FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe."

Transkript

1 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1 m² fingarderobe 1 9,6 m² fin 1 7,7 m 7,0 m² ask S FO 22,2 m² S FO 22,8 m² la 3,4 m VE ø ys gs t e s e o p p ve k s t t u n FOG UTGAVE

2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN- SKISSEPROSJEKT OG MULHETSSTUDIE Dagens situasjon: Øystese barneskole er i dag en 1-7 skole, med 262 elever og 41 ansatte. Ca 55 barn har plass i SFO Total bygningsmasse er ca 4000 m2 Tomtearealet er ca 8921 m2 Skolens lokaler består i dag av to bygg - 36 bygget og 59 bygget, med tilhørende bibliotek, aktivitetshall, og svømmehall. SFO er lokalisert i 36 bygget med noe sambruk av skolens lokaler. Skolen blir aktivt brukt av nærmiljøet utenom skolens egne åpningstider og har derfor en viktig rolle for det lokale kultur - og musikklivet og det sosiale lokalmiljøet. I forbindelse med etablering av oppveksttu ttun ønsseprosjekt for hvordan dagens skole kan bygges om til å være sker en nå en mulighetsstudie og et skisseprosjekt en 1-4 skole samt inneholde SFO og en 7 s barnehage samlokalisert i et felles oppveksttun. Vi har forsøkt å tilnærme oss oppgaven i forhold til retningslinjer gitt i grunnlaget og ikke minst etter ønsker og visjoner presentert i brukermøtet Skolebygg 59 bygget FOG UTGA Skolebygg, SFO 36 bygget

3 BRUKERMØTET Da den foreslåtte omstruktureringen vil få store konsekvenser for både skolen, barnehagen og SFO ønsket vi en god og åpen dialog med alle berørte parter slik at vi var i best rustet til å ivareta brukerens interesser og behov. Vi er samtidig klar over at det er sterke og delte meninger og følelser i sving, noe som vitner om et sterkt engasjement for barnas oppvesktmiljø. Vi har oppsummert kommentarene i stikkordsform og strukket oss for å imøtekomme disse så langt det har latt seg gjøre, samt tatt inn gode innspill underveis. Dette er et skisseprosjekt og målsetningen for denne runden er - på et overordnet plan å skissere en løsning som viser disponering av funksjoner og arealer, samt utomhusplan som ivaretar gjeldende krav og anbefalinger til innhold og arealkrav. DE VIKTSTE PUNKTENE ETTER 1.BRUKERGRUPPEMØTE TE: SKOLE: 8 r fra Klasser i snitt r på 20 elever som trenger klasserom på min 60 m2 8 rom Fleksible klasse/ rom Møterom (antall, 3-5?) Lagerplass/ rekvisitarom Arbeidsrom til 24 ansatte + rektorkontor Egen inngang til 1.klasse Skolekjøkken Spesialrom for IKT Skohyller ved inngang gangene Lager/rom for hjelpemidlerer UU for tilkomst til svømmehall, mehall, endre inngang fra garderober SFO: elever Ett stort baserom 60 m2 kjøkken 25 m2 x 4 rom til ulike aktiviteter Ansattegarderobe Lager BARNEHAGE: Administrasjon og møterom 7 er hvorav 4.5 som småbarn ( to ute - r ) Gjerne to og to er samlet Pedagogisk kjøkken ikke som en del av basen Temarom/ mindre rom White room Vekt på mottagelse/ garderobe Vognoppstillingsplass ute Fokus på lyd/ lys Unngå stresssituasjoner for barna (større grad av oppdeling i opphold og garderobesituasjo nen) Renholdsrom Gode inngangspartier Ikke behov for egne saler/rom for juleavslutning, sambruk med skole/samfunnshus er ok FOG UTGAVE UTEAALER: Lek/ læringsarealer Skille mellom de minste og de største barna Lager Tilleggsareal ved gammel BHG tomt Parkering Henting/ bringing BHG levering skolebarna støysikring/ vurdering inne og ute trenger utfoldelse

4 fon/adm minikjøkken telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ kanti ne skolekj økken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk HC renhold rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK M US IKK UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR DISPONERING AV TOMTEN: strategi for valg av konsept og løsninger. TOMT/ AAL: En rask summering av ønsket innhold og program viste at det vanskelig lot seg gjøre å løse oppgaven på en tilfredstillende måte i forhold til tilstrekkelig utomhus oppholdsareal. Etter avklaring fra kommunen ved rådmannen har vi derimot fått klarsignal om at bl.a bedehus - tomten kan innlemmes og disponeres egnede arealer for barnehagen uten å måtte spise for mye av skolens eksisterende utomhusareal. Man vil også oppnå et mer markert skille mellom skole og barnehage. Noe areal markeres som avgrenset til barnehage, noe areal avsettes til sambruk og noe areal avsettes til skole. Alt areal må støysikres i henhold til gjeldende forskrifter vedr. støy. Barnehager har nedfelte arealnormer til både innomhus og utomhus, som er hhv : innomhus lekeareal for barn under 3 år : 5.3 m2 NTA innomhus lekeaeal for barn over 3 år : 4 m2 NTA utomhus lekeareal : 6 x innelekeareal. Kravene til skolens arealer er ikke like entydige men statens s grunnlag sier ca 5 m2 bruttoareal pr barn inne og anbefalingen fra dep. er 50 m2 pr barn utomhus. Det benyttes bestemte arealbegreper ved programmering rammering og planlegging mentets tilskuddsordninger. OGGRØ ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted ,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 HARD FLATE BARNEHAGE HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKEN TG UTGAVE UTGAVE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS Arealer i henhold til departementets tilskuddsordninger

5 VURDERINGER OG STRATEGIER FOR ORGANISERING OG BYGG: Vi har vurdert at dersom oppveksttunet skal kunne fungere optimalt både i den nærmeste fremtiden, men også med et tidsperspektiv utover det - anbefales at eksisterende 36 bygg erstattes med nybygg. Tilstanden til 36 bygget er av en slik karakter at det er snakk om en omfattende totalrehabilitering for å kunne tilfredstille brukernes krav til innhold og forskriftsmessige krav til sikkerhet og annvennelighet i bruk. (Cowi kommer tilbake med mer vedr. dette i sluttrapporten.) Vårt forslag baserer seg på at 36 bygget erstattes med nybygg som sammenbygges med eksisterende 59 bygg. Skolen beholder sitt skolebygg som i dag, med unntak av administrasjonsdelen som i sin helhet legges til nybyggets 2. etasje. Skolens 8 r i 1-4 klasse disponerer hele 56 bygget til undervisning, noe som ivaretar skolens økte behov for rom og andre spesialrom. 1. og 2. klasse får sine klasserom i skolens underetasje, med egne innganger og mindre lokale lekeområder. 3. klasse plasseres i skolens 1. etasje med nærhet hovedinngang, gymsal og bibliotek. 4. klasse holder til i 2. etasje, med tilknytning til felles IKT rom. de ulike klasserommene slik at alle klasserom har rom tilgjengelig i umiddelbar nærhet til der hvor undervisningen ellers foregår. Gymsal og svømmehall beholdes uendret, med mindre justeringer i garderobeområdet. Rom for KOH må vurderes i samråd med brukere. Vi har midlertid vurdert det slik at sløyd- itetssalen/ gymsal. Barnehagen lokaliseres over to etasjer i nybygget som erstatter eksisterende 36 bygg gg. Her vil bygget danne en naturlig skjerm mot skoleplassen og hovedarealet (utomhus) blir mot syd og eksisterende lekeareal for barnehagen i bedehuset. Mot nord og skolegården avsettes noe eget areal for barnehagen, samt aeral for sambruk av både skole og barnehage. Barnehagens område skjermes mot skolen med gjerder mot adkom- ulike materialer som for eksempel sand, elvesteiner eller vann. SFO har fått en sentral plassering i nybygg i nærhet til kjøkken kken ken og allrom/ kantine slik at denne er lett tigjengelig også for denne n. SFO har også god tilgang på øvrige rom i skolen som gymsal og bibliotek - vi har vurdert dette slik at behov for egne lokaler må ses i sammenheng med eksisterede areal. Som en buffer mellom de ulike funksjonene skole/sfo og barnehage har vi lagt et pedagogisk kjøkken med tilknyttende allrom/ kantine med plass til ca 80 personer i 1. etasje. Dette er lokaler vi tenker oss alle ne e skal kunne benytte seg av. - med garderober, kontorer, møterom, arbeidslandskap, pauserom og kopirom. Denne delen av bygget sørger for god kommunikasjon mellom byggene og muligheter for god kommunikasjon mellom de ulike fagmiljøene i tunet PLAN 1.ETG PLAN UNDETG. FOP ØG UTGAVE

6 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 2. ETG FOG UTGAVE U G U G P U P

7 PLAN ØYSTESE OPPVEKSTTUN 1. ETG FOG UTGAVE Ø E E E L L Ø L E E P E R

8 FOG UTGAVE Ø Ø Ø U G

9 tø 3,0 m /va 1,4 m² g rovg ard. 1 5,0 m² W C 3,9 m² 11,2 m² 5,4 m² 23,9 m² a vdeling 48,2 m² 2 5,8 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 4,1 m² 17,7 m² skole ROM/ FUNKSJONSPROGRAM SKOLEBYGG: KJLER UNDETG 1.ETG 2.ETG NYBYGG SPES.ROM KLASSEROM GRUPPEROM BIBLIOTEK X GYMSAL X SVØMMEHALL X GARDEROBER/ X X SKOLEKJØKKEN KANTINE LAGER/ KVISITA X NHOLD X X MINSTE AALKRAV: 5/ 4 m2 pr elev 145 EVER / 8 GRUPPER = 18 PR GRUPPE 18 x 2 GRUPPER ( 6 år ) = 36 barn x 5 m2 = 180 m2 18 x 6 GRUPPER (over 6 år) = 109 barn x 4 m2 = 436 m2 ØYSTESE OPPVEKSTTUN : 1676 / 145 = 11.6 M2 PR EV ( eksl. SFO og garderobe/ toalettareal ) X X ettareafo X AAL brukermøtet, og supplert med nye innspill som har kommet til underevis. ningen n mellom klasserom og rom, dette henger sammen med rektors/ skolens ønsker og er forankret i kunnskapsløftet nskapsløftet og opplæringsloven om barnas rett til tilpasset og individuell opplæring. De minste barna - 1. og 2. klasse har fått egne skjermede innganger, med tilhørende små lokale lekearealer, dette vil gi de en skjermet hverdag med mulighet til selv å styre iteraksjonen med de større barna. 3. og 4. klasse benytter hovedinngangen i hovedplan og er situert i hhv 1. og 2. etasje i tilknytning til spesialrom for gymnastikk, musikk, KOH, bibliotek. Vi har valgt å legge tilrette for et skolekjøkken som ligger i direkte tilknytning til et allrom/ kantine, dette tenker vi er lokaler som kan bidra til å binde sammen de ulike brukerne og byggene, men samtidig fungere som en fysisk buffer mellom barnehagen og skole/ sfo. Skolen har fått plass og rekvisitarom i kjeller under nybygget. FO ØG G UTGAVE

10 W C 3,9 m² gru ppe 1 1,2 m² fingarderobe 1 7,8 m² 5,4 m² gru ppe 23,9 m² lag er 3,7 m² g ruppe 11,1 m² telefon/adm 3,4 m² ag er,8 m² g ruppe 1 8,0 m² a vdeling 38,0 m² gru ppe 1 2,7 m² M USIKK 11,6 m² MUSIKK 6 1,5 m² sfo ROM/ FUNKSJONS PROGRAM SFO: BASEROM 1 GRUPPEROM 2 GARDEROBER/ X KONTOR X SKOLEKJØKKEN NYBYGG NYBYGG 1.ETG KJLER AAL X KANTINE X LAGER/ KVISITA X X FOG UTGAVE SFO er i dag lokalisert i 36 bygget - i forslaget vårt har vi plassert SFO sentralt i tunet med fellesfunksjoner er som aktivitetshall, bibliotek, skolekjøkken og allrom i umiddelbar nærhet. SFO lokalene ligger ved skolens hovedinngang med egne garderobearealer. SFO har et stort felles baseareal på 60 m2 og to egne rom à 22 m2. Dette er mindre areal enn SFO ønsket seg i utgangspunktet, men vi har valgt å se på en løsning hvor sambr mbruk av lokaler kan sørge for en effektiv arealutnyttelse for de r og funksjoner hvor dette er mulig. SFO ansatte kan benytte garderoben i tilknytning til SFO lokalene eller garderober i felles gar- Skolekjøkkenet må kunne stilles til disposisjon for fellesbruk. I tilknytning til dette er det et allrom / kantine som kan romme ca 80 personer til enten felles aktiviteter eller måltider.

11 ruppe m² 3 8,0 m² 12,7 m² 24,1 m² barnehage ROM/ FUNKSJONS PROGRAM BARNEHAGE : 1.ETG 2.ETG UTE NYBYGG AAL KJLER GROVGARD FINGARD 4 4 STLEROM 2 X X X H X X X BASEROM 4 3 GRUPPEROM 4 3 HVILEROM 4 3 SPESIALROM 1 VERDENSROM MINIKJØKKEN 2 2 KONTOR/ KO LAGER/ MINSTE AALKRAV: 5.3/ 4 m2 pr barn 130 BARN / 7.5 AVD = 17.3 PR AVD 17.3 x 4.5 avd ( under 3 år ) = 78 barn x 5.3 m2 = m x 3 avd (over 3 år) = 52 barn x 4 m2 = 208 m ØYSTESE OPPVEKSTTUN 814.6/ 130 = 6.2 M2 PR BARN M2 FO O trygt og utfordrende oppveskttun for barna, men også samtidig som en faglig og kollegial velfungerende og kreativ arbeidsplass. Barnehagens ns kapasitet skal dekke 130 barn fordelt på 7 er, med hhv 4.5 småbarnsr, to uter og en inne. ene fordeles arealmessig slik: ( brutto ) avd 1. etg : 2 x 117 m2 avd 1. etg : 2 x 100 m2 avd 2. etg : 1 x 117 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 110 m2 ( uteavd) avd 2. etg : 1 x 112 m2 Verdensrom : 147 m2 Selve bygningsvolumet deler barnehagens utomhusområde i to, det meste av arealet er sydvendt og identisk med arealet som i dag disponeres av barnehagen som ligger i bedehusets lokaler. Dette utearealet oppgraderes og støyskjermes. Mot Nord disponeres i tillegg noe areal som er avgrenset fra skolens uteareal, samt noe areal med overlappende funksjon til felles bruk mellom ulike alderstrinn og skole/ barnehage. G UTGAVE De minste barna har sine baser og er i 1. etasje, med enkel og trappefri adkomst. Utene og innen med større barn har baser i 2. etasje. Utene har direkte adkomst mot vest. Vi har lagt vekt på at bygget skal både fungere som et skille mellom de store barna på skolen og de minste i barnehagen, men skal samtidig være et Garderobene er delt opp og lagt til ytterkantene for å sørge for en mest mulig skånsom bringe/ hente situasjon, dette gjør også at det indre arealet i Minikjøkken deles av to baser, og det store felles pedagogiske skolekjøkkenet og allrom i tilknytning til dette må også kunne disponeres av barnehagen ved behov/ ønske Temarom er så langt ikke skissert opp med pedagogisk innhold, men er plassert som rom tilknyttet til hver base, og med et felles verdensrom i 2. etasje. Her ligger det også et stille rom, eller white room Vi har lagt vekt på å optimalisere bruk av naturlig dagslys, og bygget har fått mye fasade som sørger for godt innslipp av lys, og som ivaretar kontakten mellom ute og inne. Administrative funksjoner og garderober ligger i byggets 2. etasje, samlokalisert med skolens tilsvarende funksjoner. Dette mener vi kan være et

12 hvile/gru 18,8 m² g ruppe 3 2,6 m² e/ 14,4 m², tørkerom 3,7 m² 1,7 m² 5,7 m² 9,1 m² fingarderobe 15,0 m² h vile/ 1 5,1 m² administrasjon og organisasjon : 14,3 m²mi NYBYGG NYBYGG KJLER 2.ETG AAL KONTOR ARBEIDSPLASS LANDSKAP 28 STK 165 MØTEROM 3 60 PAUSEROM X 64 KOROM X GARDEROBE/ / DUSJ (X) X 67.5 LAGER/ KVISITA X NHOLD X TEKNISK ROM X 398 M2 398 M2 Administrasjon, arbeidsrom for lærere, pedagoger og assistenter, møterom og kontorer for eksterne brukere ( psykolog, logoped mm) er samlokalisert i nybyggets 2. etasje. Her er det tilkomst fra to sider, slik at den knytter det faglige miljøet fra både torer, og arbeidsrom. Pauserom og stort møterom fungerer som fellesareal. ing, og det blir en naturlig sammenheng mellom det eksisterende bygget og nybygg. Pauserommet og det store møterommet kan brukes uavhengig av hverandre ivaretar en hensiktsmessig arealdisponering som kan tilpasses brukernes varierende behov. Skolens hoved og rom for rekvisita og hjelpemidler er lagt til kjeller under nybygg, her er det tilkomst både med trapp og heis. Her er også skolens hovedrengjøringssentral samt diverse tekniske rom. FO G UTGAVE

13 utomhus - lek og undervisning: GAV G UTGA FOG Gode oppholdsareal for alle brukerr begrenset bruk av bil inne på anlegget Universell utforming Fleksibel bruk av skolegård for skole, barnehage og SFO GODT UTEAAL FOR LEK, SOSIAL KONTAKT OG KASJON: Unngå store, øde arealer. Del opp arealet ved hjelp av vegetasjon og terrengbehandling og skap rom og soner med estetiske kvaliteter. Skolegården som læringsplass. Legge til rette for dyrking av nyttevekster, bær og frukt. Pedagogiske lekeapparater som stimulerer til ny kunnskap. Legg til rette for forskjellige aktiviteter. Ulike områder, fra store arealer for ballspill til små, hemmelige gjemmesteder og sitteplasser, vil gi mulighet til variert utfoldelse. Skjerm mot vær og vind og eventuell vind ved hjelp av overdekninger, levegger og vegetasjon. Legg til rette for enkel orientering og for at alle kan ta seg frem og delta i bruken av uteanleggene. Legg til rette for ulike sanseopplevelser. Smak, lukt og lyd.

14 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc telefon/adm minikjøkken fi ngarderobe telefon/adm fi ngarderobe minikjøkken stellerom/hc grovgarderobe fi ngarderobe l ager kjøl wc wc Hwc l ager all rom/ kanti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO l ager lag old rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING LEKEOMRÅDE KOMBINASJON GRØNT OG HARDT DEKKE SKOG - LEKEOMRÅDE OG AKEBAKKE LEKEOMRÅDE ,5 m 2 BARNEHAGE HARD FLATE UTEKJØKKEN med urtehage, utegrill/ utekjøkken og sitteplasser. Utekjøkken brukes barnehage, skolelever, SFO og lærere i spisepauser og som undervisnngssted. FOG 1 088,4 m 2 TRÆR I SKRÅNING LEKEOMRÅDE 7 448,4 m 2 FLAT SKOLEGÅRD BALLBINGE SITTEPLASSER HARD FLATE BUFFER UTEKJØKKENEN SKOLE SKOLEGÅRD FOR 1. og 2. KLASSE - ATKOMST OG LEK FRUKTTRÆR SITTEPLASSER /AMFI FO G G UTGA UTGAV UTGAV UTGAVE GRUSBANE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER FARGEFORKLARING UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR BARNEHAGE UTEOMRÅDE PRIMÆRT FOR SKOLEN FLESOMRÅDE SKOLE/ BARNEHAGE GANGVEIER BILVEI/ P-PLASS

15 fi ngarderobe tørkerom stellerom/hc tel fi ngarderobe pe pe grovgarderobe kjøl wc wc Hwc all rom/ k anti ne skolekjøkken oppvask SFO SFO SFO garderobe/tørk renhold HC rom klasserom rom rom klasserom KOH MUSIKK MUSIKK parkering og tilkomst : egnet for å sikre en trygg skolevei og en hensiktsmessig og tilfredstillende parkering for ansatte og foreldre som skal hente og bringe barna. PARKERING: Sentrum i Øystese er forholdsvis tett utbygd, og det er mangel på egnet parkeringsareal i nærheten av skole/ barnehage. Parkering for skole, barnehage og bedehus er i vårt forslag lagt til tomten sør-øst for skolen og vest for Kabuso. ( Gnr 44/620 ) I henhold til anbefalte parkeringsnormer vil det være behov for 80 plasser i tilknytning til oppveksttunet. TILKOMST: Bussene opprettholder eksisterende kjøremønster til skole/ barnehage via Sjusete vegen. Reisende med bil får tilkomst til området fra den planlagte nye parkeringsplassen. Det er lagt tilrette for henting/ bringing der bilene kan stoppe langs av/påstignings-plasser langs Rokabrekka. Dersom her er fullt må en benytte parkeringsplassen til dette. gerfjordvegen x Rokabrekka og opp til innkjøringen til eldresenteret (?) Denne strek ekningen er avsatt til gangvei. Eldresenteret får tilkomst fra Nordlige del av Rokabrek- ka og fra parkeringsplassen. mellom Kabuso og skolen, og en får da et gjennomgående bilfritt gangsystem fra parkeringsplassen til skolen/ barnehagen. FOL ATKOMSTVEI for skolelever som kommer/ reiser med buss BUSS AV-OG PÅ STNING BARNEHAGE 2 740,5 m ,4 m ,4 m 2 SKOLE EG UTGAV UTGAVE UTGAVE BILFRI GANGVEI TIL SKOLEN Trygg og sikker gavei for barnehagebarn, SFO og skolelelever. AV OG PÅSTNING FOR SKOLEN P-PLASS FOR FOLD OG LÆ SNUPLASS CA 80 P-PLASSER

16 miljø, energi og fremtidig bruk : Miljø, energi og klima er temaer en vanskelig kan unnlate å legge vekt på. Dette gjelder i alle skalaer fra inneklima, mikroklima i skolegården, og klima og energibruk i en større sammenheng. Skoler og oppvekstmiljøer er særlig viktige i denne sammenheng, barn har rett på et sunt og rent miljø i sine omgivelser, og i læringsmiljøet er det viktig å vise at dette er aspekter som er hensyntatt, synlige og viktige. Vi vil i den videre prosessen vise hvordan vi tenker oss bruk av både naturlig dagslys, materialvalg og skissere opp energiløsninger som ivaretar disse faktorene. Det er naturlig å knytte opp nybygget til det allerede eksisterende anlegget for varmepumpe sjø til vann. Byggets plassering, utforming og disposisjon er i seg selv med på å sette slike premisser - både for utnyttelse av naturlig lys, og ved å skape varierte og gode mikroklimatiske isk forhold i omgivelsene rundt seg. - menheng, man sparer både kostnader og materialbruk dersom bidra til at det bebygde miljøet kan oppnå en større densitet og således ikke bare bruke mindre materialer men også forbruke mindre energi i bruk - dette vil være positivt for miljøet, og positivt i form av reduserte utgifter til oppvarming/ kjøling. F R E M T I D I G B R U K : tig problemstilling - Dagens behov er samensatt og hvor barnehage, grunnskole og ungdomsskole må sees på i relasjon til hverandre og hvilke valg en har tatt tidligere i denne prosessen. Vi har gjort vurderinger av den eksisterende bygningsmassen og konkluderer i denne omgangen at rehabil bilitering av eksisterende 36 bygg vil være en kortsiktig løsning som vanskelig kan for- svares på lengre sikt i forhold til å ivareta både en god barnehage, et godt skolemiljø og et godt arbe rbeidsmiljø for de ansatte. Vårt forslag tar utgangspunkt i at dette bygget erstattes med et nybygg som ivaretar disse kvalitetene, sørger for tilgjengelighet for alle og universell utforming, samtidig som det knytter seg til og danner en bro med det eksisterende bygget. Når vi har prosjektert dette nye bygget har vi hatt i tankene at dagens behov ikke nødvendigvis er det samme som behovet om 5, 10 eller 20 år, og har laget en løsning som vi mener med lette grep kan inkludere barnehagen i et mulig fremtidig undervisningsbygg. Arealene og løsningene er planlagt slik at dersom man en gang i fremtiden skulle ønske å omprioritere, vil disse arealene kunne brukes som klasserom, med tilhørende rom. etter med hensyn til miljø, energi og klima. FOG UTGAVE

mulighets s- og skissestudie

mulighets s- og skissestudie grovgard. 15,0 m² y 11,2 m² WC 3,9 m² 17,8 m² 23,9 m² WC 3,0 m² minikjøkken avdeling 48,2 m² gs38,0 m² avdeling 43,1 m² avdeling 25,8 m² 25,8 m² gru 12,7 m² minikjøkken 3,8 m² telefon/adm 3,2 m² 24,1 m²

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100 Avfalls stasjon Lærer Drop-off Adkomstgård Balansehage Akebakke Samlingssal Eventyrskog Ungdomstrinn Tuntræ med benk PERSPEKTIV I SKOLEGÅRD Overdekket uteamfi Landskapsamfi Ungdoms plassen er Barnetrinn

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU /HELHETSPLAN 26.02.2015 WWW.RAMBOLL.NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Innledning - Visjon - Mål og rammer for arbeidet 2 REGISTRERING

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SPINN ARKITEKTER SP.atial IN.telligence N.orway MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL

SPINN ARKITEKTER SP.atial IN.telligence N.orway MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL 15.12.2014 INNHOLD GJENBRUK AV SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL 3 EKSISTERENDE SITUASJON 4 ROMPROGRAM OG AREALOPPSETT 6 VINDROSER 8 SITUASJONSPLAN

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN SUPPLERT MED ILLUSTRASJONER 04.09.15 SOM VISER ANTALL OMSORGSBOLIGER ØKT FRA 30 TIL 50 (siste to sider) KORT OM MULIGHETSSTUDIEN Alternativ. Enkel mulighetsstudie som viser alternativ plassering av sykehjem,

Detaljer

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage Et informasjonshefte om et av Norges mest spennende og moderne barnehageprosjekter Barnehagen blir bygget i 2 byggetrinn. Første byggetrinn er klart

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging Bergen kommune Etat for utbygging Varden skole 2017: Etat for utbygging VARDEN SKOLE OMBYGGING / NYBYGG 2013 2017 Fremdriftsplan Aktivitet 2015 2016 2017 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV Tilbudsfase

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den Teknisk, Landbruk og Miljø Sørli arkitekter as v/aage Sørli Boks 111 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/991-9 046 A2 &42 HK/TEKN/ROK 15.10.2014 PLANLEGGING SODINPLATÅET

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

Åsveien Skole Skolebyggkonferansen 2017

Åsveien Skole Skolebyggkonferansen 2017 Åsveien Skole - Skolebyggkonferansen 2017 v/ Randi Lile Foto: C.E. Eriksson Foto: B.S.Solem Foto: B.S.Solem Trondheim eiendom utbygging v prosjektleder Randi Lile Kort fakta om Åsveien prosjeket Romprogram:

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i Vestfold 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 Definisjoner:Rom for varig oppholddette bør presiseres nærmere for skoler og barnehager. Vi mener

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging EKSISTEREDE bygg Hovedplan Avdeling 0 3 Areal Lekeareal Arealbehov YTT Hovedplan Avdeling 0 3 år med 20 barn eller 25 barn 3 6 år Arealbehov Lekeareal Leik

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

Rådhusgata 2. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Illustrasjon Rådhusgata 2 Illustrasjon Rådhusgata 2 Kontor Ledig areal: Ledig lager: Ledig parkeringsareal i kjeller: Totalt utleieareal: 3 626 kvm 169 kvm 521 kvm 4 316 kvm Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12 Utredning, Julsundet Skole apport Vatne Arkitekter 22.08.12 Oppriss Boks 5 136,1 m² 50 kvm GUPPEOM 128,7 m² 7,2 m² 14,3 m² 20,7 m² KLASSEOM 5 62 kvm 28,6 m² 3,2 m² 166,1 m² GADEOBE 3,2 m² 105,5 m² 6,9

Detaljer

IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November. Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg. Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef

IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November. Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg. Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef Radonkonferanse Universell utforming eksisterende bygg Agenda for dagen

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole 9. august 2006 1.0 Innledning Denne korte utredingen er kommet i stand på

Detaljer

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 16/ Gnr 73 bnr 192 - Kroerveien - Rustad skole - Nybygg - Dispensasjon/Rammetillatelse Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 16/02506-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer