Forfatterveiledning VIKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfatterveiledning VIKING"

Transkript

1 Forfatterveiledning VIKING Norsk Arkeologisk Selskap

2 FORFATTERVEILEDNING... I Om Viking... 1 Informasjon til forfatterne... 2 Forfatternes ansvar... 2 Innlevering... 2 Tilbakemelding fra redaksjonen... 2 Korrektur... 2 Særtrykk og forfatterkopier... 2 Artikkelen... 3 Oppsett... 3 Sammendrag... 3 Språklige retningslinjer... 3 Sitater... 3 Tegninger og fotografier... 4 C14-dateringer... 4 Tabeller... 5 Takksigelser... 5 Noter... 5 Referanser i teksten... 6 Én forfatter... 6 To forfattere... 6 Tre eller flere forfattere... 6 Flere verk sitert på samme sted... 6 To eller flere referanser til samme forfatter i samme år... 6 To forfattere, samme etternavn, publisert samme år... 7 To forfattere, samme etternavn, ulikt publikasjonsår... 7 Etater, firmaer eller lignende som forfatter... 7 Flerbindsverk... 7 Tekster under trykking... 7 Aviser... 7 Personlig kommunikasjon, upublisert... 8 Litteraturhenvisinger... 9 Bok, én forfatter... 9 II

3 Bok, flere forfattere... 9 Redigert bok eller artikkelsamling... 9 Oversatt bok... 9 Opptrykk eller nyutgivelse av en bok Etater, firmaer eller lignende som forfatter Flerbinds verk Titulert bind eller monografi i en serie Artikkel i et tidsskrift Avisinnlegg og -artikler Artikkel i redigert bok eller monografi Artikkel i et redigert volum i en serie Foredrag presentert på konferanse eller møte Akademisk avhandling Tekster under trykking Upublisert tekst, arkivmateriale Primærkilder Nettsider og elektroniske dokumenter Oppsett av litteraturliste III

4 Om Viking Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, er et tidsskrift som kommer ut én gang i året og blir utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge. Vår ambisjon å formidle forskning av høy kvalitet, skrevet på en måte som kan leses av et allment publikum med interesse for arkeologi. Artikler som tar for seg norsk arkeologisk virksomhet i utlandet og andre fag som er relevante for arkeologisk teori og metode er også av interesse. Språket er fortrinnsvis norsk (bokmål eller nynorsk), men redaksjonen mottar også artikler på dansk eller svensk. Viking distribueres til Norsk Arkeologisk Selskaps medlemmer og fagbiblioteker i mange land. Tidsskriftet er klassifisert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i CRIStin. Det innebærer en uavhengig redaksjon, bred distribusjon og fagfellevurdering av publiserte artikler. Viking drives av fire redaktører på frivillig basis og en redaksjonssekretær lønnet på timebasis. 1

5 Informasjon til forfatterne Forfatternes ansvar Tidsskriftet har ikke mulighet til å betale for artikler eller illustrasjoner, kopiere tekst, bearbeide figurer, skrive abstract, oversette eller utføre andre lignende tjenester forfatterne er selv ansvarlige for å ordne dette. Det er forfatterne, og ikke Viking, som er ansvarlige for at eventuelle medforfattere blir riktig håndtert og at artikler og illustrasjoner blir levert i riktig format slik at de er publiseringsklare. Forfatterne er ansvarlige for å skaffe skriftlig tillatelse til å benytte figurer, tabeller og annet materiale som er beskyttet av norske eller internasjonale opphavsrettigheter. Før en artikkel blir publisert må forfatteren kunne vise frem skriftlige tillatelser til å benytte eventuelt upublisert materiale (f.eks. presentasjoner fra seminarer eller personlig kommunikasjon). Hvis en artikkel har flere forfattere må forfatteren som kommuniserer med Viking kunne vise at alle medforfatterne er villige til å publisere den versjonen som blir akseptert av redaksjonen. Innlevering Alle artikler skal sendes til Vikings redaksjonssekretær via e-post Figurer sendes også via e-post eller digitale fildelingsprogrammer, som f.eks. Dropbox. Tilbakemelding fra redaksjonen Alle innleverte artikler vil bli vurdert av redaksjonen. De som er aktuelle for trykking vil i tillegg bli vurdert av en anonym fagfelle utenfor redaksjonen. Alle forfattere vil deretter motta en kort vurdering av artikkelen, med en begrunnelse for hvorfor den enten har blitt antatt uten forbehold, antatt med endringer eller refusert. Før redaksjonen velger å trykke arbeidet, må forfatterne bearbeide artikkelen etter de råd og retningslinjer som er gitt. Artikler som ikke følger de formelle retningslinjene for referanser og stil vil bli returnert. Korrektur Etter endelig innlevering vil det bli foretatt en språklig gjennomgang av manuskriptet. Det blir gjort elektronisk (i Words retteprogram) og korrekturen vil deretter bli sendt forfatteren for en rask gjennomlesning. Det er ikke mulig for forfatterne å gjøre andre endringer på dette stadiet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i alle artikler til sist. Særtrykk og forfatterkopier Viking sender ikke ut særtrykk av artikler, men alle forfatterne vil motta en digital kopi. Vi oppfordrer til å gjøre denne digitalt tilgjengelig via egenarkivering. Alle forfattere og medforfattere vil motta én fysisk kopi av nummeret de har bidratt til, flere utgaver må bestilles via Norsk Arkeologisk Selskap 2

6 Artikkelen Artikkelen skal være på norsk, svensk eller dansk, og være mest mulig feilfritt. Artikler som fyller mer enn 30 sider (inkludert illustrasjoner, tabeller, sammendrag og litteratur), vil bare unntaksvis bli antatt. Benytt skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1,5. Oppsett Øverst på første side angis forfatterens navn og arbeidssted. Deretter følger manuskriptets tittel. Ved behov kan undertittel benyttes. Tittelen skrives i fet skrift med store og små bokstaver, skriftstørrelse 12, Times New Roman. Avsnitt skal markeres med tabulatorinnrykk. I første linje etter en overskrift brukes ikke innrykk og manuskriptet skal ha flytende høyremarg (som i dette dokumentet). Overskrifter i brødteksten skal være i fet skrift i skriftstørrelse 12, Times New Roman. Underoverskrifter bør unngås, men hvis nødvendig skal de skrives i kursiv, i skriftstørrelse 12, Times New Roman. Sammendrag Artiklene skal ha et engelsk sammendrag på ord, hvor også tittelen skal oversettes til engelsk. Forfatteren må selv sørge for korrekturlesing. Sammendraget settes etter artikkelen, og før litteraturlisten, under overskriften Summary. Språklige retningslinjer Viking forholder seg til offisielle norske rettskrivnings- og tegnsettingsregler. Eksempel: Tankestrek ( ) benyttes mellom sifre og tallord for å markere strekning, periode eller omfang og omtrentlige talloppgaver. Eksempler: (Brøgger 1951:65 66), 750 e.kr e.kr., fem seks pilspisser. Både radikale og moderate varianter av bokmål og nynorsk er tillatt, men vi vil etterstrebe at språkføringen innad i hver enkelt artikkel er så konsekvent som mulig. Kursivering skal benyttes for å markere ord som er skrevet i et annet språk, titler på bøker, tidsskrifter, dikt og andre litterære verk. Utenlandske ord og fraser som er en del av dagligtalen skal ikke kursiveres (f.eks. a priori, vis-à-vis). Artikkeltitler som nevnes i teksten skal markeres med sitattegn (). Forkortelser bør unngås. Ibid. eller op. cit. skal ikke benyttes, det samme gjelder f. og ff. «Figur» skal ikke forkortes. Unntak er akronymer for lange titler på institusjoner og begreper som går igjen i teksten (men de skal alltid introduseres etter første gangen den fulle tittelen blir benyttet). Eksempel: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Metriske enheter skal alltid forkortes. Eksempel: 7 km, 2000 m, 22 cm. Tips! Nettsider som og kan være nyttige verktøy. Sitater Sitater på færre enn fire linjer bør skrives inn i teksten og må følges av en referanse. Eksempel: «Delvis vil dette at hesten har fulgt med i grava kunne forklares ved det kameratskap som uvegerlig måtte vokse fram mellom folk og hester i ei tid, da det ikke 3

7 fans kjøreveier, og en derfor måtte ri på hesteryggen om en ville fram» (Gjessing 1943:60). Sitert tekst på fire linjer eller mer bør skilles ut fra den resterende teksten med én linjes mellomrom over og under sitatet og skriftstørrelse 10. Eksempel: Horse s teeth occur in cremation deposits, burnt scorched and unburnt. Without being an immediate part of the funeral feasts, they may still be assosicated with them. One is reminded of Ibn Fadlan s description of the burial rites of the Oguze in the 920s: horses were slaughtered and, while the meat was eaten by the guests at the funeral, the hides were mounted on stakes with head and feet appended [ ]. (Gräslund 1980:60) Merk: Klammer blir benyttet for å markere tillegg og endringer foretatt i originalteksten. Når det blir lagt trykk på, eller uthevet noe, skal dette indikeres på følgende vis: (Gräslund 1980:60; min utheving/kursivering/understreking). I de tilfeller hvor tekst blir oversatt bør dette informeres om etter sitatet, og oversetter skal vises til. Eksempel: (oversatt av Gräslund 1980:60) eller (oversatt av forfatteren). Tegninger og fotografier Alt illustrasjonsmateriale skal leveres digitalt sammen med manuskriptet. Illustrasjonene skal ha minst 300 dpi oppløsning, og minst 400 dpi hvis det er tekst i bildet. Redaksjonen vil i samarbeid med trykkeriet vurdere størrelse og eventuell beskjæring. Forfatterne angir i teksten hvor figurene ønskes plassert på følgende måte: Figur 1 Illustrasjonstekster settes i kursiv til sist i manuskriptet, etter litteraturlisten. Alle figurer skal ha referanse til rettighetshaver. Eksempel: Figur 1. Funnstedet for den korsformete spennen fra Foto: Jan Johansen, Arkeologisk museum i Stavanger. C14-dateringer I løpende tekst vektlegges det at informasjon om dateringen er tilpasset teksten og at den er entydig. I tilfeller hvor det fremkommer flere opplysninger i tabell- eller diagramform kan opplysninger om C14-dateringer eksempelvis oppgis slik: 54 f.kr. 46 e.kr. (UBA , tabell 2). I Viking benyttes ikke «cal» som forkortelse for «kalibrert alder». BC og AD er ikke tillatt, bruk istedenfor f.kr. og e.kr. I tilfeller hvor C14-dateringer ikke presenteres i tabell må laboratorienummer, kalibrert alder og ukalibrert alder oppgis. Disse opplysningene kan eksempelvis oppgis slik: Ildstedet er datert til 54 f.kr. 46 e.kr. (UBA-12345, 2145±24 BP). Kontekst Datert materiale Lab.-ID Datering før nåtid (BP) Kalibrert alder (ett sigma) Kalibrert alder (to sigma) Bjørk (Betula sp.) med Felt A, ildsted S1 TRa ± f.kr f:kr. egenalder <15 år Felt B, fegate S3 Hassel (Corylus avellana) UBA ±27 40 f.kr. 46 e.kr. 51 f.kr. 65 e.kr. Felt B, ovn S2 Or (Alnus sp.) UBA ± e.kr f.kr. Tabell 2. C14-dateringer fra boplassen Ringen. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal v (Bronk Ramsey 2009; Reimer mfl. 2013). Merk: Ved presentasjon i tabeller oppgis laboratorie-id, datering før nåtid (BP) og den kalibrerte dateringen med ett og to sigmas avvik. I tillegg må det fremkomme annen 4

8 relevant informasjon knyttet til kontekst og dateringsmateriale. Det oppgis også referanse til kalibreringskurven og kalibreringsprogrammet som har blitt benyttet. Ved bruk av kalibreringsdiagrammer sorteres prøvene etter kontekst og/eller alder. I tilfeller hvor de sorteres etter alder plasseres de eldste prøvene øverst. I diagrammet må det opplyses om laboratorienummer og alder før nåtid. Det må også henvises til kalibreringskurven og kalibreringsprogrammet som har blitt benyttet. Referert litteratur legges inn i litterturlisten. Se figur 2 for eksempel. Figur 2. C14-dateringer fra gravfeltet Ringen (jf. Bronk Ramsey 2009). Tabeller Tabeller skal leveres digitalt i Excel- eller Word-format. Bruk arabiske tall. De skal ikke plasseres i teksten, der skal det bare henvises til ønsket plassering på følgende måte: Tabell 1 Når man lager tabellene bør man tenke på de fysiske begrensningene tidsskriftet setter. Eksempelvis vil en tabell med 13 kolonner ofte bli plassert sidelengs for å få plass på én side, bredere tabeller vil måtte deles opp eller forminskes. Takksigelser Skal i et eget avsnitt, titulert «Takk» og plasseres etter hovedtekst, men før det engelske sammendraget. Noter Noter bør kun benyttes dersom det er absolutt nødvendig. Som i tilfeller hvor informasjonen er helt essensiell, men vil ødelegge tekstflyten. Notene skal samles under overskriften «Noter», i skriftstørrelse 10, etter teksten, men før engelsk tittel og sammendrag. I teksten markeres noter med opphøyde tall. 5

9 Referanser i teksten Viking har valgt å basere sin forfatterveiledning på Society of American Archaeologist s Styleguide. Vi har inkludert de mest brukte referanseoppsettene, gjort noen mindre endringer og tilpasset den til norske skriveregler. For flere utfyllende referanser se: Sidetall skal alltid følge når man har benyttet direkte sitat i teksten, når andre forfatteres idéer er direkte parafrasert eller når bestemte idéer eller data blir referert til fra en lengre tekst. Det skal benyttes hele sidetall, eksempel: , ikke Når du viser til en figur, tabell og lignende skal sidetall ikke inkluderes, med mindre separat tilleggsinformasjon fra den samme siden blir vist til også. Eksempel: (Gundersen 2013:figur 3). En god tommelfingerregel er at alle oppføringer i litteraturlisten skal inneholde nok detaljer til at det vil være enkelt for en interessert leser å finne den. Alt som står i kursiv bør være søkbart. Det innebærer at det for eksempel er artikkelsamlingens tittel, ikke artikkelens tittel, som skal kursiveres i de tilfellene hvor man refererer til artikler publisert i samlinger (se Artikkel i redigert bok eller monografi). Én forfatter (Brøgger 1916) eller Brøgger (1916). To forfattere (Brøgger og Shetelig 1951) eller Brøgger og Shetelig (1951). Tre eller flere forfattere (Christensen mfl. 1992) eller Christensen mfl. (1992) Merk: «Mfl.» skal kun benyttes i tekstreferanser. I litteraturlisten skal navnene til samtlige forfattere og redaktører inkluderes. Flere verk sitert på samme sted (Andrén 1997, 2004; Lund 2009; Roesdahl 1993, 2001; Steinsland 2005). Merk: Semikolon blir benyttet for å separere tekster skrevet av ulike forfattere, og komma for å skille mellom ulike tekster av samme forfatter. Referanser skal alltid føres alfabetisk. Flere tekster av samme forfatter føres kronologisk stigende. To eller flere referanser til samme forfatter i samme år (Brøgger og Shetelig 1953a, 1953b; Østigård 2006a, 2006c) eller Brøgger og Shetelig (1953a, 1953b) og Østigård (2006a, 2006c) Merk: Rekkefølgen bestemmes av når referansen opptrer i teksten. Når en person (eller personer) både har skrevet og redigert publikasjoner innenfor samme år, og begge er sitert, skal den redigerte teksten markeres på følgende måte: (Andrén, red. 2011) eller Andrén (red. 2011). Redigerte verker skal bare markeres på denne måten når det også finnes en annen referanse til samme forfatter med samme publikasjonsår. Den forfattede 6

10 publikasjonen har fortrinn over den redigerte i både sitater og referanser. Eksempel: (Andrén 2011; Andrén, red. 2011) eller Andrén (2011) og Andrén (red. 2011). To forfattere, samme etternavn, publisert samme år (H. Glørstad 2012; Z. Glørstad 2012) eller H. Glørstad (2012), Z. Glørstad (2012) Merk: Når to forfattere med samme etternavn og samme publikasjonsår blir sitert skal den første initialen inkluderes for å unngå tvetydighet. Ellers brukes kun etternavnet. To forfattere, samme etternavn, ulikt publikasjonsår (Glørstad 2010; Glørstad 2012) eller Glørstad (2010), Glørstad (2012) Merk: Det vil i litteraturlisten fremgå at det dreier seg om to ulike forfattere. Etater, firmaer eller lignende som forfatter (Norsk institutt for kulturminneforskning [NIKU] 2011) (Miljøverndepartementet [MD] 2005) (Norges offentlige utredninger [NOU] 2002:01) (St. meld. nr ) Merk: Navnet på etat, firma og lignende skal skrives i sin helhet, men hvis referansen vil opptre mer enn én gang i teksten, skal det forkortes til allment kjente akronymer. I de etterfølgende referansene benyttes akronymet: (NIKU 2011), (MD 2005), (NOU 2002:01) eller NIKU (2011), MD (2005), NOU (2002:01). Flerbindsverk (Goldhahn 2005:1: , 2:24 30) eller Goldhahn (2005:1: , 2:24 30) Merk: I dette eksempelet viser «1» og «2» til volumnummeret. Tekster under trykking Forestående bok eller artikkel i tidsskrift til trykk (Østigård 2013), (Gansum i trykk) eller Østigård (2013), Gansum (i trykk) Årstall brukes dersom trykkeår er fastsatt, og «i trykk» dersom verket er antatt for publisering, men trykkeåret er usikkert. Aviser (Dagbladet 2010:8) Merk: Dette formatet gjelder kun hvis teksten man refererer til ikke har forfatter. 7

11 Personlig kommunikasjon, upublisert (Jan Johansen, personlig kommunikasjon 2009) eller Jan Johansen (personlig kommunikasjon 2009) Merk: Personlig kommunikasjon bør brukes så lite som mulig, og bør aldri brukes dersom det er mulig å få den samme informasjonen fra en publisert tekst. Skriftlig tillatelse til å benytte informasjonen må bli gitt av personen(e) med opplysningene, og fremvises ved forespørsel. Tekstreferanser som viser til personlig kommunikasjon skal bare vises til i teksten, ikke i litteraturlisten. 8

12 Litteraturhenvisinger Litteraturlisten begynner på en ny side, under tittelen Litteratur. Alle referanser som har blitt vist til i teksten skal føres i litteraturlisten (med unntak av personlig kommunikasjon) og samtlige tekster ført i litteraturlisten skal være vist til i teksten. Litteraturlisten skal være alfabetisk ordnet etter etternavn. Fornavn og mellomnavn skal skrives ut. Initialer kan benyttes i tilfeller hvor forfatteren er kjent ved initialer (f.eks. A.W. Brøgger). Hvis man har benyttet to eller flere arbeider av samme forfatter skal disse føres kronologisk, to eller flere tekster av samme forfatter skrevet i samme år skal føres i den rekkefølgen de først opptrer i teksten (1991a, 199b; se eksempler nedenfor). Titler skal gjengis nøyaktig. Det betyr at eventuelle grammatikalske og andre språklige feil ikke skal korrigeres og at hvorvidt det er punktum, komma, kolon eller lignende mellom hovedtittelen og undertitler vil variere fra referanse til referanse. Bok, én forfatter Solberg, Bergljot 2003 Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr e.kr. 2. opplag. Cappelen Akademisk, Oslo. Rygh, Oluf 1885 Norske Oldsager. Kammermeyer, Christiania. Merk: «2. opplag» viser til at man benytter en nyere utgave, uten endringer. Bruker man en revidert utgave skal dette markeres slik: «2. utgave». Bok, flere forfattere Christensen, Arne-Emil, Anne Stine Ingstad og Bjørn Myhre 1992 Osebergdronningens grav. Vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys. Schibsted, Oslo. Merk: Bare den første forfatterens etternavn skal komme før fornavn. Benytt komma for å skille mellom forfatterne når det er flere enn to bidragsytere. Redigert bok eller artikkelsamling Anfinset, Nils og Melanie Wrigglesworth (red.) 2012 Local Societies in Bronze Age Northern Europe. Equinox, Sheffield. Scarre, Chris (red.) 2009 The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies. 2. utgave. Thames & Hudson, London. Oversatt bok Hedeager, Lotte 1999 Skygger av en annen virkelighet. Oldnordiske myter. Oversatt av Kåre A. Lie. Pax, Oslo. Sturluson, Snorre 1979 Noregs kongesoger. Oversatt av Steinar Schjøtt og Hallvard Magerøy. Det Norske Samlaget, Oslo. 9

13 Opptrykk eller nyutgivelse av en bok Rygh, Oluf 1999 [1885] Norske Oldsager. Tapir, Trondheim. Merk: Denne formen skal kun brukes i tilfeller hvor det er vesentlig for forfatterens argumentasjon å vise at mange år skiller den originale publikasjonen og den opptrykte utgaven. Den korresponderende tekstreferansen vil være (Rygh 1999 [1885]). Etater, firmaer eller lignende som forfatter St.meld. nr Leve med kulturminner. Det kongelige miljøverndepartement. Norges offentlige utredninger 2002:01 Fortid former framtid Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk og høringsuttalelsene. Flerbinds verk Goldhahn, Joakim (red.) 2005 Mellan sten och järn. Rapport från det 9:e nordiska bronsåldersymposiet, Göteborg /12, bind I. GOTARC, Series C, Arkeologiska skrifter, nr. 59. Göteborgs universitet, Institutionen för arkeologi, Göteborg. Henriksen, Petter og Trond Berg Eriksen (red.) Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. 16 bind. Kunnskapsforlaget, Oslo. Merk: Referansen må være entydig på om ett eller flere bind, eller hele bokserien har blitt benyttet og hvilket bind i hvert tilfelle. Titulert bind eller monografi i en serie Myhre, Bjørn 1980 Gårdsanlegget på Ullandhaug I. Gårdshus i jernalder og tidlig middelalder i Sørvest-Norge. AmS-Skrifter, vol. 4. Arkeologisk museum, Stavanger. Merk: Kursiver tittelen på bindet eller monografien og list deretter opp serienavnet, bind/nummer, utgiver og publikasjonssted i formatet som er vist ovenfor. Artikkel i et tidsskrift Nordby, Camilla Celine 2012 Gjemt og glemt? Harpikstetninger fra eldre jernalder en forskningshistorisk gjennomgang i lys av tingenes hierarki. Viking 75: Indrelid, Svein 1975 Problems Relating to the Early Mesolithic Settlement of Southern Norway. Norwegian Archaeological Review 8(1):1 18. Merk: Hvis utgavenummeret er tilgjengelig skal dette inkluderes i parentes etter volumnummeret. 10

14 Avisinnlegg og -artikler Omland, Atle og Christopher Prescott 2002 Afghansk kulturarv fortsatt i norsk eie? Aftenposten 17. januar 2002:18. Oslo. Artikkel i redigert bok eller monografi Bjerck, Hein B Mesolithic Settlements and Shell Middens (?) in Norway. I Shell Middens in Atlantic Europe, redigert av Nick Milner, Oliver E. Craig og Geoffrey N. Bailey, s Oxbow Books, Oxford. Merk: Alle redaktørene, med fullt navn, skal være med i litteraturlisten. Artikkel i et redigert volum i en serie Rødsrud, Christian 2004 Gravfelt fra førromersk jernalder. I Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi. Isegran 31. januar 2. februar 2002, redigert av Lene Melheim, Lotte Hedeager og Kristin Oma, s Oslo Arkeologiske Serie, vol. 2. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Oslo. Merk: Når enkeltbind har individuelle titler skal volumtittelen stå i kursiv. Ellers vil serietittelen stå i kursiv. Redaktøren(e)s navn følger volumtittelen eller serietittelen og volumnummer, sidetall kommer etter det. Foredrag presentert på konferanse eller møte Kershaw, Jane 2011 Cultural identity and the means of exchange: Scandinavian bullion use in England. Presentasjon lagt frem på det 34 th Annual conference of the Theoretical Archaeology Group, Liverpool. Merk: Det er nødvendig med skriftlig tillatelse fra forfatterne. Akademisk avhandling Mjærum, Axel 2004 Å gi øksene liv. Et biografisk perspektiv på slipte flintøkser fra sørøstnorsk tidligog mellomneolitikum. Upublisert hovedfagsoppgave i arkeologi. Universitetet i Oslo, Oslo. Skandfer, Marianne 2002 Tidlig, nordisk kamkeramikk. Typologi kronologi kultur. Upublisert doktorgradsavhandling, Universitetet i Tromsø, Tromsø. Merk: Formatet benyttes når man viser til en upublisert versjon, og tittel kursiveres derfor ikke. Hvis avhandlingen har blitt publisert, bør det refereres til den publiserte utgaven. 11

15 Tekster under trykking Gjerpe, Lars Erik og Axel Mjærum (red.) 2012 Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Vestfold. Varia, vol. 85. Kulturhistorisk museum, Forminneseksjonen, Oslo, i trykk. Merk: Dette formatet skal bare benyttes dersom teksten har blitt antatt for publisering. Tekst som har blitt levert, men fremdeles ikke er antatt og er under vurdering bør vises til som upublisert tekst. Benytt den informasjonen som er tilgjengelig vedrørende den kommende publikasjonen. Formatet skal kun brukes dersom det er sikkert at artikkelen eller boken vil bli trykket det året. Erstatt årstall med «i trykk» dersom teksten er antatt, men publiseringsår er usikkert. Upublisert tekst, arkivmateriale Tekstreferanser vil være arkivbestemt, det er derfor umulig å sette opp én mal. Det er viktig å inkludere navnet på arkivet, tittelen på arbeidet (hvis det finnes), hva slags type materiale det dreier seg om (f.eks. brev og identifikasjonsnummer), dato (hvis kjent), og den geografiske posisjonen til materialet. Eksempler: Molaug, Petter B Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Nordenga bro, Bjørvika, Oslo. Arkeologisk prøveboring og utgravning for Statens Vegvesen NIKU oppdragsrapport nr. 170/2011. Riksantikvarens arkiv, Oslo. Paasche, Knut, Jens Rytter og Petter B. Molaug 1995 Innberetning. Sørenga delprosjekt I Riksantikvarens utgravningskontor for Oslo, Riksantikvarens arkiv. Thun, Terje 2010 Brev fra Terje Thun, NTNU. Datert 20. januar 2010, til NIKU, Oslo. Riksantikvarens arkiv. Merk: All bruk av upubliserte tekster krever skriftlig tillatelse fra forfatterne, med unntak av arkeologiske og andre offentlig tilgjengelige rapporter. Hvis årstall ikke er tilgjengelig skal man anslå et årstall (f.eks. ca. 1960, ca tallet). Primærkilder Hvis det refereres til tekster som har blitt oversatt og deretter publisert skal de vanlige malene for tekstreferanser og litteraturlisten benyttes, dette gjelder blant annet ved bruk av norrøne kilder som Håvamål. Det er foretrukket at man da viser til redaktøren og/eller oversetteren av den bestemte utgaven man benytter. Holm Olsen, Ludvig (red.) 1993 Håvamål. Aschehoug, Oslo. Merk: En tekst regnes kun som en primærkilde dersom man faktisk har benyttet originaldokumentet (se Upublisert tekst, arkivmateriale ovenfor). Dersom teksten har forfatter skal han eller hun vises til. 12

16 Nettsider og elektroniske dokumenter Med forfatter: Ystgaard, Ingrid 2014 Krig og samfunn i jernalderen. Elektronisk dokument, besøkt 3. desember Merk: Tittel skal kun kursiveres dersom dokumentet har en tittel. Uten forfatter: Askeladden 2008 Riksantikvarens database for kulturminner. Elektronisk dokument, besøkt 4. april Merk: Korresponderende referanse i teksten til databasen vil være (Askeladden 2012) eller Askeladden (2012). Hvis datoen for siste oppdatering av nettsiden er tilgjengelig skal den vises til som publiseringsår, ellers benyttes lesedatoen. Oppsett av litteraturliste Andrén, Anders 2008 Lies about Gotland. I Facets of Archaeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday, redigert av Konstantinos Chilidis, Julie Lund og Christopher Prescott, s Oslo arkeologiske serie, vol. 10. Unipub, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, Oslo. Bang-Andersen, Sveinung 2005 Paleolitikum. I Norsk arkeologisk leksikon, redigert av Einar Østmo og Lotte Hedeager, s Pax, Oslo. Bronk Ramsey, Christopher 2009 Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1): Bronk Ramsey, Christopher 2013 OxCal v Elektronisk dokument, besøkt 30. november Hedeager, Lotte 1997a Skygger af en anden virkelighed. Oldnordiske myter. Samleren, København. 1997b Odins offer. Skygger af en shamanistisk tradition i nordisk folkevandringstid. TOR 29: Iron Age myth and Materiality. An Archaeology of Scandinavia AD Routledge, London. Hodder, Ian (red.) 2012 Archaeological Theory Today. 2. utgave. Polity, Cambridge. Kristoffersen, Siv 2012 Mytologi i gull. Fortellinger i brakteater og dikt. AmS-Småtrykk vol. 84. AM forlag, Stavanger. Kildahl, Mari 2013 Gravkeramikk sier mer om liv enn død. Elektronisk dokument: 13

17 besøkt 12. januar Kulturhistorisk museum 2013 Horsepower oldtidshesten i myter, kult og krig. Elektronisk dokument, besøkt 20. januar Reimer Paula J., Edouard Bard, Alex Bayliss, J. Warren Beck, Paul G. Blackwell, Christopher Bronk Ramsey, Caitlin E. Buck, Hai Cheng, R. Lawrence Edwards, Michael Friedrich, Pieter M. Grootes, Thomas P. Guilderson, Haflidi Haflidason, Irka Hajdas, Christine Hatté, Timothy J. Heaton, Dirk L. Hoffmann, Alan G. Hogg, Konrad A. Hughen, K. Felix Kaiser, Bernd Kromer, Sturt W. Manning, Mu Niu, Ron W. Reimer, David A. Richards, E. Marian Scott, John R. Southon, Richard A. Staff, Christian S. M. Turney, Johannes van der Plicht 2013 IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0 50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55(4): Renfrew, Colin og Paul Bahn (red.) 2005 Archaeology. The Key Concepts. Routledge, London. Stylegar, Frans-Arne 2013 Klokkestøperen. Elektronisk dokument: besøkt 31. januar Sylvester, Morten 2012 Myrpinner og fuglefangst gamle tolkninger og nye dateringer. Viking 75: Merk: Titler skal skrives i henhold til originalspråkets standard rettskrivingsregler, inkludert diakritiske markører. Benytt tabulatorinnrykk mellom årstall og tekst. 14

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor)

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor) Charlotte Damm (leder), Bjørnar Olsen (masterkoordinator), Asgeir Svestad (bachelorkoordinator), Vegard Engen (studentrepresentant master), Anja Pesch (referent) Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R K ULLGROP ID:115989 F INTLANDSMONAN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Om litteraturlister og kildereferanser

Om litteraturlister og kildereferanser 1 Asbjørn Kolberg Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 Om litteraturlister og kildereferanser I fagartikler og vitenskapelige avhandlinger kreves det at man oppgir alle de kildene

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Rev. 19.10.2014 Dette dokumentet inneholder beskrivelse av formelle krav til skriftlige leveringer ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dokumentet

Detaljer

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen 1 Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen Norsk Odd Fellow Akademi Institutt for Rituell og Ordenshistorisk Forskning Oktober 2012 2 Veiledningen er utarbeidet av

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 25.11.2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering...

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Til stede: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Rune Sæbø, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Knut Fægri, Gunnar Sivertsen, Lars- Petter

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein Wivestad 05.06.09 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Nasjonalbiblioteket Eier

Nasjonalbiblioteket Eier Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004135 Innsendt 19.06.2014 11:29:21 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Arkivet etter Camilla Collett

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Forlagsavtale om samleverk

Forlagsavtale om samleverk Forlagsavtale om samleverk I forbindelse med at... (forlag) skal utgi samleverket... er det mellom...(nedenfor kalt forlaget) og... (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1. Avtalens gjenstand

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk

Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk Oppdatert 22. mai 2012 Dette dokumentet angir hva som skal være praksis i Riksrevisjonen i samsvar med norsk rettskriving og godt språk. Følg alltid

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED DETALJREGULERING FOR SVARTMOEGGA GRUSTAK Kommune Rendalen GNR./BNR. 65/2 F.komm. saks nr. 12/5750 3 Registreringstype Større privat tiltak Tiltakshaver

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

ABC Hokus Bokus. Musa i lua. Tora og Selma leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

ABC Hokus Bokus. Musa i lua. Tora og Selma leker. Oversatt til Bliss symbolspråk. ABC Hokus Bokus. En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag ABC Hokus Bokus Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Musa i lua ABC Hokus Bokus En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Sitering og referering Sitere Når du gjengir en annens tekst ordrett inni din egen Referere Når du skriver om og gjenforteller innholdet i en annen tekst i din

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer