FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe."

Transkript

1 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1 m² fingarderobe 1 9,6 m² fin 1 7,7 m 7,0 m² ask S FO 22,2 m² S FO 22,8 m² la 3,4 m VE ø ys gs t e s e o p p ve k s t t u n FOG UTGAVE

2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN- SKISSEPROSJEKT OG MULHETSSTUDIE Dagens situasjon: Øystese barneskole er i dag en 1-7 skole, med 262 elever og 41 ansatte. Ca 55 barn har plass i SFO Total bygningsmasse er ca 4000 m2 Tomtearealet er ca 8921 m2 Skolens lokaler består i dag av to bygg - 36 bygget og 59 bygget, med tilhørende bibliotek, aktivitetshall, og svømmehall. SFO er lokalisert i 36 bygget med noe sambruk av skolens lokaler. Skolen blir aktivt brukt av nærmiljøet utenom skolens egne åpningstider og har derfor en viktig rolle for det lokale kultur - og musikklivet og det sosiale lokalmiljøet. I forbindelse med etablering av oppveksttu ttun ønsseprosjekt for hvordan dagens skole kan bygges om til å være sker en nå en mulighetsstudie og et skisseprosjekt en 1-4 skole samt inneholde SFO og en 7 s barnehage samlokalisert i et felles oppveksttun. Vi har forsøkt å tilnærme oss oppgaven i forhold til retningslinjer gitt i grunnlaget og ikke minst etter ønsker og visjoner presentert i brukermøtet Skolebygg 59 bygget FOG UTGA Skolebygg, SFO 36 bygget

3 BRUKERMØTET Da den foreslåtte omstruktureringen vil få store konsekvenser for både skolen, barnehagen og SFO ønsket vi en god og åpen dialog med alle berørte parter slik at vi var i best rustet til å ivareta brukerens interesser og behov. Vi er samtidig klar over at det er sterke og delte meninger og følelser i sving, noe som vitner om et sterkt engasjement for barnas oppvesktmiljø. Vi har oppsummert kommentarene i stikkordsform og strukket oss for å imøtekomme disse så langt det har latt seg gjøre, samt tatt inn gode innspill underveis. Dette er et skisseprosjekt og målsetningen for denne runden er - på et overordnet plan å skissere en løsning som viser disponering av funksjoner og arealer, samt utomhusplan som ivaretar gjeldende krav og anbefalinger til innhold og arealkrav. DE VIKTSTE PUNKTENE ETTER 1.BRUKERGRUPPEMØTE TE: SKOLE: 8 r fra Klasser i snitt r på 20 elever som trenger klasserom på min 60 m2 8 rom Fleksible klasse/ rom Møterom (antall, 3-5?) Lagerplass/ rekvisitarom Arbeidsrom til 24 ansatte + rektorkontor Egen inngang til 1.klasse Skolekjøkken Spesialrom for IKT Skohyller ved inngang gangene Lager/rom for hjelpemidlerer UU for tilkomst til svømmehall, mehall, endre inngang fra garderober SFO: elever Ett stort baserom 60 m2 kjøkken 25 m2 x 4 rom til ulike aktiviteter Ansattegarderobe Lager BARNEHAGE: Administrasjon og møterom 7 er hvorav 4.5 som småbarn ( to ute - r ) Gjerne to og to er samlet Pedagogisk kjøkken ikke som en del av basen Temarom/ mindre rom White room Vekt på mottagelse/ garderobe Vognoppstillingsplass ute Fokus på lyd/ lys Unngå stresssituasjoner for barna (større grad av oppdeling i opphold og garderobesituasjo nen) Renholdsrom Gode inngangspartier Ikke behov for egne saler/rom for juleavslutning, sambruk med skole/samfunnshus er ok FOG UTGAVE UTEAALER: Lek/ læringsarealer Skille mellom de minste og de største barna Lager Tilleggsareal ved gammel BHG tomt Parkering Henting/ bringing BHG levering skolebarna støysikring/ vurdering inne og ute trenger utfoldelse

4 fon/adm minikjøkken telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ kanti ne skolekj økken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk HC renhold rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK M US IKK UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR DISPONERING AV TOMTEN: strategi for valg av konsept og løsninger. TOMT/ AAL: En rask summering av ønsket innhold og program viste at det vanskelig lot seg gjøre å løse oppgaven på en tilfredstillende måte i forhold til tilstrekkelig utomhus oppholdsareal. Etter avklaring fra kommunen ved rådmannen har vi derimot fått klarsignal om at bl.a bedehus - tomten kan innlemmes og disponeres egnede arealer for barnehagen uten å måtte spise for mye av skolens eksisterende utomhusareal. Man vil også oppnå et mer markert skille mellom skole og barnehage. Noe areal markeres som avgrenset til barnehage, noe areal avsettes til sambruk og noe areal avsettes til skole. Alt areal må støysikres i henhold til gjeldende forskrifter vedr. støy. Barnehager har nedfelte arealnormer til både innomhus og utomhus, som er hhv : innomhus lekeareal for barn under 3 år : 5.3 m2 NTA innomhus lekeaeal for barn over 3 år : 4 m2 NTA utomhus lekeareal : 6 x innelekeareal. Kravene til skolens arealer er ikke like entydige men statens s grunnlag sier ca 5 m2 bruttoareal pr barn inne og anbefalingen fra dep. er 50 m2 pr barn utomhus. Det benyttes bestemte arealbegreper ved programmering rammering og planlegging mentets tilskuddsordninger. OGGRØ ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted ,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 HARD FLATE BARNEHAGE HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKEN TG UTGAVE UTGAVE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS Arealer i henhold til departementets tilskuddsordninger

5 VURDERINGER OG STRATEGIER FOR ORGANISERING OG BYGG: Vi har vurdert at dersom oppveksttunet skal kunne fungere optimalt både i den nærmeste fremtiden, men også med et tidsperspektiv utover det - anbefales at eksisterende 36 bygg erstattes med nybygg. Tilstanden til 36 bygget er av en slik karakter at det er snakk om en omfattende totalrehabilitering for å kunne tilfredstille brukernes krav til innhold og forskriftsmessige krav til sikkerhet og annvennelighet i bruk. (Cowi kommer tilbake med mer vedr. dette i sluttrapporten.) Vårt forslag baserer seg på at 36 bygget erstattes med nybygg som sammenbygges med eksisterende 59 bygg. Skolen beholder sitt skolebygg som i dag, med unntak av administrasjonsdelen som i sin helhet legges til nybyggets 2. etasje. Skolens 8 r i 1-4 klasse disponerer hele 56 bygget til undervisning, noe som ivaretar skolens økte behov for rom og andre spesialrom. 1. og 2. klasse får sine klasserom i skolens underetasje, med egne innganger og mindre lokale lekeområder. 3. klasse plasseres i skolens 1. etasje med nærhet hovedinngang, gymsal og bibliotek. 4. klasse holder til i 2. etasje, med tilknytning til felles IKT rom. de ulike klasserommene slik at alle klasserom har rom tilgjengelig i umiddelbar nærhet til der hvor undervisningen ellers foregår. Gymsal og svømmehall beholdes uendret, med mindre justeringer i garderobeområdet. Rom for KOH må vurderes i samråd med brukere. Vi har midlertid vurdert det slik at sløyd- itetssalen/ gymsal. Barnehagen lokaliseres over to etasjer i nybygget som erstatter eksisterende 36 bygg gg. Her vil bygget danne en naturlig skjerm mot skoleplassen og hovedarealet (utomhus) blir mot syd og eksisterende lekeareal for barnehagen i bedehuset. Mot nord og skolegården avsettes noe eget areal for barnehagen, samt aeral for sambruk av både skole og barnehage. Barnehagens område skjermes mot skolen med gjerder mot adkom- ulike materialer som for eksempel sand, elvesteiner eller vann. SFO har fått en sentral plassering i nybygg i nærhet til kjøkken kken ken og allrom/ kantine slik at denne er lett tigjengelig også for denne n. SFO har også god tilgang på øvrige rom i skolen som gymsal og bibliotek - vi har vurdert dette slik at behov for egne lokaler må ses i sammenheng med eksisterede areal. Som en buffer mellom de ulike funksjonene skole/sfo og barnehage har vi lagt et pedagogisk kjøkken med tilknyttende allrom/ kantine med plass til ca 80 personer i 1. etasje. Dette er lokaler vi tenker oss alle ne e skal kunne benytte seg av. - med garderober, kontorer, møterom, arbeidslandskap, pauserom og kopirom. Denne delen av bygget sørger for god kommunikasjon mellom byggene og muligheter for god kommunikasjon mellom de ulike fagmiljøene i tunet PLAN 1.ETG PLAN UNDETG. FOP ØG UTGAVE

6 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 2. ETG FOG UTGAVE U G U G P U P

7 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 1. ETG FOG UTGAVE Ø E E E L L Ø L E E P E R

8 FOG UTGAVE Ø Ø Ø U G

9 tø 3,0 m /va 1,4 m² g rovg ard. 1 5,0 m² W C 3,9 m² 11,2 m² 5,4 m² 23,9 m² a vdeling 48,2 m² 2 5,8 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 4,1 m² 17,7 m² skole ROM/ FUNKSJONSPROGRAM SKOLEBYGG: KJLER UNDETG 1.ETG 2.ETG NYBYGG SPES.ROM KLASSEROM GRUPPEROM BIBLIOTEK X GYMSAL X SVØMMEHALL X GARDEROBER/ X X SKOLEKJØKKEN KANTINE LAGER/ KVISITA X NHOLD X X MINSTE AALKRAV: 5/ 4 m2 pr elev 145 EVER / 8 GRUPPER = 18 PR GRUPPE 18 x 2 GRUPPER ( 6 år ) = 36 barn x 5 m2 = 180 m2 18 x 6 GRUPPER (over 6 år) = 109 barn x 4 m2 = 436 m2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN : 1676 / 145 = 11.6 M2 PR EV ( eksl. SFO og garderobe/ toalettareal ) X X ettareafo X AAL brukermøtet, og supplert med nye innspill som har kommet til underevis. ningen n mellom klasserom og rom, dette henger sammen med rektors/ skolens ønsker og er forankret i kunnskapsløftet nskapsløftet og opplæringsloven om barnas rett til tilpasset og individuell opplæring. De minste barna - 1. og 2. klasse har fått egne skjermede innganger, med tilhørende små lokale lekearealer, dette vil gi de en skjermet hverdag med mulighet til selv å styre iteraksjonen med de større barna. 3. og 4. klasse benytter hovedinngangen i hovedplan og er situert i hhv 1. og 2. etasje i tilknytning til spesialrom for gymnastikk, musikk, KOH, bibliotek. Vi har valgt å legge tilrette for et skolekjøkken som ligger i direkte tilknytning til et allrom/ kantine, dette tenker vi er lokaler som kan bidra til å binde sammen de ulike brukerne og byggene, men samtidig fungere som en fysisk buffer mellom barnehagen og skole/ sfo. Skolen har fått plass og rekvisitarom i kjeller under nybygget. FO ØG G UTGAVE

10 W C 3,9 m² gru ppe 1 1,2 m² fingarderobe 1 7,8 m² 5,4 m² gru ppe 23,9 m² lag er 3,7 m² g ruppe 11,1 m² telefon/adm 3,4 m² ag er,8 m² g ruppe 1 8,0 m² a vdeling 38,0 m² gru ppe 1 2,7 m² M USIKK 11,6 m² MUSIKK 6 1,5 m² sfo ROM/ FUNKSJONS PROGRAM SFO: BASEROM 1 GRUPPEROM 2 GARDEROBER/ X KONTOR X SKOLEKJØKKEN NYBYGG NYBYGG 1.ETG KJLER AAL X KANTINE X LAGER/ KVISITA X X FOG UTGAVE SFO er i dag lokalisert i 36 bygget - i forslaget vårt har vi plassert SFO sentralt i tunet med fellesfunksjoner er som aktivitetshall, bibliotek, skolekjøkken og allrom i umiddelbar nærhet. SFO lokalene ligger ved skolens hovedinngang med egne garderobearealer. SFO har et stort felles baseareal på 60 m2 og to egne rom à 22 m2. Dette er mindre areal enn SFO ønsket seg i utgangspunktet, men vi har valgt å se på en løsning hvor sambr mbruk av lokaler kan sørge for en effektiv arealutnyttelse for de r og funksjoner hvor dette er mulig. SFO ansatte kan benytte garderoben i tilknytning til SFO lokalene eller garderober i felles gar- Skolekjøkkenet må kunne stilles til disposisjon for fellesbruk. I tilknytning til dette er det et allrom / kantine som kan romme ca 80 personer til enten felles aktiviteter eller måltider.

11 ruppe m² 3 8,0 m² 12,7 m² 24,1 m² barnehage ROM/ FUNKSJONS PROGRAM BARNEHAGE : 1.ETG 2.ETG UTE NYBYGG AAL KJLER GROVGARD FINGARD 4 4 STLEROM 2 X X X H X X X BASEROM 4 3 GRUPPEROM 4 3 HVILEROM 4 3 SPESIALROM 1 VERDENSROM MINIKJØKKEN 2 2 KONTOR/ KO LAGER/ MINSTE AALKRAV: 5.3/ 4 m2 pr barn 130 BARN / 7.5 AVD = 17.3 PR AVD 17.3 x 4.5 avd ( under 3 år ) = 78 barn x 5.3 m2 = m x 3 avd (over 3 år) = 52 barn x 4 m2 = 208 m ØYSTESE OPPVEKSTTUN 814.6/ 130 = 6.2 M2 PR BARN M2 FO O trygt og utfordrende oppveskttun for barna, men også samtidig som en faglig og kollegial velfungerende og kreativ arbeidsplass. Barnehagens ns kapasitet skal dekke 130 barn fordelt på 7 er, med hhv 4.5 småbarnsr, to uter og en inne. ene fordeles arealmessig slik: ( brutto ) avd 1. etg : 2 x 117 m2 avd 1. etg : 2 x 100 m2 avd 2. etg : 1 x 117 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 110 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 112 m2 Verdensrom : 147 m2 Selve bygningsvolumet deler barnehagens utomhusområde i to, det meste av arealet er sydvendt og identisk med arealet som i dag disponeres av barnehagen som ligger i bedehusets lokaler. Dette utearealet oppgraderes og støyskjermes. Mot Nord disponeres i tillegg noe areal som er avgrenset fra skolens uteareal, samt noe areal med overlappende funksjon til felles bruk mellom ulike alderstrinn og skole/ barnehage. G UTGAVE De minste barna har sine baser og er i 1. etasje, med enkel og trappefri adkomst. Utene og innen med større barn har baser i 2. etasje. Utene har direkte adkomst mot vest. Vi har lagt vekt på at bygget skal både fungere som et skille mellom de store barna på skolen og de minste i barnehagen, men skal samtidig være et Garderobene er delt opp og lagt til ytterkantene for å sørge for en mest mulig skånsom bringe/ hente situasjon, dette gjør også at det indre arealet i Minikjøkken deles av to baser, og det store felles pedagogiske skolekjøkkenet og allrom i tilknytning til dette må også kunne disponeres av barnehagen ved behov/ ønske Temarom er så langt ikke skissert opp med pedagogisk innhold, men er plassert som rom tilknyttet til hver base, og med et felles verdensrom i 2. etasje. Her ligger det også et stille rom, eller white room Vi har lagt vekt på å optimalisere bruk av naturlig dagslys, og bygget har fått mye fasade som sørger for godt innslipp av lys, og som ivaretar kontakten mellom ute og inne. Administrative funksjoner og garderober ligger i byggets 2. etasje, samlokalisert med skolens tilsvarende funksjoner. Dette mener vi kan være et

12 hvile/gru 18,8 m² g ruppe 3 2,6 m² e/ 14,4 m², tørkerom 3,7 m² 1,7 m² 5,7 m² 9,1 m² fingarderobe 15,0 m² h vile/ 1 5,1 m² administrasjon og organisasjon : 14,3 m²mi NYBYGG NYBYGG KJLER 2.ETG AAL KONTOR ARBEIDSPLASS LANDSKAP 28 STK 165 MØTEROM 3 60 PAUSEROM X 64 KOROM X GARDEROBE/ / DUSJ (X) X 67.5 LAGER/ KVISITA X NHOLD X TEKNISK ROM X 398 M2 398 M2 Administrasjon, arbeidsrom for lærere, pedagoger og assistenter, møterom og kontorer for eksterne brukere ( psykolog, logoped mm) er samlokalisert i nybyggets 2. etasje. Her er det tilkomst fra to sider, slik at den knytter det faglige miljøet fra både torer, og arbeidsrom. Pauserom og stort møterom fungerer som fellesareal. ing, og det blir en naturlig sammenheng mellom det eksisterende bygget og nybygg. Pauserommet og det store møterommet kan brukes uavhengig av hverandre ivaretar en hensiktsmessig arealdisponering som kan tilpasses brukernes varierende behov. Skolens hoved og rom for rekvisita og hjelpemidler er lagt til kjeller under nybygg, her er det tilkomst både med trapp og heis. Her er også skolens hovedrengjøringssentral samt diverse tekniske rom. FO G UTGAVE

13 utomhus - lek og undervisning: GAV G UTGA FOG Gode oppholdsareal for alle brukerr begrenset bruk av bil inne på anlegget Universell utforming Fleksibel bruk av skolegård for skole, barnehage og SFO GODT UTEAAL FOR LEK, SOSIAL KONTAKT OG KASJON: Unngå store, øde arealer. Del opp arealet ved hjelp av vegetasjon og terrengbehandling og skap rom og soner med estetiske kvaliteter. Skolegården som læringsplass. Legge til rette for dyrking av nyttevekster, bær og frukt. Pedagogiske lekeapparater som stimulerer til ny kunnskap. Legg til rette for forskjellige aktiviteter. Ulike områder, fra store arealer for ballspill til små, hemmelige gjemmesteder og sitteplasser, vil gi mulighet til variert utfoldelse. Skjerm mot vær og vind og eventuell vind ved hjelp av overdekninger, levegger og vegetasjon. Legg til rette for enkel orientering og for at alle kan ta seg frem og delta i bruken av uteanleggene. Legg til rette for ulike sanseopplevelser. Smak, lukt og lyd.

14 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc telefon/adm minikjøkken fi ngarderobe telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe l ager kjøl wc wc Hwc l ager all rom/ kanti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO l ager lag old rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 BARNEHAGE HARD FLATE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted. FOG 1 088,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKENEN SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI FO G G UTGA UTGAV UTGAV UTGAVE GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS

15 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc tel fi ngarderobe pe pe grovgarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ k anti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk renhold HC rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK parkering og tilkomst : egnet for å sikre en trygg skolevei og en hensiktsmessig og tilfredstillende parkering for ansatte og foreldre som skal hente og bringe barna. PARKERING: Sentrum i Øystese er forholdsvis tett utbygd, og det er mangel på egnet parkeringsareal i nærheten av skole/ barnehage. Parkering for skole, barnehage og bedehus er i vårt forslag lagt til tomten sør-øst for skolen og vest for Kabuso. ( Gnr 44/620 ) I henhold til anbefalte parkeringsnormer vil det være behov for 80 plasser i tilknytning til oppveksttunet. TILKOMST: Bussene opprettholder eksisterende kjøremønster til skole/ barnehage via Sjusete vegen. Reisende med bil får tilkomst til området fra den planlagte nye parkeringsplassen. Det er lagt tilrette for henting/ bringing der bilene kan stoppe langs av/påstignings-plasser langs Rokabrekka. Dersom her er fullt må en benytte parkeringsplassen til dette. gerfjordvegen x Rokabrekka og opp til innkjøringen til eldresenteret (?) Denne strek ekningen er avsatt til gangvei. Eldresenteret får tilkomst fra Nordlige del av Rokabrek- ka og fra parkeringsplassen. mellom Kabuso og skolen, og en får da et gjennomgående bilfritt gangsystem fra parkeringsplassen til skolen/ barnehagen. FOL ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING BARNEHAGE 2 740,5 m ,4 m ,4 m 2 SKOLE EG UTGAV UTGAVE UTGAVE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER

16 miljø, energi og fremtidig bruk : Miljø, energi og klima er temaer en vanskelig kan unnlate å legge vekt på. Dette gjelder i alle skalaer fra inneklima, mikroklima i skolegården, og klima og energibruk i en større sammenheng. Skoler og oppvekstmiljøer er særlig viktige i denne sammenheng, barn har rett på et sunt og rent miljø i sine omgivelser, og i læringsmiljøet er det viktig å vise at dette er aspekter som er hensyntatt, synlige og viktige. Vi vil i den videre prosessen vise hvordan vi tenker oss bruk av både naturlig dagslys, materialvalg og skissere opp energiløsninger som ivaretar disse faktorene. Det er naturlig å knytte opp nybygget til det allerede eksisterende anlegget for varmepumpe sjø til vann. Byggets plassering, utforming og disposisjon er i seg selv med på å sette slike premisser - både for utnyttelse av naturlig lys, og ved å skape varierte og gode mikroklimatiske isk forhold i omgivelsene rundt seg. - menheng, man sparer både kostnader og materialbruk dersom bidra til at det bebygde miljøet kan oppnå en større densitet og således ikke bare bruke mindre materialer men også forbruke mindre energi i bruk - dette vil være positivt for miljøet, og positivt i form av reduserte utgifter til oppvarming/ kjøling. F R E M T I D I G B R U K : tig problemstilling - Dagens behov er samensatt og hvor barnehage, grunnskole og ungdomsskole må sees på i relasjon til hverandre og hvilke valg en har tatt tidligere i denne prosessen. Vi har gjort vurderinger av den eksisterende bygningsmassen og konkluderer i denne omgangen at rehabil bilitering av eksisterende 36 bygg vil være en kortsiktig løsning som vanskelig kan for- svares på lengre sikt i forhold til å ivareta både en god barnehage, et godt skolemiljø og et godt arbe rbeidsmiljø for de ansatte. Vårt forslag tar utgangspunkt i at dette bygget erstattes med et nybygg som ivaretar disse kvalitetene, sørger for tilgjengelighet for alle og universell utforming, samtidig som det knytter seg til og danner en bro med det eksisterende bygget. Når vi har prosjektert dette nye bygget har vi hatt i tankene at dagens behov ikke nødvendigvis er det samme som behovet om 5, 10 eller 20 år, og har laget en løsning som vi mener med lette grep kan inkludere barnehagen i et mulig fremtidig undervisningsbygg. Arealene og løsningene er planlagt slik at dersom man en gang i fremtiden skulle ønske å omprioritere, vil disse arealene kunne brukes som klasserom, med tilhørende rom. etter med hensyn til miljø, energi og klima. FOG UTGAVE

mulighets s- og skissestudie

mulighets s- og skissestudie grovgard. 15,0 m² y 11,2 m² WC 3,9 m² 17,8 m² 23,9 m² WC 3,0 m² minikjøkken avdeling 48,2 m² gs38,0 m² avdeling 43,1 m² avdeling 25,8 m² 25,8 m² gru 12,7 m² minikjøkken 3,8 m² telefon/adm 3,2 m² 24,1 m²

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Kommunalsjef oppvekst 11.02.2016 Føringer for innspill til skisseprosjekt Ny barneskole på Brekstad. Notatet bygger på kommunestyrevedtak

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole 9. august 2006 1.0 Innledning Denne korte utredingen er kommet i stand på

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging EKSISTEREDE bygg Hovedplan Avdeling 0 3 Areal Lekeareal Arealbehov YTT Hovedplan Avdeling 0 3 år med 20 barn eller 25 barn 3 6 år Arealbehov Lekeareal Leik

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage Et informasjonshefte om et av Norges mest spennende og moderne barnehageprosjekter Barnehagen blir bygget i 2 byggetrinn. Første byggetrinn er klart

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

: 200704664 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld

: 200704664 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704664 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

TRIPP TRAPP. - hver dag vokser du litt

TRIPP TRAPP. - hver dag vokser du litt TRIPP TRAPP - hver dag vokser du litt TRIPP TRAPP -hver dag vokser du litt ANBUDSKONKURRANSE FOR NY BARNEHAGE PÅ HOLMENVEIEN 19 UTGANGSPUNKT Barnehagen er en viktig del av barns oppvekst. Den skal gi

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12 Utredning, Julsundet Skole apport Vatne Arkitekter 22.08.12 Oppriss Boks 5 136,1 m² 50 kvm GUPPEOM 128,7 m² 7,2 m² 14,3 m² 20,7 m² KLASSEOM 5 62 kvm 28,6 m² 3,2 m² 166,1 m² GADEOBE 3,2 m² 105,5 m² 6,9

Detaljer

Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor. Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune

Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor. Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune Plan-og bygningsloven 21-1 Forhåndskonferanse for nærmere avklaring av rammer

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Nytt industri- og kontorbygg

Nytt industri- og kontorbygg Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til vårt teknosenter på Sveberg"

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Evt. fraflytting / fristilling av arealer i Gamleskolen som følge av at noen aktiviteter flyttes til nye arealer.

Evt. fraflytting / fristilling av arealer i Gamleskolen som følge av at noen aktiviteter flyttes til nye arealer. Arbeidsdokument Grymyr skole og Nærmiljø-utvikling Prosjekt for fristilte arealer v/grymyr skole, fase 1. 1. Prioritet, alt. A og B, vist med figurene 1, 2, 3 og 4 i vedlegget. Forslag Arealdisposisjon

Detaljer

FORSTUDIE- BARNEHAGE DOKKA MULIGHETSSKISSER

FORSTUDIE- BARNEHAGE DOKKA MULIGHETSSKISSER Oppdragsgiver Nordre Land kommune Rapporttype 01.09.11 FORSTUDIE- BARNEHAGE DOKKA MULIGHETSSKISSER MULIGHETSSKISSER 3 (12) BARNEHAGE DOKKA MULIGHETSSKISSER Oppdragsnr.: 4110114 Oppdragsnavn: Mulighetsskisser,

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900805 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård?

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Samling for kommunale saksbehandlere, Brekstad, 4.-5. okt 2007 v/fylkesidrettskonsulent Jorleif Hatling En klipprunde Barn får ikke lov til å plukke blåbær

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Dato: 11. mars 2015 / Innsending til førstegangsbehandling Vurderingen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Øren barneskole og flerbrukshall.

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

BRUNDALEN BARNESKOLE. Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim

BRUNDALEN BARNESKOLE. Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim BRUNDALEN BARNESKOLE Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim M ulighetsstudie 2 BRUNDALEN BARNESKOLE Mulighetsstudie utbygging/ombygging Innledning Tegn_3 AS er engasjert av Trondheim kommune

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom. LLERN ANORAMA OPPLYSNINGER UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no Akershus Eiendom er landets ledende aktør innen rådgivning, utleie og

Detaljer