Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning"

Transkript

1 Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Programmet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) ble startet Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler (Weitkamp et al., 1997), samt fagplanen for kjemi (Hafskjold et al., 1999). 1. Sammendrag Programperiode : Finansieringspartner : OED og UM Disponibelt budsjett 2003 : 19,1 mill. kr Forbruk 2003 : 17,4 mill. kr Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å oppnå dette har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene " Øke antallet kandidater innen katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innen katalyse og organisk syntese Aktivitetsrapport Det har vært avholdt fire programstyremøter i perioden. Ett av motene var viet søknadsbehandling. Programmet har avholdt separate årsmøter innen katalyse og organisk syntetisk kjemi, i tilknytning til nasjonale moter innen de aktuelle fagområdene. Midtveisevaluering av programmet ble igangsatt i november 2002, og evalueringskomiteens rapport forelå 15. februar Styret har gått igjennom evalueringskomiteens anbefalinger, og det er gjennomført en revisjon av programmets handlingsplan. Faglige resultater Programmet er nå over midtveis i programperioden. De første doktorgradsstipendiatene har disputert, og en del resultater begynner å komme. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper. Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl.a. har Agelasin F vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har Agelasin D blitt fremstilt for første gang. Agelasin D testes nå for antimycobakteriell effekt i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Ved Ui0 benyttes kombinatorisk teknologi til en kartlegging av sammensetningsområdet der substituerte mikroporøse metallsilikater med store porer kan dannes. Utgangspunktet er berylliumsilikatet OSB-1, en 3-ring struktur med Si/Me-forhold =2. Syntese av sink- og titansilikatstrukturer med 3- og 4- ringer er oppnådd og systematisk kartlagt i ternære fasediagrammer.

2 Tilsetning av HF til reaksjonsblandingene hindrer dannelse av kvarts. Dette er det første eksemplet på kombinatorisk syntese med tilstedeværelse av HF. 3,3,4,4-Tetraetoksy-l-butyn er et lite, men stabilt molekyl med stor tetthet av reaktive sentre. Ved UIB blir det kjemiske potensialet til denne forbindelsen studert for å kunne bruke stoffet til å lage karbohydrat-analoger. Etter en treg start har arbeidet løsnet, og 3,3,4,4-tetraetoksy-1-butyn ser ut til å være et lovende utgangsstoff. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av framtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU/SINTEF kjemi er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Vurdering av måloppnåelse og framdrift Det er ansatt flere post docs og doktorgradsstipendiater enn det som opprinnelig var programmets mål. Det har så langt ikke vært gjesteforskere i programmet. Publiseringen er godt i gang i mange av prosjektene, og så langt er ca. 30 artikler publisert i internasjonale tidsskrift, og det er holdt like mange foredrag på internasjonale konferanser. I flere av prosjektene er det etablert samarbeid med utenlandske forskergrupper. Flere faglige moter av internasjonal karakter har hatt bevilgning fra programmet. 2. Programledelse Programstyret bestod fram til 1. mai 2003 av : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Forskningssjef Åse Slagtern, SINTEF Kjemi, Oslo " Professor Rolf Carlsson, UIT " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember, styremedlem hele året) " Professor Lise-Lotte Gundersen, Ui0 " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Karl Petter Lillerud, Ui0 " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter Nytt programstyre ble oppnevnt forn. 1. juni : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember) " Daglig leder Inger Reidun Aukrust, SYNTHETICA AS " Professor Anne Fiksdahl, NTNU " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Sven Jarås, KTH " Professor Kristina Luthman, Guteborgs universitet (forn. 10. desember) " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter " Professor Unni Olsbye, Ui0

3 Leiv Sydnes ble oppnevnt til Divisjonsstyret for Satsinger, og trakk seg da fra programstyret. Programmets sekretariat har bestått av : " Rådgiver Trude Dypvik " Konsulent Jorun Westgaard (tom 30.september) " Konsulent Nina Therese Maubach (forn 1. oktober) Programstyret har avholdt 4 moter og behandlet 33 saker. 3. Programmets mål Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å nå dette overordnede mål har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. Det skal videreutvikles faggrupper på topp internasjonalt nivå som gjennom grunnleggende forskning og utdanning skal bringe fram ny kunnskap og danne basis for utvikling av teknologi, metoder, produkter og prosesser. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene. " Øke antallet kandidater innenfor katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri. " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innenfor katalyse og organisk syntese. Følgende delmål er satt opp : " Programmet skal resultere i minst 20 doktorgrader og minst 12 postdoktorutvekslinger. " Det skal etableres minst 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske forskningsgrupper. " Det skal gjennomføres utenlandsopphold og 10 gjesteforskeropphold som resulterer i felles publikasjoner. " Av prosjektporteføljen skal 10 % videreføres i brukerstyrte programmer eller i industriprosjekter. " Det skal publiseres minst 150 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter med internasjonal referee ordning og det skal holdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser " Det skal gjennomføres flere faglige møter (workshop/sommerskole etc.) innenfor programmets område. " Det skal etableres flere vitenskapelige nettverk. Følgende FoU oppgaver prioriteres i programmets handlingsplan : Katalyse " Framstilling og bruk av syntesegass " Framstilling og videreforedling av olefiner " Direkte konvertering av metan/lette alkaner Organisk syntese

4 " Selektiv syntese " Metallinduserte reaksjoner " Syntese av bioorganiske forbindelser 4. Budsjett og finansiering Programmet er planlagt med et omfang på ca. 94 mill. kr fra Forskningsrådet over programperioden. Tabellen nedenfor viser hvordan årets bevilgning er disponert. Aktiviteter Inntekter Budsjettering Regnskapstall Overføring Bevilgning til programmet " UFD " OED FoU-prosjekter Administrasjon av progr. - Drift av prog.styret : - Programmets sekretariat - Faglige reiser for PS/PK Forbruket var på 17,4 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Dette skyldes oppstart av flere prosjekter på grunn av sen ansettelse av stipendiater. 5. Aktivitetsrapport Informasjon Evaluering Avsetninger Andre avsetninger (+/-) SUM Det holdes nasjonale møter innen hvert av programmets hovedområder. Programstyret besluttet at programmets årsmøter skulle avholdes som en del av disse, og det er dermed ikke avholdt et felles årsmøte for hele programmet. Årsmøte for programmets katalysedel ble avholdt som en del av Norsk Katalysesymposium i Bergen november. Det var stor oppslutning fra deltagerne i programmet, og presentasjoner ble holdt av stipendiater og prosjektledere. For organisk syntesedelen av programmet ble årsmøtet avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte på Røros januar Selv om flere stipendiater og prosjektledere holdt innlegg også her, var nok oppslutningen lavere enn det den har vært tidligere år. Dette var første gang årsmøtet ble avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte. Tidligere år har det vært avholdt separat årsmøte for programmet i forkant av vintermøtet. Programmets handlingsplan forutsetter at det avholdes en midtveisevaluering av programmet. Evalueringskomite ble nedsatt og evalueringen påbegynt i november Siden programmet faglig sett er todelt var det to medlemmer av evalueringskomiteen for hvert fag. Outi Krause og Bjerne Steffen Clausen tok spesielt for seg katalysedelen av programmet, og var også tilstede på Norsk katalysesymposium Kristina Luthman og Ari Koskinen konsentrerte seg spesielt om organisk syntetisk kjemi, og var tilstede på programmets årsmøte på Fefor 12003, og på Organisk Kjemisk Vintermøte samme sted. Evalueringskomiteen ble likevel bedt om å gi en evaluering av programmet som en helhet. Evalueringsrapporten forelå 15. februar, og ble behandlet av programstyret i mars.

5 Etter at det nye programstyret var på plass ble det foretatt en revisjon av programmets handlingsplan, basert på midtveisevalueringen. Evalueringskomiteen bestod av : " Professor Outi Krause, Helsinki University of Technology " Professor Bjerve Steffen Clausen, Haldor Topsøe AS " Professor Kristina Luthman, Guteborg University " Professor An Koskinen, Helsinki University of Technology Som følge av habilitetsdiskusjonen i Forsknings, ble mange av programstyrets medlemmer erklært inhabile ved høstens søknadsbehandling. Det var derfor nødvendig å oppnevne to settestyremedlemmer for å gjennomføre en forsvarlig søknadsbehandling. Sammen med refereeuttalelsene resulterte dette totalt sett i en god søknadsbehandling. Følgende settestyremedlemmer ble oppnevnt : " Kristina Luthman, Guteborgs universitet " Arne Grønvold, Norsk Hydro Kristina Luthman ble senere oppnevnt som medlem av programstyret, da Leiv Sydnes gikk ut. Prosjektportefølje - antall prosjekter innen følgende 4 kategorier : < > Fordeling mellom kvinner og menn i stipendiat- og postdoc-stillinger er vist i tabellen nedenfor Antall Årsverk Doktorgradsstipendiater (herav kvinner) 23 (5) 19.26(3) Postdoktorstipendiater (herav kvinner) 9(2) 16.76(2) 6. Resultatrapport Katalyse Innen katalyse er det en blanding av stipendiatstillinger ved universitetene og instituttprosjekter ved SINTEF i Oslo og Trondheim. Fremstilling og bruk av synsgass Flere prosjekter dreier seg om produksjon av syntesegass/hydrogen. Det foretas studier av katalysatorer, reaktorsystemer og reaksjonsbetingelser. Formålet er prosesser som er både mer miljøvennlige og økonomisk mer lønnsomme enn dagens prosesser. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av fremtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret Fischer-Tropsch teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Arbeidene omfatter modifiserte bærersystemer, kinetikkstudier og utviklingen av modeller for beskrivelse av de katalytiske reaksjonene. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Fremstillin2 o2 videreforedlin2 av oleflner

6 Direkte konvertering av metan/lette olefiner Syntese av diimin- og bipyridin-platinakomplekser som er interessante i forbindelse med CHaktivering og funksjonalisering av metan er foretatt ved UiO. Pt dimetyl-kompleksene benyttes som utgangsmaterialer for oksidasjonsreaksjoner og andre reaksjoner med henblikk på funksjonalisering av Pt-bundne metylgrupper. Det er syntetisert Pt(IV) komplekser som vurderes som mulige intermediater i forbindelse med oksidasjon av metan til metanol For å realisere homogen katalytisk fremstilling av metanol fra metan, trenges det mekanistisk informasjon på alle trinn av den katalytiske syklusen. For å få kunnskap om det siste trinnet, der metanol fjernes fra katalysatoren, har SINTEF Kjemi i Oslo satt i gang med syntese av modell forbindelser av formen (diimine)pt(me)(x) (X = OH, NH2, SH). Syntese av forbindelsene gir enten monomer for X =NH2 eller dimerer for X = OH og SH. Strukturelle data for X = SH viser kortere Pt- S bindinger enn forventet, noe som kan tyde på ekstra elektronisk interaksjon mellom Pt-X. Grad av interaksjon mellom Pt og X vil ha betydning for videre forskning på dette feltet. Organisk syntese Innen organisk syntese er alle prosjektene lagt til universitetsmiljøer, og i så godt som alle inngår minst en doktorgradsstipendiat og en postdoktorstipendiat. Selektiv s e nn Et stort antall karbohydrater og lignende kjemiske forbindelser er viktige biomedisinsk aktive emner. Ved UIB utvikles nye enkle metoder for fremstilling av slike karbohydratlignende emner. Et av startpunktene er å utnytte en liten stabil forbindelse med stor tetthet av reaktive sentre (3,3,4,4- tetraetoksy-l-butyn). Forbindelsen har vist seg å reagere som forventet overfor utvalgte reagenser under de rette reaksjonsbetingelsene, som det imidlertid har vært utfordrende å avdekke i en del tilfelle. Etter en treg start løsnet arbeidet, og forbindelsen har etter hvert vist seg å være et svært godt utgangsstoff for syntese av ulike karbohydratderivater. Forsøk på å utføre syntesene slik at man får fram enten den ene eller den andre av molekyler som er hverandres ikke-identiske speilbilder, dvs. enantioselektivt, ser svært lovende ut. Metallinduserte reaksjoner I et prosjekt ved NTNU har man studert en metallkatalysert Diels-Alder reaksjon hvor nitrogen blir enantioselektivt innført. Innledningsvis ble denne reaksjonen utført ved hjelp av støkiometriske mengder av en kiral katalysator. I de siste årene har metoden blitt ytterligere studert med hensyn på type katalysator og bruk av additiver. Dette sammen med mekanistiske studier har ført til at behovet for katalysator har blitt redusert til 10%. Ved UiB er det er utviklet flere miljøvennlige eller "grønne" oksidasjons prosesser som kan benyttes for fremstilling av forskjellige organiske syrer i industriell skala. De utviklede prosessene har vist seg å kunne benyttes for fremstilling av et vidt spekter av forskjellige organiske syrer med meget forskjellige bruksområder, for eksempel : monomerer for plast/polymerer, mellomprodukter for farmasøytiske preparater, og andre finkjemikalier. Syntese av biologisk aktive forbindelser En rekke alvorlige sykdommer skyldes uønsket cellevekst, enten infeksjoner fra invaderende bakterier, eller kreft der våre egne celler vokser ukontrollert. Selv om kreft og infeksjoner oppfattes som svært forskjellige sykdommer, kjennetegnes de begge ved at det lett oppstår resistens mot mange vanlige behandlingsformer. Forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø arbeider aktivt med å undersøke om antibiotiske peptider kan ødelegge resistente bakterier og kreftceller uten å ødelegge friskt vev. Ved å ta

7 utgangspunkt i et naturlig forekommende peptid har man i Tromsø systematisk kartlagt hvilke egenskaper som er nødvendig for å ødelegge de uønskede cellene uten å skade våre friske celler. I tillegg han man også tilført molekylene egenskaper som gjør de langt mer anvendelige som legemidler, blant annet ved å gi molekylene evne til å motstå enzymatisk nedbrytning. Denne forskningen har krevd nye og unaturlige aminosyrer med helt spesielle egenskaper, og en viktig del av KOSK-prosjektet har vært å utvikle syntesemetoder for syntese av fokuserte molekylbibliotek, både i løsning og i fast fase. Tromsøgruppen har fått gode resultater mot multiresistente gule stafylokokker med peptider som er langt mindre enn hva noen annen forskningsgruppe i verden har lyktes med. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved UiO har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Avlagte doktorgrader (herav kvinner) Artikler i internasjonale tidsskrift m/referee-ordning (l) Tilstandsvurdering Aktivitet er i gang innen alle de prioriterte områdene i programmets handlingsplan. Målsetningen er at det skal publiseres minst 150 artikler i anerkjente tidsskrifter med refereeordning, og avholdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser. Det er naturlig at de fleste publikasjonene kommer i slutten av prosjektperioden, og publiseringen er godt i gang i en stor del av prosjektene. Det er holdt en rekke foredrag på både nasjonale og internasjonale moter og konferanser. Det er bevilget 32 doktorgradsstipender og 22 postdoktorstipender i programmet. Dette er betydelig mer enn den opprinnelige målsetningen på hhv. 20 og 12. Målsetningen på utenlandsopphold er også på det nærmeste oppnådd, ved at 9 utenlandsopphold er gjennomført eller planlagt. Det har så langt ikke vært noen gjesteforskeropphold i programmet, mens målet er 10 slike opphold. Flere av prosjektene har samarbeid med utenlandske institusjoner, og når også alle utenlandsoppholdene tas med i betraktning er målet om 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske grupper mer enn oppnådd. Det er et mål at flere vitenskapelig nettverk skal etableres. Flere av prosjektene er internasjonale samarbeidsprosjekter, og noen inngår også i EU-nettverk. Programmet har medvirket til etablering/opprettholdelse av de involverte forskernes internasjonale nettverk. 8. Populærvitenskapelig fremstilling av høydepunkter fra programmet De senere år har antall tuberkulosetilfeller økt de fleste steder i verden, og det antas at ca 30 millioner mennesker vil dø av tuberkulose de neste 10 årene. Bakteriestammer resistente overfor dagens legemidler er et økende problem, likevel har det har ikke blitt lansert noe nytt legemiddel utviklet spesifikt som antituberkulosemiddel på over 30 år. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebaktenen (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA.

8 Ulike faste stoffer med veldefinerte porestrukturer har en rekke interessante anvendelser, bl.a. som katalysatorer eller som separasjonsmidler. OSB-1 er et slikt fast stoff, et berylliumsilikat som har en svært åpen struktur med store uniforme chirale porer i en skala som passer for molekylseparasjoner (ångstrømskala). Problemet er at beryllium er svært giftig. Ved Ui0 forsøker man å fremstille en analog til OSB-1 hvor beryllium er byttet ut med sink eller titan. Flere interessante faser er fremstilt, men foreløpig ingen som tilfredsstiller målsetningen. Nært og fruktbart samarbeid med SINTEF oljeog gassforedling har vært en absolutt forutsetning for prosjektet. Vedlegg : Kontraktspartnere Økonomisk oversikt (FOØSS) Administrasj onsutgifter

9 KOSK Kontraktspartnere 2003 KOSK Beløp Antall Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Tromsø SINTEF Norges forskningsråd Totalt

10 KOSK Økonomisk oversikt 2003 Prosj.type ProsjektnrProsjekttittel Prosjektleder Ansvarlig inst. Fra dato Til dato Rev. Bud '03 Forbruk '03 Administrasjon Programadministrasjon - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og org. synt. kjemi - Informasjon/konfeVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og organisk syntetisk kjemi - ProgramVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon KOSK midtveisevaluering Dypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Andre Abonnement på SciFinder Scholar ved UiO, UiBSydnes, Leiv Kristen ProfessoNaturvitenskap og teknologi Andre Norsk katalysesymposium og årsmøte i KOSK-kBørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Delsum Avsetning Balansekonto - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Avsetning Reduksjon innstillinger - dekkes opp av overførindypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Prosjektstøtte Hydrotalcite-like compounds as catalytic materiaolafsen, Anja Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Synthesis of agelasines and evaluation of their agundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Carbocation mediated hydrocarbon reactions ovlillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Catalytic Coupling of Carbon Dioxide and AlkeneHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Design and synthesis of short Class L-peptides Svendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Prosjektstøtte Organisk kjemisk vintermøte 2003 Lejon, Tore FørsteamanuensisKjemi, Institutt for UiT Delsum Stipend Design and Optimization in Organic Synthesis Carlson, Rolf E. Professor Kjemi, Institutt for UiT Stipend Synthesis of Plant Hormones with Growth StimuGundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturTilset, Mats Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Radical ion induced and transition metal catalysbjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend ,3,4,4-Tetraethoxy-1-butyne and analogues as Sydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Nitropyridines in organic synthesis Bakke, Jan Magnus ProfessorNaturvitenskap og teknologi, FNTNU Stipend Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfablekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Kinetics of high temperature catalytic reactions. Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend A fundamental approach to the understanding oholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend New Synthetic Antimalarial Drugs Aasen, Arne Jørgen ProfessorFarmasøytisk institutt UiO Stipend Modelling and synthesis of zeo-type materials Lillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksgautun, Odd Reidar FørsteamKjemi, Institutt for NTNU Stipend A theoretical study of the catalytic properties of cbørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Stipend On the Mechanism of the Chirality Transfer in thsvendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Stipend Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitcarlsen, Per Henning ProfessKjemi, Institutt for NTNU Stipend Metallocene catalysts for production of block poblom, Richard Seniorforsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratiosholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Nitropyridyl isocyanate Fiksdahl, Anne FørsteamanueKjemi, Institutt for NTNU Stipend Development of Novel Stereoselective Ru(II)-CaEfskind, Jon Dr. Efskind, Jon Dr Stipend Development of new, highly efficient catalysts fobayer, Annette Kjemi, Institutt for UiT Stipend Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxySydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Selective catalytic oxidation of hydrogen (->1540Blekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Sorption Enhanced Reaction Process in a New MChen, De Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Metal Clusters and Industrial Catalysis. ReactionUggerud, Einar Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Novel Radical Reactions for Selective Organic SBjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend Gas Conversion to Fuels and Chemicals Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Delsum Totalt

11 Administrasjonsutgifter Katalyse og organisk syntetisk kjemi 2003 Programkoordinator Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Refusjoner til adm.bud , , /431 Fagkonferanse/seminar 3.900, /431 Reisekostnader 1.864, , ,00 Programadministrasjon Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , /431 Representasjons- og møtekostnader 9.174, /431 Reisekostnader , /431 Internettkostnader 4.575, /431 Gaver 1.750, , ,00 Formidling Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift 1, /431 Internettkostnader 1.525,00 1, ,00 Midtveisevaluering Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Rundsum generell , /431 Reisekostnader , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , ,00

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK cuvudssruw,qqohgqlqj Programmet katalyse og organisk syntetisk kjemi ble startet i år 2000. Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av norsk kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010)

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre.

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre. )RURUG Forskningsrådet tok høsten 1998 initiativ til planleggingen av et nytt grunnforskningsprogram innen katalyse og organisk syntetisk kjemi. En ekstern arbeidsgruppe utarbeidet programbeskrivelse som

Detaljer

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4 Årsrapport for 2001 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet !" #$ %& ' %& ()+**,.- / 0" 1'243 6587 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert programvare for å løse

Detaljer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Innhold Kjemi = Helse, velstand og miljø 3 Platinakomplekser for mer miljøvennlig naturgass 5 Humanmedisinen henter våpen fra

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Årsrapport 2000 Energi for framtiden

Årsrapport 2000 Energi for framtiden Årsrapport 2000 Energi for framtiden 6DPPHQGUDJ %DNJUXQQ Programmet Energi for framtiden (EFF) startet opp sent høsten 1999 og har en varighet ut år 2006. Programmets finansieringsplan er i sin helhet

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA)

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Oversikt over CLIMIT prosjekter

Oversikt over CLIMIT prosjekter Oversikt over CLIMIT prosjekter Klaus Schöffel Soria Moria, 11.oktober 2010 1 Organisering Mandat Finansiering CLIMIT Programstyre Kjell Bendiksen + 9 styremedlemmer Strategi Vedtak i tilskuddsaker Sekretariat

Detaljer

Årsrapport 2003 endelig.doc

Årsrapport 2003 endelig.doc 1 Årsrapport 2003 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2003: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Årsrapport. Innledning. Økonomi. Aktiviteter

Årsrapport. Innledning. Økonomi. Aktiviteter Årsrapport Innledning Navn på programmet: Bedriftenes samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet Programmets hovedmål: Satsingen mål er å framskaffe forskningsbasert kunnskap om bedriftenes samfunnsansvar

Detaljer

Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa

Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa Lise-Lotte Gundersen (forskningsgruppeleder) Mer info på: www.kjemi.uio.no/sms/ & www.kjemi.uio.no/sms/research/ Linker til lærernes individuelle sider: www.kjemi.uio.no/sms/academic-staff/

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa..

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. Randi Holmestad, professor, Institutt for fysikk, NTNU (NORTEM prosjektleder) Innhold Om NORTEM Hvordan vi har organisert

Detaljer

Olje og gass programmet OG

Olje og gass programmet OG Olje og gass programmet OG Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim AVSLUTNING Forskningsrådets oppgaver Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer

Detaljer

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Bellona CCS Forum, Oslo 15. november 2011 CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Aage Stangeland, Norges Forskningsråd E- post: ast@rcn.no 1 CLIMIT akselerere kommersialisering av CO 2 - håndtering

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015)

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2013 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer

CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer Behov innen rekruttering og forskning Utfordringer innen nanoteknologi Fischer-Tropsch teknologi Industriens behov Hva er industriens (Statoils) behov? 1. Kandidater

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum 1 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2002: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett 2002: 9,582 mill

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Generalforsamling 2002 ble holdt på Fefor Høifjellshotell, under Organisk Kjemisk Vintermøte, 11 januar 2003. 26 medlemmer var tilstede.

Generalforsamling 2002 ble holdt på Fefor Høifjellshotell, under Organisk Kjemisk Vintermøte, 11 januar 2003. 26 medlemmer var tilstede. Norsk Kjemisk Selskap Faggruppe for Organisk Kjemi Årsrapport 2003 Styrets sammensetning Leder Lise-Lotte Gundersen, Universitetet i Oslo Nestleder Birgit Tirkkonen, Amersham Health Kasserer Inger Reidun

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Eyde Biokarbon - Produksjon av miljøvennlig biokarbon til prosessindustri basert på norsk

Detaljer

EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI

EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI Dr. Øyvind Paasche Leder, Bergen Marine Forskningsklynge Bergen 29. April 2013 Marin bioteknologi muliggjørende teknologier: «Anvendelse av naturvitenskap og

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

KATALYSESYMPOSIUM 2007 PROGRAM DELTAGERLISTE

KATALYSESYMPOSIUM 2007 PROGRAM DELTAGERLISTE Faggruppe for katalyse Norsk Kjemisk Selskap KATALYSESYMPOSIUM 2007 Årsmøte i faggruppen for katalyse Årsmøte i KOSK (katalysedelen) Forskningsparken, Oslo 23. og 24. oktober 2007 PROGRAM OG DELTAGERLISTE

Detaljer

Anvendt Prosessteknologi

Anvendt Prosessteknologi Anvendt Prosessteknologi Partnere Samarbeidsavtale Tel-Tek HiT Norner 2 Mål Samarbeide på områder der Innovasjonsbedriftene og akademia kan danne en sterk R&D front nasjonalt/internasjonalt Levere tjenester

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Kjemikunnskap Middelet for å løse verdens miljøproblemer

Kjemikunnskap Middelet for å løse verdens miljøproblemer Kjemikunnskap Middelet for å løse verdens miljøproblemer Rolf D. Vogt Kjemisk Institutt, UiO Miljøkjemikerens verdensbilde Meterologi/Klima Biologi/ Fysiologi Hydrologi/Limnologi Geologi Forvaltning/ Tiltak

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin i Forskningsrådet Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin-relevante prosjekter i Forskningsrådet, et dykk ned i rådet Nanomedisin

Detaljer

Kjemi 1 Årsprøve vår 2011

Kjemi 1 Årsprøve vår 2011 Kjemi 1 Årsprøve vår 2011 Tillatte hjelpemidler: Tabeller i kjemi og kalkulator. Flervalgsoppgaver Oppgave 1 omfatter flervalgsoppgavene a-y. Hver oppgave har fire svaralternativer med ett riktig svar.

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Energi i nordområdene, fossilt, fornybart, eller? Industriell bruk av naturgass i Norge teknologi og rammebetingelser

Energi i nordområdene, fossilt, fornybart, eller? Industriell bruk av naturgass i Norge teknologi og rammebetingelser Energi i nordområdene, fossilt, fornybart, eller? Industriell bruk av naturgass i Norge teknologi og rammebetingelser Professor Hilde J. Venvik Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF Institutt for Kjemisk prosessteknologi,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2005 Rådsmøtet ble avholdt i Videnskaps-Akademiets møtelokale fredag 8. april Det startet kl 10.20 og var slutt kl 15.30. Følgende deltok på møtet: Rådsmedlemmer:

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15

Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15 1 Tre ved NTNU En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15 Per Jostein Hovde Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Forskning og utvikling Etter-

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT

Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT Divisjon for store satsinger Avdeling for fremtidsteknologi Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT Programplan Revidert desember 2003 1. Bakgrunn Nanoteknologi og materialteknologi fremstår i dag som

Detaljer

Fra trevirke til diesel Transportforskning 2012

Fra trevirke til diesel Transportforskning 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fra trevirke til diesel Transportforskning 2012 Edd A. Blekkan Institutt for kjemisk prosessteknologi NTNU Name, title of the presentation Not a new idea:

Detaljer

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Oslo 14 september 214 Agenda Presentasjon av deltakere Virksomheten i Stipendiatprogrammet Erfaringsutveksling nye retningslinjer Dokumentasjon

Detaljer

NorStore - StoreBioInfo

NorStore - StoreBioInfo - StoreBioInfo Agenda:! NorStore 2010-2013 (introduksjon)! StoreBioInfo " Målsetting " Eksisterende ressurser/systemer planlagt integrert " Lagring av sensitive data " Aktuell bemanning/rekruttering (avansert

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer