Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg"

Transkript

1 Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss Prosjektleder Steinar Fossan D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 1 av 24

2 1 Bakgrunn PROSESS TIDLIGERE VURDERINGER AV REHABILITERING Behov og funksjoner Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Vurderte alternativer Forhold som berører alle alternativer Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 2 av 24

3 FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Sammenstilling av alternativene OPPSUMMERING AV RESULTATER Anbefalt alternativ Vedlegg VEDLEGG 1 ÅRSKOSTNADSBEREGNINGER BEREGNET ÅRSKOSTNAD VEDLEGG 2 ROMPROGRAM VEDLEGG 3 SKISSER VEDLEGG 4 KRAVDOKUMENT VEDLEGG 5 OVERSIKTSKART D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 3 av 24

4 1 Bakgrunn 1.1 Prosess Det foreligger utredningsavtale med Forsvarsbygg som omfatter arbeid med helhetsplan for Høybuktmoen. Helhetsplanen for området ferdigstilles januar Behovet som er skissert i dette løsningsdokumentet er gjeldende uavhengig av alternative løsninger for å dekke et fremtidsrettet behov for arealer. Det er i dag to kjøkken- messebygg på Høybuktmoen, en mannskapsmesse som ligger inne i leiren i kjelleretasje med mannskapsforlegning/kontor i øvrige etasjer, og en befalsmesse som ligger utenfor (se vedlegg for oversikt) sammen med kvarter. Begge er nedslitte og oppført på 50-tallet. Det har vært problemer med å opprettholde driften ved at det meget hyppig dukker opp HMS avvik på byggene generelt og de tekniske anlegg spesielt som må lukkes. Befalsmessen har det siste året vært stengt størstedelen av tiden på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette er bakgrunnen for at behovet fortsatt eksisterer og at prosjektet er innmeldt. Forsvarsbygg Markedsområde Finnmark (FB MOFI) legger ned mye ressurser for å lukke pålegg fra lokal næringsmiddeltilsyn og regionalt arbeidstilsyn etter hvert som de oppstår. En modernisering av eksisterende kjøkken- / messebygg eller ved nybygg vil imøtekomme behov og krav til gjeldende arbeidsprosesser, helse, miljø og sikkerhet. Forsvarsbygg har i samarbeid med bruker og forvalter utarbeidet kravdokument. Dette ligger med som vedlegg. Det er utarbeidet romprogram som ligger til grunn for løsningsdokumentet. Programmet er utarbeidet av lokal prosjektgruppe i samarbeid med konsulent, og erfaringer til andre lignende prosjekter i FB regi er også medbrakt. 1.2 Tidligere vurderinger av rehabilitering Det ble i 2004 gjort vurderinger av rehabilitering av kjøkken- messebygget på Høybuktmoen, som del av prosjektet Arealvurderinger Grensevakten, Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Prosjektet omfattet også nytt vaktbygg og undervisningsfasiliteter. Utgangspunktet for vurderingene var en teknisk oppgradering av kjøkken- messebygget for å unngå framtidige HMS avvik, en ombygging og effektivisering av kjøkkenet innenfor eksisterende areal og GSV. Som ledd i programmeringen av dette prosjektet har bruker, sammen med FLO Base Forpleining, vært på befaring på en rekke kjøkken- messebygget. Dette har dannet grunnlaget for vurderingen av tidligere vurdert løsning. Forslaget ble forkastet som utilstrekkelig. Dette begrunnes med at arealene ikke er store nok og at løsningen ikke er funksjonell og robust nok for framtidige endringer. Videre så var det dyrt i drift med to kjøkken. 2 Behov og funksjoner Prosjektet skal dekke Høybuktmoens samlede behov for kjøkken- messefasiliteter og dimensjoneres etter gjeldende OPL. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 4 av 24

5 Følgende bemanning ligger til grunn for beregning av arealbehov. Menige i leiren 360 Befal i leiren 112 Grunnleggende Befalsutdanning 32 HV 20 Gjester 10 Totalt antall brukere 534 FLO Base Troms-Finnmark, RSF Forpleining har vurdert kjøkkenbehovet på Høybuktmoen i lys av alternative konsepter for grensevakten. Det er konkludert med at det er uaktuelt å produsere varmmat på kjøkkenet for regenerering i kjøkken på grensa. Kjøkken- messebygget skal dimensjoneres for en framtidig endret organisering av grensevakta. Nytt kjøkken- messebygg (alt. 2) på Høybuktmoen skal erstatte eksiterende kjøkken- messefasiliteter som ligger i underetasjen i kaserne Svanvik og eksisterende fasiliteter i befalsmessen. I tillegg er det ca sivilt ansatte i leiren, som ikke er regnet med i behovsgrunnlaget. Dette er ansatte i FLO, FLO/IKT, Forsvarsbygg, E-tjenesten og sivile i HV. Spisesal vil bli dimensjonert for 250 spiseplasser som skal dekke bespisning av 534 brukere. 3 Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Eksiterende kjøkken- messefasiliteter er mangelfulle både når det gjelder areal (se nøkkeltall), funksjonalitet og teknisk standard. FLO/RSF mener at dagens situasjon gir sikkerhetsmessige og forvaltningsmessige utfordringer knyttet til en sammenblanding av funksjoner som forlegning, kontorer, lager, forpleining og operasjonsrom. Dagens situasjon resulterer til stadighet pålegg om EBA-messige utbedringer knyttet til Helse Miljø og Sikkerhet. Typiske eksempler er svikt i ventilasjonsanlegg som har gitt for dårlig inneklima og store variasjoner i temperaturen på kjøkkenet. Vannlekkasjer har ført til soppdannelser. Ved to messebygg blir det en meget urasjonell drift. Dagens situasjon er ikke tilpasset et forsvarlig driftskonsept knyttet til forpleiningssituasjonen. Forholdene for brukerne er ikke tilfredsstillende. Det er ikke håndvasker ved inngangen og spisesalen er trang. I perioder befalsmessa er stengt, går det spesielt ut over arbeidsmiljøet til befalet. 4 Vurderte alternativer Følgende løsningsalternativer er vurdert. Alternativ 0: Drift av både befal og mannskapsmessesom i dag. Alternativ 1: Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende kjøkken i Svanvik. Alternativ 2: Nytt felles kjøkken- og messebygg for befal og menige. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 5 av 24

6 5 Forhold som berører alle alternativer Følgende forutsetninger er felles for alle alternativene: Kostnadsnivå er regnet pr. 1. juli Det pågår utredning av infrastruktur på Høybuktmoen. Dette vil føre til kostnader ved omlegging av ledninger og kabler fram til byggene. Disse kostnadene er ikke tatt med i kostnadsberegningen, men blir ivaretatt i Infrastruktur - Høybuktmoen. Prosjektgruppen som har bidratt i prosjektet er ledet av Viggo Kristiansen, FLO Base Troms og Finnmark, Bjørn Erik Danielsen, kjøkkensjef Høybuktmoen, Steinar Gilberg, proviantforvalter Høybuktmoen og Ståle Solberg Bedriftshelsetjenesten. FLO, Systemstyringsavdelingen ved Atle Standnes og Ketil Gimle har deltatt i prosjektarbeidet. Det er lagt samme netto romprogram til grunn for begge alternativene. En realrente på 4 % er lagt til grunn for de økonomiske beregningene Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse. 6.1 Beskrivelse Behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen er i dag dekket gjennom drift av egen befalsmesse og egen messe for mannskaper. Alternativet beskriver en fortsatt drift som i dag på begge messene. Kjøkken og messebygget for mannskaper har i dag vesentlige mangler knyttet til HMS forhold. Det registreres til stadighet avvik som lukkes av FB MOFI i samråd med brukerne. Hyppigheten av avvik øker og ressursene som benyttes for å lukke disse kontinuerlig er høye. For detaljer knyttet til kjøkken/ messebygget for mannskaper henvises det til beskrivelse under kapittel 7. Befalsmessen har også betydelige problemer både med bygningsmessige forhold og tekniske anlegg. Befalsmessa har vært stengt kontinuerlig store deler av det siste året på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Prosjektet gjelder en oppdatering av begge messene til en standard som gjør at disse kan fungere de neste 20 til 30 år. Dette betyr en komplett rehabilitering av bygg og tekniske anlegg for begge messene. 6.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternative1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter fordi en videreføring av to kjøkken ikke er fremtidsrettet drift. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 6 av 24

7 Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. 6.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg og befalsmesse byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygningene er driftsmessig og økonomisk ugunstig. 0 alternativet vil ikke gi en tilfredsstillende løsning på behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen. 6.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg og befalsmesse vil være et krevende prosjekt. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. De 2 rehabiliterte bygningene vil bli mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Drift av 2 separate kjøkken / messebygg på Høybuktmoen vil driftsmessig være krevende for Forsvarsbygg. 2 separate kjøkkenbygg vil kreve en økt bemanning på 4 årsverk for FLO til å drive 2 separate kjøkkenbygg i forhold til det man oppnår gjennom alternativ 1 og Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 6.6 Tilpasningsdyktighet 0- alternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av byggene vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning for mannskapsdelen og kvarter for befalsmessa. Planløsningen og disponible arealer for kjøkken gjør at disse ikke er tilpasset endrede behov og fremtidsrettede for fremtiden Kjøkkendelen vil både på mannskaps- og befalsmessa vanskelig kunne ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser økes begge steder og krever økte arealer. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet tilknyttet byggene er ikke optimalt på verken mannskaps- eller befalsmessen for dette formålet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 7 av 24

8 6.7 Miljø Gjennomføring etter 0- alternativet forventes ikke å gi annen påvirkning av det ytre miljø enn det som er situasjonen i dag. Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken i mannskapsdelen for å lette håndteringen av organiske avfall. For befalsmessa vil dette ikke være mulig da avløpssystemet i området ikke er rehabilitert og dimensjonert for dette. 6.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg mannskaper ,87 4 Befalsmesse 276 2,46 4 Ovennevnte tall viser at dagens befalsmesse og dagens mannskapsmesse har arealtall som ligger langt under Forsvarets normtall noe som igjen viser at dagens fasiliteter er små og gir store utfordringer ved driften Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 48,3 mill NOK (50/50). Disse kostnadene fordeler seg som følger: Befalsmessa: NOK 9,0 mill. Mannskapsmessa Svanvik: NOK 39,3 mill Inkludert i kostnadene er 2,5 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. 85/15 estimatet for investeringer vil være NOK 55,5 mill D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 8 av 24

9 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 24,15 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader er beregnet til 0,97 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid for 0-alternativet er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 1 og 2. Dette fordi 0-alternativet består av bygninger som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for 0-alternativet er beregnet til 4,51 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke bli optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides da dette er gitt for dette alternativet. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og drift av to kjøkken- messebygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 9 av 24

10 6.12 Totalvurdering av alternativet Alternativet er basert på at behovet for kjøkken / messebygg på Høybuktmoen dekkes for de neste år gjennom bruk av dagens mannskapsmesse på Svanvik og eksisterende befalsmesse. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. Gjennom fortsatt drift som i dag vil behovet for personell være større enn for alternativ 1 og 2. Løsningen er ikke tilfredsstillende verken mhp kjøkkenløsning og gir liten plass i spisemesser som allerede i dag er små og trange. 7 Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg 7.1 Beskrivelse Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg er forutsatt skal gi en tilnærmet like god løsning som nybygg, med de begrensinger som ligger i at løsningsalternativet må tilpasses eksisterende bygningsmasse som i utgangspunktet ikke er tiltenkt formålet. Arealet i eksisterende bygning er betydelig mindre enn programmet. Det betyr at det er lagt inn et nytt areal som tilsvarer forskjellen mellom gammelt og nytt areal, med et tillegg som avspeiler at en rehabilitert løsning vil ha noe dårligere brutto/netto faktor. Løsningsalternativet er skissert tilstrekkelig for å vise at løsningen kan fungere. Tilpasning til eksisterende bygningsmasse er tenkt slik at kjøkkendelen i hovedsak legges til et tilbygg. Dette fordi denne delen stiller de strengeste krav til takhøyde og teknisk utrustning. Eksisterende tilbygg som inneholder spisesal er for lite og må utvides. Det er også dårlig teknisk sett, med store fuktskader. Det forutsetter derfor at dette rives og bygges opp igjen til samme formål. Det er da mulig å få en annen søyleplassering og tilsvarende bedre fleksibilitet i arealet. Det legges opp til at tilkomsten blir via hovedatkomsten til Svanvik og videre trapp ned til underetasjen. Det betyr at det må etableres en egen inngang for rullestolbrukere i underetasjen. Trafikken fra inngang via garderobe og gjennom anlegget til utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer, men tilpasningen til eksisterende bygg gjør at enkelte punkter blir trange og det kan oppstå køer. 7.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternativ-1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter. Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 10 av 24

11 7.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygget er driftsmessig og økonomisk ugunstig. Nytt kjøkken vil gjøre arbeidsdagen lettere for ansatte og spisepausene langt triveligere for brukerne. I byggeperioden må det etableres midlertidige kjøkken - messefasiliteter. Dette vil være en krevende interimperiode både for ansatte og brukere. Når prosjektet er gjennomført vil det forbedre miljøforholdene både for befal og vernepliktige. 7.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg vil være et krevende prosjekt. Sammenbygging av gammelt og ny del kan være krevende. En samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg og gi en bedre totaløkonomi. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. Nytt kjøkken vil bli mye mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Tilpasning til eksisterende bygg gjør dette spesielt krevende. 7.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 7.6 Tilpasningsdyktighet Rehabiliteringsalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser. I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser og dermed arealet økes. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet til dette er ikke optimalt for dette formålet. 7.7 Miljø Det rehabiliterte anlegget vil få større areal som skal varmes opp. Dette vil i hovedsak kompenseres med bedre varmeisolasjon og mer effektiv teknologi slik at energiforbruket ikke vil endres vesentlig. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 11 av 24

12 Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. 7.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,46 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 70.7 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Inkludert i kostnadene er 2,0 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 58.9 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m² Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 29,5 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,2 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 12 av 24

13 Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ-1 er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 2. Dette fordi alternativ-1 bygges inn i et bygg som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ-1 er beregnet til 4,38 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke blir optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og sammenbygging av nytt og gammelt bygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativet er utformet under den forutsetning at det skal bli et fullverdig kjøkken- messebygg. Det vil likevel bli begrensninger knyttet til at bygget ikke er komplett nytt, men tilpasset eksisterende bygg. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. 8 Alternativ Beskrivelse Nytt kjøkken- messebygg kan planlegges bygges som et moderne og effektivt bygg som oppfyller brukernes behov. Arealet i nytt kjøkken- messebygg er noe mindre enn ved en rehabilitert løsning fordi dette alternativet vil ha noe bedre brutto/netto faktor. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 13 av 24

14 Løsningsalternativet er skissert relativt detaljert i en prosess med bruker, Forsvarsbygg og FLO, Systemstyringsavdelingen. I tillegg til å oppfylle romprogrammet er det lagt vekt på god indre logistikk i anlegget. Det legges opp til korte avstander fra varelevering til viktige lager, som blir gjennomgående og får atkomst direkte fra kjøkken. Kjøkkenet er et stort fleksibelt rom med direkte atkomst til viktige støttefunksjoner, som dagkjøl, blåsekjøl, kjøle- og varmeskap, skrubb og redskapslager. Det er direkte atkomst fra kjøkkenet til påfylling og etterfylling av buffeene. Trafikken fra inngang via garderobe og håndvask til henting av service og bestikk og videre til buffé drikkestasjon til bordet; og tilbake via innlevering av service og bestikk til garderobe og utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer. 8.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen og plassering av bygget er i tråd med samtlige alternativer som er vurdert som hovedgrep i leiren. I alle alternativer av helhetsplan ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alle andre alternativer enn 0-alternativet ligger nytt kjøkken- messebygg i sørvestre delen av leiren. Det blir liggende relativt sentralt og det er lagt vekt på at spisesalen skal ha den beste utsikten leiren kan by på. 8.3 Konsekvenser for bruker Nytt og kjøkken- messebygg vil gi ansatte og brukere optimale forhold. Det bygges en felles messe for befal og menige, med mulighet for å dele av spisesal for befal. Det blir også en salong for befal. Det er viktig for arbeidsmiljøet for befalet. 8.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Prosjektet kan planlegges og gjennomføres under optimale forhold. Et nytt anlegg vil kunne drives maksimalt effektivt, både driftsmessig og økonomisk. Samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg. 8.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 8.6 Tilpasningsdyktighet Nybyggalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser (ev senere byggetrinn). I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 14 av 24

15 Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inn i leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser i leiren økes, men tilsvarende areal blir redusert på samtlige grensestasjoner. 8.7 Miljø Det nye anlegget vil bli bygget etter Forsvarsbygg sin prosjekteringsveiledning og gi et godt og energieffektivt bygg. Bygget vil bli utført i robuste materialer som tåler røff behandling av soldater. Nytt bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. Det vil bli et godt arbeidsmiljø og inneklima på kjøkkenet med kontroll over temperatur og fuktighet. Moderne lokaliteter vil gi et trivelig miljø for samtlige brukere. 8.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift: Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være august Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,28 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 65,4 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 56.8 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m². D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 15 av 24

16 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 60 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 37,9 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,14 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ 2 er satt til 60 år Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ 2 er beregnet til 3,89 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer NOK kr/m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er liten risiko for at prosjektet blir dyrere eller at byggetiden på grunn av uforutsette regningsarbeider. Driftskostnader. Nytt bygg skal gi et effektivt bygg med lave driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt hensyn til følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativene. Usikkerheten ved dette alternativet er betydelig mindre enn i alternativ-1, fordi det her er snakk om nybygg. Det knytter seg utsikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, blir optimalt i forhold til brukers behov. Det blir et moderne og effektivt bygg med høy energieffektivitet og lave driftskostnader. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 16 av 24

17 9 Sammenstilling av alternativene 9.1 Oppsummering av resultater Alternativ Plasser (stk) Bruttoareal (m²) Areal/ plass (m²) Investering (MNOK) 0 48,3 (50/50) ,4/3,46 *) 58,9 (50/50) ,0/3,28 *) 56,8 (50/50) Årskostnad (MNOK) Årskostnad pr m 2 (NOK) 4, , , *) Areal pr. stol / Areal pr. bruker Begge alternativer forholder seg til romprogram utarbeidet i samarbeid med bruker. Arealforskjellen mellom alternativene framkommer på grunn av lavere arealeffektivitet i alternativ-1 som skal tilpasse seg eksisterende bygg Sammenligning nytt felles kjøkken og messebygg for befal og menige mot rehabilitering av eksisterende kjøkken i Svanvik ( ) Investeringer og årlige kostnadsbesparelser Akkumulert nåverdi Selv om alternativ 1 er rehabilitering av eksisterende bygg og innebærer gjenbruk av over tusen m 2 bygningsmasse, innebærer dette alternativet høyere investeringer. Grunnen til dette er store kostnader ved å tilpasse nye tekniske anlegg til eksisterende bygg. Det vil også bli en del D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 17 av 24

18 rivingskostnader. Sammenbygging av nytt og gammelt fører erfaringsmessig til mye uforutsette arbeider. Det er derfor lagt inn større margin og reserve i dette alternativet. Alternativ-1 har større areal og tilsvarende FDVU kostnader. Dette, sammen med høyere investeringer fører til høyere årskostnader. I dette regnestykket er det ikke tatt med at dette alternativet ikke er optimalt i forhold til funksjonalitet fordi det er tilpasset gammelt bygg. Dersom en regner en økt driftskostnad for kjøkkendriften på 1 % på grunn av dette, utgjør det kr. pr år. Dette er tatt med i nåverdiberegningen. Alternativ 2 er det mest funksjonelle alternativet. Her er det ingen begrensninger i planleggingen og bygget vil bli optimalt i forhold til behovene. 10 Anbefalt alternativ Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, anbefales fordi det: er mest effektivt, funksjonelt og fremtidsrettet har laveste investeringer har laveste årskostnader ivaretar brukers behov på best mulig måte eksisterende areal som nyttes i dag til mannskapsmesse kan ev omdisponeres til økt behov for areal til forlegning til mannskaper D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 18 av 24

19 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg 1 Årskostnadsberegninger Kostnadskalkyle Alternativ 2 Alternativ 1 Nybygg Rehabilitering 0 Prisjustering til nivå pr kr Felleskostnader kr Bygning kr VVS-installasjoner kr El-kraft installasjoner kr Tele og automatiseringsanlegg kr Andre installasjoner kr HUSKOSTNAD kr Utomhusanlegg kr ENTREPRISEKOSTNAD kr Generelle kostnader kr 81. Forprosjekt kr Prosjektering kr Prosjekt-/byggeledelse og prosjektadm. kr Bikostnader kr Gebyrer kr BYGGEKOSTNAD kr Spesielle kostnader kr 92. Tomt kr Finanskostnader kr Merverdiavgift (25% av 1-8) kr a. Rivekostnader (inkl mva) kr b. Midlertidige løsninger (inkl mva) kr c. Kunstnerisk utsmykning kr d. Garantier 1 promille kr PROSJEKTKOSTNAD kr Reserve for 50 % sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 50 % kr Reserve for 85% sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 85 % kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 19 av 24

20 Beregnet årskostnad Alternativ 2 Alternativ 1 Inngangsdata Enhet Verdi Verdi Rente 4,0 % 4,0 % Avtalt leietid år Prosjektkostnad (50% usikkerhet + FB gjennomføringskostnader) kr , ,- Restverdi etter avtalt leietid kr , ,- Festeavgift kr 0,- 0,- FDV kostnader kr/år , ,- Beregnede verdier Nåverdi av FDV kostnad kr Nåverdi av restverdi kr Levetidskostnader kr Årskostnadsfaktor kr 0, ,07358 Årskostnad kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 20 av 24

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08 LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011 Forsvarsbygg utvikling nord Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca hundre små og store

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

LCC: Konseptvalg i tidligfase

LCC: Konseptvalg i tidligfase LCC: Konseptvalg i tidligfase Christian Listerud Seksjon for Eiendomsledelse Kort om meg Christian André Listerud Sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk Jobber i seksjon for Eiendomsledelse i Multiconsult

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad)

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer

Livssykluskostnader/LCC

Livssykluskostnader/LCC Livssykluskostnader/LCC Workshop Oslo 26. april 2013 Bjørn Fredrik Kristiansen Agenda Hva er LCC? Beregningsprinsipper Bruk av LCC i ulike faser 2 Hva er LCC? 3 LCC LCC - Life Cycle Cost, tilsvarende livssykluskostnader

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Forsvarsbygg kampflybase

Forsvarsbygg kampflybase Forsvarsbygg kampflybase Leverandørtreff Trondheim 15. mai 2014 En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING INNHOLD I PRESENTASJONEN Hvorfor LCC-analyse? LCC i et leiemarked Bakgrunn for LCC-satsing

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Investeringsseminar Vesterålen - Lofoten 16. april 2013 Pr 15.4.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING

SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING TILLEGGSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aktivitetssenteret Møtedato: 30.01.2007 Tid: kl.19.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/07 07/249 SODIN SKOLE - UNGDOMSSKOLETRINNET - RESTFINANSIERING Rådmannskontoret,

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Irene Tanke, fagsjef Byrådsavdeling for finans Oslo en by i sterk vekst Forventet befolkningsvekst fra 650 000 innbyggere til over 800 000 innen 2030

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SYN-15/3884-1 24882/15 24.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 07.04.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov Vedlegg 7 Saksbehandler: Yngve Andersen Direkte tlf.: 73567126 Dato: 15.10.2015 Saksnr.: 14/1096-6 Arkivkode: DOMSTOL 031 Deres ref.: Statsbygg Pb 8106 Dep 0032 OSLO Domstolsadministrasjonen Areal- og

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg

Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg Økonomiske perspektiver på egnede og effektive bygg Rom for oppvekst 2012 Kristiansand 27. september Dosent Karl Robertsen Universitetet i Agder Karl Robertsen, Institutt for økonomi 1 Skolebyggets økonomi

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer