VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag"

Transkript

1 VEILEDNINGSHEFTE KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag 1

2 Lag en kraftfull fysikktime Energi Norge oppmuntrer ingeniører i kraftnæringen til å ta del i fysikkundervisningen i videregående skole og gjennomføre en kraftfull fysikktime for elevene i 2. og 3. klasse. Navnet er valgt fordi undervisningsopplegget inneholder eksempler fra kraftnæringen, og fordi et personlig møte kan være mer virkningsfullt i elevenes utdannelses- og yrkesvalg enn mengder med informasjonsmateriell. Et besøk på skolen er derfor viktig for å rekruttere både til fysikkfaget og til kraftnæringen. Dette heftet er ment for deg som arbeider i kraftnæringen og skal besøke fysikkelever i videregående skole. Vi presenterer fire forskjellige undervisningsforslag for en dobbelttime i fysikk, som viser elevene hvordan fysikken benyttes i selskaper som produserer og transporterer kraft. Tre av oppleggene er tilpasset læreplanen i programfaget for Fysikk 1 for 2.klasse, og ett opplegg er tilpasset Fysikk 2 for 3.klasse. Hensikten med oppleggene er at elevene skal få et realistisk og inspirerende bilde av hva fysikk brukes til i samfunnet, og få øynene opp for kraftnæringen som en spennende bransje. I rollen som lærer skal du stå for undervisningen i en dobbelttime, i samarbeid med klassens fysikklærer. Dette kan gjerne kombineres med at elevene også besøker din bedrift. Til hvert opplegg er det utarbeidet en PowerPoint-fil, et elevhefte med oppgaver og en fasit til oppgavene. Fasiten er kun ment som en hjelp til deg som skal undervise og skal ikke deles ut til elevene. Flere av oppgavene er åpne, og ment som utgangspunkt for diskusjon rundt et tema. Alt materiellet er tilgjengelig på nettsiden fysikktimen. Kopier opp elevheftet til elevene på forhånd. Energi Norge har også utstyr til utlån for forsøk og demonstrasjoner. Innhold Hvordan strukturere besøket på skolen? 3 Presentasjon av bedriften og deg selv. 3 Prinsipper for undervisning 4 Hva skal elevene lære? 4 Undervisningsopplegg 5 1 Potensiell energi og vannkraftverk (Fysikk 1) 7 2 Effekt og energiproduksjon i kraftverk (Fysikk 1) 11 3 Elektrisitet og energitransport (Fysikk 1) 15 4 Induksjon av strøm i en generator 19 2

3 Hvordan strukturere besøket på skolen? Ta en telefon til skoler i nærområdet og fortell at din bedrift ønsker en avtale med fysikklærerne der. Ta kontakt tidlig i skoleåret slik at fysikktimen tilpasses undervisningsplanen. Skolen har en tett årsplan, og det er viktig at besøket plasseres slik at det passer inn i elevenes faglige progresjon. Besøk gjerne skolen i forkant for å undersøke hva skolen har av relevant utstyr og hva slags rom undervisningen skal foregå i. I noen av forsøkene trenger elevene tilgang til en vannkran for å utføre forsøkene. Legg opp til en fleksibel plan for besøket. Når elevene skal arbeide på egen hånd, kan det fort ta lengre tid enn du tror, spesielt hvis det inngår praktiske forsøk med bruk av forskjellig utstyr. Elevene bruker også ofte lengre tid på regneoppgaver enn forventet. Avslutt timen presis. Siden elevene skal videre til andre avtaler etter timen er det viktig å holde tiden. Det kan være naturlig å følge opp undervisningen med at elevene besøker din bedrift. I så fall bør det være godt samsvar mellom besøket og timene elevene har hatt på skolen. Det er en klar fordel om samme person står for både undervisningen og besøket. Da kan du henvise tilbake til undervisningsopplegget under besøket. Elevene kan også aktiviseres ved at de gis i oppdrag å finne svar på faglige problemstillinger før besøket. Presentasjon av bedriften og deg selv Når du besøker skolen skal du selvsagt presentere bedriften din, men ikke overdriv dette. Elevene er ikke veldig interessert i en masse tall om ansatte og omsetning. Hvis du starter undervisningen med for mye informasjon av denne typen, mister elevene fort interessen før dere er kommet ordentlig i gang. Det personlige møtet viser seg ofte å være viktig når unge mennesker skal velge utdanning og yrke. Derfor er det viktig at du forteller litt om deg selv. Hva slags utdanning har du? Hva arbeider du med til daglig? Hvilke spennende faglige problemstillinger møter du i jobben? Bruk fremtidsrettede eksempler som elevene kan relatere seg til. Hvis du sier at «Jeg passer på at alle i kommunen får strøm til husene sine», vil det virke som en lite dynamisk jobb, rett og slett fordi dagens unge mennesker tar dette som en selvfølge. Trygge jobber er heller ikke tilstrekkelig overbevisende for dagens unge, selv om dette kan bli viktig for dem når de blir litt eldre. Problemstillingen kan vinkles annerledes. Du kan for eksempel spørre hva elevene tror kan skje hvis det blir strømbrudd på sykehuset? Hva slags systemer har man for å sikre at dette ikke skjer? Kan store dammer gå i stykker? Hvordan kan man finne ut om et brudd er på gang? En fortelling om «nesten-katastrofer» kan vekke interessen. 3

4 Prinsipper for undervisning Som ingeniør har du gjerne holdt mange fag presentasjoner, men dette er kanskje første gangen du skal undervise en skoleklasse. Det blir en annerledes fysikktime fordi du har praktisk erfaring som kan knytte lærestoffet i fysikk til anvendelser i kraftnæringen. Det du kan fortelle helt konkret om erfaringer og opplevelser i din jobb, vil være spennende for elevene. For å lykkes med fysikktimen, bør du ha noen nøkkelord i bakhodet når du planlegger og gjennomfører undervisningen: Aktivisering Undervisningen må aktivisere elevene. Du skal ikke holde et foredrag, så bruk av PowerPoint bør begrenses til visning av bilder og figurer. Snakk med elevene og gjør utregninger trinnvis på tavlen framfor å presentere dem ferdig oppsatt. Det kan også være fruktbart å la elevene diskutere et spørsmål eller en oppgave to og to, og så diskutere svarene i hele klassen. Da aktiviseres alle elevene, og det vil føles tryggere å foreslå en løsning sammen. Du kan også ta en tur rundt i klassen mens de diskuterer. Merk deg at det kan være stort faglig sprik mellom elevene. Legg derfor opp oppgavene slik at alle elevene aktiviseres, fremfor at bare de flinkeste svarer på spørsmål. stort samfunnsengasjement. Det å vise at kraftnæringen jobber med å finne løsninger vi trenger for å møte nasjonale og globale miljøutfordringer vil være et viktig argument i utdanningsvalg for disse ungdommene. Andre unge er mest opptatt av teknologiske løsninger og komplekse problemstillinger. Ved å si litt om de teknologiske utfordringene kraftnæringen står overfor, kan det inspirere de unge til å tenke at de ønsker å være en del av dette. Ditt besøk på skolen kan derfor være en viktig inspirasjonskilde. Konkretisering og visualisering og gjentagelse Fysikk har mange teoretiske begreper, og sammen med teknisk informasjon kan det faglige innholdet bli overveldende for elevene. Vær nøye med å konkretisere all teorigjennomgang med eksempler. Visualisering av fagstoff gjennom figurer og historier er også nyttig for å hjelpe elevene til å forstå. Gjentagelser er også viktig. Understrek viktige begreper, definisjoner og sammenhenger som behøves for å løse en oppgave. Det kan lønne seg å ta seg tid til å skrive på tavlen, gjerne som en oppsummering. La notatene bli stående der mens elevene arbeider slik at du kan peke på dem ved behov senere i timen. Motivasjon Undersøkelser viser at mange fysikkelever har valgt faget ut ifra interesse, og er villig til å legge ned stor arbeidsinnsats for å lykkes. Disse elevene liker faglige utfordringer. Men en fysikklasse vil også ha elever som har valgt faget av instrumentelle hensyn, for å kvalifisere seg for videre utdanning som krever faget eller for i det minste å holde disse mulighetene åpne. Dette vil være tilfellet for en del elever i Fysikk 1 (på 2. årskurs, tidligere «2FY»). Dersom disse får et innblikk i spennende yrkesmuligheter, kan det inspirere dem til å gå videre med Fysikk 2 (på 3. årskurs, tidligere «3FY»). Mange unge er opptatt av klimaproblematikk, og har et Konsistent bruk av begreper Det er svært viktig at du bruker begreper, symboler og enheter som er konsistent med det elevene møter i den vanlige fysikkundervisningen og i læreboka. I dette heftet har vi lagt vekt på å bruke samme terminologi som i lærebøkene. Vi har også vist hvordan utregninger bør settes opp for elevene. Bruk tid på at elevene skal forstå hvordan man regner om mellom ulike enheter og hvordan man bruker prefikser som k (kilo), M (Mega), G (Giga) og T (Terra). Hva skal elevene lære? Hva elevene skal lære, angis av læreplanen for faget. Fysikk og teknologi er et eget hovedområde, slik at tekniske anvendelser vektlegges eksplisitt. Læreplanene finner du på utdanningsdirektoratets sider: udir.no/lareplaner/. Aktuelle kompetansemål er gjengitt for hvert undervisningsopplegg som foreslås i dette heftet. For at læreren skal kunne forsvare å bruke tid på kraftfull fysikktime utover å motivere elevene vil læreren være opptatt av at du dekker kompetansemål fra læreplanen. Undervisningen din må derfor ivareta dette behovet ved at det læreplanen foreskriver står i fokus og at elevene får tid til å bearbeide lærestoffet. Ikke minst vil læreren være opptatt av å engasjere elevene, og at de får arbeide med meningsfylte fysikkfaglige problem stillinger som læreren kanskje selv ikke har dyp innsikt i. Praktiske aktiviteter og forsøk er alltid kjærkomment. Læreren vil sette pris på at elevene får oppleve undervisning som viser dem hva fysikk brukes til i samfunnet, og som gir dem et innblikk i mulige arbeidsmuligheter. 4

5 Undervisningsopplegg Under presenterer vi fire undervisningsopplegg tre for Fysikk 1 og ett for Fysikk 2 som kan brukes i undervisningen. Innholdet må tilpasses den enkelte klasse og hvor langt de er kommet i faget. Avklar dette med læreren før besøket. Det er ikke sikkert du rekker alt på to timer, men da kan noen oppgaver utelates eller gis som hjemmelekse. Første og fjerde undervisningsopplegg har forsøk med henholdsvis en turbin og en generator, de andre oppleggene har case-oppgaver. 1. Potensiell energi og vannkraftverk (Fysikk 1) Elevene får trening i å gjøre beregninger med potensiell energi og å sette dette inn i en kraftverksammenheng. De blir introdusert for begrepet effekt, og hvordan man regner med ulike enheter for energi og effekt. Forsøk: Elevene bruker en peltonturbin til å få lys i en lyspære, og måler spenning og strøm med et multimeter. 2. Effekt og energiproduksjon i et vannkraftverk (Fysikk 1) Undervisningen tar utgangspunkt i effekt produsert i et vannkraftverk. Elevene får trening i å gjøre beregninger med effekt i realistiske sammenhenger. Case-oppgave: Elevene planlegger utbygging av et vannkraftverk. Det inngår også et simuleringsprogram i GeoGebra som elevene kan bruke til å undersøke hvor mye vannkraftverket produserer og hvor store inntektene blir. 3. Elektrisitet og energitransport (Fysikk 1) I dette opplegget lærer elevene om grunnleggende begreper i elektrisitetslære: Strøm, spenning, resistans, energi og effekt. Dette settes i sammenheng med transport av elektrisitet fra et vann- eller vindkraftverk. Case-oppgave: Elevene arbeider med en case-oppgave om tilkopling av kraftverket til strømnettet, hvor de beregner energitap i to ulike trasevalg gjennom luft og vann. 4. Induksjon av strøm i en generator (Fysikk 2) Opplegget gir elevene et innblikk i prinsipper for elektromagnetisk induksjon og Faradays induksjonslov. Forsøk: Elevene observerer hvordan jernfilspon legger seg langs feltlinjene rundt en stavmagnet. Deretter kobler de en generator til to ledninger og en lyspære, eller til et voltmeter for å måle spenningen generatoren lager. For undervisningsopplegg 1 og 4: Undersøk om skolen har multimeter/voltmeter/ amperemeter, ledninger og lyspærer i holder som vist på bildene. Figur 1 Voltmeter Figur 2 Ledninger Figur 3 Lyspære 2,5V/0,3A på sokkel Figur 4 Peltonturbin til undervisningsopplegg 1 Figur 5 Glassplate med jernspon til undervisningsopplegg 4 Figur 6 Generator til undervisningsopplegg 4 Energi Norge har glassplater med jernspon, peltonturbin og generator til utlån. 5

6 Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. 6

7 Potensiell energi og vannkraftverk (Fysikk 1) 1 I dette opplegget lærer elevene grunnleggende mekanikk med bruk av et vannkraftverk som eksempel. Læreplanen for Fysikk 1 tilsier at elevene skal gjøre beregninger med bevaring av mekanisk energi (typisk ½ mv 2 = mgh) og arbeid som endring av kinetisk energi. I tillegg skal de kunne gjøre rede for situasjoner der mekanisk energi ikke er bevart på grunn av friksjon og luftmotstand. Fysikken i et vannkraftverk egner seg godt til å belyse dette. Opplegget fokuserer på potensiell energi som E = mgh. Elevene skal gjøre beregninger knyttet til vannmagasiner, og få et forhold til de energimengdene det er snakk om. Omregning mellom J og kwh er derfor viktig. Vi presenterer formelen P = ρ g h Q η, hvor energitapet inngår gjennom virkningsgraden. Merk at formelen i seg selv ikke er pensum for elevene, men å utlede den fra uttrykket for potensiell energi gir dem nyttig trening i å regne med fysikk. Struktur for undervisningsopplegget: 1a Energibegrepene 1b Omdanning av energi i et vannkraftverk 1c Elevforsøk med Peltonturbin 1d Effekt i et vannkraftverk. Aktuelle kompetansemål fra læreplanen, Fysikk 1: KLASSISK FYSIKK - gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart - gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon 7

8 Potensiell energi Kinetisk energi Elektrisk energi Figur 7 Omdanning av energi i et vannkraftverk 1a Energibegrepene Ta utgangspunkt i et bilde av et kraftverk med vannmagasin. Bruk gjerne det lokale kraftverket ettersom dette vil skape interesse og det er viktig å få kontakt med elevene med en gang. Spør dem hvordan de vil forklare hvordan vi kan få energi ut av disse vannmengdene. Elever vil kunne henvise til vannkretsløpet. Benytt anledningen til å påpeke at det er sola som «gjør arbeid på» vannet og tilfører det potensiell energi. Få fram hvordan vannets potensielle energi går via kinetisk energi til elektrisk energi. Husk på at hvis elevene ikke svarer, er det ikke nødvendigvis fordi de ikke vet eller ikke er interessert. Det kan det like gjerne være fordi de tror at svaret må være veldig komplisert siden de har en ekspert på besøk. Spør dem da hva vi kaller energien vannet har i magasinet. 1b Omdanning av energi i et vannkraftverk Her beregner vi potensiell energi i et vannmagasin. Hensikten er at elevene skal få trening i å regne med energi og energienheter, og at de skal få et forhold til hvor mye energi som er lagret i et vannmagasin. Vi bruker Storglomvatnet og Svartisen kraftverk som eksempel. Fortell at dette kraftverket har det største vannmagasinet i Norge. Diskuter også hva som utgjør tilgjengelig energi. Vi kan jo ikke tømme hele magasinet, hvorfor ikke? Introduser elevene for begrepene HRV og LRV, høyeste og laveste regulerte vannstand. Hvorfor får man ikke tappe ut mer vann enn LRV? Vi bruker vannmengden mellom LRV og HRV for å finne et mål for hvor mye potensiell energi som er lagret i magasinet. Massen av vannmengden finner vi som: Masse = massetetthet volum. Vis elevene at dette kommer fra definisjonen av massetetthet ρ = M/V. Du må sannsynligvis minne elevene om at vannets tetthet er ρ = 1000 kg/m 3. Volumet finner vi (tilnærmet) som høydeforskjellen (HRV-LRV) multiplisert med arealet. Noen elever vil kunne henge seg opp i at dette ikke blir geometrisk riktig fordi magasinet ikke har vertikale «vegger». Da bør man presisere at også arealet avhenger av hvilken vannstand man har. Hvor mye energi er lagret i et vannmagasin? Spør elevene hva vi trenger å vite for å beregne energien. Skriv følgende på tavlen: Potensiell energi, E = mgh Høyden vannet faller, h Massen til vannet, m 8

9 Figur 8 Lav vannstand Figur 9 Høy vannstand Bildene kan brukes til å illustrerer HRV og LRV, slik at elevene ser for seg mengden vann i det volumet vi regner på. Se elevhefte og fasit til elevhefte for fullstendig oppgave og utregning av oppgaven. 1c Elevforsøk med Peltonturbin Fallhøyde og massen til vannet avgjør hvor stor potensiell energi vi har. Men hva avgjør hvor mye energi kraftverket produserer pr tid, altså effekt? Her innfører du begrepet vannføring som Q = V/t. Med en modell av en Peltonturbin kan du illustrere at effekten avhenger både av fallhøyde og vannføring. I tillegg til turbinen vil du trenge en lommelyktpære i holder og to ledninger. Klasserommet bør ha dype vasker slik at peltonturbinen kan kjøres ved hjelp av vann fra springen. La elevene prøve selv. Hvordan får man mest lys i pæra? Man kan også gjøre målinger med voltmeter eller amperemeter. Modellen kan også brukes som utgangspunkt for å fortelle litt om turbiner og hvordan strøm genereres i vannkraftverk. 1d Effekt i vannkraftverket Her får elevene en introduksjon til begrepet effekt og blir kjent med formelen for effekt i vannkraftverket: P = ρ g h Q η. Formelen i seg selv er ikke pensum for elevene, men den kan gi dem nyttig trening i å regne med relevante størrelser og enheter. I Oppgave 2 i elevheftet skal elevene utlede formelen. Gå gjennom dette på tavla, med utgangspunkt i at potensiell energi er E = mgh, slik at effekt blir mgh/t. Massen m erstattes med ρ V fra definisjonen av tetthet, og deretter kan V/t erstattes med vannføringen Q. Virkningsgraden η vil være nytt for elevene. Bruk litt tid på dette og beskriv at virkningsgraden forteller hvor stor andel av energien som blir tilgjengelig, siden noe går bort som energitap. Gi gjerne eksempler på hvordan man helt konkret finner virkningsgraden, og hva man gjør i kraftverket for å redusere energitapet slik at η blir større. For å oppmuntre elevene kan du påpeke at de med sine fysikkunnskaper nå har utledet den viktigste formelen i energinæringen. Formelen som er utledet kan brukes til å beregne effekten til kraftverket. Se elevheftet for oppgaver om energiproduksjonen og antall husstander som kraftverket kan levere strøm til. Figur 10 Peltonturbin koblet til lyspære 9

10 «Nå har dere utledet et vannkraftverks viktigste formel.» Ingeniør og nettplanlegger i Hafslund Nett, Ingvild Solberg, underviser fysikkelever ved Elvebakken videregående skole i Oslo. 10

11 Effekt og energiproduksjon i kraftverk (Fysikk 1) 2 I dette opplegget antar vi at elevene er kjent med effekt som arbeid/tid. De skal få trening i å regne med effekt i realistiske sammenhenger tilknyttet kraftverk, og gjennom en case-oppgave bli kjent med ulike problemstillinger man står overfor når man vurderer utbygging av kraftverk. Struktur for undervisningsopplegget: 2a Introduksjon av kraftverket 2b Beregning av effekt i kraftverket 2c Case-oppgave: Planlegging og utbygging av vannkraftverk 2d Simuleringsprogram i Geogebra som viser produksjon og pris Aktuelle kompetansemål fra læreplanen, Fysikk 1: KLASSISK FYSIKK - gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart - gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon Å BESKRIVE NATUREN MED MATEMATIKK - bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene 11

12 2a Introduksjon av kraftverket Introduser opplegget med å fortelle at dere skal gjøre beregninger på energiproduksjonen i et vannkraftverk. Spør elevene om de kan beskrive hovedprinsippene for kraftverket. Fokuser på at potensiell energi omdannes til kinetisk energi og deretter til elektrisk energi i generatoren. Noen elever vil kanskje foreslå elektromagnetisk induksjon som prinsipp. Fortell dem at for å lære mer om dette må de velge Fysikk 2 neste år. Fortell om de ulike delene av et kraftverk (dam, turbin, generator, strømnettet) med utgangspunkt i bilder. Ikke ta med for mange teknisk spesifikasjoner. Ta gjerne med bilder fra det lokale kraftverket. 2b Beregning av effekt i kraftverket Elevene skal ha lært om effekt, men du kan minne dem om at det dreier seg om hvor mye energi som omdannes pr tid. Elevene har trolig lært effekt definert som arbeid pr tid. Du kan knytte dette til kraftverket ved å beskrive effekt som arbeidet vannet gjør på turbinen, ved at vannet har fått kinetisk energi som tilsvarer potensiell energi det hadde i magasinet, mgh. Spør elevene hva effekten avhenger av. De bør kunne komme opp med vannmengde eller tilsvarende begrep, kanskje nedbørsmengde og fallhøyde. Knytt forslagene til vannføring ved å understreke at effekt handler om hvor raskt energien omdannes, ikke hvor mye. Sett opp på tavlen definisjonen av vannføring som vannvolum pr tid: Q = V / t. Vis elevene formelen for effekt i kraftverket P = ρ g h Q η, og la dem hjelpe til med å utlede denne (oppgave 1 i elevheftet). La elevene regne på et eksempel, og gjennomgå det etterpå. Her bruker vi Svartisen Kraftverk som eksempel. Se oppgave 2 i elevheftet og fasit til elevhefte for utregning. Benytt eksemplet til å forklare forskjellen på enheter for energi og effekt. Vis hvordan man regner om fra kwh til Joule: 1 kwh = 1000 W 3600 s siden 1 time er 3600 sekunder. Derfor blir 1 kwh = 3, J. (Å vise dette er gitt som oppgave 3 i elevheftet.) Understrek forskjellen på enheter for energi og effekt: W er effekt, mens kwh er energi. Nevn også øvrige enheter med prefikser og hva disse betyr: MWh, GWh og TWh. 2c Case-oppgave: Planlegging og utbygging av vannkraftverk I oppgave 4 i elevheftet skal elevene være konsulenter for det lokale kraftselskapet Elvetrollet AS. De får to alternativer for utbygging av et vannkraftverk i Glitredalen, og skal beregne hvilket alternativ som blir mest lønnsomt. La elevene arbeide sammen. Ulike momenter nevnt nedenfor kan du komme med trinn for trinn, slik at problemstillingen blir mer og mer kompleks og elevene kanskje endrer mening om hva som er det beste alternativet. Figur 11 Vannkraftverk i Glitredalen Utgangsspesifikasjoner: Alternativ A: Langfossen Midlere vannføring: 13 m 3 /s Fallhøyde: 200 m Virkningsgrad: 0,85 Alternativ B: Breielva Midlere vannføring: 55 m 3 /s Fallhøyde: 40 m Virkningsgrad: 0,85 12

13 Hovedpoenget fra fysikken elevene har lært er at større vannføring oppveier for lavere fallhøyde i beregninger av effekt. Langfossen kommer ut som noe bedre enn Breielva hvis virkningsgraden er den samme. Om ønskelig kan man gjøre problemstillingen mer kompleks og realistisk ved å legge til at utbyggingskostnader i Langfossen blir høyere enn i Breielva på grunn av avstand til bebyggelse og infrastruktur. Videre kan man kan ta med miljøfaktorer som at visse områder er viktige for friluftsliv, fiske samt fugle- og dyrelivet. Du bør også ta med at man ikke ønsker å tørrlegge de to elvestrekningene, slik at elevene må redusere vannføringen med for eksempel 10 prosent. Kanskje krever miljømyndighetene at det skal gå 30 prosent vann i det opprinnelige løpet til Langfossen? I så fall er det Breielva som «vinner» når det gjelder lønnsomhet. Om man vil kan man la elevene danne to lag og la dem dramatisere en debatt i Glitredalen Kommunestyre for å få en avgjørelse i saken. Dette kan også passe i timen etter ditt besøk, siden læringsutbyttet blir bedre hvis elevene får tid til å forberede argumenter. 2d Simuleringsprogram i Geogebra som viser produksjon og pris Formelen for effekt i kraftverket er lagt inn som en matematisk modell i programmet GeoGebra, og filen er tilgjengelig fra nettsiden energinorge.no/fysikktimen. Her kan elevene justere de ulike parameterne og se hva energiproduksjonen blir, og hvilken inntjening dette gir for kraftverkene. Hvis det er tilstrekkelig tid kan du la elevene prøve programmet på egen PC. Alternativt kan du bruke det som demonstrasjon og la elevene komme med forslag til hvordan verdiene skal justeres. Bruk for eksempel programmet til å sammenlikne Langfossen og Breielva i oppgave 4 i elevheftet. I elevheftet er det lagt inn noen ekstraoppgaver som kan løses hvis det er tid, eller som eventuelt kan være hjemmelekse. Oppgave 5 og 6 kan løses ved hjelp av simuleringsprogrammet Geogebra. 13

14 «Jeg har lyst til å bli ingeniør fordi jeg vil bruke mine kreative evner til å løse utfordrende oppgaver.» 14

15 Elektrisitet og energitransport (Fysikk 1) 3 I Fysikk 1 skal elevene arbeide med strøm, spenning og resistans i likestrømkretser. Vekselstrøm inngår ikke før i Fysikk 2, men å sette temaet inn i en sammenheng kan likevel være relevant og motiverende for elevene. Du kan nevne at man vil lære mer om dette i Fysikk 2 neste år. I forslaget forutsetter vi at elevene på forhånd har arbeidet med grunnbegrepene strøm, spenning og resistans, og at de er kjent med Ohms lov. Videre kan vi anta at elevene har lært om effektbegrepet fra mekanikken tidligere i skoleåret, men de vil nok behøve en repetisjon av dette. Opplegget tar for seg anvendelser av dette i en kraftverksammenheng. Du kan bruke et vannkraftverk eller et vindkraftverk som utgangspunkt for undervisningen din. Elevene lærer om elektrisk effekt som P = U I og om energitap i ledninger. Dette bruker de i en case-oppgave hvor de skal foreslå hvordan et tenkt vann- eller vindkraftverk skal kobles til strømnettet. Struktur for undervisningsopplegget: 3a Introduksjon: Kraftverket og energitransport 3b Elektrisk effekt og energitap 3c Case-oppgave: Hvor bør vi bygge traseen for nettilkopling? Aktuelle kompetansemål fra læreplanen, Fysikk 1: KLASSISK FYSIKK - gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart - definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømkretser 15

16 3a Introduksjon: kraftverk og energitransport Ta utgangspunkt i et vannkraftverk eller et vindkraftverk. Elevoppgavene er uavhengig av om du bruker et vindkraftverk eller et vannkraftverk som utgangspunkt, så hvis din virksomhet driver en vindpark kan dere gjerne bruke dette som utgangspunkt for undervisningen. Be elevene komme med forslag til hva som skal til for at vi skal få elektrisk energi til husene våre. Fra forslagene deres gir du en skjematisk oversikt over de ulike hoveddelene i energiforsyningen i kraftverket. Det er en fin mulighet til å repetere begrepene potensiell energi, kinetisk energi og effekt som elevene skal ha lært om tidligere. Legg vekt på begrepet effekt som arbeid pr tid. Elevene tenker nok ikke umiddelbart på at strømnettet er en viktig del av energiproduksjonen så understrek dette poenget for dem. 3b Elektrisk effekt og energitap Start med å vise elevene at uttrykket for elektrisk effekt blir P = U I. Ta utgangspunkt i en enkel krets med en spenningskilde (eller batteri) og en lommelyktpære. Kople gjerne denne opp som en konkretisering. Hvor mye energi omdannes i lyspæra pr tid, altså hvor stor er effekten? Elevene skal ha lært om effekt som arbeid pr tid, P = W/t. Hvor stort er arbeidet W? Spør elevene om de husker hvordan elektrisk spenning er definert. Spenning er arbeid pr ladning Q, dermed blir W=U Q. Effekten blir da P = U Q /t. Elevene bør kunne se at ladning pr tid er det samme som strøm I. Da blir effekten P = U I. Mål strøm gjennom lyspæra med et amperemeter, og bruk batterispenningen til å la elevene regne ut effekten i lyspæra. Sammenlikn med hvilken effekt som står på pæra (som forutsetter at spenningen er som angitt). Vis at ved å sette inn U=R I i uttrykket for effekt får vi uttrykket P = R I 2. Effekten er dermed direkte avhengig av resistansen. Elevene vil nok være med på at det er noe resistans i ledningene, og at vi dermed får noe energitap i form av varme. Knytt dette til transport av elektrisk energi i strømnettet: Tenk på de lange avstandene vi har her i landet vårt. Energitapet kan bli vesentlig. Bruk P = R I 2 til å vise elevene at når strømmen er liten blir energitapet mindre. Men siden P = U I kan vi få samme effekt med lav strøm dersom spenningen er tilsvarende høy. Derfor transporterer vi elektrisk energi med høy spenning. Energitap avhenger også av resistansen til ledningene. Fortell om hva slags materialer som brukes her. 3c Case-oppgave: Hvor bør vi bygge traseen for nettilkobling? Oppgaven i elevheftet skal gjøre elevene kjent med problemstillinger knyttet til transport av elektrisk energi. Vi har laget to utgaver av elevheftet, ett med en vindmøllepark og ett med et vannkraftanlegg. Utregning og svar blir identiske, så du kan velge vann eller vind ut fra hva du har lyst til å fokusere på. Oppgaven er ganske omfattende. Vurdèr i samarbeid med læreren om dere skal utelate de siste delene av oppgaven. Elevene kan eventuelt få disse i hjemmelekse. Oppgaven gir elevene mulighet til å bli kjent med enhetene kwh, MWh og GWh. Vær nøye med å forklare potensene som ligger i prefiksene, og å forklare at «Wh» angir antall Watt i antall timer, altså energi, siden effekt er energi pr tid. Figur 12 Ulike trasevalg for tilkobling til nett 16

17 I casen skal det bygges et vann/vindkraftverk på Sagaøya. Elevene skal være konsulenter for planleggingsavdelingen i Trollgjerde AS, som er ansvarlig for utbyggingen. De får utdelt en kartskisse hvor 1 cm på kartet tilsvarer 1 km i terrenget, og de får følgende spesifikasjoner for ledning og kabler: Type Spenning [kv] Maksimal strøm [A] Resistans [Ω /km] Luftledning ,125 Sjøkabel ,250 Vann/vindkraftverket vil få en installert effekt på 10 MW. Avdelingen har kommet fram til to ulike trasevalg som unngår bratte fjell og sårbare naturområder (se figuren). Her må elevene overta som ingeniører og svare på spørsmål om motstand, spenningsfall, energitap og produksjon. Se elevheftet og fasit for oppgaver og svar. Oppgaven gir også mulighet for en diskusjon om fordeler og ulemper med ulike typer kraftverk. Presiser at elevene som kan fysikk har mulighet til å skaffe seg et bedre grunnlag for å uttale seg om slike spørsmål, selv om saken i høy grad er politisk. 17

18 «Jeg vil være med på å bygge fremtidens strømnett og forske frem klimavennlige energiløsninger.» 18

19 Induksjon av strøm i en generator 4 Induksjon er et sentralt tema i Fysikk 2, og læreplanen tilsier at elevene skal gjøre rede for teknologisk bruk av induksjon. Kraftindustrien er dermed godt egnet som eksempel. Opplegget inneholder praktiske forsøk med grunnleggende fysikk og bruk av en generator. Struktur for undervisningsopplegget: De innledende forsøkene skal illustrere ulike sammenhenger mellom magnetisme og elektrisitet. Avklar med læreren hva klassen har gjort av dette på forhånd. Dette kan du henvise til med et bilde eller en rask demonstrasjon som repetisjon for elevene. Hvis man vil ta med alle forsøk i opplegget, bør man beregne 4 undervisningstimer. 4a Introduksjon: Hvordan kan vann generere elektrisitet? 4b Forsøk med magnetiske feltlinjer 4c Induksjon og elektromagnet: Innledende demonstrasjoner 4d Forsøk med generator 4e Ekstraoppgave: Koble generator til en datalogger Aktuelle kompetansemål fra læreplanen, Fysikk 2: KLASSISK FYSIKK - beskrive magnetiske felt rundt permanentmagneter og elektriske strømmer, og beregne magnetisk flukstetthet rundt en rett leder og kraft på en leder i magnetisk felt - gjøre rede for begrepet magnetisk fluks og bruke Faradays induksjonslov FYSIKK OG TEKNOLOGI - gjøre rede for teknologiske anvendelser av induksjon 19

20 Potensiell energi Kinetisk energi Elektrisk energi Figur 13 Omdanning av energi i et vannkraftverk 4a Introduksjon: Hvordan kan vann skape elektrisk strøm? Introduser opplegget ved å vise en skisse av et kraftverk. Elevene skal ha lært om potensiell og kinetisk energi i Fysikk 1, og de bør kunne komme med forslag til de fysiske prinsippene for omdanning av mekanisk energi. Fortell at vi her skal fokusere på omdanningen av vannets kinetiske energi til elektrisk energi. Vis bilder av de ulike komponentene av et kraftverk. Introduser begrepene turbin og generator, men ikke forvent at elevene vet hva dette er. 4b Forsøk med magnetiske feltlinjer I oppgave 1 i elevheftet skal elevene observere hvordan jernfilspon legger seg langs feltlinjene rundt en stavmagnet. Utstyr for dette kan lånes fra Energi Norge. Fokuser på hvor tett linjene ligger og knytt dette til begrepet fluks (φ) som antall feltlinjer gjennom en flate. Figur 15 Forsøk med Induksjon 4c Induksjon og elektromagneter: Innledende demonstrasjoner Figur 16 Elektromagnet av spiker og ståltråd Figur 14 Elektromagnet i kraftverk 20

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi

Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi Unipub 2010 Unipub 2010 ISBN 978-82-7477-468-1 Henvendelser om denne boka rettes til: T: 22 85 33 00

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten Funksjoner med GeoGebra Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1649 Newton basedokument - Funksjoner med GeoGebra Side 2 Innhold 1 Newton-modul 1.1 Navn på Newton-modul 1.2 Anbefalt årstrinn 2 Informasjon

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer