Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg"

Transkript

1 Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss Prosjektleder Steinar Fossan D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 1 av 24

2 1 Bakgrunn PROSESS TIDLIGERE VURDERINGER AV REHABILITERING Behov og funksjoner Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Vurderte alternativer Forhold som berører alle alternativer Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 2 av 24

3 FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Sammenstilling av alternativene OPPSUMMERING AV RESULTATER Anbefalt alternativ Vedlegg VEDLEGG 1 ÅRSKOSTNADSBEREGNINGER BEREGNET ÅRSKOSTNAD VEDLEGG 2 ROMPROGRAM VEDLEGG 3 SKISSER VEDLEGG 4 KRAVDOKUMENT VEDLEGG 5 OVERSIKTSKART D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 3 av 24

4 1 Bakgrunn 1.1 Prosess Det foreligger utredningsavtale med Forsvarsbygg som omfatter arbeid med helhetsplan for Høybuktmoen. Helhetsplanen for området ferdigstilles januar Behovet som er skissert i dette løsningsdokumentet er gjeldende uavhengig av alternative løsninger for å dekke et fremtidsrettet behov for arealer. Det er i dag to kjøkken- messebygg på Høybuktmoen, en mannskapsmesse som ligger inne i leiren i kjelleretasje med mannskapsforlegning/kontor i øvrige etasjer, og en befalsmesse som ligger utenfor (se vedlegg for oversikt) sammen med kvarter. Begge er nedslitte og oppført på 50-tallet. Det har vært problemer med å opprettholde driften ved at det meget hyppig dukker opp HMS avvik på byggene generelt og de tekniske anlegg spesielt som må lukkes. Befalsmessen har det siste året vært stengt størstedelen av tiden på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette er bakgrunnen for at behovet fortsatt eksisterer og at prosjektet er innmeldt. Forsvarsbygg Markedsområde Finnmark (FB MOFI) legger ned mye ressurser for å lukke pålegg fra lokal næringsmiddeltilsyn og regionalt arbeidstilsyn etter hvert som de oppstår. En modernisering av eksisterende kjøkken- / messebygg eller ved nybygg vil imøtekomme behov og krav til gjeldende arbeidsprosesser, helse, miljø og sikkerhet. Forsvarsbygg har i samarbeid med bruker og forvalter utarbeidet kravdokument. Dette ligger med som vedlegg. Det er utarbeidet romprogram som ligger til grunn for løsningsdokumentet. Programmet er utarbeidet av lokal prosjektgruppe i samarbeid med konsulent, og erfaringer til andre lignende prosjekter i FB regi er også medbrakt. 1.2 Tidligere vurderinger av rehabilitering Det ble i 2004 gjort vurderinger av rehabilitering av kjøkken- messebygget på Høybuktmoen, som del av prosjektet Arealvurderinger Grensevakten, Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Prosjektet omfattet også nytt vaktbygg og undervisningsfasiliteter. Utgangspunktet for vurderingene var en teknisk oppgradering av kjøkken- messebygget for å unngå framtidige HMS avvik, en ombygging og effektivisering av kjøkkenet innenfor eksisterende areal og GSV. Som ledd i programmeringen av dette prosjektet har bruker, sammen med FLO Base Forpleining, vært på befaring på en rekke kjøkken- messebygget. Dette har dannet grunnlaget for vurderingen av tidligere vurdert løsning. Forslaget ble forkastet som utilstrekkelig. Dette begrunnes med at arealene ikke er store nok og at løsningen ikke er funksjonell og robust nok for framtidige endringer. Videre så var det dyrt i drift med to kjøkken. 2 Behov og funksjoner Prosjektet skal dekke Høybuktmoens samlede behov for kjøkken- messefasiliteter og dimensjoneres etter gjeldende OPL. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 4 av 24

5 Følgende bemanning ligger til grunn for beregning av arealbehov. Menige i leiren 360 Befal i leiren 112 Grunnleggende Befalsutdanning 32 HV 20 Gjester 10 Totalt antall brukere 534 FLO Base Troms-Finnmark, RSF Forpleining har vurdert kjøkkenbehovet på Høybuktmoen i lys av alternative konsepter for grensevakten. Det er konkludert med at det er uaktuelt å produsere varmmat på kjøkkenet for regenerering i kjøkken på grensa. Kjøkken- messebygget skal dimensjoneres for en framtidig endret organisering av grensevakta. Nytt kjøkken- messebygg (alt. 2) på Høybuktmoen skal erstatte eksiterende kjøkken- messefasiliteter som ligger i underetasjen i kaserne Svanvik og eksisterende fasiliteter i befalsmessen. I tillegg er det ca sivilt ansatte i leiren, som ikke er regnet med i behovsgrunnlaget. Dette er ansatte i FLO, FLO/IKT, Forsvarsbygg, E-tjenesten og sivile i HV. Spisesal vil bli dimensjonert for 250 spiseplasser som skal dekke bespisning av 534 brukere. 3 Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Eksiterende kjøkken- messefasiliteter er mangelfulle både når det gjelder areal (se nøkkeltall), funksjonalitet og teknisk standard. FLO/RSF mener at dagens situasjon gir sikkerhetsmessige og forvaltningsmessige utfordringer knyttet til en sammenblanding av funksjoner som forlegning, kontorer, lager, forpleining og operasjonsrom. Dagens situasjon resulterer til stadighet pålegg om EBA-messige utbedringer knyttet til Helse Miljø og Sikkerhet. Typiske eksempler er svikt i ventilasjonsanlegg som har gitt for dårlig inneklima og store variasjoner i temperaturen på kjøkkenet. Vannlekkasjer har ført til soppdannelser. Ved to messebygg blir det en meget urasjonell drift. Dagens situasjon er ikke tilpasset et forsvarlig driftskonsept knyttet til forpleiningssituasjonen. Forholdene for brukerne er ikke tilfredsstillende. Det er ikke håndvasker ved inngangen og spisesalen er trang. I perioder befalsmessa er stengt, går det spesielt ut over arbeidsmiljøet til befalet. 4 Vurderte alternativer Følgende løsningsalternativer er vurdert. Alternativ 0: Drift av både befal og mannskapsmessesom i dag. Alternativ 1: Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende kjøkken i Svanvik. Alternativ 2: Nytt felles kjøkken- og messebygg for befal og menige. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 5 av 24

6 5 Forhold som berører alle alternativer Følgende forutsetninger er felles for alle alternativene: Kostnadsnivå er regnet pr. 1. juli Det pågår utredning av infrastruktur på Høybuktmoen. Dette vil føre til kostnader ved omlegging av ledninger og kabler fram til byggene. Disse kostnadene er ikke tatt med i kostnadsberegningen, men blir ivaretatt i Infrastruktur - Høybuktmoen. Prosjektgruppen som har bidratt i prosjektet er ledet av Viggo Kristiansen, FLO Base Troms og Finnmark, Bjørn Erik Danielsen, kjøkkensjef Høybuktmoen, Steinar Gilberg, proviantforvalter Høybuktmoen og Ståle Solberg Bedriftshelsetjenesten. FLO, Systemstyringsavdelingen ved Atle Standnes og Ketil Gimle har deltatt i prosjektarbeidet. Det er lagt samme netto romprogram til grunn for begge alternativene. En realrente på 4 % er lagt til grunn for de økonomiske beregningene Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse. 6.1 Beskrivelse Behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen er i dag dekket gjennom drift av egen befalsmesse og egen messe for mannskaper. Alternativet beskriver en fortsatt drift som i dag på begge messene. Kjøkken og messebygget for mannskaper har i dag vesentlige mangler knyttet til HMS forhold. Det registreres til stadighet avvik som lukkes av FB MOFI i samråd med brukerne. Hyppigheten av avvik øker og ressursene som benyttes for å lukke disse kontinuerlig er høye. For detaljer knyttet til kjøkken/ messebygget for mannskaper henvises det til beskrivelse under kapittel 7. Befalsmessen har også betydelige problemer både med bygningsmessige forhold og tekniske anlegg. Befalsmessa har vært stengt kontinuerlig store deler av det siste året på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Prosjektet gjelder en oppdatering av begge messene til en standard som gjør at disse kan fungere de neste 20 til 30 år. Dette betyr en komplett rehabilitering av bygg og tekniske anlegg for begge messene. 6.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternative1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter fordi en videreføring av to kjøkken ikke er fremtidsrettet drift. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 6 av 24

7 Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. 6.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg og befalsmesse byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygningene er driftsmessig og økonomisk ugunstig. 0 alternativet vil ikke gi en tilfredsstillende løsning på behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen. 6.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg og befalsmesse vil være et krevende prosjekt. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. De 2 rehabiliterte bygningene vil bli mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Drift av 2 separate kjøkken / messebygg på Høybuktmoen vil driftsmessig være krevende for Forsvarsbygg. 2 separate kjøkkenbygg vil kreve en økt bemanning på 4 årsverk for FLO til å drive 2 separate kjøkkenbygg i forhold til det man oppnår gjennom alternativ 1 og Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 6.6 Tilpasningsdyktighet 0- alternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av byggene vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning for mannskapsdelen og kvarter for befalsmessa. Planløsningen og disponible arealer for kjøkken gjør at disse ikke er tilpasset endrede behov og fremtidsrettede for fremtiden Kjøkkendelen vil både på mannskaps- og befalsmessa vanskelig kunne ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser økes begge steder og krever økte arealer. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet tilknyttet byggene er ikke optimalt på verken mannskaps- eller befalsmessen for dette formålet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 7 av 24

8 6.7 Miljø Gjennomføring etter 0- alternativet forventes ikke å gi annen påvirkning av det ytre miljø enn det som er situasjonen i dag. Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken i mannskapsdelen for å lette håndteringen av organiske avfall. For befalsmessa vil dette ikke være mulig da avløpssystemet i området ikke er rehabilitert og dimensjonert for dette. 6.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg mannskaper ,87 4 Befalsmesse 276 2,46 4 Ovennevnte tall viser at dagens befalsmesse og dagens mannskapsmesse har arealtall som ligger langt under Forsvarets normtall noe som igjen viser at dagens fasiliteter er små og gir store utfordringer ved driften Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 48,3 mill NOK (50/50). Disse kostnadene fordeler seg som følger: Befalsmessa: NOK 9,0 mill. Mannskapsmessa Svanvik: NOK 39,3 mill Inkludert i kostnadene er 2,5 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. 85/15 estimatet for investeringer vil være NOK 55,5 mill D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 8 av 24

9 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 24,15 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader er beregnet til 0,97 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid for 0-alternativet er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 1 og 2. Dette fordi 0-alternativet består av bygninger som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for 0-alternativet er beregnet til 4,51 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke bli optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides da dette er gitt for dette alternativet. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og drift av to kjøkken- messebygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 9 av 24

10 6.12 Totalvurdering av alternativet Alternativet er basert på at behovet for kjøkken / messebygg på Høybuktmoen dekkes for de neste år gjennom bruk av dagens mannskapsmesse på Svanvik og eksisterende befalsmesse. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. Gjennom fortsatt drift som i dag vil behovet for personell være større enn for alternativ 1 og 2. Løsningen er ikke tilfredsstillende verken mhp kjøkkenløsning og gir liten plass i spisemesser som allerede i dag er små og trange. 7 Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg 7.1 Beskrivelse Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg er forutsatt skal gi en tilnærmet like god løsning som nybygg, med de begrensinger som ligger i at løsningsalternativet må tilpasses eksisterende bygningsmasse som i utgangspunktet ikke er tiltenkt formålet. Arealet i eksisterende bygning er betydelig mindre enn programmet. Det betyr at det er lagt inn et nytt areal som tilsvarer forskjellen mellom gammelt og nytt areal, med et tillegg som avspeiler at en rehabilitert løsning vil ha noe dårligere brutto/netto faktor. Løsningsalternativet er skissert tilstrekkelig for å vise at løsningen kan fungere. Tilpasning til eksisterende bygningsmasse er tenkt slik at kjøkkendelen i hovedsak legges til et tilbygg. Dette fordi denne delen stiller de strengeste krav til takhøyde og teknisk utrustning. Eksisterende tilbygg som inneholder spisesal er for lite og må utvides. Det er også dårlig teknisk sett, med store fuktskader. Det forutsetter derfor at dette rives og bygges opp igjen til samme formål. Det er da mulig å få en annen søyleplassering og tilsvarende bedre fleksibilitet i arealet. Det legges opp til at tilkomsten blir via hovedatkomsten til Svanvik og videre trapp ned til underetasjen. Det betyr at det må etableres en egen inngang for rullestolbrukere i underetasjen. Trafikken fra inngang via garderobe og gjennom anlegget til utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer, men tilpasningen til eksisterende bygg gjør at enkelte punkter blir trange og det kan oppstå køer. 7.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternativ-1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter. Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 10 av 24

11 7.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygget er driftsmessig og økonomisk ugunstig. Nytt kjøkken vil gjøre arbeidsdagen lettere for ansatte og spisepausene langt triveligere for brukerne. I byggeperioden må det etableres midlertidige kjøkken - messefasiliteter. Dette vil være en krevende interimperiode både for ansatte og brukere. Når prosjektet er gjennomført vil det forbedre miljøforholdene både for befal og vernepliktige. 7.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg vil være et krevende prosjekt. Sammenbygging av gammelt og ny del kan være krevende. En samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg og gi en bedre totaløkonomi. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. Nytt kjøkken vil bli mye mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Tilpasning til eksisterende bygg gjør dette spesielt krevende. 7.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 7.6 Tilpasningsdyktighet Rehabiliteringsalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser. I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser og dermed arealet økes. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet til dette er ikke optimalt for dette formålet. 7.7 Miljø Det rehabiliterte anlegget vil få større areal som skal varmes opp. Dette vil i hovedsak kompenseres med bedre varmeisolasjon og mer effektiv teknologi slik at energiforbruket ikke vil endres vesentlig. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 11 av 24

12 Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. 7.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,46 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 70.7 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Inkludert i kostnadene er 2,0 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 58.9 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m² Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 29,5 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,2 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 12 av 24

13 Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ-1 er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 2. Dette fordi alternativ-1 bygges inn i et bygg som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ-1 er beregnet til 4,38 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke blir optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og sammenbygging av nytt og gammelt bygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativet er utformet under den forutsetning at det skal bli et fullverdig kjøkken- messebygg. Det vil likevel bli begrensninger knyttet til at bygget ikke er komplett nytt, men tilpasset eksisterende bygg. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. 8 Alternativ Beskrivelse Nytt kjøkken- messebygg kan planlegges bygges som et moderne og effektivt bygg som oppfyller brukernes behov. Arealet i nytt kjøkken- messebygg er noe mindre enn ved en rehabilitert løsning fordi dette alternativet vil ha noe bedre brutto/netto faktor. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 13 av 24

14 Løsningsalternativet er skissert relativt detaljert i en prosess med bruker, Forsvarsbygg og FLO, Systemstyringsavdelingen. I tillegg til å oppfylle romprogrammet er det lagt vekt på god indre logistikk i anlegget. Det legges opp til korte avstander fra varelevering til viktige lager, som blir gjennomgående og får atkomst direkte fra kjøkken. Kjøkkenet er et stort fleksibelt rom med direkte atkomst til viktige støttefunksjoner, som dagkjøl, blåsekjøl, kjøle- og varmeskap, skrubb og redskapslager. Det er direkte atkomst fra kjøkkenet til påfylling og etterfylling av buffeene. Trafikken fra inngang via garderobe og håndvask til henting av service og bestikk og videre til buffé drikkestasjon til bordet; og tilbake via innlevering av service og bestikk til garderobe og utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer. 8.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen og plassering av bygget er i tråd med samtlige alternativer som er vurdert som hovedgrep i leiren. I alle alternativer av helhetsplan ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alle andre alternativer enn 0-alternativet ligger nytt kjøkken- messebygg i sørvestre delen av leiren. Det blir liggende relativt sentralt og det er lagt vekt på at spisesalen skal ha den beste utsikten leiren kan by på. 8.3 Konsekvenser for bruker Nytt og kjøkken- messebygg vil gi ansatte og brukere optimale forhold. Det bygges en felles messe for befal og menige, med mulighet for å dele av spisesal for befal. Det blir også en salong for befal. Det er viktig for arbeidsmiljøet for befalet. 8.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Prosjektet kan planlegges og gjennomføres under optimale forhold. Et nytt anlegg vil kunne drives maksimalt effektivt, både driftsmessig og økonomisk. Samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg. 8.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 8.6 Tilpasningsdyktighet Nybyggalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser (ev senere byggetrinn). I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 14 av 24

15 Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inn i leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser i leiren økes, men tilsvarende areal blir redusert på samtlige grensestasjoner. 8.7 Miljø Det nye anlegget vil bli bygget etter Forsvarsbygg sin prosjekteringsveiledning og gi et godt og energieffektivt bygg. Bygget vil bli utført i robuste materialer som tåler røff behandling av soldater. Nytt bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. Det vil bli et godt arbeidsmiljø og inneklima på kjøkkenet med kontroll over temperatur og fuktighet. Moderne lokaliteter vil gi et trivelig miljø for samtlige brukere. 8.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift: Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være august Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,28 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 65,4 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 56.8 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m². D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 15 av 24

16 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 60 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 37,9 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,14 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ 2 er satt til 60 år Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ 2 er beregnet til 3,89 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer NOK kr/m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er liten risiko for at prosjektet blir dyrere eller at byggetiden på grunn av uforutsette regningsarbeider. Driftskostnader. Nytt bygg skal gi et effektivt bygg med lave driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt hensyn til følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativene. Usikkerheten ved dette alternativet er betydelig mindre enn i alternativ-1, fordi det her er snakk om nybygg. Det knytter seg utsikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, blir optimalt i forhold til brukers behov. Det blir et moderne og effektivt bygg med høy energieffektivitet og lave driftskostnader. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 16 av 24

17 9 Sammenstilling av alternativene 9.1 Oppsummering av resultater Alternativ Plasser (stk) Bruttoareal (m²) Areal/ plass (m²) Investering (MNOK) 0 48,3 (50/50) ,4/3,46 *) 58,9 (50/50) ,0/3,28 *) 56,8 (50/50) Årskostnad (MNOK) Årskostnad pr m 2 (NOK) 4, , , *) Areal pr. stol / Areal pr. bruker Begge alternativer forholder seg til romprogram utarbeidet i samarbeid med bruker. Arealforskjellen mellom alternativene framkommer på grunn av lavere arealeffektivitet i alternativ-1 som skal tilpasse seg eksisterende bygg Sammenligning nytt felles kjøkken og messebygg for befal og menige mot rehabilitering av eksisterende kjøkken i Svanvik ( ) Investeringer og årlige kostnadsbesparelser Akkumulert nåverdi Selv om alternativ 1 er rehabilitering av eksisterende bygg og innebærer gjenbruk av over tusen m 2 bygningsmasse, innebærer dette alternativet høyere investeringer. Grunnen til dette er store kostnader ved å tilpasse nye tekniske anlegg til eksisterende bygg. Det vil også bli en del D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 17 av 24

18 rivingskostnader. Sammenbygging av nytt og gammelt fører erfaringsmessig til mye uforutsette arbeider. Det er derfor lagt inn større margin og reserve i dette alternativet. Alternativ-1 har større areal og tilsvarende FDVU kostnader. Dette, sammen med høyere investeringer fører til høyere årskostnader. I dette regnestykket er det ikke tatt med at dette alternativet ikke er optimalt i forhold til funksjonalitet fordi det er tilpasset gammelt bygg. Dersom en regner en økt driftskostnad for kjøkkendriften på 1 % på grunn av dette, utgjør det kr. pr år. Dette er tatt med i nåverdiberegningen. Alternativ 2 er det mest funksjonelle alternativet. Her er det ingen begrensninger i planleggingen og bygget vil bli optimalt i forhold til behovene. 10 Anbefalt alternativ Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, anbefales fordi det: er mest effektivt, funksjonelt og fremtidsrettet har laveste investeringer har laveste årskostnader ivaretar brukers behov på best mulig måte eksisterende areal som nyttes i dag til mannskapsmesse kan ev omdisponeres til økt behov for areal til forlegning til mannskaper D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 18 av 24

19 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg 1 Årskostnadsberegninger Kostnadskalkyle Alternativ 2 Alternativ 1 Nybygg Rehabilitering 0 Prisjustering til nivå pr kr Felleskostnader kr Bygning kr VVS-installasjoner kr El-kraft installasjoner kr Tele og automatiseringsanlegg kr Andre installasjoner kr HUSKOSTNAD kr Utomhusanlegg kr ENTREPRISEKOSTNAD kr Generelle kostnader kr 81. Forprosjekt kr Prosjektering kr Prosjekt-/byggeledelse og prosjektadm. kr Bikostnader kr Gebyrer kr BYGGEKOSTNAD kr Spesielle kostnader kr 92. Tomt kr Finanskostnader kr Merverdiavgift (25% av 1-8) kr a. Rivekostnader (inkl mva) kr b. Midlertidige løsninger (inkl mva) kr c. Kunstnerisk utsmykning kr d. Garantier 1 promille kr PROSJEKTKOSTNAD kr Reserve for 50 % sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 50 % kr Reserve for 85% sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 85 % kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 19 av 24

20 Beregnet årskostnad Alternativ 2 Alternativ 1 Inngangsdata Enhet Verdi Verdi Rente 4,0 % 4,0 % Avtalt leietid år Prosjektkostnad (50% usikkerhet + FB gjennomføringskostnader) kr , ,- Restverdi etter avtalt leietid kr , ,- Festeavgift kr 0,- 0,- FDV kostnader kr/år , ,- Beregnede verdier Nåverdi av FDV kostnad kr Nåverdi av restverdi kr Levetidskostnader kr Årskostnadsfaktor kr 0, ,07358 Årskostnad kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 20 av 24

Eiendommer, bygg og anlegg

Eiendommer, bygg og anlegg Side: 1 av 6 Eiendommer, bygg og anlegg Etablissement/sted: Bruker: et: EBA serienummer: Ansvarlig for dokumentmal: FBU Stab / Else Feet Prosessansvarlig FBU Stab / Else Feet Dokumentrevisjon: 03 Revisjonsdato:

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Forprosjekt Eiendommer, bygg og anlegg

Forprosjekt Eiendommer, bygg og anlegg Prosjekt Side: 1 av 17 Forprosjekt Eiendommer, bygg og anlegg : Bruker: Prosjektet: EBA serienummer: Ansvarlig for dokumentmal: FBU Stab / Asbjørn Lambertsen Prosessansvarlig FBU Stab / Leif Klemetrud

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08 LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011 Forsvarsbygg utvikling nord Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca hundre små og store

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

LCC: Konseptvalg i tidligfase

LCC: Konseptvalg i tidligfase LCC: Konseptvalg i tidligfase Christian Listerud Seksjon for Eiendomsledelse Kort om meg Christian André Listerud Sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk Jobber i seksjon for Eiendomsledelse i Multiconsult

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005.

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005. Arkivsak-dok. 23-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 Kostnadsoverslag 1 K1 for Giskehallen 2 Bakgrunn for saken: I sak 137/14 ble det i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2014/1990-1 Arkiv: 614 Saksbeh: Jon Frydenborg Dato: 01.12.2014 Brannstasjon/verksted - rehabilitering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/15 Formannskapet

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad)

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 VADSØ KOMMUNALE EIEENDOMSSELSKAP KF PROSJEKTKOSTNAD BEKKEFARET BOFELLESSKAP 13.04.2015 INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 FINASIERING... 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

BARDUFOSS HELIKOPTERBASE INNREDNING OG UT- STYR HOS - HELIKOPTERDETASJEMENT INNREDNING OG UTSTYR

BARDUFOSS HELIKOPTERBASE INNREDNING OG UT- STYR HOS - HELIKOPTERDETASJEMENT INNREDNING OG UTSTYR Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 450708 PROSJEKTETS NAVN: 2455204 BARDUFOSS HELIKOPTERBASE INNREDNING OG UT- STYR 2485168 HOS - HELIKOPTERDETASJEMENT INNREDNING OG UTSTYR DELPROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Livssykluskostnader/LCC

Livssykluskostnader/LCC Livssykluskostnader/LCC Workshop Oslo 26. april 2013 Bjørn Fredrik Kristiansen Agenda Hva er LCC? Beregningsprinsipper Bruk av LCC i ulike faser 2 Hva er LCC? 3 LCC LCC - Life Cycle Cost, tilsvarende livssykluskostnader

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953 NYBYGG HELSEHUS Rådmannens innstilling: 1. Det bygges nytt helsehus i samsvar med vedlagte skisseprosjekt. 2.

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer

Forsvarsbygg kampflybase

Forsvarsbygg kampflybase Forsvarsbygg kampflybase Leverandørtreff Trondheim 15. mai 2014 En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som

Detaljer

AV GAMLE "ALTAPOSTBYGGET" TIL ETTERVERNSBOLIGER

AV GAMLE ALTAPOSTBYGGET TIL ETTERVERNSBOLIGER Saksfremlegg Saksnr.: 06/2724-4 Arkiv: 614 F04 Sakbeh.: Marte Kollstrøm Sakstittel: UTREDNING AV GAMLE "ALTAPOSTBYGGET" TIL ETTERVERNSBOLIGER Planlagt behandling: Plan og byggekomite Formannskapet Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

fortsatt skal være et fantastisk sted å være

fortsatt skal være et fantastisk sted å være Oslo Nytt GK klubbhus rehabilitering for at Oslo eller Golfklubb nybygg fortsatt skal være et fantastisk sted å være September 2017 Agenda 1. Rehabilitering Hva sa OPAK? Tiltak og kostnader i forhold til

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag. Juni 2012

MULIGHETSSTUDIE. Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag. Juni 2012 MULIGHETSSTUDIE Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag Juni 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL... 3 3. ORGANISASJON... 3 4. BEHOV... 4 4.1. Generalplan... 4 4.2. Arealnormer og (elev)kapasitet...

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING INNHOLD I PRESENTASJONEN Hvorfor LCC-analyse? LCC i et leiemarked Bakgrunn for LCC-satsing

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer