I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. SAKSKART Side Saker til behandling 1/14 13/ Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.januar /14 13/ Strategikonferansene /14 13/ Elektronisk handel - hovedprosjekt 10 4/14 11/ /14 13/ Endring av selskapsavtale Kristiansand Brann og Redning IKS, regnskapsregler Søknad om garanti for lån - Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening /14 13/ Revidert utbyggingsavtale - Smååsane byggetrinn /14 13/ Vennesla prestegård - evt.kjøp av eiendommen 26 8/14 12/ Svømmehall, rapport nr. 3 fra Plan- og byggekomiteen 30 1

2 9/14 13/ Utbyggingsavtale Skuland - Endelig godkjenning 36 10/14 12/ Kommunedelplan for sykkel - Endelig forslag 37 11/14 13/ Grunnerverv - Tveite Bru 47 12/14 13/ /14 13/ Fylkesvegnettet i Vest-Agder - inndeling i kategorier og funksjonsklasser Gnr. 31, bnr. 56, Slettebrotan. Bytte av boligtomt mot vannverks og høydebasseng tomt Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 1/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.januar 2014 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Knutsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunes pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder 65 år. Fra 1.januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsordning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft Rådmannens forslag til innstilling: 1 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedlegg: KLP: Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.januar

4 Bakgrunn for saken: Innledningsvis vises det til kommunelovens 43, som lyder: Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike pensjonsordninger. Videre i Vennesla kommunes Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår reglement, pkt. 2: «Ordføreres godgjørelse er 100 % av stortingsrepresentants grunnlønn. Ordførerens godtgjøreløse inkluderer all kommunal virksomhet». Ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) trådte i kraft 1. januar Arbeidsdepartementet gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å opprette samme type ordning for sine folkevalgte fra 1. januar 2014 i h t forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune, hvor særlig 1, 2. avsnitt er relevant for denne saken: Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er omfattet av. På denne bakgrunn har Vennesla kommunes pensjonsleverandør - KLP - tatt opp med administrasjonen at valg av ordning for folkevalgte må foretas innen utgangen av mars Valg av ordning kan ikke gjøres om. Forskriften gir bare rammer for den nye ordningen og regulerer kun de folkevalgtes rettigheter. Finansiering o.l. er ikke tatt inn. Det gjenstår å få fastsatt minstekrav og utfyllende bestemmelser for pensjonsordningen, slik at det nedenfor, som er hentet fra KS Ordningen med «ventepenger» er falt bort. Denne ordningen er ikke inntatt i ny forskrift for folkevalgte eller i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Dagens ordning for folkevalgte: Opptjening. Tid man har opparbeidet medlemskap i pensjonsordning for folkevalgte. Full opptjening er 16 år. Ikke rett til AFP Alderspensjon: Tidligst utbetaling fra 65 år 66 % av pensjonsgrunnlag (den samlede faste godtgjørelsen) Avkortet hvis ikke full opptjening Levealder justeres Samordnes i h t reglene i samordningsloven Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs med lønnsvekst fratrukket 0,75 % 4

5 Ny ordning fra : Opptjening: Det bygges opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlaget for beregning av alderspensjon. Pensjonsbeholdningen bygges opp ved at maksimalt 6,03 % av godtgjørelse opp til 7,1 G og 24,13 % av godtgjørelsen mellom 7,1 og 12 G, tilføres beholdningen. (Det er opp til kommunestyret å fastsette nivået på pensjonsopptjeningen, men den kan ikke være høyere enn det som gjelder for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.) Alle år teller Ingen rett til AFP Alderspensjon: Fleksibelt uttak fra 62 til 75 år Pensjonen beregnes ved at pensjonsbeholdningen divideres på et delingstall. Delingstallene er avhengig av fødselsår og uttaksalder Ingen samordning, pensjonen kommer som et tillegg til alderspensjon fra folketrygden Reguleres som i offentlig tjenestepensjonsordning, dvs med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. Uførepensjon og etterlattepensjon: Videreføres i stor grad som dagens regler Kravet til opptjeningstid øker slik at full opptjening er 30 år. For å sikre allerede opptjente rettigheter i pensjonsordningene for folkevalgte, skal opptjeningstiden multipliseres med en omregningsfaktor før de nye opptjeningsreglene innføres. Ved beregning av uføre- og etterlattepensjon skal opptjeningstiden multipliseres med faktoren 1,875. Denne faktoren multiplisert med dagens krav til full opptjeningstid (16 år) gir til sammen 30 år. På virkningstidspunktet : Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente alderspensjonsrettigheter forblir bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell. Fra virkningstidspunktet starter opptjening etter ny ordning. Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldende ordning, og pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også rettigheter i den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen i tillegg. Dersom en folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal alderspensjon maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis samlet pensjon fra gammel og ny ordninger overstiger maksimal pensjon, skal pensjonen fra ny ordning settes ned. Overgang til ansatte ordning etter : Jfr. innledningsvis her A særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller D r for 5

6 dette alternativet, og det må derfor fastsettes utfyllende bestemmelser for en slik overgang. Det som kan slås fast er at kommunen selv kan bestemme om de folkevalgte skal meldes inn i den ordinære pensjonsordningen. Hvis dette gjøres, vil pensjonen bli beregnet etter de reglene som gjelder for offentlig tjenestepensjonsordning. Alle verv skal ses under ett slik at både kommunale og fylkeskommunale verv legges sammen. Kommunene kan selv innføre en egen innbetaling fra den folkevalgte - slik de ansatte har i dag - på 2 % av egen lønn. Forskjellene: Basert på informasjon fra kommunens hovedleverandør av pensjoner, KLP, vil de viktigste forskjellene i ordningene være: Pensjonsutbetalingen vil være kjent for den ansatte/folkevalgte i offentlig tjenestepensjon, mens den vil være ukjent i ny pensjonsordning. Kostnadene vil være ukjent for arbeidsgiver i offentlig tjenestepensjon, mens den vil være kjent i ny pensjonsordning. Se for øvrig vedlagte skriv fra KLP av , hvor det er tatt inn tabeller som bl.a. viser forskjellene mellom ny folkevalgtordning og ordinær tjenestepensjon (TPO), dvs ansatte ordningen. På det nåværende tidspunkt er heller ikke de totale kostnadene kjent i ny pensjonsordning. Årlig innskudd til alderspensjon er kjent, se over vedr. satsene, men KLP har imidlertid ikke tatt stilling hva slags kostnadsmodell (administrasjonskostnader mm) som skal legges til grunn og har heller ikke avklart pris for risikodekning (etterlatte dekninger). Selskapet formidler dette til kommunen for 2014 sammen med budsjettsatsene for TPO-ordningen i august. Sikringsbestemmelsen i de nye pensjonsreglene om at ytelsen ikke kan bli høyere enn i dag, tilsier at kostnadene på kort sikt vil bli omtrent på samme nivå som i dag. Intensjonen med pensjonsreformen og levealdersjustering er bl.a. reduserte ytelser og kostnader over tid. Merknader: På bakgrunn av ovenstående legges det til grunn at kostnadene ikke bør være utslagsgivende for valg av ordning. Dersom det konkluderes med at de to alternativene er likeverdige, kan det være utslagsgivende at det administrativt vil være hensiktsmessig at folkevalgtordningen er lik den ordningen kommunens medarbeidere. 6

7 2/14 Strategikonferansene 2014 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 025 Saksbehandler Heidi Engestøl Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 SAMMENDRAG: I 2014 står vi foran et nytt hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes for revisjon og at det skal føres sentrale lønnsforhandlinger. Debattheftet «Tid for endring» er utgangspunktet for de spørsmål KS ønsker innspill på. Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og økonomiutvalget slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret 2014 Vedlegg: Tid for endring Debatthefte Strategikonferansene

8 Bakgrunn for saken: Våren 2014 skal KS forhandle hovedtariffavtalen og sentralt lønnsoppgjør. Medlemmene inviteres derfor til dialog om mål og prioriteringer. Vi må legge opp til at det blir de viktigste temaene for kommunesektoren som setter sitt preg på forhandlingene. Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning i kommunene og fylkeskommunene? Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektivt? KS ønsker at spørsmålene som reises behandles i den enkelte kommune/fylkeskommune i forkant av strategikonferanser og fylkesmøtene. KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter mellom januar og mars Her vil det presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer og KS KS spør. Spørsmål 1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014? Rådmannens kommentarer. Premien som andel av fastlønn i kommunesektoren ligger nå på %. Premien er mangedoblet siden tidlig på 90-tallet. Arbeidstakernes andel har hele tiden ligget fast på 2 %. I 2014 kan pensjonskostnadene øke med over 10% eller om lag 2,3 mrd.kroner. Rådmannen mener at pensjonsordningene i offentlig sektor bør bli tema ved tariffoppgjøret i 2014, i den forstand at man vurderer å øke arbeidstakers andel av premien. Spørsmål 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Rådmannens kommentarer. Regjeringen legger i statsbudsjettet til grunn en lønnsvekst på 3,5 %. KS bør ikke overskride dette. Spørsmål 3. Hvilke elementer i oppgjøret ( for eksempel lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 8

9 Rådmannens kommentarer. Utfordringer som gjelder hele sektoren bør prioriteres i de sentrale forhandlingene. For eksempel kan en økning i ulempetillegg bidra at det blir enklere å skaffe arbeidskraft i helger/kvelder. Det er likevel viktig at det avsettes midler til lokale forhandlinger slik at man kan tilpasse lønnspolitikken til de lokale forhold og utfordringer. Spørsmål 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet i HTA kapittel 4? Rådmannens kommentarer. Det er viktig for kommunesektoren å kunne rekruttere nok arbeidskraft med høyere utdanning. Det er da viktig at gapet mellom de som lønnes etter minstelønnssatsene og de som lønnes etter «høyskolestigene» i hvert fall ikke bør bli mindre enn i dag. Det som er viktig i årets oppgjør er å gjennomføre en forenkling av systemet. Tariffbestemmelsene har etter hvert blitt så omfangsrike og kompliserte at det går forholdsvis mye ressurser til å holde seg oppdatert. Spørsmål 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? Rådmannens kommentarer. Rådmannen mener det er en fornuftig balanse mellom ansatte som i hovedsak lønnes etter sentrale bestemmelser og ansatte som kun får sin lønn fastsatt lokalt. Merknader: Som arbeidsgiverorganisasjon forvalter KS fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på medlemmenes vegne. Det er derfor viktig at vi som medlem gir KS signaler om hva vi ønsker gjennom tariff-forhandlingene. Både gjennom behandlingen av denne saken og gjennom deltakelse på Strategikonferansene vil Vennesla kommune få anledning til å komme med innspill til KS. Over 90% av arbeidstakere i kommunesektoren får i all hovedsak fastsatt sin lønn sentralt. Når vi vet at lønnsutgiftene er den største utgiftsposten for kommunen, sier dette noe om viktigheten av hva som skjer i tariffoppgjørene. 9

10 3/14 Elektronisk handel - hovedprosjekt Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 630 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 ELEKTRONISK HANDEL - HOVEDPROSJEKT SAMMENDRAG: Innføring av elektronisk handel kan ha flere formål: Sikre at gode anskaffelsesprosesser blir fulgt i hele organisasjonen. Generere styringsinformasjon. Forenkle og automatisere prosesser. Sikre sporbarhet og mulighet for kontroll. Effektene vil være bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser. Etter en totalvurdering vil rådmannen foreslå å innføre elektronisk handel i Vennesla kommune, og at kommunen i denne forbindelse blir med på felles prosjekt blant noen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vennesla kommune innfører elektronisk handel i kommunen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Vedlegg: 1 E-handelsanalyse 2 Utredning, Ehandel mål, gevinster og erfaringer, Odin Prosjekt AS 3 Prosjektrapport innføring av e-handel 10

11 Bakgrunn for saken: Elektronisk handel (e-handel) er et begrep for bruk av elektroniske verktøy for å understøtte kjøps- og salgsprosesser. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bruker begrepet særlig knyttet til følgende anskaffelsesprosesser: Planlegging og gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser, kontraktsadministrasjon, bestilling og leveranse / mottak av varer og tjenester, fakturering og betaling. Innføring av elektronisk handel kan ha flere formål: Sikre at gode anskaffelsesprosesser blir fulgt i hele organisasjonen. Generere styringsinformasjon. Forenkle og automatisere prosesser. Sikre sporbarhet og mulighet for kontroll. Effektene vil være bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser. Knutepunkt Sørlandet har gjennomført et forprosjekt om innføring av elektronisk handel (e-handel) i kommunene., jfr. sak i plan- og økonomiutvalget 12/13. Alle kommunene unntatt Kristiansand har vært med i forprosjektet. Kristiansand kommune har allerede innført og satt i gang med e-handel. I denne forbindelse er det gjennomført en e- handelsanalyse, jfr. vedlegg 1. Analysen viser mulig gevinster ved innføring av e-handel. I tillegg har Odin Prosjekt AS gjennomført en kort utredning om erfaringer fra andre innkjøpssamarbeid, og potensielle gevinster knyttet til innføring av e-handel. Se vedlegg 2. Med bakgrunn i gjennomført forprosjekt har Rådmannsutvalget fattet følgende vedtak: «1. Kommunene inngår avtale om bruk av ehandelsplattformen før jul Arbeidet med å inngå kontrakter med leverandørene av ehandelssystemene startes. Forslag til kontrakter legges frem for styringsgruppen. 2. Fremdriftsplanen endres ved at implementerings- og gjennomføringsfasen forskyves til 2. kvartal 2014 og strekkes ut Gevinst- og evalueringsfasen forskyves til 1. kvartal Rapporten fra Odin prosjekt AS tas til orientering. Det jobbes videre med å avklare stordriftsfordeler gjennom samarbeidet i Felles innkjøpstjeneste. 4. Styret oppdateres som meldingssak.» Vennesla har tatt forbehold om politisk godkjenning av saken. Merknader: I den gjennomførte e-handelsanalysen pekes det på mulige gevinster kommunene kan oppnå ved innføring av e-handel. 11

12 Kommunene i Knutepunkt Sørlandet (unntatt Iveland) samarbeider i dag om innkjøp gjennom en felles innkjøpstjeneste hvor Kristiansand kommune er vertskommune. I dette innkjøpssamarbeidet kjøres det anbudsprosesser, og det inngås rammeavtaler for innkjøp til kommunene. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen i stor grad er lojale til disse innkjøpsavtalene, og at vi dermed henter ut gevinster på gode avtaler. Dette betyr at kommunen allerede har tatt deler av de økonomiske gevinstene som det pekes på i de gjennomførte analysene. Vi tror dermed at de økonomiske gevinstene som omtales i forprosjektet er urealistiske. Det pekes også på en del kvalitative gevinster ved innføring av prosjektet. Dette gjelder både i forhold til bedre rapportering, kontroll og oppfølging av avtaler, samt at vi på en bedre måte sikrer oppfølging av Lov om offentlig anskaffelse. Rådmannen mener at disse forholdene er de viktigste argumentene for innføring av e-handel i Vennesla kommune. Andre kommuner som har innført e-handel har oppnådd organisasjonsmessige innsparinger. Rådmannen forutsetter at dette også oppnås i Vennesla. Disse innsparingene tenkes oppnådd ved sentraliserte løsninger med felles malverk og godkjenning i hele organisasjonen. Færre ansatte tar hånd om større anskaffelsesvolum, noe som gir økt kompetanse om faget. Ingen av de spurte kommunene i notatet fra Odin prosjekt AS kunne tenkt seg å gå tilbake til gamle systemer. Dette på grunn av oppnådde gevinster med e-handel. I vedtatt økonomiplan for er det lagt inn midler til innkjøp av e- handelssystem i 2014, samt økte årlige driftsutgifter til dette. I 2014 er det lagt inn kr ,- til innføring av prosjektet. Fra 2016 er det forutsatt en årlig økonomisk gevinst på kr ,-. På bakgrunn av ovennevnte vil rådmannen foreslå å innføre e-handel, og oppstart av prosjektet. Innføring av e-handel medfører omlegging av innkjøpsrutiner i hele kommunen, og vil derfor kreve at kommunene setter av ressurser til dette arbeidet. Birkenes og Lillesand kommuner har allerede nå signalisert at de ser for seg en forskyvning av prosjektet til høsten Rådmannen vil dermed foreslå at igangsetting av prosjektet i Vennesla forutsetter samarbeid med andre Knutepunkt kommuner (minst én kommune), og at fremdriftsplanen kan tilpasses kommunens øvrige drift. 12

13 4/14 Endring av selskapsavtale Kristiansand Brann og Redning IKS, regnskapsregler Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 037 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Eierkommunene ba våren 2013 styret i KBR vurdere å endre regnskapsspråk fra regnskapslovens bestemmelser (NRS) til kommunale regnskapsprinsipper (GKRS). Bakgrunnen for henvendelsen var at selskapet i hovedsak driver med kommunal tjenesteproduksjon som skal leveres innenfor en bevilget ramme der kommunale regnskapsprinsipper vil være best egnet. De fleste som leser selskapets regnskap, det gjelder både styret, Representantskap og eierkommunene er mest fortrolige med offentlige regnskap etter GKRS. Føring etter kommuneloven gir også et tydeligere bilde av de reelle kontantstrømmene i selskapet i forhold til avskriving/kapitalkostnader og selskapets likviditet. I tillegg vil det forenkle den pålagte (KOSTRA) rapporteringen til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Selskapet har gjort en vurdering og anbefalingen fra både selskapets administrasjon, styre og representantskap er at regnskapsspråket bør endres til GKRS. Endring av regnskapsspråk medfører endring i selskapsavtalen av en slik art at den må godkjennes av bystyre/kommunestyre. De vurderinger som er gjort av revisorer og administrasjonen i selskapet samt behandling i styre og representantskap er gjengitt under bakgrunn for saken. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret i Vennesla kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet Kristiansandsregionen brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til å føre regnskap etter kommuneloven (GKRS). 2. Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens 14 (nytt ledd i kursiv): 14 ANDRE BESTEMMELSER Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon. 13

14 Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. 3. Endringen har virkning fra Vedlegg: Ingen 14

15 Bakgrunn for saken: I sak nr. 2/13 til representantskapet redegjorde styreleder kort for styrets- og administrasjonens håndtering av en sak knyttet til alternativ regnskapsføring for selskapet. Administrasjonen hadde da igangsatt en prosess hvor revisor og kommunerevisjonen ble bedt om å foreta en enkel utredning/vurdering av: Konsekvenser av at KBR's selskapsavtale endres slik at regnskapet kan føres etter kommunale regnskapsprinsipper, herunder likviditetssituasjonen i selskapet. Når revisormiljøene hadde levert sine rapporter ville styret behandle saken og fremme en sak for representantskapet med basis i disse vurderingene. Representantskapet tok informasjonen til orientering, og uttrykte støtte til igangsatt prosess. Revisjonsmiljøene responderte på henvendelsen og leverte hver sin rapport med utgangspunkt i regnskapsalternativene som fremkommer av Lov om interkommunale selskaper: Etter regnskapsloven (NRS) Etter kommunale regnskapsprinsipper (GKRS) Hva sier miljøene i sin oppsummering/konklusjon: Dagens revisor (PWC), og Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS er enstemmige i at begge regnskapsspråkene kan anvendes og dekke selskapets behov. Utredningene er enkle i sin form og følgende kan trekkes ut av rapportenes oppsummering/konklusjon: Kristiansand revisjonsdistrikt: Anbefaling om å vektlegge regnskapsbrukernes informasjonsbehov herunder: o Hvem er brukerne og hvilke behov har de (mest kjent med GKRS) o KOSTRA-rapportering, hva er merarbeidet for omarbeiding hvis det fortsatt skal føres etter NRS Begge regnskapsspråk dekker foreliggende behov, men behov for tilleggsopplysninger bør vurderes for å "kompensere" for de opplysningene som er nyttig for et selskap hvor rammene er relatert til levering av tjenester vs økonomiske resultater som er nærmere knyttet til NRS. Selskapets likviditet vil kun bli påvirket om tall fra resultatregnskapet benyttes som grunnlag for beregning av tilskudd. Hos KBR vil nok et driftsregnskap etter GKRS være nærmere de reelle kontantstrømmene enn etter NRS, og om tilskudd skal baseres på resultattall uten justering for reelle kontantstrømmer vil GKRS være bedre enn NRS (unngår å bygge opp/ tappe KBR for likviditet). 15

16 PricewaterhouseCoopers AS: Problemstillingene som påpekes i notat fra Kristiansand kommune gir ikke grunnlag for å signalisere at en av metodene er å foretrekke, og likviditetssituasjonen kan løses innenfor begge regnskapsalternativene. Selskapet bør vurdere to spesifikke forhold ved valg av regnskapsspråk: 1. Likviditetssituasjonen: Da eierne etter selskapsavtalene er forpliktet til å stille med midler iht. vedtatt årsbudsjett i representantskapet, vil en endring av regnskapsspråk kunne påvirke likviditetstilførselen til KBR. Dette fordi GKRS er et mer arbeidskapital orientert regnskap enn NRS, noe som i større grad tar hensyn til kalkulatoriske størrelser uten kontanteffekt. Hvis eierne ønsker å redusere kapitalbindingen i selskapet kan dette løses ved å etablere en fordring mot eierkommunene, som selskapet kan kalle inn ved behov. Dette er en modell som er brukt i andre offentlige selskaper, blant annet innenfor helseforetakene 2. Brukerne av regnskapet: Det er brukerne av regnskapet som bør påvirke valg av regnskapsspråk. Lovgiver har i forarbeidene til lov om interkommunale selskaper lagt vekt på at det er NRS som skal være utgangspunktet, og GKRS er et særskilt valg. Dette har med at lovgiver ønsket i stor grad å kunne sammenligne aktører uavhengig av selskapsform og eiere. KBR har i dag privat konkurranse på deler av sitt tjenestespekter som ikke er direkte knyttet til brannslukking. Dette er i hovedsak, restverdiredning, alarmtjenester etc. Dette er noe som taler for å beholde NRS som regnskapsspråk Styret og eiere er hovedbruker av regnskapet for KBR. Styret har p.t kun en representant som ikke er representant for eierkommunene og således har en naturlig anvendelse av kommunal regnskapsskikk. De administrative miljøene i eierkommunene har mest daglig omgang med GKRS og er nok mest komfortabel med dette. Merknader: Revisjonsmiljøene peker på noen få forhold som er av betydning for valg av regnskapsspråk. Forholdene som blir trukket frem er brukerne og deres behov, KOSTRArapportering og likviditetssituasjonen. Av disse tre vurderes brukerne av regnskapet, og deres behov som det mest sentrale, tar man dette i betraktning er det mest nærliggende å bruke GKRS som regnskapsspråk. Dette treffer og mht. forenklinger for dagens regnskapsfører som slipper bearbeiding på områder som eksempelvis KOSTRArapportering. Likviditetssituasjonen vurderes som enklere å håndtere opp mot de reelle kontantstrømmene i selskapet gjennom GKRS enn ved bruk av NRS, selv om det fra begge revisormiljøene sies at man kan klare dette innenfor begge regnskapsspråk. 16

17 Administrasjonens vurdering er at selskapet bør endre regnskapsspråk fra NRS til GKRS. Hva sier Selskapsavtalen/lov om IKS om valg av regnskapsmetode: Selskapsavtalen: Sier i 3 at Kristiansandsregionen brann og redning IKS er et selskap etter Lov om interkommunale selskaper. Selve avtalen regulerer ikke valg av regnskapsspråk, og man må av den grunn se hva loven sier vedrørende myndighet til å endre regnskapsspråk. Lov om IKS: Belyser i 4 hvilke områder som skal vedtas av by/kommunestyrene, og hva som kan vedtas av representantskapet med to tredjedels flertall. Innbefattet i denne ligger hva som er gjeldende ved endringer i selskapsavtalen. Lovens 27, sier at selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet kan avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Juridisk medfører dette at endring av regnskapsmetode kun kan vedtas gjennom vedtak i by-/kommunestyrene, og revisjon av selskapsavtalen slik det fremkommer av lovens 4, andre ledd. Valg av revisor: Forholdet knyttet til valg av revisor er beskrevet i Lov om IKS og 28 sier at selskapets revisor velges av representantskapet. Styrets behandling/anbefaling: Styret behandlet saken i styremøte den 19. november, med en enstemmig anbefaling om å endre selskapets regnskapsmetode fra NRS til GKRS. (Forslag til) Representantskapets anbefaling til by-/kommunestyrene: Saken legges frem for eierkommunene med følgende innstilling: Representantskapet anbefaler eierkommunene å vedta endret regnskapsspråk fra; regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til å føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapsavtalen endres tilsvarende gjennom revidering av avtalens 14 Andre bestemmelser. 17

18 5/14 Søknad om garanti for lån - Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 243 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 SAMMENDRAG: Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening har søkt kommunen om å stille garanti for et banklån til bygging av ny leirduebane. I følge kommuneloven og garantiforskrift kan kommunen stille garanti for andres økonomiske forpliktelser i den grad aktuell virksomhet ikke defineres som næringsvirksomhet. Kommunen har dermed anledning til å stille garanti til Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening innenfor begrensninger som gis i garantiforskriften. Rådmannen mener at kommunen skal fortsette en restriktiv praksis, og foreslår dermed at kommunen ikke stiller garanti som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune gir ikke garanti for lån til ny leirduebane til Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening. Vedlegg: 1- Søknad om bankgaranti fra Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening 18

19 Bakgrunn for saken: Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening søker kommunen om garanti for lån til bygging av ny leirduebane, jfr. vedlagte brev mottatt Leirduebanen i Skjerkedalen lå for nær høyspentlinjen, og Statnett krevde nedleggelse av banen. Ny leirduebane ved Bjortjønn er beregnet å koste ca. 4,7 mill. kroner. Av dette er 3,5 mill. kroner betalt av Statnett som erstatning for den gamle banen. Foreningens egenandel er dermed beregnet å være ca. 1,2 mill. kroner. De regner med å få ca. kr ,- i spillemidler, og ca. 1 mill. kroner i momsrefusjon. Spillemidler og momsrefusjon blir utbetalt tidligst når prosjektet er ferdigstilt, og foreningen må ta opp lån for å forskuttere disse inntektene. Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening søker kommunen om garanti for lån på maks 1,5 mill. kroner. Reglene for kommunal garanti er gitt i henholdsvis kommunelovens 51 og i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Kommunen kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser i den grad aktuell virksomhet ikke defineres som næringsvirksomhet. Garantiforskriften stiller krav til hvilke garantier kommuner har anledning til å stille: Kommunen kan forplikte seg ved simpelgaranti eller selvskyldnergaranti. Den kommunale garantien må stilles for en bestemt tidsperiode. Denne perioden kan ikke overstige investeringens levetid, og kan i alle tilfeller ikke overstige 40 år. Vedtaket skal alltid angi et maksimumsansvar som garantien omfatter. Fylkesmannen må godkjenne garantier på kr ,- eller høyere. Merknader: Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening driver ikke næringsvirksomhet, og kommunen har dermed anledning til å stille garanti innenfor de begrensninger som er nevnt ovenfor. Som nevnt i brevet har kommunen vært involvert i søknaden om spillemidler. I kostnadsoverslagene som er gjort i denne forbindelse kan det se ut til at foreningen kan forvente å få mer enn kr ,- i spillemidler, mens 1 mill. kr. i momsrefusjon synes å være for optimistisk anslått. Totale inntekter fra spillemidler og momsrefusjon på 1,5 mill. kr. (som søknaden om garanti er på) tror vi likevel er realistisk. Kommunen har ikke tidligere hatt praksis å gi slike kommunale garantier. Hvis kommunen skal gi bankgaranti som omsøkt vil rådmannen foreslå at det gis med følgende begrensninger: 19

20 Det stilles simpelgaranti for Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening sitt lån, begrenset oppad til kr ,-. Garantiperioden settes til opptil 3 år. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned i takt med nedbetalingen av lånet. Rådmannen mener at kommunen fortsatt skal ha en restriktiv praksis på innvilgelse av garanti, og vil derfor foreslå at det ikke gis garanti for lånet til Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening. 20

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9.20 14.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.01.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Meld. St. 43 (2012 2013) Melding til Stortinget Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Tilråding fra Arbeidsdepartementet 21. juni 2013, godkjent i statsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015.

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. I Bærum kommune er det vedtatt en egen pensjonsordning for kommunens folkevalgte. Dagens

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/ PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/01-2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.: 2013/1560-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Folkevalgte i Askøy

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett og -plikt etter merverdiavgiftsloven

Saksframlegg. Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett og -plikt etter merverdiavgiftsloven Søgne kommune Arkiv: L80 Saksmappe: 2015/636-5574/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.02.2015 Saksframlegg Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett og -plikt etter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Formannskapet

MELDAL KOMMUNE Formannskapet MELDAL KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 21.01.2014, Kl. 09:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/14 12/54 KS Debatthefte - 2014 002/14 14/76 Justering investeringsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5).

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:45 11:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.06.2014 kl. 9.15 15.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56).

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 14:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer