Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi"

Transkript

1 Norwegian Centres of Expertise EUT Ekspertsenter Undervannsteknologi Visjon Ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter skal bidra til bærekraftige løsninger, økt utvinning og kostnadseffektivitet. Søknadssekretariat Hallvard Høydalsvik, Alf-Emil Slinning, Atle Våge,

2 Innholdsfortegnelse 1. Søker Klyngens avgrensninger Deltakere i partnerskapet Søkergruppens (Partnerskapets) organisasjon Forankringspunkt Kontraktspartner Prosjektets mål, strategier og potensial Bakgrunn og formål Visjon, mål og delmål Hovedstrategier Markedspotensial Utviklingspotensial Klyngens ressursmessige fundament Klyngens utvikling fram til i dag Klyngens bedrifter, samlet verdiskaping og markedsposisjon FoU- og utdanningsmiljøer Utviklingsaktører Finansielle ressurser Arbeidsmarkedet Relasjoner og dynamikk innenfor klyngen Fellesinteresser mellom klyngens aktører Klyngens spesifikke konkurransefortrinn Klyngens betydning for aktørenes utvikling Etablerte relasjoner og samarbeidsfora Gjennomførte utviklingsprosesser i klyngen Innovasjonsaktivitet Innovasjonsevne og innovasjonsaktivitet i bedriftene Samarbeid mellom bedrifter Samarbeid mellom bedrifter og FoU Samarbeid med aktører utenfor klyngen Internasjonal orientering Internasjonal markeds- og teknologiposisjon Internasjonalt FoU-/kunnskapssamarbeid Eksempler på dette er: Klyngens internasjonale kontaktflate Deltakelse i internasjonale fora og nettverk Plan for etablering og utvikling av EUT Organisering og ledelse Hovedaktiviteter i første kontraktsperiode ( ) Hoved- og delaktiviteter i første driftsår Budsjett og finansieringsplan for første kontraktsperiode Kritiske suksessfaktorer og måleparametere Opplegg for læring og kommunikasjon Vedlegg 1, Klyngebeskrivelse Vedlegg 2, Organisering Vedlegg 3, Utviklingsprogram NCE søknad doc Side 0 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

3 0. Sammendrag Et ekspertsenter for undervannsteknologi med status som NCE vil kunne akselerere og styrke de utviklingsprosesser som allerede er i gang i undervannsteknologiklyngen klyngen). Dette gjelder både teknologiutvikling og samarbeid. Klyngen vil i økt grad tiltrekke seg spennende aktører og kapital og bli mer synlig og lettere å markedsføre. En samlende kraft, som et NCE, vil bidra til å løfte den store gruppen av underleverandører ut i det internasjonale markedet på en vellykket måte. I dag er de fleste underleverandørene henvist til å bli med de store aktørene og dermed begrenset av forretningsstrategiene til de store selskapene. Klyngen er en del av et stort maritimt og et sterkt driftsmiljø rundt driftsorganisasjonene til Statoil og Hydro. Undervannsklyngen har en samlet omsetning på 8 Mrd NOK. Da er oljeselskapene ikke regnet med. Statoil og Hydro, samt de dominerende systemleverandørene, Aker Kværner, FMC og Framo installerer og vedlikeholder undervannsbrønner fra området. Klyngen har videre en rekke underleverandører på driftstjenester, datainnsamling og vedlikehold. Disse har hovedtyngden av sine leveranser i det norske markedet. En rekke av de involverte små og mellomstore bedrifter utgjør et sterkt teknologimiljø med et høyt innovasjonsnivå. Innovasjonen har vært støttet av oljeselskapene, myndigheter, leverandørbedrifter og av lokale investorer. Det forefinnes en rekke nettverk, møteplasser, kommersielle bindinger, samarbeidsgrupperinger og uformelle kontakter i klyngen. Det globale markedet erfarer en sterk vekst (dobling forventes i løpet av få år) og aktiviteten i Norge vil vedvare på et høyt nivå. Kapasiteten i klyngen er allerede fullt utnyttet. Etter som aktiviteten går mot modne felt, større dyp og aktivitet lenger nord står industrien overfor store teknologiske utfordringer blant annet med hensyn til økt utvinning og bærekraftig forvaltning. Forberedelse av nye opplæringstiltak for å bedre kapasitet og kompetanse er allerede initiert i klyngen. 1. Søker 1.1 Klyngens avgrensninger Ekspertsenter Undervannsteknologi, EUT, bygges rundt installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner. Andre undervannsaktiviteter knyttet til olje- og gassvirksomheten, innsamling av seismikk (spesielt havbunnseismikk) og miljø- og resursovervåkning i havet inkluderes også. Aktører i andre bransjer som arbeider målrettet med de teknologier som senteret har som satsingsområder er også invitert. Undervannsteknologiklyngen i Hordaland (Klyngen) sin kjernekompetanse er: Brønnhoder, templets, manifolder, kontrolledninger (umbilicals), rørledninger, etc. Nøyaktig plassering, intervensjon og effektiv operasjon av undervannsutstyr fra flytende innretninger og ROV-er. Vedlikehold, reparasjon, maskinering og oppgradering av mekanisk og elektronisk utstyr Overvåkningsmetoder og grunnleggende forståelse for miljøet og livet i havet, Strømforsyning, kontrollsystemer, fjernovervåking, fjernstyring inkludert e-drift Tilstandsovervåkning og instrumentering Seismikk og annen bruk av akustiske metoder under vann Forvitring av materialer (korrosjon, erosjon, scale, groing etc) Driftslogistikk Geografisk omfatter klyngen primært bedrifter på Sotra/Øygarden, i Bergen, på Mongstad og på Stord. Enkeltbedrifter lokalisert andre steder, men med sterk teknologisk forankring innenfor klyngens prioriterte områder, kan også kunne være med. Tunge teknologiske miljø relatert til lokale aktører regnes også med. Klyngen har sekretariat og administrasjon på Ågotnes. NCE søknad doc Side 1 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

4 1.2 Deltakere i partnerskapet Klyngen består av ca 80 bedrifter (vedlegg 1). EUT har bred deltakelse fra disse bedriftene og ca 35 bedrifter har vært aktivt engasjert. Totalt sett har ca 50 bedrifter, utviklingsaktører, kompetanseaktører og finansinstitusjoner deltatt i arbeidet. Ledende bedrifter: STATOIL, HYDRO, FMC, Aker Kværner Subsea, FRAMO, AGR og CCB. Regionale utviklingsaktører: Hordaland Fylke, Fjell/Sund/Øygarden kommuner representert ved Interkommunalt utviklingsselskap Gode Sirklar, Bergen kommune, Hordaland Olje og Gass (HOG), Innovasjon Norge, Vest Næringsråd, NHIL og Bergen Næringsråd. Kompetanseaktører: CMR/UiB, Havforskingsinstituttet (HI), SINTEF/NTNU og Høgskolen i Bergen (HiB). 1.3 Søkergruppens (Partnerskapets) organisasjon EUT organiseres som en forening, hvor bedriftene, kompetanseaktørene og øvrige utviklingsaktører er medlemmer. Medlemskapet gir rett til deltagelse i klyngeaktivitetene og forplikter medlemmene til lojalitet og bidrag til klyngens mål og aktiviteter. Foreningen har 80 potensielle medlemsbedrifter med teknologisk basert aktivitet og noen aktører som er mer rettet mot infrastruktur og generell utvikling. En liste over de mest aktive bedriftene i utarbeidelsen av EUT og et sammendrag av foreningens vedtekter finnes i vedlegg 2. Foreningen og fasilitatoren ble formelt etablert 1. februar i år. Sentrale bedrifter, (Lokomotivene), kompetanseinstitusjonene og lokale utviklingsaktører, inngår en partnerskapsavtale hvor de forplikter seg til å bidra med midler og kompetanse for å dra utviklingen av EUT og klyngen. Deltakerne i partnerskapet er alle medlemmer av foreningen. Foreningen vil ha et styre med representanter fra alle aktørgrupper, men flertallet kommer fra partnerskapet. Partnerskapet vil i tillegg nedsette en gruppe som fungerer som strategisk råd. Det er valgt et interimsstyre i EUT der adm.dir. Kurt Andreassen ved CCB er leder. Søknadssekretariatet fortsetter som fasilitator med en daglig leder, og HiB er fasilitator. 1.4 Forankringspunkt Kontraktspartner Foreningen har valgt HiB ved dekan Ole-Gunnar Søgnen til å være den juridiske enheten som søker om godkjenning for å etablere EUT som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Foreningen har også valgt HiB til å ha ansvaret for den formelle fasilitatoren i et slikt senter. 2. Prosjektets mål, strategier og potensial 2.1 Bakgrunn og formål Bergensregionen har en sterk posisjon, nasjonalt og internasjonalt, innen marine aktiviteter og har utviklet seg til et senter for drift av olje- og gassfeltene på sokkelen. Både Statoil og Hydro gjennomfører tyngden av sine driftaktiviteter innen installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinnretningene på hele sokkelen fra dette området. I tillegg driver tre av verdens største leverandører av anlegg for undervannsproduksjon sin globale installasjons- og vedlikeholdsaktivitet fra regionen. Rundt aktivitetene er det grodd opp en rekke bedrifter som leverer tjenester og utstyr og som har utviklet en unik kompetanse. De ledende bedriftene i klyngen har betydelig internasjonal konkurransekraft og markedsandeler. Nye utbygginger skjer med undervannsanlegg knyttet opp mot eksisterende infrastruktur eller mot land. Utviklingen går mot større havdyp, lengre avstander fra land, installasjon under isen og undervannsprosessering. Parallelt med dette skjer det en modning på norsk sokkel med mindre felt og haleproduksjon. 1 Framtiden vil stile absolutte miljøkrav og ha ambisjoner om økt utvinning. Denne utviklingen vil kreve kostnadseffektive, høyteknologiske løsninger både hos de store systemleverandørene og hos de mange mindre bedriftene som utgjør største delen av leverandørmassen. Økt produktutvikling krever mer kompetanse og større markedsandeler. Større markedsandeler kan bare finnes internasjonalt og krever igjen mer produksjonskapasitet i bedriftene. Det er i dag ingen ledig kapasitet i leverandørindustrien. Kapasitet og kompetanse må utvikles. Den skisserte markedsutviklingen viser at klyngen må gjennom en utviklingsprosess både for å opprettholde markedet og for å utvikle det. Utfordringene må løses gjennom styrket samarbeid over bedriftsgrenser og ved å etablere en 1 St.m /04 NCE søknad doc Side 2 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

5 tettere integrering mellom industri og kunnskapsinstitusjonene. Økt samarbeid mellom bedrifter viktig for å få etablert integrerte utviklingsprosesser, spesielt i de mindre bedriftene Integreringen mellom industrien og kunnskapsinstitusjonene er en nødvendighet for utvikling av ny kunnskap og kompetanseriktig kapasitet. Læring på tvers av bransjene vil være en positiv effekt av klyngens arbeid. 2.2 Visjon, mål og delmål Klyngens visjon: Ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter skal bidra til bærekraftige løsninger, økt utvinning og kostnadseffektivitet. Målet er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene og for hele klyngen. Fjerne samarbeidsbarrierer og bedre infrastrukturen for samarbeid Sikre opplæring og tilgjengelighet av kompetente fagfolk Styrke forsking og utvikling gjennom etablering av viktige utviklingsprosjekter Støtte utviklingen av ideer til produkter og kommersielle etableringer Kanalisere økt intern, ekstern og internasjonal finansiering mot utviklingsprosjekter og etableringer i klyngen Høyne internasjonaliseringsnivået ved økt synliggjøring av klyngen og målrettede internasjonaliseringsprosjekter for underleverandørene Medvirke til å sikre optimal infrastruktur for klyngen 2.3 Hovedstrategier EUT`s viktigste strategier er: Strategi prosjektutvikling: EUT skal fungere som katalysator i etableringen av utviklingsprosjekter som er egnet til å bidra i klyngens definerte målsetninger. Mye av Senterets arbeid vil konsentreres rundt utviklingsfora på viktige aktivitets- eller temaområder, Disse foraene vil drive ide-, strategi-, og prosjektutvikling og kunnskapsspredning. De vil også stå til disposisjon for medlemmene for tilbakemelding på egne ideer. I prinsippet vil et temaområde starte med en bred prosess som definerer innsatsområder og prioriteringer, for deretter å definere mulige prosjekter. Prosjektene vil i stor grad bli gjennomført i samarbeid mellom bedriftene, mellom bedrifter og kompetanseaktørene og i kompetanseinstitusjoner. I gjennomføringsfasen vil EUT hovedsakelig være veileder og informasjonsspreder. Virkemiddelapparatets ulike programmer vil bli aktivt benyttet. Bedriftenes innsats vil søkes kanalisert mot prosjekter som den enkelte har særskilt engasjement for. Strategi samarbeid: EUT skal sikre tilgang til og impulser fra de beste miljøer (også globalt) i utviklingen av klyngen. Bærebjelken i utviklingen er et nært samarbeid med FoU og utdanningsaktører. Samarbeid inngås med relevante SFI for å knytte deres kompetanse og fasiliteter til klyngens prosjekter. EUT vil samarbeide med andre NCE-er. I denne forbindelse vil sentrene på Raufoss og Horten være spesielt relevante for henholdsvis materialutvikling i undervannsutstyret og e-field eller fjernovervåkning og fjernstyring av anlegg. Det vil bli innledet samarbeid med det regionale Arenaprosjektet på leverandørindustrien olje og gass i Rogaland og Hordaland. 2.4 Markedspotensial En stadig større del av produksjonen til havs skjer med undervannsanlegg. Den største økningen i undervannsaktiviteten i de neste 5 årene forventes i Afrika, Sør-Amerika og Nord- Amerika. Aktiviteten i våre nærområder ventes å forblir høy i mange år fremover 2. Over 20% av verdens letepotensial er tilordnet arktiske strøk og tyngdepunktet av aktiviteten forventes på sikt å bevege seg nordover. 3 Petrobras, BP og Total vil få de fleste nye brønner, men også Statoil, Exxon, Chevron og Hydro vil øke sitt antall undervannsbrønner. En langt større del av undervannsaktiviteten enn tidligere vil styres av utenlandske operatører. 2 Quest Market Analyses Subsea Equipment 3 US Geological Survey, 2004 NCE søknad doc Side 3 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

6 Globale prognoser viser at det i de neste 5 årene vil bli komplettert dobbel så mange undervannsbrønner (ca 450 pr år) som i de forrige 5 år (ca 250 pr år). Med en slik utvikling vil det om 5-6 år være dobbelt så mange aktive brønner og installasjoner som i dag. Allerede denne utviklingen åpner for en dobling av markedet for klyngen. Potensialet økes imidlertid ytterligere ved at drift og vedlikehold får økt fokus og omfang med bruk av nye metoder. Her nevnes fjernstyring, tilstandskontroll, smarte brønner, reservoarovervåkning, økt utvinning, undervannsprosessering, lett brønnintervensjon, nullutslipp og bærekraft. Dette gir ikke bare langt flere brønner å forholde seg til, men større innsats på hver enkelt brønn. Denne utviklingen gir også store muligheter for de bedriftene som driver i randområdet til undervannsproduksjon. For denne klyngen nevnes spesielt havbunnsseismikk, lette brønnoperasjoner og overvåkning av fiskeresursene. Dersom klyngen kan utvikle teknologier som svarer på fremtidens utfordringer, eller utvide bredden i produktspekteret, går potensialet for økt omsetning og verdiskapning utover den dobling av dagens nivå. På norsk sokkel forventes det om lag 100 nye undervannsbrønner i de neste 5-7 årene, mens det ble komplettert 180 fra (Quest). Dette vil gi videreføring av dagens aktivitetsnivå. Mange av brønnene vil imidlertid ha spesielle utfordringer knyttet til seg: haleproduksjon, smarte brønner, krevende reservoarer, miljøsensitive områder og langt fra infrastruktur. Spesielt vil det bli gjort en betydelig innsats for å øke utvinningen i undervannsbrønner. Den ligger i dag om lag 8 % under nivået for plattformbrønner. Grunnen til denne forskjellen ligger i langt enklere og billigere brønnvedlikehold på plattformen. Raskere og rimeligere intervensjonsmetoder på undervannsbrønner må tas i bruk. Videre vil gjenbruk av undervannsutstyr bli vurdert. 2.5 Utviklingspotensial Markedsvurderingen gir grunnlag for å doble omsetning og eksport fra klyngen. Dette vil gi mulighet for mange hundre nye arbeidsplasser og en betydelig verdiskapning i årene fremover. De teknologiske utfordringene som er skildret gir god mulighet for innovasjon, nye metoder, teknologier og produkter. Hovedutfordringene i klyngen er å øke kapasitet, innovasjon og internasjonalisering. Tildeling av NCE til vil gi en samordnet innsats for å internasjonalisere underleverandørene og utnytte etterspørselen i det globale markedet. Uten en sentral pådriver vil det kun bli spredte fremstøt hvor selskapene konkurrerer med hverandre. Dette vil bli mye dyrere og gi dårligere resultater. For øvrig vil en slik tildeling gi: Økt status og tiltrekningskraft på nye aktiviteter og finansiering Felles identitet og markedsføring (stolthet, synliggjøring) Raskere utvikling av klyngens samhandling Økt innovasjonskraft og samarbeid om kommersielle muligheter De enkelte bedriftskategorier vil tjene på bedring av klyngens samhandlingskompetanse: Oljeselskapene vil få bedre undervannsoperasjoner og høyere produksjon Hovedleverandørene vil bedre sine produkter ved samarbeid med FoU-aktørene og brukerfora/kunder Underleverandørene får en unik mulighet til produktutvikling og internasjonalisering Alle aktørene vil tjene på EUTs innsats ved å: Integrere erfaringene og teknologiutviklingen mellom ulike bransjer og aktører Forsterke samhandlingen slik at det oppnås synergier og gjensidig læring Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft gjennom utdanning og kursing Med EUT vil nettverkene utvides og integreres til å omfatte hele miljøet. NCE søknad doc Side 4 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

7 3. Klyngens ressursmessige fundament 3.1 Klyngens utvikling fram til i dag Fra 1980-årene har undervannsaktiviteten i oljeindustrien skutt fart. Statoil og Hydro har drevet sine undervannsbrønner fra Bergensområdet siden På 90-tallet etablerte Statoil sin enhet for marine operasjoner, vedlikehold og intervensjon på undervannsanlegg på Ågotnes. Hydro opererer fra Sandsli og vedlikeholder sine verktøy på Mongstad og hos leverandørene på Ågotnes. Hovedleverandørene Kongsberg Subsea (senere FMC), Kværner, Vetco Aibel og Cameron har utviklet og levert de fleste produksjonsanleggene. Disse selskapene har sine produktutviklings- og produksjonsavdelinger på Østlandet, Stavanger, UK og USA. Systemer utviklet for, og installert på norsk sokkel har blitt en betydelig eksportartikkel. Som den første av hovedleverandørene etablerte FMC sin avdeling for installasjon, drift og vedlikehold på Ågotnes i Dette er nå basis for selskapets globale operasjoner. AkerKvaerner etablerte en tilsvarende enhet på Ågotnes i Selskapet har noen flere operative enheter rundt om i verden, men enheten på Ågotnes er kompetansesenter for drift. De to andre hovedleverandørene, Cameron og Vetco Aibel, har norske hovedkontor i Stavanger og driftsenheter i Bergensområdet. Med disse selskapene er nesten hele den internasjonale industrien på undervannsproduksjon samlet i klyngen. På disse områdene er det potensial for å utvikle betydelige tilleggstjenester fremover. Framo har utviklet undervannsutstyr gjennom 90-årene og har etablert seg som den ledende aktøren på havbunnspumper og flerfasepumper. De er lokalisert med produksjon, engineering og driftsstøtte i området. AGR ble et betydelig selskap på inspeksjon av rørledninger ved integrering av flere mindre selskaper i Fra 2002 har selskapet vokst ytterligere innenfor boring og ingeniørtjenester. Det er etablert en rekke underleverandører til hovedleverandørenes driftsaktiviteter på Ågotnes, i Bergen og på Mongstad. Disse har hatt en jevn økning i sine leveranser av produkter og tjenester og nådd ca 1 Mrd NOK i årlig omsetning på Ågotnes. Det dreier seg hovedsakelig om spesialutstyr, verkstedstjenester og undervannsoperasjoner. Flere selskaper som driver med avanserte marine operasjoner og datainnsamling er etablert i området. De betydeligste er CGG Multiwave, Fugro, Rieber Shipping og Geoconsult. Selskaper som leverer spesialkomponenter, tjenester og systemer til disse aktivitetene er etablert her og har befestet seg med internasjonale leveranser. Området kjennetegnes av en rekke innovasjonsselskaper rette mot undervannsområdet. Disse leverer utstyrskomponenter og teknologi både til feltutbygging og drift. De største er Framo og AGR. Andre nøkkelbedrifter er Advantec, Amitec, Bennex, ClampOn, CMR Prototech, IMC Diving, NAXYS, Roxar, Read Well Services og Parmaplast. Det teknologiske fokuset er instrumentering, komponenter for bruk under vann, undervannsakustikk, robotteknologi, ROV-er, monitoreringsteknologi og software-utvikling. De fleste av disse bedriftene har mellom 20 og 100 ansatte og har en uvanlig høy innovasjonsdel i sin omsetning (se Kap. 5.1). HI og UiB er i en særstilling på overvåkning av resursene og miljøet i havet. De har stått i front i utviklingen av metodikk for dette formålet og er pådrivere i utviklingen av akustiske måleteknikker og kommunikasjon i havet. 3.2 Klyngens bedrifter, samlet verdiskaping og markedsposisjon Bergensregionen har en unik posisjon og bredde innen marin kompetanse. Aktiviteten omfatter oljeproduksjon, shipping, sjøforsvaret, fiskeri, havbruk og havovervåkning. Dette gjør Bergensområdet til et kraftsentrum i et internasjonalt perspektiv. Total omsetning er på omlag 50 Mrd NOK. Innen olje og gass fremstår regionen som et driftstyngdepunkt. Rundt Statoil og Hydro har det grodd opp bedrifter med unik kompetanse som leverer tjenester og utstyr til drift. Tabellen under gir oversikt over klyngens viktigste bedriftskategorier med nøkkeltall. Tallene er utviklet på bakgrunn av informasjon fra UTC, HOG, andre foreninger, offentlige kilder og fra samtaler med selskapene. NCE søknad doc Side 5 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

8 Kategori Antall Omsetning Ansatte Innovasjon Eksport Oljeselskap Ca 5 % Hovedleverandører 5 4, % % Teknologileverandører 17 1, % % Underleverandører av tjenester 9 0, % 0 20 % Undervannsoperasjoner % 0 30 % Produksjon- og maskinering 7 0, % lite Merk: Selv om tallene er søkt begrenset til undervannsaktivitet, kan noe aktivitet mot andre deler av sokkelvirksomheten ha kommet med. Vår analyse viser at klyngen har en omsetning på nærmere 8 Mrd NOK i 50 bedrifter og beskjeftiger omlag 4000 personer, oljeselskapene ikke inkludert. Dette gjør området i og rundt Bergen til det ledende miljø innen undervannsteknologi med en unik mulighet for utveksling av ideer og utvikling av nye løsninger i dialog mellom aktører og bransjer. En analyse gjennomført av stiftelsen UTF (Under Water Technology Foundation) for ca 3 år siden gav en omsetning på ca 6 Mrd NOK på 70 bedrifter. Forskjellen i disse tallene indikerer en betydelig økning i aktiviteten i de seneste år. Våre anslag basert på innspill fra noen av selskapene gir en total innovasjonsinnsats på ca 200 millioner og en eksport på 3 Mrd Nok. I tallene er ikke de store serviceselskapene Schlumberger, Halliburton, Baker, Aker Kvaerner Offshore Partner, ABB og riggselskapene (Smedvig, Odfjell etc) er tatt med. Alle disse selskapene har aktiviteter mot undervannsmiljøet. Den betydelige aktiviteten på shipping, fiskeri og havbruk har også positive innvirkning på undervannsaktivitetene. I tallene er det kun tatt med selskaper med et minimum av teknisk innhold og lokal produksjon. Mange av underleverandørene er begrenset til tradisjonelle nisjer eller konkurrerer med hverandre uten å utnytte de mulighetene økt kompetanse gir. Svært mange har nøyd seg med å levere til det lokale markedet. Noen teknologiaktører leverer i det internasjonale markedet. De fleste har et begrenset antall kunder og et betydelig potensial ved en bredere global markedsføring. 3.3 FoU- og utdanningsmiljøer Christian Michelsen Research AS (CMR) driver subsea aktiviter innen subsea instrumentering, havbunns seismikk, undervanns akustikk, havbunns observatorier, miljømåling, kartlegging av marine resurser, subsea og nedihulls intervensjon. Universitetet i Bergen har flere aktiviteter rettet mot subsea. Både Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk Institutt og Institutt for Geovitenskap har aktiviteter innenfor feltet. Universitet I Bergen har flere forskningsfartøy med marinseismiske kabler, ROV og Autonome undervannsfartøy. SINTEF er etablert med avdelingskontor i Hordaland. Fagområdene her er fiskeri og havbruk, teknologi og samfunn og petroleumsforsking. EUT vil trekke på SINTEF s samlede kompetanse. NTNU samarbeider med HiB om en mastergradsutdanning innen subsea-teknologi i Bergen. Avtale for andre områder er under utarbeidelse. NTNU har undervannsteknologi og e-drfit som satsingsområder. 4 HiB driver undervisning på bachelor- og masternivå. Høgskolen har to teknologiske satsingsområder, undervannsteknologi og programvareutvikling. Det er søkt Strategisk høgskolesatsing innen e-field og integrerte operasjoner. HI er det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. HI driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk, og er verdensledende innen anvendelse av marin akustikk. Følgende omsøkte SFI-er er relevante samarbeidspartnere for EUT: The Michelsen Centre for Industrial measurement Science and Technology ved CMR Centre for Innovative Marine Acoustics ved HI Centre for E-field and Integrated Operations ved SINTEF 4 NTNUs BRU Project 2005 NCE søknad doc Side 6 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

9 3.4 Utviklingsaktører Kommunene Sund, Fjell og Øygarden, ved Gode Sirklar, har vært en av initiativtakerne til å få etablert et ekspertsenter i undervannsteknologi i Hordaland. Bergen kommune har sluttet seg til initiativet. Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge har støttet et forprosjekt for å få dokumentert nettverket og utarbeide underlag for en søknad. Kommunene Lindås og Meland vil delta i arbeidet og det er kontakt med kommunene Stord og Kvinnherad. Gode Sirklar og HOG har bidradd med råd underveis. 3.5 Finansielle ressurser Oljeselskapene investerer stort i teknologiske utviklingsprogrammer. Det samme gjør de store teknologiselskapene som Aker Kværner, FMC og Framo. For å få tilgang til kompetent kapital har klyngen kontakt med Sarsia Innovation, gjennom Sarsia Seed AS og Sarsia Såkorn, og er i samtaler med Connect Vest. Viktige såkorn- og venturefond er SåkorninVest, Borea, Hydro Tecnology Ventures, Statoil Industrialisation, Viking Venture Management og Energy Ventures. Bankene Sparebanken Vest AS og Nordea har vært aktive deltakere i arbeidet med å videreutvikle undervannsteknologiklyngen i Arbeidsmarkedet Etterspørselen etter produkter og tjenester i undervannsmarkedet har økt betydelig i senere år og prognosene viser ytterligere stigning. Begrensningen i aktiviteten settes av industriens kapasitet. Det er et betydelig underskudd på kvalifisert personale innen alle områder og kategorier. I tilegg til økt aktivitet går erfarne seniorer mot pensjonsalder. Regionens næringsliv har behov for flere hundre ingeniører, mange av dem allerede i De største aktørene løser rekrutteringsproblemene på kort sikt ved å stjele medarbeidere fra andre i bransjen. Dette resulterer i at lønningene stiger og man risikerer å bli utkonkurrert på pris. Noen ansetter personale fra for eksempel Amerika, Polen og Skottland. Behovet i dag er i første rekke innen integrert vedlikehold, nøyaktig maskinering, avansert sveising, overflatebehandling, automasjon, robot- og sensorteknologi, instrumentering, ROVog komplekse løfteoperasjoner, simulering og planlegging. NTNU utdanner sivilingeniører innenfor flere oljedriftsrelaterte fagområder, UiS har bachelor i petroleumsteknologi og HiB samarbeider med NTNU om mastergrad i undervannsteknologi. Dette er ikke nok til å dekke etterspørselen i markedet. 4. Relasjoner og dynamikk innenfor klyngen 4.1 Fellesinteresser mellom klyngens aktører Klyngen har felles utfordringer innen internasjonalisering av markedet, nye teknologiske utfordringer og økt kompetanse- og kapasitetsbehov. Alle trenger gjensidig støtte og engasjement fra norske myndigheter for å møte fremtidens utfordringer. I tillegg vil klyngen ved bruk av sin samlede ekspertise bedre kunne benytte det offentlige virkemiddelapparatet for teknologiutvikling, utprøving og markedsføring. Alle selskapene har mangel på kvalifisert personale. De tiltak som er initiert i klyngen vil i stor grad bidra til å løse denne utfordringen og gi gevinster for alle. Utviklingsprosjekter langs verdikjeden har gitt totalprodukter og løsninger som er skreddersydde for spesifikke utfordringer. Fellestiltak som markedsføring og internasjonal synliggjøring gir gevinster. Dette skjer i hovedsak langs verdikjeden. Klyngen har vist tiltrekningskraft på nyetableringer og har betydelig vekst. 4.2 Klyngens spesifikke konkurransefortrinn Klyngens spesifikke konkurransefortrinn er teknologier og metoder utviklet på norsk sokkel. Teknologier har vært utviklet for hjemmemarkedet og produktene har hatt stor konkurransekraft på det internasjonale markedet. De norske oljeselskapene har vært villige til å prøve ut nye løsninger for å bedre kostnadseffektivitet, HMS og utvinningsgrad. Norske myndigheter har bidratt med betydelig finansiell støtte og lagt til rette for dette utviklingsarbeidet. Videre har den relative nærheten og åpenheten mellom de norske aktørene, oljeselskap, leverandører og FoU-aktører gitt gode muligheter for ideutveksling og NCE søknad doc Side 7 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

10 samarbeid om leveranser og prosjekter. Ledende posisjoner utvikles nå på tilgrensende områder. Integrerte operasjoner, tilstandskontroll, lett brønnintervensjon og miljøovervåkning er eksempler på slike områder. Full implementering av disse teknikkene i undervannsområdet kan bidra til å styrke klyngens ledende posisjon. 4.3 Klyngens betydning for aktørenes utvikling Klyngen er preget av en felles rekrutteringsbase og at arbeidstakere flytter mellom aktørene. Dette gir en rekke uformelle kontaktpunkt som benyttes for råd og kunnskapsformidling. I mange sammenhenger benytter selskapene en felles infrastruktur. De er underleverandører til hverandre og samarbeider om prosjekter. Det er en rekke kommersielle bindinger og en betydelig dynamikk i dette bildet som bidrar til utvikling i hele miljøet. I dag er denne dynamikken relatert til flere geografiske steder i regionen. Generelt har klyngen en økende betydning for alle aktørene ved at relasjonene mellom aktørene blir tettere. Dette gir en bredere diskusjon av nye ideer, mer komplette og markedstilpassede produkter, mer konkurransedyktige anbud og en mer effektiv markedsføring av fellestiltak. De enkelte aktørene kan konsentrere seg om det de er best på og overlate andre områder til de andre. I tillegg etableres et tettere personlig nettverk mellom ledere og fagfolk som søker råd og rettledning hos hverandre. 4.4 Etablerte relasjoner og samarbeidsfora Stiftelsen UTF (Under Water Technology Foundation) har vært aktiv siden I denne perioden har den arrangert mange store undervannskonferanser med deltagelse fra hele verden og etablert et lokalt fagmiljø der medlemmene kjenner hverandre og trekker på hverandre i mange sammenhenger. Over 100 bedrifter er listet i dette nettverket. Konferansen, UTC, som har hatt opp til 400 deltagere, regnes som en av de 3 viktigste i verden innen fagområdet. UTF vedlikeholder en database over klyngens aktører. Norsk Petroleums Forening, NPF, arrangerer en årlig driftskonferanse i Bergen med internasjonal deltagelse. Rundt dette arrangementet har det etablert seg et miljø med rot i Bergen. Det er tett kopling til øvrige driftsmiljøer i Norge og det utveksles erfaringer og ideer. Siden 2000 har det vært arrangert årlige teknologidager med fokus på bore- og undervannsteknologi på Straume. Arrangementet, med deltagelse av fagfolk, har vært initiert og gjennomført av AGR. Bitring er en forening av IT-bedrifter i Bergensområdet. Mange av disse har fokus på undervannsaktivitetene. Det arrangeres regelmessige sammenkomster for medlemmene med erfarings- og ideutvikling. Dette nettverket har utviklet tette bånd mellom aktørene. Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi, FFU, er enn annen viktig framtidig samarbeidsaktør. FFU arbeider for formidling av kunnskaper og erfaring innen fjernstyrte undervannsoperasjoner og for å skape kontakt mellom næringsliv og FoU/kunnskapsaktører. Bergen Næringsråd har vært spesielt aktive innen olje- og gassområdet med regelmessige møter og tilstelninger. Innenfor Bergen Næringsråd er det etablert en rekke fora. IT-forumet vil bli en viktig samarbeidspartner til klyngen. En rekke andre fag- og bransjenettverk har også vært aktive i klyngen, m.a. Maritim Bergen og Fjerndrift av undervannsanlegg. Mange utviklingsprosjekter har hatt sitt utspring i disse nettverkene. I slike prosjekter er gjerne en hovedleverandør, 1-2 underleverandør og/eller en FoU-aktør vært med. Både FMC, Aker Kvaerner, AGR og Framo har vært hovedaktør og bidratt i finansieringen av slike prosjekter. Det offentlige virkemiddelapparatet er bare i liten grad blitt benyttet i finansiering av utviklingsaktiviteter. Begrunnelse for dette angis å være for mye innsats ved utarbeidelse av søknad. Skattefunn har i noen grad blitt benyttet. Det finnes uformelle nettverk på flere geografiske steder i regionen med mange bedrifter som er rettet mot undervannsteknologi. Folk er blitt kjent med hverandre og funnet områder hvor samarbeid har vært til gjensidig nytte. Nye aktiviteter og bedrifter har oppstått på denne NCE søknad doc Side 8 av 15 Ekspertsenter Undervannsteknologi

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Centre for Maritime and offshore maintenance and operation Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 ererer kunnskap INNHOLD 1 INNLEDNING... 3

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer