FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe."

Transkript

1 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1 m² fingarderobe 1 9,6 m² fin 1 7,7 m 7,0 m² ask S FO 22,2 m² S FO 22,8 m² la 3,4 m VE ø ys gs t e s e o p p ve k s t t u n FOG UTGAVE

2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN- SKISSEPROSJEKT OG MULHETSSTUDIE Dagens situasjon: Øystese barneskole er i dag en 1-7 skole, med 262 elever og 41 ansatte. Ca 55 barn har plass i SFO Total bygningsmasse er ca 4000 m2 Tomtearealet er ca 8921 m2 Skolens lokaler består i dag av to bygg - 36 bygget og 59 bygget, med tilhørende bibliotek, aktivitetshall, og svømmehall. SFO er lokalisert i 36 bygget med noe sambruk av skolens lokaler. Skolen blir aktivt brukt av nærmiljøet utenom skolens egne åpningstider og har derfor en viktig rolle for det lokale kultur - og musikklivet og det sosiale lokalmiljøet. I forbindelse med etablering av oppveksttu ttun ønsseprosjekt for hvordan dagens skole kan bygges om til å være sker en nå en mulighetsstudie og et skisseprosjekt en 1-4 skole samt inneholde SFO og en 7 s barnehage samlokalisert i et felles oppveksttun. Vi har forsøkt å tilnærme oss oppgaven i forhold til retningslinjer gitt i grunnlaget og ikke minst etter ønsker og visjoner presentert i brukermøtet Skolebygg 59 bygget FOG UTGA Skolebygg, SFO 36 bygget

3 BRUKERMØTET Da den foreslåtte omstruktureringen vil få store konsekvenser for både skolen, barnehagen og SFO ønsket vi en god og åpen dialog med alle berørte parter slik at vi var i best rustet til å ivareta brukerens interesser og behov. Vi er samtidig klar over at det er sterke og delte meninger og følelser i sving, noe som vitner om et sterkt engasjement for barnas oppvesktmiljø. Vi har oppsummert kommentarene i stikkordsform og strukket oss for å imøtekomme disse så langt det har latt seg gjøre, samt tatt inn gode innspill underveis. Dette er et skisseprosjekt og målsetningen for denne runden er - på et overordnet plan å skissere en løsning som viser disponering av funksjoner og arealer, samt utomhusplan som ivaretar gjeldende krav og anbefalinger til innhold og arealkrav. DE VIKTSTE PUNKTENE ETTER 1.BRUKERGRUPPEMØTE TE: SKOLE: 8 r fra Klasser i snitt r på 20 elever som trenger klasserom på min 60 m2 8 rom Fleksible klasse/ rom Møterom (antall, 3-5?) Lagerplass/ rekvisitarom Arbeidsrom til 24 ansatte + rektorkontor Egen inngang til 1.klasse Skolekjøkken Spesialrom for IKT Skohyller ved inngang gangene Lager/rom for hjelpemidlerer UU for tilkomst til svømmehall, mehall, endre inngang fra garderober SFO: elever Ett stort baserom 60 m2 kjøkken 25 m2 x 4 rom til ulike aktiviteter Ansattegarderobe Lager BARNEHAGE: Administrasjon og møterom 7 er hvorav 4.5 som småbarn ( to ute - r ) Gjerne to og to er samlet Pedagogisk kjøkken ikke som en del av basen Temarom/ mindre rom White room Vekt på mottagelse/ garderobe Vognoppstillingsplass ute Fokus på lyd/ lys Unngå stresssituasjoner for barna (større grad av oppdeling i opphold og garderobesituasjo nen) Renholdsrom Gode inngangspartier Ikke behov for egne saler/rom for juleavslutning, sambruk med skole/samfunnshus er ok FOG UTGAVE UTEAALER: Lek/ læringsarealer Skille mellom de minste og de største barna Lager Tilleggsareal ved gammel BHG tomt Parkering Henting/ bringing BHG levering skolebarna støysikring/ vurdering inne og ute trenger utfoldelse

4 fon/adm minikjøkken telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ kanti ne skolekj økken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk HC renhold rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK M US IKK UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR DISPONERING AV TOMTEN: strategi for valg av konsept og løsninger. TOMT/ AAL: En rask summering av ønsket innhold og program viste at det vanskelig lot seg gjøre å løse oppgaven på en tilfredstillende måte i forhold til tilstrekkelig utomhus oppholdsareal. Etter avklaring fra kommunen ved rådmannen har vi derimot fått klarsignal om at bl.a bedehus - tomten kan innlemmes og disponeres egnede arealer for barnehagen uten å måtte spise for mye av skolens eksisterende utomhusareal. Man vil også oppnå et mer markert skille mellom skole og barnehage. Noe areal markeres som avgrenset til barnehage, noe areal avsettes til sambruk og noe areal avsettes til skole. Alt areal må støysikres i henhold til gjeldende forskrifter vedr. støy. Barnehager har nedfelte arealnormer til både innomhus og utomhus, som er hhv : innomhus lekeareal for barn under 3 år : 5.3 m2 NTA innomhus lekeaeal for barn over 3 år : 4 m2 NTA utomhus lekeareal : 6 x innelekeareal. Kravene til skolens arealer er ikke like entydige men statens s grunnlag sier ca 5 m2 bruttoareal pr barn inne og anbefalingen fra dep. er 50 m2 pr barn utomhus. Det benyttes bestemte arealbegreper ved programmering rammering og planlegging mentets tilskuddsordninger. OGGRØ ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted ,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 HARD FLATE BARNEHAGE HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKEN TG UTGAVE UTGAVE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS Arealer i henhold til departementets tilskuddsordninger

5 VURDERINGER OG STRATEGIER FOR ORGANISERING OG BYGG: Vi har vurdert at dersom oppveksttunet skal kunne fungere optimalt både i den nærmeste fremtiden, men også med et tidsperspektiv utover det - anbefales at eksisterende 36 bygg erstattes med nybygg. Tilstanden til 36 bygget er av en slik karakter at det er snakk om en omfattende totalrehabilitering for å kunne tilfredstille brukernes krav til innhold og forskriftsmessige krav til sikkerhet og annvennelighet i bruk. (Cowi kommer tilbake med mer vedr. dette i sluttrapporten.) Vårt forslag baserer seg på at 36 bygget erstattes med nybygg som sammenbygges med eksisterende 59 bygg. Skolen beholder sitt skolebygg som i dag, med unntak av administrasjonsdelen som i sin helhet legges til nybyggets 2. etasje. Skolens 8 r i 1-4 klasse disponerer hele 56 bygget til undervisning, noe som ivaretar skolens økte behov for rom og andre spesialrom. 1. og 2. klasse får sine klasserom i skolens underetasje, med egne innganger og mindre lokale lekeområder. 3. klasse plasseres i skolens 1. etasje med nærhet hovedinngang, gymsal og bibliotek. 4. klasse holder til i 2. etasje, med tilknytning til felles IKT rom. de ulike klasserommene slik at alle klasserom har rom tilgjengelig i umiddelbar nærhet til der hvor undervisningen ellers foregår. Gymsal og svømmehall beholdes uendret, med mindre justeringer i garderobeområdet. Rom for KOH må vurderes i samråd med brukere. Vi har midlertid vurdert det slik at sløyd- itetssalen/ gymsal. Barnehagen lokaliseres over to etasjer i nybygget som erstatter eksisterende 36 bygg gg. Her vil bygget danne en naturlig skjerm mot skoleplassen og hovedarealet (utomhus) blir mot syd og eksisterende lekeareal for barnehagen i bedehuset. Mot nord og skolegården avsettes noe eget areal for barnehagen, samt aeral for sambruk av både skole og barnehage. Barnehagens område skjermes mot skolen med gjerder mot adkom- ulike materialer som for eksempel sand, elvesteiner eller vann. SFO har fått en sentral plassering i nybygg i nærhet til kjøkken kken ken og allrom/ kantine slik at denne er lett tigjengelig også for denne n. SFO har også god tilgang på øvrige rom i skolen som gymsal og bibliotek - vi har vurdert dette slik at behov for egne lokaler må ses i sammenheng med eksisterede areal. Som en buffer mellom de ulike funksjonene skole/sfo og barnehage har vi lagt et pedagogisk kjøkken med tilknyttende allrom/ kantine med plass til ca 80 personer i 1. etasje. Dette er lokaler vi tenker oss alle ne e skal kunne benytte seg av. - med garderober, kontorer, møterom, arbeidslandskap, pauserom og kopirom. Denne delen av bygget sørger for god kommunikasjon mellom byggene og muligheter for god kommunikasjon mellom de ulike fagmiljøene i tunet PLAN 1.ETG PLAN UNDETG. FOP ØG UTGAVE

6 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 2. ETG FOG UTGAVE U G U G P U P

7 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 1. ETG FOG UTGAVE Ø E E E L L Ø L E E P E R

8 FOG UTGAVE Ø Ø Ø U G

9 tø 3,0 m /va 1,4 m² g rovg ard. 1 5,0 m² W C 3,9 m² 11,2 m² 5,4 m² 23,9 m² a vdeling 48,2 m² 2 5,8 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 4,1 m² 17,7 m² skole ROM/ FUNKSJONSPROGRAM SKOLEBYGG: KJLER UNDETG 1.ETG 2.ETG NYBYGG SPES.ROM KLASSEROM GRUPPEROM BIBLIOTEK X GYMSAL X SVØMMEHALL X GARDEROBER/ X X SKOLEKJØKKEN KANTINE LAGER/ KVISITA X NHOLD X X MINSTE AALKRAV: 5/ 4 m2 pr elev 145 EVER / 8 GRUPPER = 18 PR GRUPPE 18 x 2 GRUPPER ( 6 år ) = 36 barn x 5 m2 = 180 m2 18 x 6 GRUPPER (over 6 år) = 109 barn x 4 m2 = 436 m2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN : 1676 / 145 = 11.6 M2 PR EV ( eksl. SFO og garderobe/ toalettareal ) X X ettareafo X AAL brukermøtet, og supplert med nye innspill som har kommet til underevis. ningen n mellom klasserom og rom, dette henger sammen med rektors/ skolens ønsker og er forankret i kunnskapsløftet nskapsløftet og opplæringsloven om barnas rett til tilpasset og individuell opplæring. De minste barna - 1. og 2. klasse har fått egne skjermede innganger, med tilhørende små lokale lekearealer, dette vil gi de en skjermet hverdag med mulighet til selv å styre iteraksjonen med de større barna. 3. og 4. klasse benytter hovedinngangen i hovedplan og er situert i hhv 1. og 2. etasje i tilknytning til spesialrom for gymnastikk, musikk, KOH, bibliotek. Vi har valgt å legge tilrette for et skolekjøkken som ligger i direkte tilknytning til et allrom/ kantine, dette tenker vi er lokaler som kan bidra til å binde sammen de ulike brukerne og byggene, men samtidig fungere som en fysisk buffer mellom barnehagen og skole/ sfo. Skolen har fått plass og rekvisitarom i kjeller under nybygget. FO ØG G UTGAVE

10 W C 3,9 m² gru ppe 1 1,2 m² fingarderobe 1 7,8 m² 5,4 m² gru ppe 23,9 m² lag er 3,7 m² g ruppe 11,1 m² telefon/adm 3,4 m² ag er,8 m² g ruppe 1 8,0 m² a vdeling 38,0 m² gru ppe 1 2,7 m² M USIKK 11,6 m² MUSIKK 6 1,5 m² sfo ROM/ FUNKSJONS PROGRAM SFO: BASEROM 1 GRUPPEROM 2 GARDEROBER/ X KONTOR X SKOLEKJØKKEN NYBYGG NYBYGG 1.ETG KJLER AAL X KANTINE X LAGER/ KVISITA X X FOG UTGAVE SFO er i dag lokalisert i 36 bygget - i forslaget vårt har vi plassert SFO sentralt i tunet med fellesfunksjoner er som aktivitetshall, bibliotek, skolekjøkken og allrom i umiddelbar nærhet. SFO lokalene ligger ved skolens hovedinngang med egne garderobearealer. SFO har et stort felles baseareal på 60 m2 og to egne rom à 22 m2. Dette er mindre areal enn SFO ønsket seg i utgangspunktet, men vi har valgt å se på en løsning hvor sambr mbruk av lokaler kan sørge for en effektiv arealutnyttelse for de r og funksjoner hvor dette er mulig. SFO ansatte kan benytte garderoben i tilknytning til SFO lokalene eller garderober i felles gar- Skolekjøkkenet må kunne stilles til disposisjon for fellesbruk. I tilknytning til dette er det et allrom / kantine som kan romme ca 80 personer til enten felles aktiviteter eller måltider.

11 ruppe m² 3 8,0 m² 12,7 m² 24,1 m² barnehage ROM/ FUNKSJONS PROGRAM BARNEHAGE : 1.ETG 2.ETG UTE NYBYGG AAL KJLER GROVGARD FINGARD 4 4 STLEROM 2 X X X H X X X BASEROM 4 3 GRUPPEROM 4 3 HVILEROM 4 3 SPESIALROM 1 VERDENSROM MINIKJØKKEN 2 2 KONTOR/ KO LAGER/ MINSTE AALKRAV: 5.3/ 4 m2 pr barn 130 BARN / 7.5 AVD = 17.3 PR AVD 17.3 x 4.5 avd ( under 3 år ) = 78 barn x 5.3 m2 = m x 3 avd (over 3 år) = 52 barn x 4 m2 = 208 m ØYSTESE OPPVEKSTTUN 814.6/ 130 = 6.2 M2 PR BARN M2 FO O trygt og utfordrende oppveskttun for barna, men også samtidig som en faglig og kollegial velfungerende og kreativ arbeidsplass. Barnehagens ns kapasitet skal dekke 130 barn fordelt på 7 er, med hhv 4.5 småbarnsr, to uter og en inne. ene fordeles arealmessig slik: ( brutto ) avd 1. etg : 2 x 117 m2 avd 1. etg : 2 x 100 m2 avd 2. etg : 1 x 117 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 110 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 112 m2 Verdensrom : 147 m2 Selve bygningsvolumet deler barnehagens utomhusområde i to, det meste av arealet er sydvendt og identisk med arealet som i dag disponeres av barnehagen som ligger i bedehusets lokaler. Dette utearealet oppgraderes og støyskjermes. Mot Nord disponeres i tillegg noe areal som er avgrenset fra skolens uteareal, samt noe areal med overlappende funksjon til felles bruk mellom ulike alderstrinn og skole/ barnehage. G UTGAVE De minste barna har sine baser og er i 1. etasje, med enkel og trappefri adkomst. Utene og innen med større barn har baser i 2. etasje. Utene har direkte adkomst mot vest. Vi har lagt vekt på at bygget skal både fungere som et skille mellom de store barna på skolen og de minste i barnehagen, men skal samtidig være et Garderobene er delt opp og lagt til ytterkantene for å sørge for en mest mulig skånsom bringe/ hente situasjon, dette gjør også at det indre arealet i Minikjøkken deles av to baser, og det store felles pedagogiske skolekjøkkenet og allrom i tilknytning til dette må også kunne disponeres av barnehagen ved behov/ ønske Temarom er så langt ikke skissert opp med pedagogisk innhold, men er plassert som rom tilknyttet til hver base, og med et felles verdensrom i 2. etasje. Her ligger det også et stille rom, eller white room Vi har lagt vekt på å optimalisere bruk av naturlig dagslys, og bygget har fått mye fasade som sørger for godt innslipp av lys, og som ivaretar kontakten mellom ute og inne. Administrative funksjoner og garderober ligger i byggets 2. etasje, samlokalisert med skolens tilsvarende funksjoner. Dette mener vi kan være et

12 hvile/gru 18,8 m² g ruppe 3 2,6 m² e/ 14,4 m², tørkerom 3,7 m² 1,7 m² 5,7 m² 9,1 m² fingarderobe 15,0 m² h vile/ 1 5,1 m² administrasjon og organisasjon : 14,3 m²mi NYBYGG NYBYGG KJLER 2.ETG AAL KONTOR ARBEIDSPLASS LANDSKAP 28 STK 165 MØTEROM 3 60 PAUSEROM X 64 KOROM X GARDEROBE/ / DUSJ (X) X 67.5 LAGER/ KVISITA X NHOLD X TEKNISK ROM X 398 M2 398 M2 Administrasjon, arbeidsrom for lærere, pedagoger og assistenter, møterom og kontorer for eksterne brukere ( psykolog, logoped mm) er samlokalisert i nybyggets 2. etasje. Her er det tilkomst fra to sider, slik at den knytter det faglige miljøet fra både torer, og arbeidsrom. Pauserom og stort møterom fungerer som fellesareal. ing, og det blir en naturlig sammenheng mellom det eksisterende bygget og nybygg. Pauserommet og det store møterommet kan brukes uavhengig av hverandre ivaretar en hensiktsmessig arealdisponering som kan tilpasses brukernes varierende behov. Skolens hoved og rom for rekvisita og hjelpemidler er lagt til kjeller under nybygg, her er det tilkomst både med trapp og heis. Her er også skolens hovedrengjøringssentral samt diverse tekniske rom. FO G UTGAVE

13 utomhus - lek og undervisning: GAV G UTGA FOG Gode oppholdsareal for alle brukerr begrenset bruk av bil inne på anlegget Universell utforming Fleksibel bruk av skolegård for skole, barnehage og SFO GODT UTEAAL FOR LEK, SOSIAL KONTAKT OG KASJON: Unngå store, øde arealer. Del opp arealet ved hjelp av vegetasjon og terrengbehandling og skap rom og soner med estetiske kvaliteter. Skolegården som læringsplass. Legge til rette for dyrking av nyttevekster, bær og frukt. Pedagogiske lekeapparater som stimulerer til ny kunnskap. Legg til rette for forskjellige aktiviteter. Ulike områder, fra store arealer for ballspill til små, hemmelige gjemmesteder og sitteplasser, vil gi mulighet til variert utfoldelse. Skjerm mot vær og vind og eventuell vind ved hjelp av overdekninger, levegger og vegetasjon. Legg til rette for enkel orientering og for at alle kan ta seg frem og delta i bruken av uteanleggene. Legg til rette for ulike sanseopplevelser. Smak, lukt og lyd.

14 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc telefon/adm minikjøkken fi ngarderobe telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe l ager kjøl wc wc Hwc l ager all rom/ kanti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO l ager lag old rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 BARNEHAGE HARD FLATE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted. FOG 1 088,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKENEN SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI FO G G UTGA UTGAV UTGAV UTGAVE GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS

15 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc tel fi ngarderobe pe pe grovgarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ k anti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk renhold HC rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK parkering og tilkomst : egnet for å sikre en trygg skolevei og en hensiktsmessig og tilfredstillende parkering for ansatte og foreldre som skal hente og bringe barna. PARKERING: Sentrum i Øystese er forholdsvis tett utbygd, og det er mangel på egnet parkeringsareal i nærheten av skole/ barnehage. Parkering for skole, barnehage og bedehus er i vårt forslag lagt til tomten sør-øst for skolen og vest for Kabuso. ( Gnr 44/620 ) I henhold til anbefalte parkeringsnormer vil det være behov for 80 plasser i tilknytning til oppveksttunet. TILKOMST: Bussene opprettholder eksisterende kjøremønster til skole/ barnehage via Sjusete vegen. Reisende med bil får tilkomst til området fra den planlagte nye parkeringsplassen. Det er lagt tilrette for henting/ bringing der bilene kan stoppe langs av/påstignings-plasser langs Rokabrekka. Dersom her er fullt må en benytte parkeringsplassen til dette. gerfjordvegen x Rokabrekka og opp til innkjøringen til eldresenteret (?) Denne strek ekningen er avsatt til gangvei. Eldresenteret får tilkomst fra Nordlige del av Rokabrek- ka og fra parkeringsplassen. mellom Kabuso og skolen, og en får da et gjennomgående bilfritt gangsystem fra parkeringsplassen til skolen/ barnehagen. FOL ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING BARNEHAGE 2 740,5 m ,4 m ,4 m 2 SKOLE EG UTGAV UTGAVE UTGAVE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER

16 miljø, energi og fremtidig bruk : Miljø, energi og klima er temaer en vanskelig kan unnlate å legge vekt på. Dette gjelder i alle skalaer fra inneklima, mikroklima i skolegården, og klima og energibruk i en større sammenheng. Skoler og oppvekstmiljøer er særlig viktige i denne sammenheng, barn har rett på et sunt og rent miljø i sine omgivelser, og i læringsmiljøet er det viktig å vise at dette er aspekter som er hensyntatt, synlige og viktige. Vi vil i den videre prosessen vise hvordan vi tenker oss bruk av både naturlig dagslys, materialvalg og skissere opp energiløsninger som ivaretar disse faktorene. Det er naturlig å knytte opp nybygget til det allerede eksisterende anlegget for varmepumpe sjø til vann. Byggets plassering, utforming og disposisjon er i seg selv med på å sette slike premisser - både for utnyttelse av naturlig lys, og ved å skape varierte og gode mikroklimatiske isk forhold i omgivelsene rundt seg. - menheng, man sparer både kostnader og materialbruk dersom bidra til at det bebygde miljøet kan oppnå en større densitet og således ikke bare bruke mindre materialer men også forbruke mindre energi i bruk - dette vil være positivt for miljøet, og positivt i form av reduserte utgifter til oppvarming/ kjøling. F R E M T I D I G B R U K : tig problemstilling - Dagens behov er samensatt og hvor barnehage, grunnskole og ungdomsskole må sees på i relasjon til hverandre og hvilke valg en har tatt tidligere i denne prosessen. Vi har gjort vurderinger av den eksisterende bygningsmassen og konkluderer i denne omgangen at rehabil bilitering av eksisterende 36 bygg vil være en kortsiktig løsning som vanskelig kan for- svares på lengre sikt i forhold til å ivareta både en god barnehage, et godt skolemiljø og et godt arbe rbeidsmiljø for de ansatte. Vårt forslag tar utgangspunkt i at dette bygget erstattes med et nybygg som ivaretar disse kvalitetene, sørger for tilgjengelighet for alle og universell utforming, samtidig som det knytter seg til og danner en bro med det eksisterende bygget. Når vi har prosjektert dette nye bygget har vi hatt i tankene at dagens behov ikke nødvendigvis er det samme som behovet om 5, 10 eller 20 år, og har laget en løsning som vi mener med lette grep kan inkludere barnehagen i et mulig fremtidig undervisningsbygg. Arealene og løsningene er planlagt slik at dersom man en gang i fremtiden skulle ønske å omprioritere, vil disse arealene kunne brukes som klasserom, med tilhørende rom. etter med hensyn til miljø, energi og klima. FOG UTGAVE

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer