Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold"

Transkript

1 Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold Vurdering av grunnlag og muligheter for å gjennomføre en selskapsmessig integrasjon mellom selskapene Velle Utvikling AS, Ifokus AS og Jobbintro AS. November 2014

2 Bakgrunn og formål Et samarbeid mellom selskapene kan enten være basert på avtale (samarbeidsavtale) eller det kan være basert på et selskapsrettslig samarbeid: ved en konsernstruktur, et fullt fusjonert selskap eller et delvis fusjonert selskap (fisjonsfusjon). Vi legger til grunn at et rent avtalebasert samarbeid kan være problematisk i forhold til konkurranselovgivningen, og vil i det følgende se på mulige selskapsrettslige samarbeidsformer. Vi ser for oss at følgende forhold vil være av betydning: En kort beskrivelse av alternative selskapsstrukturer med en kortfattet beskrivelse av prosessen med å etablere de selskapsrettslige selskapsstrukturene. Beskrivelse av grunnlaget og prinsipper for fastsetting av bytteforhold og eierstruktur i et fremtidig selskapsrettslig samarbeid. Beskrivelse av hvilke konsekvenser et selskapsrettslig samarbeid vil kunne ha for eierstruktur og forholdet til aksjonærene og hvordan en «ønsket fremtidig eierstruktur» kan nås. Analyse og vurdering av mulighetene for og eventuelle konsekvenser for virksomheten og for aksjonærene av en «delvis fusjon» av virksomhetene. Vurdering av fremtidig aksjonærforhold og eierstruktur i et fusjonert selskap. Vi antar at det vil være nødvendig å se på forholdet mellom Velleansattes Stiftelse og Velle Utvikling AS, og hvordan dette forholdet bør være i et fusjonert selskap. Overordnet vurdering av innholdet i vedtekter og formålsbestemmelser i et fusjonert selskap. Side 2

3 Dagens eierforhold og selskapsstruktur Velle-ansattes stiftelse Foretak og foreninger Larvik kommune 100 % Horten kommune 100 % 32,8 % 28,3 % Kommuner ifokus AS JobbIntro AS 38,9 % 20 % 100 % Velle Utvikling AS Damsgården AS ivekst AS Side 3

4 Eierforhold i Velle Utvikling AS Aksjonærer Andel Aksjonærer Andel Velleansattes stiftelse 32,5 Lions Club Tønsberg 1,0 Tønsberg kommune 20,0 Rolf Rygg 1,0 Nøtterøy kommune 10,0 Tønsberg Rotaryklubb 1,0 H.Henriksens AS 6,0 Edda Vestfold AS 1,0 Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk AS 4,5 Vestfold Flatbrødfabrikk 1,0 Diverse lokallag i Vestfold 3,0 Egne aksjer 1,0 Re kommune 3,0 Den norske Bank 0,5 Ringnes 2,5 Sem Rotaryklubb 0,5 SCA Hygiene Products AS 2,5 Tønsberg Røde Kors 0,5 Stokke kommune 2,5 Sum 100,0 Tjøme kommune 2,0 Lindholmveien Holding AS 1,0 Stiftelsen 32,8 % Vinghøg AS 1,0 Kommuner 38,9 % Andebu kommune 1,0 Lag og foreninger 6,1 % Gilde VBT BA 1,0 Bedrifter 22,2 % Side 4

5 Forutsetninger og begrensninger i vedtektene Velle Utvikling AS 1 Selskapet [ ] har til formål å drive yrkesrettet attføring med arbeidsplassen som læringsarena. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke formålet og fremtidig drift. 12 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsmyndighetene nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede. Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse. Jobbintro AS 2 Selskapets formål er å fremskaffe, organisere og tilrettelegge arbeidsoppdrag, utvikle og arrangere kompetansefremmende tiltak, for attføring av arbeidssøkende og yrkeshemmede. 5 [ ] Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. 10 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsmyndighetene nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede. Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse. ifokus AS 2 Selskapets formål er å være godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. 9 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal - i samråd med og etter godkjenning av relevant offentlig organ - nyttes ved tiltak til beste for arbeidssøkere med yrkeshemming. Side 5

6 Forutsetninger og begrensninger i vedtektene Velle-ansattes stiftelse 2 Stiftelsen har til formål å erverve aksjer i Velle Utvikling AS og gjennom deltakelse i de styrende organer i Velle Utvikling AS ivareta de ansattes interesser. 3 Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer fra Velle Utvikling A mekaniske, ett medlem fra hver barnehage og et medlem fra grafisk avdeling. Barnehagens og grafisk avdelings medlem velges internt. 4 Styret velges for 2 år av gangen på årsmøtet som består av Alle ansatte på Velle Utvikling AS med unntak av daglig leder og hans stedfortreder. Yrkesvalghemmede arbeidstakere som er ansatt i Velle Utvikling AS har stemmerett og er valgbare til styret. Oppsummering Alle selskapene vil ha samme form for begrensning ; dvs at Overskudd skal forbli i bedriften; dvs at det ikke kan betales utbytte til aksjonærene Ved eventuell avvikling av bedriftene, skal egenkapitalen (hele nettoformuen) nyttes til tiltak for yrkeshemmede. Det innebærer at aksjonærene ikke eier noen verdier og ikke har noen tilgang til noen del av kapitalen i selskapene, heller ikke eventuelle merverdier i eiendomsmassen. Alle selskapene er unntatt beskatning, da de ikke har erverv til formål. Side 6

7 1. Konsernstruktur med Holdingselskap Velle-ansattes stiftelse Foretak og foreninger Andre kommuner Larvik kommune Horten kommune Nytt Holdingselskap AS 100 % 100 % 100 % Velle Utvikling AS ifokus AS JobbIntro AS 20 % 100 % Damsgården AS ivekst AS Side 7

8 Etablering av holdingselskap/konsern Holdingselskapet stiftes ved at alle aksjonærene skyter inn sine aksjer i de tre eksisterende selskapene som kapitalinnskudd (tingsinnskudd). For at modellen skal bli helt «ren» forutsetter dette at alle aksjonærene er enig, da alle må «bytte ut» sine aksjer i hvert av selskapene med aksjer i det nye holdingselskapet. Dette er den «minst inngripende» modellen, i og med at alle selskapene videreføres uendret. Utfordringen blir å organisere en felles konsernledelse, koordinert med ledelsen av hvert av de enkelte datterselskapet. Dersom selskapene og aksjonærene ønsker det, kan man lett gjennomføre en mor-/datterfusjon senere, hvor datterselskapene alle eller noen fusjoneres inn i det nye holdingselskapet. Aksjeoverdragelsen er i utgangspunktet skattepliktig, men transaksjonen vil ikke utløse skatt for noen av aksjonærene av følgende årsaker: For kommuner og aksjeselskaper (som aksjonærer) er en slik overdragelse uproblematisk da de er omfattet av fritaksmetoden. For foreningene og stiftelsen er en slik overdragelse også uproblematisk, da de ikke er skattepliktige virksomheter. Aksjene har uansett ikke noen økonomisk verdi for aksjonærene, da de ikke har rett til utbytte eller vederlag ifm innløsning av aksjer. Side 8

9 Etablering av holdingselskap Spørsmålet blir hvordan et slikt tingsinnskudd skal regnskapsføres og hvilke verdier som skal legges til grunn for de selskapsrettslige beslutningene. Aksjeinnskudd (tingsinnskudd) skal skje til virkelig verdi med mindre det følger av regnskapsloven at bokførte verdier skal legges til grunn (kontinuitetsgjennomskjæring). Bokførte verdier skal som hovedregel legges til grunn for kapitalinnskudd ved omorganisering av (i) virksomhet under (ii) felles kontroll. Når aksjer i hele aksjeselskap skytes inn som aksjeinnskudd må det være å anse som innskudd av virksomhet (datterselskaper). Når flere, uavhengige aksjonærer skyter inn sine aksjer, vil dette ikke være en omorganisering av virksomhet under felles kontroll eller med identisk eierforhold; det vil være en sammenslutning av tidligere uavhengige selskaper med egne aksjonærer. Konsekvensen blir da at kapitalinnskuddet (aksjene) skal bokføres til «virkelig verdi», dvs at det må gjennomføres en verdivurdering. For selskapene og for et nytt holdingselskap er det åpenbart at virksomhetene har en «verdi». For aksjonærene har aksjene ingen økonomisk verdi. Bytteforholdet, som bestemmer hvor mange aksjer hver aksjonær får i det nye holdingselskapet, vil da ikke kunne reflektere aksjonærenes relative økonomiske verdier. Det blir da opp til partene (aksjonærene) å bli enige om eierforholdene i det nye holdingselskapet. Det vil være lite hensiktsmessig at bytteforholdet bygger på «virkelige verdier», selv om disse verdiene er beregnet. Aksjonærene kan bli enige om en annen fordeling, dersom de finner det hensiktsmessig, men det mest hensiktsmessig grunnlaget er nok innskutt aksjekapital. Side 9

10 1.2 Alternativ konsernstruktur Velle-ansattes stiftelse Foretak og foreninger Andre kommuner Larvik kommune Horten kommune Dersom det blir «vanskelig» å få alle aksjonærene i Velle Utvikling til å stemme for å etablere et nytt holdingselskap, kan konsernet etableres ved at Velle Utvikling AS er morselskapet. Det innebærer at Larvik kommune og Horten kommune overdrar sine aksjer i ifokus AS og JobbInntro AS som kapitalinnskudd i Velle Utvikling AS mot å få aksjer i Velle Utvikling AS. Dette er en beslutning som krever 2/3 flertall (ikke enstemmighet) i generalforsamlingen i Velle Utvikling AS. Damsgården AS Velle Utvikling AS ifokus AS 20 % 100 % 100 % ivekst AS 100 % JobbIntro AS Etter at et slikt konsern er etablert, kan mor-/datterfusjon besluttes, slik at de tre selskapene Velle Utvikling AS, ifokus AS og JobbIntro AS blir ett selskap. Selskapsrettslig krever en slik beslutning bare vedtak i styrene i hvert av de tre selskapene; aksjonærene skal bare informeres før styrene beslutter fusjonen. Side 10

11 2. Selskapsstruktur ved fusjon Velle-ansattes stiftelse Foretak og foreninger Andre kommuner Larvik kommune Horten kommune Velle Utvikling AS ifokus AS Fusjonert AS JobbIntro AS 20 % 100 % Damsgården AS ivekst AS Side 11

12 Beslutning om og gjennomføring av fusjon Fusjon gjennomføres enten ved at alle de tre selskapene fusjoneres inn i et nytt selskap, eller ved at to av selskapene fusjoneres inn i det tredje, og hvor aksjonærene i de overdragende selskapene får aksjer i overtakende selskap som vederlag, hvor antall nye aksjer som utstedes i overtakende selskap er bestemt av «bytteforholdet» ved fusjonen. Fusjon besluttes ved at styrene i hvert av de tre selskapene vedtar en fusjonsplan (avtale om fusjon) som deretter må godkjennes med 2 / 3 flertall - i generalforsamlingen i hvert av selskapene. Det vil si at en minoritet på 1 / 3 av aksjonærene i ett selskap kan motsette seg en fusjon. Ved iverksettingen overtar overtakende selskap alle eiendeler, rettigheter, forpliktelser alle ansatte i de overdragende selskapene. Ved en fusjon opphører de overdragende selskapene å eksistere som egne rettssubjekter; det vil si at alle ansatte må overføres til det overtakende selskapet (virksomhetsoverdragelse); Aksjeloven har egne regler om informasjon til ansattes tillitsvalgte. alle eiendeler overføres til det overtakende selskapet Hjemmel til eiendommer overskjørtets uten dokumentavgift Registrerte kjøretøy overføres uten omregistreringsavgift Långivere må kontaktes med sikte på godkjennelse av ny debitor Alle avtalemotparter må kontaktes med sikte på at de aktuelle avtalene overdras til et nytt selskap ved fusjonen Fusjon kan først iverksettes etter utløpet av et kreditorvarsel på 6 uker etter at beslutning om fusjon er kunngjort av Foretaksregisteret. Side 12

13 3. Selskapsstruktur ved fisjonsfusjon Velle-ansattes stiftelse Foretak og foreninger Andre kommuner Larvik kommune Horten kommune Velle Utvikling AS ifokus AS JobbIntro AS Annen virksomhet Konkurranse Konkurranse Annen virksomhet Konkurranse Annen virksomhet Velle Utvikling ifokus JobbIntro Nytt felles AS (konkurranseutsatt virksomhet) 20 % 100 % Damsgården AS ivekst AS Side 13

14 Delvis fusjon (fisjonsfusjon) Selskapene vil i fremtiden drive både konkurranseutsatt virksomhet og annen lovhjemlet virksomhet. Kommunene kan vurdere det slik at bare den lovhjemlede virksomheten er en «kommunal» oppgave. Det kan da være aktuelt overføre den konkurranseutsatte virksomheten til ett felles(eid) selskap og beholde øvrig «kommunal» virksomhet og eiendommene i egne selskaper. Dette er en mer komplisert prosess, hvor styret i hvert av selskapene beslutter fisjon som generalforsamlingen må vedta med 2 / 3 flertall og hvor en definert del av hver av virksomhetene (den konkurranseutsatte virksomheten) overføres til et nytt selskap. Eiendommene (alle eller spesielt angitte eiendommer) blir da liggende igjen i overdragende selskap. Det må da inngås leieavtale mellom eiendomsselskapene og det fusjonerte driverselskapet. Som det framgår av vedtektene i alle selskapene har ikke aksjonærene mulighet til å ta ut utbytte eller få tilbakebetalt egenkapital. En fisjon er en kapitalnedsettelse (formelt sett) som må godkjennes av tilskuddsmyndighetene. Det er lite sannsynlig at tilskuddsmyndighetene vil akseptere en fisjon hvor verdien av eiendommene blir liggende igjen i et selskap som ikke driver attføringsvirksomhet. Hvis tilskuddsmyndighetene skulle godkjenne en slik fisjon vil de kunne stille som vilkår at tilsvarende regler (om utbytte/ egenkapital) skal gjelde for alle selskapene. Ellers ville man kunne risikere at aksjonærene kunne «tappe» selskapet. Dersom virksomheten skulle flyttes fra nåværende lokaler og disse vurderes solgt vil verdien av de solgte eiendommene fremdeles tilhøre arbeidsmarkedsbedriften og kan ikke tas ut som utbytte til aksjonærene. Side 14

15 Skille mellom konkurranseutsatt og ikke-konkurranseutsatt virksomhet Dersom enkelte arbeidsmarkedsttiltak konkurranseutsettes, vil også «private» virksomheter konkurrere om oppdragene. Slike private virksomheter vil ikke ha vedtektsbestemmelser som regulerer utbytteadgang mv, og det er ikke sannsynlig at myndighetene/kjøper vil stille vilkår om at privat leverandør av slike tjenester skal forplikte seg til å ikke utbetale utbytte. Det er ikke rimelig at «offentlige» foretak skal ha andre og strenger utbytteregler for slik konkurranseutsatt virksomhet. Dersom dagens arbeidsmarkedsbedrifter skulle etablere egne selskaper (som egne datterselskap) for å konkurrere med private selskaper om slike konkurranseutsatte oppdrag, er det rimelig at myndighetene stiller krav om at de «offentlige bedriftene» ikke kan krysssubsidiere mellom virksomhetene. Dersom konkurranseutsatt og ikke-konkurranseutsatt virksomhet drives i et konsern, kan det tenkes at myndighetene stiller krav til hvordan selve konsernet er organisert (konsernstrukturen). Det finnes tilsvarende bestemmelser i andre bransjer hvor det er konkurranseutsatt og ikke-konkurranseutsatt virksomhet, blant annet innen energiforsyningen. Eksempelvis stiller NVE følgende krav til organisering av nettvirksomhet (som ikke er konkurranseutsatt), ved tildeling av omsetningskonsesjon: Når konsesjonær inngår som et datterselskap i et konsern, kan morselskapet ikke drive nettvirksomhet, energiproduksjon eller omsetning av elektrisk energi. Morselskapet skal være et holdingselskap og virksomheten skal i hovedsak knytte seg til utøvelse av eierrollen. Ved kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsesjonær og andre selskap innenfor konsernet skal det foreligge skriftlige avtaler om betingelser, herunder prissetting, for slik vare- og tjenesteutveksling. [ ] Konsesjonæren må besitte den kompetansen som er nødvendig for å drive et selvstendig nettselskap. [ ] Tillatelsen forutsetter at konsesjonæren avstår fra selv å drive konkurranseutsatt virksomhet.[ ] Konsesjonær plikter å utarbeide rutiner for å overholde de til enhver tid gjeldende krav til nettselskapets nøytralitet. Rutinene skal kunne dokumenteres. Slik konsernstruktur kan da tenkes: Holdingselskap Konkurranseutsatt virksomhet Ikke-konkurranseutsatt virksomhet Side 15

16 4. Hva med de private aksjonærene og stiftelsen? Private aksjonærer Som det er redegjort før har aksjene ingen økonomisk verdi for aksjonærene heller ikke for de private aksjonærene. Det er svært vanlig at arbeidsmarkedsbedriftene har slike begrensninger i vedtektene. I tillegg bestemmer forskriftene om arbeidsrettede tiltak at bedrifter som leverer slike tjenester ikke kan utdele utbytte. Stiftelsen Aksjeposten har en «verdi» for stiftelsen (for de ansatte) i og med at de i praksis vil representere et «negativt flertall» i generalforsamlingen i Velle Utvikling AS (mer enn 1 / 3 av de stemmer som møter på generalforsamlingen), og således kunne blokkere beslutninger om vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, emisjoner, kapitalforhøyelser mv. Hovedspørsmålet blir om det er ønskelig at selskapet bare skal ha «kommunale/offentlige» aksjonærer, og hvis så hvordan man løser dette? De private aksjonærene kan overdra aksjene til kommunene til pålydende Selskapet kan «kjøpe» egne aksjer til pålydende. Deretter kan aksjene amortiseres. Selskapet kan beslutte å nedsette aksjekapitalen med innløsning av enkeltaksjer til pålydende. Det vil da løpe en 6 ukers varslingsfrist før nedsettelsen kan iverksettes. Det er spørsmål om stiftelsen kan overdra sine aksjer, ved å overdra aksjene til kommunene eller til selskapet? Da opphører stiftelsen å kunne etterleve formål og må avvikles. Det krever at styret beslutter det og at Stiftelsestilsynet samtykker i beslutningen. Dersom stiftelsen skulle motsette seg å «avhende» sine aksjer vil vedtektene uansett måtte endres dersom Velle Utvikling AS fusjoneres inn i et større selskap. Da vil det ikke være noen «Velle-ansatte» igjen, dvs det vil, etter noe tid, ikke være mulig å identifisere dem/skille dem ut fra øvrige ansatte. Side 16

17 5. Interkommunalt selskap (IKS) Dersom de private eierne (inklusive stiftelsen) utløses slik at kun kommunale aksjonærer gjenstår, kunne det tenkes å «omdanne» selskapene til ett felles interkommunalt selskap. Det finnes ingen selskapsrettslige regler for slik omdannelse; det vil innebære at dagens selskaper vil måtte avvikles og oppløses, og at de kommunale aksjonærene skyter inn hele «likvidasjonsutbyttet» som kapitalinnskudd i det nye selskapet. Det vil være en tung og omstendelig prosess, med mye formaliteter. I tillegg til grunnbokshjemmel til alle eiendommene måtte overføres til det nye IKS et med tilhørende dokumentavgift. Det vil være tilnærmet umulig å tenke seg at alle aksjonærene skulle overta sin forholdsmessige andel av likvidasjonsutbyttet (i form av eiendommer, driftsmidler, fordringer, gjeld og kontanter, får så å overføre dette som kapitalinnskudd i det nye IKS et. Det nye IKS et vil imidlertid ikke bli tillatt registrert i Foretaksregisteret før kapitalinnskuddet var overført, og det vil vanskelig kunne skje før etter at selskapet var stiftet og registrert. Et IKS kan bare eies av kommuner og styrets av et representantskap (eierorgan) og et styre (som er ansvarlig for forvaltning og kontroll). Kommunestyret er øverste eierorgan; det må godkjenne selskapsavtalen, vesentlige endringer i denne og velge sine medlemmer i representantskapet. Kommune har pro rata ansvar for selskapet gjeld, og låneopptak (inklusive lånerammen) må godkjennes av Fylkesmannen. Et IKS kan drive ordinær næringsvirksomhet, og vil som et utgangspunkt være skattepliktig og avlegge regnskap etter regnskapsloven. Kommuner Kommuner Kommuner Representantskap Styre Daglig leder Side 17

18 6. Oppsummering - anbefaling Dersom samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftene skal iverksettes i år, anbefaler vi at det etableres et holdingselskap ved at aksjene i de tre bedriftene skytes inn som aksjeinnskudd. Dersom det også er ønskelig at bedriftene fusjonerer til ett selskap, kan det gjøres etterpå gjennom en mor-/datterfusjon. Fusjonen kan gis virkning fra 1. januar 2015 også dersom den besluttes i 2014, etter at konsernet er etablert. Dersom det er ønskelig med fusjon, kan dét besluttes i 2014 med virkning fra 1. januar 2015, dersom det ikke er så viktig om det er en felleseid virksomhet i Regnskapsføringen av foretaksintegrasjonen kan bli litt ulik, avhengig av hvordan transaksjonen struktureres: Dersom det etableres et holdingselskap med en etterfølgende mor-/datterfusjon, vil virkelig verdi av alle selskapene bli regnskapsført i det fusjonerte selskapet. Dersom man går rett på en fusjon, vil fusjonsbalansen vise virkelig verdi av alle selskapene dersom man fusjonerer alle selskapene til et nystiftet selskap, eller virkelig verdi av to av selskapene dersom man fusjonerer med et av de eksisterende selskapene som overtakende selskap. Ingen av disse transaksjonene vil utløse skatt, verken for selskapene eller for aksjonærene. Før omstruktureringen (konserndannelse og/eller fusjon) bør man avklare forholdet til de private aksjonærene og til stiftelsen. De private aksjonærene (aksjeselskaper, lag og foreninger) bør overdra aksjene vederlagsfritt til selskapet Velle-ansattes stiftelsen bør også søke Stiftelsestilsynet om adgang til å overdra aksjene vederlagsfritt til det fusjonerte selskapet, for deretter å avvikle stiftelsen. Vi kan ikke se at det er hensiktsmessig å opprette et IKS som overtar denne virksomheten. Verken selskapet eller eierne vil oppnå fordeler mht. organisering, eierstyring, forvaltning eller drift i et IKS sammenlignet med et AS. Side 18

19 Vedlegg - Utdrag av forskriftene Arbeidsmarkedstiltak er regulert i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv av 12. november Forskriftene bestemmer at tiltaksarrangørene som hovedregel skal være organisert som aksjeselskap. Etter paragraf 10-3 i forskriftene (som gjelder attføringstiltak) skal virksomheten hvor tiltaket gjennomføres være organisert som et aksjeselskap med kommunal/ fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 1. Attføring skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet. 2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. 3. Det skal ikke utbetales utbytte. 4. En arbeidsmarkedsbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. Tiltaksplasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal minst utgjøre 50 prosent av samlet antall plasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift. Arbeids- og velferdsetaten kan gi dispensasjon fra dette kravet dersom det i en avgrenset periode ikke er mulig å oppfylle det. Paragraf 11-4 i forskriftene sier at for tiltaksarrangør for varlig tilrettelagt arbeid skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 1. Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet. 2. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. 3. Det skal ikke utbetales utbytte. 4. Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretnings-virksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. Side 19

20 Vedlegg - Forskriftsendring om attføringstiltak på anbud Attføringstiltak legges ut på anbud Regjeringen har nå vedtatt å slå sammen ulike attføringstiltak og legge de ut på anbud. - Vi er svært skuffet over at statsråd Robert Eriksson bare gjennomfører dette uten å lytte til høringsinstansene, sier direktør Johan-Martin Leikvoll. Attføringsbedriftene har fått beskjed fra Arbeids- og sosialdepartementet om at regjeringen nå har vedtatt forskriftsendring om avklarings- og oppfølgingstiltak. Dette innebærer at Arbeid med Bistand slås sammen med tiltaket Oppfølging og at avklaring i skjermet sektor slås sammen med tiltaket avklaring. Begge tiltakene skal anskaffes etter lov om offentlige anskaffelser. Forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar Et massivt flertall av høringsinstansene har vært negative til forslaget og ba regjeringen utsette dette til stortingsmeldingen som kommer før jul. Vi er skuffet over at statsråden ikke har lyttet til høringsinstansene. Vi frykter at dette går ut over tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne. Tilsvarende endringer i andre land har ført til at det er de sterkeste gruppene som blir prioritert, sier direktør Johan-Martin Leikvoll. Han legger til at Attføringsbedriftene nå vil gå i dialog med myndighetene for å sikre at personer med nedsatt arbeidsevne ikke får et dårligere tilbud. I forskriften åpnes det for overgangsordninger fram til 31. desember 2016 og følgende formuleringer er lagt inn: "Avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksarrangører om tiltakene arbeid med bistand og/eller avklaring i skjermet virksomhet, kan dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig forlenges inntil 31. desember 2016 etter de avtalevilkår som gjaldt før 1. januar Tiltaksarrangører som har inngått kontrakt med Arbeids- og velferdsetaten om levering av tiltakene avklaring og/eller oppfølging før 31. desember 2014, kan innenfor rammene av kontrakten gjennomføre tiltakene ut kontraktsperioden, dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig. Personer som deltar i avklaring, avklaring i skjermet virksomhet, oppfølging eller arbeid med bistand når denne forskriften trer i kraft, skal sikres et hensiktsmessig tilbud i tråd med utarbeidet plan for tiltaksdeltakeren." Side 20

21 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Del I. Alminnelige bestemmelser

Del I. Alminnelige bestemmelser Forskrift om arbeidsrettede tiltak 17. juli 2008 Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål Del I. Alminnelige bestemmelser Hovedformålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 5. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 62/15 Behandling: Etter spørsmål og diskusjon om pkt 2.1 og 2.5

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 61/15 Behandling: Før behandlingen orienterte næringssjef Per Velde om saken. Sæbø (FrP) viste

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( ) Besl. O. nr. 125 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 125 Jf. Innst. O. nr. 102 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 75 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Fusjon ved opptak. Hurtigguider - prosess Sist redigert Olav Fr. Perland Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Fusjon ved opptak. Hurtigguider - prosess Sist redigert Olav Fr. Perland Partner i advokatfirmaet Wiersholm Fusjon ved opptak Hurtigguider - prosess Sist redigert 22.10.2008 Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen av en opptaksfusjon, inkludert steg for steg beskrivelse, dokumentmaler, lenker

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Fisjon Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (November 2000, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, mars 2004 og november 2006) Sammendrag inndeles i ren fisjon, som innebærer at det opprettes nye selskaper

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Negativ egenkapital ved fusjon

Negativ egenkapital ved fusjon Negativ egenkapital ved fusjon I denne artikkelen vil vi søke å klarlegge betydningen av negativ egenkapital ved ulike fusjonsformer og vurdere nærmere om negativ egenkapital er til hinder for å gjennomføre

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler

Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank. Torsdag 17. desember 2009 kl i Ringerikes Sparebanks lokaler Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune,

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer