v/midt-telemarkrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v/midt-telemarkrådet"

Transkript

1 Til Kommunal og regionaldepartementet. Søker: Bø kommune v/midt-telemarkrådet Søknad tilskuddsordning Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional utviklingskraft. Prosjektnavn: Høyskolesenter Bø som motor for vekst og utvikling i kompetanseregionen Midt- Telemark Prosjektmål: Forsterke samhandlingen mellom Høgskulen i Telemark, Bø vidaregåande skule, Nome videregående skole, næringslivet i regionen, FOU, kommunene og annen offentlig virksomhet for å styrke kunnskapsbasert næringsutvikling og regional utvikling. Analysebehov i fase 1: Identifisere flaskehalsene for sterkere samhandling mellom kompetansemiljø og næringsliv. Peke på strategier for å fjerne disse. Bakgrunn: Midt-Telemark: Midt-Telemarkregionen består av Bø, Nome og Sauherad kommuner. Kommunene har de siste 12 årene utviklet et tett forpliktende interkommunalt samarbeid om både interkommunal tjenesteproduksjon og om næringsutviklingsarbeid. Befolkningsutviklingen i regionen samlet er positiv, men under landsgjennomsnittet. Bø kommune har over tid hatt folketallsutvikling i takt med landsgjennomsnittet, altså blant de beste kommunene i Telemark.

2 I Bø ligger Høgskolen i Telemark, fakultet for allmennvitenskapelige fag, med 2500 studenter fra over 20 nasjonaliteter. Bø videregående skole (Seljord og Bø) har ca 470 elever og Nome videregående med skoler i Lunde og på Ulefoss har til sammen ca 440 elever. Høgskulen i Telemark, fakultet for allmennvitenskapelige fag i Bø, betyr mye for tilgang til kompetanse for kommuner og næringsliv i regionen og i hele fylket. Og for regionens attraktivitet som bosted. Bø kommune er en viktig tilrettelegger for høgskulen i arbeidet med videreutvikling av campusområdet rundt høgskulen. HiT Bø har sammen med Telemarksforsking Bø og Telemark kompetansebygg et betydelig antall kompetansearbeidsplasser lokalisert på et tett område i Bø sentrum. Det pågår for tiden et arbeid med å lage en campusplan for Bø. Det arbeidet er planlagt sluttført i løpet av 1. halvår Målsettingen med arbeidet er å sikre mulighet til utviding for aktørene innenfor campus og areal til nye næringsaktører knyttet opp til kompetanseinstitusjonene. Innenfor campusområdet er det i dag allerede over 400 kompetansearbeidsplasser. Industribedriftene i regionen er spesialiserte underleverandører til blant annet subsea/offshore markedet som har mye bedriftsintern kompetanse, men også tilgang til ekstern kompetanse gjennom deltakelse i bedriftsnettverk som «Subsea Valley» nettverket og Telemark offshore. Flere store industribedrifter som Bandak, Ulefoss jernverk og Niras er viktige kompetansepunkt for næringslivet i regionen sin mulighet for underleveranser i disse store industriklyngene. Våre videregående skoler er viktige institusjoner for å videreutvikle eksisterende næringsliv. Landbruket i Midt-Telemark er fylkets største matkammer og har samtidig flere viktige kompetansemiljø for næringen. Reiseliv i Telemark har to store fyrtårn for sommerturisme, Bø sommarland og Telemarkskanalen som begge er lokalisert i vår region. Med Lifjellområdet i Bø har regionen også noe vinterturisme.

3 En sentral næringsakse for Telemark følger Intercity-traseen fra Oslo langs kysten. Her ligger det til rette for økt bosetning. SubSea Valley er aksen fra Asker, Drammen, Kongsberg, Notodden til Lunde med høyteknologiske industriklynger. Telemark må utnytte potensialet for utvikling langs disse aksene. Gjennom god kollektivforbindelse langs RV 36 og Sørlandsbanen/ Bratsbergbanen har Midt-Telemark og fylket for øvrig ytterligere synergimuligheter.

4 I tillegg til internpendling mellom kommunene i Midt-Telemark er det altså en betydelig pendlingsakse mot Grenland og en tydelig akse mot Notodden og Kongsberg. Vi som ligger i krysningspunktet mellom disse aksene er altså avhengig av begge vekst aksene i Telemark for å sikre at våre kommuner tar del i fremtidig utvikling i tråd med landet for øvrig. Infrastruktur: Vekstaksen intercity fra Oslo til Grenland støttes ved at det nå bygges moderne tospors jernbane fra Oslo til Grenland. Samtidig som E18 rustes opp langs hele strekningen. Vekstaksen Subsea Valley ligger langs eksisterende Sørlandsbane. Med E134, RV 36 som viktigste veger. RV 360 og RV 359 viktigste fylkesveger. Fra regional planstrategi for Telemark er det listet opp følgende om muligheter: Muligheter Nyskaping og innovasjon skjer når ulike fagfelt og næringer møtes og utveksler kunnskap og erfaring. God samhandling mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor er avgjørende for at innovasjonsmiljøer skal klare å hevde seg i nasjonal og internasjonal sammenheng. Telemark ligger langt framme på flere kunnskapsområder, og fortrinnene dette gir for regionen må tas vare på framover. Steder som ønsker å tilrettelegge for bedrifter bør i følge Telemarksforsking satse på å bli attraktive for kompetent arbeidskraft, støtte eksisterende bedrifter og støtte nabokommuner. Studiested Bø og Midt-Telemark er et slikt sted som ønsker å bygge opp under våre kunnskapsmiljøer for å styrke næringsliv og attraksjonskraft.

5 Det er nylig utarbeidet en regional plan for nyskaping og næringsutvikling. Prioriterte oppgaver i handlingsprogrammet for 2012 er: - Regional kunnskapskultur (Styrke entreprenørskapsutdanningen og skape et utdanningssenter for stedlige ressurser) - Innovasjonsmiljøer og samhandlingsarenaer (Intensivere nettverksbyggingen og mer bedrifts- og forskningsbasert innovasjon) - Attraksjonskraft (Videreutvikle og profilere mangfold og styrke) - Næringsvennlig offentlig sektor (Utvikle gode vertskapsregioner og samordne og spisse virkemiddelapparatet) Det er nylig utarbeidet en regional plan for reiseliv og opplevelser. Prioriterte oppgaver i 2012 er: - Organisering: Tydelige roller - Kompetanse og innovasjon: Samspill for produktutvikling - Områdeutvikling: Attraksjoner - Profilering og markedsføring: Merkenavnet er Telemark Midt-Telemark hvor skal vi nå? Hvordan kan Midt-Telemark bruke regionsamarbeidet strategisk for å generere videre vekst og utvikling til beste for våre lokalsamfunn? Nasjonalt pågår det politiske debatter om strukturer i kommunesektoren. Får dette betydning for hvordan våre tettsteder utvikler seg? For hvilke strategiske valg som bør gjøres i våre kommuner nå? Markedstrendene og næringsklyngene som våre bedrifter lever av er i stadig endring. Hvordan påvirker disse våre bedrifters strategiske valg? Endringer i infrastrukturer hvilke nye muligheter gir det vår region? Og hvilke trusler? Kunnskapsklynger med FOU, Høgskule og videregående skoler hvordan kan vi bruke slike som strategiske virkemiddel for å videreutvikle vår region? Midt-Telemark ønsker å legge vekt på kompetansemiljøene som viktige motorer i regionens utviklingsarbeid. Vi ønsker et systematisk samspill mellom forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Utviklingsprogram for små og mellom store byer som regional utviklingskraft vil kunne hjelpe oss på veien fra Hva til hvordan. Prosjekt navn: Høyskolesenter Bø som motor for vekst og utvikling i kompetanseregion Midt-Telemark Mål fase 1:

6 Regionen skal skaffe seg kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg for rett tilrettelegging for næringslivsutvikling, kompetansetilbud og tettstedsutvikling i Midt-Telemark. Regionen skal etablere en faglig og politisk plattform for å samarbeide tett om å gjennomføre de strategiene som velges. Forsterke den reelle samhandlingen mellom Høgskulen i Telemark, Bø vidaregåande skule, Nome videregående skole, FOU, næringslivet i regionen og kommunene for å styrke kunnskapsbasert næringsutvikling og regional utvikling. Analysebehov i fase 1: Identifisere flaskehalsene for en sterkere samhandling mellom kompetansemiljøene og næringslivet og strategier for å fjerne disse. Dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for i neste fase å utarbeide strategisk næringsplan for Midt-Telemark. Deltakende aktører i Midt-Telemark: Bø, Nome og Sauherad kommuner står bak søknaden samlet gjennom politisk vedtak i Midt- Telemarkrådet 1. november og 6. desember 13. Midt-Telemarkrådet er formelt samarbeidsorgan for kommunene og står som formell søker sammen med eksterne partnere. Kontaktpersoner: Rådmann Åse Egeland, Bø, rådmann Hans Erik Utne, Sauherad, rådmann Bjørn G Andersen, Nome, regionrådssekretær Erling Rønnekleiv, Midt-Telemarkrådet. Høgkulen i Telemark, fakultet for allmennvitenskapelige fag i Bø er samarbeidspartner med kommunene om campusutvikling og kompetanse. Dekan Tone Jøran Oredalen og administrasjonssjef Erik Aarnes. Bø vidaregåande skule og Nome videregående skole er samarbeidspartnere for attraktivitet for bosetting og næringsliv. Samt aktører for videreutdanning av voksne arbeidstakere i kommuner og næringsliv. Rektor Jon Helge Bergane, Bø og rektor Terje Kristoffersen, Nome. Telemarksforsking Bø er nasjonalt kompetansemiljø på regional utvikling og er potensiell tilbyder av FOU til prosjektet. Daglig leder Karl Gunnar Sanda. Midt-Telemark næringsutvikling, v/ styreleder Arne Gavle og daglig leder Bent Gurholt. Dette er kommunenes næringsutviklingsapparat som vil bidra med tilrettelegging av møteplasser og prosesser for bedrifter som er aktuelle å trekke inn i strategiske prosesser. En overordnet strategi for regionen vil danne et godt grunnlag for å lage handlingsplaner eksempelvis for næringsutvikling som kommunene har bestemt. Interkommunal strategisk plan for næringsutvikling skal fornyes i Analysedelen i dette prosjektet vil danne et godt grunnlag for dette planarbeidet.

7 Eksempler på aktuelle miljøer som er aktuelt å binde nærmere sammen gjennom en slik strategiprosess er: Telemark kompetansebygg/telemarksforsking Høgskulen i Telemark campus Bø lenkes opp til planlagt næringsbygg Ulefoss, Bø vgs og Nome vgs. Sagaplant i Sauherad, Midt-Telemark landbrukskontor( landbrukets hus), AT skog og landbruksrådgivningen lenkes opp til Nome vgs (Søve). Mye av industrien i Midt-Telemark er underleverandører eller leverandører til subseamarkedet med senter i Kongsberg eller bedriftsklyngene i Grenland. For å bygge opp kompetansen i bedriftene for å henge med i denne utviklingen ønsker vi å bygge relasjoner kompetansemiljøene og næringslivet. Bø vgs bygger opp forskerlinje med studiespesialisering, i samarbeid med Høgskulen i Telemark. Nome vgs bygger opp borelinje i samarbeid med Telemark offshore.

8 Aktiviteter i fase 1: Nr Navn Oppgaver Hvem skal delta Resultat HA1 Planlegge Etablere prosjektorganisasjon, formell prosjektplan og bemanning. Engasjere eksern bistand til aktuelle oppdrag MTR, kommunene. Prosjektplan og bemannet prosjekt. HA2 Mobilisere HA3 Kunnskapsinnhenting Gjennomføre workshops for de ulike temaene som vi ønsker å ta tak i for å etablere felles mål og eierskap til strategiene Engasjere FOU miljøer som til dømes Telemarksforsking for å gi oss bredere analyser av regionens utfordringer, problemstillinger med sikte på forskningsbaserte forslag til strategiske løsninger. Planleggere fra kommuner, HiT, Vgs og repr for næring. PL Faglig materiale som kan danne grunnlag for FOU analyser PL, anskaffelse FOU analyser med forslag til strategier HA4 Politisk prosess Samarbeid mellom kommuner om regional utvikling krever politiske prosesser og politisk enighet. Midt-Telemarkrådet er et politisk organ som fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Ved fremlegging av FOU rapporter involveres bredere politiske grupper som Midt- Telemarktinget eller felles kommunestyremøte. Tilrettelegges av Midt- Telemarkrådet og planforum. Politisk enighet om strategiske val. HA5 Konklusjoner På bakgrunn av arbeid i workshop og FOU rapport med forslag konkluderes med forslag til strategier og videre arbeid. MTR, kommmunene, HA6 Planlegge Hva skal konklusjonene brukes til? Planlegge hovedprosjektplan med fordeling av ansvar og aktiviteter. MTR, rådmenn, MTNU Hovedprosjektplan Underlag for strategisk næringsplan HA7 Rapportere Sluttrapport fase 1 skal inneholde oppsummering av forskningsbaserte analyser av våre kunnskapsbehov. PL Sluttrapport

9 Tenkt fremdriftsplan: Søknadsfrist Tilsagn på finansiering Oppstart HA HA 2 og HA 3 april til juni 2014 HA 4 sept 2014 HA 5 og HA 6 oktober til nov 2014 HA 7 Nov fase 2 politisk prioritert Ressursbruk: Ressursbruk dagsverk a 4000 Kommuner Prosjektleder Eksterne Planlegging Mobilisere FOU analyser og strategi Politisk prosesser Konklusjoner Planlegge Rapportere Sum pr kostnadsart Sum total Finansieringsplan

10 Søknad KRD 50% Kommunene eget arbeid og politiske prosesser Andre eksterne eget arbeid Kommunale planbudsjett Sum

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Samfunnsanalyse av Rana-regionen

Samfunnsanalyse av Rana-regionen TFoU-rapport 2015:4 Rabothytta i Hemnes kommune, ved Nord-Norges høyeste fjelltopp, Oksskolten. Kilde: Fabrice Milochau/Okstindan natur- og kulturpark. Samfunnsanalyse av Rana-regionen Roald Sand Espen

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning?

Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning? Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning? Et scenarieprosjekt Av Per Ingvar Haukeland og Egil Rønning Arbeidsrapport nr. 10 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15 GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Samfunnsutvikling 9.3.15 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandatet... 3 1.3 Arbeidsform... 3 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering og

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer