TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Fra kunstutstillingen på Minsaas kafe Bilde 2: Menn i uniform leser

2 1 Bilde fra lørdagskonsert 3: fra lørdagskonsert på SNK på SNK Innhold Biblioteket... 3 Tilbud til barn og unge... 4 Samarbeid med helsestasjonen... 5 Barnehagebibliotek... 5 Bokdepot... 5 Studiested... 6 Ungdomstilbud... 6 Tilbud til eldre... 7 Fengselsbiblioteket... 7 Litteraturhus Nord-Trøndelag... 8 Transportordning... 8 Bemanning... 9 Statistikk... 9 Kulturskolen Innledning Undervisning Generell opplæring Ta vare på talent Samspill Opptredener Elevopptak til høsten Utviklingsarbeid / Personalarbeid

3 Biblioteket Den nye Lov om folkebibliotek (fra juni 2013) sier i 1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. (Nye formuleringer er satt i kursiv). Den nye loven legger spesielt stor vekt på formidling av litteratur. Dette er i tråd med det arbeidet som er startet opp nå, med flere arrangement og formidlingsprosjekt. Lesing og leselyst er kjernen i bibliotekets arbeid. Biblioteket er et lavterskeltilbud, der alle kommer frivillig. Utlånet holder seg på et jevnt nivå, til tross for alle digitale tilbud. Mange er innom hver dag for å lese aviser. Vi har dessuten forfatterbesøk, litteraturkvelder, lesestunder og andre tiltak. Vi låner ut PCer og trådløst nett, kopierer, skanner, sender fax og lignende. Verdal bibliotek er til en viss grad rådgiver i spørsmål rundt skolebibliotek. Utfordringen for biblioteket er å ha nok ressurser til denne rådgivingen. Utfordringen for skolene er å avsette nok ressurser til å drive skolebiblioteket. 3

4 Biblioteket har utstrakt samarbeid med Verdal historielag og Nord-Trøndelag historielag. De bruker lokalavdelingen som møteplass og arbeidsplass. Verdal historielag kjøper inn lokalhistorisk litteratur som plasseres i biblioteket. Vi har også et godt samarbeid med Folkeakademiet Verdal. Bilde 4: Fra Verdalsrommet, hvor biblioteket forvalter arven etter Bjarne Slapgard Tilbud til barn og unge Bilde 5: Hans Rotmo har fått sitt eget hjørne i biblioteket Folkebiblioteket og skolebiblioteket spiller en viktig rolle i arbeidet med å gi barn og unge gode lesevaner. Lett tilgang til riktig litteratur er avgjørende. Bokbussen kjører til skoler og barnehager og møter elevene der de er, og har stort utlån. På folkebiblioteket lages det bokkasser tilpasset den enkelte klasses behov. Kassene plasseres i klasserommet, og elevene har derfor lett tilgang til egnede bøker. Tidligere ble enkelte klassetrinn invitert til biblioteket for opplæring og opplevelse. Det tok slutt da personalressursen måtte reduseres. 4

5 Biblioteket har flere tiltak rettet mot lesing og leselyst. Både Leseløveaksjonen og Sommerleseaksjoner arrangeres i nært samarbeid med skolene. Det arrangeres lesestund for førskolebarn ca annenhver uke. Spesielt populært har det vært når menn i uniform leser. Samarbeid med helsestasjonen Alle toåringer på toårskontroll på helsestasjonen får gavekort på ei bok som hentes i biblioteket. Disse bøkene er innkjøpt i samarbeid med næringslivet. Barnehagebibliotek Det er nå barnehagebibliotek i tre barnehager. Biblioteket plasserer ut et visst antall bøker som barnehagen kan låne ut videre. Det betyr at foreldre kan låne med seg bøker heim fra barnehagen, samtidig som de henter barna. Dette gir bedre tilgang til bøker for travle småbarnsforeldre. Signaler fra de barnehagene som har Barnehagebibliotek er at det er en populær ordning. Det er ønskelig at ordningen utvides, men det krever ressurser i folkebiblioteket, både til organisering og oppfølging. Bokdepot Det er satt ut kasser med barnebøker på flere venterom (legekontor, tannlege, frisør). Disse skiftes en gang pr år. 5

6 Studiested Mange studenter bruker biblioteket som studiested, til gruppearbeid og lignende. Har avtaler med flere bedrifter om at deres elever kan ta eksamen digitalt i biblioteket. Biblioteket administrerer eksamen mot en liten godtgjøring. Ungdomstilbud Ungdom er den aldersgruppen som bruker biblioteket minst. Vårt tilbud til ungdom er å kjøpe inn nye og aktuelle bøker. Utfordringen er å få flere ungdommer innom dørene, og for å få til det, trengs aktiv formidling, og muligens andre tilbud enn de som er i dag. Det burde vært arrangement spesielt for ungdom, men ettersom det er en ressurskrevende oppgave, har den ikke vært prioritert. Det nye Ungdommens hus vil kunne bli en viktig arena også for denne type formidling. Ved å komme dit ungdommen er, vil det være lettere å nå målgruppen. Besøk av kjente forfattere og formidlere er alltid et godt virkemiddel for å øke leselysten. Bilde 6: Her er det tegneseriekurs med Morten Harper 6

7 Tilbud til eldre Biblioteket setter ut bokdepot på institusjonene. Vi organiserer ordningen med leseombud i institusjonene (frivillige som leser for andre). Dette er en populær ordning, både for de som blir lest for og de som leser. Utfordringen her er samarbeidet med institusjonene, som til tider kunne vært bedre. Fengselsbiblioteket Fengselsbiblioteket er statlig finansiert, men Verdal bibliotek har en koordinerende oppgave og forvalter statstilskuddet. Bibliotekaren jobber i 50 % stilling og melder om stor aktivitet og veldig takknemlige lånere! Bilde 7: Fengselsbibliotekar Svanhild Hagen på åpningsdagen mars

8 Litteraturhus Nord-Trøndelag Dette er et treårig prosjekt som omfatter bibliotekene fra Steinkjer og sørover + fylkesbiblioteket som stiller med prosjektleder. Prosjektet ble avsluttet 2. september Målet med prosjektet har vært å styrke samarbeidet bibliotekene i mellom. Å samarbeide om forfatterturneer og andre arrangement har vært det viktigste. Prosjektmidler har vært brukt til å finansiere arrangement helt eller delvis. Derfor har bibliotekene hatt mulighet til å ha langt flere arrangement enn før. Dessuten har prosjektleder tatt hele jobben med avtaler, reiseruter og opplegg for turneer. Det har derfor vært mye enklere å ha arrangement i biblioteket når prosjektleder har lagt alt til rette. For å kunne ha arrangement i biblioteket, er det nødvendig med flytting av reoler og ommøblering, og selv da er det begrenset hvor mye publikum som får plass. Bilde 8: Alt klart for forfatterbesøk Biblioteket som møteplass og formidlingsarena blir stadig viktigere. I den nye biblioteklova blir dette vektlagt sterkt. Vi føler derfor at vi som har vært med i prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag har kommet et godt sykke på vei i forhold til ny lov. Nytt delprosjekt starter 1. oktober, det heter Nord- Trøndelag leser. Det første tiltaket i det nye prosjektet, er at det blir laget ei bok som alle ettåringer i Nord-Trøndelag skal få. Her tenker vi oss også et samarbeid med helsestasjonen for å nå alle barna. Transportordning Biblioteket er med i en transportordning som gjør at vi kan sende bøker mellom bibliotekene på en rimelig måte. Dette gjør det lett å låne inn fra andre bibliotek, slik at våre lånere kan få den boka de vil ha uten at vi trenger å kjøpe den. 8

9 Bemanning Biblioteket har nå 3,7 stillinger, fordelt på fire personer, i tillegg kommer 50 % stilling på fengselsbiblioteket. Dessuten har vi ca 30 % stilling som varig tilrettelagt arbeidsplass. Statistikk Perioden Tabellen viser et stabilt nivå, både på utlån og besøk. Noen variasjoner fra år til år er naturlig. Utlån hovedbiblioteket Utlån bokbuss Utlån totalt Besøk på hovedbiblioteket Nedenfor er er en sammenligning mellom de 5 store. Besøkstallet for Verdal omfatter her både hovedbiblioteket og bokbussen. Utlån 2012 Utlån barnebøker 2012 Besøk Levanger Namsos Steinkjer Stjørdal Verdal

10 Kulturskolen Bilde 9: fra Vårkonserten «Takk for musikken» den 7. mai 2013 Bilde 10: fra Påskekonserten i Vinne kirke Innledning Opplæringslovens 13-6 sier at kommunen «skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» Verdal kulturskole er kommunens kulturskole og er en avdeling av kommunens kulturtjeneste. Undervisning Verdal kulturskoles undervisning følger skoleåret. Elevene tilbys ukentlig undervisning i forskjellige grupper. I tillegg til å lære ferdigheter på sin disiplin, lærer elevene også å opptre foran et stort eller lite publikum. Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Danseundervisningen foregår i lokalene til Verdal Teaterlag på AMFI-kjøpesenter. Dersom vi har store nok elevgrupper, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler. 10

11 Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av genre: Dans, kunstfag, musikk og utvidet kulturskoletilbud. Generell opplæring DANS undervises i store grupper og undervisningen foregår i 45 eller 60 minutter. Det undervises dans bare en gang i uka, på tirsdager. Gruppene settes sammen av kulturskolen og tar utgangspunkt i alder. I løpet av året vil gruppene justeres. Dette gjøres når danselæreren ser at eleven vil få et større utbytte av undervisningen i en annen gruppe. Vi har danseelever fra 1. til 10. trinn. Danseundervisningen er variert, slik at elevene vil få forsøke flere forskjellige stilarter. KUNSTFAG undervises i ei gruppe en gang i uka på mandag. Undervisningen begynner kl 1430 og varer til kl Det kompenseres for denne lange timen ved at undervisningen ikke følger skoleåret. Kunstfagsgruppa består i hovedsak av elever i ungdomsskolen, men det deltar også noen elever fra mellomtrinnet. MUSIKK undervises i små grupper eller i enkelttimer. Nybegynnerne får sin undervisning i grupper på to fire, mens de eldre kan få en-til-en-undervisning (en lærer og en elev). Læreren setter sammen gruppene, men kan justere gruppene etter hvert. Gjennomsnittlig undervisningstid er 17,34 minutter pr uke. Vi har hatt en gruppe med nybegynnere på gitar som har fått en time pr uke, med to lærere tilstede. De fleste elevene som begynner på musikk, er i åtte ni-års alderen. Ta vare på talent Bilde 11: Mia og Sigrid på pianotime UTVIDET KULTURSKOLETILBUD (UKT) er et tilbud til musikk- eller danseelever som går på ungdomsskolene eller videregående skole. Tilbudet retter seg mot elever som har lyst til å lære ekstra mye. Det er et godt tilbud til ungdomsskoleelever som planlegger å begynne på musikk eller dans på videregående skole. Men tilbudet er også åpent for elever på videregående skole som ønsker mer musikk eller dans ved siden av skolegangen. Eleven og familien må kunne og ville forplikte seg til 45 minutters ukentlig undervisning og ti lørdagssamlinger i løpet av et skoleår. Lørdagssamlingene består av samspill og teori, mens den ukentlige undervisningen foregår som en-til-en-undervisning. Det stilles krav om god oppfølging hjemme av all undervisningen. 11

12 Samspill Kulturskolen ønsker å stimulere til samspill. Dette gjør vi på to forskjellige måter. I egne perioder og før forestillinger setter vi flere elever sammen i grupper og band med en målsetting om å innstudere ett eller to innslag til en bestemt opptreden. Vi oppfordrer og stimulerer til at elever skal spille sammen i ensembler, så alle som går lærer et instrument betaler kun halv elevavgift for å delta på band. Opptredener Alle kulturskoleelevene skal i løpet av skoleåret ha opptrådt minst én gang. En opptreden er en naturlig del av opplæringen ved kulturskolen. I tillegg til faste oppdrag og egne forestillinger, klarer vi noen ganger å gjennomføre bestillingsoppdrag fra organisasjoner. Vi forsøker å dele inn forestillingene etter nivå og «tøffhetsgrad», de yngste og andre nybegynnere spiller på huskonserter for medelever, venner og foreldre i små lokaler. Så har vi de store forestillingene i Storsalen eller, som i år, på Verdalsmartna n, hvor elever som har mye å vise og som er trygge på en scene, får opptre. I mellom disse ytterpunktene er det de faste oppdragene, kafékonserter og tilfeldige oppdrag av forskjellig karakter. Verdal kulturskole hadde ansvaret for barnekoret som opptrådte på Verdalsoratoriet i midten av mai FASTE OPPDRAG Kulturskolens elever innleder Kommunestyremøtene med ett eller to små musikkinnslag, ikke lenger enn ti minutter. Hver måned besøker elever fra kulturskolen Verdalsøra bo- og helsetun, enten i første eller andre etasje. Hver annen måned er elevene på Ørmelen bo- og helsetun. Dette er små konserter hvor flere elever opptrer. Konsertene varer mellom tretti og femti minutter. Det er i stor grad sangere, pianister og fiolinister som opptrer på disse konsertene. Bilde 12: fra Miniturnéen til skoler i Verdal 12

13 EGNE FORESTILLINGER I løpet av skoleåret har vi gjennomført forestillinger og laget utstilling. Nedenstående tabell gir en oversikt over det meste av kulturskolens opptredener. Det er viktig å være oppmerksom på at Juniorspellmannslaget gjennomfører flere opptredener enn de som er oppført her. Dette fordi Juniorspellmannslaget også er en frittstående organisasjon. Bo- og helsetun har fått konserter etter nedenstående oversikt. aug sept okt nov des jan feb mar apr mai Verdalsøra 1. etg X X X X X Verdalsøra 2. etg X X X X Ørmelen X X X X Her er en oversikt over de andre konsertene, forestillingene og «små» oppdrag vi gjennomførte skoleåret Dato Arrangement Sted Merkn 24. august 2012 Sagamarsjen SNK Jr.sp.laget 27. august 2012 K-styremøte 29. september 2012 Orientalsk festival Aulaen 29. oktober 2012 K-styremøte 31. oktober 2012 pianokonsert Arken 3. november 2012 kafékonsert DOMUS-kaféen 5. november 2012 Hyggekveld Arken Tindved Rockers 5. og 6. nov Rockekonsert Storsalen nov 2012 Hilmarfestivalen Steinkjer Jr.sp.laget 17. november 2012 Lørdagskafé kl 1400 Stiklestad NK 26. november 2012 K-styremøte Jul igjen (lørdag og søndag) SNK Jr.sp.laget 5. desember 2012 Seniorforum SNK 17. desember 2012 K-styremøte 19. desember 2012 Juleforestilling Verdalsøra kapell 24. desember 2012 kirkespillinger Verdalsøra kapell Vinne kirke 28. januar 2013 K-styre 30. januar 2013 Utdeling av erkjentlighetsgaver SNK febr 2013 Midtvinterdansen Aulaen 12. og 13. febr 2013 miniturné diverse skoler 15. og 16. febr 2013 UKM Aulaen 25. februar 2013 K-styre 21. mars 2013 Kirkekonsert Vinne krk 2. april 2013 K-styre 29. april 2013 K-styre 6. mai 2013 Sommerforestilling 1 for kulturskoleelever fra små- og Jr.sp.laget 13

14 mellomtrinn 7. mai 2013 Sommerforestilling 2 for kulturskoleelever fra små- og mellom trinn mai 2013 Dgl spilling for Nasjonalforeningen for folkehelsen: «Møteplass for mestring» på SNK 27. mai 2013 K-styre 3. juni 2013 Utstilling COOP-kaféen 17. juni 2013 K-styre 19. juni 2013 Verdalsmartna'n åpning 2 x 45 minutter 19. juni 2013 Verdalsmartna n åpning 1 x 45 minutter Band, sangere, pianister og strykere Jr.sp.laget Bilde 13: fra Kunstutstillingen på Minsaas kafe Elevopptak til høsten 2013 Pr. 1. juni hadde vi 71 elevplasser som ville bli ledige den 1. august. Barn som ønsker å begynne i kulturskolen, kan søke om flere elevplasser, f.eks. klaver, sang og kunstfag. Og pr 6. juni var det 299 søknader fra 191 barn. I utgangspunktet forsøker vi å fordele elevplassene på flest mulig elever, men nye elever som har søkt til kunstfag og dans kan få to tilbud. Elever som fortsetter på et instrument og som søker på et annet, kan også få tilbud om flere enn én elevplass. Da vurderes sammensetningen av disiplinene en sanger bør kunne litt piano eller gitar, alle kan godt lære dans eller gå på kunstfag. Ved hovedopptaket kunne vi tilby 101 elevplasser. Vi har mulighet til å ta inn flere elever på dans. 14

15 Vi har en drøy kvart stilling som treblåslærer ved kulturskolen. Dette benyttes til å gi opplæring i samarbeid med skolekorpsene. Det kan ikke legges skjul på at skolekorpsene etterspør mer undervisning enn kulturskolen har ressurser til å kunne tilby. På møter i mai tilsvarte ønskene fra tre av de fire skolekorpsene litt over en 100 % stilling. Det fjerde skolekorpset hadde på det tidspunktet sine behov dekket. Dessverre endret den situasjonen seg i løpet av sommeren, så de har nå et behov for treblåslærer. KULTURSKOLETIMEN Regjeringen bevilget midler til et gratis, frivillig kulturskoletilbud som skal foregå i SFO-tiden, «kulturskoletimen». Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet fra høsten Søkere til dette er ikke med i denne oversikten. Men den 2. september var det 102 elever som deltar. SUPPLERINGSOPPTAK I løpet av de første ukene etter skolestart supplerer vi elevlista fordi enkelte elever takker nei, og noen sier opp elevplassen litt sent. I år har vi fylt opp dansegruppene og har også utvidet antall dansegruppene på grunn av den store pågangen. Dette kan vi gjøre fordi en dansegruppe med mange elever, innebærer en liten nettoutgift for kulturskolen Utviklingsarbeid / Personalarbeid I hht. avtaleverket har en kulturskolelærer lik undervisningstid, fellestid og tid til egen planlegging som en lærer i barneskolen. Ved Verdal kulturskole ble det skoleåret undervist i 5,71 årsverk. Dette var fordelt på 14 ansatte lærere. I tillegg kjøpte vi en danselærer fra Steinkjer kulturskole i 21 % stilling. Dermed er det klart at vi deler ansatte med andre kulturskoler og også andre arbeidsgivere. Dette er en utfordring i utviklingsarbeidet. Det er seks lærere som har ½ stilling eller større. Disse lærerne møtes til ukentlige personalmøter hvor den nærmeste framtiden detaljplanlegges, det settes sammen til samspill og forestillingene produseres. I tillegg til de ukentlige møtene, gjennomføres det tre plankvelder pr år. Dette er to-timers samlinger hvor hele kollegiet møtes. Høsten 2013 kunne vi ønske to nye lærere velkomne: dette er lærere som skal undervise Kulturskoletimen. Den ene læreren har sang som hovedfelt, mens den andre læreren er danser. Dermed behøver vi ikke lenger «kjøpe» dansepedagog fra Steinkjer og vi kan gi et bedre tilbud også i den ordinære danseundervisningen. I slutten av november 2012 ble det avholdt felles kursdager for kulturskolelærere fra Nord- og Sør- Trøndelag. Det ble hentet inn foredragsholdere / kursledere på høyt nasjonalt og sågar svensk nivå. Kulturtjenesten har en årlig plandag hvor ansatte på kulturkontoret, biblioteket og kulturskolen samles. Tema for plandagen legges et møte hvor lederen og faglederne fra kulturtjenesten deltar. I samarbeid med Steinkjer og Inderøy kulturskoler avsluttet vi skoleåret med plandager den 20. og 21. juni Tema for plandagene var ipad, Avtaleverket og Fagplan/Opplæringsplan. Vi benyttet Lage Myhrberget til å gi opplæring i ipad, mens lokale ressurspersoner snakket om de to andre temaene. 15

16 16 Bilde 14: "Den veien!" - fra Miniturnéen

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 7-2008 Juli Festivalbibliotekarer i fokus Sørafrikansk nettverk Skal danske BF bli til Viden & Kultur? Fra samling til formidling Justeringsoppgjør i staten

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/1083-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side 1 av 16 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. ÅRSMELDING FOR 2014 FORORD Årsmeldingen er en helhetlig rapportering fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Først presenteres rammefaktorene for virksomheten, her kalt strukturkvalitet. Så kommer resultatkvaliteten

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer