Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering"

Transkript

1 Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering

2 Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret. Hensikten har vært å utnytte den kompetanse og teknologi som er utviklet på norsk kontinentalsokkel internasjonalt og gjennom dette styrke det langsiktige grunnlaget for vekst og utvikling av petroleumsklyngen. Prosjektet har studert åtte svært ulike olje- og gassklynger, deres strategier og resultater. Målet med studien er å vise hvordan ulike miljøer rundt om i landet har gått løs på arbeidet med økt internasjonalisering. Internasjonaliseringen har ført til vesentlig større aktivitetsnivå i de norske miljøene. I Nodeklyngen på Sørlandet har sysselsettingen i Norge økt fra rundt 1500 i 2001 til omtrent 4500 i Selv om effektene ikke er like kraftige i de andre klyngene, finner vi det samme mønsteret i Møre-klyngen, i Stavanger og Kongsberg. Den høye internasjonale veksten har ikke fortrengt aktiviteter på norsk sokkel. Samtidig som omsetningen i utenlandske markeder økte fra 3,4 til nesten 10 milliarder dollar i 2005, ble omsetningen på norsk sokkel nesten femdoblet. Hovedkonklusjonene i studien: Internasjonalisering har bidratt til å styrke den norske petroleumsnæringen og skapt nye og utfordrende muligheter for industrien. Flere regionale petroleumsklynger har allerede hovedtyngden av sin virksomhet utenfor norsk sokkel, og det internasjonale market vokser i betydning. Enkelte av klyngene er blant verdens ledende miljøer. De globale mulighetene er store i et marked i rask vekst. Det er behov for avanserte teknologiske løsninger for å sikre tilstrekkelig tilgang på olje og gass i verden. Norsk sokkel har vært et drivhus for innovasjon og teknologiutvikling. Det er viktig at forholdene legges til rette for at dette kan fortsette. Fokuset må dessuten i økende grad utvides fra utfordringene på norsk sokkel til de globale utfordringene. Kampen om kapasitet og de gode hodene er intens.

3 Næring i verdensklasse Norge har over de siste 40 årene utviklet en olje- og gassnæring i verdensklasse og dermed bidratt til å realisere en unik nasjonal økonomisk vekst og velstandsutvikling. Vi har skapt en høyteknologisk petroleumsnæring der de avanserte produktene og systemene som er utviklet på norsk sokkel, har et globalt marked. Næringen har i løpet av de siste tiåret mer enn tredoblet sin internasjonale omsetning, og veksten fortsetter. Flere og flere bedrifter lykkes internasjonalt. Norske bedrifter er blitt markedsledende på undervannsutstyr, boreutstyr, flytende produksjon og forsyningstjenester. Virksomheten på norsk kontinentalsokkel vil i løpet av det neste tiåret flate ut med mindre det gjøres nye betydelig funn. Internasjonalt investeres det imidlertid mer enn noen gang før i utvikling av olje- og gassressurser for å kunne møte det voksende behovet for energi i verden. Behovet for mer innovasjon og ny teknologi til markedene vil øke. Dette åpner store muligheter for den norsk petroleumsnæringen. Figuren viser investeringer i perioden i de viktigste markedene. I denne perioden vil Norge fremdeles være et av verdens største offshore markeder, noe som gir muligheter for at norsk sokkel fremdeles vil være et drivhus for ny teknologi og for nye operasjonelle løsninger som kan tas med ut i verden. Norske bedrifter møter imidlertid et marked i endring. Nasjonale oljeselskaper får stadig større betydning på kundesiden og krav om lokalt innhold i leveransene øker. Det betyr at norske bedrifter i større grad må etablere lokal virksomhet for å sikre konkurransekraften. Mrd. USD. Omsetning i noen av de største globale offshoremarkedene i perioden (Kilde: INTSOK/Infield 2007).

4 De åtte klyngene som er studert Internasjonaliseringsprosjektet har sett på seks regionale klynger og to tematiske klynger. Miljøene varierer i størrelse, de er spredt over hele landet, og dekker svært ulike virksomheter. Noen av klyngene er nye eller under etablering mens andre er etablerte og velfungerende. De åtte miljøene dekker store deler av verdikjeden i den norske offshorenæringen. Studien viser at utvikling av industrielle klynger bidrar til internasjonalisering og til å beholde selskapene i Norge og dermed skape vekst og sysselsetting. Sørlandsklyngen, mest kjent som Nodeklyngen, er verdensledende på boreutstyr Kongsberg-miljøet produserer et bredt spekter av avanserte produkter og systemer og har en voksende andel av sitt marked utenfor Norge Stavanger-regionen har høy kompetanse på brønnteknologi og satser stadig sterkere utenfor norsk sokkel Møre og Romsdal er verdensledende på avanserte fartøyer for olje- og gassindustrien Verdalsnettverket drar nytte av Aker Verdal som lokomotiv i internasjonaliseringen Nord-Norge videreutvikler petroleumsnæringen basert på erfaringer fra Snøhvit prosjektet og ambisjonene strekker seg ut i Barentshavet i første omgang Flytende produksjonsklyngen er et ektefødt barn av sterke norske næringer og har mesteparten av markedet internasjonalt Drift, vedlikehold og modifikasjonsklyngen har til nå gått løs på krevende oppgaver på norsk sokkel, men ser i økende grad på muligheter internasjonalt Grensen mellom klynger og tematiske grupper er ikke alltid like lett å trekke. Enkelte selskaper passer ikke inn i noen av klyngene og gruppene som er beskrevet i rapporten. De har likevel tangeringspunkter mot mange av de andre selskapene, og noen dem er beskrevet i studien DVM Stavanger Verdal Flytende produksjon Kongsberg Møre Node De åtte klyngene sysselsetter en betydelig andel av de ansatte i den norske petroleumsnæringen. Figuren viser størrelsen i form av antall ansatte i de ulike klyngene.

5 Sørlandet - verdensledende på boreutstyr Knapt noe olje- og gassmiljø i Norge har hatt så sterk vekst de siste årene som Nodeklyngen på Sørlandet. De har funnet formelen for suksess; samarbeid mellom mer enn 50 bedrifter, årelang erfaring og utvikling av nye løsninger som kundene etterspør. Nodeklyngen er tett, både geografisk og kommunikasjonsmessig, og preget av åpenhet kombinert med hard konkurranse. Klyngen har sterk identitetsfølelse, selvtillit og ambisjoner. Den er også godt organisert. Alle de åtte ledende bedriftene har hovedtyngden av markedet utenfor Norge. På boreutstyr har klyngen rundt 90 prosent av verdensmarkedet. Intens konkurranse internt i klyngen skjerper evnen til stadige forbedringer. Kunnskaps- og innovasjonsimpulser spres i regionen. Høy markedsvekst, sterk teknologi- og kompetansebase, lokal konkurranse, samt morselskaper med internasjonal erfaring og nettverk ser ut til å være de viktigste kildene til internasjonal suksess. Figurene viser henholdsvis utviklingen i omsetning i milliarder kroner og utvikling i sysselsetting (Kilde:Node 2008) Mrd.NOK Ansatte Stavanger oljehovedstad med internasjonale ambisjoner Rogaland er det største oljefylket i Norge. Stavanger-regionen har en sterk og komplett næringsklynge innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Regionen har nærmere 250 selskaper og ansatte. Det har vært en kraftig vekst i omsetning og sysselsetting siden Stavanger-regionen har sin kjernevirksomhet og kompetanse innen brønnteknologi og bedriftene i denne klyngen har en markedsandel på rundt 80 prosent på norsk sokkel. De største bedriftene i brønnklyngen er norske datterselskapene av store internasjonale aktører. Brønntjenester har vært den delen av det norske petroleumsmiljøet som har vært senest med internasjonalisering, men framveksten av større norskeide integrerte produkt- og tjenesteleverandører bidrar til økende fokus på internasjonale markeder. Verdiskapingspotensialet i klyngen er stort. Stavanger-regionen har et spennende innovasjonsmiljø der det etableres en jevn strøm av nye selskaper med ambisjoner utover norsk sokkel. Forskningsmiljøene på IRIS og Universitetet i Stavanger spiller en viktig rolle i utviklingen av dette kunnskapsrike og fremtidsrettede teknologiområdet.

6 Kongsberg et internasjonalt begrep Bedriftene på Kongsberg utvikler og produserer et bredt spekter av teknologisk avanserte produkter og systemer for verdensmarkedet. Miljøet består av en gruppe større industribedrifter som springer ut fra det gamle miljøet på Kongsberg Våpenfabrikk (KV) og mindre bedrifter. De tre store aktørene er FMC Technologies, Kongsberg-gruppen, hvor Kongsberg Maritime er den største enheten, og Kongsberg Automotive. Omsetningen blant offshore bedriftene utgjør 65 prosent av samlet omsetning i klyngen. FMC Kongsberg Subsea har mer enn halvparten av sin omsetning internasjonalt. Målsettingen er at Kongsbergmiljøet skal doble omsetningen i løpet av de neste ti årene og øke eksportandelen fra vel 60 til 80 prosent. Klyngeidentiteten er uvanlig sterk. Kongsberg er et eksempel på en gjensidig forsterkende effekt mellom internasjonalisering og klyngeutvikling. Internasjonaliseringen har brakt kunnskap, nettverk og erfaring til klyngen. Klyngetilhørigheten har igjen bidratt til å styrke internasjonaliseringsevnen. Bedriftene opererer i en lang rekke geografiske markeder. Siden anvendelsesområdene er svært ulike er også kundetypene forskjellige. FMCs primære kunder er oljeselskaper. Kongsberg Maritime har et bredt spekter av kunder, fra rederier og oljenæringen til høyskoler og myndigheter. Kongsberg-miljøet har sterke nasjonale koblinger mot forskningsmiljøer og andre kompetansemiljøer. Bedriftene har omfattende internasjonale relasjoner og utnytter norskutviklet teknologi over hele verden. FMC FMC har sikret seg kontrakten på subsealeveransene til Pazflor feltet i Angola. Feltet bygges ut av det franske oljeselskapet Total og er verdens største kontrakt i sitt slag til nå med en verdi rundt 1 milliard dollar. Fabrikasjon av utstyr og komponenter skal foregå i Norge, Skottland og Angola. Servicebasene er lokalisert til Bergen og Luanda i Angola. Denne kontrakten er bare et av mange eksempler på hvor norske bedrifter må etablere seg i flere land og tilpasse seg økte krav om lokalt innhold for å vinne fram. Aker Verdal lokomotiv i Verdalsnettverket Aker Verdal representerer nesten 40 prosent av omsetningen i nettverket og har rundt 85 prosent av omsetningen utenfor Norge. Bedriftene i Verdalsnettverket har firedoblet verdiskapningen på syv år fra 2000 til 2006, og mye tyder på at veksten vil fortsette. Nettverket har gått fra å være et miljø med begrenset betydning utenfor sin egen region, til å bli et miljø med stor betydning både regionalt og nasjonalt. Dette nettverket begrenser seg ikke kun til Verdal, men omfatter også andre regionale miljøer i Orkanger, Stjørdal og Trondheim. Internasjonaliseringen av nettverket er relativt begrenset, men det ser ut til å være økende. De 17 bedriftene sysselsetter om lag 2000 personer. En av styrkene til aktørene i nettverket er produksjonskompetansen. Man utvikler smarte løsninger i forhold til internasjonal produksjon. Dette utvikles hjemme og tas med internasjonalt. Det er høy kompetanse på metodeutvikling og i valg av nye produksjonsmetoder. Bedriftene er i liten grad konkurrenter med hverandre, og det er derfor ingen konkurransemessige dilemmaer knyttet til kunnskapsspredning. Flere bedrifter peker på at internasjonal satsing krever mye ressurser og bidrar til at man må bruke de beste ressursene utenfor Norge. De ser en klar fare for å miste fokus på de kundene man lever av. Som de fleste andre offshoremiljøer opplever nettverket mangel på kompetent arbeidskraft.

7 Møre en komplett maritime næringsklynge Den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal består av rundt 180 bedrifter innenfor rederivirksomhet, skipskonsulenter, skipsverft, utstyrsleverandører og andre leverandører. Disse bedriftene sysselsetter personer og veier tungt i et fylke med ca sysselsatte totalt. De 13 rederiene i studien har offshore servicevirksomhet som hovedaktivitet. Rederiene har ofte har en forhistorie som fiskebåtrederi. De har doblet sin omsetning og økt sysselsettingen med nær 70 prosent fra 2002 til De hadde ytterligere 34 prosent omsetningsvekst i Verdiskaping og resultat ble nesten tredoblet i samme periode. I tillegg til en seilende flåte på 166 skip ved siste årsskifte, er det nå 84 nye skip i bestilling. Nesten all oppdragsvekst etter 2002 har skjedd på markeder utenfor Nordsjøen og Norskehavet. Internasjonaliseringen har styrket næringen. Samspillet mellom lokale rederier, designselskaper, verft og utstyrsleverandører har styrket seg i perioden (målt i innkjøp og samarbeidsprosjekt). I 2006 fikk rederiene levert alle sine nybygg fra verft i eget fylke. Alle nye kontrakter initiert av de 13 rederiene har norsk design og norske utstyrspakker. Norske skipsutstyrsleverandører står sterkt internasjonalt. Møre-rederiene har gjennom den siste høykonjunkturen fornyet flåten sin og i stor grad satset på spesielle markedssegment med store og avanserte skip. Rederiene har posisjonert seg som leverandører til krevende markeder med spesielle krav til miljø og lokalt innhold. Dette medfører også krav om lokal tilstedeværelse, lokal bemanning og kjøp lokalt. Petroleumsindustriens inntreden i Nord-Norge Snøhvitutbyggingen introduserte større deler av nordnorsk næringsliv til petroleumsnæringen. Nærhet til det store LNG prosjektet har gitt fortrinn for enkelte leverandørbedrifter lokalisert i nord. Nordnorske bedrifter sikret seg oppdrag for rundt 3,5 milliarder kroner til Snøhvit utbyggingen. Hovedkontraktene er i hovedsak tildelt større nasjonale eller internasjonale konsernbedrifter, mens lokale bedrifter i hovedsak er med som underleverandører. Nordnorske bedrifter har fått adgang til et nytt marked, men må konkurrere en etablert nasjonal leverandørindustri. Det er stor interesse for videre satsing i petroleumssektoren. Mange av bedriftene har ambisjoner om vekst, særlig på norsk sokkel, men ambisjonene knyttes også i en viss grad til russisk del av Barentshavet Nordnorske leverandører til Snøhvit. 0 Nord-Norge totalt Finnmark Troms Nordland (Kilde: NORUT 2008)

8 Flytende produksjon et ektefødt barn av Norges sterkeste næringer Det norske FPSO-miljøet er et godt eksempel på en teknologisk innovasjon og et nytt forretningsområde som er utviklet av det norske petroleums- og shippingmiljøet. De norskbaserte bedriftene er internasjonalt konkurransedyktige og kontrollerer om lag en fjerdedel av verdensmarkedet. Dette har resultert i vekst i høytlønnede kunnskapsarbeidsplasser og dermed økte skatteinntekter for norske myndigheter, vekst i finansielle og andre avanserte tjenester samt vekst i internasjonale markedsmuligheter for norske utstyrsog tjenesteleverandører De norske FPSO-aktørene opererer i et globalt marked. Rundt 95 prosent av virksomheten skjer utenfor norsk sokkel. Likevel har sokkelen spilt en sentral rolle i utviklingen av det norske FPSO-miljøet. Tilgang på kompetanse, nærhet til teknologiutvikling og nærhet til kompetente finansmiljøer har vært viktig for bedriftene. Kombinasjonen av skipsfartens internasjonale erfaring og risikovilje, og oljesektorens høye teknologinivå, er en viktig årsak til at norske selskaper har lykkes så godt internasjonalt med FPSO og andre avanserte offshoreaktiviteter. Den norske FPSO-gruppen består per april 2008 av fem operative selskaper og fire selskaper som har enheter under konvertering eller bygging. De fem operative FPSO-aktørene hadde en samlet omsetning på omtrent 7,5 milliarder kroner i 2007, en økning på nesten 40 prosent fra året før. Figuren viser den norske andelen av FPSO-markedet (Kilde: ODS-Petrodata 2008) 33% 38% 51% 100% Selv om flere av aktørene i FPSO-miljøet fremhever fordelene ved å være lokalisert i Norge, er ikke bildet entydig. Konkurransen for offshoreselskap generelt og FPSO spesielt, er global. Det innebærer at selskapene møter konkurrenter som har til dels bedre rammevilkår og øker risikoen for at enkelte vil flytte hovedtyngden av virksomheten fra Norge.

9 Drift, vedlikehold og modifikasjonsklynge i sterk vekst Norske bedrifter har utviklet betydelig kompetanse innenfor drift, vedlikehold og modifikasjoner (DVM) som følge av krevende oppgaver på norsk sokkel. Det norske markedet utnytter store deler av kapasiteten i klyngen. Behovet for internasjonalisering har derfor ikke vært like stort som i andre deler av den norske petroleumsklyngen. Dessuten er nærhet til oppdragsgiverne avgjørende. Tjenestene er arbeidsintensive og lokale, og kontraktene er ofte langsiktige. Dermed har dette markedet, i større grad enn andre segmenter i olje- og gassnæringen, forblitt geografisk avgrenset. StatoilHydro er den klart viktigste kunden for næringen. De norske DVM-bedriftene har firedoblet omsetningen siden De har mer enn sysselsatte. Det forventes kraftig vekst i det internasjonale DVM-markedet i årene fremover, så dersom man skulle lykkes med å internasjonalisere tjenestene, er mulighetene betydelige. Figuren viser DVM tjenester i INTSOK-markeder. (Kilde: INTSOK/Infield 2007) Mrd. USD Operasjoner Modifikasjoner Vedlikehold DVM tjenester i INTSOK-markeder Det største potensialet for å lykkes for norske aktører ligger trolig i modifikasjonsoppdrag, spesielt der teknologiinnholdet er høyt og modifikasjonene krever spesialisert engineering. Flere av de norske aktørene, særlig Aker Solution og Aibel, har ambisjoner om økt internasjonalisering. De har lenge vært aktive på britisk sokkel, men ekspanderer virksomheten i land som USA, Canada, Egypt og Kasakhstan.

10 Myndighetene og industriens videre ansvar Det norske hjemmemarkedet har vært viktig for utvikling av norsk teknologi og det har vært stor vilje til å prøve ut nye teknologiske løsninger på norsk sokkel. For at Norge fremdeles skal beholde et lederskap er det nødvendig med et krevende hjemmemarked der norske og utenlandske kunder er viktige aktører. Det er også sentralt at norsk sokkel forblir spennende for internasjonale konsern som har muskler og internasjonal distribusjonskraft, slik at norske leverandører får muligheter til å bruke norske prosjekter som referanser for internasjonale oppdrag. Det norske hjemmemarkedet har vært viktig for utvikling av norsk teknologi og det har vært stor vilje til å prøve ut nye teknologiske løsninger på norsk sokkel. For at Norge fremdeles skal beholde et lederskap er det nødvendig med et krevende hjemmemarked der norske og utenlandske kunder er viktige aktører. Det er også sentralt at norsk sokkel forblir spennende for internasjonale konsern som har muskler og internasjonal distribusjonskraft, slik at norske leverandører får muligheter til å bruke norske prosjekter som referanser for internasjonale oppdrag. Norge har klart å etablere en kultur for samarbeid mellom oljeselskaper, leverandørindustrien og forskningsmiljøene. Det norske samspillet er unikt, også i et internasjonalt perspektiv. Dette samspillet må i stadig større grad omfatte forskning og utvikling mot internasjonale utfordringer. INTSOK ble til som et felles løft mellom myndighetene og industrien. INTSOK er blitt et unikt virkemiddel for petroleumsnæringen. Samspillet mellom myndigheter og næring har fungert effektivt. Norsk tilstedeværelse i land med betydelige petroleumsressurser har også vist seg å være viktig for internasjonaliseringen av den norske petroleumsklyngen. Flere departementer har gått sammen om satsingen Olje for Utvikling. Dette er ikke et næringslivsrettet tiltak, men tar sikte på å bidra til bedre styringssystemer i ressursrike utviklingsland. Næringen har imidlertid betydelig kompetanse til å bistå i kompetansebygging i disse landene. Den teknologiske kompetansen som er utviklet innenfor petroleumsnæringen kan også finne nye anvendelsesområder. Fornybar energi er ett slikt anvendelsesområde. Det er derfor strategisk viktig for Norge å satse videre på internasjonalisering innenfor fornybar energi. For at Norge skal beholde sin ledende rolle er det også viktig at vi får til en kunnskapsspredning mot de regionale klyngene og ikke minst er det viktig at næringen klarer å trekke til seg mer kompetanse, flere kloke hoder. Studien konkluderer med to sett av anbefalinger. Industrien bør selv ta ansvar for og iverksette en del av tiltakene, mens på andre områder må myndighetene aktivt bidra for å styrke videreutviklingen av den norske petroleumsklyngens internasjonale vekst og gjennom dette styrke sysselsetting og regional utvikling.

11 Hovedkontor Studien viser betydningen av at industrien beholder sine hovedkontorer i Norge. Tilknytningen til den norske petroleumsklyngen svekkes dersom hovedkontorene flyttes ut av landet. Myndighetene bør ha følge godt med på denne problemstillingen og bidra til å motvirke en utvikling der hovedkontorene flyttes til andre land. Nasjonale sentra for ekspertise De nasjonale sentra for ekspertise og Arena prosjektene har vist seg å være et viktig bidrag til utviklingen av regionale klynger som kan stimulere til vekst og kompetanseheving. Samspillet mellom næringen, universitetssektoren og forskningssektoren gir resultater. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva må ta et særlig ansvar for at denne utviklingen fortsetter. Internasjonal teknologiutvikling i Norge I møte med internasjonale utfordringer må de norske teknologi- og FoU-miljøene bli involvert i arbeidet med å finne smarte løsninger for fremtiden. Miljøene må også selv dreie sin oppmerksomhet mot internasjonale utfordringer og fange opp internasjonale problemstillinger. Det bør være et mål å kunne trekke nasjonale oljeselskaper med behov for teknologi- og kompetanseutvikling til Norge og drive utviklingen her. Internasjonale teknologimiljøer bør stimuleres til å videreutvikle sin forskningsinnsats i Norge.

12 FINNESTAD AS Mer fokus på internasjonale utfordringer Industrien må ha fortsatt vilje til utvidet samarbeid i regionale og tematiske klynger. Den må bistå ved utvikling av regionale leverandørkjeder og ha vilje til å dele av sine erfaringer ved etablering i internasjonale markeder, eksempelvis gjennom inkubatorkontorer. Industrien må ta med seg utfordringer fra internasjonale markeder knyttet til innovasjonsog teknologiutvikling til norske FoU miljøer. Denne utfordringen er i høyeste grad også en problemstilling for de internasjonale oljeselskapene på norsk sokkel. Industriens FoU-fokus må i økende grad dreies mot internasjonale utfordringer slik at det norske miljøet i ytterligere grad kan styrkes som et verdensledende miljø. Dessuten må industrien ta ansvar for å drive fram miljøteknologi for sårbare områder med tanke på at denne teknologien vil få økende anvendelse globalt. INTSOK - the Norwegian Oil and Gas Partners ble etablert i 1997 av oljeindustrien og myndighetene i fellesskap for å styrke internasjonaliseringen av olje- og gassnæringen. INTSOK er et virkemiddel for å fremme norske bedrifter interesser overfor viktige kunder i internasjonale markeder. Mer enn 175 bedrifter er nå INTSOK partnere. Mer informasjon om organisasjonen, medlemmene, lokale rådgivere og de prioriterte markedene finnes på KonKraft er en samarbeidsarena for:

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Utviklingstrekk i den norske energiindustrien

Utviklingstrekk i den norske energiindustrien Utviklingstrekk i den norske energiindustrien HiSF/NTNU CenSES 1/2013 Utviklingstrekk i den norske energiindustrien OM FORFATTERNE Tyson Weaver er stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer