TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2013 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Fra kunstutstillingen på Minsaas kafe Bilde 2: Menn i uniform leser

2 1 Bilde fra lørdagskonsert 3: fra lørdagskonsert på SNK på SNK Innhold Biblioteket... 3 Tilbud til barn og unge... 4 Samarbeid med helsestasjonen... 5 Barnehagebibliotek... 5 Bokdepot... 5 Studiested... 6 Ungdomstilbud... 6 Tilbud til eldre... 7 Fengselsbiblioteket... 7 Litteraturhus Nord-Trøndelag... 8 Transportordning... 8 Bemanning... 9 Statistikk... 9 Kulturskolen Innledning Undervisning Generell opplæring Ta vare på talent Samspill Opptredener Elevopptak til høsten Utviklingsarbeid / Personalarbeid

3 Biblioteket Den nye Lov om folkebibliotek (fra juni 2013) sier i 1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. (Nye formuleringer er satt i kursiv). Den nye loven legger spesielt stor vekt på formidling av litteratur. Dette er i tråd med det arbeidet som er startet opp nå, med flere arrangement og formidlingsprosjekt. Lesing og leselyst er kjernen i bibliotekets arbeid. Biblioteket er et lavterskeltilbud, der alle kommer frivillig. Utlånet holder seg på et jevnt nivå, til tross for alle digitale tilbud. Mange er innom hver dag for å lese aviser. Vi har dessuten forfatterbesøk, litteraturkvelder, lesestunder og andre tiltak. Vi låner ut PCer og trådløst nett, kopierer, skanner, sender fax og lignende. Verdal bibliotek er til en viss grad rådgiver i spørsmål rundt skolebibliotek. Utfordringen for biblioteket er å ha nok ressurser til denne rådgivingen. Utfordringen for skolene er å avsette nok ressurser til å drive skolebiblioteket. 3

4 Biblioteket har utstrakt samarbeid med Verdal historielag og Nord-Trøndelag historielag. De bruker lokalavdelingen som møteplass og arbeidsplass. Verdal historielag kjøper inn lokalhistorisk litteratur som plasseres i biblioteket. Vi har også et godt samarbeid med Folkeakademiet Verdal. Bilde 4: Fra Verdalsrommet, hvor biblioteket forvalter arven etter Bjarne Slapgard Tilbud til barn og unge Bilde 5: Hans Rotmo har fått sitt eget hjørne i biblioteket Folkebiblioteket og skolebiblioteket spiller en viktig rolle i arbeidet med å gi barn og unge gode lesevaner. Lett tilgang til riktig litteratur er avgjørende. Bokbussen kjører til skoler og barnehager og møter elevene der de er, og har stort utlån. På folkebiblioteket lages det bokkasser tilpasset den enkelte klasses behov. Kassene plasseres i klasserommet, og elevene har derfor lett tilgang til egnede bøker. Tidligere ble enkelte klassetrinn invitert til biblioteket for opplæring og opplevelse. Det tok slutt da personalressursen måtte reduseres. 4

5 Biblioteket har flere tiltak rettet mot lesing og leselyst. Både Leseløveaksjonen og Sommerleseaksjoner arrangeres i nært samarbeid med skolene. Det arrangeres lesestund for førskolebarn ca annenhver uke. Spesielt populært har det vært når menn i uniform leser. Samarbeid med helsestasjonen Alle toåringer på toårskontroll på helsestasjonen får gavekort på ei bok som hentes i biblioteket. Disse bøkene er innkjøpt i samarbeid med næringslivet. Barnehagebibliotek Det er nå barnehagebibliotek i tre barnehager. Biblioteket plasserer ut et visst antall bøker som barnehagen kan låne ut videre. Det betyr at foreldre kan låne med seg bøker heim fra barnehagen, samtidig som de henter barna. Dette gir bedre tilgang til bøker for travle småbarnsforeldre. Signaler fra de barnehagene som har Barnehagebibliotek er at det er en populær ordning. Det er ønskelig at ordningen utvides, men det krever ressurser i folkebiblioteket, både til organisering og oppfølging. Bokdepot Det er satt ut kasser med barnebøker på flere venterom (legekontor, tannlege, frisør). Disse skiftes en gang pr år. 5

6 Studiested Mange studenter bruker biblioteket som studiested, til gruppearbeid og lignende. Har avtaler med flere bedrifter om at deres elever kan ta eksamen digitalt i biblioteket. Biblioteket administrerer eksamen mot en liten godtgjøring. Ungdomstilbud Ungdom er den aldersgruppen som bruker biblioteket minst. Vårt tilbud til ungdom er å kjøpe inn nye og aktuelle bøker. Utfordringen er å få flere ungdommer innom dørene, og for å få til det, trengs aktiv formidling, og muligens andre tilbud enn de som er i dag. Det burde vært arrangement spesielt for ungdom, men ettersom det er en ressurskrevende oppgave, har den ikke vært prioritert. Det nye Ungdommens hus vil kunne bli en viktig arena også for denne type formidling. Ved å komme dit ungdommen er, vil det være lettere å nå målgruppen. Besøk av kjente forfattere og formidlere er alltid et godt virkemiddel for å øke leselysten. Bilde 6: Her er det tegneseriekurs med Morten Harper 6

7 Tilbud til eldre Biblioteket setter ut bokdepot på institusjonene. Vi organiserer ordningen med leseombud i institusjonene (frivillige som leser for andre). Dette er en populær ordning, både for de som blir lest for og de som leser. Utfordringen her er samarbeidet med institusjonene, som til tider kunne vært bedre. Fengselsbiblioteket Fengselsbiblioteket er statlig finansiert, men Verdal bibliotek har en koordinerende oppgave og forvalter statstilskuddet. Bibliotekaren jobber i 50 % stilling og melder om stor aktivitet og veldig takknemlige lånere! Bilde 7: Fengselsbibliotekar Svanhild Hagen på åpningsdagen mars

8 Litteraturhus Nord-Trøndelag Dette er et treårig prosjekt som omfatter bibliotekene fra Steinkjer og sørover + fylkesbiblioteket som stiller med prosjektleder. Prosjektet ble avsluttet 2. september Målet med prosjektet har vært å styrke samarbeidet bibliotekene i mellom. Å samarbeide om forfatterturneer og andre arrangement har vært det viktigste. Prosjektmidler har vært brukt til å finansiere arrangement helt eller delvis. Derfor har bibliotekene hatt mulighet til å ha langt flere arrangement enn før. Dessuten har prosjektleder tatt hele jobben med avtaler, reiseruter og opplegg for turneer. Det har derfor vært mye enklere å ha arrangement i biblioteket når prosjektleder har lagt alt til rette. For å kunne ha arrangement i biblioteket, er det nødvendig med flytting av reoler og ommøblering, og selv da er det begrenset hvor mye publikum som får plass. Bilde 8: Alt klart for forfatterbesøk Biblioteket som møteplass og formidlingsarena blir stadig viktigere. I den nye biblioteklova blir dette vektlagt sterkt. Vi føler derfor at vi som har vært med i prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag har kommet et godt sykke på vei i forhold til ny lov. Nytt delprosjekt starter 1. oktober, det heter Nord- Trøndelag leser. Det første tiltaket i det nye prosjektet, er at det blir laget ei bok som alle ettåringer i Nord-Trøndelag skal få. Her tenker vi oss også et samarbeid med helsestasjonen for å nå alle barna. Transportordning Biblioteket er med i en transportordning som gjør at vi kan sende bøker mellom bibliotekene på en rimelig måte. Dette gjør det lett å låne inn fra andre bibliotek, slik at våre lånere kan få den boka de vil ha uten at vi trenger å kjøpe den. 8

9 Bemanning Biblioteket har nå 3,7 stillinger, fordelt på fire personer, i tillegg kommer 50 % stilling på fengselsbiblioteket. Dessuten har vi ca 30 % stilling som varig tilrettelagt arbeidsplass. Statistikk Perioden Tabellen viser et stabilt nivå, både på utlån og besøk. Noen variasjoner fra år til år er naturlig. Utlån hovedbiblioteket Utlån bokbuss Utlån totalt Besøk på hovedbiblioteket Nedenfor er er en sammenligning mellom de 5 store. Besøkstallet for Verdal omfatter her både hovedbiblioteket og bokbussen. Utlån 2012 Utlån barnebøker 2012 Besøk Levanger Namsos Steinkjer Stjørdal Verdal

10 Kulturskolen Bilde 9: fra Vårkonserten «Takk for musikken» den 7. mai 2013 Bilde 10: fra Påskekonserten i Vinne kirke Innledning Opplæringslovens 13-6 sier at kommunen «skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» Verdal kulturskole er kommunens kulturskole og er en avdeling av kommunens kulturtjeneste. Undervisning Verdal kulturskoles undervisning følger skoleåret. Elevene tilbys ukentlig undervisning i forskjellige grupper. I tillegg til å lære ferdigheter på sin disiplin, lærer elevene også å opptre foran et stort eller lite publikum. Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Danseundervisningen foregår i lokalene til Verdal Teaterlag på AMFI-kjøpesenter. Dersom vi har store nok elevgrupper, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler. 10

11 Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av genre: Dans, kunstfag, musikk og utvidet kulturskoletilbud. Generell opplæring DANS undervises i store grupper og undervisningen foregår i 45 eller 60 minutter. Det undervises dans bare en gang i uka, på tirsdager. Gruppene settes sammen av kulturskolen og tar utgangspunkt i alder. I løpet av året vil gruppene justeres. Dette gjøres når danselæreren ser at eleven vil få et større utbytte av undervisningen i en annen gruppe. Vi har danseelever fra 1. til 10. trinn. Danseundervisningen er variert, slik at elevene vil få forsøke flere forskjellige stilarter. KUNSTFAG undervises i ei gruppe en gang i uka på mandag. Undervisningen begynner kl 1430 og varer til kl Det kompenseres for denne lange timen ved at undervisningen ikke følger skoleåret. Kunstfagsgruppa består i hovedsak av elever i ungdomsskolen, men det deltar også noen elever fra mellomtrinnet. MUSIKK undervises i små grupper eller i enkelttimer. Nybegynnerne får sin undervisning i grupper på to fire, mens de eldre kan få en-til-en-undervisning (en lærer og en elev). Læreren setter sammen gruppene, men kan justere gruppene etter hvert. Gjennomsnittlig undervisningstid er 17,34 minutter pr uke. Vi har hatt en gruppe med nybegynnere på gitar som har fått en time pr uke, med to lærere tilstede. De fleste elevene som begynner på musikk, er i åtte ni-års alderen. Ta vare på talent Bilde 11: Mia og Sigrid på pianotime UTVIDET KULTURSKOLETILBUD (UKT) er et tilbud til musikk- eller danseelever som går på ungdomsskolene eller videregående skole. Tilbudet retter seg mot elever som har lyst til å lære ekstra mye. Det er et godt tilbud til ungdomsskoleelever som planlegger å begynne på musikk eller dans på videregående skole. Men tilbudet er også åpent for elever på videregående skole som ønsker mer musikk eller dans ved siden av skolegangen. Eleven og familien må kunne og ville forplikte seg til 45 minutters ukentlig undervisning og ti lørdagssamlinger i løpet av et skoleår. Lørdagssamlingene består av samspill og teori, mens den ukentlige undervisningen foregår som en-til-en-undervisning. Det stilles krav om god oppfølging hjemme av all undervisningen. 11

12 Samspill Kulturskolen ønsker å stimulere til samspill. Dette gjør vi på to forskjellige måter. I egne perioder og før forestillinger setter vi flere elever sammen i grupper og band med en målsetting om å innstudere ett eller to innslag til en bestemt opptreden. Vi oppfordrer og stimulerer til at elever skal spille sammen i ensembler, så alle som går lærer et instrument betaler kun halv elevavgift for å delta på band. Opptredener Alle kulturskoleelevene skal i løpet av skoleåret ha opptrådt minst én gang. En opptreden er en naturlig del av opplæringen ved kulturskolen. I tillegg til faste oppdrag og egne forestillinger, klarer vi noen ganger å gjennomføre bestillingsoppdrag fra organisasjoner. Vi forsøker å dele inn forestillingene etter nivå og «tøffhetsgrad», de yngste og andre nybegynnere spiller på huskonserter for medelever, venner og foreldre i små lokaler. Så har vi de store forestillingene i Storsalen eller, som i år, på Verdalsmartna n, hvor elever som har mye å vise og som er trygge på en scene, får opptre. I mellom disse ytterpunktene er det de faste oppdragene, kafékonserter og tilfeldige oppdrag av forskjellig karakter. Verdal kulturskole hadde ansvaret for barnekoret som opptrådte på Verdalsoratoriet i midten av mai FASTE OPPDRAG Kulturskolens elever innleder Kommunestyremøtene med ett eller to små musikkinnslag, ikke lenger enn ti minutter. Hver måned besøker elever fra kulturskolen Verdalsøra bo- og helsetun, enten i første eller andre etasje. Hver annen måned er elevene på Ørmelen bo- og helsetun. Dette er små konserter hvor flere elever opptrer. Konsertene varer mellom tretti og femti minutter. Det er i stor grad sangere, pianister og fiolinister som opptrer på disse konsertene. Bilde 12: fra Miniturnéen til skoler i Verdal 12

13 EGNE FORESTILLINGER I løpet av skoleåret har vi gjennomført forestillinger og laget utstilling. Nedenstående tabell gir en oversikt over det meste av kulturskolens opptredener. Det er viktig å være oppmerksom på at Juniorspellmannslaget gjennomfører flere opptredener enn de som er oppført her. Dette fordi Juniorspellmannslaget også er en frittstående organisasjon. Bo- og helsetun har fått konserter etter nedenstående oversikt. aug sept okt nov des jan feb mar apr mai Verdalsøra 1. etg X X X X X Verdalsøra 2. etg X X X X Ørmelen X X X X Her er en oversikt over de andre konsertene, forestillingene og «små» oppdrag vi gjennomførte skoleåret Dato Arrangement Sted Merkn 24. august 2012 Sagamarsjen SNK Jr.sp.laget 27. august 2012 K-styremøte 29. september 2012 Orientalsk festival Aulaen 29. oktober 2012 K-styremøte 31. oktober 2012 pianokonsert Arken 3. november 2012 kafékonsert DOMUS-kaféen 5. november 2012 Hyggekveld Arken Tindved Rockers 5. og 6. nov Rockekonsert Storsalen nov 2012 Hilmarfestivalen Steinkjer Jr.sp.laget 17. november 2012 Lørdagskafé kl 1400 Stiklestad NK 26. november 2012 K-styremøte Jul igjen (lørdag og søndag) SNK Jr.sp.laget 5. desember 2012 Seniorforum SNK 17. desember 2012 K-styremøte 19. desember 2012 Juleforestilling Verdalsøra kapell 24. desember 2012 kirkespillinger Verdalsøra kapell Vinne kirke 28. januar 2013 K-styre 30. januar 2013 Utdeling av erkjentlighetsgaver SNK febr 2013 Midtvinterdansen Aulaen 12. og 13. febr 2013 miniturné diverse skoler 15. og 16. febr 2013 UKM Aulaen 25. februar 2013 K-styre 21. mars 2013 Kirkekonsert Vinne krk 2. april 2013 K-styre 29. april 2013 K-styre 6. mai 2013 Sommerforestilling 1 for kulturskoleelever fra små- og Jr.sp.laget 13

14 mellomtrinn 7. mai 2013 Sommerforestilling 2 for kulturskoleelever fra små- og mellom trinn mai 2013 Dgl spilling for Nasjonalforeningen for folkehelsen: «Møteplass for mestring» på SNK 27. mai 2013 K-styre 3. juni 2013 Utstilling COOP-kaféen 17. juni 2013 K-styre 19. juni 2013 Verdalsmartna'n åpning 2 x 45 minutter 19. juni 2013 Verdalsmartna n åpning 1 x 45 minutter Band, sangere, pianister og strykere Jr.sp.laget Bilde 13: fra Kunstutstillingen på Minsaas kafe Elevopptak til høsten 2013 Pr. 1. juni hadde vi 71 elevplasser som ville bli ledige den 1. august. Barn som ønsker å begynne i kulturskolen, kan søke om flere elevplasser, f.eks. klaver, sang og kunstfag. Og pr 6. juni var det 299 søknader fra 191 barn. I utgangspunktet forsøker vi å fordele elevplassene på flest mulig elever, men nye elever som har søkt til kunstfag og dans kan få to tilbud. Elever som fortsetter på et instrument og som søker på et annet, kan også få tilbud om flere enn én elevplass. Da vurderes sammensetningen av disiplinene en sanger bør kunne litt piano eller gitar, alle kan godt lære dans eller gå på kunstfag. Ved hovedopptaket kunne vi tilby 101 elevplasser. Vi har mulighet til å ta inn flere elever på dans. 14

15 Vi har en drøy kvart stilling som treblåslærer ved kulturskolen. Dette benyttes til å gi opplæring i samarbeid med skolekorpsene. Det kan ikke legges skjul på at skolekorpsene etterspør mer undervisning enn kulturskolen har ressurser til å kunne tilby. På møter i mai tilsvarte ønskene fra tre av de fire skolekorpsene litt over en 100 % stilling. Det fjerde skolekorpset hadde på det tidspunktet sine behov dekket. Dessverre endret den situasjonen seg i løpet av sommeren, så de har nå et behov for treblåslærer. KULTURSKOLETIMEN Regjeringen bevilget midler til et gratis, frivillig kulturskoletilbud som skal foregå i SFO-tiden, «kulturskoletimen». Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet fra høsten Søkere til dette er ikke med i denne oversikten. Men den 2. september var det 102 elever som deltar. SUPPLERINGSOPPTAK I løpet av de første ukene etter skolestart supplerer vi elevlista fordi enkelte elever takker nei, og noen sier opp elevplassen litt sent. I år har vi fylt opp dansegruppene og har også utvidet antall dansegruppene på grunn av den store pågangen. Dette kan vi gjøre fordi en dansegruppe med mange elever, innebærer en liten nettoutgift for kulturskolen Utviklingsarbeid / Personalarbeid I hht. avtaleverket har en kulturskolelærer lik undervisningstid, fellestid og tid til egen planlegging som en lærer i barneskolen. Ved Verdal kulturskole ble det skoleåret undervist i 5,71 årsverk. Dette var fordelt på 14 ansatte lærere. I tillegg kjøpte vi en danselærer fra Steinkjer kulturskole i 21 % stilling. Dermed er det klart at vi deler ansatte med andre kulturskoler og også andre arbeidsgivere. Dette er en utfordring i utviklingsarbeidet. Det er seks lærere som har ½ stilling eller større. Disse lærerne møtes til ukentlige personalmøter hvor den nærmeste framtiden detaljplanlegges, det settes sammen til samspill og forestillingene produseres. I tillegg til de ukentlige møtene, gjennomføres det tre plankvelder pr år. Dette er to-timers samlinger hvor hele kollegiet møtes. Høsten 2013 kunne vi ønske to nye lærere velkomne: dette er lærere som skal undervise Kulturskoletimen. Den ene læreren har sang som hovedfelt, mens den andre læreren er danser. Dermed behøver vi ikke lenger «kjøpe» dansepedagog fra Steinkjer og vi kan gi et bedre tilbud også i den ordinære danseundervisningen. I slutten av november 2012 ble det avholdt felles kursdager for kulturskolelærere fra Nord- og Sør- Trøndelag. Det ble hentet inn foredragsholdere / kursledere på høyt nasjonalt og sågar svensk nivå. Kulturtjenesten har en årlig plandag hvor ansatte på kulturkontoret, biblioteket og kulturskolen samles. Tema for plandagen legges et møte hvor lederen og faglederne fra kulturtjenesten deltar. I samarbeid med Steinkjer og Inderøy kulturskoler avsluttet vi skoleåret med plandager den 20. og 21. juni Tema for plandagene var ipad, Avtaleverket og Fagplan/Opplæringsplan. Vi benyttet Lage Myhrberget til å gi opplæring i ipad, mens lokale ressurspersoner snakket om de to andre temaene. 15

16 16 Bilde 14: "Den veien!" - fra Miniturnéen

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2016 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Skolesekk-kaos

TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2016 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Skolesekk-kaos TILSTANDSRAPPORT SEPTEMBER 2016 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Skolesekk-kaos Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Bibliotekloven... 3 Aktivitet... 3 Tilbud

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Nytt fra Tynset kulturskole

Nytt fra Tynset kulturskole Nytt fra Tynset kulturskole NR2.......2011...04.ÅRG. Kjære elever og foreldre Vi har snart kommet til desember på kalenderen og i år har høsten vært til å leve med temperaturmessig. Fint å ikke måtte be

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing

Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing Skolebibliotekutvikling Gutter og lesing Fagerholt skole 2011-2013 Et prosjekt i samarbeid med UiA Prosjektgruppe: Anita Kaland, Kirsti Myhre, Ole Kristian Strømme (vikar Annnette W. Gjerseth) Om skolen

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i Eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Nytt fra Tynset kulturskole

Nytt fra Tynset kulturskole Nytt fra Tynset kulturskole NR2.......2012...05.ÅRG. Kjære elever og foreldre Det er blitt desember og snart er første semester i skoleåret 2012/13 historie. Høsten har bestått av vanlig undervisning for

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Rendalen Kulturskole

Rendalen Kulturskole Rendalen Kulturskole Påmeldingsskjema for kommende skoleår Om du allerede er elev ved kulturskolen må du likevel melde deg på på nytt, men du er da garantert plass innenfor det faget du går på! Påmeldingsfristen

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Stavanger www.linksidene.no/tjensvoll Våre resultater i lesing Vi har hatt jevnt

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Kulturskoletimen 2013-14

Kulturskoletimen 2013-14 Kulturskoletimen 2013-14 Går du på 2. trinn og har lyst til å male, tegne, tromme, blåse eller danse en times tid rett etter skolen? Meld deg på kulturskoletimen, da vel! Hva er kulturskoletimen? Kulturskoletimen

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Tlf. 62 49 65 30 E-post: kulturskolen@tolgaskole.no Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no Et helhetlig

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 Måsøy kulturskole Undervisningstilbud 2006-2007 Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 e-postadresse: kulturskole@masoy.kommune.no Kontor i 1. etasje på skolen.

Detaljer

Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016

Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016 Drammen kulturskole ÅRSHJUL for 2015/2016 2015: Dato Tid Aktivitet Sted Ansvar AUGUST Torsdag 13. aug. Kl. 9-16 Planleggingsdag (felles), obligatorisk Kultursalen Geir Morten Fredag 14. aug. Kl. 9-16 Planleggingsdag

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1 V I R K S O M H E T S P L A N 14-15 YTTERØY SKOLE Oppdatert: 04.08.2014/erho Virksomhetsplan 2014 2015 1 Presentasjon av skolen Ytterøy skole er en 1 10-skole med 58 elever. Skolen ligger i Levanger kommune,

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2017 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Dans GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer