opprettholdt funksjonen som tiltaksarrangør for 5 APSplasser godkjent av NAV Rogaland. Stiftelsen har fortløpende arbeidet med å utvikle kvalitetssikringssystemet Equass. Vår dokumentasjon vil bli sendt inn til godkjenning tidlig i Videreutvikle og kvalitetssikre skoledriften. Oppgradering av Trafikkhuset. Stiftelsen Haugesjøen har siden høsten 2010 hatt egen skoleavdeling og var godt fornøyd med det første skoleåret. På forsommeren 2011 bestemte Haugesund kommune seg for å gjennomføre en ny anbudsrunde blant eksterne leverandører av slike tjenester. Stiftelsen ble godkjent som tilbyder av heldags skoletilbud til elever som har behov for alternativt skoletilbud i kortere eller lengre perioder. Fra og med skoleåret 2011/2012 har imidlertid kommunen ikke hatt aktuelle kandidater. Stiftelsen har i 2011 gjennomført omfattende grunnarbeider som har knyttet eiendommen til kommunens vann- og avløpssystem. Innvendig har vi skiftet ut masse og bærende konstruksjoner for å kunne fullføre installasjonen av brannsikringssystem og byggingen av nytt sanitærsystem samt legge forholdene til rette for nytt kjøkken. Det er videre gjennomført omfattende vedlikeholdsarbeid på nordveggen og innvendig i byggets 2. etasje.

3 Side 3. Gjennomføre stiftelsens 30- årsjubileum. Markeringen av 30-årsjubileumet ble tonet ned av styret, men dog markert utad i forbindelse med landsmøtet i Norsk Fartøyvernforening i Haugesund i oktober og innad på julebordet for styret og de ansatte i desember. Organisasjonskart Stiftelsen Haugesjøen Styret Daglig leder og administrasjon Motorverksted Tiltaksavdelingen Arbeidsveileder/ mekaniker 5 APS tiltaksplasser Avdeling Sjøhus Tømrer/snekkerverksted. Arbeidsveileder/snekker Prosjektarbeid, restaurering. Oppstart Skuteavdeling Drift av Johanne Karine og Kaia. Arbeidsveileder Drift og vedlikehold skuter Grunnskole Lærer og miljøarbeider. 3 elevplasser. Oppstart

4 Side 4 Generelt om ungdomsarbeidet vårt. Gjennom 30 års virksomhet har Stiftelsen Haugesjøen i tråd med sitt formål gitt alternative opplæringstilbud til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Sosiale og emosjonelle vansker kan arte seg på ulike måter, for eksempel som utagerende atferd eller ved å isolere seg fra omverdenen. Denne gruppen trenger stabile og trygge omgivelser over tid for å kunne delta i faglig og sosial læring. Også fra skolene her på Haugalandet rapporterer mange lærere at omfanget av bråk, uro og utagerende atferd er økende, samtidig som de ikke føler at de har tilstrekkelig med kompetanse eller kapasitet til å møte utfordringene. Undersøkelser i norske skoler konkluderer med at mellom syv og tolv prosent av elevpopulasjonen i alderen år viser et såpass høyt omfang av uønsket atferd på skolen at det er rimelig å bruke betegnelsen atferdsproblem. Erfaringene viser at disse ungdommene har lett for å komme i siste rekke fra barneskolen av og forblir der opp gjennom hele skoleløpet. Mange av dem trenger mer tid for å motivere seg til et videre opplærings- og kvalifiseringsløp. De har dårlige skoleerfaringer og trenger ofte en viss modningstid før de er i stand til å nyttiggjøre seg opplæring som kan kvalifisere dem til arbeidslivet. Stiftelsen Haugesjøen tilbyr alternative opplæringsarenaer for skoleelever og for ungdom som er ferdig i skolen, men som trenger ytterligere kvalifisering for arbeidslivet. Som en alternativ opplæringsarena legger vi særlig vekt en mer praktisk tilnærming til læring. Opplæringsloven 2 3 gir skoleeier adgang til å bruke alternative opplæringsarenaer i enkelte tilfeller, særlig tiltak for en kortere tid for klassen eller basisgruppen. Enkeltelever kan også få opplæring et annet sted enn skolen eleven til vanlig går på, dersom dette er fastsatt i vedtak om spesialundervisning. I rundskriv Udir Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen gir Utdanningsdirektoratet retningslinjer for bruk av alternative opplæringsarenaer som en del av et vedtak om spesialundervisning (opplæringsloven 5 1). Direktoratet understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke hensynet til skolen eller kommunen som avgjør bruken av alternativ opplæringsarena. Eleven har fortsatt alle rettigheter og kommunen fortsatt alle plikter dersom en elev får tilbud i en alternativ opplæringsarena. En alternativ opplæringsarena er bare ett av flere tiltak i skolenes tiltakskjede for å realisere prinsippet om tilpasset opplæring. Det er en forutsetning for vårt arbeid med denne gruppen at elevene skal beholde tilhørighet til klassen i hjemmeskolen og at deltakelse skal være basert på reell frivillighet. I samarbeid med NAV tilbyr vi ungdom som er over 18 år en kartlegging av lese-, skrive- og regneferdigheter, motivasjon, oppbygging av selvtillit gjennom mestringsopplevelser. Vi kartlegger også kandidatenes interesser, orienterer dem om arbeidslivets spilleregler og veileder dem ved jobbsøking. Stiftelsen har inngått samarbeid med bedrifter som tar mot ungdom på slik utplassering Kortanes Kystkultursenter Sjøhusene på Kortanes, nordøst på Risøy, er blant de eldste og mest autentiske i Haugesund. Begge husene ble sannsynligvis bygget i 1840 og er dermed eldre enn selve byen. Haugesund fikk status som ladested først i Sjøhusene ble primært brukt som henholdsvis sildesalteri og som saltlager. Byen hadde den beste havnen for vårsildefisket i distriktet. Sjøhusene har en samlet grunnflate på ca kvm. Sjøhusene sentrale plassering og karakterisktiske profil gjør at de er å regne som maritime signalbygg i Haugesund.

5 Side 5 I dag brukes sjøhusene av Stiftelsen Haugesjøen. Trafikkhuset eies av Stiftelsen. Wrangelhuset, verkstedsbygget og Formannskapsboligen leier Stiftelsen av Haugesund kommune. Det foregår svært mange aktiviteter her knyttet til kystkultur og opplæring. Begge de verneverdige skutene, «Kaia» og «Johanne Karine», har sin faste kaiplass utenfor Wrangelhuset. Nord på Kortanes har «Ekar», en veteranfrakteskute fra 1915, sin faste kaiplass. Dugnadsgjengen omkring denne skuta er organisert som en selvstendig forening og vi har inngått samarbeidsavtale med denne. Trafikkhuset innholder undervisningslokaler, kantine, seilloft, kontorer og snekkerverksted, som alle er i daglig drift. Stiftelsen Haugesjøen har som hovedformål, i følge sine vedtekter, å aktivisere ungdom ved å drive yrkesmessig attføring og opplæring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk utbytte. Det skal legges vekt på kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og sjøhus. Kystkultursenteret på Kortanes skal være: Et skole- og opplæringssenter En aktivitets- og fritidsarena Et fartøyvernsenter Et samlingssted for kystkulturmiljøet i Haugesund En base for reiselivssatsning med gamle seilskuter Stiftelsen Haugesjøen har til sammen hatt åtte ordinært ansatte (7,2 årsverk) i løpet av 2011: Rune Endresen: Anne Gunn Antonisen: Erik de Jung Sverre Hansen: Roger Huke Mariusz Buryj Jan Martin Pedersen Tone Alendal Sander Skeie Hans Dalen Kamilla Snemyr Kjell Arild Andersen daglig leder. kontormedarbeider. koordinator tiltaksavdeling, skole og prosjekt. arbeidsveileder, avdeling skuter. arbeidsveileder, motorverksted Kortanes. arbeidsveileder, avdeling sjøhus, snekkerverksted. miljøarbeider, grunnskole lærer, grunnskole lærer, grunnskole, vikar lærer, grunnskole, vikar prosjektansatt prosjektansatt kontor

6 Side 6 1. Tiltaksavdelingen Årsverk Erik de Jong sluttet i stillingen som koordinator Anne Gunn Antonisen økte sin stilling og overtok deler av hans oppgaver fra samme dato. Kamilla Snemyr ble prosjektansatt som miljøarbeider for å hjelpe til med å ivareta våre arbeidsoppgaver innenfor kystkultur og ungdomsarbeid. Hun avsluttet sitt engasjement den... Kjell Arild Andersen ble prosjektansatt Hans oppgaver har vært: Equas, HMS og sikkerhetsstyrings dokument for fartøyene. Han sluttet i stillingen ved årsskiftet etter å ha sagt ja til et annet jobbtilbud. Ordinært ansatte i tiltaksavdelingen til Stiftelsen Haugesjøen utgjør til sammen 1,5 årsverk pluss administrasjon. a) Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk utførte årsverk. Avtale mellom NAV Rogaland Virkemiddelenhet og Stiftelsen Haugesjøen om 5 plasser med arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ble underskrevet av Torbjørn Lyssand fra NAV og daglig leder Rune Endresen fra Haugesjøen. Brukere Det har i alt vært 10 brukere av dette tilbudet på Stiftelsen Haugesjøen i løpet av Antall Fra Til Arbeidsveileder Sluttårsak Utplassert bedrift Mariusz med oppfølging Roger Utredning sykdom I tiltaket Roger Roger Avklaring, ikke arbeidsdyktig Roger Avklaring, klarte ikke å bruke tiltaket Roger Oppstart skole Roger Avklaring, klarte ikke å bruke tiltaket I tiltaket Sverre I tiltaket Roger I tiltaket Mariusz Alder og kjønnsfordeling for aktive pr Alder Mann Kvinne

7 Side 7 Det har vært ledige tiltaksplasser hos Haugesjøen gjennom store deler av året. I november økte antallet med henvendelser fra NAV og pr var det fullt. Antall ungdommer, inn og utskrivninger i 2011 (sammenligningstall år 2010) Antall ungdommer P.r (2) innskrivninger 7 (6) utskrivninger 5 (5) Pr (3) Antall i løpet av året 10 (8) Som det fremgår av denne tabellen, har det som nevnt totalt vært 10 brukere inne på NAV Haugesund sine APS plasser ved Stiftelsen Haugesjøen i Tre ungdommer var inne ved årets begynnelse og fem hadde tilbud ved Stiftelsen Haugesjøen ved årets slutt. Stiftelsen Haugesjøen har hatt et inntak på sju brukere i løpet av året, og det er skrevet ut fem brukere i løpet av året. b) Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har: Motorverkstedet: En arbeidsveileder 100 %. Opplærings- og reparasjonsarbeid. Fem APS plasser. En eller to deltagere kan iht. til interesse og karriereplaner overføres til: Sjøhus avdeling: Tømrer og snekkerverksted. Arbeider med rehabilitering, reparasjon og vanlig vedlikehold på bygningsmasse. Avdeling Skuter: Fartøyer og reparasjonsverksted. Arbeider med reparasjon og vanlig vedlikehold på fartøyer og småbåter. Alle avdelingene er lokalisert i Stiftelsens Haugesjøens lokaler på Kortanes, Haugesund. Se også organisasjonskart. c) Hvilken formell opplæring/kvalifisering/dokumenterbar kompetanse er tilbudt? Alle tiltaksdeltagere får etter endt tiltak et kompetansebevis og sluttattest fra Stiftelsen Haugesjøen som beskriver deltagernes arbeidsinnsats, fravær og arbeidsoppgaver. Stiftelsen Haugesjøene er godkjent som opplæringsbedrift i motormekanikerfaget, bilfaget (lette kjøretøy) og byggfag. I 2011 har det ikke vært inne lærlinger, men alle tiltaksdeltagere har hatt en individuell opplæringsplan basert på bestillingen fra NAV. Opplæringsplanen er delt opp i hovedmål, delmål og opplæringsmål for tiltaket. Hovedmålene skisserer opp de langsiktige målene (ordinært arbeid eller utdanning) samt regler for deltagelse i arbeidslivet (frammøte, egenmeldinger osv) mens delmålene er knyttet opp til NAVs bestilling (yrkesmål, interesser, helsebegrensninger, evner osv.) De konkrete opplæringsmålene er knyttet til arbeidet på motorverkstedet (maskin og verktøylære, praktisk matematikk, HMS arbeid) og til jobbsøking (skriving av jobbsøknader, utarbeiding av CV, søk i stillingsannonser m.m.).

8 Side 8 Opplæringen blir dokumentert i logg samt beskrevet i sluttrapport til NAV og i kompetansebevis /sluttattest til tiltaksdeltager.. d) Tverrfaglig samarbeid Stiftelsen Haugesjøen har et tett samarbeid med de ulike saksbehandlerne/rådgiverne ved NAV Haugesund. I tillegg har tiltaksavdelingen i 2011 samarbeidet med NAV Vindafjord, NAV Tysvær og NAV Karmøy. e) Resultater av APS-arbeidet * En av brukerne avsluttet tiltaket for å begynne i videregående skole. En av brukerne avsluttett i tiltaket for å få utredet og behandlet sin sykdom. * To brukere avsluttet i 2011, etter en kort avklaring hvor de ikke var i stand til å nyttiggjøre seg tiltaket. * En bruker avsluttet etter avklaring. Han søkes videre i mer varig tilrettelagt arbeid. Fem brukere fortsetter i Det er et fellestrekk ved brukerne som søker seg til Haugesjøen at de har lite skolegang og lite arbeidserfaring. Gjennomsnittsalderen på brukerne har i 2011 vært 24,5 år. Alle brukerne i 2011 har hatt et generelt behov for hverdagslivstrening. Arbeidet i 2011 har vært preget at ulik motivasjon og ulik vilje til aktiv deltagelse i arbeidslivet hos brukerne. Hovedmålet for tiltaket har vært å skape stabil arbeidssituasjon og en arbeidspraksis hvor deltagerne opplever mestring. f) Andre aktiviteter Storbymidler fra barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet gjorde det mulig for stiftelsen å arrangere kurs i båtførerprøven og et tre dagers seiltokt for brukerne høsten I samarbeid med NAV Haugesund ble brukere i tiltaket og andre ledige ungdommer invitert til å delta. Som en del av det samme storbyprosjektet arrangerte Haugesjøen fire skidager for tiltaksdeltagere vinteren Tiltaksavdelingen har i tillegg lagt til rette for at tiltaksdeltagere skal ta bilsertifikat. Tiltaksdeltagerne får bl.a. tid til å lese og til å ta kjøretimer i arbeidstiden. I tillegg har tiltaksavdelingen kjøpt en egnet personbil med tanke på øvelseskjøring og opplæring. 2. Skoleavdelingen Årsverk Haugesjøen skole har en lærer stilling 100 % og en miljøarbeider stilling 100 % i tilegg koordinator knyttet til administrasjon. Ansatte Haugesjøen skole 2010/2011 Tone Alendal 100 % lærer fra mars 2010 og ut skoleåret. Jan Martin Pedersen 100 % som miljøarbeider ut skoleåret. Erik de Jong 20 % skolekoordinator

9 Side 9 Koordinator skole, 20 % stilling, sluttet i sin stilling Daglig leder overtok fra samme dato koordineringen av skoledrift sammen med Hans Dalen. På grunn av langvarig sykemelding for lærer grunnskole, ble Sander Skeie og Hans Dalen ansatt våren 2011, for å ivareta undervisningen. I tillegg har daglig leder hatt ansvar for undervisningen i konkrete prosjekt. Oppsigelse av avtale og inngåelse av ny etter anbuds innlevering. Høsten 2010 kom det signaler om at inngodt skoleavtale var inngått uten at kommunen hadde lagt dette ut på anbud. Skoleavtalen ville derfor bli sagt opp og lagt ut på anbud. I desember samme år kom oppsigelsen som varslet. Haugesund kommune inviterte deretter til anbudskonkurranse april Vårt anbud ble levert innen fristen Stiftelsen Haugesjøen signerte ny rammeavtale for tilrettelagte skoleplasser. Rammeavtalen er knyttet til heldags skoletilbud for elever med behov for et alternativt skoletilbud i kortere eller lengre perioder i et nært samarbeid med hjemmeskolen. Da nytt skoleår startet høsten 2011, hadde ikke Haugesund kommune aktuelle kandidater. Pedagogisk plattform Elevplassene på Haugesjøen er ment for elever som har vanskelig med å tilpasse seg helt i den ordinære grunnskole. Denne elevgruppen vil erfaringsmessig ha behov for en undervisning som er sterkere preget av tema/prosjektarbeid enn ren klasseromsundervisning. Stiftelsen forsøker å legge til rette for tema/prosjektarbeid som i størst mulig grad ivaretar kravet til fag planene. Elevplassene ved Haugesjøen er for elever som er blitt utredet av PPT og som har individuelle opplæringsplaner (IOP). Det pedagogiske undervisningsopplegget ved Haugesjøen legger stor vekt på å utvikle elevens sosiale og praktiske ferdigheter. Målsetningen er samtidig at elevene skal få vitnemål med karakterer, men det forutsetter at elevene har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter jf. læreplanens generelle del: Å kunne uttrykke seg skriftlig. Å kunne lese. Å kunne utrykke seg muntlig. Å kunne regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Hovedmål for opplæringen på Haugesjøen At elevene utvikler sosiale ferdigheter At elevene føler mestring både faglig, sosialt og i praktisk arbeid. At elevene trives. At elevene får grunnleggende ferdigheter jf. læreplanens generelle del. At elevene fullfører grunnskolen med vitnemål. Skoleåret 2010/2011 Tre elever avsluttet grunnskolen på Haugesjøen våren Foresatte, repr. fra hjemmeskolene, ansatte fra Haugesjøen og elever hadde en formell avslutting med utdeling av vitnemål. To elever var søkt videre på videregående opplæring via særskilt opptak i februar. En elev ble overført til Fagerheim skole der det var ledige plasser.

10 Side 10 Antall ordnære elever på Haugesjøen Skoleåret 2011/12 *) Skoleåret 2010/ trinn trinn 2 elever 0 9. trinn 1 elev *) Pr årsskifte 2011/12 Samarbeid deltidselever En 10. klasse elev fra Haraldsvang ungdomsskole har fått anledning til å delta på aktivitetsdager (onsdager) på Stiftelsen Haugesjøen. En 9. kl elev fra Håvåsen ungdomskole har fått deltatt på aktivitetsdager (onsdager) med Stiftelsen Haugesjøen sin skoleavdeling. Denne eleven fikk fra høsten 2011 elevplass på Fagerheim skole. I sum har Haugesjøen hatt tilbud (deltid eller fulltid) for 5 elever fra grunnskolen i Haugesund i 2011.

11 Side 11 Rammevilkår Etter utvidelse og oppgradering av klasserommet, nye vinduer og hvitmalte vegger har klasserommet fremstått som et godt egnet rom for undervisning. Innkjøp og montering av flatskjerm på veggen har bidratt til at det er enklere å bruke data i fellesundervisning. Skolens reparasjonsverksted på Haugesjøen har blitt utvidet og oppgradert. Ny belysning og støpt gulv har gjort rommet mer funksjonelt. Verkstedet på Haugesjøens avdeling Årabrot har vært utgangspunkt for trialkjøring på onsdager. Dette har fungert bra. Bruk av «Jaktastua» i Trafikkhuset til frokost og lunsj fungerte bra. Skolehverdagen Skolehverdagen ble delt i to. Fram til lunsj (kl ) har klasserommet vært utgangspunktet for undervisningen. Hver mandag har vært øremerket prosjektarbeid med en praktisk og en teoretisk del. Hver onsdag gjennom hele semesteret har skolen hatt aktivitetsdag. I januar og februar ble aktivitetsdagen brukt i Røldal på brett, mens resten av semesteret ble delt mellom trial og bruk av båt. Trialkjøringen har foregått på Årabrot. Elevene har vært svært fornøyde med tilbudet. Elevene hadde en klar progresjon i alle aktiviteter. Elevene har brukt en del ettermiddager på verkstedet i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av trialsykler. Samarbeid med hjemmeskolene. Haugesjøen har samarbeidet med sosiallærere og kontaktlærere på hjemmeskolene, for hver enkelt elev. Samarbeidet med foresatte. Haugesjøen har hatt et godt samarbeid med de foresatte med møter i tillegg til telefonsamtaler. Fravær Elevene har generelt hatt lite fravær vårsemester høsten Antall elever vårsemester (sammenligningstall år 2010/2011) Antall elever Haugesjøen skole 3 (3) Tilleggselever deltid 2 (2) Fritid, tokt og 0 (9) båtførerbevis Antall i løpet av året 5 (14) Skoleåret 2011/2012 Det er ikke søkt inn elever for skoleåret 2011/2012.

12 Side Avdeling Sjøhus Avdeling sjøhus ble startet januar 2009 gjennom tilsetting av tømmermann, med restaurering som spesialitet. Arbeidet på avdelingen drives av penger som er tilgjengelig for de forskjellige prosjektene vi klarer å finansiere av eksterne midler. Avdelingen har og egen inntjening fra kundearbeid for å utfulle å skape en bedre økonomi. Avdelingen har og hatt utplassering av kandidater fra tiltaksavdeling. Da vi passerte tusenårsskiftet, ble det tydeligere og tydeligere at de gamle bygningene trengte et stort løft om de skulle holdes inntakt og sikret for fremtiden. I samarbeid med kommunen ble det derfor etter hvert igangsatt et arbeid som skulle ende opp i en samlet plan for hvordan dette burde skje. Vi valgte å legge til grunn en rehabilitering av byggene i små etapper. Takket vært fylkeskommunen RUP-midler fra og med 2007, klarte vi å komme i gang. I denne rapporten oppsummerer vi hva vi har gjort, og viser til hva som fortsatt må gjøres. Hva har skjedd? Forprosjektet i perioden la grunnlaget for en realistisk faglig arbeidsplan for fullstendig rehabilitering av Trafikkhuset og Wrangelhuset. På oppdrag fra antikvarisk sakkyndig i Haugesund kommune ble en bygningsmessig tilstandsvurdering og plan for restaurering av Wrangelhuset utarbeidet av Helge Schjelderup og Jarl Styve. Denne rapporten var klar i juni Stiftelsen søkte om tilskudd gjennom fylkeskommunens RUP-midler og fikk viktige bidrag herfra. Noen delprosjekter fikk finansiering fra Norsk Kulturminnefond. Ekstraordinære statlige penger i kjølvannet av finanskrisen gjorde det mulig for Haugesund kommune å kanalisere midler til første etappe av helt nødvendige brannsikringsarbeider på Kortanes. Her har også Stiftelsen UNI gitt et tungt bidrag. Vi har samarbeidet tett med sivilarkitektene i OPUS arkitekter. De har for første gang utformet det nødvendige tegningsmateriell for rehabilitering av Trafikkhuset. De brannfaglige vurderingene ble utført av NORFLAME AS. Fundamentering og ny bærende konstruksjon nord vegg Trafikkhuset, var en helt nødvendig opperasjon som ble gjennomført av Mariusz i løpet av Det ble gravd vekk og fjernet det som var igjen av gammel bunnstokk. Ny bunnstokk ble hogget til og tilpasset etter alle kunstens regler, før den ble satt på plass oppå ny grunnmur som ble støpt i høyde med terrenget. Her benyttet vi A. Helgeland Entreprenør som utførende entreprenør. På plassen mellom Trafikkhuset og Wrangell sjøhuset har Stiftelsen Haugesjøen gravd av gammel masse, for så å drenere og fylle på med pukk og sand som klargjøring for å legge skifer. Dette arbeidet ble fullført før årskiftet. Skiferen legges til våren. I Trafikkhusetes andre etasje er det gjennomført omfattende arbeider med utskifting av bærende konstruksjoner og nytt gulv i deler av etasjen.

13 Side 13 Bærende konstruksjon er tilbakeført med nye stolper, bjelker og tverrstag. Bildene viser østre del av takkonstruksjon indre del. Ytre del av dette taket er rehabilitert i et tidligere prosjekt. Stiftelsen Haugesjøen har i samarbeid med Haugesund kommune gjennomført omfattende arbeider for å få lagt inn offentlig vann og kloakkledning. Stiftelsen fikk samtidig for egen regning lagt ned strømkabel og gassledning i samme grøft. Ny vannledning var en nødvendighet for å få stort nok trykk til det nye sprinkleranlegget. Som et resultat av ny vann- og kloakkledning, kunne stiftelsen starte opp med rehabilitering/ombygging av sanitær og kjøkken. Dette arbeid er godt i gang, men framdrift må og tilpasses stiftelsens økonomiske situasjon. Haugesund Sparebank har vært en tung bidragsyter for å få dette til. En gave herfra gjorde det mulig å gjøre sanitærrom ferdige for montering av sanitærutstyr og gjennomføre elektriske installasjoner. Dette arbeidet er planlagt utført i løpet av januar Stiftelsen Haugesjøen har som målsetning at Trafikkhuset skal bli ferdig rehabilitert og tilpasset for formålet i perioden Deretter må vi ta tak i Wrangellhuset i samarbeid med Haugesund kommune.

14 Side Skuteavdelingen Sesongoppstart «Johanne Karine» hadde i 2011 en forholdsvis tidlig oppstart av sesongen. Skuta var klar til reiselivsmessen NTW i Haugesund den 4. april 2011, hvor vi hadde tre turer for deltagere på reiselivsmessen, oppdragsgiver var Destinasjon Haugesund og Haugalandet. Sesongen personer har vært med «Johanne Karine» på tur i sesongen Dette er økning på 80 personer fra året før. Tilbakemeldingene fra passasjerene er svært gode. En sjøreise med denne stolte veteranbåten gir en opplevelse av byen og kysten omkring som er unik og berikende. I inneværende sesong har vi gjennomført tre egne tokt, derav ett båtførertokt. I slutten av april gjennomførte vi tre dagers tokt i Ryfylke med studenter fra Høyskolen Stord/Haugesund. De fikk opplæring i seiling og sjømannskap. Gruppen var for stor til at alle kunne overnatte i båten, så noen fikk overnatte i medbrakt lavvo. Det er andre året på rad vi arrangerer tokt i samarbeid med HSH. Toktet ble meget vellykket og vi håper vi kan gjenta denne suksessen også til neste år. I mai gjennomførte vi for andre året på rad, tokt med studenter fra Karmsund Videregående Skole, som fikk sin undervisning om bord i Johanne Karine. De deltok som med seilere og fikk opplæring i sjømannskap. Havneturer til Vibrandsøy er gjennomført 6 lørdager i juli og august, med 3 avganger fra Rica Maritim, kl.12.00, og 14.00, siste retur fra Vibrandsøy kl Totalt 235 personer har deltatt. Stiftelsen Indre kai har hatt åpen kafe på Vibrandsøy ved alle avganger. Totalt er det gjennomført 57 turer i 2011 mot 41 turer i Fordeling av passasjerer og turer gjennom sesongen 2011 Antall turer Antall Tilleggsaktivitet passasjerer/gjester April Inkl. tokt Mai Inkl. tokt Karmsund Videregående skole Juni 4 90 Juli

15 Side 15 August September 4 94 Oktober Inkl. tokt NAV Båtførerprøve November Utvikling antall passasjerer/antall turer tre siste år Tekst Antall passasjerer Antall turer Markedsføring og seilingsplan Stiftelsen Haugesjøen har på sin hjemmeside egen seilingsplan som til en hver tid er oppdatert og viser ledig kapasitet. Dette har fungert meget bra. Bestilling av båtturer kan foretas direkte på vår hjemmeside til e-post adresse eller pr. telefon. Nettsidene har bidratt til å gjøre bestillinger og reservasjoner lettere både for administrasjonen og for kundene. I samarbeid med Haugalands Museet har vi annonsert lørdagsturene til Vibrandsøy i Haugesund Avis. «Johanne Karine» er også på Facebook. Her legger vi ut bilder og informasjon om skuta. Johanne Karine har pr. i dag ca 600 venner på facebook. Mannskap Johanne Karine har i inneværende sesong fordelt skipperansvar på 2 personer. Totalt 15 personer har vært benyttet som mannskapspool, alle med godkjent sikkerhetskurs og sertifikater. Stiftelsen Haugesjøen fortsetter med rekruttering av kvalifisert mannskap og skippere for neste sesong.

16 Side 16 Kommentarer sesongen 2011 Sesongen 2011 startet tidlig i april og siste turen hadde vi i midten av oktober. «Johanne Karine» har i inneværende sesong hatt en økning i antall turer, noe vi er meget fornøyd med. Vedlikeholdsarbeid på begge båtene blir kontinuerlig utført. På «Johanne Karine» er følgende reparasjon og vedlikeholdsarbeid utført innenfor tilgjengelige økonomiske rammer i 2011: Fornyelse av seilgarderobe er fullført Ny bom Midlertidig reparasjon av ror Gjennomført skipskontroll m/ sertifisering Reparasjon av sentralfyringsanlegg Vanlig vedlikehold av fartøy. På «Kaia» er følgende vedlikeholdsarbeid utført i 2011: Ombygging mast Nye stag/vant Vanlig vedlikehold av fartøy Gjennomført skipskontroll m/ sertifisering. KVALITETSSIKKERHETSSYSTEM Stiftelsen Haugesjøen har i hele 2011 jobbet med Kvalitetssikkerhetssystem for både «Johanne Karine» og «Kaia». Dette ble et offentlig krav for denne typen fartøyer fra og med sommeren Arbeidet med kvalitetssikkerhets system er meget omfattende, men vil i ettertid legge mal og være til god hjelp både for opplæring og vedlikehold. Sjøfartsdirektoratet har informert om nye forskrifter for historiske fartøyer, som skal tre i kraft Ny forskrift vil tilpasse regelverket mest mulig for fartøyene, og ikke omvendt, som nå hvor vi er sertifisert som ordinært passasjerfartøy hvor vi må søke dispensasjoner på krav som ikke kan tilpasses vårt fartøy. Stiftelsen søker kontakt med sjøfartsdirektoratet, for å delta i oppbygging av ny forkrift og klasse. Dette vil forhåpentligvis lette arbeidet for oss i forhold til personlige sertifikater. På den måten kan vi bygge en større mannskapspool og forbedre driften på fartøyene. Sesongen ble avsluttet med at vi fikk Årsmøte i Norsk Forening Fartøyvern til Haugesund. Årsmøte ble avviklet på Rica Maritim Hotel fra oktober. Totalt 85 delegater deltok og stiftelsen ble godt markert som vertskap. Styreleder Terje Emil Johannessen ønsket alle deltakerne velkommen til byens ved landsmøtets start; Rune Endresen var dirigent på landsmøtet og som avslutning på årsmøtet ble deltagerne fraktet til Vibrandsøy med «Johanne Karine» og «Kaia» for omvisning på Vikingeskipet «Dragen Harald Hårfagre». Værgudene sørget for kuling og regn, men det la ingen demper på medlemmenes interesse for det imponerende byggverket som nå gjennomføres i Haugesund.

17 Side 17 Fritidsaktivitetene på Haugesjøen 2011 Vinter: Aldersgruppen 14-16: 7 dagsturer til Røldal januar, februar og mars. (3 deltagere) Aldersgruppen 19-25: 3 dagsturer Røldal/Sauda. (5 deltagere) Vår: Aldersgruppen 8 9: Ro i skolen. To aktivitetsdager for tre fjerdeklasser fra Brakahaug og Hauge barneskole (ca. 50 deltagere). Aldergruppen 19 25: Trial, fiske og seiling. (5 deltagere) Høst: Aldersgruppen 19 25: Tokt med Johanne Karine 3 dager Båtførerprøvekurs (12 15 x 9 onsdager). (8 deltagere) Ro i skolen 14. juni 2011 arrangerte Stiftelsen Haugesjøen aktivitetsdag for en fjerdeklasse fra Brakahaug barneskole. 15. juni var en fjerdeklasse fra Hauge skole som var våre gjester. Elevene ble delt inn i tre grupper. Gruppene roterte slik alle elevene deltok på alle aktivitetene. En gruppe hentet krabber med Stiftelsens gamle snekke, en gruppe ble med Kaia på rundtur, mens en gruppe var i Løvågen for å lære å ro. Krabbene ble kokt i fjæra. Gruppene roterte slik at alle fikk være med på de ulike aktivitetene. Stiftelsen Haugesjøen stilte med tre ansatte, seilskuta Kaia, tre robåter og en snekke. Midler fra Lions Club Haugesund bidro sterkt til at Stiftelsen Haugesjøen kunne arrangere ro i skolen Aktivitetsprogram for ungdom aldersgruppen på Haugesjøen Vinteren har ungdom som er i arbeidspraksistiltak på Haugesjøen vært tre hele dager i Sauda/Røldal for å bedrive vinteraktiviteter. Den samme gruppen har også brukt tre ettermiddager på seiling og to ettermiddager på trialkjøring. Målsettingen til Haugsjøen har vært å motivere tiltaksdeltagere til å komme på jobb samt å bidra til at tiltaksdeltagere får gode mestringsopplevelser. Tokt med Johanne Karine og utvidet båtførerkurs for arbeidsledig ungdom i alderen I samarbeid med NAV Haugesund går 8 arbeidsledige ungdommer i alderen på båtførerkurs på Haugesjøen mandager og torsdager høsten Denne gruppen var på tokt med Johanne Karine i uke 36. Hver økt er delt i to med en teoretisk del inne i klasserommet og en praktisk del relatert til pensum i båtførerprøven ute. Alle skal være med å seile jolle, kjøre snekker og båt med påhengmotor, fortøye osv. Fritidsprogrammet i 2011 ble gjennomført med midler fra: Lions Haugesund Storbymidler Egne midler i Stiftelsen Haugesjøen

18 Side Personalstatus Fagutvikling og kompetanseheving for ansatte De ansatte i stiftelsen Haugesjøen har svært sammensatte og ofte krevende arbeidsoppgaver. I 2011 har bedriften hatt et stort fokus på kvalitetssikring, og har jobbet mye med forbedring av rutiner og arbeidsprosesser. Som et ledd i dette arbeidet ble det høsten 2010 arrangert et internt organisasjonsutviklingsseminar over to dager i Bremen. Dette er fulgt opp med flere fordypninger våren 2011, arrangert som ettermiddagskurs internt på Kortanes. Hans Dalen er engasjert inn som prosessleder. Kjell Arild Andersen startet i prosjektstilling med ansvar for innføring av kvalitetssikringsystemet «Equass». Høsten er brukt til fordypning og innføring av oppsatt struktur, gjennomført på personalmøter og fordypningsdager, med Kjell Arild Andersen prosjekt- og prosessansvarlig. 6. Styret Styret for Stiftelsen Haugesjøen 201 besto av følgende medlemmer: Styresammensetning: Styreleder: Styremedlemmer: Vara medlemmer: Vara medlem: Terje Emil Johannesen Jon Arne Ulland Magne Valen Sverre Hansen Normann Thune (oppnevnt fra Haugesund formannskap) Alf Kristian Hansen (personlig vara for Normann Thune) Knut Vaglid Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter og behandlet 56 saker. Daglig leder Rune Endresen har fungert som sekretær for styret. Styresaker 2011: Utenom faste saker som økonomi/budsjettkontroll og orientering fra virksomheten, har styret hatt følgende større saker/tema til behandling i løpet av året: Godkjenning av årsmelding Godkjenning av regnskap Rehabilitering av Trafikkhuset med ombygging av sanitær og kjøkken. Personalsaker: Innleie av vikarhjelp for å ivareta skoledrift og ansettelse av tidsbestemt prosjektmedarbeider som koordinator Equass og NAV. Drift Haugaland Motorsenter. Gjennomføring av årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern. Stiftelsens visjoner, verdier og etiske retningslinjer i Haugesund. Påbegynt arbeidet med stiftelsens strategiplan. Stiftelsen Haugesjøen har sammen med Lions gjennomført tiltaket «Ro i skolen». Hovedsponsor 2011 har vært Haugesund Sparebank og Caiano Oppfølging etter personalseminar i Bremen med kurskvelder væren Kurskvelder fortsatte høsten 2011, med fokus på Equass, sikkerhetsstyring og HMS Gjennomføring av delprosjekter Kulturminnefondet og fylkesmidler (RUP). 7. Økonomi

19 Side 19 Det er arbeidet iherdig fra stiftelsens side for å underbygge og å utvikle alle samarbeidsflater både på offentlig og privat side. På noen områder står vi stille av ulike grunner, på andre er det positiv utvikling på gang. Det er styrets klare målsetting å utvikle samarbeidet med NAV, slik at vi kan tilføres ytterligere ti APS-plasser i løpet av 2012 og dermed komme tilbake til tidligere aktivitetsnivå overfor ungdom over 18 år. Styret vil også arbeide målbevisst for å ivareta funksjonen som alternativ opplæringsarena for Haugesund kommune innenfor den rammeavtalen som er inngått for skoledriften. Da må vi snarest mulig få anledning til å komme i full virksomhet. Kontaktflaten med private aktører, partnere og sponsorer skal videreutvikles for å understøtte både skutedriften og det krevende rehabiliteringsarbeidet for bygningsmassen på kystkultursenteret. I den sammenheng må vi i 2012 også gjennomføre en drøfting med Haugesund kommune om fordeling av økonomisk ansvar for rehabilitering og fornying av den del av bygningsmassen på Kortanes som kommunen eier. I det lange løp har ikke stiftelsen mulighet til å gjennomføre større investeringer verken i bygningsmassen eller på fartøyene uten en vesentlig bedring av de økonomiske rammene for vår ideelle virksomhet. I 2011 har vi brukt mye driftsmidler til investeringer. For øvrig er hovedstikkordene for vår økonomiske status disse: NAV Haugesund gir fast tilskudd til stiftelsen basert på 5 APS plasser. Haugesund kommune gir årlige driftstilskudd og tilskudd øremerket psykiatritiltak. Det er opprettett kassakreditt på kr ,- for å ivareta likviditeten i driften. Økonomiske rammer for investering til ombygging av kjøkken og sanitæranlegg. Det er opprettett byggelån på kr ,- for å ivareta innvesteringene i nytt brannvarslingssystem, nytt sanitæranlegg og nytt kjøkken. Det er inngått rammeavtale med Haugesund kommune om drift grunnskole med tre elevplasser. Rogaland fylkeskulturstyret har gitt tilskudd til skutene «Johanne Karine» og «Kaia». Stiftelsen Haugesjøen har noe ordinær drift på alle avdelingene med egen inntjening. Omsetning og resultat: Se vedlagte regnskap 2011 samt avdelingsregnskap. Styret peker på at stiftelsen har hatt betydelige og nødvendige investeringer i løpet av året. En stor del av dette er tatt over driften. Dette er hovedforklaringen på årets negative økonomiske resultat.

20 Side Samarbeidspartnere Haugesund kommune. Ungdom med psykiske vansker,. Haugesund kommune er stiftelsens aller viktigste samarbeidspartner. Kommunen gir stiftelsen hvert år et generelt driftstilskudd og et spesielt tilskudd for å understøtte vårt arbeid for ungdom som sliter med psykiske problemer. Vi har dessuten inngått en rammeavtale for drift av et alternativt skoleilbud for grunnskoleelever. Vi ønsker å være en ekstra ressurs for kommunen, både som en alternativ oppvekstarena og som kystkultursenter. Samarbeidet med psykiatritjenesten om ungdommer med psykiske problemer har vært nyttig for mange av våre ungdommer. Et aktivitetstilbud ved siden av den ordinære arbeidstreningsvirksomheten har gitt disse ungdommene praksis og et sosialt samvær hvor de får daglig nær kontakt med jevnaldrene og voksne arbeidsledere. NAV - APS-plassene NAV er Haugesund kommunes «nære fetter» i vår virksomhet gjennom APS-plassene for eldre ungdom. Nå jobber vi iherdig for å imøtekomme NAV s krav til interne styrings- og dokumentasjonssystemer og skal ha disse på plass tidlig i Samarbeidet med NAVkontorene på Haugalandet utenom Haugesund har utviklet seg meget positivt og inneholder et potensial for videre vekst. Haugesund Sparebank. Stiftelsen Haugesjøens hovedsponsor er Haugesund Sparebank. Dette vil hjelpe oss kraftig i å være flere voksne tilstede for ungdom og kystkultur. Stiftelsen Haugesjøen fikk i 2011 tildelt kr ,- fra Haugesund Sparebanks gavefond. Lions. Med Lions med på laget fikk vi gjennomført nye spennende aktiviteter som både våre ungdommer og elever i fjerde klasse Brakahaug skole fikk erfare. Den store dagen ble ro i skolen med 34 barn fra Brakahaug skole som fikk lære å ro og fiske med en fridag for alle på Vibandsøy. Stiftelsen Ekar. Stiftelsen Haugesjøen har samarbeid med stiftelsen Ekar. Stiftelsen Ekar har fast tilholdssted på Kortanes med sitt Fartøy. Medlemmene hjelper Stiftelsen Haugesjøen med vinterlagring og oppgradering av stiftelsen Haugesjøens fartøyer. IKK. Interesseforeningen for kystkultur langs Karmsundet er så vidt kommet i gang med sitt arbeid. Stiftelsen har inntil videre påtatt seg en sekretariatsfunksjon for samarbeidet mellom de involverte foreningene. Haugalandsmuséene. Haugesjøen er en del av de samarbeidende muséene på Haugalandet med fartøyvernarbeidet og kystkulturarbeidet stiftelsen driver. Vi er med på felles markedsføringstiltak og ymse arrangementer.

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE Av Øystein Skoglund Skole og utdanning er en vesentlig del av behandlingsprogrammet i Stiftelsen Klokkergårdens avdelinger. Opplæringen ved Stiftelsen Klokkergården

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Andholmen på Tau slipp, April 2007. Toktsrapport 2007 for M/K ANDHOLMEN. April. Fartøyet ble den 16. April seilt til Tau og slippsatt ved TAU SLIPP for kontroll/vedlikehold

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010

OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010 LOKAL LÆREPLAN FOR OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010 INNLEDNING. Skolen ble opprettet i 1988. Det første året holdt vi til i Blakstadbukta og Motorsenteret i Heggedal, før vi fikk eget hus

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Levende læring Gården som læringsarena. Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/nesset ungdomskole og Rennaker gård

Levende læring Gården som læringsarena. Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/nesset ungdomskole og Rennaker gård Levende læring Gården som læringsarena Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/nesset ungdomskole og Rennaker gård Hela kroppen behövs Ögon kan se och öron kan höra, men händer vet best hur det känns

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Kortversjon Mål og måloppnåelse basert på nasjonale og lokale vurderinger for skoleåret 2015/ 2016 I tillegg er det laget en fullversjon

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

NAV og Prosjektet "Stå på!" - 23.02.11

NAV og Prosjektet Stå på! - 23.02.11 Behov for en sterkere fylkeskommunal forpliktelse ovenfor aldersgruppen 16-21 år Behov for åetablere et forpliktende samarbeid mellom Fylkeskommunen, Verdal kommune, NAV og næringslivet for åløse en økende

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Fra ung ufør til føre var Haugesund 3.10.13

Fra ung ufør til føre var Haugesund 3.10.13 Fra ung ufør til føre var Haugesund 3.10.13 Ideen bak Haugalandsløftet Antallet barn som mottar spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole er høyt på Haugalandet. Haugalandsløftet

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan Møtet erstattet det varslede møtet 13/2. Tilstede: Kirsti L. Olsen (LUS), Helge M. Nesheim (Vanse), Birte Rafoss (FBUS), Svein Bjarte Drønen

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet.

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Skonnert IDEAL som bygges etter gamle tegninger blir et viktig historisk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Generelle betraktninger.

Generelle betraktninger. Ståstedsanalysen Undersøkelsen er besvart av ledelse og lærere/medarbeidere på utdanningsgruppene på Kjelle. Denne rapporten baserer seg på sammenlikning av tallene for ståstedsanalyse 04/05. Tallene for

Detaljer