Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti"

Transkript

1 RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

2 Innhold 1. Oppsummerende funn Hvem er GIEK og hvilken funksjon fyller de GIEK er viktig for store bedrifter, men også for små og mellomstore Brukere av GIEKs garantier står for 130 milliarder kroner i norsk eksport GIEK gir garantier til bedrifter som står bak 22 prosent av Fastlands-Norges vare- og tjenesteeksport Eksporten fra brukere av GIEKs garantier er spredt geografisk Brukere av GIEKs garantiers verdiskaping, lønnsomhet og produktivitet Bedriftenes verdiskaping som andel av verdiskaping i regionen forøvrig Bedriftenes bidrag til lønnsomhet- og produktivitetsvekst i norsk økonomi Sysselsettingen blant brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører står for nesten 7 prosent av næringslivet Brukere av GIEKs garantier sysselsetter personer Brukere av GIEKs tjenester og deres underleverandører sysselsetter tilsammen Bedriftene genererer 35 milliarder kroner i skatt 7,5 prosent av Fastlands-Norges skatteinntekter Vedlegg: Metode Menon Business Economics 1 RAPPORT

3 1. Oppsummerende funn GIEK spiller en stadig viktigere rolle som eksportgarantist. Ved utgangen av 2012 hadde GIEK utstedt garantier og forpliktende tilsagn om garantier, for over 100 milliarder kroner. I denne rapporten har Menon kartlagt aktivitet i form av eksport, sysselsetting og skatt blant de bedrifter som bruker GIEK. Målt i eksport står brukere av GIEKs garantier for 130 milliarder kroner i norsk eksport. Dette utgjør 22 prosent av all eksport fra Fastlands-Norge. GIEK-garantien dekker ikke helt dette beløpet, men det er rimelig å tro at garantien har betydning for satsingen. De største eksportfylkene for bedrifter med GIEK-garanti er Møre og Romsdal, Rogaland og Vest-Agder. Det er altså en god geografisk spredning på brukere av GIEKs garantier. Målt i verdiskaping skaper brukere av GIEKs garantier over seks prosent av verdiskapingen i næringslivet i Fastlands-Norge. Totalt utgjorde verdiskapingen 87 milliarder kroner. Det største fylket målt i verdiskaping er Møre og Romsdal. Dette fylket er også størst hvis man måler brukere av GIEKs garantier sin verdiskaping som andel av verdiskapingen i fylket totalt. Målt i andel av verdiskaping kommer kanskje noe mer overraskende fylker som Sogn og Fjordane og Telemark opp som fylker der eksportørene i en relativt stor grad har kjøpt en garanti fra GIEK. Brukere av GIEKs garantier har en betydelig bedre lønnsomhet og produktivitet. De bidrar dermed til økt vekst i samfunnet. Både målt i verdiskaping og i lønnsomhet per ansatt samt avkastning av kapital gjennom kapitalrentabilitet kommer brukere av GIEKs garantier langt bedre ut enn næringslivet for øvrig i Norge. Brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører sysselsetter til sammen personer gjennom sysselsatte direkte hos brukere av GIEKs garantier og hos norske underleverandører. Dette utgjør nesten 7 prosent av sysselsettingen i næringslivet i Norge. Flest sysselsatte finner vi i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører betaler til sammen 35 milliarder kroner i skatt, 7,5 prosent av Fastlands-Norges skatteinntekter. Menon Business Economics 2 RAPPORT

4 2. Hvem er GIEK og hvilken funksjon fyller de GIEK er en forvaltningsbedrift under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). GIEKs hovedformål er å fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier. Garantien stilles på vegne av den norske stat. GIEKs garantier kan stilles der det leveres varer eller tjenesteytelser til utlandet, samt der det foreligger en eksporttransaksjon som fremmer norsk verdiskaping (norske interesser). Av GIEKs garantier er långivergaranti den mest etterspurte, der GIEK kan stille garanti når en utenlandsk kjøper trenger lån for å betale for norske varer og tjenester. GIEK har en lang historie som strekker seg helt tilbake til 1929 og opprettelsen av en egen norsk statlig eksportkredittordning for fisk til Russland. GIEK i dagens struktur oppsto 1. januar 1994 da Stortinget hadde vedtatt at GIEK skulle organiseres som en forvaltningsbedrift. 1 GIEK fyller en rolle iblant virkemidlene der man tilbyr risikoavlastning som både dekker finansiell og politisk risiko. De kan bidra til å gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsom eksport som ellers ikke ville funnet sted på grunn av asymmetrisk informasjon eller for høy kalkulert risiko. GIEK har også vist seg å ha en viktig rolle som finansiell stabilisator gjennom tider med urolige finansielle forhold. Tilsvarende garantiordninger finnes i de fleste andre industriland og norske bedrifter ville fått en konkurranseulempe hvis denne typen institusjon ikke eksisterte for norske eksportører. GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet. Siden 2009 har det vært en kraftig vekst i porteføljen. Dette skyldes både finanskrisen, og at leverandørindustrien har forandret seg. Norge har nå en stor eksportrettet leverandørindustri til olje- og gassnæringen i utlandet. I 2012 har GIEK utstedt nye garantier for 15,2 milliarder kroner til norsk næringsliv. Ved utgangen av 2012 hadde det samlede garantiansvaret inkludert forpliktende tilsagn, passert 100 milliarder kroner for første gang. De samlede premie- og gebyrinntektene for alle ordningene var ved utgangen av året 1,4 milliarder kroner. I tillegg til GIEKs funksjon som statsgarantist skal GIEK være en faglig rådgiver overfor NHD, samt stille krav til samfunnsansvar og miljøforpliktelser hos brukere av GIEKs garantier. 2 Målt i garantiansvar er olje- og gassleverandører den klart største næringsgruppen som mottar garantier fra GIEK. Dette er en næring der norske underleverandører gjennom år har arbeidet seg opp til å bli svært konkurransedyktige, ikke bare i det lokale norske markedet, men også internasjonalt. De andre større næringsgrupperingene er innenfor energi og maritim sektor, som vist i figuren nedenfor. 1 Pöyry, Evaluering av GIEK GIEKs årsrapport 2012 Menon Business Economics 3 RAPPORT

5 Figur 1 Garantier fordelt på bransje per (alle ordninger) i milliarder kroner. Kilde: GIEKs årsrapport GIEK er viktig for store bedrifter, men også for små og mellomstore I figurene nedenfor viser vi hvordan GIEKs garantier fordeler seg etter bedriftenes størrelse. 90 prosent av bedriftene, målt i antall ansatte, klassifiseres som små og mellomstore bedrifter (SMB) prosent av bedriftene har færre enn 50 ansatte. Figur 2 Antall brukere av GIEKs tjenester og næringslivet i Norge fordelt på bedriftsstørrelse (målt i sysselsetting til venstre og verdiskaping til høyre). Kilde: Menon Menon Business Economics 4 RAPPORT

6 Store industrielle eksporterende bedrifter er viktig for utviklingen av konkurransedyktige underleverandører. Dette er blant annet illustrert i caset nedenfor, som viser omfanget av norske leveranser i forbindelse med bygging av et skip med garantier fra bla. GIEK. I dette tilfellet var skipet bygget ved et norsk verft. I mange andre tilfeller bygges skipene ved utenlandske verft, men leveransene fra norske spesialiserte leverandører er ofte like omfattende (Menon, 2012). Menon Business Economics 5 RAPPORT

7 Figur 3 Underskog av norske utstyrsleverandører for bygging av ankerhåndteringsfartøyet «Normand Prosper». Kilde: Norsk Rederiforbund 2011 Menon Business Economics 6 RAPPORT

8 3. Brukere av GIEKs garantier står for 130 milliarder kroner i norsk eksport Vi vil i dette kapittelet vise at brukerne av GIEKs tjenester har en samlet eksport på 133 milliarder kroner. Dette utgjør 22 prosent av Fastlands-Norges eksport i Selv om man også uten GIEKs tilbud ville ha hatt en betydelig eksport, er det ingen tvil om at GIEKs tilbud bidrar til å muliggjøre eksporten og til å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige. Det viktig å understreke at GIEK direkte ikke står bak eksportgarantier som tilsvarer 130 milliarder. I 2011 bidro GIEK til eksportkontrakter til en verdi av 37,5 milliarder kroner eller 28 % av GIEK brukernes eksport. Forholdstallet forteller noe om den aktiviteten GIEK har hatt overfor selskapene i 2011, men det er ikke slik at størrelsen på en garanti nødvendigvis er det beste måltallet for betydningen av GIEKs tjenester. Dette ettersom enkelte av GIEK produkter kan være små målt i verdi, men allikevel avgjørende for om eksporten vil finne sted. På bakgrunn av dette har vi inkludert eksport fra alle selskaper som er brukere av GIEKs tjenester. [1] Vi ønsker allikevel å presentere verdien av eksportkontraktene for å nyansere bildet for leseren av rapporten GIEK gir garantier til bedrifter som står bak 22 prosent av Fastlands- Norges vare- og tjenesteeksport I 2011 ble det eksportert varer fra Norge til en verdi av 893 milliarder kroner, en oppgang på over 12 prosent siden året før. Omkring 60 prosent av vareeksporten består av olje og gass, slik at vareeksporten fra Fastlands- Norge i 2011 tilsvarte 360 milliarder kroner. I tillegg ble det eksportert tjenester for 249 milliarder, slik at den totale fastlands-eksporten var på i overkant av 600 milliarder. Eksporten fra Fastlands-Norge er i stor grad dominert av store norske og internasjonale aktører som Norsk Hydro, Yara, Aker, Rolls Royce, National Oilwells Varco (NOV) og Kongsberg Gruppen. Ser en på næringsfordelingen er det bedrifter innenfor offshore, maritim, sjømat og kraftkrevende industri (f.eks. metaller, kunstgjødsel og skogvirke) som dominerer eksportstatistikken. Ved å stille garantier på vegne av den norske stat, gjør GIEK det enklere å oppnå god finansiering og dra i land viktige eksportkontrakter. I dag forvalter GIEK garantier for om lag 100 milliarder kroner som i stor grad går til selskaper innen offshore, maritim og kraftkrevende industri. Selskaper som har kjøpt garantier fra GIEK til de siste fem årene stod i 2011 bak en eksport på 133 milliarder kroner. Ser man bort fra olje- og gasseksport betyr det at bedrifter som har mottatt støtte fra GIEK stod bak 22 prosent av vare- og tjenesteeksporten fra Fastlands-Norge. [1] Det vises også til metodekapittelet for ytterlig beskrivelse av bedriftsutvalget. Menon Business Economics 7 RAPPORT

9 Figur 4 Andel av Fastlands-Norges eksport som skjer fra bedrifter som i dag bruker GIEK. Kilde: Menon Eksporten fra brukere av GIEKs garantier er spredt geografisk GIEK gir støtte til selskaper som både er små og store, men ettersom de fleste bedrifter som bedriver eksportvirksomhet er av en viss størrelse, er det i hovedsak større bedrifter som får støtte gjennom GIEKs garantier. På bakgrunn av dette vil en muligens anta at det er de store bedriftene med hoveddelen av virksomheten i de største norske byene som i hovedsak drar fordel av GIEKS tilbud. Slik er det derimot ikke. Ved hjelp av Menons regnskapsdatabase og eksporttall har vi mulighet til å se hvordan eksporten fordeler seg geografisk. 4 Av den totale eksporten på 133 milliarder som brukere av GIEKs garantier står bak, er 52 % fordelt på fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder og Hordaland. Dette er eksport fra bedrifter som ofte er etablert i mindre lokalsamfunn og hvor bedriftene kan beskrives som hjørnesteinsbedrifter i sin kommune. Som figuren og tabellen nedenfor viser er Møre og Romsdal det viktigste eksportfylket med en total eksport på 23,3 milliarder etterfulgt av Rogaland og Vest-Agder. Sistnevnte er muligens en overraskelse, men dette skyldes at National Oilwells Varco er lokalisert i fylket. Selskapet omsatte for over 19 milliarder kroner i 2011, leverer boreutstyr til oljenæringen og er en av Norges desidert største eksportører. Kartet nedenfor viser hvordan eksporten er fordelt utover Norges fylker og som en kan se er eksporten størst på Vestlandet etterfulgt av Sørøstlandet. I Innlandet, Trøndelag og de to nordligste fylkene er eksporten lavere. Dette skyldes i hovedsak at det er færre store bedrifter med eksport lokalisert her. Eksporten fra de nordligste fylkene ville også vært høyere om virksomheten i GIEK Kredittforsikring, som er GIEKs datterselskap, hadde vært inkludert. GIEK Kredittforsikring forsikret i 2012 eksport av varer for 45 milliarder kroner, 57 prosent av dette var sjømat. Sjømatindustrien står bak nesten halve vareeksporten i de tre nordligste fylkene. 4 For mer informasjon om metode henvises det til rapporten "Eksport fra norske regioner" som kan lastes ned fra Vi har i stor grad brukt samme metodikk som i den rapporten. Menon Business Economics 8 RAPPORT

10 Figur 5 Fylkesfordelt eksport for brukere av en GIEK-garanti Tall i millioner kroner og avrundet til nærmeste 50. Kilde: Menon Brukere av GIEKs garantiers verdiskaping, lønnsomhet og produktivitet 4.1. Bedriftenes verdiskaping som andel av verdiskaping i regionen forøvrig Den samlede verdiskapingen blant brukere av GIEKs garantier er 87 milliarder kroner. Dette utgjør over seks prosent av verdiskapingen i næringslivet i Fastlands-Norge. 5 Det er enkelt fylker der brukere av GIEKs garantier utgjør en betydelig del av verdiskapingen. De største fylkene målt i millioner kroner er Møre og Romsdal, Rogaland og Hordaland. Ser man derimot på verdiskaping blant garantibedriftene som andel av den totale verdiskapingen i fylket topper fylkene Møre og Romsdal, Vest-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane statistikken. Innlandsfylkene og de nordligste fylkene er i mindre grad representert. Alle disse fylkene står garantibedriftene for over 15 prosent av verdiskapingen i fylket (se figur 6). 5 Olje- og gassoperatørene samt helseforetakene er utelatt. Menon Business Economics 9 RAPPORT

11 Figur 6 Fylkesfordelt verdiskaping som andel av total verdiskaping i fylket Tabell viser tall i millioner kroner avrundet til nærmeste 50. Kilde: Menon Bedriftenes bidrag til lønnsomhet- og produktivitetsvekst i norsk økonomi Ved å sammenligne produktivitetsutviklingen blant brukere av GIEKs garantier med resten av næringslivet 7 er det mulig å se i hvilken grad GIEK understøtter det mest produktive næringslivet i Norge. Vi har i denne sammenhengen brukt tre mål på lønnsomhet og produktivitet: totalkapitalrentabilitet, lønn per ansatt og verdiskaping per ansatt. Her ser vi både på nivå og utvikling. I 2011 sysselsatte brukere av GIEKs garantier i overkant av ansatte, noe som tilsvarer 4 prosent av de sysselsatte i norsk næringsliv. Målt etter lønn og verdiskaping per ansatt er disse bedriftene langt mer produktive enn det resterende næringslivet i Norge. Med kroner i lønnskostnader mer per ansatt ligger lønnsnivået i disse bedriftene 63 prosent over norsk næringsliv ellers. Slike lønnsforskjeller kan forklares med ulik produktivitet hos bedriftene. Bedrifter som opererer i markeder med sterk konkurranse vil over tid ikke 6 I beregningen av andel verdiskaping fra fylket er alle regnskapspliktige foretak med unntak av olje- og gassoperatørene og helseforetakene lagt til grunn i beregningene. 7 Vi holder i disse sammenligningene virksomhet i oljeselskapene utenfor ettersom verdiskapingen per ansatt er enorm i disse selskapene og dermed ikke gir et godt sammenligningsgrunnlag. Med norsk næringsliv menes all privat virksomhet som er regnskapspliktig til Brønnøysundregisteret. Menon Business Economics 10 RAPPORT

12 kunne betale lønninger som er høyere enn de ansattes produktivitet. Det betyr at lønnskostnader per ansatt er en rimelig god indikasjon på kompetanse- og produktivitetsnivået i næringen. Et annet mål for produktivitet er verdiskaping 8 per ansatt. Som en kan lese ut av grafen under er verdiskapingen per ansatt langt høyere for brukere av GIEKs garantier enn for resten av næringslivet. Verdiskaping gir ett godt bilde på den samfunnsøkonomiske avkastningen av næringsvirksomhet. Gjennom å bidra til at disse bedriftene har et konkurransedyktig eksportregime bidrar GIEK til å skape høyere verdier som hele samfunnet kan dra fordel av gjennom skatter og avgifter. Som man ser av figuren er verdiskapingen blant brukere av GIEKs garantier langt høyere enn i næringslivet for øvrig i Norge målt per ansatt, det samme gjelder lønn per ansatt. Det betyr at brukere av GIEKs garantier kaster av seg langt høyere verdier til samfunnet per ansatt enn næringslivet for øvrig. Figur 7 Lønn og verdiskaping per ansatt i brukere av GIEKS-tjenester sammenlignet med resten av næringslivet (2011). Kilde: Menon 2013 Ser en på utviklingen over tid, har verdiskapingen per ansatt økt mer hos brukere av GIEKs garantier enn i resten av næringslivet. Verdiskaping per ansatt lå 28 prosent høyere hos brukere av GIEKs garantier i 2004 og dette har økt til 55 prosent i 2011, slik vist i figur 8 nedenfor. 8 Verdiskaping tilsvarer bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Regnskapsmessig tilsvarer verdiskaping summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Verdiskaping er et godt bilde på den samfunnsmessige avkastningen av næringsvirksomheten. Det skyldes at verdiskaping fanger opp avlønningen til de viktigste interessentene (stakeholders) i næringen, det vil si de ansatte gjennom lønn, kommunene og staten gjennom inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, kreditorene gjennom renter på lån, og til slutt eierne gjennom overskudd etter skatt. Menon Business Economics 11 RAPPORT

13 Figur 8 Verdiskaping per ansatt i bedrifter som bruker GIEK tjenester sammenlignet med resten av næringslivet ( ). Kilde: Menon 2013 Med andre ord er det ikke bare slik at produktiviteten hos brukere av GIEKs garantier er langt høyere enn i resten av næringslivet i dag, den totale produktivitetsveksten har siden 2004 også vært klart sterkere i disse bedriftene. Samtidig ser en at produktivitetsveksten for brukere av GIEKs garantier har vært lavere enn i referansegruppen siden Innen økonomiske analyser brukes ofte totalkapitalrentabilitet for å vurdere hvor lønnsom en bedrift er. Totalkapitalrentabilitet viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Tallet er dermed et mål på avkastningen på selve eiendelene og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsvurdering. Over de tre siste årene har gjennomsnittlig totalkapitalrentabilitet hos brukere av GIEKs garantier vært 9,1 prosent mot 6,0 prosent i resten av næringslivet, som vist i tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Totalkapitalrentabilitet i brukere av GIEKs tjenester sammenlignet med resten av næringslivet. Kilde: Menon 2013 Brukere av GIEKs tjenester Resten av næringslivet % 10 % 8 % 6 % 6 % 6 % Tabellen viser at lønnsomheten i disse selskapene er langt høyere enn i næringslivet ellers og underbygger det faktum at GIEK støtter opp under det mest lønnsomme næringslivet i Norge. Gjennomgangen av de tre lønnsomhets- og produktivitetsmålene viser at bedriftene som har fått støtte gjennom GIEKs finansieringsordninger er langt mer produktive og lønnsomme sammenlignet med øvrig norsk næringsliv. Økt vekst blant brukere av GIEKs garantier bidrar altså til å gjøre Norge til et rikere land. Menon Business Economics 12 RAPPORT

14 5. Sysselsettingen blant brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører står for nesten 7 prosent av næringslivet I denne delen av analysen er det foretatt en ringvirkningsanalyse av sysselsettings- og skattevirkninger blant brukere av GIEKs garantier. Videre er det beregnet hvilke effekter brukere av GIEKs garantier har for leverandører og underleverandører. Beregningene er gjort i Menons ringvirkningsmodell, den såkalte totaleffektmodellen. En detaljert beskrivelse av beregningene er vist i vedlegget til rapporten Brukere av GIEKs garantier sysselsetter personer Brukere av GIEKs garantier sysselsatte i ansatte. Hovedtyngden av de ansatte er innenfor offshore leverandørindustri som Aibel, FMC, National Oilwell Varco og Aker Solutions. Andre store grupper er maritim næring med selskaper som Vard, Ulstein, Kleven og Rolls-Royce Marine. Innenfor mer tradisjonell industri finner vi aktører som Hydro Aluminium. Den geografiske fordelingen av ansatte blant brukere av GIEKs garantier er illustrert i figuren under. Rogaland og Hordaland er de to klart største fylkene tett fulgt av Møre og Romsdal. De minste fylkene finner man i Innlandet på Østlandet og i Nord-Norge. Figur 9 Fylkesfordelt sysselsetting hos brukere av GIEKs garantier. Tabell er rundet av til nærmeste 50. Kilde: Menon Menon Business Economics 13 RAPPORT

15 5.2. Brukere av GIEKs tjenester og deres underleverandører sysselsetter tilsammen Brukere av GIEKs garantier bidrar til en rekke varekjøp i Norge. I 2011 sto disse for varekjøp tilsvarende 175 milliarder kroner av underleverandører i Norge og i utlandet. Deler av dette er import, men det er en ikke ubetydelig andel som bidrar til en underskog av underleverandører i Norge. Ved hjelp av Menons totaleffektmodell er det beregnet at de norske varekjøpene bidrar til arbeidsplasser. Sammen med sysselsettingen i de bedrifter som benytter GIEKs tilbud direkte, finner vi altså en total sysselsettingseffekt på om lag Denne sysselsettingseffekten er samlet sysselsettingseffekt av den aktiviteten som foregår i brukerne av GIEKs tjenester. Sysselsettingseffekten fordelt på brukere av GIEKs tjenester direkte og deres underleverandører er vist i figuren nedenfor. Figur 10 Sysselsetting hos brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører. Kilde: Menon 2013 Menon Business Economics 14 RAPPORT

16 I figuren nedenfor har vi fordelt sysselsettingseffektene geografisk. Figur 11 Sysselsetting fordelt på brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører. Kilde: Menon 2013 Ser man på den fylkesvise fordelingen av de sysselsatte hos brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører kommer også her Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal høyest ut. Oslo har derimot det høyeste antall som er indirekte sysselsatt som følge av kjøp fra underleverandører. 6. Bedriftene genererer 35 milliarder kroner i skatt 7,5 prosent av Fastlands-Norges skatteinntekter I beregningen av skatt er det lagt til grunn selskapsskatt 9 hos brukere av GIEKs garantier, deres underleverandører og alle de sysselsattes personskatt. For beregningen av personskatten har gjennomsnittslønnen i Norge i 2011 på kroner 10 vært forutsatt og en personskattsats på 29,3 prosent. 11 Den samlede skattesatsen er på nesten 35 milliarder kroner, som vist i figuren nedenfor. 9 Betalbar skatt samt netto endring utsatt skatt. 10 SSB OECD Ettersom lønnen per ansatt er langt høyere i GIEK bedrifter enn i andre bedrifter kunne en ha valgt å bruke et høyere lønnsnivå, men i et forsøk på å være konservative og å ta i bruk anerkjente skattesatser og lønnsnivå har vi valgt å bruke per ansatt. Menon Business Economics 15 RAPPORT

17 Figur 12 Samlede skatteinntekter fra GIEK-brukerne og deres underleverandører i form av selskapsskatt og personskatt. Kilde: Menon 2013 Samlet var statens inntekter fra skatt på inntekt, kapital og formue fra Fastlands-Norge i 2011 på 470 milliarder kroner. 12 Brukere av GIEKs garantier og deres underleverandører med sysselsatte bidrar derfor til 7,5 prosent av statens skatteinntekter fra Fastlands-Norge. 12 Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2013 s. 105 Tabell 1.24 Menon Business Economics 16 RAPPORT

18 7. Vedlegg: Metode I denne analysen har vi dokumentert eksport, sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger, i form av sysselsetting og skatteinngang av aktivitet til brukere av GIEKs garantier. For å gjennomføre denne analysen er det benyttet flere datakilder og metoder. Avgrensing av datamaterialet Datagrunnlaget er basert på GIEKs kundedatabaser som Menon har fått tilgang til. Alle selskaper som har kjøpt en garanti i perioden er inkludert i datamaterialet. Dette innebærer også selskaper som i dag, 2013, ikke har en inneværende garanti. I prosessen med å identifisere verdiskaping, sysselsetting og eksport til brukere av GIEKs garantier er det valgt å benytte en metode der all eksport fra et konsern inkluderes når et datterselskap har kjøpt en garanti fra GIEK. Bakgrunnen for denne tilnærmingen er at man i liten grad kjenner til de bedriftsinterne prioriteringene og strategiske vurderingene som foretas. En garanti fra GIEK til et datterselskap kan for eksempel indirekte bidra til større eksport og risikoeksponering i andre deler av selskapet. I tillegg er selskaper organisert i svært ulike former. Aker Solutions er et eksempel på en selskapsstruktur der de har organisert seg gjennom en rekke datterselskaper. Dette bidrar til at man «enkelt» kan identifisere hvilken del av konsernet som har mottatt garantien, men man kjenner i liten grad til hvordan garantien påvirker eksport i andre deler av konsernet. Derfor kan den «enkle» metoden med å identifisere og isolere et utvalgt datterselskap slå galt ut. For andre igjen kan all virksomhet være inkludert i et foretak. National Oilwells er her et eksempel som har all sin virksomhet, med en total omsetning på nærmere 20 milliarder kroner, samlet i en bedrift. Hvis dette er en stor eksportør vil mye eksport tilegnes dette selskapet, men GIEK-garantien dekker kun en mindre andel av eksporten. I dette tilfellet vil det være umulig for oss å identifisere og isolere den enkelte aktiviteten generert av garantien. Eksportverdien vil da blåses opp for dette enkelte foretaket hvor alle virksomheter er i et foretak, mens for mer fragmenterte strukturer vil kun mindre deler inkluderes. Dette vil skape en skjevhet i datagrunnlaget. Regnskapsdata Direkte sysselsetting og verdiskaping hos den enkelte garantiinnehaveren er innhentet fra Menons regnskapsdatabase. Menon har lang erfaring med bearbeiding av regnskapsdata. Regnskapsdataene er levert av Soliditet og basert på selskapenes rapportering til Brønnøysundregisteret. En utfordring med foretaksdata er hovedkontorproblematikken, hvor foretak består av flere produksjonsenheter uten at produksjonsenhetene er egne juridiske enheter. SSB har imidlertid en statistikk over hvordan foretakenes produksjon fordeler seg på ulike produksjonsenheter gjennom det såkalte bedrifts- og foretaksregisteret (BOF). Hovedkontorproblematikken kan tydeliggjøres med et eksempel. Som foretak vil FMC Kongsberg Subsea AS være registrert med hovedkontor i Buskerud, men foretaket FMC består av en rekke bedrifter lokalisert andre steder i landet. Blant annet har FMC et betydelig antall ansatte i Hordaland og Akershus. Hvis man kun ser på hvor hovedkontoret er lokalisert vil all verdiskaping, sysselsetting og eksport tilfalle Buskerud. Ved bruk av BOF-registerets sysselsettingstall fordeler man verdiskaping, sysselsetting og eksport til det respektive fylket avhengig av hvor de ansatte er lokalisert. En viktig forutsetning som er tatt i denne analysen er at det antas at verdiskaping og eksport fra de store foretakene med underenheter fordeler seg jevnt ut over alle bedriftsenhetene i foretaket basert på andel av totalt sysselsatte i foretaket. En slik forutsetning får store implikasjoner for tallene. En annen mulighet ville vært å fordele eksport etter produksjonsaktivitet på enheten, men vår erfaring tilsier at de fleste store eksportforetak ikke klarer, og heller ikke ser det som hensiktsmessig, å Menon Business Economics 17 RAPPORT

19 skille mellom de ulike delaktivitetene i lys av eksport. Med unntak av noen få foretak er enhetene i foretakene gjennomgående gjensidig avhengige i eksportprosessen. Det er derfor ikke formålstjenlig å gi de ulike bedriftene i et foretak ulik eksportvekt. Eksempelvis vil man i Hydro ikke kunne skille mellom eksporten fra aluminiumsproduserende enheter på Vestlandet og eksportaktiviteten knyttet til konsernfunksjoner på Østlandet. Det samme problemet gjelder for aktører som Aker Solutions, Yara, Elkem, REC, osv. Til tross for mulige feilkilder for enkeltselskaper mener vi at metoden med å fordele verdiskaping og eksport basert på sysselsettingen i BOF-registeret gir et riktigere bilde av norsk næringslivs aktivitet i regionene enn foretaksregisteret. Beskrivelse av metode for innhenting av eksportdata En av hovedoppgavene i denne analyse er å kartlegge eksport fra foretak som har kjøpt en GIEK-garanti og fordele eksporten på regioner i Norge. Prosessen med å kartlegge norsk eksport i regioner ble påbegynt i 2010 gjennom Menon-prosjektet «Eksport i regioner» på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet og oppdatert gjennom flere prosjekter i tiden etter dette. Spesielt relevant for dette prosjektet er oppdatering av eksporttall i en rapport om Internasjonalisering av offshore, olje og gass-næringen i Prosessen med å kartlegge norsk eksport i regioner deles inn i tre trinn. Disse trinnene er illustrert i figuren under. Figur 13 Beskrivelse av innhenting av eksportdata. Kilde: Menon 2011 Det første trinnet gikk ut på å identifisere samlet næringsfordelt eksport på 14 ulike næringer som Menon jevnlig arbeider med. Dette ble gjort ved å samle inn mikrodata fra de største bedriftene i hver næring. Til sammen ble eksporten til om lag 1000 norske bedrifter identifisert på denne måten. Som tommelfingerregel startet man med å kartlegge eksporten til de største foretakene. Innsamling av mikrodata vedvarte til man klarte å forklare store deler (i all hovedsak mellom prosent) av vare- eller tjenesteeksport som kommer Menon Business Economics 18 RAPPORT

20 frem av SSBs eksportstatistikk for de ulike næringene. 13 Den resterende eksporten ble fordelt på de øvrige foretakene i næringen i tråd med enten lønnskostnader, omsetning eller verdiskaping i bedriftene. Tankegangen er illustrert i figuren under. Aggregerte eksporttall for næringen (basert på SSBs statistikk) næringens totale eksport (basert på mikrodata) = restledd som fordeles på de øvrige bedriftene i næringen. Etter å ha kartlagt foretakenes eksport på næringsnivå, valgte vi å innhente mikrodata på foretaksnivå for de rundt 5 største bedriftene i hver region. Bakgrunnen for denne ekstra kartleggingsrunden er at en eksportbedrift godt kan være stor i en region, uten at den regnes som en av de største bedriftene i en næring. Dette vil særlig være tilfelle i mindre regioner. Antall bedrifter som vi fant eksporttall til gjennom den regionale tilnærmingen var derfor begrenset til i underkant av 50. Trinn tre er beskrevet i avsnittet over under Regnskapsdata. Ringvirkningsberegninger Totaleffektmodellen Denne analysen innebærer også beregnet ringvirkningene av aktiviteten til de eksportrettede foretakene identifisert i denne studien. Menon har gjennom flere år utviklet ringvirkningsmodeller for mange ulike næringer og regioner. Menons ringvirkningsmodell, Totaleffektmodellen, er bygd opp med utgangspunkt i SSBs kryssløpstabell som viser omfanget av leveranser mellom ulike norske næringer. Menons modell har i tillegg inkludert Menons regnskapsdatabase som består av bedriftenes regnskap de siste 10 årene. Gjennom å knytte regnskapsdata opp mot SSBs kryssløp kan vi med hjelp av de relative forholdene mellom omsetning, varekjøp, importandel og sysselsetting beregne effekter av varekjøp hos underleverandører i form av sysselsetting og skatteinntekter. Ved å inkludere regnskapsdata og sysselsettingsdata kan man si noe om den totale sysselsettingseffekten både i form av direkte effekter i de studerte selskaper, men også deres effekter som følge av kjøp og skatteeffekter. 13 I de aller fleste tilfeller er det uproblematisk å identifisere sammenhengen mellom vareeksportstatistikken og Menons næringsinndeling. At eksport av fisk skjer gjennom fiske- og havbruksnæringen er naturlig. Likeledes er det relativt lett å knytte eksport av metaller eller kjemiske produkter til næringen «Petrokjemisk industri, metaller og materialer». For enkelte næringer er det imidlertid ikke en naturlig varegruppe som kartlegger eksporten. Offshore leverandørindustri er en slik næring. For denne næringen har vi imidlertid innsamlet mikrodata allerede. Menon Business Economics 19 RAPPORT

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten viser vi de direkte

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Norske økonomiske interesser i Angola

Norske økonomiske interesser i Angola RAPPORT Norske økonomiske interesser i Angola MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2014 av Sveinung Fjose, Christian Mellbye og Leo A. Grünfeld Innhold 1. Angola Norges viktigste handelspartner i Afrika... 2 2. Angola

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Hovedorganisasjonen Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R U K Menon-publikasjon nr. 22/2017. Av Siri Voll Dombu

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport nr. 22/2013 Av Sveinung Fjose, Lisbeth Iversen og Leo Grünfeld Innhold 1. Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet som grunnlag for

Detaljer

Totale sysselsettings- og skatteeffekter av petroleumsvirksomhet i Norge - utsikter til fremtidig vekst

Totale sysselsettings- og skatteeffekter av petroleumsvirksomhet i Norge - utsikter til fremtidig vekst Rapport Totale sysselsettings- og skatteeffekter av petroleumsvirksomhet i Norge - utsikter til fremtidig vekst Menon-rapport 4/2012 Av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld og Atle Blomgren Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017 Samfunnsregnskap for Nortura 16.februar 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nortura laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu

R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu Innledning og oppsummering. s. 3 Sysselsettingsvirkninger i

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth Finansiering av vindkraftprosjekter Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth 2 GIEK fremmer norsk eksport GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille

Detaljer

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER MENON-PUBLIKASJON NR. 56/2017 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Leo A. Grünfeld Forord På

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Forord. Desember 2017 Erland Skogli Prosjektleder Menon Economics. * For definisjon av «grensehandel» som er benyttet her, se ssb.no.

Forord. Desember 2017 Erland Skogli Prosjektleder Menon Economics. * For definisjon av «grensehandel» som er benyttet her, se ssb.no. EFFEKTENE AV ØKENDE NORSK GRENSEHANDEL - TAPTE ARBEIDSPLASSER, VERDISKAPING OG INNTEKTER TIL STAT OG KOMMUNE Forord Menon Economics har, på oppdrag fra hovedorganisasjonen Virke, beregnet ringvirkninger

Detaljer

Innhold. Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6

Innhold. Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6 1. tertial 2014 Innhold Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6 2 Garantier for eksportkreditt: Stabil utvikling på et høyt nivå Summen av poliser og tilsagn 1

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013 Presentasjon workshop Rauma 24. April 2013 Agenda Hvor er vi i prosessen? Presentasjon av nåsituasjon 1. Økonomiske nøkkeltall for Møre og Romsdal 2. Økonomiske nøkkeltall for Rauma 3. Gjestedøgn 4. Ringvirkningsanalyse

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Analyser for Norsk olje og gass Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Sørlandet, 7-9 juni 2016 Denne sliden vil erstattes med en film EK/GIEK (1.30 min) 700 ansatte totalt 200 jobber spesielt med eksport Tilbyr

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt

GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt GIEKs regelverk Formål GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter

Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter Agenda Hva GIEK gjør Hvordan vi virker Noen av garantitypene våre Bakgrunn 15.11.11 2 Hva gjør GIEK? Avlaster risiko for bankene Er et

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller?

Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller? RAPPORT Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller? MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2012 Februar 2012 Av: Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Leo Grünfeld og Atle Blomgren Innhold

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Investeringer Andre nøkkeltall prosent 50 40 Andel av eksport Andel av statens inntekter Andel av BNP Andel av investeringer * foreløpige nasjonalregnskapstall 10

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Maritime utstyrsleverandører 2014

Maritime utstyrsleverandører 2014 Maritime utstyrsleverandører 2014 Nøkkeltall og forventninger framover av Christian Svane Mellbye og Erik W. Jakobsen Forsidefoto: Rolls-Royce Forord Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer