1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2"

Transkript

1 1 VEDLEGG 1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven Utdrag fra referanser til tidligere arbeid de siste årene relatert til særattestasjoner Spørreundersøkelse aksjeselskap Kartlegging populasjon aksjeselskap Aksjelovens informasjonskrav og opplysningsbehov Beregning av administrative kostnader for aksjelovens særattestasjoner Vedlegg nr. 2 - Oversikt tilskuddsordninger med særattestasjonskrav Vedlegg nr. 3 Referat fra workshop 8. september

2 2 1 VEDLEGG NR. 1 - SÆRATTESTASJONSKRAV KNYTTET TIL AKSJELOVEN I vedlegg nr. 1 har vi samlet diverse informasjon knyttet til særattestasjonskrav utledet av aksjeloven. 1.1 UTDRAG FRA REFERANSER TIL TIDLIGERE ARBEID DE SISTE ÅRENE RELATERT TIL SÆRATTESTASJONER NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak 1 Fra sammendraget: Utvalget går inn for å videreføre aksjelovgivningens regler om særattestasjoner, herunder de aksjeselskapsrettslige attestasjonsreglene, selv om det skulle bli innført unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Et mindretall i utvalget mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene. Det faller etter mindretallets oppfatning utenfor utvalgets mandat å gå inn på en slik vurdering. Etter mindretallets oppfatning bør en slik vurdering foretas i forbindelse med en bred, kritisk gjennomgang av gjeldende aksjeselskaps- og regnskapslovgivning med sikte på regelforenkling og kostnadsreduksjonen for små aksjeselskaper. For så vidt gjelder andre særattestasjoner foreslår utvalget at dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, bør alle relevante myndigheter og faginstanser foreta en kritisk gjennomgang av slike særattestasjoner på sine ansvarsområder, med henblikk på å vurdere om de fortsatt er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av en slik lovendring. Utdrag fra kapittel Særattestasjonenes betydning for vurderingen av revisjonsplikten for små aksjeselskaper: Ved den nærmere vurderingen av særattestasjonenes betydning for revisjonsplikten for små aksjeselskaper bør det etter utvalgets oppfatning skilles mellom særattestasjonskrav etter aksjeselskapslovgivningen og andre særattestasjonskrav. For noen krav hvor det ikke er en forutsetning at bekreftende revisor har reviderte selskapets regnskaper, må det etter utvalgets oppfatning antas at kostnadene med å innhente bekreftelsen vil være høyere dersom selskapets regnskaper ikke er revidert enn om regnskapene er revidert. For andre krav, så som bekreftelse av innbetaling av aksjekapital med kontanter ved stiftelse eller kapitalutvidelse, er det derimot normalt uten betydning om bekreftende revisor har foretatt revisjon. Etter at selskapet er stiftet kan det bli krav om aksjeselskapsrettslige særattestasjoner ved kapitalforhøyelse, andre disposisjoner over selskapets kapital samt fusjon og fisjon. For mange små selskaper må slike disposisjoner antas å forekomme sjelden eller aldri før selskapet avvikles. For selskaper hvor slike disposisjoner forekommer fra tid til annen, vil opprettholdelse av attestasjonskravene kunne føre til at selskapet ikke oppnår den besparelse unntak fra revisjonsplikten ellers ville gi. Et samlet utvalg mener at slike krav om særattestasjoner bør opprettholdes selv om revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper. Etter utvalgets flertalls syn må det her legges avgjørende vekt på det interessevern aksjeselskapsrettslige kapitalregler og de aktuelle særattestasjonene er ment å gi, og da først og fremst vern for kreditorenes dekningsinteresse. Den 1

3 3 praktiske realiteten i en eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper vil da gjerne være at det bare er små selskaper som sjelden eller aldri foretar disposisjoner vedrørende selskapets kapital etter stiftelsen (utenom kapitalforhøyelse med innskudd av kontanter, hvor attestasjon som foran nevnt enkelt kan gis uavhengig av om selskapets regnskaper revideres), som kan benytte seg av fritaket, ettersom andre selskaper gjerne vil finne at det er lite eller intet å spare på å benytte seg av fritaket. Etter utvalgets syn bør ikke reglene om særattestasjoner etter aksjeselskapslovgivningen tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det bør gjøres unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Øvrige krav om særattestasjoner knytter seg overveiende til offentlige støtteordninger samt ulike særavgifter. Attestasjonskravene knyttet til offentlige støtteordninger gjelder ulike former for virksomhet med tilknytning til blant annet primærnæringene, matproduksjon, kulturaktiviteter og undervisning. Kravene kan betraktes som en del av den offentlige kontroll med utbetaling av støtte og således anses som en del av transaksjonskostnadene knyttet til støtteordningen. Utdrag fra Andre virkemidler som kan kompensere for bortfall av revisjonsplikten Autoriserte regnskapsføreres kompetanse kan tenkes utnyttet i større grad enn i dag, for eksempel ved at skattemyndighetene eller andre myndigheter som mottar særattestasjoner, godtar attestasjon fra autoriserte regnskapsførere på linje med attestasjon fra revisor. Dette forutsetter nærmere vurdering av attestasjonens formål og den kompetanse man mener den attesterende bør ha. Utdrag fra Kapittel 10 - Hvilke konsekvenser bør eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper få for særattestasjonskrav: I kapittel la imidlertid utvalget til grunn at slike krav om særattestasjoner bør opprettholdes selv om revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper. Utvalget legger avgjørende vekt på det interessevern aksjeselskapsrettslige kapitalregler og de aktuelle særattestasjonene er ment å gi, og da først og fremst vern for kreditorenes dekningsinteresse. Utvalget tilrår således at de aksjerettslige særattestasjonsreglene videreføres selv om revisjonsplikten for små aksjeselskaper skulle oppheves. Et mindretall i utvalget, medlemmene Harto, Riise og Sørhøy, mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene. En slik vurdering bør etter mindretallets oppfatning foretas i forbindelse med en bred, kritisk gjennomgang av gjeldende aksjeselskaps- og regnskapslovgivning med sikte på regelforenkling og kostnadsreduksjonen for mindre næringsvirksomhet. Utvalget vil anbefale at dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, bør alle relevante myndigheter og faginstanser foreta en kritisk gjennomgang av særattestasjonene på sine ansvarsområder, med henblikk på å vurdere om de fortsatt er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av en slik lovendring. Utvalget ser ikke bort fra at særattestasjoner i en del tilfeller kan være blitt pålagt ut fra en vurdering hvor det er lagt vesentlig vekt på at kostnadene for en stor del av de attestasjonspliktige med å innhente attestasjonen, er liten når attestasjonen kan bygge på allerede utført finansiell revisjon. Dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, vil særattestasjoner i fortsettelsen ikke kunne baseres på en slik vurdering. Utvalget vil tilføye at det i slike vurderinger av om særattestasjoner bør videreføres og i tilfelle på hvilken måte, også bør tas stilling hvilken kompetanse den attesterende bør ha, herunder om den

4 4 attesterende bør være uavhengig av foretaket attestasjonen gjelder. Ettersom en stor del av aksjeselskapene med driftsinntekter under fem millioner kroner bruker autorisert regnskapsfører, bør det blant annet vurderes om attestasjonen dersom attestasjonsordningen for øvrig anses å burde videreføres kan gis av en autorisert regnskapsfører. PROP 51L, Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) 2 Utdrag: Lovforslaget innebærer at aksjeselskaper med driftsinntekter under fem millioner kroner får anledning til å fravelge revisjonsplikten såfremt de heller ikke har en balansesum som overstiger 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn ti årsverk. Forslaget vil derfor i utgangspunktet innebære administrative og økonomiske lettelser for små selskaper. Basert på regnskapstall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for departementet for regnskapsåret 2008 er det maksimalt ikke-finansielle aksjeselskaper som vil kunne benytte seg av revisjonsfritaket. Dette er om lag 68 pst. av alle aksjeselskaper som inngår i statistikken. Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 millioner kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet kroner. Dette er et noe mer forsiktig anslag enn utvalget, som har lagt til grunn et revisjonshonorar på for de minste selskapene. Selskap som fravelger revisjon vil dermed kunne spare et beløp i denne størrelsesordenen i revisjonshonorar. Den faktiske reduksjonen i selskapenes kostnader må imidlertid justeres for selskapenes interne kostnader som følge av revisjonsplikt og for selskapenes egennytte av revisjon. I den grad selskaper som har adgang til det ikke velger å få regnskapene revidert, vil det kunne bli behov for økt kontrollinnsats fra brukere av regnskapet, inkludert offentlige myndigheter. Det kan ikke utelukkes at et revisjonsfritak for de minste aksjeselskapene vil kunne ha konsekvenser for skatteprovenyet, både som følge av økt fare for skatteunndragelse, men også som følge av redusert kvalitet på regnskapene. Departementet legger til grunn at et revisjonsfritak i praksis vil fases gradvis inn over noen år. Skattemyndighetene vil derfor ha anledning til å tilpasse sin kontrollvirksomhet i tråd med det nye regimet. Departementet tar sikte på at den forespeilede evalueringen av revisjonsfritaket også vil søke å vurdere eventuelle proveny- og kontrollbehovseffekter. Justisdepartementet er enig med utvalget i at revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes uten endringer, selv om revisjonsplikten for små aksjeselskaper oppheves. Også Kunnskapsdepartementet er enig i at særattestasjonskrav som ikke gjelder attestasjoner av næringsoppgave og kontrolloppstilling, kan videreføres ved et unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskap. Den norske Revisorforening (DnR) mener at dersom kravet til attestering til skatte- og avgiftsmyndighetene opprettholdes så vil dette innebære tilnærmet like mye arbeid som ved full html?id=628867

5 5 revisjonsplikt og at det dermed ikke vil være grunnlag for å opprettholde slik attestasjonsplikt dersom formålet er å spare kostnader for selskapene. Når det gjelder de øvrige attestasjonskravene slutter departementet seg til utvalgets vurdering, som i høringen støttes av Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet, av at revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes uten endringer selv om det eventuelt gjøres endringer i revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Innst. 235 L innstilling til stortinget fra finanskomiteen 3 Utdrag og fragmenter: «Krav om revisjon bidrar på den annen side til å styrke skattekontrollen og forebygger og bidrar til bekjempelse av økonomisk kriminalitet» «Tall fra Statistisk sentralbyrå fra næringsoppgaver til skattemyndighetene for regnskapsåret 2008 tilsier at av totalt ikke-finansielle aksjeselskaper har en omsetning på under 5 mill. kroner. Revisjonspliktutvalget antar at slike selskaper betaler i størrelsesordenen kroner årlig i revisjonshonorar.» «Vurderingen av revisjonsplikt henger nødvendig sammen med og påvirkes av den oppfatning en har av nytten av den gjeldende lovfestede revisjon. Det legges til grunn at revisjon av et foretak gir en økt sikkerhet for at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter. Revisjon antas dermed å gi økt sannsynlighet for at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Ved vurderingen av revisjonspliktens utstrekning må slike nyttebetraktninger relateres til de ulike brukere av revisjon og deres behov for den verdi revisjonen innebærer. Det må videre sees hen til kostnadene ved revisjon samt alternative tiltak som kan være egnet til i større eller mindre grad å ivareta det formål som revisjon i dag ivaretar.» «Utvalget foreslår videre at det ved eventuell innføring av unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper innføres et minoritetsvern for aksjeeiere, ved at aksjeeiere som representerer minst en tidel av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamling skal kunne kreve at selskapet skal ha revisor. «Flere av høringsinstansene legger vesentlig vekt på hensynet til forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet og revisors betydning for skattekontrollen. Videre nevnes hensynet til kreditorer, eiere og ansatte samt sammenhengen med øvrig relevant lovgivning. Det er også en generell oppfatning om at nytten ved revisjonsplikt veier opp for kostnaden som påføres de små aksjeselskapene.» «Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 mill. kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet kroner. Dette er et noe mer forsiktig 3 https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /?lvl=0

6 6 anslag enn utvalget, som har lagt til grunn et revisjonshonorar på for de minste selskapene. Selskap som fravelger revisjon vil dermed kunne spare et beløp i denne størrelsesordenen i revisjonshonorar. Den faktiske reduksjonen i selskapenes kostnader må imidlertid justeres for selskapenes interne kostnader som følge av revisjonsplikt og for selskapenes egennytte av revisjon.» FRA NÆRINGSKOMITEENS INNSTILLING INNSTILLING 51.S 4 Revisjon, rekneskap og bokføring Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti, viser til brevet frå nærings- og handelsministeren der det mellan anna er vist til relevante vedtak i Stortinget. Ein viser vidare til at det etter at brevet frå nærings- og handelsministeren blei sendt, er gjort vedtak i Stortinget om bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eigedomsmeklingsloven m.m., jf. Innst. 378 L ( ) (Prop. 107 L ( )). Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til svarbrev fra Nærings- og handelsdepartementet, datert 22. mai 2012, og registrerer departementets vurdering av forslagene som omhandler revisjon, regnskap og bokføring. Disse medlemmer mener forslagene har vært tilstrekkelig vurdert og utredet av utvalg allerede og mener departementet (regjeringen) bør vise en langt mer offensiv holdning dersom man skal ha håp om å nå forenklingsmålet innen SPØRREUNDERSØKELSE AKSJESELSKAP 2014 For å kunne få en best mulig oversikt over kostnadskomponentene relatert til aksjelovens særattestasjoner gjennomførte prosjektgruppen en elektronisk spørreundersøkelse i Kartlegging av transaksjonskostnader. Som diskutert i rapporten har vi tilgang til kostnadselementene fra kartleggingen, imidlertid er tallmaterialet delvis foreldet, samt at aksjeloven er revidert i flere runder etter at kartleggingen ble gjennomført. 2. Prosjektet ønsket forslag til forenkling fra foretakene selv. Spørreundersøkelsen ble rettet mot foretak som i 2013 hadde gjennomført en aksjelovtransaksjon av typene: stiftelse, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon, og avvikling. (Meldepliktige Avtaler via 3-8 i aksjeloven ble ikke med i spørreundersøkelsen) Hver spørreundersøkelse ble lagt inn med en tekst som knyttet spørreskjemaet opp mot transaksjonen, som f.eks. ved kapitalnedsettelse: Eksempel på spørreskjemaet: 4 https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /

7 7 Emnefeltet: Kan du bidra til forenkling? Forenklingsseksjonen ved Brønnøysundregistrene har som mål å redusere det offentlige skjemaveldet for næringslivet. Vi kartlegger for tiden alle særattestasjoner, der revisor må bekrefte opplysninger ved enkelte rapporteringskrav. I forbindelse med dette ønsker vi å stille deg noen spørsmål som vi ønsker å belyse i denne kartleggingen. Virksomheten din har gjennomført en kapitalnedsettelse i Spørsmålene vi ønsker å få svar på er hvor mye tid og direkte kostnader som har gått med for å få gjennomført dette. Har dere også forslag til forenkling på dette området, så er det et fritekstfelt for dette. (Videre ble hver transaksjonsgruppe splittet i to: en gruppe som har fast revisor og med en gruppe som har fravalgt revisor.) Avgivergruppene ble eksportert fra Foretaksregisteret. Gruppene ble i tillegg til transaksjonstype også delt inn i foretak som har fast revisor, og foretak som har fravalgt revisor. Prosjektgruppen sendte ut en digital spørreundersøkelse til ca foretak i slutten av juni 2014, med siste påminnelse i slutten av august Vi fikk totalt 198 tilbakemeldinger fra foretakene. Dette er en svarprosent på 4,4 %. For å kunne definere svarene i en formell statistisk sammenheng er svarprosenten og svarutvalget for lavt. I et såpass begrenset utvalg vil variansene og tilfeldighetene være betydelige. Vi har allikevel valgt å bruke deler av svarene fra brukerundersøkelsen, men med sterke forbehold om at dette IKKE gir noen form for statistisk holdbarhet. Brønnøysundregistrene jobber kontinuerlig med forbedring av dialogen med brukerne. Vi ser imidlertid at denne spørreundersøkelsen ikke oppnådde en tilfredsstillende målsetning i forhold til svarprosent. Dette kan ha flere årsaker som bl.a. tidspunkt (sommer), historiske sammenhenger (transaksjonene ble gjennomført i 2013), relevans og motivasjon (er brukere som har avviklet et selskap motivert til å svare på en brukerundersøkelse om temaet?), brukerundersøkelsestretthet (kontinuerlige spørreundersøkelser fra både forvaltning og næringsliv). 1.3 KARTLEGGING POPULASJON AKSJESELSKAP Neste steg i kartleggingen av de administrative kostnadene for næringslivet er å finne populasjonen for hver transaksjonsgruppe. BR forvalter enhetsregisteret og foretaksregisteret som kan anvendes for å finne populasjon. Det ble kjørt et data uttrekk for perioden med antall transaksjoner i henhold til kategoriseringen som nevnt tidligere. I tillegg til antall transaksjoner måtte prosjektgruppen også velge en segmentering av aksjeselskapene. Vi hadde to alternativer:

8 8 a) Segmentere i forhold til kartleggingen, dvs. å definere «mikroselskap» som foretak med mindre enn 5 ansatte, og «makroselskaper» med mer enn 4 ansatte. b) Segmentere i forhold til terskelverdiene for fravalg av revisor Prosjektgruppen valgte å segmentere i forhold til alternativ a, for dermed å kunne sammenligne populasjon og segmenter med kartleggingen. Prosjektet valgte å identifisere to populasjonssegmenter i datauttrekket: 1. Mikroselskaper Foretak med 0 til 4 ansatte. Segmenttypen ble valgt med bakgrunn i at kartleggingen (standardkostmodellen) opererer med samme segmenttype, og at derfor er sammenheng mellom populasjonsbegrepet i kartleggingen, og kartleggingen prosjektet gjennomførte. (Vi kunne valgt å fokusere på en segmentering i henhold til fravalg av revisor, men for et best mulig sammenligningsgrunnlag valgte vi segmentdefinisjonen fra kartleggingen) 2. Makroselskaper Foretak med flere enn 4 ansatte Videre premisser for uttrekket som ble gjennomført og hentet fra enhetsregisteret/foretaksregisteret: Uttrekket skal ha antall hendelser per år som basis for populasjon (antall) knyttet til selskap (AS) Uttrekket skal splittes i to grupper for hver hendelse der tilknyttet(e) selskap er mikroselskap (0-4) ansatte, eller makroselskap (5 eller flere ansatte). Hvis det ikke er registrert antall ansatte i selskapet legges selskapet i mikrosegmentet. a. Antall ansatte er per Uttrekket skal også ha med antall hendelser der det har vært selskaper som har valgt bort revisjon. Ved fusjon og fisjon skal dette telles hvis kun ett selskap som deltaker i hendelsen har valgt fravalg av revisjon. Uttrekket må inneholde data fra og med 2008 til og med 2013 Overordnet splitt av type hendelser (hjemmel grupper) i uttrekket: - Fisjon o o o - Fusjon o o o I fisjons prosesser er det flere selskaper som deltar, fisjonshendelsen skal telles kun en gang, uavhengig av hvor mange selskaper som har deltatt i fisjonsprosessen. Fisjon hendelsen skal kun telles der det er minst ett aksjeselskap med i hendelsen Hvis det er både mikro- og makro-selskap med i fisjonsprosessen, knyttes hendelsen til segmentet makro I fusjons prosesser er det flere selskaper som deltar, fusjonshendelsen skal telles kun en gang, uavhengig av hvor mange selskaper som har deltatt i fusjonsprosessen. Fusjon hendelsen skal kun telles der det er minst ett aksjeselskap med i hendelsen Hvis det er både mikro- og makro-bedrifter involvert i fusjonsprosessen knyttes hendelsen til segmentet makro. - Kapitalforhøyelse o Antall hendelser - Kapitalnedsettelse o Antall hendelser - Stiftelse o Antall hendelser - Sletting o Antall hendelser

9 9 1.4 AKSJELOVENS INFORMASJONSKRAV OG OPPLYSNINGSBEHOV Vi har identifisert følgende informasjonskrav og opplysningsbehov i aksjeloven: Informasjonskrav fra aksjeloven hentet fra Delfi databasen: Lov Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Informasjonskrav 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i henhold til aksjeloven 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i henhold til aksjeloven Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Opplysningsbehov fra aksjeloven hentet fra Delfidatabasen: 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i Håndtering av informasjonskravet henhold til aksjeloven 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i Protokollens innhold henhold til aksjeloven 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Akjseeierbokens grunndata 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Håndtering av informasjonskravet Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Håndtering av informasjonskravet aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fusjonsplanens innhold - grunndata samt aksjeloven økonomiske data Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fusjonsrapport aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fisjonsplan - grunndata og øk. data, styrets aksjeloven plikter, Fisjonsrapport, Fisjonsredegjørelse(jfr. henvisninger til/fra fusjonsreglene) Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Håndtering av informasjonskravet henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Styreinstruks henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Varsler/innkalling om styrebehandling henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Styreprotokoll henhold til aksjeloven Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig Det skal oppgis antall aksjer og stemmerettigheter og vedlegges fullmakt til å stemme Vedlegg mht. beslutning om låneopptak.

10 10 innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Ordinære vedlegg av driftsmessig karakter Vedlegg vedr. omdanning fra AS til ASA. Håndtering av informasjonskravet Innholdet i generalforsamlingsinnkallingen Vedlegg mht. kapitalforhøyelse eller fondsemisjon. Ordinære vedlegg av økonomisk karakter Vedlegg mht. beslutning om kapitalnedsettelse. Underretning til aksjonærene Håndtering av informasjonskravet Informasjon til ansatte og bedriftsforsamling 1.5 BEREGNING AV ADMINISTRATIVE KOSTNADER FOR AKSJELOVENS SÆRATTESTASJONER Relevante registre i Brønnøysund BR forvalter og drifter i dag to registre som på ulike måter har informasjonsrelasjoner til aksjelovskartleggingen vi har gjennomført Oppgaveregisteret og dataregisteret fra NFD kartleggingen (Delfiregisteret). Oppgaveregisteret forvaltes og driftes på kontinuerlig basis, mens Delfiregisteret ikke har blitt oppdatert siden kartleggingen ( ) ble gjennomført. Eksterne kostnader ved særattestasjoner i aksjeloven fra delfiregisteret ( ) I kartleggingen som ble gjennomført i vil standardkostmodellen som ble brukt som rammeverk og metodikk skape sjablongverdier for hver transaksjonstype. Sjablongverdier i denne sammenhengen har klare svakheter i og med at selskapene har til dels svært ulike egenskaper og at transaksjonene er svært ulike i omfang, egenskap og kompleksitet. Sjablongverdier fra kartleggingen: Transaksjonstype Ekstern kostnad per særattestasjon (enhetskostnad)

11 11 Selskap stiftelse NOK 1500,- Kapitalforhøyelse NOK 4000,- Kapitalnedsettelse NOK 4000,- Fusjon NOK 5000,- Fisjon NOK 5000,- Avvikling NOK 5000,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4000,-* * Meldepliktige avtaler etter aksjelovens 3.8 var ikke med i kartleggingen fra , vi har derfor satt denne til samme sjablongverdi som kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse. Intern kostnad ved særattestasjoner i aksjeloven fra delfiregisteret ( ) Som tidligere nevnt er det ikke mulig å bryte ned internkostnaden ned på anvendt tid for tiden som omfatter delprosessen særattestasjon, men intern kostnaden er relatert til selve transaksjonen fra ende-til-ende. Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 1246,- Kapitalforhøyelse NOK 108,- Kapitalnedsettelse NOK 244,- Fusjon NOK 2438,- Fisjon NOK 8938,- Avvikling NOK 1138,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 244,-* * Meldepliktige avtaler etter aksjelovens 3-8 var ikke med i kartleggingen fra , vi har derfor satt denne til samme sjablongverdi som Kapitalnedsettelse. Intern timepris er satt til 325,- Ekstere og interne kostnader per transaksjonstype fra spørreundersøkelsen Som tidligere nevnt velger prosjektet å visualisere både ekstern kost og intern kost fra brukerundersøkelsen, men vi gjentar at tallene ikke har noen statistisk holdbarhet (på grunn av størrelsen på utvalget) i seg selv. Gjennomsnittlig eksterne transaksjonskostnader i 2013 for selskaper som IKKE (fravalgt) har fast revisor: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 3568,- Kapitalforhøyelse NOK 5857,- Kapitalnedsettelse NOK 5000,- Fusjon NOK 18916,- Fisjon NOK 11500,- Avvikling NOK 9400,-

12 12 Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 5000,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 5000,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig interne transaksjonskostnader i 2013 for selskaper som ikke (fravalgt) har fast revisor: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 650,- Kapitalforhøyelse NOK 1300,- Kapitalnedsettelse NOK 975,- Fusjon NOK 3575,- Fisjon NOK 13000,- Avvikling NOK 2600,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 975,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 975,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig eksterne kostnader i 2013 per transaksjonstype med selskaper som har fast revisor: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 4236,- Kapitalforhøyelse NOK 5250,- Kapitalnedsettelse NOK 4400,- Fusjon NOK 13208,- Fisjon NOK 8000,- Avvikling NOK 5857,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4400,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 4400,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig interne kostnader i 2013 per transaksjonstype med selskaper som har fast revisor: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 650,- Kapitalforhøyelse NOK 650,- Kapitalnedsettelse NOK 975,- Fusjon NOK 3250,- Fisjon NOK 13000,- Avvikling NOK 3250,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 975,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 975,- i spørreundersøkelses kontekst.

13 13 Kommentarer fra det norske revisorforbund til sjablongpriser og bruk av tallmateriale fra spørreundersøkelsen Prosjektet har gjennomført to prosjektmøter med Det norske revisorforbund (DNR), et i felleskap med andre organisasjoner og et bilateralt møte. DNR hadde bl.a. følgende kommentarer til prosjektets tilnærming til eksterne transaksjonskostnader: «Hvis tallgrunnlaget er veldig tynt, slik det ser ut nå, vil en slik rapport ha negativ verdi som grunnlag for en nærmere vurdering av de ulike kravene om å innhente revisorbekreftelse/ særattestasjon.» «Revisorforeningen anser at det ikke lar seg gjøre å tallfeste kostnader knyttet til særattestasjonskrav på en meningsfylt måte ut fra den gjennomførte questbacken. Det er da bedre å presentere resultatene fra kartleggingen fra 2008, som var basert på tall fra Disse kan suppleres med opplysninger om endringer siden den gang som kan antas å ha betydning» «På møtet stilte Revisorforeningen spørsmål om prosjektgruppen benytter standardkostnadsmodellen (SKM) til å beregne kostnader for næringslivet knyttet til særattestasjonskrav, og påpekte at den gjennomførte Questback ikke utgjør noen kartlegging iht SKM. SKM er bl.a. beskrevet i rapportene til Næringsdepartementet fra 2008 og Prosjektgruppen bekreftet at denne modellen vil bli benyttet i forhold til særattestasjonskrav i aksjeloven.» Rapportens fastsettelse av transaksjonskostnader Rapporten har brukt mye plass, tid og vært detaljert i diskusjonen relatert til aksjelovens transaksjonskostnader. Vi har ansett dette som viktig da små utslag i enhetskostnadene gir store utslag på de totale teoretiske og objektive administrative kostnadene for næringslivet. Som nevnt i rapporten er det lett å gi et ukorrekt bilde av situasjonen ved å bruke sjablongverdier og gjennomsnittsverdier på et lite utvalg av foretak. Revisorforeningen har som nevnt i forrige avsnitt nyttige innspill som sammenfaller med prosjektets metodikk og forbehold i denne sammenhengen. Når vi allikevel velger å anvende transaksjonskostnader i en totalsammenheng er det først og fremst for å belyse mulighetsrommet for forenkling på et grovt nivå, samt at dataunderlaget som er innsamlet er det eneste tallmaterialet tilgjengelig. Etter vurderinger har prosjektet kommet frem til følgende: 1. Eksterne transaksjonskostnader.

14 14 Fra sammendraget til NFD kartleggingen : «Det er gjennomført nærmere 200 intervjuer, gjennom personlige møter og over telefon, vedrørende de mest kostnadskrevende og administrativt belastende områdene. De resterende informasjonskravene er ekspertvurdert. Ekspertvurderingene gjøres på bakgrunn av informasjon fra offentlige myndigheter, virksomheter eller egne erfaringer enten gjennom eget virke eller gjennom tilsvarende prosjekter basert på samme metodiske tilnærming nasjonalt og internasjonalt.» Via spørreundersøkelse i 2014 mottok prosjektgruppen ca. 200 svar. Som vi ser er da antall avgivere fra og 2014 balansert. Vi velger derfor å sette kostnadene i et 2014 perspektiv til ett gjennomsnitt mellom undersøkelsen og 2014 spørreundersøkelsen. Videre velger vi å anvende transaksjonskostnadene fra spørreundersøkelsen der foretakene har fast revisor for å balansere ujevnheter i tallmaterialet mest mulig. Videre har vi tatt hensyn til prisutviklingen over tid. Vi har anvendt SSBs statistikk over prisutviklingen over regnskap og revisjon, samt den generelle konsumprisindeksen (se under i avsnitt 3) Eksterne transaksjonskostnader for 2013 blir da satt til: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 2967,- Kapitalforhøyelse NOK 4889,- Kapitalnedsettelse NOK 4464,- Fusjon NOK Fisjon NOK 6830,- Avvikling NOK 5759,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4464,-* * Meldepliktige Avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen og er heller ikke med kartleggingen, men er da satt skjønnsmessig til NOK 4464,-. 2. Interne transaksjonskostnader Prosjektet har valgt samme tilnærming til interne kostnader som for eksterne kostnader. Interne transaksjonskostnader for 2013 blir da satt til: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 1020,- Kapitalforhøyelse NOK 385,- Kapitalnedsettelse NOK 624,- Fusjon NOK 2985,- 5 vets%20administrative%20kostnader.pdf

15 15 Fisjon NOK 11487,- Avvikling NOK 2260,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 624,-* * Meldepliktige Avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen og er heller ikke med kartleggingen, men er da satt skjønnsmessig til NOK 624,-. Evaluering av populasjonsgrunnlaget og aksjeloven ved selskapstiftelse og kapitalforhøyelse Fra 1. januar 2012 kunne en finansinstitusjon bekrefte pengeinnskudd både ved stiftelse og kapitalforhøyelse. Frem til da måtte alltid revisor bekrefte innbetaling av aksjeinnskudd. Fra 1. juli 2013 kunne man ved stiftelse av AS slippe å utarbeide åpningsbalanse ved pengeinnskudd og få revisors bekreftelse av den. Frem til denne datoen måtte selskapene få en revisor til å bekrefte selv en enkel åpningsbalanse med kun en aksjekapital på NOK ,-, selv om en bank hadde bekreftet pengeinnbetaling av aksjeinnskuddet. Aksjeloven per i dag krever derfor ved stiftelse og kapitalforhøyelse kun revisorattestasjon ved tingsinnskudd. Antagelsen er at det er kun 10 % av populasjonen som gjennomfører disse transaksjonene med tingsinnskudd hvis foretaket har fravalgt revisjon. Analysen av datauttrekket fra foretaksregisteret viser at det er ca. 1/3 av aksjeselskapene som gjennomfører selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse som har fravalgt revisor for årsregnskap. Vi antar videre at selskap med fast revisor også velger å bruke revisor for selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse, uavhengig av at det er mulig å bruke en finansinstitusjon til dette oppdraget. Banker og finansinstitusjoner i Norge har ulik praksis når det gjelder bankgebyr ved bekreftelse av tingsinnskudd, og det er derfor utfordrende for prosjektet å presisere nivået på andel av populasjonen som har en eksternkostnad ved selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse. Vi har etter disse premissene valgt å legge hendelsespopulasjon på selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse til 70 % av totalen ved beregning av de administrative kostnadene for disse to hendelsene. Utvikling i antall hendelser (populasjon) Aksjelovens kapitaltransaksjoner Populasjonen (antall hendelser) er hentet via datauttrekk fra foretaksregisteret, og vi tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene eller i uttrekket. År Total Stiftelse Kapital Kapital Fisjon Fusjon Meldepliktige Avvikling antall forhøyelse nedsettelse Avtaler

16 Grafisk fremstilt: Fisjon Fusjon Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Meldepliktige avtaler Nyregistrering Sletting Noen betraktninger: - Nyregistreringer og kapitalforhøyelser er nesten symmetrisk - Den største andelen av særattestasjoner og kapitaltransaksjoner i aksjeloven er kapitalforhøyelser, nyregistreringer og avvikling Eksternkostnader med bruk av de ulike datakildene Oppsummert viser tabellen under de ulike eksternkostandene fra kartleggingen, og beregnet fra spørreundersøkelsen 2014: År Eksternkostnad ved kartleggingen Eksternkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Eksternkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor For å beregne eksternkostnadene med utgangspunkt i analysen har vi brukt SSBs prisindeks for regnskap og revisjon 6. Prisindeksen er da brukt til å justere enhetskostnaden frem i tid 6 https://ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/tpinaering

17 17 for hvert år fra På samme måte er enhetskostnadene basert på spørreundersøkelsen i 2014 justert etter prisindeksen tilbake i tid Selv om de to ulike datasettene har blitt justert for prisstigning fra er det store avvik i resultatene. Antagelsene om hvorfor det avvikene er så store kan være mange: Datautvalget for både kartleggingen og 2014 undersøkelsen er for lavt (ca. 200 respondenter), små utvalg kan gi store varianser Å anvende sjablongverdier er utfordrende relatert til aksjeselskapers ulikhet og egenskaper Fravalgsmuligheten av revisjon i 2011 har endret kostnadsnivået og markedsmekanismene Prisindeks justeringer gir ikke et riktig bilde av hvordan revisorkostnadene har utviklet seg fra 2008 til 2013 Revisors kontrollmekanismer, metoder og standarder har endret seg fra 2008 til 2013 Spørreundersøkelsens tallmateriale viser en vesentlig høyere eksternkostnad for foretak som ikke har fast revisor kontra de som har revisor, dette oppfatter prosjektet som naturlig, da revisor er nødt til å avstemme regnskapene før en eventuell attestasjon kan gjennomføres. Grafisk presentert: Kartlegging Foretak med revisor Foretak uten revisor Internkostnader ved bruk av de ulike datakildene År Internkostnad ved kartleggingen Internkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Internkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor For å beregne internkostnadene med utgangspunkt i 2014 spørreundersøkelsen har vi brukt SSBs konsumprisindeks 7. Konsumprisindeksen er da brukt til å justere enhetskostnadene tilbake i tid for årene På samme måte er tallmateriale fra spørreundersøkelsen i 2014 blitt justert etter prisindeksen tilbake i tid

18 18 Selv om de to ulike datasettene har blitt justert for prisstigning fra er det store avvik i resultatene. Antagelsene om hvorfor det avvikene er så store kan være mange: Datautvalget for både kartleggingen og 2014 undersøkelsen er for lavt (ca. 200 respondenter), små utvalg kan gi store varianser Fravalgsmuligheten av revisjon i 2011 har endret kostnadsnivået og den interne arbeidsmengden for aksjelovstransaksjonene Prisindeks justeringer gir ikke et riktig bilde av hvordan de interne kostnadene har utviklet seg fra 2008 til 2013 Å anvende sjablongverdier er utfordrende relatert til aksjeselskapers ulikhet og egenskaper Spørreundersøkelsens tallmateriale viser en høyere internkostnad for foretak som ikke har fast revisor kontra de som har revisor, dette oppfatter prosjektet som naturlig, da selskaper som har fravalgt revisor får en større intern arbeidsbyrde ved gjennomføring av transaksjonene. Grafisk presentert: Foretak med revisor Foretak uten revisor Kartleggingen Totalkostnader for aksjelovens særattestasjoner ved bruk av de ulike datakildene År Totalkostnad ved kartleggingen Totalkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Totalkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor Totalkostnadene er summen av eksternkostnadene og internkostnadene for hver enkelt datakilde. De samme forbehold og mulige forklaringer på avvik er de samme som i foregående avsnitt. Grafisk presentert:

19 Foretak med revisor Foretak uten revisor Kartlegging Utjevning av forskjellene mellom kartleggingen og spørreundersøkelsen 2014 For å utjevne forskjellene mellom kartleggingen og spørreundersøkelsen fra 2014 har prosjektet har prosjektgruppen valgt å legge enhetskostnaden for både eksternkostnadene og internkostnadene til ett gjennomsnitt mellom kostnadene fra og kostnadskomponentene fra 2014 med «foretak med fast revisor». Vi har valgt denne fremgangsmåten da utvalgsantallet er likt (ca. 200) og at foretak i hadde pålagt fast revisor for årsregnskap og næringsligning Populasjonen (antall hendelser) er hentet via datauttrekk fra foretaksregisteret, og vi tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene eller i uttrekket Utjevnete kostnader blir da som følger: År Utjevnet totalkostnad Utjevnet eksternkostnad Utjevnet internkostnad Grafisk fremstilt:

20 Totalkostnad Eksternkostnad Internkostnad Fordeling mellom mikroselskaper og makroselskaper År Totalkostnad Mikroselskap kostnad Makroselskap kostnad Grafisk fremstilt: Summer av Total Makro Summer av Total Mikro Som vi ser er det mikroselskapene som har den klart største administrative byrden for aksjelovens særattestasjonskrav. Mikrosegmentet fordeling mellom eksterne og interne kostnader År Mikro Totalkostnad Mikro Intern Kostnad Mikro Ekstern Kostnad

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen)

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen) Foreningen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref 07/3054 FM GKB.--r,35 s -2e og Arkivnr. NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak Vi viser til Finansdepartementets brev av 2. juli

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Representantforslag 96 S

Representantforslag 96 S Representantforslag 96 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden Dokument 8:96 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper?

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Praktisk Økonomi og Finans nr. 1 2009 (s. 104 119): Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Av John Christian Langli, Handelshøyskolen BI I 2006 betalte

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Fusjon og fisjon Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1 UTREDNINGENS BAKGRUNN... 3 1.1 SAMMENSETNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer