Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering"

Transkript

1 Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering

2 Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret. Hensikten har vært å utnytte den kompetanse og teknologi som er utviklet på norsk kontinentalsokkel internasjonalt og gjennom dette styrke det langsiktige grunnlaget for vekst og utvikling av petroleumsklyngen. Prosjektet har studert åtte svært ulike olje- og gassklynger, deres strategier og resultater. Målet med studien er å vise hvordan ulike miljøer rundt om i landet har gått løs på arbeidet med økt internasjonalisering. Internasjonaliseringen har ført til vesentlig større aktivitetsnivå i de norske miljøene. I Nodeklyngen på Sørlandet har sysselsettingen i Norge økt fra rundt 1500 i 2001 til omtrent 4500 i Selv om effektene ikke er like kraftige i de andre klyngene, finner vi det samme mønsteret i Møre-klyngen, i Stavanger og Kongsberg. Den høye internasjonale veksten har ikke fortrengt aktiviteter på norsk sokkel. Samtidig som omsetningen i utenlandske markeder økte fra 3,4 til nesten 10 milliarder dollar i 2005, ble omsetningen på norsk sokkel nesten femdoblet. Hovedkonklusjonene i studien: Internasjonalisering har bidratt til å styrke den norske petroleumsnæringen og skapt nye og utfordrende muligheter for industrien. Flere regionale petroleumsklynger har allerede hovedtyngden av sin virksomhet utenfor norsk sokkel, og det internasjonale market vokser i betydning. Enkelte av klyngene er blant verdens ledende miljøer. De globale mulighetene er store i et marked i rask vekst. Det er behov for avanserte teknologiske løsninger for å sikre tilstrekkelig tilgang på olje og gass i verden. Norsk sokkel har vært et drivhus for innovasjon og teknologiutvikling. Det er viktig at forholdene legges til rette for at dette kan fortsette. Fokuset må dessuten i økende grad utvides fra utfordringene på norsk sokkel til de globale utfordringene. Kampen om kapasitet og de gode hodene er intens.

3 Næring i verdensklasse Norge har over de siste 40 årene utviklet en olje- og gassnæring i verdensklasse og dermed bidratt til å realisere en unik nasjonal økonomisk vekst og velstandsutvikling. Vi har skapt en høyteknologisk petroleumsnæring der de avanserte produktene og systemene som er utviklet på norsk sokkel, har et globalt marked. Næringen har i løpet av de siste tiåret mer enn tredoblet sin internasjonale omsetning, og veksten fortsetter. Flere og flere bedrifter lykkes internasjonalt. Norske bedrifter er blitt markedsledende på undervannsutstyr, boreutstyr, flytende produksjon og forsyningstjenester. Virksomheten på norsk kontinentalsokkel vil i løpet av det neste tiåret flate ut med mindre det gjøres nye betydelig funn. Internasjonalt investeres det imidlertid mer enn noen gang før i utvikling av olje- og gassressurser for å kunne møte det voksende behovet for energi i verden. Behovet for mer innovasjon og ny teknologi til markedene vil øke. Dette åpner store muligheter for den norsk petroleumsnæringen. Figuren viser investeringer i perioden i de viktigste markedene. I denne perioden vil Norge fremdeles være et av verdens største offshore markeder, noe som gir muligheter for at norsk sokkel fremdeles vil være et drivhus for ny teknologi og for nye operasjonelle løsninger som kan tas med ut i verden. Norske bedrifter møter imidlertid et marked i endring. Nasjonale oljeselskaper får stadig større betydning på kundesiden og krav om lokalt innhold i leveransene øker. Det betyr at norske bedrifter i større grad må etablere lokal virksomhet for å sikre konkurransekraften. Mrd. USD. Omsetning i noen av de største globale offshoremarkedene i perioden (Kilde: INTSOK/Infield 2007).

4 De åtte klyngene som er studert Internasjonaliseringsprosjektet har sett på seks regionale klynger og to tematiske klynger. Miljøene varierer i størrelse, de er spredt over hele landet, og dekker svært ulike virksomheter. Noen av klyngene er nye eller under etablering mens andre er etablerte og velfungerende. De åtte miljøene dekker store deler av verdikjeden i den norske offshorenæringen. Studien viser at utvikling av industrielle klynger bidrar til internasjonalisering og til å beholde selskapene i Norge og dermed skape vekst og sysselsetting. Sørlandsklyngen, mest kjent som Nodeklyngen, er verdensledende på boreutstyr Kongsberg-miljøet produserer et bredt spekter av avanserte produkter og systemer og har en voksende andel av sitt marked utenfor Norge Stavanger-regionen har høy kompetanse på brønnteknologi og satser stadig sterkere utenfor norsk sokkel Møre og Romsdal er verdensledende på avanserte fartøyer for olje- og gassindustrien Verdalsnettverket drar nytte av Aker Verdal som lokomotiv i internasjonaliseringen Nord-Norge videreutvikler petroleumsnæringen basert på erfaringer fra Snøhvit prosjektet og ambisjonene strekker seg ut i Barentshavet i første omgang Flytende produksjonsklyngen er et ektefødt barn av sterke norske næringer og har mesteparten av markedet internasjonalt Drift, vedlikehold og modifikasjonsklyngen har til nå gått løs på krevende oppgaver på norsk sokkel, men ser i økende grad på muligheter internasjonalt Grensen mellom klynger og tematiske grupper er ikke alltid like lett å trekke. Enkelte selskaper passer ikke inn i noen av klyngene og gruppene som er beskrevet i rapporten. De har likevel tangeringspunkter mot mange av de andre selskapene, og noen dem er beskrevet i studien DVM Stavanger Verdal Flytende produksjon Kongsberg Møre Node De åtte klyngene sysselsetter en betydelig andel av de ansatte i den norske petroleumsnæringen. Figuren viser størrelsen i form av antall ansatte i de ulike klyngene.

5 Sørlandet - verdensledende på boreutstyr Knapt noe olje- og gassmiljø i Norge har hatt så sterk vekst de siste årene som Nodeklyngen på Sørlandet. De har funnet formelen for suksess; samarbeid mellom mer enn 50 bedrifter, årelang erfaring og utvikling av nye løsninger som kundene etterspør. Nodeklyngen er tett, både geografisk og kommunikasjonsmessig, og preget av åpenhet kombinert med hard konkurranse. Klyngen har sterk identitetsfølelse, selvtillit og ambisjoner. Den er også godt organisert. Alle de åtte ledende bedriftene har hovedtyngden av markedet utenfor Norge. På boreutstyr har klyngen rundt 90 prosent av verdensmarkedet. Intens konkurranse internt i klyngen skjerper evnen til stadige forbedringer. Kunnskaps- og innovasjonsimpulser spres i regionen. Høy markedsvekst, sterk teknologi- og kompetansebase, lokal konkurranse, samt morselskaper med internasjonal erfaring og nettverk ser ut til å være de viktigste kildene til internasjonal suksess. Figurene viser henholdsvis utviklingen i omsetning i milliarder kroner og utvikling i sysselsetting (Kilde:Node 2008) Mrd.NOK Ansatte Stavanger oljehovedstad med internasjonale ambisjoner Rogaland er det største oljefylket i Norge. Stavanger-regionen har en sterk og komplett næringsklynge innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Regionen har nærmere 250 selskaper og ansatte. Det har vært en kraftig vekst i omsetning og sysselsetting siden Stavanger-regionen har sin kjernevirksomhet og kompetanse innen brønnteknologi og bedriftene i denne klyngen har en markedsandel på rundt 80 prosent på norsk sokkel. De største bedriftene i brønnklyngen er norske datterselskapene av store internasjonale aktører. Brønntjenester har vært den delen av det norske petroleumsmiljøet som har vært senest med internasjonalisering, men framveksten av større norskeide integrerte produkt- og tjenesteleverandører bidrar til økende fokus på internasjonale markeder. Verdiskapingspotensialet i klyngen er stort. Stavanger-regionen har et spennende innovasjonsmiljø der det etableres en jevn strøm av nye selskaper med ambisjoner utover norsk sokkel. Forskningsmiljøene på IRIS og Universitetet i Stavanger spiller en viktig rolle i utviklingen av dette kunnskapsrike og fremtidsrettede teknologiområdet.

6 Kongsberg et internasjonalt begrep Bedriftene på Kongsberg utvikler og produserer et bredt spekter av teknologisk avanserte produkter og systemer for verdensmarkedet. Miljøet består av en gruppe større industribedrifter som springer ut fra det gamle miljøet på Kongsberg Våpenfabrikk (KV) og mindre bedrifter. De tre store aktørene er FMC Technologies, Kongsberg-gruppen, hvor Kongsberg Maritime er den største enheten, og Kongsberg Automotive. Omsetningen blant offshore bedriftene utgjør 65 prosent av samlet omsetning i klyngen. FMC Kongsberg Subsea har mer enn halvparten av sin omsetning internasjonalt. Målsettingen er at Kongsbergmiljøet skal doble omsetningen i løpet av de neste ti årene og øke eksportandelen fra vel 60 til 80 prosent. Klyngeidentiteten er uvanlig sterk. Kongsberg er et eksempel på en gjensidig forsterkende effekt mellom internasjonalisering og klyngeutvikling. Internasjonaliseringen har brakt kunnskap, nettverk og erfaring til klyngen. Klyngetilhørigheten har igjen bidratt til å styrke internasjonaliseringsevnen. Bedriftene opererer i en lang rekke geografiske markeder. Siden anvendelsesområdene er svært ulike er også kundetypene forskjellige. FMCs primære kunder er oljeselskaper. Kongsberg Maritime har et bredt spekter av kunder, fra rederier og oljenæringen til høyskoler og myndigheter. Kongsberg-miljøet har sterke nasjonale koblinger mot forskningsmiljøer og andre kompetansemiljøer. Bedriftene har omfattende internasjonale relasjoner og utnytter norskutviklet teknologi over hele verden. FMC FMC har sikret seg kontrakten på subsealeveransene til Pazflor feltet i Angola. Feltet bygges ut av det franske oljeselskapet Total og er verdens største kontrakt i sitt slag til nå med en verdi rundt 1 milliard dollar. Fabrikasjon av utstyr og komponenter skal foregå i Norge, Skottland og Angola. Servicebasene er lokalisert til Bergen og Luanda i Angola. Denne kontrakten er bare et av mange eksempler på hvor norske bedrifter må etablere seg i flere land og tilpasse seg økte krav om lokalt innhold for å vinne fram. Aker Verdal lokomotiv i Verdalsnettverket Aker Verdal representerer nesten 40 prosent av omsetningen i nettverket og har rundt 85 prosent av omsetningen utenfor Norge. Bedriftene i Verdalsnettverket har firedoblet verdiskapningen på syv år fra 2000 til 2006, og mye tyder på at veksten vil fortsette. Nettverket har gått fra å være et miljø med begrenset betydning utenfor sin egen region, til å bli et miljø med stor betydning både regionalt og nasjonalt. Dette nettverket begrenser seg ikke kun til Verdal, men omfatter også andre regionale miljøer i Orkanger, Stjørdal og Trondheim. Internasjonaliseringen av nettverket er relativt begrenset, men det ser ut til å være økende. De 17 bedriftene sysselsetter om lag 2000 personer. En av styrkene til aktørene i nettverket er produksjonskompetansen. Man utvikler smarte løsninger i forhold til internasjonal produksjon. Dette utvikles hjemme og tas med internasjonalt. Det er høy kompetanse på metodeutvikling og i valg av nye produksjonsmetoder. Bedriftene er i liten grad konkurrenter med hverandre, og det er derfor ingen konkurransemessige dilemmaer knyttet til kunnskapsspredning. Flere bedrifter peker på at internasjonal satsing krever mye ressurser og bidrar til at man må bruke de beste ressursene utenfor Norge. De ser en klar fare for å miste fokus på de kundene man lever av. Som de fleste andre offshoremiljøer opplever nettverket mangel på kompetent arbeidskraft.

7 Møre en komplett maritime næringsklynge Den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal består av rundt 180 bedrifter innenfor rederivirksomhet, skipskonsulenter, skipsverft, utstyrsleverandører og andre leverandører. Disse bedriftene sysselsetter personer og veier tungt i et fylke med ca sysselsatte totalt. De 13 rederiene i studien har offshore servicevirksomhet som hovedaktivitet. Rederiene har ofte har en forhistorie som fiskebåtrederi. De har doblet sin omsetning og økt sysselsettingen med nær 70 prosent fra 2002 til De hadde ytterligere 34 prosent omsetningsvekst i Verdiskaping og resultat ble nesten tredoblet i samme periode. I tillegg til en seilende flåte på 166 skip ved siste årsskifte, er det nå 84 nye skip i bestilling. Nesten all oppdragsvekst etter 2002 har skjedd på markeder utenfor Nordsjøen og Norskehavet. Internasjonaliseringen har styrket næringen. Samspillet mellom lokale rederier, designselskaper, verft og utstyrsleverandører har styrket seg i perioden (målt i innkjøp og samarbeidsprosjekt). I 2006 fikk rederiene levert alle sine nybygg fra verft i eget fylke. Alle nye kontrakter initiert av de 13 rederiene har norsk design og norske utstyrspakker. Norske skipsutstyrsleverandører står sterkt internasjonalt. Møre-rederiene har gjennom den siste høykonjunkturen fornyet flåten sin og i stor grad satset på spesielle markedssegment med store og avanserte skip. Rederiene har posisjonert seg som leverandører til krevende markeder med spesielle krav til miljø og lokalt innhold. Dette medfører også krav om lokal tilstedeværelse, lokal bemanning og kjøp lokalt. Petroleumsindustriens inntreden i Nord-Norge Snøhvitutbyggingen introduserte større deler av nordnorsk næringsliv til petroleumsnæringen. Nærhet til det store LNG prosjektet har gitt fortrinn for enkelte leverandørbedrifter lokalisert i nord. Nordnorske bedrifter sikret seg oppdrag for rundt 3,5 milliarder kroner til Snøhvit utbyggingen. Hovedkontraktene er i hovedsak tildelt større nasjonale eller internasjonale konsernbedrifter, mens lokale bedrifter i hovedsak er med som underleverandører. Nordnorske bedrifter har fått adgang til et nytt marked, men må konkurrere en etablert nasjonal leverandørindustri. Det er stor interesse for videre satsing i petroleumssektoren. Mange av bedriftene har ambisjoner om vekst, særlig på norsk sokkel, men ambisjonene knyttes også i en viss grad til russisk del av Barentshavet Nordnorske leverandører til Snøhvit. 0 Nord-Norge totalt Finnmark Troms Nordland (Kilde: NORUT 2008)

8 Flytende produksjon et ektefødt barn av Norges sterkeste næringer Det norske FPSO-miljøet er et godt eksempel på en teknologisk innovasjon og et nytt forretningsområde som er utviklet av det norske petroleums- og shippingmiljøet. De norskbaserte bedriftene er internasjonalt konkurransedyktige og kontrollerer om lag en fjerdedel av verdensmarkedet. Dette har resultert i vekst i høytlønnede kunnskapsarbeidsplasser og dermed økte skatteinntekter for norske myndigheter, vekst i finansielle og andre avanserte tjenester samt vekst i internasjonale markedsmuligheter for norske utstyrsog tjenesteleverandører De norske FPSO-aktørene opererer i et globalt marked. Rundt 95 prosent av virksomheten skjer utenfor norsk sokkel. Likevel har sokkelen spilt en sentral rolle i utviklingen av det norske FPSO-miljøet. Tilgang på kompetanse, nærhet til teknologiutvikling og nærhet til kompetente finansmiljøer har vært viktig for bedriftene. Kombinasjonen av skipsfartens internasjonale erfaring og risikovilje, og oljesektorens høye teknologinivå, er en viktig årsak til at norske selskaper har lykkes så godt internasjonalt med FPSO og andre avanserte offshoreaktiviteter. Den norske FPSO-gruppen består per april 2008 av fem operative selskaper og fire selskaper som har enheter under konvertering eller bygging. De fem operative FPSO-aktørene hadde en samlet omsetning på omtrent 7,5 milliarder kroner i 2007, en økning på nesten 40 prosent fra året før. Figuren viser den norske andelen av FPSO-markedet (Kilde: ODS-Petrodata 2008) 33% 38% 51% 100% Selv om flere av aktørene i FPSO-miljøet fremhever fordelene ved å være lokalisert i Norge, er ikke bildet entydig. Konkurransen for offshoreselskap generelt og FPSO spesielt, er global. Det innebærer at selskapene møter konkurrenter som har til dels bedre rammevilkår og øker risikoen for at enkelte vil flytte hovedtyngden av virksomheten fra Norge.

9 Drift, vedlikehold og modifikasjonsklynge i sterk vekst Norske bedrifter har utviklet betydelig kompetanse innenfor drift, vedlikehold og modifikasjoner (DVM) som følge av krevende oppgaver på norsk sokkel. Det norske markedet utnytter store deler av kapasiteten i klyngen. Behovet for internasjonalisering har derfor ikke vært like stort som i andre deler av den norske petroleumsklyngen. Dessuten er nærhet til oppdragsgiverne avgjørende. Tjenestene er arbeidsintensive og lokale, og kontraktene er ofte langsiktige. Dermed har dette markedet, i større grad enn andre segmenter i olje- og gassnæringen, forblitt geografisk avgrenset. StatoilHydro er den klart viktigste kunden for næringen. De norske DVM-bedriftene har firedoblet omsetningen siden De har mer enn sysselsatte. Det forventes kraftig vekst i det internasjonale DVM-markedet i årene fremover, så dersom man skulle lykkes med å internasjonalisere tjenestene, er mulighetene betydelige. Figuren viser DVM tjenester i INTSOK-markeder. (Kilde: INTSOK/Infield 2007) Mrd. USD Operasjoner Modifikasjoner Vedlikehold DVM tjenester i INTSOK-markeder Det største potensialet for å lykkes for norske aktører ligger trolig i modifikasjonsoppdrag, spesielt der teknologiinnholdet er høyt og modifikasjonene krever spesialisert engineering. Flere av de norske aktørene, særlig Aker Solution og Aibel, har ambisjoner om økt internasjonalisering. De har lenge vært aktive på britisk sokkel, men ekspanderer virksomheten i land som USA, Canada, Egypt og Kasakhstan.

10 Myndighetene og industriens videre ansvar Det norske hjemmemarkedet har vært viktig for utvikling av norsk teknologi og det har vært stor vilje til å prøve ut nye teknologiske løsninger på norsk sokkel. For at Norge fremdeles skal beholde et lederskap er det nødvendig med et krevende hjemmemarked der norske og utenlandske kunder er viktige aktører. Det er også sentralt at norsk sokkel forblir spennende for internasjonale konsern som har muskler og internasjonal distribusjonskraft, slik at norske leverandører får muligheter til å bruke norske prosjekter som referanser for internasjonale oppdrag. Det norske hjemmemarkedet har vært viktig for utvikling av norsk teknologi og det har vært stor vilje til å prøve ut nye teknologiske løsninger på norsk sokkel. For at Norge fremdeles skal beholde et lederskap er det nødvendig med et krevende hjemmemarked der norske og utenlandske kunder er viktige aktører. Det er også sentralt at norsk sokkel forblir spennende for internasjonale konsern som har muskler og internasjonal distribusjonskraft, slik at norske leverandører får muligheter til å bruke norske prosjekter som referanser for internasjonale oppdrag. Norge har klart å etablere en kultur for samarbeid mellom oljeselskaper, leverandørindustrien og forskningsmiljøene. Det norske samspillet er unikt, også i et internasjonalt perspektiv. Dette samspillet må i stadig større grad omfatte forskning og utvikling mot internasjonale utfordringer. INTSOK ble til som et felles løft mellom myndighetene og industrien. INTSOK er blitt et unikt virkemiddel for petroleumsnæringen. Samspillet mellom myndigheter og næring har fungert effektivt. Norsk tilstedeværelse i land med betydelige petroleumsressurser har også vist seg å være viktig for internasjonaliseringen av den norske petroleumsklyngen. Flere departementer har gått sammen om satsingen Olje for Utvikling. Dette er ikke et næringslivsrettet tiltak, men tar sikte på å bidra til bedre styringssystemer i ressursrike utviklingsland. Næringen har imidlertid betydelig kompetanse til å bistå i kompetansebygging i disse landene. Den teknologiske kompetansen som er utviklet innenfor petroleumsnæringen kan også finne nye anvendelsesområder. Fornybar energi er ett slikt anvendelsesområde. Det er derfor strategisk viktig for Norge å satse videre på internasjonalisering innenfor fornybar energi. For at Norge skal beholde sin ledende rolle er det også viktig at vi får til en kunnskapsspredning mot de regionale klyngene og ikke minst er det viktig at næringen klarer å trekke til seg mer kompetanse, flere kloke hoder. Studien konkluderer med to sett av anbefalinger. Industrien bør selv ta ansvar for og iverksette en del av tiltakene, mens på andre områder må myndighetene aktivt bidra for å styrke videreutviklingen av den norske petroleumsklyngens internasjonale vekst og gjennom dette styrke sysselsetting og regional utvikling.

11 Hovedkontor Studien viser betydningen av at industrien beholder sine hovedkontorer i Norge. Tilknytningen til den norske petroleumsklyngen svekkes dersom hovedkontorene flyttes ut av landet. Myndighetene bør ha følge godt med på denne problemstillingen og bidra til å motvirke en utvikling der hovedkontorene flyttes til andre land. Nasjonale sentra for ekspertise De nasjonale sentra for ekspertise og Arena prosjektene har vist seg å være et viktig bidrag til utviklingen av regionale klynger som kan stimulere til vekst og kompetanseheving. Samspillet mellom næringen, universitetssektoren og forskningssektoren gir resultater. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva må ta et særlig ansvar for at denne utviklingen fortsetter. Internasjonal teknologiutvikling i Norge I møte med internasjonale utfordringer må de norske teknologi- og FoU-miljøene bli involvert i arbeidet med å finne smarte løsninger for fremtiden. Miljøene må også selv dreie sin oppmerksomhet mot internasjonale utfordringer og fange opp internasjonale problemstillinger. Det bør være et mål å kunne trekke nasjonale oljeselskaper med behov for teknologi- og kompetanseutvikling til Norge og drive utviklingen her. Internasjonale teknologimiljøer bør stimuleres til å videreutvikle sin forskningsinnsats i Norge.

12 FINNESTAD AS Mer fokus på internasjonale utfordringer Industrien må ha fortsatt vilje til utvidet samarbeid i regionale og tematiske klynger. Den må bistå ved utvikling av regionale leverandørkjeder og ha vilje til å dele av sine erfaringer ved etablering i internasjonale markeder, eksempelvis gjennom inkubatorkontorer. Industrien må ta med seg utfordringer fra internasjonale markeder knyttet til innovasjonsog teknologiutvikling til norske FoU miljøer. Denne utfordringen er i høyeste grad også en problemstilling for de internasjonale oljeselskapene på norsk sokkel. Industriens FoU-fokus må i økende grad dreies mot internasjonale utfordringer slik at det norske miljøet i ytterligere grad kan styrkes som et verdensledende miljø. Dessuten må industrien ta ansvar for å drive fram miljøteknologi for sårbare områder med tanke på at denne teknologien vil få økende anvendelse globalt. INTSOK - the Norwegian Oil and Gas Partners ble etablert i 1997 av oljeindustrien og myndighetene i fellesskap for å styrke internasjonaliseringen av olje- og gassnæringen. INTSOK er et virkemiddel for å fremme norske bedrifter interesser overfor viktige kunder i internasjonale markeder. Mer enn 175 bedrifter er nå INTSOK partnere. Mer informasjon om organisasjonen, medlemmene, lokale rådgivere og de prioriterte markedene finnes på KonKraft er en samarbeidsarena for:

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Sammendrag og anbefalinger... 5 1 Innledning... 12 1.1 Mandat og organisering... 12 1.2 Rapportens innhold... 13 2 Norske offshorebedrifters internasjonale posisjon...

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet)

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) INTSOK Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) Thor Christian Andvik Prosjektdirektør for Barentsregionen www.intsok.com INTSOK - Norwegian Oil & Gas Partners

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Innovasjon i petroleumsnæringen Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Faser i utviklingen av innovasjonssystemet for oppstrøms petroleumsteknologi i

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet St.prp. nr. 60 (2006-2007) Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen 30. mars 2007 Stortingsproposisjonen omhandler Styrenes begrunnelse for sammenslåing

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri Fra oljeeventyr til industrieventyr Ekofisk-feltet (1969) var start-skuddet for det norske olje-eventyret. Resultatet kjenner vi -vekst, velstand og

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling 6 Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri knyttet til petroleumsvirksomheten Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning for verdiskaping og konkurransekraft i

Detaljer

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri knyttet til petroleumsvirksomheten Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning for verdiskaping og konkurransekraft i olje-

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Fusjonen Statoil/Hydro

Fusjonen Statoil/Hydro Fusjonen Statoil/Hydro Effekten av fusjonen på drift og vedlikeholdsindustrien Paneldebatt Temaliste: Regjeringens og Stortingets forventninger m v (Fra St. prp. nr. 60 2006-07.) Norsk Petroleumsforening

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Hvorfor er Demo2000 viktig?

Hvorfor er Demo2000 viktig? Hvorfor er Demo2000 viktig? Demo2000 årskonferanse 21.10.2009 Rolf Hestenes, Norsk Industri Olje & Gass Målet for Norsk Industri er langsiktig og positiv utvikling for leverandører til olje- og gassindustrien

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

NCE Maritime høst h. konferanse

NCE Maritime høst h. konferanse Maritime næringer n i M&R: NCE Maritime høst h konferanse 9.9.2008 Globalisering driver utviklingen i den maritime klyngen Eksportdrevet vekst Spesialisering mot høyteknologiske produkter Utnyttelse av

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Greater Stavanger - Årskonferanse Sola, 03.10.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13.

Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo Solceller er næring i vekst Installert over 3000 MW i verden

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer