Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg"

Transkript

1 Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss Prosjektleder Steinar Fossan D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 1 av 24

2 1 Bakgrunn PROSESS TIDLIGERE VURDERINGER AV REHABILITERING Behov og funksjoner Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Vurderte alternativer Forhold som berører alle alternativer Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 2 av 24

3 FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Sammenstilling av alternativene OPPSUMMERING AV RESULTATER Anbefalt alternativ Vedlegg VEDLEGG 1 ÅRSKOSTNADSBEREGNINGER BEREGNET ÅRSKOSTNAD VEDLEGG 2 ROMPROGRAM VEDLEGG 3 SKISSER VEDLEGG 4 KRAVDOKUMENT VEDLEGG 5 OVERSIKTSKART D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 3 av 24

4 1 Bakgrunn 1.1 Prosess Det foreligger utredningsavtale med Forsvarsbygg som omfatter arbeid med helhetsplan for Høybuktmoen. Helhetsplanen for området ferdigstilles januar Behovet som er skissert i dette løsningsdokumentet er gjeldende uavhengig av alternative løsninger for å dekke et fremtidsrettet behov for arealer. Det er i dag to kjøkken- messebygg på Høybuktmoen, en mannskapsmesse som ligger inne i leiren i kjelleretasje med mannskapsforlegning/kontor i øvrige etasjer, og en befalsmesse som ligger utenfor (se vedlegg for oversikt) sammen med kvarter. Begge er nedslitte og oppført på 50-tallet. Det har vært problemer med å opprettholde driften ved at det meget hyppig dukker opp HMS avvik på byggene generelt og de tekniske anlegg spesielt som må lukkes. Befalsmessen har det siste året vært stengt størstedelen av tiden på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette er bakgrunnen for at behovet fortsatt eksisterer og at prosjektet er innmeldt. Forsvarsbygg Markedsområde Finnmark (FB MOFI) legger ned mye ressurser for å lukke pålegg fra lokal næringsmiddeltilsyn og regionalt arbeidstilsyn etter hvert som de oppstår. En modernisering av eksisterende kjøkken- / messebygg eller ved nybygg vil imøtekomme behov og krav til gjeldende arbeidsprosesser, helse, miljø og sikkerhet. Forsvarsbygg har i samarbeid med bruker og forvalter utarbeidet kravdokument. Dette ligger med som vedlegg. Det er utarbeidet romprogram som ligger til grunn for løsningsdokumentet. Programmet er utarbeidet av lokal prosjektgruppe i samarbeid med konsulent, og erfaringer til andre lignende prosjekter i FB regi er også medbrakt. 1.2 Tidligere vurderinger av rehabilitering Det ble i 2004 gjort vurderinger av rehabilitering av kjøkken- messebygget på Høybuktmoen, som del av prosjektet Arealvurderinger Grensevakten, Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Prosjektet omfattet også nytt vaktbygg og undervisningsfasiliteter. Utgangspunktet for vurderingene var en teknisk oppgradering av kjøkken- messebygget for å unngå framtidige HMS avvik, en ombygging og effektivisering av kjøkkenet innenfor eksisterende areal og GSV. Som ledd i programmeringen av dette prosjektet har bruker, sammen med FLO Base Forpleining, vært på befaring på en rekke kjøkken- messebygget. Dette har dannet grunnlaget for vurderingen av tidligere vurdert løsning. Forslaget ble forkastet som utilstrekkelig. Dette begrunnes med at arealene ikke er store nok og at løsningen ikke er funksjonell og robust nok for framtidige endringer. Videre så var det dyrt i drift med to kjøkken. 2 Behov og funksjoner Prosjektet skal dekke Høybuktmoens samlede behov for kjøkken- messefasiliteter og dimensjoneres etter gjeldende OPL. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 4 av 24

5 Følgende bemanning ligger til grunn for beregning av arealbehov. Menige i leiren 360 Befal i leiren 112 Grunnleggende Befalsutdanning 32 HV 20 Gjester 10 Totalt antall brukere 534 FLO Base Troms-Finnmark, RSF Forpleining har vurdert kjøkkenbehovet på Høybuktmoen i lys av alternative konsepter for grensevakten. Det er konkludert med at det er uaktuelt å produsere varmmat på kjøkkenet for regenerering i kjøkken på grensa. Kjøkken- messebygget skal dimensjoneres for en framtidig endret organisering av grensevakta. Nytt kjøkken- messebygg (alt. 2) på Høybuktmoen skal erstatte eksiterende kjøkken- messefasiliteter som ligger i underetasjen i kaserne Svanvik og eksisterende fasiliteter i befalsmessen. I tillegg er det ca sivilt ansatte i leiren, som ikke er regnet med i behovsgrunnlaget. Dette er ansatte i FLO, FLO/IKT, Forsvarsbygg, E-tjenesten og sivile i HV. Spisesal vil bli dimensjonert for 250 spiseplasser som skal dekke bespisning av 534 brukere. 3 Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Eksiterende kjøkken- messefasiliteter er mangelfulle både når det gjelder areal (se nøkkeltall), funksjonalitet og teknisk standard. FLO/RSF mener at dagens situasjon gir sikkerhetsmessige og forvaltningsmessige utfordringer knyttet til en sammenblanding av funksjoner som forlegning, kontorer, lager, forpleining og operasjonsrom. Dagens situasjon resulterer til stadighet pålegg om EBA-messige utbedringer knyttet til Helse Miljø og Sikkerhet. Typiske eksempler er svikt i ventilasjonsanlegg som har gitt for dårlig inneklima og store variasjoner i temperaturen på kjøkkenet. Vannlekkasjer har ført til soppdannelser. Ved to messebygg blir det en meget urasjonell drift. Dagens situasjon er ikke tilpasset et forsvarlig driftskonsept knyttet til forpleiningssituasjonen. Forholdene for brukerne er ikke tilfredsstillende. Det er ikke håndvasker ved inngangen og spisesalen er trang. I perioder befalsmessa er stengt, går det spesielt ut over arbeidsmiljøet til befalet. 4 Vurderte alternativer Følgende løsningsalternativer er vurdert. Alternativ 0: Drift av både befal og mannskapsmessesom i dag. Alternativ 1: Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende kjøkken i Svanvik. Alternativ 2: Nytt felles kjøkken- og messebygg for befal og menige. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 5 av 24

6 5 Forhold som berører alle alternativer Følgende forutsetninger er felles for alle alternativene: Kostnadsnivå er regnet pr. 1. juli Det pågår utredning av infrastruktur på Høybuktmoen. Dette vil føre til kostnader ved omlegging av ledninger og kabler fram til byggene. Disse kostnadene er ikke tatt med i kostnadsberegningen, men blir ivaretatt i Infrastruktur - Høybuktmoen. Prosjektgruppen som har bidratt i prosjektet er ledet av Viggo Kristiansen, FLO Base Troms og Finnmark, Bjørn Erik Danielsen, kjøkkensjef Høybuktmoen, Steinar Gilberg, proviantforvalter Høybuktmoen og Ståle Solberg Bedriftshelsetjenesten. FLO, Systemstyringsavdelingen ved Atle Standnes og Ketil Gimle har deltatt i prosjektarbeidet. Det er lagt samme netto romprogram til grunn for begge alternativene. En realrente på 4 % er lagt til grunn for de økonomiske beregningene Alternativet Videre drift av dagens mannskaps og befalsmesse. 6.1 Beskrivelse Behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen er i dag dekket gjennom drift av egen befalsmesse og egen messe for mannskaper. Alternativet beskriver en fortsatt drift som i dag på begge messene. Kjøkken og messebygget for mannskaper har i dag vesentlige mangler knyttet til HMS forhold. Det registreres til stadighet avvik som lukkes av FB MOFI i samråd med brukerne. Hyppigheten av avvik øker og ressursene som benyttes for å lukke disse kontinuerlig er høye. For detaljer knyttet til kjøkken/ messebygget for mannskaper henvises det til beskrivelse under kapittel 7. Befalsmessen har også betydelige problemer både med bygningsmessige forhold og tekniske anlegg. Befalsmessa har vært stengt kontinuerlig store deler av det siste året på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet. Prosjektet gjelder en oppdatering av begge messene til en standard som gjør at disse kan fungere de neste 20 til 30 år. Dette betyr en komplett rehabilitering av bygg og tekniske anlegg for begge messene. 6.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternative1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter fordi en videreføring av to kjøkken ikke er fremtidsrettet drift. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 6 av 24

7 Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. 6.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg og befalsmesse byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygningene er driftsmessig og økonomisk ugunstig. 0 alternativet vil ikke gi en tilfredsstillende løsning på behovet for kjøkken og messefasiliteter på Høybuktmoen. 6.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg og befalsmesse vil være et krevende prosjekt. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. De 2 rehabiliterte bygningene vil bli mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Drift av 2 separate kjøkken / messebygg på Høybuktmoen vil driftsmessig være krevende for Forsvarsbygg. 2 separate kjøkkenbygg vil kreve en økt bemanning på 4 årsverk for FLO til å drive 2 separate kjøkkenbygg i forhold til det man oppnår gjennom alternativ 1 og Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 6.6 Tilpasningsdyktighet 0- alternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av byggene vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning for mannskapsdelen og kvarter for befalsmessa. Planløsningen og disponible arealer for kjøkken gjør at disse ikke er tilpasset endrede behov og fremtidsrettede for fremtiden Kjøkkendelen vil både på mannskaps- og befalsmessa vanskelig kunne ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser økes begge steder og krever økte arealer. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet tilknyttet byggene er ikke optimalt på verken mannskaps- eller befalsmessen for dette formålet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 7 av 24

8 6.7 Miljø Gjennomføring etter 0- alternativet forventes ikke å gi annen påvirkning av det ytre miljø enn det som er situasjonen i dag. Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken i mannskapsdelen for å lette håndteringen av organiske avfall. For befalsmessa vil dette ikke være mulig da avløpssystemet i området ikke er rehabilitert og dimensjonert for dette. 6.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg mannskaper ,87 4 Befalsmesse 276 2,46 4 Ovennevnte tall viser at dagens befalsmesse og dagens mannskapsmesse har arealtall som ligger langt under Forsvarets normtall noe som igjen viser at dagens fasiliteter er små og gir store utfordringer ved driften Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 48,3 mill NOK (50/50). Disse kostnadene fordeler seg som følger: Befalsmessa: NOK 9,0 mill. Mannskapsmessa Svanvik: NOK 39,3 mill Inkludert i kostnadene er 2,5 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. 85/15 estimatet for investeringer vil være NOK 55,5 mill D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 8 av 24

9 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 24,15 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader er beregnet til 0,97 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid for 0-alternativet er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 1 og 2. Dette fordi 0-alternativet består av bygninger som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for 0-alternativet er beregnet til 4,51 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke bli optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides da dette er gitt for dette alternativet. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og drift av to kjøkken- messebygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 9 av 24

10 6.12 Totalvurdering av alternativet Alternativet er basert på at behovet for kjøkken / messebygg på Høybuktmoen dekkes for de neste år gjennom bruk av dagens mannskapsmesse på Svanvik og eksisterende befalsmesse. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. Gjennom fortsatt drift som i dag vil behovet for personell være større enn for alternativ 1 og 2. Løsningen er ikke tilfredsstillende verken mhp kjøkkenløsning og gir liten plass i spisemesser som allerede i dag er små og trange. 7 Alternativ 1 - Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg 7.1 Beskrivelse Rehabilitering av og tilbygg til eksisterende anlegg er forutsatt skal gi en tilnærmet like god løsning som nybygg, med de begrensinger som ligger i at løsningsalternativet må tilpasses eksisterende bygningsmasse som i utgangspunktet ikke er tiltenkt formålet. Arealet i eksisterende bygning er betydelig mindre enn programmet. Det betyr at det er lagt inn et nytt areal som tilsvarer forskjellen mellom gammelt og nytt areal, med et tillegg som avspeiler at en rehabilitert løsning vil ha noe dårligere brutto/netto faktor. Løsningsalternativet er skissert tilstrekkelig for å vise at løsningen kan fungere. Tilpasning til eksisterende bygningsmasse er tenkt slik at kjøkkendelen i hovedsak legges til et tilbygg. Dette fordi denne delen stiller de strengeste krav til takhøyde og teknisk utrustning. Eksisterende tilbygg som inneholder spisesal er for lite og må utvides. Det er også dårlig teknisk sett, med store fuktskader. Det forutsetter derfor at dette rives og bygges opp igjen til samme formål. Det er da mulig å få en annen søyleplassering og tilsvarende bedre fleksibilitet i arealet. Det legges opp til at tilkomsten blir via hovedatkomsten til Svanvik og videre trapp ned til underetasjen. Det betyr at det må etableres en egen inngang for rullestolbrukere i underetasjen. Trafikken fra inngang via garderobe og gjennom anlegget til utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer, men tilpasningen til eksisterende bygg gjør at enkelte punkter blir trange og det kan oppstå køer. 7.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen. I alle alternativer i helhetsplanen ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alternativ-1 er dette i form av rehabilitering og tilbygg av eksisterende kjøkken- messefasiliteter. Kommuneplanen for Sør-Varanger kommune disponerer hele Høybuktmoen leir til Annet byggeområde. Nytt kjøkken- messebygg vil falle inn under denne kategorien. Området omfattes ikke av reguleringsplan. Prosjektet er heller ikke i strid med annen overordnet plan. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 10 av 24

11 7.3 Konsekvenser for bruker Drift av dagens kjøkken- messebygg byr de ansatte vanskelige arbeidsforhold i form av trange og lite hensiktsmessige lokaler gjør arbeidet tungvint. Det oppstår stadige problemer i form av HMS avvik som må lukkes. Bygget er driftsmessig og økonomisk ugunstig. Nytt kjøkken vil gjøre arbeidsdagen lettere for ansatte og spisepausene langt triveligere for brukerne. I byggeperioden må det etableres midlertidige kjøkken - messefasiliteter. Dette vil være en krevende interimperiode både for ansatte og brukere. Når prosjektet er gjennomført vil det forbedre miljøforholdene både for befal og vernepliktige. 7.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av eksisterende kjøkken- messebygg vil være et krevende prosjekt. Sammenbygging av gammelt og ny del kan være krevende. En samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg og gi en bedre totaløkonomi. Det må etableres og driftes en rigg for midlertidige kjøkken - messefasiliteter i byggeperioden. Nytt kjøkken vil bli mye mer teknisk avansert enn dagens bygg og kreve større kompetanse på driftsiden. Tilpasning til eksisterende bygg gjør dette spesielt krevende. 7.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 7.6 Tilpasningsdyktighet Rehabiliteringsalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser. I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inni leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser og dermed arealet økes. Utvidelse av eksisterende kjøkken er mulig, men arealet til dette er ikke optimalt for dette formålet. 7.7 Miljø Det rehabiliterte anlegget vil få større areal som skal varmes opp. Dette vil i hovedsak kompenseres med bedre varmeisolasjon og mer effektiv teknologi slik at energiforbruket ikke vil endres vesentlig. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 11 av 24

12 Bedre ventilasjonsanlegg og bedre tekniske anlegg vil redusere dagens indre miljøulemper og gi et akseptabelt innemiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Rehabilitert bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. 7.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være høsten Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,46 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 70.7 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Inkludert i kostnadene er 2,0 mill NOK i midlertidig løsning i byggeperioden. Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 58.9 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m² Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 40 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 29,5 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,2 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 12 av 24

13 Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ-1 er satt til 40 år. Dette er 20 år kortere enn alternativ 2. Dette fordi alternativ-1 bygges inn i et bygg som ble satt opp i Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ-1 er beregnet til 4,38 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer en årskostnad på NOK pr. m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er reell fare for at prosjektet blir dyrere fordi det blir mye regningsarbeider og at byggetiden kan bli lengre enn antatt. Driftskostnader. Tilpasning til eksisterende bygg fører til at planløsningene ikke blir optimale. Det er en viss risiko for at dette fører til økte driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt høyde for denne følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativet. Usikkerheten ved dette alternativet er først og fremst knyttet til usikkerhet ved rehabilitering og sammenbygging av nytt og gammelt bygg. Det er tatt høyde for større usikkerhet i kostnadskalkylen. Det knytter seg usikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativet er utformet under den forutsetning at det skal bli et fullverdig kjøkken- messebygg. Det vil likevel bli begrensninger knyttet til at bygget ikke er komplett nytt, men tilpasset eksisterende bygg. Det betyr kompromisser som gjør bygget mindre funksjonelt og fleksibelt enn det som er optimalt. Det er også knyttet usikkerhet til gjennomføringen og kostnadene. 8 Alternativ Beskrivelse Nytt kjøkken- messebygg kan planlegges bygges som et moderne og effektivt bygg som oppfyller brukernes behov. Arealet i nytt kjøkken- messebygg er noe mindre enn ved en rehabilitert løsning fordi dette alternativet vil ha noe bedre brutto/netto faktor. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 13 av 24

14 Løsningsalternativet er skissert relativt detaljert i en prosess med bruker, Forsvarsbygg og FLO, Systemstyringsavdelingen. I tillegg til å oppfylle romprogrammet er det lagt vekt på god indre logistikk i anlegget. Det legges opp til korte avstander fra varelevering til viktige lager, som blir gjennomgående og får atkomst direkte fra kjøkken. Kjøkkenet er et stort fleksibelt rom med direkte atkomst til viktige støttefunksjoner, som dagkjøl, blåsekjøl, kjøle- og varmeskap, skrubb og redskapslager. Det er direkte atkomst fra kjøkkenet til påfylling og etterfylling av buffeene. Trafikken fra inngang via garderobe og håndvask til henting av service og bestikk og videre til buffé drikkestasjon til bordet; og tilbake via innlevering av service og bestikk til garderobe og utgang skjer uten kryssende trafikkstrømmer. 8.2 Forhold til overordnede planer Skissering av løsningsalternativer har pågått parallelt med utarbeidelse av helhetsplan for Høybuktmoen og plassering av bygget er i tråd med samtlige alternativer som er vurdert som hovedgrep i leiren. I alle alternativer av helhetsplan ligger det inne nytt kjøkken - messebygg. I alle andre alternativer enn 0-alternativet ligger nytt kjøkken- messebygg i sørvestre delen av leiren. Det blir liggende relativt sentralt og det er lagt vekt på at spisesalen skal ha den beste utsikten leiren kan by på. 8.3 Konsekvenser for bruker Nytt og kjøkken- messebygg vil gi ansatte og brukere optimale forhold. Det bygges en felles messe for befal og menige, med mulighet for å dele av spisesal for befal. Det blir også en salong for befal. Det er viktig for arbeidsmiljøet for befalet. 8.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Prosjektet kan planlegges og gjennomføres under optimale forhold. Et nytt anlegg vil kunne drives maksimalt effektivt, både driftsmessig og økonomisk. Samling av dagen to messer til en vil gjøre driften enklere for Forsvarsbygg. 8.5 Konsekvenser for samfunn Det forventes ingen spesielle konsekvenser for samfunnet ut over at det settes ut betydelige oppdrag til entreprenører. 8.6 Tilpasningsdyktighet Nybyggalternativets tilpasningsdyktighet: Fleksibiliteten begrenses av at kjøkken med installasjoner og kjøle- og fryserom er spesialisert EBA, og vanskelig kan brukes til andre formål. Også generalitet begrenses av at kjøkkenet er spesialisert. Spisesaldelen av bygget vil lett kunne brukes til andre formål, som for eksempel undervisning. Kjøkkendelen av anlegget er dimensjonert for å kunne ta flere brukere. Spisesalen vil kunne bygges på for å gi flere spiseplasser (ev senere byggetrinn). I kortere perioder med stor belastning, som ved øvelser, vil dette ordnes ved å utvide og styre spisetidene. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 14 av 24

15 Kjøkkendelen vil også ivareta behovene dersom grensevakten flyttes inn i leiren. I dette tilfellet må antall spiseplasser i leiren økes, men tilsvarende areal blir redusert på samtlige grensestasjoner. 8.7 Miljø Det nye anlegget vil bli bygget etter Forsvarsbygg sin prosjekteringsveiledning og gi et godt og energieffektivt bygg. Bygget vil bli utført i robuste materialer som tåler røff behandling av soldater. Nytt bygg vil gi bedre forhold for avfallshåndtering og kildesortering. Det vil kunne installeres avfallkverner på kjøkken for å lette håndteringen av organiske avfall. Det forventes ikke annen påvirkning av det ytre miljø. Det vil bli et godt arbeidsmiljø og inneklima på kjøkkenet med kontroll over temperatur og fuktighet. Moderne lokaliteter vil gi et trivelig miljø for samtlige brukere. 8.8 Framdrift Det forventes følgende framdrift: Forprosjekt ferdig mars Mulig byggestart vil være august Ferdigstillelse i juli Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer. Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm Kjøkken- messebygg ,28 4 I tillegg til normene bør det i dette tilfellet legges inn noe overkapasitet på kjøkkensiden for å ta høyde for stort trykk i forbindelse med øvelser. Kjøkkenet på Høybuktmoen må være robust for å kunne betjene noe flere brukere dersom Høybuktmoen tilføres nye oppgaver Økonomi Investeringskostnader Investeringskostnadene er beregnet til 65,4 mill NOK (prosjektkostnader - 85 % sannsynlighet for oppnåelse). Dette tilsvarer en investering på NOK pr. m². Prosjektkostnader (50 % sannsynlighet for oppnåelse) er beregnet til 56.8 mill NOK. Det tilsvarer en investering på NOK pr. m². D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 15 av 24

16 Restkostnad/Restverdi Levetiden er regnet til 60 år. Beregningstiden for nåverdi er satt til 20 år. Restverdien etter denne perioden settes til NOK 37,9 mill FDVU-kostnader FDVU-kostnader er beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Årlige FDVU-kostnader settes til 1,14 mill NOK Andre kostnader/inntekter Det er ikke regnet med andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid med for alternativ 2 er satt til 60 år Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativ 2 er beregnet til 3,89 mill NOK. Det er benyttet en realrente på 4 % i beregningen. Dette tilsvarer NOK kr/m² Følsomhetsanalyser Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyser for alternativene. De viktigste forutsetningene som kan variere er: Investeringer. Det er liten risiko for at prosjektet blir dyrere eller at byggetiden på grunn av uforutsette regningsarbeider. Driftskostnader. Nytt bygg skal gi et effektivt bygg med lave driftskostnader. Romprogram. Det er liten risiko for at prosjekteringen vil føre til at det totale romprogrammet må utvides. Det er tatt hensyn til følsomheten i kostnadsoverslaget og beregning av nåverdi Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse for alternativene. Usikkerheten ved dette alternativet er betydelig mindre enn i alternativ-1, fordi det her er snakk om nybygg. Det knytter seg utsikkerhet til entreprenørmarkedet på det tidspunktet prosjektet skal realiseres, både når det gjelder prisnivået og kapasiteten i markedet. Generell usikkerhet knyttet til brukers og Forsvarsbyggs organisasjon mht bemanning, kompetanse, kontinuitet og kapasitet Totalvurdering av alternativet Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, blir optimalt i forhold til brukers behov. Det blir et moderne og effektivt bygg med høy energieffektivitet og lave driftskostnader. D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 16 av 24

17 9 Sammenstilling av alternativene 9.1 Oppsummering av resultater Alternativ Plasser (stk) Bruttoareal (m²) Areal/ plass (m²) Investering (MNOK) 0 48,3 (50/50) ,4/3,46 *) 58,9 (50/50) ,0/3,28 *) 56,8 (50/50) Årskostnad (MNOK) Årskostnad pr m 2 (NOK) 4, , , *) Areal pr. stol / Areal pr. bruker Begge alternativer forholder seg til romprogram utarbeidet i samarbeid med bruker. Arealforskjellen mellom alternativene framkommer på grunn av lavere arealeffektivitet i alternativ-1 som skal tilpasse seg eksisterende bygg Sammenligning nytt felles kjøkken og messebygg for befal og menige mot rehabilitering av eksisterende kjøkken i Svanvik ( ) Investeringer og årlige kostnadsbesparelser Akkumulert nåverdi Selv om alternativ 1 er rehabilitering av eksisterende bygg og innebærer gjenbruk av over tusen m 2 bygningsmasse, innebærer dette alternativet høyere investeringer. Grunnen til dette er store kostnader ved å tilpasse nye tekniske anlegg til eksisterende bygg. Det vil også bli en del D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 17 av 24

18 rivingskostnader. Sammenbygging av nytt og gammelt fører erfaringsmessig til mye uforutsette arbeider. Det er derfor lagt inn større margin og reserve i dette alternativet. Alternativ-1 har større areal og tilsvarende FDVU kostnader. Dette, sammen med høyere investeringer fører til høyere årskostnader. I dette regnestykket er det ikke tatt med at dette alternativet ikke er optimalt i forhold til funksjonalitet fordi det er tilpasset gammelt bygg. Dersom en regner en økt driftskostnad for kjøkkendriften på 1 % på grunn av dette, utgjør det kr. pr år. Dette er tatt med i nåverdiberegningen. Alternativ 2 er det mest funksjonelle alternativet. Her er det ingen begrensninger i planleggingen og bygget vil bli optimalt i forhold til behovene. 10 Anbefalt alternativ Alternativ 2, nytt kjøkken- messebygg, anbefales fordi det: er mest effektivt, funksjonelt og fremtidsrettet har laveste investeringer har laveste årskostnader ivaretar brukers behov på best mulig måte eksisterende areal som nyttes i dag til mannskapsmesse kan ev omdisponeres til økt behov for areal til forlegning til mannskaper D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 18 av 24

19 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg 1 Årskostnadsberegninger Kostnadskalkyle Alternativ 2 Alternativ 1 Nybygg Rehabilitering 0 Prisjustering til nivå pr kr Felleskostnader kr Bygning kr VVS-installasjoner kr El-kraft installasjoner kr Tele og automatiseringsanlegg kr Andre installasjoner kr HUSKOSTNAD kr Utomhusanlegg kr ENTREPRISEKOSTNAD kr Generelle kostnader kr 81. Forprosjekt kr Prosjektering kr Prosjekt-/byggeledelse og prosjektadm. kr Bikostnader kr Gebyrer kr BYGGEKOSTNAD kr Spesielle kostnader kr 92. Tomt kr Finanskostnader kr Merverdiavgift (25% av 1-8) kr a. Rivekostnader (inkl mva) kr b. Midlertidige løsninger (inkl mva) kr c. Kunstnerisk utsmykning kr d. Garantier 1 promille kr PROSJEKTKOSTNAD kr Reserve for 50 % sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 50 % kr Reserve for 85% sannsynlighet for oppnåelse kr PROSJEKTKOSTNAD 85 % kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 19 av 24

20 Beregnet årskostnad Alternativ 2 Alternativ 1 Inngangsdata Enhet Verdi Verdi Rente 4,0 % 4,0 % Avtalt leietid år Prosjektkostnad (50% usikkerhet + FB gjennomføringskostnader) kr , ,- Restverdi etter avtalt leietid kr , ,- Festeavgift kr 0,- 0,- FDV kostnader kr/år , ,- Beregnede verdier Nåverdi av FDV kostnad kr Nåverdi av restverdi kr Levetidskostnader kr Årskostnadsfaktor kr 0, ,07358 Årskostnad kr D:\doculive\pdfkonvertering\Dokumentfiler\ _dlprod\ doc Side 20 av 24

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014 v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S Nytt Sengebygg Konseptfaserapport Mars 2014 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Stiftelsen Bergen Diakonissehjem C.F. Møller Norge AS 0 OPAKE- 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG Helse Nordmøre og Romsdal Oppgradering Lundavang Utarbeidet av: Navn: Gudmund Moen LivHaugen Organisasjon Helsebygg Midt-Norge Helsebygg Midt-Norge e-mail/telefon gmo@helsebygg-midt.no lha@helsebygg-midt.no

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer