Forfatterveiledning VIKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfatterveiledning VIKING"

Transkript

1 Forfatterveiledning VIKING Norsk Arkeologisk Selskap

2 FORFATTERVEILEDNING... I Om Viking... 1 Informasjon til forfatterne... 2 Forfatternes ansvar... 2 Innlevering... 2 Tilbakemelding fra redaksjonen... 2 Korrektur... 2 Særtrykk og forfatterkopier... 2 Artikkelen... 3 Oppsett... 3 Sammendrag... 3 Språklige retningslinjer... 3 Sitater... 3 Tegninger og fotografier... 4 C14-dateringer... 4 Tabeller... 5 Takksigelser... 5 Noter... 5 Referanser i teksten... 6 Én forfatter... 6 To forfattere... 6 Tre eller flere forfattere... 6 Flere verk sitert på samme sted... 6 To eller flere referanser til samme forfatter i samme år... 6 To forfattere, samme etternavn, publisert samme år... 7 To forfattere, samme etternavn, ulikt publikasjonsår... 7 Etater, firmaer eller lignende som forfatter... 7 Flerbindsverk... 7 Tekster under trykking... 7 Aviser... 7 Personlig kommunikasjon, upublisert... 8 Litteraturhenvisinger... 9 Bok, én forfatter... 9 II

3 Bok, flere forfattere... 9 Redigert bok eller artikkelsamling... 9 Oversatt bok... 9 Opptrykk eller nyutgivelse av en bok Etater, firmaer eller lignende som forfatter Flerbinds verk Titulert bind eller monografi i en serie Artikkel i et tidsskrift Avisinnlegg og -artikler Artikkel i redigert bok eller monografi Artikkel i et redigert volum i en serie Foredrag presentert på konferanse eller møte Akademisk avhandling Tekster under trykking Upublisert tekst, arkivmateriale Primærkilder Nettsider og elektroniske dokumenter Oppsett av litteraturliste III

4 Om Viking Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, er et tidsskrift som kommer ut én gang i året og blir utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge. Vår ambisjon å formidle forskning av høy kvalitet, skrevet på en måte som kan leses av et allment publikum med interesse for arkeologi. Artikler som tar for seg norsk arkeologisk virksomhet i utlandet og andre fag som er relevante for arkeologisk teori og metode er også av interesse. Språket er fortrinnsvis norsk (bokmål eller nynorsk), men redaksjonen mottar også artikler på dansk eller svensk. Viking distribueres til Norsk Arkeologisk Selskaps medlemmer og fagbiblioteker i mange land. Tidsskriftet er klassifisert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i CRIStin. Det innebærer en uavhengig redaksjon, bred distribusjon og fagfellevurdering av publiserte artikler. Viking drives av fire redaktører på frivillig basis og en redaksjonssekretær lønnet på timebasis. 1

5 Informasjon til forfatterne Forfatternes ansvar Tidsskriftet har ikke mulighet til å betale for artikler eller illustrasjoner, kopiere tekst, bearbeide figurer, skrive abstract, oversette eller utføre andre lignende tjenester forfatterne er selv ansvarlige for å ordne dette. Det er forfatterne, og ikke Viking, som er ansvarlige for at eventuelle medforfattere blir riktig håndtert og at artikler og illustrasjoner blir levert i riktig format slik at de er publiseringsklare. Forfatterne er ansvarlige for å skaffe skriftlig tillatelse til å benytte figurer, tabeller og annet materiale som er beskyttet av norske eller internasjonale opphavsrettigheter. Før en artikkel blir publisert må forfatteren kunne vise frem skriftlige tillatelser til å benytte eventuelt upublisert materiale (f.eks. presentasjoner fra seminarer eller personlig kommunikasjon). Hvis en artikkel har flere forfattere må forfatteren som kommuniserer med Viking kunne vise at alle medforfatterne er villige til å publisere den versjonen som blir akseptert av redaksjonen. Innlevering Alle artikler skal sendes til Vikings redaksjonssekretær via e-post Figurer sendes også via e-post eller digitale fildelingsprogrammer, som f.eks. Dropbox. Tilbakemelding fra redaksjonen Alle innleverte artikler vil bli vurdert av redaksjonen. De som er aktuelle for trykking vil i tillegg bli vurdert av en anonym fagfelle utenfor redaksjonen. Alle forfattere vil deretter motta en kort vurdering av artikkelen, med en begrunnelse for hvorfor den enten har blitt antatt uten forbehold, antatt med endringer eller refusert. Før redaksjonen velger å trykke arbeidet, må forfatterne bearbeide artikkelen etter de råd og retningslinjer som er gitt. Artikler som ikke følger de formelle retningslinjene for referanser og stil vil bli returnert. Korrektur Etter endelig innlevering vil det bli foretatt en språklig gjennomgang av manuskriptet. Det blir gjort elektronisk (i Words retteprogram) og korrekturen vil deretter bli sendt forfatteren for en rask gjennomlesning. Det er ikke mulig for forfatterne å gjøre andre endringer på dette stadiet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i alle artikler til sist. Særtrykk og forfatterkopier Viking sender ikke ut særtrykk av artikler, men alle forfatterne vil motta en digital kopi. Vi oppfordrer til å gjøre denne digitalt tilgjengelig via egenarkivering. Alle forfattere og medforfattere vil motta én fysisk kopi av nummeret de har bidratt til, flere utgaver må bestilles via Norsk Arkeologisk Selskap 2

6 Artikkelen Artikkelen skal være på norsk, svensk eller dansk, og være mest mulig feilfritt. Artikler som fyller mer enn 30 sider (inkludert illustrasjoner, tabeller, sammendrag og litteratur), vil bare unntaksvis bli antatt. Benytt skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1,5. Oppsett Øverst på første side angis forfatterens navn og arbeidssted. Deretter følger manuskriptets tittel. Ved behov kan undertittel benyttes. Tittelen skrives i fet skrift med store og små bokstaver, skriftstørrelse 12, Times New Roman. Avsnitt skal markeres med tabulatorinnrykk. I første linje etter en overskrift brukes ikke innrykk og manuskriptet skal ha flytende høyremarg (som i dette dokumentet). Overskrifter i brødteksten skal være i fet skrift i skriftstørrelse 12, Times New Roman. Underoverskrifter bør unngås, men hvis nødvendig skal de skrives i kursiv, i skriftstørrelse 12, Times New Roman. Sammendrag Artiklene skal ha et engelsk sammendrag på ord, hvor også tittelen skal oversettes til engelsk. Forfatteren må selv sørge for korrekturlesing. Sammendraget settes etter artikkelen, og før litteraturlisten, under overskriften Summary. Språklige retningslinjer Viking forholder seg til offisielle norske rettskrivnings- og tegnsettingsregler. Eksempel: Tankestrek ( ) benyttes mellom sifre og tallord for å markere strekning, periode eller omfang og omtrentlige talloppgaver. Eksempler: (Brøgger 1951:65 66), 750 e.kr e.kr., fem seks pilspisser. Både radikale og moderate varianter av bokmål og nynorsk er tillatt, men vi vil etterstrebe at språkføringen innad i hver enkelt artikkel er så konsekvent som mulig. Kursivering skal benyttes for å markere ord som er skrevet i et annet språk, titler på bøker, tidsskrifter, dikt og andre litterære verk. Utenlandske ord og fraser som er en del av dagligtalen skal ikke kursiveres (f.eks. a priori, vis-à-vis). Artikkeltitler som nevnes i teksten skal markeres med sitattegn (). Forkortelser bør unngås. Ibid. eller op. cit. skal ikke benyttes, det samme gjelder f. og ff. «Figur» skal ikke forkortes. Unntak er akronymer for lange titler på institusjoner og begreper som går igjen i teksten (men de skal alltid introduseres etter første gangen den fulle tittelen blir benyttet). Eksempel: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Metriske enheter skal alltid forkortes. Eksempel: 7 km, 2000 m, 22 cm. Tips! Nettsider som og kan være nyttige verktøy. Sitater Sitater på færre enn fire linjer bør skrives inn i teksten og må følges av en referanse. Eksempel: «Delvis vil dette at hesten har fulgt med i grava kunne forklares ved det kameratskap som uvegerlig måtte vokse fram mellom folk og hester i ei tid, da det ikke 3

7 fans kjøreveier, og en derfor måtte ri på hesteryggen om en ville fram» (Gjessing 1943:60). Sitert tekst på fire linjer eller mer bør skilles ut fra den resterende teksten med én linjes mellomrom over og under sitatet og skriftstørrelse 10. Eksempel: Horse s teeth occur in cremation deposits, burnt scorched and unburnt. Without being an immediate part of the funeral feasts, they may still be assosicated with them. One is reminded of Ibn Fadlan s description of the burial rites of the Oguze in the 920s: horses were slaughtered and, while the meat was eaten by the guests at the funeral, the hides were mounted on stakes with head and feet appended [ ]. (Gräslund 1980:60) Merk: Klammer blir benyttet for å markere tillegg og endringer foretatt i originalteksten. Når det blir lagt trykk på, eller uthevet noe, skal dette indikeres på følgende vis: (Gräslund 1980:60; min utheving/kursivering/understreking). I de tilfeller hvor tekst blir oversatt bør dette informeres om etter sitatet, og oversetter skal vises til. Eksempel: (oversatt av Gräslund 1980:60) eller (oversatt av forfatteren). Tegninger og fotografier Alt illustrasjonsmateriale skal leveres digitalt sammen med manuskriptet. Illustrasjonene skal ha minst 300 dpi oppløsning, og minst 400 dpi hvis det er tekst i bildet. Redaksjonen vil i samarbeid med trykkeriet vurdere størrelse og eventuell beskjæring. Forfatterne angir i teksten hvor figurene ønskes plassert på følgende måte: Figur 1 Illustrasjonstekster settes i kursiv til sist i manuskriptet, etter litteraturlisten. Alle figurer skal ha referanse til rettighetshaver. Eksempel: Figur 1. Funnstedet for den korsformete spennen fra Foto: Jan Johansen, Arkeologisk museum i Stavanger. C14-dateringer I løpende tekst vektlegges det at informasjon om dateringen er tilpasset teksten og at den er entydig. I tilfeller hvor det fremkommer flere opplysninger i tabell- eller diagramform kan opplysninger om C14-dateringer eksempelvis oppgis slik: 54 f.kr. 46 e.kr. (UBA , tabell 2). I Viking benyttes ikke «cal» som forkortelse for «kalibrert alder». BC og AD er ikke tillatt, bruk istedenfor f.kr. og e.kr. I tilfeller hvor C14-dateringer ikke presenteres i tabell må laboratorienummer, kalibrert alder og ukalibrert alder oppgis. Disse opplysningene kan eksempelvis oppgis slik: Ildstedet er datert til 54 f.kr. 46 e.kr. (UBA-12345, 2145±24 BP). Kontekst Datert materiale Lab.-ID Datering før nåtid (BP) Kalibrert alder (ett sigma) Kalibrert alder (to sigma) Bjørk (Betula sp.) med Felt A, ildsted S1 TRa ± f.kr f:kr. egenalder <15 år Felt B, fegate S3 Hassel (Corylus avellana) UBA ±27 40 f.kr. 46 e.kr. 51 f.kr. 65 e.kr. Felt B, ovn S2 Or (Alnus sp.) UBA ± e.kr f.kr. Tabell 2. C14-dateringer fra boplassen Ringen. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal v (Bronk Ramsey 2009; Reimer mfl. 2013). Merk: Ved presentasjon i tabeller oppgis laboratorie-id, datering før nåtid (BP) og den kalibrerte dateringen med ett og to sigmas avvik. I tillegg må det fremkomme annen 4

8 relevant informasjon knyttet til kontekst og dateringsmateriale. Det oppgis også referanse til kalibreringskurven og kalibreringsprogrammet som har blitt benyttet. Ved bruk av kalibreringsdiagrammer sorteres prøvene etter kontekst og/eller alder. I tilfeller hvor de sorteres etter alder plasseres de eldste prøvene øverst. I diagrammet må det opplyses om laboratorienummer og alder før nåtid. Det må også henvises til kalibreringskurven og kalibreringsprogrammet som har blitt benyttet. Referert litteratur legges inn i litterturlisten. Se figur 2 for eksempel. Figur 2. C14-dateringer fra gravfeltet Ringen (jf. Bronk Ramsey 2009). Tabeller Tabeller skal leveres digitalt i Excel- eller Word-format. Bruk arabiske tall. De skal ikke plasseres i teksten, der skal det bare henvises til ønsket plassering på følgende måte: Tabell 1 Når man lager tabellene bør man tenke på de fysiske begrensningene tidsskriftet setter. Eksempelvis vil en tabell med 13 kolonner ofte bli plassert sidelengs for å få plass på én side, bredere tabeller vil måtte deles opp eller forminskes. Takksigelser Skal i et eget avsnitt, titulert «Takk» og plasseres etter hovedtekst, men før det engelske sammendraget. Noter Noter bør kun benyttes dersom det er absolutt nødvendig. Som i tilfeller hvor informasjonen er helt essensiell, men vil ødelegge tekstflyten. Notene skal samles under overskriften «Noter», i skriftstørrelse 10, etter teksten, men før engelsk tittel og sammendrag. I teksten markeres noter med opphøyde tall. 5

9 Referanser i teksten Viking har valgt å basere sin forfatterveiledning på Society of American Archaeologist s Styleguide. Vi har inkludert de mest brukte referanseoppsettene, gjort noen mindre endringer og tilpasset den til norske skriveregler. For flere utfyllende referanser se: Sidetall skal alltid følge når man har benyttet direkte sitat i teksten, når andre forfatteres idéer er direkte parafrasert eller når bestemte idéer eller data blir referert til fra en lengre tekst. Det skal benyttes hele sidetall, eksempel: , ikke Når du viser til en figur, tabell og lignende skal sidetall ikke inkluderes, med mindre separat tilleggsinformasjon fra den samme siden blir vist til også. Eksempel: (Gundersen 2013:figur 3). En god tommelfingerregel er at alle oppføringer i litteraturlisten skal inneholde nok detaljer til at det vil være enkelt for en interessert leser å finne den. Alt som står i kursiv bør være søkbart. Det innebærer at det for eksempel er artikkelsamlingens tittel, ikke artikkelens tittel, som skal kursiveres i de tilfellene hvor man refererer til artikler publisert i samlinger (se Artikkel i redigert bok eller monografi). Én forfatter (Brøgger 1916) eller Brøgger (1916). To forfattere (Brøgger og Shetelig 1951) eller Brøgger og Shetelig (1951). Tre eller flere forfattere (Christensen mfl. 1992) eller Christensen mfl. (1992) Merk: «Mfl.» skal kun benyttes i tekstreferanser. I litteraturlisten skal navnene til samtlige forfattere og redaktører inkluderes. Flere verk sitert på samme sted (Andrén 1997, 2004; Lund 2009; Roesdahl 1993, 2001; Steinsland 2005). Merk: Semikolon blir benyttet for å separere tekster skrevet av ulike forfattere, og komma for å skille mellom ulike tekster av samme forfatter. Referanser skal alltid føres alfabetisk. Flere tekster av samme forfatter føres kronologisk stigende. To eller flere referanser til samme forfatter i samme år (Brøgger og Shetelig 1953a, 1953b; Østigård 2006a, 2006c) eller Brøgger og Shetelig (1953a, 1953b) og Østigård (2006a, 2006c) Merk: Rekkefølgen bestemmes av når referansen opptrer i teksten. Når en person (eller personer) både har skrevet og redigert publikasjoner innenfor samme år, og begge er sitert, skal den redigerte teksten markeres på følgende måte: (Andrén, red. 2011) eller Andrén (red. 2011). Redigerte verker skal bare markeres på denne måten når det også finnes en annen referanse til samme forfatter med samme publikasjonsår. Den forfattede 6

10 publikasjonen har fortrinn over den redigerte i både sitater og referanser. Eksempel: (Andrén 2011; Andrén, red. 2011) eller Andrén (2011) og Andrén (red. 2011). To forfattere, samme etternavn, publisert samme år (H. Glørstad 2012; Z. Glørstad 2012) eller H. Glørstad (2012), Z. Glørstad (2012) Merk: Når to forfattere med samme etternavn og samme publikasjonsår blir sitert skal den første initialen inkluderes for å unngå tvetydighet. Ellers brukes kun etternavnet. To forfattere, samme etternavn, ulikt publikasjonsår (Glørstad 2010; Glørstad 2012) eller Glørstad (2010), Glørstad (2012) Merk: Det vil i litteraturlisten fremgå at det dreier seg om to ulike forfattere. Etater, firmaer eller lignende som forfatter (Norsk institutt for kulturminneforskning [NIKU] 2011) (Miljøverndepartementet [MD] 2005) (Norges offentlige utredninger [NOU] 2002:01) (St. meld. nr ) Merk: Navnet på etat, firma og lignende skal skrives i sin helhet, men hvis referansen vil opptre mer enn én gang i teksten, skal det forkortes til allment kjente akronymer. I de etterfølgende referansene benyttes akronymet: (NIKU 2011), (MD 2005), (NOU 2002:01) eller NIKU (2011), MD (2005), NOU (2002:01). Flerbindsverk (Goldhahn 2005:1: , 2:24 30) eller Goldhahn (2005:1: , 2:24 30) Merk: I dette eksempelet viser «1» og «2» til volumnummeret. Tekster under trykking Forestående bok eller artikkel i tidsskrift til trykk (Østigård 2013), (Gansum i trykk) eller Østigård (2013), Gansum (i trykk) Årstall brukes dersom trykkeår er fastsatt, og «i trykk» dersom verket er antatt for publisering, men trykkeåret er usikkert. Aviser (Dagbladet 2010:8) Merk: Dette formatet gjelder kun hvis teksten man refererer til ikke har forfatter. 7

11 Personlig kommunikasjon, upublisert (Jan Johansen, personlig kommunikasjon 2009) eller Jan Johansen (personlig kommunikasjon 2009) Merk: Personlig kommunikasjon bør brukes så lite som mulig, og bør aldri brukes dersom det er mulig å få den samme informasjonen fra en publisert tekst. Skriftlig tillatelse til å benytte informasjonen må bli gitt av personen(e) med opplysningene, og fremvises ved forespørsel. Tekstreferanser som viser til personlig kommunikasjon skal bare vises til i teksten, ikke i litteraturlisten. 8

12 Litteraturhenvisinger Litteraturlisten begynner på en ny side, under tittelen Litteratur. Alle referanser som har blitt vist til i teksten skal føres i litteraturlisten (med unntak av personlig kommunikasjon) og samtlige tekster ført i litteraturlisten skal være vist til i teksten. Litteraturlisten skal være alfabetisk ordnet etter etternavn. Fornavn og mellomnavn skal skrives ut. Initialer kan benyttes i tilfeller hvor forfatteren er kjent ved initialer (f.eks. A.W. Brøgger). Hvis man har benyttet to eller flere arbeider av samme forfatter skal disse føres kronologisk, to eller flere tekster av samme forfatter skrevet i samme år skal føres i den rekkefølgen de først opptrer i teksten (1991a, 199b; se eksempler nedenfor). Titler skal gjengis nøyaktig. Det betyr at eventuelle grammatikalske og andre språklige feil ikke skal korrigeres og at hvorvidt det er punktum, komma, kolon eller lignende mellom hovedtittelen og undertitler vil variere fra referanse til referanse. Bok, én forfatter Solberg, Bergljot 2003 Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr e.kr. 2. opplag. Cappelen Akademisk, Oslo. Rygh, Oluf 1885 Norske Oldsager. Kammermeyer, Christiania. Merk: «2. opplag» viser til at man benytter en nyere utgave, uten endringer. Bruker man en revidert utgave skal dette markeres slik: «2. utgave». Bok, flere forfattere Christensen, Arne-Emil, Anne Stine Ingstad og Bjørn Myhre 1992 Osebergdronningens grav. Vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys. Schibsted, Oslo. Merk: Bare den første forfatterens etternavn skal komme før fornavn. Benytt komma for å skille mellom forfatterne når det er flere enn to bidragsytere. Redigert bok eller artikkelsamling Anfinset, Nils og Melanie Wrigglesworth (red.) 2012 Local Societies in Bronze Age Northern Europe. Equinox, Sheffield. Scarre, Chris (red.) 2009 The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies. 2. utgave. Thames & Hudson, London. Oversatt bok Hedeager, Lotte 1999 Skygger av en annen virkelighet. Oldnordiske myter. Oversatt av Kåre A. Lie. Pax, Oslo. Sturluson, Snorre 1979 Noregs kongesoger. Oversatt av Steinar Schjøtt og Hallvard Magerøy. Det Norske Samlaget, Oslo. 9

13 Opptrykk eller nyutgivelse av en bok Rygh, Oluf 1999 [1885] Norske Oldsager. Tapir, Trondheim. Merk: Denne formen skal kun brukes i tilfeller hvor det er vesentlig for forfatterens argumentasjon å vise at mange år skiller den originale publikasjonen og den opptrykte utgaven. Den korresponderende tekstreferansen vil være (Rygh 1999 [1885]). Etater, firmaer eller lignende som forfatter St.meld. nr Leve med kulturminner. Det kongelige miljøverndepartement. Norges offentlige utredninger 2002:01 Fortid former framtid Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk og høringsuttalelsene. Flerbinds verk Goldhahn, Joakim (red.) 2005 Mellan sten och järn. Rapport från det 9:e nordiska bronsåldersymposiet, Göteborg /12, bind I. GOTARC, Series C, Arkeologiska skrifter, nr. 59. Göteborgs universitet, Institutionen för arkeologi, Göteborg. Henriksen, Petter og Trond Berg Eriksen (red.) Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. 16 bind. Kunnskapsforlaget, Oslo. Merk: Referansen må være entydig på om ett eller flere bind, eller hele bokserien har blitt benyttet og hvilket bind i hvert tilfelle. Titulert bind eller monografi i en serie Myhre, Bjørn 1980 Gårdsanlegget på Ullandhaug I. Gårdshus i jernalder og tidlig middelalder i Sørvest-Norge. AmS-Skrifter, vol. 4. Arkeologisk museum, Stavanger. Merk: Kursiver tittelen på bindet eller monografien og list deretter opp serienavnet, bind/nummer, utgiver og publikasjonssted i formatet som er vist ovenfor. Artikkel i et tidsskrift Nordby, Camilla Celine 2012 Gjemt og glemt? Harpikstetninger fra eldre jernalder en forskningshistorisk gjennomgang i lys av tingenes hierarki. Viking 75: Indrelid, Svein 1975 Problems Relating to the Early Mesolithic Settlement of Southern Norway. Norwegian Archaeological Review 8(1):1 18. Merk: Hvis utgavenummeret er tilgjengelig skal dette inkluderes i parentes etter volumnummeret. 10

14 Avisinnlegg og -artikler Omland, Atle og Christopher Prescott 2002 Afghansk kulturarv fortsatt i norsk eie? Aftenposten 17. januar 2002:18. Oslo. Artikkel i redigert bok eller monografi Bjerck, Hein B Mesolithic Settlements and Shell Middens (?) in Norway. I Shell Middens in Atlantic Europe, redigert av Nick Milner, Oliver E. Craig og Geoffrey N. Bailey, s Oxbow Books, Oxford. Merk: Alle redaktørene, med fullt navn, skal være med i litteraturlisten. Artikkel i et redigert volum i en serie Rødsrud, Christian 2004 Gravfelt fra førromersk jernalder. I Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi. Isegran 31. januar 2. februar 2002, redigert av Lene Melheim, Lotte Hedeager og Kristin Oma, s Oslo Arkeologiske Serie, vol. 2. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Oslo. Merk: Når enkeltbind har individuelle titler skal volumtittelen stå i kursiv. Ellers vil serietittelen stå i kursiv. Redaktøren(e)s navn følger volumtittelen eller serietittelen og volumnummer, sidetall kommer etter det. Foredrag presentert på konferanse eller møte Kershaw, Jane 2011 Cultural identity and the means of exchange: Scandinavian bullion use in England. Presentasjon lagt frem på det 34 th Annual conference of the Theoretical Archaeology Group, Liverpool. Merk: Det er nødvendig med skriftlig tillatelse fra forfatterne. Akademisk avhandling Mjærum, Axel 2004 Å gi øksene liv. Et biografisk perspektiv på slipte flintøkser fra sørøstnorsk tidligog mellomneolitikum. Upublisert hovedfagsoppgave i arkeologi. Universitetet i Oslo, Oslo. Skandfer, Marianne 2002 Tidlig, nordisk kamkeramikk. Typologi kronologi kultur. Upublisert doktorgradsavhandling, Universitetet i Tromsø, Tromsø. Merk: Formatet benyttes når man viser til en upublisert versjon, og tittel kursiveres derfor ikke. Hvis avhandlingen har blitt publisert, bør det refereres til den publiserte utgaven. 11

15 Tekster under trykking Gjerpe, Lars Erik og Axel Mjærum (red.) 2012 Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Vestfold. Varia, vol. 85. Kulturhistorisk museum, Forminneseksjonen, Oslo, i trykk. Merk: Dette formatet skal bare benyttes dersom teksten har blitt antatt for publisering. Tekst som har blitt levert, men fremdeles ikke er antatt og er under vurdering bør vises til som upublisert tekst. Benytt den informasjonen som er tilgjengelig vedrørende den kommende publikasjonen. Formatet skal kun brukes dersom det er sikkert at artikkelen eller boken vil bli trykket det året. Erstatt årstall med «i trykk» dersom teksten er antatt, men publiseringsår er usikkert. Upublisert tekst, arkivmateriale Tekstreferanser vil være arkivbestemt, det er derfor umulig å sette opp én mal. Det er viktig å inkludere navnet på arkivet, tittelen på arbeidet (hvis det finnes), hva slags type materiale det dreier seg om (f.eks. brev og identifikasjonsnummer), dato (hvis kjent), og den geografiske posisjonen til materialet. Eksempler: Molaug, Petter B Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Nordenga bro, Bjørvika, Oslo. Arkeologisk prøveboring og utgravning for Statens Vegvesen NIKU oppdragsrapport nr. 170/2011. Riksantikvarens arkiv, Oslo. Paasche, Knut, Jens Rytter og Petter B. Molaug 1995 Innberetning. Sørenga delprosjekt I Riksantikvarens utgravningskontor for Oslo, Riksantikvarens arkiv. Thun, Terje 2010 Brev fra Terje Thun, NTNU. Datert 20. januar 2010, til NIKU, Oslo. Riksantikvarens arkiv. Merk: All bruk av upubliserte tekster krever skriftlig tillatelse fra forfatterne, med unntak av arkeologiske og andre offentlig tilgjengelige rapporter. Hvis årstall ikke er tilgjengelig skal man anslå et årstall (f.eks. ca. 1960, ca tallet). Primærkilder Hvis det refereres til tekster som har blitt oversatt og deretter publisert skal de vanlige malene for tekstreferanser og litteraturlisten benyttes, dette gjelder blant annet ved bruk av norrøne kilder som Håvamål. Det er foretrukket at man da viser til redaktøren og/eller oversetteren av den bestemte utgaven man benytter. Holm Olsen, Ludvig (red.) 1993 Håvamål. Aschehoug, Oslo. Merk: En tekst regnes kun som en primærkilde dersom man faktisk har benyttet originaldokumentet (se Upublisert tekst, arkivmateriale ovenfor). Dersom teksten har forfatter skal han eller hun vises til. 12

16 Nettsider og elektroniske dokumenter Med forfatter: Ystgaard, Ingrid 2014 Krig og samfunn i jernalderen. Elektronisk dokument, besøkt 3. desember Merk: Tittel skal kun kursiveres dersom dokumentet har en tittel. Uten forfatter: Askeladden 2008 Riksantikvarens database for kulturminner. Elektronisk dokument, besøkt 4. april Merk: Korresponderende referanse i teksten til databasen vil være (Askeladden 2012) eller Askeladden (2012). Hvis datoen for siste oppdatering av nettsiden er tilgjengelig skal den vises til som publiseringsår, ellers benyttes lesedatoen. Oppsett av litteraturliste Andrén, Anders 2008 Lies about Gotland. I Facets of Archaeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday, redigert av Konstantinos Chilidis, Julie Lund og Christopher Prescott, s Oslo arkeologiske serie, vol. 10. Unipub, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, Oslo. Bang-Andersen, Sveinung 2005 Paleolitikum. I Norsk arkeologisk leksikon, redigert av Einar Østmo og Lotte Hedeager, s Pax, Oslo. Bronk Ramsey, Christopher 2009 Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1): Bronk Ramsey, Christopher 2013 OxCal v Elektronisk dokument, besøkt 30. november Hedeager, Lotte 1997a Skygger af en anden virkelighed. Oldnordiske myter. Samleren, København. 1997b Odins offer. Skygger af en shamanistisk tradition i nordisk folkevandringstid. TOR 29: Iron Age myth and Materiality. An Archaeology of Scandinavia AD Routledge, London. Hodder, Ian (red.) 2012 Archaeological Theory Today. 2. utgave. Polity, Cambridge. Kristoffersen, Siv 2012 Mytologi i gull. Fortellinger i brakteater og dikt. AmS-Småtrykk vol. 84. AM forlag, Stavanger. Kildahl, Mari 2013 Gravkeramikk sier mer om liv enn død. Elektronisk dokument: 13

17 besøkt 12. januar Kulturhistorisk museum 2013 Horsepower oldtidshesten i myter, kult og krig. Elektronisk dokument, besøkt 20. januar Reimer Paula J., Edouard Bard, Alex Bayliss, J. Warren Beck, Paul G. Blackwell, Christopher Bronk Ramsey, Caitlin E. Buck, Hai Cheng, R. Lawrence Edwards, Michael Friedrich, Pieter M. Grootes, Thomas P. Guilderson, Haflidi Haflidason, Irka Hajdas, Christine Hatté, Timothy J. Heaton, Dirk L. Hoffmann, Alan G. Hogg, Konrad A. Hughen, K. Felix Kaiser, Bernd Kromer, Sturt W. Manning, Mu Niu, Ron W. Reimer, David A. Richards, E. Marian Scott, John R. Southon, Richard A. Staff, Christian S. M. Turney, Johannes van der Plicht 2013 IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0 50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55(4): Renfrew, Colin og Paul Bahn (red.) 2005 Archaeology. The Key Concepts. Routledge, London. Stylegar, Frans-Arne 2013 Klokkestøperen. Elektronisk dokument: besøkt 31. januar Sylvester, Morten 2012 Myrpinner og fuglefangst gamle tolkninger og nye dateringer. Viking 75: Merk: Titler skal skrives i henhold til originalspråkets standard rettskrivingsregler, inkludert diakritiske markører. Benytt tabulatorinnrykk mellom årstall og tekst. 14

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor)

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor) Charlotte Damm (leder), Bjørnar Olsen (masterkoordinator), Asgeir Svestad (bachelorkoordinator), Vegard Engen (studentrepresentant master), Anja Pesch (referent) Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Formelle sider ved skriftlige innleveringer Jan Hesselberg 2004 Innhold. Begrens problemstillingen så mye som mulig. Husk at du har lite tid. Begynn innledningen

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

UBAS Nordisk. Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Terje Østigård (red.

UBAS Nordisk. Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Terje Østigård (red. Lik og ulik UBAS Nordisk Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Lik og ulik Tilnærminger til variasjon i gravskikk Terje Østigård (red.) 2 UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 25.11.2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering...

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012

Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET SEKSJON FOR KULTURVITENSKAP Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012 Gnr. 30/1 og 30/17, Flakstad k., Nordland fylke Johan E. Arntzen Bakgrunn Som et

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Dalemsfunnet Seminar, utstilling og publikasjon av en praktspenne fra folkevandringstid (400 e.kr 550 e.kr)

Dalemsfunnet Seminar, utstilling og publikasjon av en praktspenne fra folkevandringstid (400 e.kr 550 e.kr) Dalemsfunnet Seminar, utstilling og publikasjon av en praktspenne fra folkevandringstid (400 e.kr 550 e.kr) Figur 1. Dalemspenna. 23 cm lang, støpt i solv og forgylt. Fra folkevandringstidens siste del

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender Ofte stilte spørsmål NFFs stipender FØR DU SØKER Søknadskrav Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend? Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene. Kan jeg søke om både forfatter-

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R K ULLGROP ID:115989 F INTLANDSMONAN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Kildehenvisning for fagtekster

Kildehenvisning for fagtekster Kildehenvisning for fagtekster freedigitalphotos.net HiST-biblioteket, Kalvskinnet Lisbeth Jahren Utforming av fagtekster og kildehenvisning Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Hvordan vurdere kilder?

Hvordan vurdere kilder? Opphav Hvordan vurdere kilder? - Når er kilden fra? Datering, oppdatering - Hvem er forfatteren? - Hvem er utgiveren? Innhold - Hva står i kilden? - Synsvinkel - Hva er formålet? Eksempel: Søk Martin Luther

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Regler og råd for oppgaveskrivning ved antikk og klassisk UniversitetET i Oslo

Regler og råd for oppgaveskrivning ved antikk og klassisk UniversitetET i Oslo Regler og råd for oppgaveskrivning ved antikk og klassisk UniversitetET i Oslo Douris school cup M.Tiverios, Elliniki Techni, http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/painters/keypieces/redfigure/douris.htm

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Krav til besvarelsene. ECON3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesning 2

Krav til besvarelsene. ECON3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesning 2 Krav til besvarelsene ECON3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesning 2 ved Diderik Lund Disposisjon Om innlevering i dette emnet Tidsfrister, antall innleveringer Godkjent/ikke godkjent Hvordan leverer

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Referanse. Kurs i referanseteknikk

Referanse. Kurs i referanseteknikk Referanse Kurs i referanseteknikk Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder: bøker rapporter Tidsskriftartikler aviser bilder kart film

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

Krav til besvarelsene

Krav til besvarelsene Krav til besvarelsene ECON3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesning 2 ved Diderik Lund Disposisjon Om innlevering i dette emnet Tidsfrister, antall innleveringer Godkjent/ikke godkjent Hvordan leverer

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Brukerveiledning (EndNote for jus)

Brukerveiledning (EndNote for jus) Brukerveiledning (EndNote for jus) 1. Nedlastning Etter å ha installert EndNote, må du laste ned referansestilen tilpasset jus (norsk og/eller engelsk versjon). Du må også laste ned RefTypeTable.xml, med

Detaljer

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen VEILEDNING VEDR. KRAV TIL EN DOKTORGRADSAVHANDLING TIL Ph.D.-GRADEN VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Vedtatt av Programutvalget for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE. holdt på møte 3. november av professor Bergljot Solberg

MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE. holdt på møte 3. november av professor Bergljot Solberg MINNETALE OVER PROFESSOR BJØRN MYHRE holdt på møte 3. november 2016 av professor Bergljot Solberg Bjørn Myhre hadde vært en markant person i arkeologifaget gjennom mer enn 50 år da han døde 27. september

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent 1 Current Research Information System In Norway 2 Om registrering i Cristin Cristin skal brukes i fordeling av midler, og registreringen må derfor ha høyere datakvalitet enn ForskDok. Du må alltid sjekke

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein Wivestad 05.06.09 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall av

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Unn Pedersen GRAV. Illustrert av Trond Bredesen

Unn Pedersen GRAV. Illustrert av Trond Bredesen Unn Pedersen VI K I N G D R GRAV Illustrert av Trond Bredesen Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Elektronisk utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Bibliotekutgave - kun for distribusjon gjennom bibliotekene

Detaljer

NEOLITTISK RENESSANSE

NEOLITTISK RENESSANSE NEOLITTISK RENESSANSE HYPOARKEOLOGISKE TEKSTER OM NEOUTIKUM I SØR-NORGE HÅKON GLORSIAD INNHOLD Forord 11 Kapittel 1 Innledning og skissering av problemstilling 15 Kapittel 2 Arkeologiens borgerskap 25

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer