FNDP Forum for Nye Driftskonsepter i Prosessindustrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FNDP Forum for Nye Driftskonsepter i Prosessindustrien"

Transkript

1 FNDP Forum for Nye Driftskonsepter i Prosessindustrien Referat fra samlingen på Lysebu september 2006 Thoralf Ulrik Qvale Anne Inga Hilsen Benedicte Brøgger Internasjonalisering, organisasjon og ledelse; Den norske modellen i internasjonalt perspektiv Styret for FNDP har stadig ønsket at temaet internasjonalisering, organisasjon og ledelse skulle tas opp på en samling. FNDP-bedriftene representerer antakelig ett aspekt av den norske modellen i sin mest rendyrkete form i Norge, og samtidig eies alle de norske anleggene av internasjonalt orienterte og konkurrerende konsern. De fleste av konsernene er faktisk 100 % utenlandsk eide, og de som fortsatt er norskdominerte (som Norske Skog og Hydro) er vel i sin generelle strategi på konsern-nivå temmelig like de ikke-norske. I FNDP-bedriftenes egen tolkning av den norske modellen gir denne betydelige konkurransefordeler, mens den fra utsiden (f eks av en utenlandsk konsernledelse) kanskje kan sees på med undring, f eks som noe særnorsk som kanskje virker bra i Norge, som noe uforståelig som sannsynligvis har betydelige negative sider eller muligens som noe misunnelsesverdig man selv ikke får til. Hva slik ekstern kritikk av Den norske modellen egentlig bunner i, vet vi sjelden helt sikkert. Hva oppfattes som Den norske modellen, - er det f eks de nasjonale velferdsordningene med høye ytelser og tilhørende høyt skatte- og avgiftsnivå, eller partenes deltakelse i nasjonal politikkutforming? Eller er det som oppfattes som særnorsk en ekstrem opptatthet av autonomi og selvråderett på alle nivåer og områder (inklusive nei til EU ), eller er det ordningene for medvirkning og samarbeid på bedriftsnivå og hvordan disse interferer med organisasjon og ledelse. FNDP nr 15 ble utformet med henblikk på å avklare slike spørsmål ved å få dem belyst først og fremst fra praksis i Norge og utlandet innen FNDP-tilknyttete konsern, men også fra forskerhold. I det følgende vil vi summere opp noen tentative konklusjoner på disse og tilknyttete spørsmål. De enkelte foredragsholderes visuelle presentasjoner vil bli lagt ut på AFIs prosjektweb-side. Highlights fra FNDP nr 15 A. Innledning v Thoralf Qvale, AFI. Den norske, eller kanskje nordiske, modellen i arbeidsliv og samfunn er basert på et i prinsippet tillitsfullt og balansert samarbeid mellom tre parter; arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene/regjeringen på tre nivåer; 1. Det nasjonale der det drøftes og forhandles om en nasjonal politikk som understøtter ønsket nærings- og bedriftsutvikling, - og omvendt; en politikk og praksis fra partenes 1

2 side som understøtter en ønsket økonomisk og samfunnsmessig utvikling. At det er mulig å gjøre noe slikt, og det leder til omforente løsninger, må i betydelig grad skyldes gjensidig tillit og en felles virkelighetsforståelse. Det er enighet om en del sentrale samfunnsmessige mål; full sysselsetting, stabil økonomisk vekst, en velferdsog sosialpolitikk som skaper trygghet for den enkelte samt gode betingelser for nødvendig omstilling og utvikling i arbeidslivet mv. De som tror på denne modellen, ser trepartssamarbeidet som en konkurransemessig fordel, - det muliggjør store omstillinger uten konflikt og samfunnsmessig ustabilitet, og uten store personlige og samfunnsmessige omkostninger. I de senere år har det dessuten vært en økende felles interesse for å skape et positivt samvirke mellom offentlig og privat sektor for kunnskapstilførsel og innovasjon. 2. På bransjeplan gjenfinnes trepartssamarbeidet både i forhandlinger om lønn, i dialoger om næringspolitikk og på områder som bransjerettet forskning og utvikling, opplæring og utdanning mv. Det er mulig regionnivået etter hvert vil overta mye av det bransjenivået i dag dekker. På dette nivået kan nye virkemidler trekkes inn og dermed gi tilgang til nye ressurser. Innen dagens innovasjonsforskning er det dette nivået som trekkes frem som det interessante. 3. På bedriftsnivå finnes et antall lover og avtaler som skal skape medvirkning, medbestemmelse gjennom representanter, og etter hvert også bred medvirkning dvs involvering av alle ansatte både i planlegging av endringer og i den daglige arbeidssituasjon. På dette nivået møtes forhandlingsapparatet, ordningene for forhandlinger, informasjon, dialog og kommunikasjon, med ordninger som skal sikre medbestemmelsesrett/ bedriftsdemokratiet, både på styreplan, i Arbeidsmiljøutvalg og i Bedriftsutvalget. Siden ca 1990 har partene skjøvet hovedvekten av det bedriftsinterne samarbeidet mot bedriftsutvikling med referanse til Hovedavtalens del B. Det er her energien ligger. Tidligere var det de ansattes rettigheter og samarbeidet/bedriftsdemokratiets egenverdi som ble satt i sentrum. I arbeidet med utviklingen av FNDP startet vi med den bedriftsinterne utviklingen, og skapte et nettverk for erfaringsoverføring mellom bedriftene. Dette var erfaringer med utvikling av nye organisasjons- og ledelsesformer i samspill med ny teknologi og i samarbeid mellom ledelse og fagforeninger og gjennom metoder basert på bred medvirkning. Dette var de nye driftskonsepter. Formålet var å styrke konkurranseevnen til den enkelte fabrikk. Pionerbedrifter som Shell Sola, Borealis, og Eramet inspirerte andre til å sette i gang, eller til å forsterke en utvikling som allerede var i gang. Noen, som Polymers, har gjort tilsvarende omstilling ved bruk av TQM eller BPR metodologier, og har sluttet seg til. De fleste som deltar i FNDP vil oppfatte dette som Den norske modellen med de prinsipper for organisasjon og ledelse som ligger i dette. Modellen er vel etablert, resultatene så langt er meget lovende, og ingen ønsker å gå tilbake til gamle, byråkratiske former. Men det er utålmodighet mht å komme videre med produktivitetsutviklingen. Hva skal være neste skritt, de nye temaer for samarbeid osv.? Gjennom FoU programmet Verdiskapning 2010 (VS2010), som FNDP ble tilknyttet, ble det formelt sett en kopling mellom utviklingen på bedriftsnivået og litt nye, nasjonale elementer i Den norske modellen. VS2010 skal kople forskningsmiljøer mv. til bedriftsgrupper på regionalt nivå, og medvirkningsdimensjonen i dette markeres sterkt, selv om innovasjonstemaet er i sentrum. Tett samarbeid mellom bedrifter i regionale nettverk og med direkte deltakelse av andre aktører (som høgskoler, forskningsstiftelser, kommunal og fylkeskommunal administrasjon osv) skal legge forutsetninger for en høyere innovasjonstakt i og rundt bedriftene. Dermed koples den demokratiske utviklingsdimensjonen til dagens ideer 2

3 om regionale innovasjonssystemer, lærende regioner, regionale partnerskap, Triple Helix - modellen osv. Dette er ideer som utvikles og bearbeides i alle vestlige industriland, anbefales av EU s organer og med en påpekning av det fornuftige i trepartssamarbeid nettopp på dette området. Tilsvarende skriver også amerikanske forskere på strategiområdet om det samme og viser til Nord-Europeiske erfaringer med en slik modell. (Miles & al 2005). En ny komparativ studie av ledelse i Skandinavia (Schramm-Nielsen & al 2004) kommer opp med lignende konklusjoner. Den nasjonale og internasjonale debatt mellom økonomer og politikere reflekterer i liten grad denne utviklingen. Konservative økonomer (f eks i OECD) påpeker stadig den store offentlige norske sektoren, velferds- og skattenivået og mener som før at dette hindrer nødvendige omstillinger, reduserer konkurranseevnen. Den store offentlige sektor kan bare opprettholdes pga oljeinntektene, mener disse. Norske politikere ser stort sett ikke relevansen og betydningen av trepartsamarbeidet for nasjonaløkonomien, men oppfatter det fortsatt som et spørsmål om velferd, ansattes rettigheter. Fra økonomisk geografi og innovasjonsforskning anbefales regionale clustre, nettverk og samarbeid mellom disse og andre regionale aktører, men uten å se mulighetene i Den norske modellen, for å få dette til, osv. Det sosio-tekniske poenget som Einar Thorsrud brakte inn i debatten om bedriftsdemokrati og utvikling i arbeidslivet, har stort sett falt ut både i partenes bevissthet og som utgangspunkt for utviklingen i bedriftene. Det er en utfordring for FNDP å få det tydelig inn igjen. Det er nemlig på dette punkt utviklingen i avanserte deler av norsk prosessindustri tydeligst viser sin likhet med avansert industri i andre vestlige land. Da er det ikke lenger snakk om Den norske modellen i motsetning til avansert praksis i andre land, men et nesten fullstendig sammenfall. Det dreier seg om den mest avanserte, kunnskapsbaserte industriform, - fullautomatisert, fjernstyrt, - med stadig mer kompliserte, sammenkoplete prosesser, globalt konkurrerende og med store krav om kontinuerlige prosess- og produktforbedringer. Evnen til å koble seg mot kunnskapssystemet (FoU; utdanning, andre avanserte bedrifter mv) i omgivelsene og utnytte og utvikle disse, vil bli avgjørende for suksess (med mindre de sitter på naturgitte, politisk beskyttete, fordeler). Tradisjonelle, fagdelte, hierarkiske og toppstyrte organisasjoner mestrer ikke en slik situasjon, verken i Norge eller f eks USA. Tjeldbergodden hentet f eks sin inspirasjon fra dupont i Canada. Når vi på FNDP nr 15 skal diskutere norske organisasjons- og ledelsesformer i forhold til kulturforskjeller og praksis i ulike land, er det klart at vi står overfor en utfordring. Når vi imidlertid holder oss til avansert prosessindustri, og utviklingen der, kan vi snu argumentasjonen. Vi hentet den sosio-tekniske delen av grunnlaget for utviklingen av Den norske modellen fra utlandet og har på bedriftsnivået hatt en parallell utvikling til avanserte bedrifter i andre land. På dette punkt kan vi vise til dusinvis av eksempler. Det er dette Øystein Fossen betegner som materialitetens (i dette tilfelle prosessteknologiens) kulturutjevnende effekt. Det er kjennetegn ved prosessteknologien som gjør at flate, integrerte, teambaserte, fleksible, flerfaglige osv. organisasjonsformer blir overlegne i avansert prosessindustri i alle land. Imidlertid har Norge utviklet trepartsforholdet vesentlig lengre enn der det var på 1960-tallet, slik at vi burde ha en konkurransemessig fordel av dette i Norge i dag, mener vi selv. Vi tror vi har gode forutsetninger til å ta det neste skritt, nemlig å få effektive koplinger mellom avanserte bedrifter og resten av det som kan bli innovasjonssystemet i regionene, og vi burde også ligge godt an mht å få en god nasjonal koordinering mellom alle politikkområder som har betydning for næringslivet. 3

4 Det er klart at det finnes betydelige kulturelle forskjeller også innen Europa, når det gjelder normer og oppfatninger om lederstil, god organisasjon og organisasjonspraksis osv. slik f eks vist av Hofstede gjennom en serie solide forskningsarbeider (Hofstede 1980, 2001). På den annen side vil vi hevde at det også finnes noe grunnleggende menneskelig, - et verdisett, - som er felles alle mennesker, nemlig; Å bli behandlet med respekt, å bli tatt hensyn til Å gjøre en god jobb og få anerkjennelse for dette Å ha og utvikle kontroll over egen arbeids- og livssituasjon For det første vil kulturforskjeller gjøre at disse kravene kan bli operasjonalisert på forskjellige måter i ulike land, og økonomiske, sosiale og politiske forhold mv. vil bestemme i hvilken grad de vil bli tilfredsstilt for forskjellige grupper uansett. I et sosio-teknisk perspektiv vil man imidlertid si at dersom disse kravene på en eller annen måte ikke blir godt tilfredsstilt for de ansatte i et avansert prosessanlegg, vil man heller ikke få en optimal drift. Uengasjerte og dårlig motiverte operatører og vedlikeholdsfolk har man ikke råd til å ha i arbeid. Ut fra dette skulle man forvente at avanserte, konkurransedyktige prosessanlegg iallfall i den vestlige verden, i praksis vil ha temmelig like organisasjons- og ledelsesformer. En av forventningene til FNDP nr 15 er at det skal hjelpe oss med å belyse dette utsagnet. B. John Steinar Kvitvang var sentral for opprettelsen av FNDP og som leder for Shell s Sola-raffineri ved omstillingen der rundt 1990 og senere, har siden arbeidet som leder av et stort raffineri i Holland før han ble nestleder i en del av Shell Global Solutions. Gjennom sin erfaring kunne han dekke både det norske, det utenlandske, og det globale perspektivet. Kvitvang ga imidlertid flere svar på spørsmålet om en norsk modell i forhold til globaliseringen. På den ene siden sa han at det som ble gjort på Sola, (og som hadde stor betydning for utviklingen i FNDP bedriftene) var nødvendig og riktig, men at det produktivitetsnivået som i dag kreves (regularitet, kvalitet, kostnader mv) går langt ut over hva Sola raffineriet oppnådde. Men samtidig sa han at regulariteten i Shells raffinerier og petrokjemi ikke har steget så mye som man kunne forvente siden Dette kan jo synes som noe av et paradoks fordi læring og kunnskapsutvikling på tvers av et globalt selskaps mange anlegg i prinsippet skulle gå raskere enn hos mindre og kanskje enkeltstående anlegg. På den annen side vil en vente at Shell som ett av de to største (globale) selskaper i sin bransje i verden kan oppnå svært høy lønnsomhet gjennom skala, effektiv logistikk mv og således ikke er så sårbar overfor det enkelte anleggs ytelse. Shell, som tidligere har hatt en relativt desentralisert organisasjonsform med relativt selvstendige nasjonale datterselskaper (i motsetning til Esso), har i de senere år utviklet en mer sentralisert form i tråd med utviklingen av globale trender, og dette har vært lønnsomt. Globale prosesser og global styring og standardisering har hatt en positiv innvirkning på regulariteten av gode prestasjoner. Kvitvang uttalte seg på generelt nivå om norske ledere i utlandet, deres nasjonale orientering, lave mobilitet, ønsker om autonomi og selvstyring mv. som han mener gjør dem lite attraktive i globale virksomheter. Det er mulig han da gikk ut fra hva han oppfatter som generelle, nasjonale særtrekk, uten å kople dem spesifikt til f eks ledere fra prosessindustrien i Norge, der de fleste anlegg tilhører globale konsern. Ser vi hans vurderinger i forhold til Brøggers 4

5 innlegg senere på samlingen, ser vi det blir et visst sammenfall. Noen av de nyutsendte norske lederne, som ble karakterisert som speidergutter, viste vel disse særtrekk. Samtidig var det interessant å merke seg at Kvitvang mener det stadig er vanskeligere å få dyktige medarbeidere til å være med på den globale karusellen ( rotteracet ). Stadig flere av de interessante rekruttene vil ønske å kombinere familieliv og karriere. At man også i Shell er meget bekymret for reduksjonen i antallet søkere til teknologiske fag, og at det derfor stadig blir færre å velge blant forsterker dette dilemma. Hans påpeking av behovet for sterkt utvidet samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning for å øke interessen for teknologiske fag, kan for øvrig tas til inntekt for Den norske modellen på det nasjonale plan. Til sist, - til tross for at han mente globaliserte selskaper har stor fordel av sentralisering og standardisering på mange områder (som HMS, kapitalstyring, innkjøp), påpekte han også at det kreves sterke nasjonale ledere som også kunne stå imot presset fra konsernet på områder som er viktige for dem. (F.eks lokal lovgivning og styringsrett.) Ellers kan sentraliseringen også lett drives for langt. Hans påpekning av betydningen av mangfold i organisasjoner, - også utnyttelse av kulturforskjeller, - vil på tilsvarende vis kunne komme i konflikt med konsernets ønsker om sentralisering, globale standarder mv. Hans generelle svar er at en hele tiden møter dilemmaer, som man må lære seg å leve med. En god global leder er komfortabel med å leve blant dilemmaer. C. Terje Martin Halmø, fra Statoil i Algerie tok som utgangspunkt at en leder må forstå the mind-set både i eget selskap (spesielt hovedkontoret) og i landet der hun/han leder et datterselskap. Statoils sentrale mind-set er knyttet til selskapets posisjon som en av de største eksportører av olje og gass i verden. Når det gjelder mind-set i vertslandet Algerie, gikk Halmø via en skisse av landets historie, - en gammel kultur helt tilbake til fønikerne, kolonisering, innvandring fra Alsace-Lorraine etter den fransk tyske krigen, en brutal frihetskamp etter den 2. verdenskrig, motsetninger mellom regioner/folkeslag i landet, regimer med et ufullstendig demokrati, en periode (nylig) med utbredt terror og motterror, og til dagens situasjon med en noe stabilere situasjon. Så sent som i 1997 var det ofre for terrorisme i landet, mens tallet nå er nede på ca 200. Situasjonen er fortsatt slik at ansatte ikke kan gå fritt i byen, og bare en av de ansatte har innført familien sin. Statoil ble ansett som politisk akseptabel i landet som andelseier i et meget stort gassfelt bl a fordi selskapet ikke drar på noen historie fra kolonitiden. Samtidig ligger Algerie, på linje med de andre 32 land utenom Norge der Statoil er inne på lete- og utvinningssiden, nærmest i motsatt ende av indexen for menneskerettigheter og politiske rettigheter i forhold til de nordeuropeiske landene. Statoils verdier og normer, etikk og forpliktelser i forhold til codes of conduct er imidlertid strenge og skal respekteres. NYSE forlanger også årlig rapport om selskapets etikk. Algiererne er muslimer, de er meget høflige i sin kommunikasjon, unngår skarpe, konflikterende situasjoner og uttalelser, og gir heller et diffust svar enn å si nei, foretrekker muntlige fremfor skriftlige fremstillinger og avtaler osv. Dette er elementer ved kulturen man må forstå og tilpasse seg for å klare seg godt som gjest i landet. Korrupsjon har vært utbredt i landet, og det fins fortsatt f eks i leverandørindustrien, mens oljeselskapene (både de nasjonale/statlige og de utenlandske) helt har sluttet å gi eller motta smøring. Det nasjonale ønske om at Statoil skal rekruttere medarbeidere lokalt, kan være vanskelig å etterleve nettopp ut fra korrupsjonsfaren. Halmø påpekte også at det har skjedd en ganske brå endring mht holdning til korrupsjon. For noen få år siden kunne f eks norske 5

6 selskaper utgiftsføre bestikkelser i skatteregnskapet, mens bestikkelse i dag er helt uakseptabelt både sett fra selskapets, børsens og norske myndigheters side. Som gjest i landet er Statoil aktivt i gang med å bygge opp infrastruktur, både i form av opplærings- utdanningstilbud som et Safe Behaviour Programme som kjøres for ansatte i et nasjonalt oljeselskap, og ved oppbygging av et nasjonalt petroleumsinstitutt. I tillegg har Statoil bidratt til å utvikle turismen i Algerie. Det var flere underliggende budskap fra Halmø; det ene var at en må forstå, respektere og håndtere kulturen, the mind-set og tradisjonene i land en kommer inn i. Historien gir holdepunkter for slik forståelse. For ledere av datterselskaper i utlandet er det bl a derfor en betydelig utfordring å håndtere relasjonen til hovedkontoret, som har et annet mind-set andre prioriteringer og lite kunnskaper om lokale forhold. Siden Statoil ikke er inne i noen driftsfase i Algerie ennå, kom ikke problemstillinger knyttet direkte til dette forhold opp. Derimot påpekte Halmø at bruk av integrerte team i Statoil har vist seg som en lovende innovasjon. Dette gjelder teknologiutvikling generelt og også i forbindelse med f eks reservoir-vurderinger. Man har på denne måten funnet løsninger som har gitt meget god reservoirutnyttelse. Det er samme type argument som ligger bak bruk av integrerte team i produksjonen; personer med komplementær kompetanse arbeider sammen i team for å løse en vanskelig, sammensatt, oppgave. D. Odd Husmo, direktør i Eramet Norway, har som leder av to anlegg i Norge for det første kommet langt i utviklingen av Den norske modellen i praksis; nasjonalt, på bransje/fndpnivå og regionalt gjennom deltakelse i IndustriClusteret Grenland (ICG), og på bedriftsnivå der en team-/matrisebasert form og felles ledelse for to anlegg er gjennomført. Husmos hovedpoeng er imidlertid at franskmenn ser med en viss undring på hva som oppfattes som norske særegenheter, men lar dem leve videre så lenge de leverer gode resultater. Høyt utdannete franskmenn, som lederne på hovedkontoret i Paris, tror ikke at de har noe nytt å lære fra et marginalt land som Norge. For så vidt et perspektiv som også kan ligge inne hos Shell i Kvitvangs beskrivelse; nordmennene må ikke tro at de oppfattes som spesielt dyktige og attraktive for globaliserte selskaper. Utviklingen av de nye organisasjonsformene i de to anleggene i Norge var imidlertid kommet ganske langt da franskmennene overtok, slik at de for så vidt sto overfor et fait accompli. Samtidig bekreftet Husmo et av Kvitvangs poeng, - at globaliseringen krever sterke nasjonale ledere som kan stå imot konsernene på punkter der det er viktig for dem. Husmos linje er 1) å forstå eierne, kjenne deres mind-set og 2) i størst mulig grad foregripe deres utspill, - altså ligge i forkant av konsernets ønsker og kunne vise til tiltak/resultater som vil være gode svar på nye ønsker og krav. E. Ottar Berge, direktør i Hydro Polymers, kunne fortelle om et stort, greit og vellykket gjennomført prosjekt i Qatar; et stort petrokjemianlegg var bygget og satt i drift i løpet av 30 måneder og innenfor tids- og budsjettkrav og med stor (50 %) overskridelse av forventet produksjonskapasitet. Dette var et joint venture mellom Hydro, et fransk oljeselskap (Elf- Fina-Total), og to av Qatars statsoljeselskap. Hovedentreprenøren var tysk, arbeidsstokken både i anleggs - og driftsfasen var særdeles sammensatt med et 20-talls ulike nasjonaliteter involvert osv. Hydro var operatør både i prosjekterings-, utbyggings- og de første år i driftsfasen. Man skulle kunne forvente at dette kunne være en oppskrift for katastrofe, mens det i Berges fremstilling hørtes ut som en grei sak som gikk bra fra a til å. 6

7 Det underliggende budskap var imidlertid som Halmøs ; man må forstå kulturen, historien, maktstrukturen, tradisjonen, man må respektere vertskapet og partnerne, behandle folk skikkelig osv. Hydro hadde fordelen av etablerte relasjoner til regjeringen i Qatar (emirens familie), hadde et antall ledere med erfaringer fra Qatar (som Berge) som kunne gå i prosjektet (ca 15). Personer i Hydros hovedkontor hadde også erfaringer fra og med Qatar, fra samarbeid med Elf i Nordsjøen og med teknologisk kunnskap mv fra petrokjemianlegg i Nord-Europa. De toneangivende i emirens familie hadde på sin side høy tillit til Hydro. Det er nok temmelig åpenbart at Qatar gir mer stabile, forutsigelige betingelser for industrietablering, enn f eks Algerie, og samfunnet er meget sikkert med tilnærmet null kriminalitet mv. På den annen side skjedde det et statskupp midt i Hydros prosjekt, der en sønn avsatte emiren som var en tur i utlandet. Dette kunne ha vært dramatisk, men Hydroprosjektet hadde gode relasjoner også til denne sønnen, slik at det ikke hadde negative effekter. At man hadde utviklet multiple positive relasjoner til de ledende i landet, kunne kanskje være en del av forklaringen på at også dette gikk bra. Berge gjorde ikke noe hovedpoeng av at Hydro er norsk og bærer av norsk kultur og tradisjon. Hans hovedpoeng var at han hele veien har fått satt oppgaven i sentrum og samlet prosjektpartnerne rundt dette. Vi skaper entusiasme fordi målene er så klare. Først var det å få definert og akseptert prosjektplan og finansiering, deretter engineeringfasen og så byggeog driftsfasene. Prosjektteamets hovedoppgave var å sørge for at contractor lykkes. Det ble brukt integrerte team, altså team sammensatt av personer fra de ulike involverte selskaper, - eiere/contractors, - og med fordeling etter kompetanse, dog ledet av Hydro-mannen Berge. At Elf-folkene hadde sterk teknologi-fokus mens Hydro folkene var mer prosedyreorienterte, skapte en krevende situasjon, men som de etter hvert lærte å utnytte som et positivt samvirke. Berge mente at kulturforskjellene i et slikt prosjekt og i et slikt land ikke er så vanskelig å håndtere, - muligens med tillegget; når man først forstår dem godt nok. Kommunikasjonsformer og uttrykk for høflighet og respekt må man lære seg. Men når man kommer bak dette og over på f eks organisasjon og ledelse i utbygging og drift av et anlegg, er forskjellene antakelig av mindre betydning. For det første fins det ingen Midt-Østen kultur på dette feltet. Det som finnes er innført av engelskmenn, franskmenn og amerikanere. Om det skulle dukke opp en norsk variant, - i dette tilfelle en noe flatere organisasjon, - krevde dette bare en forklaring, så ble det akseptert. Tilsvarende gjaldt kontorutforming, direktørens markering av status mv. - ble det gitt en god forklaring, var det ok. Det ble også gitt eksempler på at indiske driftsoperatører både kunne vise respekt for ingeniørens status og samtidig ha glede av å ha frihet til å finne løsninger selv. I tillegg lærte de norske lederne å ha gode kontaktpersoner i de andre etniske gruppene som kunne oversette for dem når de sto overfor situasjoner de ikke selv helt forsto. I Berges fremstilling ble det da heller ikke så stor forskjell mellom prosjektet i Qatar og et tilsvarende på Rafnes. Den etniske variasjonen i arbeidsstokken var omtrent like stor, eierstrukturen antakelig noe enklere, men prosjektet var mer komplisert fordi man skulle bygge noe nytt inntil og inni et eksisterende anlegg som var i full i drift. F. Benedicte Brøgger, AFI og Geir Sæther, SINTEF, delte funn fra sosialantropologiske forskningsprosjekter. Begge fokuserte på hvordan lokalt ansatte i Latin-Amerika og Asia opplever samspillet med norske ledere, og hvordan det er å arbeide i norske bedrifter. 7

8 Benedicte Brøgger, AFI, presenterte funn fra et prosjekt om hva som er betingelser for Effektivt norsk lederskap i Asia. Prosjektet er basert på samtaler med ledere og ansatte i norskeide bedrifter i Singapore, Malaysia, Hong Kong og Kina. Den norske modellen er ikke kjent som abstrakt modell, men oppleves i praksis av asiatiske ansatte og ledere. Når de karakteriserer norske ledere og bedrifter legger de vekt på at de er demokratiske og menneskeorienterte, har god forretningsmoral, gir muligheter for utvikling mv. De norske bedriftene i Asia tilbyr dermed gode jobber (som er definert på s. 4 i referatet). Samtidig oppleves den norske likhetsideologien som urettferdig, ledere oppleves som for lite flinke til å sette seg i respekt, og for lite tydelige autoriteter. Dette skaper uklarhet og usikkerhet blant lokale. Dette skyldes i stor grad manglende oversettelse av den norske modellen til lokale forhold. Selv i selskaper med stor grad av sentralisering (av IT-tjenester, finans, HR-rutiner osv.) er det et sterkt behov for en oversettelse og tilpasning av norske, hovedkontorrutiner og verdier. Slike oversettelser skjer oftest ad hoc. Tid, involvering og systematikk i arbeidet er en karakteristikk ved dem som lykkes. Geir Sæther, SINTEF, presenterte sitt hovedfagsarbeid fra et oljeraffineri i Venezuela, og det han kalte spillet om tillit. Venezuela har en svak stat og er kjennetegnet av høy kriminalitet, korrupsjon og en ustabil politisk situasjon med flere kupp. De lokale har ingen tillit til et abstrakt system, men baserer seg på personlige relasjoner med folk som viser seg tilliten verdig over en tid. Norske (og europeiske) ledere kommer fra land med sterkere stater, og er i større grad vant til å ha tillit til systemene og forventer samarbeid om sak, uten at relasjonene er utviklet. Ledere og ansatte samspiller ut fra helt forskjellige premisser, og dette skaper konflikter og mistillit, noe som fort blir dyrt både i økonomiske og menneskelige termer. Sæther avsluttet med å påpeke viktigheten i å tilrettelegge for kontinuerlig tillitsbygging. (Sæther 2005). G. Noen tentative og foreløpige konklusjoner Det er åpenbare forskjeller i tolkningen av hva som er Den norske modellen. Tydeligst ser vi det i Kvitvangs presentasjon og hans innlegg i diskusjonen. Han synes å vurdere og kritisere det han oppfatter som det typisk norske (som Gro Harlem Brundtlands uttalelse om det samme) på et generelt nivå sett utenfra. Han ser nok utviklingen på Sola Raffineriet i tiden fra ca 1990 som noe annet enn Den norske modellen, hvilket nok er naturlig gitt at omstillingen langt på vei ble initiert og støttet fra Shell sentralt. At han ikke uttalte seg om f eks trepartssamarbeidet om økonomisk politikk, næringspolitikk osv i Norge på det nasjonale plan, viser at han heller ikke ser dette som en del av hva han oppfatter som typisk norsk. På dette generelle plan presenterer han antakelig en ganske vanlig oppfatning av Norge, nordmennene og norske ledere sett fra et globalt selskaps perspektiv. Det kan synes å være et sammenfall her med hva Odd Husmo sier om franske lederes syn på lille, perifere Norge. På det mer konkrete plan er imidlertid Kvitvang opptatt av mange av de samme problemene som norske selskaper; ungdommens yrkesvalg, problemer med å få dyktige ansatte til å velge en karriere som vanskelig kan kombineres med familie og privatliv, mv. Et bredt og dyptgående samarbeid med skoleverket rundt anleggene er f eks noe Shell også har blitt opptatt av. I Norge burde betingelsene for virkelig å få bredde i et slikt samarbeid være svært gode, - gitt det nasjonale trepartssamarbeidet og den økende interessen for slikt samarbeid også på det regionale plan. I deler av landet, som i Grenland med ICG, og i Rogaland/ Hordaland med tilsvarende grupperinger, viser man også i praksis at det kan være mye å hente på dette området. VS2010 programmet, som er et nasjonalt trepartsinitiativ, understøtter dette, og skal forsterkes. Samtidig annonserer dette programmet at partssamarbeidet, den brede medvirkningen/bedriftsdemokratiet i økende grad sees som en del av innovasjonssystemene 8

9 som forventes å være veien til konkurranseevne i fremtiden. Den norske modellen settes altså nå inn i et innovasjonsperspektiv, og dette er ikke spesielt norsk; denne strategien anbefales like sterkt i amerikanske forskningspublikasjoner som i europeiske (EU) rapporter og policy dokumenter. Et poeng til mht det nasjonale nivå, - den nasjonale kontekst; for tiden ser det ut til at den negative kritikk av velferdsnivået, det sosiale sikkerhetsnettet og tilhørende skatter og avgifter foruten den antatte rigiditet i arbeidsmarkedet, blir imøtegått av mange økonomer og observatører som sier det motsatte. Norsk og nordisk økonomi har vist en uventet høy grad av robusthet, en jevn høy veksttakt over lang tid, høy sysselsetting osv. og at dette bl a skyldes en understøttende sosial- og velferdspolitikk som gir stabilitet og bidrar til at nødvendig omstilling kan skje uten store sosiale/politiske kostnader/uro osv. På bedriftsnivå; den norske modellen på dette nivået oppfattes ulikt også innen FNDP. Det er enighet om og oppslutning om partsamarbeidet, avtaleverket, fagforeningenes mulige konstruktive rolle og nytten av og behovet for bred medvirkning i planlegging og gjennomføring av endringsprosesser. Så langt er det greit. Går vi inn i den konkrete utforming av arbeidsorganisasjon, jobber og lederfunksjoner og -roller ser vi imidlertid forskjeller som jeg oppfatter som viktige og der det fortsatt er en god del ugjort, - altså et betydelig forbedringspotensiale med relativt små midler. Dette er det sosio-tekniske poenget, - å utnytte den sterke koordinerende kraft som ligger i prosessteknologien til å lage ekstremt desentraliserte, selvregulerende løsninger. De må nødvendigvis være team- og matrisebasert som hos Eramet, Tjeldbergodden og flere andre. På dette området kan vi for øvrig like gjerne se på avansert praksis i utlandet som i Norge. Det er dessuten en interessant hypotese, som kan underbygges, at skal man virkelig få noe ut av samarbeid i cluster og nettverk, slik vi for tiden prøver ut f eks i Telemark, må antakelig den interne organiseringen i den enkelte deltakende bedrift være team-, matrise- og eventuelt prosjektbasert. Det er i slike arbeidssituasjoner kunnskapsarbeideren lærer å arbeide i sammensatte team, integrerte team (som Halmø og Husmo nevnte). Dersom det skal bli bredde i nettverkssamarbeidet bedriftene imellom og mellom bedrifter og regionale institusjoner (ressurser som skole, FoU institusjoner osv), må en betydelig andel av de ansatte (helst alle) beherske slike arbeidsformer; å arbeide i integrerte og langt på vei selvstendige team for å løse felles problemer. Hovedkonklusjonene jeg vil foreslå er at 1. Den norske modellen slik vi oppfatter den i FNDP er en konkurransefordel på hjemmebane, og den kan bli avgjørende f eks for prosessindustriens overlevelse dersom vi klarer å utnytte/utvikle den både på bedrifts- og region nivå. Her er fortsatt mye å hente, men infrastrukturen/politikken for å gjøre dette i Norge burde gi oss fordeler i forhold til svært mange andre land. 2. Det sosio-tekniske perspektivet er mindre utviklet/anvendt enn ventet i norsk prosessindustri, og her kan man hente drahjelp fra utlandet om ønskelig. 3. Når det gjelder norske etableringer i utlandet og utenlandske etableringer/datterselskaper i Norge, vil det sosio-tekniske perspektivet være fruktbart og nyttig begge steder og bl a kunne skape kommunikasjon og samarbeid mellom ingeniører og ingeniører og operatører fra ulike kulturer. Dette er Berges poeng om å 9

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Best i test? Norges offentlige utredninger 2001: 29 Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2000. Avgitt

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

i offentlig økonomi og ledelse

i offentlig økonomi og ledelse Mastergradsstudiet (MBA) i offentlig økonomi og ledelse i kombinasjon med jobb NHH har flere studietilbud i Oslo for deg som ønsker videreutdanning på høyere grads nivå. Studiene arrangeres som intensive

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer