INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET... 10 REVISJONSBERETNING..."

Transkript

1

2 Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt (1. varamann), Roar Schinnes Trond Jarness og Gjermund Gravdal. Foran fra venstre: Hans R. Bakken (daglig leder), Trygve Bjørge (leder) og Dag Torp Syvertsen (nestleder). INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 8 BALANSE... 9 NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET LØPSSESONGEN LEIEAVTALER PÅ BANEN NØKKELTALL MARKEDSARBEID SALGSARBEID HURTIGSTE HESTER MESTVINNENDE HESTER KUSKESTATISTIKKER Foto: Side 2: Devegg Ruud, øvrige: Hans R. Bakken 2 Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Gjermund Gravdal, Trond Jarness og Roar Schinnes. Varamedlemmer til styret Knut Gunnholt (1. varamann) og Randi Eng (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Vegar Wetterstad ( ), Evelyn Stillerud ( ) og Tore Borgersen ( ). Trygve Bjørge er valgt som medlem av representantskapet i Norsk Rikstoto for perioden Vararepresentant har vært Dag Torp Syvertsen. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. I 2008 er antallet aksjonærer redusert fra 47 til 45 ved 3 aksjer er overført Buskerud Travforbund. Forbundet er største aksjonær med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Antall aksjonærer Buskerud % 1 Travforbund Andre travorg % 12 Private % 32 Sum % 45 Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Sekretær: Anne Kristoffersen (fra ). Markedsmedarb.: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 55. Dette utgjør samlet ca 12,6 årsverk. Av det totale antall er det ca 50% kvinner og 50% menn. Alle styremedlemmer har vært menn, med unntak av et varamedlem som er kvinne. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Drammen Travbane AS

4 Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 221 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 7,1%. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som har vært 50% sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Omsetning-resultat OMSETNING. Total omsetning på hestespill økte med over 17% i 2008, og det ble ny omsetningsrekord med over 3,7 mrd kr, en økning på 550 mill kr. Omsetning i egen region økte fra 212,2 mill kr til 255,6 mill kr, en økning på 43,4 mill kr eller 20,5%. Med unntak av vinnerspillet var det størst prosentvis økning i de hurtigrepeterende spillene. Svært gledelig var det med betydelige økninger både i V5, V65 og V75-spillet. Alle disse hadde en økning på mellom 12 og 18% i vår region. Alle spilleproduktene hadde fremgang i Den økte omsetning i region på 43,4 mill kr ga en merinntekt i provisjoner med 1,58 mill kr. Denne merinntekten utgjør 3,5% av den økte omsetningen i region. Dette skyldes endringer i provisjonsavregninger fra Norsk Rikstoto til driftsselskapene. Fra 2008 ble innført en ny inntektsfordelingsmodell som erstatning for den tidligere økonomimodellen. Modellen innebærer generelt lavere overføring av provisjoner til driftsselskapene. Den inneholder tre hoveddeler: a) Premiematrise, etter antall løp b) Løpsdagskostnader c) Variabel provisjon. En må dog legge til at Norsk Rikstoto samtidig gjorde endringer m.h.t. dekning av avskrivninger og finanskostnader på lån opptatt til investeringer før Dette ble justert i forhold til tilsvarende tidligere ordning pr For Drammen utgjorde dette en økt refusjon på ca 1,3 mill kr. REGNSKAP. Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Skatt på ordinært resultat utgjør kr Ordinært resultat som følge av dette gir et årsoverskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital. Annen egenkapital viser etter dette en opptjent sum på kr I regnskapet er overført kr til premiefondet i NR. Samlet har selskapet nå overført 3,1 mill kr til premiefond i NR. Ved utarbeidelse av årsregnskapet har styret lagt til grunn fortsatt drift av selskapet. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2008 ble det utenom premiefondet overført 20,4 mill kr i premier og oppdretterpenger. Dette er en økning på 1,9 mill kr i forhold til året får. Det ble Side 4 Drammen Travbane AS

5 overført ca 12,5 mill kr i ordinære premier, 5,2 mill kr i V75-premier og 2,1 mill kr i oppdretterpenger. Terminliste Det ble som i 2007 totalt avviklet 43 løpsdager. Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. For andre året på rad ble det avviklet 5 lunsjtrav, og samtlige ble kjørt på tirsdager. Også dette året ble det avviklet en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM for montéryttere. Det ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 29 løpsdagene var mandager. 13 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Terminlista for 2009 er også vedtatt med 45 løpsdager. Samme antall V75-kjøringer og lunsjtrav. Det vil også bli dobbeltkjøring fredag/lørdag i forbindelse med V75 i juni. NM for montéryttere er lagt til denne dobbeltkjøringen. Nytt av året blir et prøveprosjekt sammen med Leangen Travbane med ettermiddagstrav. Det innebærer at den av banene som ikke har DD-løpene denne dagen, starter kl 15.00, og skal være ferdig før den andre banen begynner ordinær kjøring kl Det legges opp til evaluering av ordningen sammen med Norsk Rikstoto. Investeringer og vedlikehold. Av bygningsmessige endringer er det utført en del vedlikehold, spesielt takplater på en del oppselingsbokser samt tak kontorer. Videre vedlikehold av gjerder rundt banen. I spillehall er det investert i nytt inventar som border og stoler. Det er ikke foretatt større bygningsmessige investeringer. Av teknisk utstyr er kjøpt inn nye forsterkere til høyttaleranlegg. Behov for større utbedringer knyttet til Hesteringen og utvidelse av siste sving, spesielt oppselingsbokser siste sving utstår fortsatt inntil en får nærmere avklaring vedr prosjekt eiendomsutvikling. I løpet av de siste årene er det foretatt betydelig vedlikehold og oppgradering på deler av anlegget, totalt for ca 19,5 mill kr. Utvikling av anlegget. Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane ble undertegnet prosjektutviklingsavtale med Åssiden Bydelssenter AS (us). Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen til DT stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen til DT er i underkant av 130 mål. Den del som stilles til disposisjon for regulering er i underkant av 40 mål, og omfatter nordre del mellom løpsbane og Rosenkrantzgata, inkludert område for trenerstaller. Selskapet ønsker gjennom utvikling av eiendommen å skape grunnlag for mer forutsigbare og løpende inntekter utenom spill på hest. Det er et meget stort behov for fornyelse og tilpasning av publikumsfasiliteter til morgendagens krav og behov, utvikling av banen og tilbud til hesteeiere under opphold på banen. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Hovedarbeidet i 2008 har vært å fremlegge et revidert prosjekt for kommunen med sikte på å komme frem til rammer for det videre arbeidet, og en avklaring m.h.t. rikspolitiske retningslinjer og andre overkommunale begrensninger. Prosjektet ble presentert for formannskapet i Drammen kommune Det ble Drammen Travbane AS 2008 Side 5

6 gitt positive tilbakemeldinger fra formannskapets medlemmer. Saken ble formelt lagt frem som sak for formannskapet , og Bystyret Bystyrets vedtak er slik: 1. Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. 2. Planarbeidet må sikre en helhetlig og framtidig utvikling og ivareta sammenhengen med både nåværende og en eventuell ny arealbruk på resten av travbaneområdet og må også vurderes i en helhet med øvrige omgivelser. En framtidsrettet og bærekraftig ny arealbruk for området er blandet boligbebyggelse, handel, begrenset til å være strøksbetjenende, bydelssenter for offentlig og privat servicevirksomhet, kontor, idrettsformål og gode grønnkorridorer gjennom området som gir gode forbindelser mellom elv og ås og til Berskau idrettsanlegg. Det søkes etablert en variert bebyggelse som har størst tyngde mot Rosenkrantzgata og som trappes ned i høyde og tyngde mot Travbanen. Skjermende bebyggelse mot Rosenkrantzgata vil gi muligheter for gode familieboliger med bakkekontakt mot syd. Ved en eventuell senere transformasjon av Travbanens øvrige område, ligger det godt til rette for videre boligbebyggelse med familieboliger. Begrensede høyder og utnyttelse skal gi et område med bydelspreg som er annerledes enn byområdene i sentrum. 4 Regionalt avlastningssenter for plasskrevende handel vurderes ved rulleringen av kommuneplanen. 5. Hotell og konferansesenter kan tas med dersom dette kan dokumenteres å harmonere med annen nødvendig hotellutvikling i sentrum Gjennom Bystyrets vedtak tolker en det slik at det er politisk vilje i Drammen til å skape et bærekraftig senter på Åssiden. Imidlertid gjenstår svært mye arbeid med ulike analyser og argumenter for å skape et senter i tråd med det som er grunnlaget for prosjektet. Dette arbeid har pågått mot ulike instanser etter Bystyrets vedtak. Det er et håp at reguleringsplan kan utarbeides i løpet av 2009, og behandles i Bystyret tidlig på året Videre utvikling Utviklingen i omsetningen 2008 har skapt stor optimisme for hele hestesporten. En milepæl nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og utviklingen fortsatte i 2008 med en kraftig økning på 550 mill kr til over 3,7 mrd i omsetning. For region Drammen kom vi i 2007 for første gang over 200 mill kr i omsetning. Det økte veldig bra i 2008, og en svært høy økning på over 20%, og det til en omsetning på over 255 mill kr. Vi har fortsatt tro på en større økning i spill på hest, og styret er i sitt budsjett for 2009 optimistisk. Etter flere år med sterk økning må en nok ta høyde for at det vil kunne flate ut noe. Styret har derfor i sitt budsjett for 2009 lagt til grunn at en først skal tjene pengene før en legger inn større økninger til disponeringer. Ser en på omsetning i region og mottatte provisjonsinntekter, får en følgende oversikt: År Omsetning Provisjon Andel provisjon ,12 % ,03 % ,62 % ,95 % ,50 % ,71 % (Tallene for 2009 er budsjett) Dette viser at en stadig mindre andel av omsetning i region blir tilbakeført til region. En omsetningsøkning fra 2004 til 2008 på over 80 mill kr gir kun 3,9 mill kr i økte provisjonsinntekter. Den likvide situasjon for selskapet i 2008 har vært kraftig forbedret fra tidligere år. Dette skyldes låneopptak på 3 mill kr til finansiering av investeringer gjort før Imidlertid bidrar en samlet overføring til premiefondet i Norsk Rikstoto på 3,1 mill kr til tilsvarende svekkelse av likviditeten. Side 6 Drammen Travbane AS

7 Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar sikte på å bedre tilbud for publikum. Det beste miljøet skaper en ved at alle som kommer til banen blir mottatt på en hyggelig og positiv måte. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Drammen 31. desember februar 2009 Hvordan Drammen Travbane vil utvikle seg i årene fremover er et meget spennende prosjekt. Drammen Travbane AS 2008 Side 7

8 Resultatregnskap pr 31. desember Note PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRIVNING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført av annen egenkapital Side 8 Drammen Travbane AS

9 Balanse pr 31. desember EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utvikling internettsider Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr 250) 4, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS Side 9

10 Regnskapsprinsipper. Noter til regnskapet 2008 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Side 10 Drammen Travbane AS

11 Note 1. Varige driftsmidler. Immaterielle Tomter Bygninger Maskiner og Totalt eiendeler Baneanlegg anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Nedskrivning Balanseført verdi Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr 250. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 091 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS Side 11

12 Note 6. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 9 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 8 ansatte. De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 0 stk Fra 30 til 40 år 4 stk Fra 40 til 50 år 1 stk Fra 50 til 62 år 4 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av 2008 Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Side 12 Drammen Travbane AS

13 Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 55. Dette utgjør samlet ca 12,6 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr De oppgitte beløpene er inklusive merverdiavgift. Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen 31. desember februar 2009 Drammen Travbane AS Side 13

14 Revisjonsberetning. Side 14 Drammen Travbane AS

15 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Løpssesongen TERMINLISTE Det ble som i 2007 totalt avviklet 43 løpsdager. Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. For andre året på rad ble det avviklet 5 lunsjtrav og samtlige ble kjørt på tirsdager. Også dette året ble det avviklet en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM for montéryttere. Det ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 29 løpsdagene var mandager. 13 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Totalt ble det kjørt 357 løp, 165 for kaldblod og 192 for varmblod. 13 av løpene var ekstraløp satt opp ved store innmeldinger. Kun 2 løp ble innstilt ved for liten innmelding. Totalt var det starterklærte hester til løpene på. Fordeling mellom starterklærte kaldblod/varmblod var: kaldblod og varmblod. Et gjennomsnitt på 12 starterklærte hester pr. løp. Premienivået nådde en ny rekord da det ble utbetalt i underkant av 20 millioner i hesteeier og oppdretterpremier. STORLØPENE Arne Sems Minneløp ble kjørt for tiende gang og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet som ble vunnet av Skjeggefrid ble kusket av Gunnar Austevoll, og ekvipasjen ledet fra start til mål. På seremoniplass i Arne Sems Minneløp Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av Jetstile som gjorde grovjobben selv og vant på 1.14,4. En sterk tid med tanke på at baneforholdene var krevende. Tarport Frenzy Trot fikk en fortjent vinner i form av Royale og Vidar Hop. Den Jan Kristian Waaler trente hoppa rundet konkurrentene fra spor 12 og tok en overlegen seier. Torpa Egon og Tom Erik Solberg viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over 2900 meter. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp ble et severdig oppgjør hvor storfavoritten Lucky Buck ble svart opp av Muscles G.T. fra start. Det ble en knalltøff åpning, noe som Hamblers Poltergeist og Jomar Blekkan satte pris på. Trønderekvipasjen speedet inn til seier på gode 1.15,8 over 2500 meter. DNT s Hoppeserie som tidligere het Digital Visions hoppeserie gikk til Spenda M. Aud og landschampion Eirik Høitomt. Fra 40 meter tillegg var ekvipasjen sterkest på de siste meterne. Brekke løpene gikk av stabelen 20. september. Førlands Trolla sto vanskelig til, men var allikevel raskt å finne i tet. Den Per Dave Holtung trente og Bergens eide hoppa var overlegen sine medsøstre. Muscles G.T. fikk revansje for missen i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp og i hoppeavdelingen i Norsk Derby, da hun sammen med sin trener og kusk Olav Mikkelborg ledet Nils Brekkes Pokalløp fra start til mål. Moe Odin klarte ikke å ta sin sjette strake seier i St. Hallvardpokalen. Åsajerven ble for god denne gangen. Vinnertiden ble gode 1.24,4. Drammen Travbane AS Side 15

16 Det ble en populær hjemmeseier i Ole A. Landaas Æresløp. Vincenza, eid av Stall More Touch v/knut Gunnholt, trent av Karoline Krogh-Hanssen og kusket av Gunnar Austevoll speedet inn til fortjent seier. Det var en rørt Gunnar Austevoll som ble intervjuet på seremoniplass etter løpet. Lokal seier ble det også i DNT s høstfinale for kaldblod med hele til vinneren. 3-årige Pedrus kusket av Gunnar Austevoll, tilhørende Ole F. Desserud og Kjell Rustand satte punktum for en flott sesong ved å vinne storløpet. Sigdølingene sto ringside da Pedrus sikret seg seieren i DNTs høstfinale Ole A Landaas Æresløp. Trener Karoline Krogh- Hanssen, Ole A. Landaas, styreleder Drammen Travbane Trygve Bjørge, eier Knut Gunnholt og kusk Gunnar Austevoll STORLØPSVINNERE 2008 Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Gunnar Austevoll Skjeggefrid 1.30,3/2100v Tor Magne Endresen Kim Åge Rokkan Ludvig Nilsens Minneløp Jetstile Erik Sandbæk Per Johansen Geir Vegard Gundersen 1.14,4/2100a Drammen Kommunes Torpa Egon Bengt og Marit Per Gotling Pokalløp Tom Erik Solberg 1.28,2/2920v F. Olsen HKH Kronprins Haakons Hamblers Poltergeist Heidi Slettås Tore Slettås Pokalløp -Jomar Blekkan 1.15,8/2500a Tarport Frenzy Trot Vidar Hop Royale 1.17,5/2100a Stall Royale Jan Kristian Waaler DNT s Hoppeserie Spenda M. Aud Ove Lutdal og Tor Olaf Eirik Høitomt Guttorm Brekkes Pokalløp Ove Wassberg Nils Brekkes Pokalløp Olav Mikkelborg Ole A. Landaas Æresløp Gunnar Austevoll St. Hallvardpokalen Tor Wollebæk DNT s Høstfinale Kaldblods Gunnar Austevoll 1.17,1/2540v Førlands Trolla 1.27,8/1700a Muscles G.T. 1.15,5/1700a Vincenza 1.16,7/2100a Åsajerven 1.24,4/1700a Pedrus 1.31,2/2100v Joar Hernes Bodil og John Sture Knapskaug Bjørnar Høgseth Stall More Touch Ola Martin Aasen Ole F. Desserud og Kjell Rustand Halle Per Dave Holtung Olav Mikkelborg Karoline Krogh- Hanssen Eieren Ole F. Desserud Side 16 Drammen Travbane AS

17 Skjeggefrid(6) med kusk Gunnar Austevoll i knallhard kamp med Haugdokka og Cato Antonsen i Arne Sems Minneløp En særdeles godt fornøyd Geir Vegard Gundersen kusker Jetstile inn til en soleklar seier i Ludvig Nilsens Minneløp. Drammen Travbane AS Side 17

18 HVERDAGSTRAVET Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne. Breddepremieringen ved banen ble som vanlig godt mottatt blant de aktive og var nok med på at innmeldingene til løpene var gode gjennom hele sesongen. Premienivået var stabilt første halvår, men ble suksessivt økt siste halvdel grunnet den flotte omsetningen i distriktet. ZILCO-CHEVI CUPEN. Zilco-Chevi cupen gikk gjennom hele året og var et tiltak for å premiere sliterne som valgte å melde/delta med sine hester på Drammen Travbane. Følgende fikk en Chevi sulky og Zilco travsele: Mestseirende trener ble Trond Andersen med 17 stallseire. Mestseirende hest ble Dashing Goal med sine 4 fulltreffere. Med sine 26 starter fikk Audun Tandberg sulky og sele for å ha vært meststartende amatørkusk. Line Gundersen ble mestvinnende montérytter og ble belønnet med en Zilco montésal. Det ble også kjørt et løp med fordel spor med utgangspunkt i hestenes rekord. Godtgjørelse for hester som ikke hadde vunnet løp i 2008(ble kjørt på slutten av året). Godtgjørelse for hester med mindre enn 100 startpoeng og godtgjørelse for hester som ble ridd av ryttere (montéløp) som aldri hadde vunnet løp. Flere av landets beste hester gjestet også Drammen Travbane på hverdagskjøringene. Tangen Scott, vinner av Norsk Travderby 2007 årsdebuterte med seier på Drammen Travbane den 7. januar. Landets suverent beste 3-åring First Eleven L. debuterte med seier på Drammen Travbane 4. mai. Tangen Scott og Vidar Hop åpnet 2008 med seier i Drammen. I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2008 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. Audun Tandberg ble meststartende amatørkusk på Drammen Travbane For dette ble han belønnet med sulky og sele. På bildet med Tandbergstjerna Løpsutskrivningen. Når det gjaldt løpsutskrivningen så ble det forøkt ut noen nye varianter. Eksempler på dette var: fordel spor(hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12). BANENS TRENERE Gunnar Austevoll ble nr. 3 på landsstatistikken med sine 176 seire. Totalt kjørte Gunnar inn kr til hesteeierne, noe som er hans beste sesong når det gjelder innkjørte kroner og antall seire. Gunnar ble også banechampion ved Drammen Travbane. Ved siden av løpskjøringen har Gunnar også hatt brukbar flyt på sine stallhester som totalt løp inn kr Jan Per Brenden startet opp som trener ved Drammen Travbane sammen med sin Side 18 Drammen Travbane AS

19 samboer Inger Lise Solheim Engen i februar. Jan Per opplevde sin beste sesong noensinne som trener. Totalt løp stallhestene inn kr I sulkyen tok Jan Per 3 seire. Inger Lises stallhester endte opp med kr inntjent til sine hesteeiere. KUSKESTATISTIKK Navn Starter Seire Innkjørt Gunnar Austevoll Glenn Kramer Stenberg Jan Per Brenden Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen Inger Lise Solheim Engen INNKJØRT PÅ TRENERSTALLER Jan Per Brenden Gunnar Austevoll Asbjørn Wright Inger Lise Solheim Engen Glenn Kramer Stenberg Siv Ailin Olsen Jan Per Brenden og Laur Pål til topps i Drammen Asbjørn Wright brukte stort sett lånekusker på sine stallhester som tjente kr til sine eiere. Som kusk vant Asbjørn et løp og kjørte inn kr Glenn Kramer Stenberg startet sesongen lovende i sulkysetet. Frem til 14. august vant han ni løp. Totalt endte Glenn Kramer på kr i sulkyen, mens stallhestene kjørte inn kr til sine eiere. NM FOR MONTÉRYTTERE NM for montéryttere fant sted juni. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Drammen Travbanes representant Mette R. Nyløkken gikk noe overraskende til topps foran Marie Øvestad og Egle Kochanauskaite. Thess Mina og Glenn Kramer Stenberg til topps på Drammen Travbane Siv Ailin Olsen hadde få løpshester på stallen og de endte opp med kr innkjørt. Mette Nyløkken vant NM for montéryttere. Drammen Travbane AS Side 19

20 Championater på drammen i Gunnar Austevoll, Line Gundersen, Kristian malmin og Trond Anderssen alias Dag-Sveinung Dalen (som ikke var til stede under utdelinga). CHAMPIONAT Gunnar Austevoll ble champion for andre året på rad. 30 seire holdt til sikker seier, 3 seire foran sin argeste konkurrent Eirik Høitomt. Gunnar vant også som kusk Arne Sems Minneløp, Ole A. Landaas Æresløp og DNT s høstfinale for kaldblod. Line Gundersen tok samme antall seire som i 2007 og 5 seire holdt til en nytt banechampionat. Kristian Malmin byttet arbeidsgiver og begynte hos Rune Haugen som holder til i Skoger og er mest kjent som galopptrener. Kristian tok 9 seire på Drammen Travbane og var nok en gang suverent best blant de stallansatte. Dag-Sveinung Dalen var suveren blant amatørene med sine 6 seire. Dag-Sveinung gikk også til topps i Buskerud og Vestfold Travforbunds Ungdomsserie. Lis Dalimo og Dag-Sveinung Dalen til topps i Drammen Side 20 Drammen Travbane AS

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Årsberetning og regnskap 2009 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Årsberetning og regnskap 2012 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014

Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014 Buskerud Travforbund Årsberetning og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse 1. Styret... 2 2. Organisasjon... 2 3. Administrasjon... 2 4. Æresmedlemmer og hederstegn... 3 5. Konferanser og fellesmøter... 3

Detaljer

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var Konkurransen i spillmarkedet hardner til UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var en kraftig omsetningsøkning i automatmarkedet, fortsatt stor vekst i spill til utenlandske

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2009 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Bork Odin Åsajerven Tinita Love Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org. nr. 957 524 524

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS

Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS Årsberetning og regnskap 2012 Totonor AS Det innkalles med dette til Generalforsamling i Totonor AS Møtet avholdes lørdag 2. mars 2013 kl. 1500 på Grand Nordic Hotell i Harstad. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Det Norske Travselskap Tilsluttede forbund/lag... 4 Organisasjon... 5 Æresmedlemmer og hederstegn... 6 Styrets beretning 2013... 7 Rapport fra Administrasjonen... 12 Vedtektsbestemte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8 ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Med løftet blikk 3 Organisasjonen 4 Nøkkeltall 4 Å se fremover 6 Høydepunkter fra 2005 7 Styrets årsrapport 8 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer