INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING..."

Transkript

1

2 Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt (1. varamann), Roar Schinnes Trond Jarness og Gjermund Gravdal. Foran fra venstre: Hans R. Bakken (daglig leder), Trygve Bjørge (leder) og Dag Torp Syvertsen (nestleder). INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET LØPSSESONGEN LEIEAVTALER PÅ BANEN NØKKELTALL MARKEDSARBEID SALGSARBEID HURTIGSTE HESTER MESTVINNENDE HESTER KUSKESTATISTIKKER Foto: Side 2: Devegg Ruud, øvrige: Hans R. Bakken 2 Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Gjermund Gravdal, Trond Jarness og Roar Schinnes. Varamedlemmer til styret Knut Gunnholt (1. varamann) og Randi Eng (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Vegar Wetterstad ( ), Evelyn Stillerud ( ) og Tore Borgersen ( ). Trygve Bjørge er valgt som medlem av representantskapet i Norsk Rikstoto for perioden Vararepresentant har vært Dag Torp Syvertsen. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. I 2008 er antallet aksjonærer redusert fra 47 til 45 ved 3 aksjer er overført Buskerud Travforbund. Forbundet er største aksjonær med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Antall aksjonærer Buskerud % 1 Travforbund Andre travorg % 12 Private % 32 Sum % 45 Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Sekretær: Anne Kristoffersen (fra ). Markedsmedarb.: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 55. Dette utgjør samlet ca 12,6 årsverk. Av det totale antall er det ca 50% kvinner og 50% menn. Alle styremedlemmer har vært menn, med unntak av et varamedlem som er kvinne. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Drammen Travbane AS

4 Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 221 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 7,1%. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som har vært 50% sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Omsetning-resultat OMSETNING. Total omsetning på hestespill økte med over 17% i 2008, og det ble ny omsetningsrekord med over 3,7 mrd kr, en økning på 550 mill kr. Omsetning i egen region økte fra 212,2 mill kr til 255,6 mill kr, en økning på 43,4 mill kr eller 20,5%. Med unntak av vinnerspillet var det størst prosentvis økning i de hurtigrepeterende spillene. Svært gledelig var det med betydelige økninger både i V5, V65 og V75-spillet. Alle disse hadde en økning på mellom 12 og 18% i vår region. Alle spilleproduktene hadde fremgang i Den økte omsetning i region på 43,4 mill kr ga en merinntekt i provisjoner med 1,58 mill kr. Denne merinntekten utgjør 3,5% av den økte omsetningen i region. Dette skyldes endringer i provisjonsavregninger fra Norsk Rikstoto til driftsselskapene. Fra 2008 ble innført en ny inntektsfordelingsmodell som erstatning for den tidligere økonomimodellen. Modellen innebærer generelt lavere overføring av provisjoner til driftsselskapene. Den inneholder tre hoveddeler: a) Premiematrise, etter antall løp b) Løpsdagskostnader c) Variabel provisjon. En må dog legge til at Norsk Rikstoto samtidig gjorde endringer m.h.t. dekning av avskrivninger og finanskostnader på lån opptatt til investeringer før Dette ble justert i forhold til tilsvarende tidligere ordning pr For Drammen utgjorde dette en økt refusjon på ca 1,3 mill kr. REGNSKAP. Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Skatt på ordinært resultat utgjør kr Ordinært resultat som følge av dette gir et årsoverskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital. Annen egenkapital viser etter dette en opptjent sum på kr I regnskapet er overført kr til premiefondet i NR. Samlet har selskapet nå overført 3,1 mill kr til premiefond i NR. Ved utarbeidelse av årsregnskapet har styret lagt til grunn fortsatt drift av selskapet. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2008 ble det utenom premiefondet overført 20,4 mill kr i premier og oppdretterpenger. Dette er en økning på 1,9 mill kr i forhold til året får. Det ble Side 4 Drammen Travbane AS

5 overført ca 12,5 mill kr i ordinære premier, 5,2 mill kr i V75-premier og 2,1 mill kr i oppdretterpenger. Terminliste Det ble som i 2007 totalt avviklet 43 løpsdager. Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. For andre året på rad ble det avviklet 5 lunsjtrav, og samtlige ble kjørt på tirsdager. Også dette året ble det avviklet en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM for montéryttere. Det ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 29 løpsdagene var mandager. 13 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Terminlista for 2009 er også vedtatt med 45 løpsdager. Samme antall V75-kjøringer og lunsjtrav. Det vil også bli dobbeltkjøring fredag/lørdag i forbindelse med V75 i juni. NM for montéryttere er lagt til denne dobbeltkjøringen. Nytt av året blir et prøveprosjekt sammen med Leangen Travbane med ettermiddagstrav. Det innebærer at den av banene som ikke har DD-løpene denne dagen, starter kl 15.00, og skal være ferdig før den andre banen begynner ordinær kjøring kl Det legges opp til evaluering av ordningen sammen med Norsk Rikstoto. Investeringer og vedlikehold. Av bygningsmessige endringer er det utført en del vedlikehold, spesielt takplater på en del oppselingsbokser samt tak kontorer. Videre vedlikehold av gjerder rundt banen. I spillehall er det investert i nytt inventar som border og stoler. Det er ikke foretatt større bygningsmessige investeringer. Av teknisk utstyr er kjøpt inn nye forsterkere til høyttaleranlegg. Behov for større utbedringer knyttet til Hesteringen og utvidelse av siste sving, spesielt oppselingsbokser siste sving utstår fortsatt inntil en får nærmere avklaring vedr prosjekt eiendomsutvikling. I løpet av de siste årene er det foretatt betydelig vedlikehold og oppgradering på deler av anlegget, totalt for ca 19,5 mill kr. Utvikling av anlegget. Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane ble undertegnet prosjektutviklingsavtale med Åssiden Bydelssenter AS (us). Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen til DT stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen til DT er i underkant av 130 mål. Den del som stilles til disposisjon for regulering er i underkant av 40 mål, og omfatter nordre del mellom løpsbane og Rosenkrantzgata, inkludert område for trenerstaller. Selskapet ønsker gjennom utvikling av eiendommen å skape grunnlag for mer forutsigbare og løpende inntekter utenom spill på hest. Det er et meget stort behov for fornyelse og tilpasning av publikumsfasiliteter til morgendagens krav og behov, utvikling av banen og tilbud til hesteeiere under opphold på banen. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Hovedarbeidet i 2008 har vært å fremlegge et revidert prosjekt for kommunen med sikte på å komme frem til rammer for det videre arbeidet, og en avklaring m.h.t. rikspolitiske retningslinjer og andre overkommunale begrensninger. Prosjektet ble presentert for formannskapet i Drammen kommune Det ble Drammen Travbane AS 2008 Side 5

6 gitt positive tilbakemeldinger fra formannskapets medlemmer. Saken ble formelt lagt frem som sak for formannskapet , og Bystyret Bystyrets vedtak er slik: 1. Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. 2. Planarbeidet må sikre en helhetlig og framtidig utvikling og ivareta sammenhengen med både nåværende og en eventuell ny arealbruk på resten av travbaneområdet og må også vurderes i en helhet med øvrige omgivelser. En framtidsrettet og bærekraftig ny arealbruk for området er blandet boligbebyggelse, handel, begrenset til å være strøksbetjenende, bydelssenter for offentlig og privat servicevirksomhet, kontor, idrettsformål og gode grønnkorridorer gjennom området som gir gode forbindelser mellom elv og ås og til Berskau idrettsanlegg. Det søkes etablert en variert bebyggelse som har størst tyngde mot Rosenkrantzgata og som trappes ned i høyde og tyngde mot Travbanen. Skjermende bebyggelse mot Rosenkrantzgata vil gi muligheter for gode familieboliger med bakkekontakt mot syd. Ved en eventuell senere transformasjon av Travbanens øvrige område, ligger det godt til rette for videre boligbebyggelse med familieboliger. Begrensede høyder og utnyttelse skal gi et område med bydelspreg som er annerledes enn byområdene i sentrum. 4 Regionalt avlastningssenter for plasskrevende handel vurderes ved rulleringen av kommuneplanen. 5. Hotell og konferansesenter kan tas med dersom dette kan dokumenteres å harmonere med annen nødvendig hotellutvikling i sentrum Gjennom Bystyrets vedtak tolker en det slik at det er politisk vilje i Drammen til å skape et bærekraftig senter på Åssiden. Imidlertid gjenstår svært mye arbeid med ulike analyser og argumenter for å skape et senter i tråd med det som er grunnlaget for prosjektet. Dette arbeid har pågått mot ulike instanser etter Bystyrets vedtak. Det er et håp at reguleringsplan kan utarbeides i løpet av 2009, og behandles i Bystyret tidlig på året Videre utvikling Utviklingen i omsetningen 2008 har skapt stor optimisme for hele hestesporten. En milepæl nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og utviklingen fortsatte i 2008 med en kraftig økning på 550 mill kr til over 3,7 mrd i omsetning. For region Drammen kom vi i 2007 for første gang over 200 mill kr i omsetning. Det økte veldig bra i 2008, og en svært høy økning på over 20%, og det til en omsetning på over 255 mill kr. Vi har fortsatt tro på en større økning i spill på hest, og styret er i sitt budsjett for 2009 optimistisk. Etter flere år med sterk økning må en nok ta høyde for at det vil kunne flate ut noe. Styret har derfor i sitt budsjett for 2009 lagt til grunn at en først skal tjene pengene før en legger inn større økninger til disponeringer. Ser en på omsetning i region og mottatte provisjonsinntekter, får en følgende oversikt: År Omsetning Provisjon Andel provisjon ,12 % ,03 % ,62 % ,95 % ,50 % ,71 % (Tallene for 2009 er budsjett) Dette viser at en stadig mindre andel av omsetning i region blir tilbakeført til region. En omsetningsøkning fra 2004 til 2008 på over 80 mill kr gir kun 3,9 mill kr i økte provisjonsinntekter. Den likvide situasjon for selskapet i 2008 har vært kraftig forbedret fra tidligere år. Dette skyldes låneopptak på 3 mill kr til finansiering av investeringer gjort før Imidlertid bidrar en samlet overføring til premiefondet i Norsk Rikstoto på 3,1 mill kr til tilsvarende svekkelse av likviditeten. Side 6 Drammen Travbane AS

7 Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar sikte på å bedre tilbud for publikum. Det beste miljøet skaper en ved at alle som kommer til banen blir mottatt på en hyggelig og positiv måte. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Drammen 31. desember februar 2009 Hvordan Drammen Travbane vil utvikle seg i årene fremover er et meget spennende prosjekt. Drammen Travbane AS 2008 Side 7

8 Resultatregnskap pr 31. desember Note PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRIVNING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført av annen egenkapital Side 8 Drammen Travbane AS

9 Balanse pr 31. desember EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utvikling internettsider Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr 250) 4, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS Side 9

10 Regnskapsprinsipper. Noter til regnskapet 2008 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Side 10 Drammen Travbane AS

11 Note 1. Varige driftsmidler. Immaterielle Tomter Bygninger Maskiner og Totalt eiendeler Baneanlegg anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Nedskrivning Balanseført verdi Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr 250. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 091 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS Side 11

12 Note 6. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 9 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 8 ansatte. De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 0 stk Fra 30 til 40 år 4 stk Fra 40 til 50 år 1 stk Fra 50 til 62 år 4 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av 2008 Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Side 12 Drammen Travbane AS

13 Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 55. Dette utgjør samlet ca 12,6 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr De oppgitte beløpene er inklusive merverdiavgift. Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen 31. desember februar 2009 Drammen Travbane AS Side 13

14 Revisjonsberetning. Side 14 Drammen Travbane AS

15 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Løpssesongen TERMINLISTE Det ble som i 2007 totalt avviklet 43 løpsdager. Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. For andre året på rad ble det avviklet 5 lunsjtrav og samtlige ble kjørt på tirsdager. Også dette året ble det avviklet en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM for montéryttere. Det ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 29 løpsdagene var mandager. 13 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Totalt ble det kjørt 357 løp, 165 for kaldblod og 192 for varmblod. 13 av løpene var ekstraløp satt opp ved store innmeldinger. Kun 2 løp ble innstilt ved for liten innmelding. Totalt var det starterklærte hester til løpene på. Fordeling mellom starterklærte kaldblod/varmblod var: kaldblod og varmblod. Et gjennomsnitt på 12 starterklærte hester pr. løp. Premienivået nådde en ny rekord da det ble utbetalt i underkant av 20 millioner i hesteeier og oppdretterpremier. STORLØPENE Arne Sems Minneløp ble kjørt for tiende gang og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet som ble vunnet av Skjeggefrid ble kusket av Gunnar Austevoll, og ekvipasjen ledet fra start til mål. På seremoniplass i Arne Sems Minneløp Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av Jetstile som gjorde grovjobben selv og vant på 1.14,4. En sterk tid med tanke på at baneforholdene var krevende. Tarport Frenzy Trot fikk en fortjent vinner i form av Royale og Vidar Hop. Den Jan Kristian Waaler trente hoppa rundet konkurrentene fra spor 12 og tok en overlegen seier. Torpa Egon og Tom Erik Solberg viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over 2900 meter. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp ble et severdig oppgjør hvor storfavoritten Lucky Buck ble svart opp av Muscles G.T. fra start. Det ble en knalltøff åpning, noe som Hamblers Poltergeist og Jomar Blekkan satte pris på. Trønderekvipasjen speedet inn til seier på gode 1.15,8 over 2500 meter. DNT s Hoppeserie som tidligere het Digital Visions hoppeserie gikk til Spenda M. Aud og landschampion Eirik Høitomt. Fra 40 meter tillegg var ekvipasjen sterkest på de siste meterne. Brekke løpene gikk av stabelen 20. september. Førlands Trolla sto vanskelig til, men var allikevel raskt å finne i tet. Den Per Dave Holtung trente og Bergens eide hoppa var overlegen sine medsøstre. Muscles G.T. fikk revansje for missen i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp og i hoppeavdelingen i Norsk Derby, da hun sammen med sin trener og kusk Olav Mikkelborg ledet Nils Brekkes Pokalløp fra start til mål. Moe Odin klarte ikke å ta sin sjette strake seier i St. Hallvardpokalen. Åsajerven ble for god denne gangen. Vinnertiden ble gode 1.24,4. Drammen Travbane AS Side 15

16 Det ble en populær hjemmeseier i Ole A. Landaas Æresløp. Vincenza, eid av Stall More Touch v/knut Gunnholt, trent av Karoline Krogh-Hanssen og kusket av Gunnar Austevoll speedet inn til fortjent seier. Det var en rørt Gunnar Austevoll som ble intervjuet på seremoniplass etter løpet. Lokal seier ble det også i DNT s høstfinale for kaldblod med hele til vinneren. 3-årige Pedrus kusket av Gunnar Austevoll, tilhørende Ole F. Desserud og Kjell Rustand satte punktum for en flott sesong ved å vinne storløpet. Sigdølingene sto ringside da Pedrus sikret seg seieren i DNTs høstfinale Ole A Landaas Æresløp. Trener Karoline Krogh- Hanssen, Ole A. Landaas, styreleder Drammen Travbane Trygve Bjørge, eier Knut Gunnholt og kusk Gunnar Austevoll STORLØPSVINNERE 2008 Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Gunnar Austevoll Skjeggefrid 1.30,3/2100v Tor Magne Endresen Kim Åge Rokkan Ludvig Nilsens Minneløp Jetstile Erik Sandbæk Per Johansen Geir Vegard Gundersen 1.14,4/2100a Drammen Kommunes Torpa Egon Bengt og Marit Per Gotling Pokalløp Tom Erik Solberg 1.28,2/2920v F. Olsen HKH Kronprins Haakons Hamblers Poltergeist Heidi Slettås Tore Slettås Pokalløp -Jomar Blekkan 1.15,8/2500a Tarport Frenzy Trot Vidar Hop Royale 1.17,5/2100a Stall Royale Jan Kristian Waaler DNT s Hoppeserie Spenda M. Aud Ove Lutdal og Tor Olaf Eirik Høitomt Guttorm Brekkes Pokalløp Ove Wassberg Nils Brekkes Pokalløp Olav Mikkelborg Ole A. Landaas Æresløp Gunnar Austevoll St. Hallvardpokalen Tor Wollebæk DNT s Høstfinale Kaldblods Gunnar Austevoll 1.17,1/2540v Førlands Trolla 1.27,8/1700a Muscles G.T. 1.15,5/1700a Vincenza 1.16,7/2100a Åsajerven 1.24,4/1700a Pedrus 1.31,2/2100v Joar Hernes Bodil og John Sture Knapskaug Bjørnar Høgseth Stall More Touch Ola Martin Aasen Ole F. Desserud og Kjell Rustand Halle Per Dave Holtung Olav Mikkelborg Karoline Krogh- Hanssen Eieren Ole F. Desserud Side 16 Drammen Travbane AS

17 Skjeggefrid(6) med kusk Gunnar Austevoll i knallhard kamp med Haugdokka og Cato Antonsen i Arne Sems Minneløp En særdeles godt fornøyd Geir Vegard Gundersen kusker Jetstile inn til en soleklar seier i Ludvig Nilsens Minneløp. Drammen Travbane AS Side 17

18 HVERDAGSTRAVET Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne. Breddepremieringen ved banen ble som vanlig godt mottatt blant de aktive og var nok med på at innmeldingene til løpene var gode gjennom hele sesongen. Premienivået var stabilt første halvår, men ble suksessivt økt siste halvdel grunnet den flotte omsetningen i distriktet. ZILCO-CHEVI CUPEN. Zilco-Chevi cupen gikk gjennom hele året og var et tiltak for å premiere sliterne som valgte å melde/delta med sine hester på Drammen Travbane. Følgende fikk en Chevi sulky og Zilco travsele: Mestseirende trener ble Trond Andersen med 17 stallseire. Mestseirende hest ble Dashing Goal med sine 4 fulltreffere. Med sine 26 starter fikk Audun Tandberg sulky og sele for å ha vært meststartende amatørkusk. Line Gundersen ble mestvinnende montérytter og ble belønnet med en Zilco montésal. Det ble også kjørt et løp med fordel spor med utgangspunkt i hestenes rekord. Godtgjørelse for hester som ikke hadde vunnet løp i 2008(ble kjørt på slutten av året). Godtgjørelse for hester med mindre enn 100 startpoeng og godtgjørelse for hester som ble ridd av ryttere (montéløp) som aldri hadde vunnet løp. Flere av landets beste hester gjestet også Drammen Travbane på hverdagskjøringene. Tangen Scott, vinner av Norsk Travderby 2007 årsdebuterte med seier på Drammen Travbane den 7. januar. Landets suverent beste 3-åring First Eleven L. debuterte med seier på Drammen Travbane 4. mai. Tangen Scott og Vidar Hop åpnet 2008 med seier i Drammen. I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2008 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. Audun Tandberg ble meststartende amatørkusk på Drammen Travbane For dette ble han belønnet med sulky og sele. På bildet med Tandbergstjerna Løpsutskrivningen. Når det gjaldt løpsutskrivningen så ble det forøkt ut noen nye varianter. Eksempler på dette var: fordel spor(hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12). BANENS TRENERE Gunnar Austevoll ble nr. 3 på landsstatistikken med sine 176 seire. Totalt kjørte Gunnar inn kr til hesteeierne, noe som er hans beste sesong når det gjelder innkjørte kroner og antall seire. Gunnar ble også banechampion ved Drammen Travbane. Ved siden av løpskjøringen har Gunnar også hatt brukbar flyt på sine stallhester som totalt løp inn kr Jan Per Brenden startet opp som trener ved Drammen Travbane sammen med sin Side 18 Drammen Travbane AS

19 samboer Inger Lise Solheim Engen i februar. Jan Per opplevde sin beste sesong noensinne som trener. Totalt løp stallhestene inn kr I sulkyen tok Jan Per 3 seire. Inger Lises stallhester endte opp med kr inntjent til sine hesteeiere. KUSKESTATISTIKK Navn Starter Seire Innkjørt Gunnar Austevoll Glenn Kramer Stenberg Jan Per Brenden Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen Inger Lise Solheim Engen INNKJØRT PÅ TRENERSTALLER Jan Per Brenden Gunnar Austevoll Asbjørn Wright Inger Lise Solheim Engen Glenn Kramer Stenberg Siv Ailin Olsen Jan Per Brenden og Laur Pål til topps i Drammen Asbjørn Wright brukte stort sett lånekusker på sine stallhester som tjente kr til sine eiere. Som kusk vant Asbjørn et løp og kjørte inn kr Glenn Kramer Stenberg startet sesongen lovende i sulkysetet. Frem til 14. august vant han ni løp. Totalt endte Glenn Kramer på kr i sulkyen, mens stallhestene kjørte inn kr til sine eiere. NM FOR MONTÉRYTTERE NM for montéryttere fant sted juni. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Drammen Travbanes representant Mette R. Nyløkken gikk noe overraskende til topps foran Marie Øvestad og Egle Kochanauskaite. Thess Mina og Glenn Kramer Stenberg til topps på Drammen Travbane Siv Ailin Olsen hadde få løpshester på stallen og de endte opp med kr innkjørt. Mette Nyløkken vant NM for montéryttere. Drammen Travbane AS Side 19

20 Championater på drammen i Gunnar Austevoll, Line Gundersen, Kristian malmin og Trond Anderssen alias Dag-Sveinung Dalen (som ikke var til stede under utdelinga). CHAMPIONAT Gunnar Austevoll ble champion for andre året på rad. 30 seire holdt til sikker seier, 3 seire foran sin argeste konkurrent Eirik Høitomt. Gunnar vant også som kusk Arne Sems Minneløp, Ole A. Landaas Æresløp og DNT s høstfinale for kaldblod. Line Gundersen tok samme antall seire som i 2007 og 5 seire holdt til en nytt banechampionat. Kristian Malmin byttet arbeidsgiver og begynte hos Rune Haugen som holder til i Skoger og er mest kjent som galopptrener. Kristian tok 9 seire på Drammen Travbane og var nok en gang suverent best blant de stallansatte. Dag-Sveinung Dalen var suveren blant amatørene med sine 6 seire. Dag-Sveinung gikk også til topps i Buskerud og Vestfold Travforbunds Ungdomsserie. Lis Dalimo og Dag-Sveinung Dalen til topps i Drammen Side 20 Drammen Travbane AS

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer