1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven... 2"

Transkript

1 1 VEDLEGG 1 Vedlegg nr. 1 - Særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven Utdrag fra referanser til tidligere arbeid de siste årene relatert til særattestasjoner Spørreundersøkelse aksjeselskap Kartlegging populasjon aksjeselskap Aksjelovens informasjonskrav og opplysningsbehov Beregning av administrative kostnader for aksjelovens særattestasjoner Vedlegg nr. 2 - Oversikt tilskuddsordninger med særattestasjonskrav Vedlegg nr. 3 Referat fra workshop 8. september

2 2 1 VEDLEGG NR. 1 - SÆRATTESTASJONSKRAV KNYTTET TIL AKSJELOVEN I vedlegg nr. 1 har vi samlet diverse informasjon knyttet til særattestasjonskrav utledet av aksjeloven. 1.1 UTDRAG FRA REFERANSER TIL TIDLIGERE ARBEID DE SISTE ÅRENE RELATERT TIL SÆRATTESTASJONER NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak 1 Fra sammendraget: Utvalget går inn for å videreføre aksjelovgivningens regler om særattestasjoner, herunder de aksjeselskapsrettslige attestasjonsreglene, selv om det skulle bli innført unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Et mindretall i utvalget mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene. Det faller etter mindretallets oppfatning utenfor utvalgets mandat å gå inn på en slik vurdering. Etter mindretallets oppfatning bør en slik vurdering foretas i forbindelse med en bred, kritisk gjennomgang av gjeldende aksjeselskaps- og regnskapslovgivning med sikte på regelforenkling og kostnadsreduksjonen for små aksjeselskaper. For så vidt gjelder andre særattestasjoner foreslår utvalget at dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, bør alle relevante myndigheter og faginstanser foreta en kritisk gjennomgang av slike særattestasjoner på sine ansvarsområder, med henblikk på å vurdere om de fortsatt er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av en slik lovendring. Utdrag fra kapittel Særattestasjonenes betydning for vurderingen av revisjonsplikten for små aksjeselskaper: Ved den nærmere vurderingen av særattestasjonenes betydning for revisjonsplikten for små aksjeselskaper bør det etter utvalgets oppfatning skilles mellom særattestasjonskrav etter aksjeselskapslovgivningen og andre særattestasjonskrav. For noen krav hvor det ikke er en forutsetning at bekreftende revisor har reviderte selskapets regnskaper, må det etter utvalgets oppfatning antas at kostnadene med å innhente bekreftelsen vil være høyere dersom selskapets regnskaper ikke er revidert enn om regnskapene er revidert. For andre krav, så som bekreftelse av innbetaling av aksjekapital med kontanter ved stiftelse eller kapitalutvidelse, er det derimot normalt uten betydning om bekreftende revisor har foretatt revisjon. Etter at selskapet er stiftet kan det bli krav om aksjeselskapsrettslige særattestasjoner ved kapitalforhøyelse, andre disposisjoner over selskapets kapital samt fusjon og fisjon. For mange små selskaper må slike disposisjoner antas å forekomme sjelden eller aldri før selskapet avvikles. For selskaper hvor slike disposisjoner forekommer fra tid til annen, vil opprettholdelse av attestasjonskravene kunne føre til at selskapet ikke oppnår den besparelse unntak fra revisjonsplikten ellers ville gi. Et samlet utvalg mener at slike krav om særattestasjoner bør opprettholdes selv om revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper. Etter utvalgets flertalls syn må det her legges avgjørende vekt på det interessevern aksjeselskapsrettslige kapitalregler og de aktuelle særattestasjonene er ment å gi, og da først og fremst vern for kreditorenes dekningsinteresse. Den 1

3 3 praktiske realiteten i en eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper vil da gjerne være at det bare er små selskaper som sjelden eller aldri foretar disposisjoner vedrørende selskapets kapital etter stiftelsen (utenom kapitalforhøyelse med innskudd av kontanter, hvor attestasjon som foran nevnt enkelt kan gis uavhengig av om selskapets regnskaper revideres), som kan benytte seg av fritaket, ettersom andre selskaper gjerne vil finne at det er lite eller intet å spare på å benytte seg av fritaket. Etter utvalgets syn bør ikke reglene om særattestasjoner etter aksjeselskapslovgivningen tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det bør gjøres unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Øvrige krav om særattestasjoner knytter seg overveiende til offentlige støtteordninger samt ulike særavgifter. Attestasjonskravene knyttet til offentlige støtteordninger gjelder ulike former for virksomhet med tilknytning til blant annet primærnæringene, matproduksjon, kulturaktiviteter og undervisning. Kravene kan betraktes som en del av den offentlige kontroll med utbetaling av støtte og således anses som en del av transaksjonskostnadene knyttet til støtteordningen. Utdrag fra Andre virkemidler som kan kompensere for bortfall av revisjonsplikten Autoriserte regnskapsføreres kompetanse kan tenkes utnyttet i større grad enn i dag, for eksempel ved at skattemyndighetene eller andre myndigheter som mottar særattestasjoner, godtar attestasjon fra autoriserte regnskapsførere på linje med attestasjon fra revisor. Dette forutsetter nærmere vurdering av attestasjonens formål og den kompetanse man mener den attesterende bør ha. Utdrag fra Kapittel 10 - Hvilke konsekvenser bør eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper få for særattestasjonskrav: I kapittel la imidlertid utvalget til grunn at slike krav om særattestasjoner bør opprettholdes selv om revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper. Utvalget legger avgjørende vekt på det interessevern aksjeselskapsrettslige kapitalregler og de aktuelle særattestasjonene er ment å gi, og da først og fremst vern for kreditorenes dekningsinteresse. Utvalget tilrår således at de aksjerettslige særattestasjonsreglene videreføres selv om revisjonsplikten for små aksjeselskaper skulle oppheves. Et mindretall i utvalget, medlemmene Harto, Riise og Sørhøy, mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene. En slik vurdering bør etter mindretallets oppfatning foretas i forbindelse med en bred, kritisk gjennomgang av gjeldende aksjeselskaps- og regnskapslovgivning med sikte på regelforenkling og kostnadsreduksjonen for mindre næringsvirksomhet. Utvalget vil anbefale at dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, bør alle relevante myndigheter og faginstanser foreta en kritisk gjennomgang av særattestasjonene på sine ansvarsområder, med henblikk på å vurdere om de fortsatt er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av en slik lovendring. Utvalget ser ikke bort fra at særattestasjoner i en del tilfeller kan være blitt pålagt ut fra en vurdering hvor det er lagt vesentlig vekt på at kostnadene for en stor del av de attestasjonspliktige med å innhente attestasjonen, er liten når attestasjonen kan bygge på allerede utført finansiell revisjon. Dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, vil særattestasjoner i fortsettelsen ikke kunne baseres på en slik vurdering. Utvalget vil tilføye at det i slike vurderinger av om særattestasjoner bør videreføres og i tilfelle på hvilken måte, også bør tas stilling hvilken kompetanse den attesterende bør ha, herunder om den

4 4 attesterende bør være uavhengig av foretaket attestasjonen gjelder. Ettersom en stor del av aksjeselskapene med driftsinntekter under fem millioner kroner bruker autorisert regnskapsfører, bør det blant annet vurderes om attestasjonen dersom attestasjonsordningen for øvrig anses å burde videreføres kan gis av en autorisert regnskapsfører. PROP 51L, Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) 2 Utdrag: Lovforslaget innebærer at aksjeselskaper med driftsinntekter under fem millioner kroner får anledning til å fravelge revisjonsplikten såfremt de heller ikke har en balansesum som overstiger 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn ti årsverk. Forslaget vil derfor i utgangspunktet innebære administrative og økonomiske lettelser for små selskaper. Basert på regnskapstall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for departementet for regnskapsåret 2008 er det maksimalt ikke-finansielle aksjeselskaper som vil kunne benytte seg av revisjonsfritaket. Dette er om lag 68 pst. av alle aksjeselskaper som inngår i statistikken. Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 millioner kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet kroner. Dette er et noe mer forsiktig anslag enn utvalget, som har lagt til grunn et revisjonshonorar på for de minste selskapene. Selskap som fravelger revisjon vil dermed kunne spare et beløp i denne størrelsesordenen i revisjonshonorar. Den faktiske reduksjonen i selskapenes kostnader må imidlertid justeres for selskapenes interne kostnader som følge av revisjonsplikt og for selskapenes egennytte av revisjon. I den grad selskaper som har adgang til det ikke velger å få regnskapene revidert, vil det kunne bli behov for økt kontrollinnsats fra brukere av regnskapet, inkludert offentlige myndigheter. Det kan ikke utelukkes at et revisjonsfritak for de minste aksjeselskapene vil kunne ha konsekvenser for skatteprovenyet, både som følge av økt fare for skatteunndragelse, men også som følge av redusert kvalitet på regnskapene. Departementet legger til grunn at et revisjonsfritak i praksis vil fases gradvis inn over noen år. Skattemyndighetene vil derfor ha anledning til å tilpasse sin kontrollvirksomhet i tråd med det nye regimet. Departementet tar sikte på at den forespeilede evalueringen av revisjonsfritaket også vil søke å vurdere eventuelle proveny- og kontrollbehovseffekter. Justisdepartementet er enig med utvalget i at revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes uten endringer, selv om revisjonsplikten for små aksjeselskaper oppheves. Også Kunnskapsdepartementet er enig i at særattestasjonskrav som ikke gjelder attestasjoner av næringsoppgave og kontrolloppstilling, kan videreføres ved et unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskap. Den norske Revisorforening (DnR) mener at dersom kravet til attestering til skatte- og avgiftsmyndighetene opprettholdes så vil dette innebære tilnærmet like mye arbeid som ved full html?id=628867

5 5 revisjonsplikt og at det dermed ikke vil være grunnlag for å opprettholde slik attestasjonsplikt dersom formålet er å spare kostnader for selskapene. Når det gjelder de øvrige attestasjonskravene slutter departementet seg til utvalgets vurdering, som i høringen støttes av Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet, av at revisors særattestasjoner etter aksjelovgivningen opprettholdes uten endringer selv om det eventuelt gjøres endringer i revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Innst. 235 L innstilling til stortinget fra finanskomiteen 3 Utdrag og fragmenter: «Krav om revisjon bidrar på den annen side til å styrke skattekontrollen og forebygger og bidrar til bekjempelse av økonomisk kriminalitet» «Tall fra Statistisk sentralbyrå fra næringsoppgaver til skattemyndighetene for regnskapsåret 2008 tilsier at av totalt ikke-finansielle aksjeselskaper har en omsetning på under 5 mill. kroner. Revisjonspliktutvalget antar at slike selskaper betaler i størrelsesordenen kroner årlig i revisjonshonorar.» «Vurderingen av revisjonsplikt henger nødvendig sammen med og påvirkes av den oppfatning en har av nytten av den gjeldende lovfestede revisjon. Det legges til grunn at revisjon av et foretak gir en økt sikkerhet for at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter. Revisjon antas dermed å gi økt sannsynlighet for at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Ved vurderingen av revisjonspliktens utstrekning må slike nyttebetraktninger relateres til de ulike brukere av revisjon og deres behov for den verdi revisjonen innebærer. Det må videre sees hen til kostnadene ved revisjon samt alternative tiltak som kan være egnet til i større eller mindre grad å ivareta det formål som revisjon i dag ivaretar.» «Utvalget foreslår videre at det ved eventuell innføring av unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper innføres et minoritetsvern for aksjeeiere, ved at aksjeeiere som representerer minst en tidel av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamling skal kunne kreve at selskapet skal ha revisor. «Flere av høringsinstansene legger vesentlig vekt på hensynet til forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet og revisors betydning for skattekontrollen. Videre nevnes hensynet til kreditorer, eiere og ansatte samt sammenhengen med øvrig relevant lovgivning. Det er også en generell oppfatning om at nytten ved revisjonsplikt veier opp for kostnaden som påføres de små aksjeselskapene.» «Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 mill. kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet kroner. Dette er et noe mer forsiktig 3 https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /?lvl=0

6 6 anslag enn utvalget, som har lagt til grunn et revisjonshonorar på for de minste selskapene. Selskap som fravelger revisjon vil dermed kunne spare et beløp i denne størrelsesordenen i revisjonshonorar. Den faktiske reduksjonen i selskapenes kostnader må imidlertid justeres for selskapenes interne kostnader som følge av revisjonsplikt og for selskapenes egennytte av revisjon.» FRA NÆRINGSKOMITEENS INNSTILLING INNSTILLING 51.S 4 Revisjon, rekneskap og bokføring Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti, viser til brevet frå nærings- og handelsministeren der det mellan anna er vist til relevante vedtak i Stortinget. Ein viser vidare til at det etter at brevet frå nærings- og handelsministeren blei sendt, er gjort vedtak i Stortinget om bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eigedomsmeklingsloven m.m., jf. Innst. 378 L ( ) (Prop. 107 L ( )). Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til svarbrev fra Nærings- og handelsdepartementet, datert 22. mai 2012, og registrerer departementets vurdering av forslagene som omhandler revisjon, regnskap og bokføring. Disse medlemmer mener forslagene har vært tilstrekkelig vurdert og utredet av utvalg allerede og mener departementet (regjeringen) bør vise en langt mer offensiv holdning dersom man skal ha håp om å nå forenklingsmålet innen SPØRREUNDERSØKELSE AKSJESELSKAP 2014 For å kunne få en best mulig oversikt over kostnadskomponentene relatert til aksjelovens særattestasjoner gjennomførte prosjektgruppen en elektronisk spørreundersøkelse i Kartlegging av transaksjonskostnader. Som diskutert i rapporten har vi tilgang til kostnadselementene fra kartleggingen, imidlertid er tallmaterialet delvis foreldet, samt at aksjeloven er revidert i flere runder etter at kartleggingen ble gjennomført. 2. Prosjektet ønsket forslag til forenkling fra foretakene selv. Spørreundersøkelsen ble rettet mot foretak som i 2013 hadde gjennomført en aksjelovtransaksjon av typene: stiftelse, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon, og avvikling. (Meldepliktige Avtaler via 3-8 i aksjeloven ble ikke med i spørreundersøkelsen) Hver spørreundersøkelse ble lagt inn med en tekst som knyttet spørreskjemaet opp mot transaksjonen, som f.eks. ved kapitalnedsettelse: Eksempel på spørreskjemaet: 4 https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /

7 7 Emnefeltet: Kan du bidra til forenkling? Forenklingsseksjonen ved Brønnøysundregistrene har som mål å redusere det offentlige skjemaveldet for næringslivet. Vi kartlegger for tiden alle særattestasjoner, der revisor må bekrefte opplysninger ved enkelte rapporteringskrav. I forbindelse med dette ønsker vi å stille deg noen spørsmål som vi ønsker å belyse i denne kartleggingen. Virksomheten din har gjennomført en kapitalnedsettelse i Spørsmålene vi ønsker å få svar på er hvor mye tid og direkte kostnader som har gått med for å få gjennomført dette. Har dere også forslag til forenkling på dette området, så er det et fritekstfelt for dette. (Videre ble hver transaksjonsgruppe splittet i to: en gruppe som har fast revisor og med en gruppe som har fravalgt revisor.) Avgivergruppene ble eksportert fra Foretaksregisteret. Gruppene ble i tillegg til transaksjonstype også delt inn i foretak som har fast revisor, og foretak som har fravalgt revisor. Prosjektgruppen sendte ut en digital spørreundersøkelse til ca foretak i slutten av juni 2014, med siste påminnelse i slutten av august Vi fikk totalt 198 tilbakemeldinger fra foretakene. Dette er en svarprosent på 4,4 %. For å kunne definere svarene i en formell statistisk sammenheng er svarprosenten og svarutvalget for lavt. I et såpass begrenset utvalg vil variansene og tilfeldighetene være betydelige. Vi har allikevel valgt å bruke deler av svarene fra brukerundersøkelsen, men med sterke forbehold om at dette IKKE gir noen form for statistisk holdbarhet. Brønnøysundregistrene jobber kontinuerlig med forbedring av dialogen med brukerne. Vi ser imidlertid at denne spørreundersøkelsen ikke oppnådde en tilfredsstillende målsetning i forhold til svarprosent. Dette kan ha flere årsaker som bl.a. tidspunkt (sommer), historiske sammenhenger (transaksjonene ble gjennomført i 2013), relevans og motivasjon (er brukere som har avviklet et selskap motivert til å svare på en brukerundersøkelse om temaet?), brukerundersøkelsestretthet (kontinuerlige spørreundersøkelser fra både forvaltning og næringsliv). 1.3 KARTLEGGING POPULASJON AKSJESELSKAP Neste steg i kartleggingen av de administrative kostnadene for næringslivet er å finne populasjonen for hver transaksjonsgruppe. BR forvalter enhetsregisteret og foretaksregisteret som kan anvendes for å finne populasjon. Det ble kjørt et data uttrekk for perioden med antall transaksjoner i henhold til kategoriseringen som nevnt tidligere. I tillegg til antall transaksjoner måtte prosjektgruppen også velge en segmentering av aksjeselskapene. Vi hadde to alternativer:

8 8 a) Segmentere i forhold til kartleggingen, dvs. å definere «mikroselskap» som foretak med mindre enn 5 ansatte, og «makroselskaper» med mer enn 4 ansatte. b) Segmentere i forhold til terskelverdiene for fravalg av revisor Prosjektgruppen valgte å segmentere i forhold til alternativ a, for dermed å kunne sammenligne populasjon og segmenter med kartleggingen. Prosjektet valgte å identifisere to populasjonssegmenter i datauttrekket: 1. Mikroselskaper Foretak med 0 til 4 ansatte. Segmenttypen ble valgt med bakgrunn i at kartleggingen (standardkostmodellen) opererer med samme segmenttype, og at derfor er sammenheng mellom populasjonsbegrepet i kartleggingen, og kartleggingen prosjektet gjennomførte. (Vi kunne valgt å fokusere på en segmentering i henhold til fravalg av revisor, men for et best mulig sammenligningsgrunnlag valgte vi segmentdefinisjonen fra kartleggingen) 2. Makroselskaper Foretak med flere enn 4 ansatte Videre premisser for uttrekket som ble gjennomført og hentet fra enhetsregisteret/foretaksregisteret: Uttrekket skal ha antall hendelser per år som basis for populasjon (antall) knyttet til selskap (AS) Uttrekket skal splittes i to grupper for hver hendelse der tilknyttet(e) selskap er mikroselskap (0-4) ansatte, eller makroselskap (5 eller flere ansatte). Hvis det ikke er registrert antall ansatte i selskapet legges selskapet i mikrosegmentet. a. Antall ansatte er per Uttrekket skal også ha med antall hendelser der det har vært selskaper som har valgt bort revisjon. Ved fusjon og fisjon skal dette telles hvis kun ett selskap som deltaker i hendelsen har valgt fravalg av revisjon. Uttrekket må inneholde data fra og med 2008 til og med 2013 Overordnet splitt av type hendelser (hjemmel grupper) i uttrekket: - Fisjon o o o - Fusjon o o o I fisjons prosesser er det flere selskaper som deltar, fisjonshendelsen skal telles kun en gang, uavhengig av hvor mange selskaper som har deltatt i fisjonsprosessen. Fisjon hendelsen skal kun telles der det er minst ett aksjeselskap med i hendelsen Hvis det er både mikro- og makro-selskap med i fisjonsprosessen, knyttes hendelsen til segmentet makro I fusjons prosesser er det flere selskaper som deltar, fusjonshendelsen skal telles kun en gang, uavhengig av hvor mange selskaper som har deltatt i fusjonsprosessen. Fusjon hendelsen skal kun telles der det er minst ett aksjeselskap med i hendelsen Hvis det er både mikro- og makro-bedrifter involvert i fusjonsprosessen knyttes hendelsen til segmentet makro. - Kapitalforhøyelse o Antall hendelser - Kapitalnedsettelse o Antall hendelser - Stiftelse o Antall hendelser - Sletting o Antall hendelser

9 9 1.4 AKSJELOVENS INFORMASJONSKRAV OG OPPLYSNINGSBEHOV Vi har identifisert følgende informasjonskrav og opplysningsbehov i aksjeloven: Informasjonskrav fra aksjeloven hentet fra Delfi databasen: Lov Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Informasjonskrav 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i henhold til aksjeloven 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i henhold til aksjeloven Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Opplysningsbehov fra aksjeloven hentet fra Delfidatabasen: 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i Håndtering av informasjonskravet henhold til aksjeloven 5-16: Protokoll fra generalforsamlingen - i Protokollens innhold henhold til aksjeloven 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Akjseeierbokens grunndata 4-5 flg: Aksjeeierbok - i henhold til aksjeloven Håndtering av informasjonskravet Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Håndtering av informasjonskravet aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fusjonsplanens innhold - grunndata samt aksjeloven økonomiske data Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fusjonsrapport aksjeloven Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Fisjonsplan - grunndata og øk. data, styrets aksjeloven plikter, Fisjonsrapport, Fisjonsredegjørelse(jfr. henvisninger til/fra fusjonsreglene) Fusjon og fisjon - dokumentasjon - i henhold til Redegjørelse for fusjonsplanen med vedlegg aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Håndtering av informasjonskravet henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Styreinstruks henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Varsler/innkalling om styrebehandling henhold til aksjeloven 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29: Styrets arbeid - i Styreprotokoll henhold til aksjeloven Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig Det skal oppgis antall aksjer og stemmerettigheter og vedlegges fullmakt til å stemme Vedlegg mht. beslutning om låneopptak.

10 10 innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Plikt for aksjeutsteder (AS) til å sende skriftlig innkallelse til generalforsamling Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Fusjon og fisjon - underretning til tredjemann - i henhold til aksjeloven Ordinære vedlegg av driftsmessig karakter Vedlegg vedr. omdanning fra AS til ASA. Håndtering av informasjonskravet Innholdet i generalforsamlingsinnkallingen Vedlegg mht. kapitalforhøyelse eller fondsemisjon. Ordinære vedlegg av økonomisk karakter Vedlegg mht. beslutning om kapitalnedsettelse. Underretning til aksjonærene Håndtering av informasjonskravet Informasjon til ansatte og bedriftsforsamling 1.5 BEREGNING AV ADMINISTRATIVE KOSTNADER FOR AKSJELOVENS SÆRATTESTASJONER Relevante registre i Brønnøysund BR forvalter og drifter i dag to registre som på ulike måter har informasjonsrelasjoner til aksjelovskartleggingen vi har gjennomført Oppgaveregisteret og dataregisteret fra NFD kartleggingen (Delfiregisteret). Oppgaveregisteret forvaltes og driftes på kontinuerlig basis, mens Delfiregisteret ikke har blitt oppdatert siden kartleggingen ( ) ble gjennomført. Eksterne kostnader ved særattestasjoner i aksjeloven fra delfiregisteret ( ) I kartleggingen som ble gjennomført i vil standardkostmodellen som ble brukt som rammeverk og metodikk skape sjablongverdier for hver transaksjonstype. Sjablongverdier i denne sammenhengen har klare svakheter i og med at selskapene har til dels svært ulike egenskaper og at transaksjonene er svært ulike i omfang, egenskap og kompleksitet. Sjablongverdier fra kartleggingen: Transaksjonstype Ekstern kostnad per særattestasjon (enhetskostnad)

11 11 Selskap stiftelse NOK 1500,- Kapitalforhøyelse NOK 4000,- Kapitalnedsettelse NOK 4000,- Fusjon NOK 5000,- Fisjon NOK 5000,- Avvikling NOK 5000,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4000,-* * Meldepliktige avtaler etter aksjelovens 3.8 var ikke med i kartleggingen fra , vi har derfor satt denne til samme sjablongverdi som kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse. Intern kostnad ved særattestasjoner i aksjeloven fra delfiregisteret ( ) Som tidligere nevnt er det ikke mulig å bryte ned internkostnaden ned på anvendt tid for tiden som omfatter delprosessen særattestasjon, men intern kostnaden er relatert til selve transaksjonen fra ende-til-ende. Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 1246,- Kapitalforhøyelse NOK 108,- Kapitalnedsettelse NOK 244,- Fusjon NOK 2438,- Fisjon NOK 8938,- Avvikling NOK 1138,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 244,-* * Meldepliktige avtaler etter aksjelovens 3-8 var ikke med i kartleggingen fra , vi har derfor satt denne til samme sjablongverdi som Kapitalnedsettelse. Intern timepris er satt til 325,- Ekstere og interne kostnader per transaksjonstype fra spørreundersøkelsen Som tidligere nevnt velger prosjektet å visualisere både ekstern kost og intern kost fra brukerundersøkelsen, men vi gjentar at tallene ikke har noen statistisk holdbarhet (på grunn av størrelsen på utvalget) i seg selv. Gjennomsnittlig eksterne transaksjonskostnader i 2013 for selskaper som IKKE (fravalgt) har fast revisor: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 3568,- Kapitalforhøyelse NOK 5857,- Kapitalnedsettelse NOK 5000,- Fusjon NOK 18916,- Fisjon NOK 11500,- Avvikling NOK 9400,-

12 12 Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 5000,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 5000,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig interne transaksjonskostnader i 2013 for selskaper som ikke (fravalgt) har fast revisor: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 650,- Kapitalforhøyelse NOK 1300,- Kapitalnedsettelse NOK 975,- Fusjon NOK 3575,- Fisjon NOK 13000,- Avvikling NOK 2600,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 975,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 975,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig eksterne kostnader i 2013 per transaksjonstype med selskaper som har fast revisor: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 4236,- Kapitalforhøyelse NOK 5250,- Kapitalnedsettelse NOK 4400,- Fusjon NOK 13208,- Fisjon NOK 8000,- Avvikling NOK 5857,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4400,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 4400,- i spørreundersøkelses kontekst. Gjennomsnittlig interne kostnader i 2013 per transaksjonstype med selskaper som har fast revisor: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 650,- Kapitalforhøyelse NOK 650,- Kapitalnedsettelse NOK 975,- Fusjon NOK 3250,- Fisjon NOK 13000,- Avvikling NOK 3250,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 975,-* * Meldepliktige avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen, men er satt skjønnsmessig til NOK 975,- i spørreundersøkelses kontekst.

13 13 Kommentarer fra det norske revisorforbund til sjablongpriser og bruk av tallmateriale fra spørreundersøkelsen Prosjektet har gjennomført to prosjektmøter med Det norske revisorforbund (DNR), et i felleskap med andre organisasjoner og et bilateralt møte. DNR hadde bl.a. følgende kommentarer til prosjektets tilnærming til eksterne transaksjonskostnader: «Hvis tallgrunnlaget er veldig tynt, slik det ser ut nå, vil en slik rapport ha negativ verdi som grunnlag for en nærmere vurdering av de ulike kravene om å innhente revisorbekreftelse/ særattestasjon.» «Revisorforeningen anser at det ikke lar seg gjøre å tallfeste kostnader knyttet til særattestasjonskrav på en meningsfylt måte ut fra den gjennomførte questbacken. Det er da bedre å presentere resultatene fra kartleggingen fra 2008, som var basert på tall fra Disse kan suppleres med opplysninger om endringer siden den gang som kan antas å ha betydning» «På møtet stilte Revisorforeningen spørsmål om prosjektgruppen benytter standardkostnadsmodellen (SKM) til å beregne kostnader for næringslivet knyttet til særattestasjonskrav, og påpekte at den gjennomførte Questback ikke utgjør noen kartlegging iht SKM. SKM er bl.a. beskrevet i rapportene til Næringsdepartementet fra 2008 og Prosjektgruppen bekreftet at denne modellen vil bli benyttet i forhold til særattestasjonskrav i aksjeloven.» Rapportens fastsettelse av transaksjonskostnader Rapporten har brukt mye plass, tid og vært detaljert i diskusjonen relatert til aksjelovens transaksjonskostnader. Vi har ansett dette som viktig da små utslag i enhetskostnadene gir store utslag på de totale teoretiske og objektive administrative kostnadene for næringslivet. Som nevnt i rapporten er det lett å gi et ukorrekt bilde av situasjonen ved å bruke sjablongverdier og gjennomsnittsverdier på et lite utvalg av foretak. Revisorforeningen har som nevnt i forrige avsnitt nyttige innspill som sammenfaller med prosjektets metodikk og forbehold i denne sammenhengen. Når vi allikevel velger å anvende transaksjonskostnader i en totalsammenheng er det først og fremst for å belyse mulighetsrommet for forenkling på et grovt nivå, samt at dataunderlaget som er innsamlet er det eneste tallmaterialet tilgjengelig. Etter vurderinger har prosjektet kommet frem til følgende: 1. Eksterne transaksjonskostnader.

14 14 Fra sammendraget til NFD kartleggingen : «Det er gjennomført nærmere 200 intervjuer, gjennom personlige møter og over telefon, vedrørende de mest kostnadskrevende og administrativt belastende områdene. De resterende informasjonskravene er ekspertvurdert. Ekspertvurderingene gjøres på bakgrunn av informasjon fra offentlige myndigheter, virksomheter eller egne erfaringer enten gjennom eget virke eller gjennom tilsvarende prosjekter basert på samme metodiske tilnærming nasjonalt og internasjonalt.» Via spørreundersøkelse i 2014 mottok prosjektgruppen ca. 200 svar. Som vi ser er da antall avgivere fra og 2014 balansert. Vi velger derfor å sette kostnadene i et 2014 perspektiv til ett gjennomsnitt mellom undersøkelsen og 2014 spørreundersøkelsen. Videre velger vi å anvende transaksjonskostnadene fra spørreundersøkelsen der foretakene har fast revisor for å balansere ujevnheter i tallmaterialet mest mulig. Videre har vi tatt hensyn til prisutviklingen over tid. Vi har anvendt SSBs statistikk over prisutviklingen over regnskap og revisjon, samt den generelle konsumprisindeksen (se under i avsnitt 3) Eksterne transaksjonskostnader for 2013 blir da satt til: Transaksjonstype Ekstern kostnad per transaksjon Selskap stiftelse NOK 2967,- Kapitalforhøyelse NOK 4889,- Kapitalnedsettelse NOK 4464,- Fusjon NOK Fisjon NOK 6830,- Avvikling NOK 5759,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 4464,-* * Meldepliktige Avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen og er heller ikke med kartleggingen, men er da satt skjønnsmessig til NOK 4464,-. 2. Interne transaksjonskostnader Prosjektet har valgt samme tilnærming til interne kostnader som for eksterne kostnader. Interne transaksjonskostnader for 2013 blir da satt til: Transaksjonstype Intern kostnad per transaksjon (tid * 325,- per time) Selskap stiftelse NOK 1020,- Kapitalforhøyelse NOK 385,- Kapitalnedsettelse NOK 624,- Fusjon NOK 2985,- 5 vets%20administrative%20kostnader.pdf

15 15 Fisjon NOK 11487,- Avvikling NOK 2260,- Meldepliktige avtaler ( 3.8) NOK 624,-* * Meldepliktige Avtaler ble ikke med i spørreundersøkelsen og er heller ikke med kartleggingen, men er da satt skjønnsmessig til NOK 624,-. Evaluering av populasjonsgrunnlaget og aksjeloven ved selskapstiftelse og kapitalforhøyelse Fra 1. januar 2012 kunne en finansinstitusjon bekrefte pengeinnskudd både ved stiftelse og kapitalforhøyelse. Frem til da måtte alltid revisor bekrefte innbetaling av aksjeinnskudd. Fra 1. juli 2013 kunne man ved stiftelse av AS slippe å utarbeide åpningsbalanse ved pengeinnskudd og få revisors bekreftelse av den. Frem til denne datoen måtte selskapene få en revisor til å bekrefte selv en enkel åpningsbalanse med kun en aksjekapital på NOK ,-, selv om en bank hadde bekreftet pengeinnbetaling av aksjeinnskuddet. Aksjeloven per i dag krever derfor ved stiftelse og kapitalforhøyelse kun revisorattestasjon ved tingsinnskudd. Antagelsen er at det er kun 10 % av populasjonen som gjennomfører disse transaksjonene med tingsinnskudd hvis foretaket har fravalgt revisjon. Analysen av datauttrekket fra foretaksregisteret viser at det er ca. 1/3 av aksjeselskapene som gjennomfører selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse som har fravalgt revisor for årsregnskap. Vi antar videre at selskap med fast revisor også velger å bruke revisor for selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse, uavhengig av at det er mulig å bruke en finansinstitusjon til dette oppdraget. Banker og finansinstitusjoner i Norge har ulik praksis når det gjelder bankgebyr ved bekreftelse av tingsinnskudd, og det er derfor utfordrende for prosjektet å presisere nivået på andel av populasjonen som har en eksternkostnad ved selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse. Vi har etter disse premissene valgt å legge hendelsespopulasjon på selskapsstiftelse og kapitalforhøyelse til 70 % av totalen ved beregning av de administrative kostnadene for disse to hendelsene. Utvikling i antall hendelser (populasjon) Aksjelovens kapitaltransaksjoner Populasjonen (antall hendelser) er hentet via datauttrekk fra foretaksregisteret, og vi tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene eller i uttrekket. År Total Stiftelse Kapital Kapital Fisjon Fusjon Meldepliktige Avvikling antall forhøyelse nedsettelse Avtaler

16 Grafisk fremstilt: Fisjon Fusjon Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Meldepliktige avtaler Nyregistrering Sletting Noen betraktninger: - Nyregistreringer og kapitalforhøyelser er nesten symmetrisk - Den største andelen av særattestasjoner og kapitaltransaksjoner i aksjeloven er kapitalforhøyelser, nyregistreringer og avvikling Eksternkostnader med bruk av de ulike datakildene Oppsummert viser tabellen under de ulike eksternkostandene fra kartleggingen, og beregnet fra spørreundersøkelsen 2014: År Eksternkostnad ved kartleggingen Eksternkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Eksternkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor For å beregne eksternkostnadene med utgangspunkt i analysen har vi brukt SSBs prisindeks for regnskap og revisjon 6. Prisindeksen er da brukt til å justere enhetskostnaden frem i tid 6 https://ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/tpinaering

17 17 for hvert år fra På samme måte er enhetskostnadene basert på spørreundersøkelsen i 2014 justert etter prisindeksen tilbake i tid Selv om de to ulike datasettene har blitt justert for prisstigning fra er det store avvik i resultatene. Antagelsene om hvorfor det avvikene er så store kan være mange: Datautvalget for både kartleggingen og 2014 undersøkelsen er for lavt (ca. 200 respondenter), små utvalg kan gi store varianser Å anvende sjablongverdier er utfordrende relatert til aksjeselskapers ulikhet og egenskaper Fravalgsmuligheten av revisjon i 2011 har endret kostnadsnivået og markedsmekanismene Prisindeks justeringer gir ikke et riktig bilde av hvordan revisorkostnadene har utviklet seg fra 2008 til 2013 Revisors kontrollmekanismer, metoder og standarder har endret seg fra 2008 til 2013 Spørreundersøkelsens tallmateriale viser en vesentlig høyere eksternkostnad for foretak som ikke har fast revisor kontra de som har revisor, dette oppfatter prosjektet som naturlig, da revisor er nødt til å avstemme regnskapene før en eventuell attestasjon kan gjennomføres. Grafisk presentert: Kartlegging Foretak med revisor Foretak uten revisor Internkostnader ved bruk av de ulike datakildene År Internkostnad ved kartleggingen Internkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Internkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor For å beregne internkostnadene med utgangspunkt i 2014 spørreundersøkelsen har vi brukt SSBs konsumprisindeks 7. Konsumprisindeksen er da brukt til å justere enhetskostnadene tilbake i tid for årene På samme måte er tallmateriale fra spørreundersøkelsen i 2014 blitt justert etter prisindeksen tilbake i tid

18 18 Selv om de to ulike datasettene har blitt justert for prisstigning fra er det store avvik i resultatene. Antagelsene om hvorfor det avvikene er så store kan være mange: Datautvalget for både kartleggingen og 2014 undersøkelsen er for lavt (ca. 200 respondenter), små utvalg kan gi store varianser Fravalgsmuligheten av revisjon i 2011 har endret kostnadsnivået og den interne arbeidsmengden for aksjelovstransaksjonene Prisindeks justeringer gir ikke et riktig bilde av hvordan de interne kostnadene har utviklet seg fra 2008 til 2013 Å anvende sjablongverdier er utfordrende relatert til aksjeselskapers ulikhet og egenskaper Spørreundersøkelsens tallmateriale viser en høyere internkostnad for foretak som ikke har fast revisor kontra de som har revisor, dette oppfatter prosjektet som naturlig, da selskaper som har fravalgt revisor får en større intern arbeidsbyrde ved gjennomføring av transaksjonene. Grafisk presentert: Foretak med revisor Foretak uten revisor Kartleggingen Totalkostnader for aksjelovens særattestasjoner ved bruk av de ulike datakildene År Totalkostnad ved kartleggingen Totalkostnad ved spørreundersøkelse, foretak uten revisor Totalkostnad ved spørreundersøkelse, foretak med revisor Totalkostnadene er summen av eksternkostnadene og internkostnadene for hver enkelt datakilde. De samme forbehold og mulige forklaringer på avvik er de samme som i foregående avsnitt. Grafisk presentert:

19 Foretak med revisor Foretak uten revisor Kartlegging Utjevning av forskjellene mellom kartleggingen og spørreundersøkelsen 2014 For å utjevne forskjellene mellom kartleggingen og spørreundersøkelsen fra 2014 har prosjektet har prosjektgruppen valgt å legge enhetskostnaden for både eksternkostnadene og internkostnadene til ett gjennomsnitt mellom kostnadene fra og kostnadskomponentene fra 2014 med «foretak med fast revisor». Vi har valgt denne fremgangsmåten da utvalgsantallet er likt (ca. 200) og at foretak i hadde pålagt fast revisor for årsregnskap og næringsligning Populasjonen (antall hendelser) er hentet via datauttrekk fra foretaksregisteret, og vi tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene eller i uttrekket Utjevnete kostnader blir da som følger: År Utjevnet totalkostnad Utjevnet eksternkostnad Utjevnet internkostnad Grafisk fremstilt:

20 Totalkostnad Eksternkostnad Internkostnad Fordeling mellom mikroselskaper og makroselskaper År Totalkostnad Mikroselskap kostnad Makroselskap kostnad Grafisk fremstilt: Summer av Total Makro Summer av Total Mikro Som vi ser er det mikroselskapene som har den klart største administrative byrden for aksjelovens særattestasjonskrav. Mikrosegmentet fordeling mellom eksterne og interne kostnader År Mikro Totalkostnad Mikro Intern Kostnad Mikro Ekstern Kostnad

Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd

Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd Forenklingsmuligheter kontrollkrav ved offentlige tilskudd Tidstyver i forvaltningen Erfaringsseminar Seniorrådgiver Bjarne Rosted Forenkling og brukerdialog - Forenklingsseksjonen Bakgrunn - Brukerne

Detaljer

Rapport. Særattestasjonskrav - kartlegging og forenkling. Brønnøysundregistrene

Rapport. Særattestasjonskrav - kartlegging og forenkling. Brønnøysundregistrene 1 Særattestasjonskrav - kartlegging og forenkling Brønnøysund, 26. januar 2015 Brønnøysundregistrene 2 Det er utarbeidet følgende tillegg til denne rapporten: a) Oppsummering innspill til rapporten, med

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv. Aksjelovgivning for økt verdiskapning Innledning Et ekspertutvalg ble oppnevnt 22. januar 2016 for å utrede mulighetene for forenklinger i aksjelovene samt evaluere endringer i aksjelovene som trådte i

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen INNLEDNING Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/5493 Oslo, 9. januar 2016 Vår ref: Anita Sundal/ 16-41151 HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Hovedorganisasjonen

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Sjekklister. Innholdsfortegnelse:

Sjekklister. Innholdsfortegnelse: Sjekklister Innholdsfortegnelse: Oppdatert per Del 1 - Innledning og differensiering: Innledning 31. desember 2005 Hvordan skille mellom små, mellomstore og store foretak 31. desember 2005 Del 2 - Sjekklister

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

RSM NYHETSBREV 9/2016

RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 NYHETSBREV 9/2016 Les mer om: Forslag til forenklinger i aksjeloven Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref. Vår ref. Arkiv Dato 16/5493 17/00164 09.01.2017 Høringssvar NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Viser til høringsbrev

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN

FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN FRA NHO 1. FEBRUAR 2012 OVERSIKT OVER TILTAK Strukturelle tiltak 1. Regelforberedelse: Etabler et helhetlig system for å sørge for at unødvendige administrative

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

=jir av de registrerte aksjeselskapene pr (uavhengig av størrelse for øvrig)

=jir av de registrerte aksjeselskapene pr (uavhengig av størrelse for øvrig) =jir _llå _i,_ Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 20. oktober 2008 Vår ref: Camilla Forgaard Andreassen / DOK-2008-02211 HØRING - NOU 2008: 12 REVISJONSPLIKTEN FOR SMÅ FORETAK

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Innst. 235 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. 235 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. 235 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Prop. 51 L (2010 2011) Innstilling frå finanskomiteen om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innst. O. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning

Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Dato: 05.01.2017 Vår ref.: 16-1475 Deres ref.: Høringsuttalelse - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning Finans Norge viser til

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2017 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O)

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 14/51 22.03.2014 R 2/14 Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april 2014 Tid: torsdag kl. 09-17, fredag kl. 09-17 Sted: Mølleparken

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Nærings- og fiskeridepartementet Kongens gate 8 0153 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 9. januar 2017 Deres ref: 16/5493 Vår ref: BB/RB Høring - NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Det vises

Detaljer

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier Rundskriv 2018-06 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 10.01.2018 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter: 2017-12 Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri Landbruksdirektoratet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri Rundskriv 2017-12 Listeførte eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 09.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011)

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011) Innst. 388 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 97 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16.

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. september 2015 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING DIGITALISERING

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven

Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven foreningen Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.4.2011 Vår ref.: EK/HKS Deres ref: 201100306 Høring Forenkling og modernisering av aksjeloven Vi viser til Justisdepartementets høring ved

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Innst. O. nr. 98. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 ( ). ( ) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 98. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 ( ). ( ) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 98. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.v. Ot.prp. nr. 65 (1998-99). Til Odelstinget. 1. SAMMENDRAG 1.1 Proposisjonens hovedinnhold I proposisjonen

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer