Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning"

Transkript

1 Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Programmet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) ble startet Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler (Weitkamp et al., 1997), samt fagplanen for kjemi (Hafskjold et al., 1999). 1. Sammendrag Programperiode : Finansieringspartner : OED og UM Disponibelt budsjett 2003 : 19,1 mill. kr Forbruk 2003 : 17,4 mill. kr Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å oppnå dette har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene " Øke antallet kandidater innen katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innen katalyse og organisk syntese Aktivitetsrapport Det har vært avholdt fire programstyremøter i perioden. Ett av motene var viet søknadsbehandling. Programmet har avholdt separate årsmøter innen katalyse og organisk syntetisk kjemi, i tilknytning til nasjonale moter innen de aktuelle fagområdene. Midtveisevaluering av programmet ble igangsatt i november 2002, og evalueringskomiteens rapport forelå 15. februar Styret har gått igjennom evalueringskomiteens anbefalinger, og det er gjennomført en revisjon av programmets handlingsplan. Faglige resultater Programmet er nå over midtveis i programperioden. De første doktorgradsstipendiatene har disputert, og en del resultater begynner å komme. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper. Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl.a. har Agelasin F vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har Agelasin D blitt fremstilt for første gang. Agelasin D testes nå for antimycobakteriell effekt i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Ved Ui0 benyttes kombinatorisk teknologi til en kartlegging av sammensetningsområdet der substituerte mikroporøse metallsilikater med store porer kan dannes. Utgangspunktet er berylliumsilikatet OSB-1, en 3-ring struktur med Si/Me-forhold =2. Syntese av sink- og titansilikatstrukturer med 3- og 4- ringer er oppnådd og systematisk kartlagt i ternære fasediagrammer.

2 Tilsetning av HF til reaksjonsblandingene hindrer dannelse av kvarts. Dette er det første eksemplet på kombinatorisk syntese med tilstedeværelse av HF. 3,3,4,4-Tetraetoksy-l-butyn er et lite, men stabilt molekyl med stor tetthet av reaktive sentre. Ved UIB blir det kjemiske potensialet til denne forbindelsen studert for å kunne bruke stoffet til å lage karbohydrat-analoger. Etter en treg start har arbeidet løsnet, og 3,3,4,4-tetraetoksy-1-butyn ser ut til å være et lovende utgangsstoff. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av framtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU/SINTEF kjemi er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Vurdering av måloppnåelse og framdrift Det er ansatt flere post docs og doktorgradsstipendiater enn det som opprinnelig var programmets mål. Det har så langt ikke vært gjesteforskere i programmet. Publiseringen er godt i gang i mange av prosjektene, og så langt er ca. 30 artikler publisert i internasjonale tidsskrift, og det er holdt like mange foredrag på internasjonale konferanser. I flere av prosjektene er det etablert samarbeid med utenlandske forskergrupper. Flere faglige moter av internasjonal karakter har hatt bevilgning fra programmet. 2. Programledelse Programstyret bestod fram til 1. mai 2003 av : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Forskningssjef Åse Slagtern, SINTEF Kjemi, Oslo " Professor Rolf Carlsson, UIT " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember, styremedlem hele året) " Professor Lise-Lotte Gundersen, Ui0 " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Karl Petter Lillerud, Ui0 " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter Nytt programstyre ble oppnevnt forn. 1. juni : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember) " Daglig leder Inger Reidun Aukrust, SYNTHETICA AS " Professor Anne Fiksdahl, NTNU " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Sven Jarås, KTH " Professor Kristina Luthman, Guteborgs universitet (forn. 10. desember) " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter " Professor Unni Olsbye, Ui0

3 Leiv Sydnes ble oppnevnt til Divisjonsstyret for Satsinger, og trakk seg da fra programstyret. Programmets sekretariat har bestått av : " Rådgiver Trude Dypvik " Konsulent Jorun Westgaard (tom 30.september) " Konsulent Nina Therese Maubach (forn 1. oktober) Programstyret har avholdt 4 moter og behandlet 33 saker. 3. Programmets mål Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å nå dette overordnede mål har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. Det skal videreutvikles faggrupper på topp internasjonalt nivå som gjennom grunnleggende forskning og utdanning skal bringe fram ny kunnskap og danne basis for utvikling av teknologi, metoder, produkter og prosesser. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene. " Øke antallet kandidater innenfor katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri. " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innenfor katalyse og organisk syntese. Følgende delmål er satt opp : " Programmet skal resultere i minst 20 doktorgrader og minst 12 postdoktorutvekslinger. " Det skal etableres minst 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske forskningsgrupper. " Det skal gjennomføres utenlandsopphold og 10 gjesteforskeropphold som resulterer i felles publikasjoner. " Av prosjektporteføljen skal 10 % videreføres i brukerstyrte programmer eller i industriprosjekter. " Det skal publiseres minst 150 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter med internasjonal referee ordning og det skal holdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser " Det skal gjennomføres flere faglige møter (workshop/sommerskole etc.) innenfor programmets område. " Det skal etableres flere vitenskapelige nettverk. Følgende FoU oppgaver prioriteres i programmets handlingsplan : Katalyse " Framstilling og bruk av syntesegass " Framstilling og videreforedling av olefiner " Direkte konvertering av metan/lette alkaner Organisk syntese

4 " Selektiv syntese " Metallinduserte reaksjoner " Syntese av bioorganiske forbindelser 4. Budsjett og finansiering Programmet er planlagt med et omfang på ca. 94 mill. kr fra Forskningsrådet over programperioden. Tabellen nedenfor viser hvordan årets bevilgning er disponert. Aktiviteter Inntekter Budsjettering Regnskapstall Overføring Bevilgning til programmet " UFD " OED FoU-prosjekter Administrasjon av progr. - Drift av prog.styret : - Programmets sekretariat - Faglige reiser for PS/PK Forbruket var på 17,4 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Dette skyldes oppstart av flere prosjekter på grunn av sen ansettelse av stipendiater. 5. Aktivitetsrapport Informasjon Evaluering Avsetninger Andre avsetninger (+/-) SUM Det holdes nasjonale møter innen hvert av programmets hovedområder. Programstyret besluttet at programmets årsmøter skulle avholdes som en del av disse, og det er dermed ikke avholdt et felles årsmøte for hele programmet. Årsmøte for programmets katalysedel ble avholdt som en del av Norsk Katalysesymposium i Bergen november. Det var stor oppslutning fra deltagerne i programmet, og presentasjoner ble holdt av stipendiater og prosjektledere. For organisk syntesedelen av programmet ble årsmøtet avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte på Røros januar Selv om flere stipendiater og prosjektledere holdt innlegg også her, var nok oppslutningen lavere enn det den har vært tidligere år. Dette var første gang årsmøtet ble avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte. Tidligere år har det vært avholdt separat årsmøte for programmet i forkant av vintermøtet. Programmets handlingsplan forutsetter at det avholdes en midtveisevaluering av programmet. Evalueringskomite ble nedsatt og evalueringen påbegynt i november Siden programmet faglig sett er todelt var det to medlemmer av evalueringskomiteen for hvert fag. Outi Krause og Bjerne Steffen Clausen tok spesielt for seg katalysedelen av programmet, og var også tilstede på Norsk katalysesymposium Kristina Luthman og Ari Koskinen konsentrerte seg spesielt om organisk syntetisk kjemi, og var tilstede på programmets årsmøte på Fefor 12003, og på Organisk Kjemisk Vintermøte samme sted. Evalueringskomiteen ble likevel bedt om å gi en evaluering av programmet som en helhet. Evalueringsrapporten forelå 15. februar, og ble behandlet av programstyret i mars.

5 Etter at det nye programstyret var på plass ble det foretatt en revisjon av programmets handlingsplan, basert på midtveisevalueringen. Evalueringskomiteen bestod av : " Professor Outi Krause, Helsinki University of Technology " Professor Bjerve Steffen Clausen, Haldor Topsøe AS " Professor Kristina Luthman, Guteborg University " Professor An Koskinen, Helsinki University of Technology Som følge av habilitetsdiskusjonen i Forsknings, ble mange av programstyrets medlemmer erklært inhabile ved høstens søknadsbehandling. Det var derfor nødvendig å oppnevne to settestyremedlemmer for å gjennomføre en forsvarlig søknadsbehandling. Sammen med refereeuttalelsene resulterte dette totalt sett i en god søknadsbehandling. Følgende settestyremedlemmer ble oppnevnt : " Kristina Luthman, Guteborgs universitet " Arne Grønvold, Norsk Hydro Kristina Luthman ble senere oppnevnt som medlem av programstyret, da Leiv Sydnes gikk ut. Prosjektportefølje - antall prosjekter innen følgende 4 kategorier : < > Fordeling mellom kvinner og menn i stipendiat- og postdoc-stillinger er vist i tabellen nedenfor Antall Årsverk Doktorgradsstipendiater (herav kvinner) 23 (5) 19.26(3) Postdoktorstipendiater (herav kvinner) 9(2) 16.76(2) 6. Resultatrapport Katalyse Innen katalyse er det en blanding av stipendiatstillinger ved universitetene og instituttprosjekter ved SINTEF i Oslo og Trondheim. Fremstilling og bruk av synsgass Flere prosjekter dreier seg om produksjon av syntesegass/hydrogen. Det foretas studier av katalysatorer, reaktorsystemer og reaksjonsbetingelser. Formålet er prosesser som er både mer miljøvennlige og økonomisk mer lønnsomme enn dagens prosesser. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av fremtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret Fischer-Tropsch teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Arbeidene omfatter modifiserte bærersystemer, kinetikkstudier og utviklingen av modeller for beskrivelse av de katalytiske reaksjonene. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Fremstillin2 o2 videreforedlin2 av oleflner

6 Direkte konvertering av metan/lette olefiner Syntese av diimin- og bipyridin-platinakomplekser som er interessante i forbindelse med CHaktivering og funksjonalisering av metan er foretatt ved UiO. Pt dimetyl-kompleksene benyttes som utgangsmaterialer for oksidasjonsreaksjoner og andre reaksjoner med henblikk på funksjonalisering av Pt-bundne metylgrupper. Det er syntetisert Pt(IV) komplekser som vurderes som mulige intermediater i forbindelse med oksidasjon av metan til metanol For å realisere homogen katalytisk fremstilling av metanol fra metan, trenges det mekanistisk informasjon på alle trinn av den katalytiske syklusen. For å få kunnskap om det siste trinnet, der metanol fjernes fra katalysatoren, har SINTEF Kjemi i Oslo satt i gang med syntese av modell forbindelser av formen (diimine)pt(me)(x) (X = OH, NH2, SH). Syntese av forbindelsene gir enten monomer for X =NH2 eller dimerer for X = OH og SH. Strukturelle data for X = SH viser kortere Pt- S bindinger enn forventet, noe som kan tyde på ekstra elektronisk interaksjon mellom Pt-X. Grad av interaksjon mellom Pt og X vil ha betydning for videre forskning på dette feltet. Organisk syntese Innen organisk syntese er alle prosjektene lagt til universitetsmiljøer, og i så godt som alle inngår minst en doktorgradsstipendiat og en postdoktorstipendiat. Selektiv s e nn Et stort antall karbohydrater og lignende kjemiske forbindelser er viktige biomedisinsk aktive emner. Ved UIB utvikles nye enkle metoder for fremstilling av slike karbohydratlignende emner. Et av startpunktene er å utnytte en liten stabil forbindelse med stor tetthet av reaktive sentre (3,3,4,4- tetraetoksy-l-butyn). Forbindelsen har vist seg å reagere som forventet overfor utvalgte reagenser under de rette reaksjonsbetingelsene, som det imidlertid har vært utfordrende å avdekke i en del tilfelle. Etter en treg start løsnet arbeidet, og forbindelsen har etter hvert vist seg å være et svært godt utgangsstoff for syntese av ulike karbohydratderivater. Forsøk på å utføre syntesene slik at man får fram enten den ene eller den andre av molekyler som er hverandres ikke-identiske speilbilder, dvs. enantioselektivt, ser svært lovende ut. Metallinduserte reaksjoner I et prosjekt ved NTNU har man studert en metallkatalysert Diels-Alder reaksjon hvor nitrogen blir enantioselektivt innført. Innledningsvis ble denne reaksjonen utført ved hjelp av støkiometriske mengder av en kiral katalysator. I de siste årene har metoden blitt ytterligere studert med hensyn på type katalysator og bruk av additiver. Dette sammen med mekanistiske studier har ført til at behovet for katalysator har blitt redusert til 10%. Ved UiB er det er utviklet flere miljøvennlige eller "grønne" oksidasjons prosesser som kan benyttes for fremstilling av forskjellige organiske syrer i industriell skala. De utviklede prosessene har vist seg å kunne benyttes for fremstilling av et vidt spekter av forskjellige organiske syrer med meget forskjellige bruksområder, for eksempel : monomerer for plast/polymerer, mellomprodukter for farmasøytiske preparater, og andre finkjemikalier. Syntese av biologisk aktive forbindelser En rekke alvorlige sykdommer skyldes uønsket cellevekst, enten infeksjoner fra invaderende bakterier, eller kreft der våre egne celler vokser ukontrollert. Selv om kreft og infeksjoner oppfattes som svært forskjellige sykdommer, kjennetegnes de begge ved at det lett oppstår resistens mot mange vanlige behandlingsformer. Forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø arbeider aktivt med å undersøke om antibiotiske peptider kan ødelegge resistente bakterier og kreftceller uten å ødelegge friskt vev. Ved å ta

7 utgangspunkt i et naturlig forekommende peptid har man i Tromsø systematisk kartlagt hvilke egenskaper som er nødvendig for å ødelegge de uønskede cellene uten å skade våre friske celler. I tillegg han man også tilført molekylene egenskaper som gjør de langt mer anvendelige som legemidler, blant annet ved å gi molekylene evne til å motstå enzymatisk nedbrytning. Denne forskningen har krevd nye og unaturlige aminosyrer med helt spesielle egenskaper, og en viktig del av KOSK-prosjektet har vært å utvikle syntesemetoder for syntese av fokuserte molekylbibliotek, både i løsning og i fast fase. Tromsøgruppen har fått gode resultater mot multiresistente gule stafylokokker med peptider som er langt mindre enn hva noen annen forskningsgruppe i verden har lyktes med. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved UiO har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Avlagte doktorgrader (herav kvinner) Artikler i internasjonale tidsskrift m/referee-ordning (l) Tilstandsvurdering Aktivitet er i gang innen alle de prioriterte områdene i programmets handlingsplan. Målsetningen er at det skal publiseres minst 150 artikler i anerkjente tidsskrifter med refereeordning, og avholdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser. Det er naturlig at de fleste publikasjonene kommer i slutten av prosjektperioden, og publiseringen er godt i gang i en stor del av prosjektene. Det er holdt en rekke foredrag på både nasjonale og internasjonale moter og konferanser. Det er bevilget 32 doktorgradsstipender og 22 postdoktorstipender i programmet. Dette er betydelig mer enn den opprinnelige målsetningen på hhv. 20 og 12. Målsetningen på utenlandsopphold er også på det nærmeste oppnådd, ved at 9 utenlandsopphold er gjennomført eller planlagt. Det har så langt ikke vært noen gjesteforskeropphold i programmet, mens målet er 10 slike opphold. Flere av prosjektene har samarbeid med utenlandske institusjoner, og når også alle utenlandsoppholdene tas med i betraktning er målet om 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske grupper mer enn oppnådd. Det er et mål at flere vitenskapelig nettverk skal etableres. Flere av prosjektene er internasjonale samarbeidsprosjekter, og noen inngår også i EU-nettverk. Programmet har medvirket til etablering/opprettholdelse av de involverte forskernes internasjonale nettverk. 8. Populærvitenskapelig fremstilling av høydepunkter fra programmet De senere år har antall tuberkulosetilfeller økt de fleste steder i verden, og det antas at ca 30 millioner mennesker vil dø av tuberkulose de neste 10 årene. Bakteriestammer resistente overfor dagens legemidler er et økende problem, likevel har det har ikke blitt lansert noe nytt legemiddel utviklet spesifikt som antituberkulosemiddel på over 30 år. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebaktenen (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA.

8 Ulike faste stoffer med veldefinerte porestrukturer har en rekke interessante anvendelser, bl.a. som katalysatorer eller som separasjonsmidler. OSB-1 er et slikt fast stoff, et berylliumsilikat som har en svært åpen struktur med store uniforme chirale porer i en skala som passer for molekylseparasjoner (ångstrømskala). Problemet er at beryllium er svært giftig. Ved Ui0 forsøker man å fremstille en analog til OSB-1 hvor beryllium er byttet ut med sink eller titan. Flere interessante faser er fremstilt, men foreløpig ingen som tilfredsstiller målsetningen. Nært og fruktbart samarbeid med SINTEF oljeog gassforedling har vært en absolutt forutsetning for prosjektet. Vedlegg : Kontraktspartnere Økonomisk oversikt (FOØSS) Administrasj onsutgifter

9 KOSK Kontraktspartnere 2003 KOSK Beløp Antall Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Tromsø SINTEF Norges forskningsråd Totalt

10 KOSK Økonomisk oversikt 2003 Prosj.type ProsjektnrProsjekttittel Prosjektleder Ansvarlig inst. Fra dato Til dato Rev. Bud '03 Forbruk '03 Administrasjon Programadministrasjon - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og org. synt. kjemi - Informasjon/konfeVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og organisk syntetisk kjemi - ProgramVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon KOSK midtveisevaluering Dypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Andre Abonnement på SciFinder Scholar ved UiO, UiBSydnes, Leiv Kristen ProfessoNaturvitenskap og teknologi Andre Norsk katalysesymposium og årsmøte i KOSK-kBørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Delsum Avsetning Balansekonto - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Avsetning Reduksjon innstillinger - dekkes opp av overførindypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Prosjektstøtte Hydrotalcite-like compounds as catalytic materiaolafsen, Anja Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Synthesis of agelasines and evaluation of their agundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Carbocation mediated hydrocarbon reactions ovlillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Catalytic Coupling of Carbon Dioxide and AlkeneHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Design and synthesis of short Class L-peptides Svendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Prosjektstøtte Organisk kjemisk vintermøte 2003 Lejon, Tore FørsteamanuensisKjemi, Institutt for UiT Delsum Stipend Design and Optimization in Organic Synthesis Carlson, Rolf E. Professor Kjemi, Institutt for UiT Stipend Synthesis of Plant Hormones with Growth StimuGundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturTilset, Mats Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Radical ion induced and transition metal catalysbjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend ,3,4,4-Tetraethoxy-1-butyne and analogues as Sydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Nitropyridines in organic synthesis Bakke, Jan Magnus ProfessorNaturvitenskap og teknologi, FNTNU Stipend Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfablekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Kinetics of high temperature catalytic reactions. Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend A fundamental approach to the understanding oholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend New Synthetic Antimalarial Drugs Aasen, Arne Jørgen ProfessorFarmasøytisk institutt UiO Stipend Modelling and synthesis of zeo-type materials Lillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksgautun, Odd Reidar FørsteamKjemi, Institutt for NTNU Stipend A theoretical study of the catalytic properties of cbørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Stipend On the Mechanism of the Chirality Transfer in thsvendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Stipend Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitcarlsen, Per Henning ProfessKjemi, Institutt for NTNU Stipend Metallocene catalysts for production of block poblom, Richard Seniorforsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratiosholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Nitropyridyl isocyanate Fiksdahl, Anne FørsteamanueKjemi, Institutt for NTNU Stipend Development of Novel Stereoselective Ru(II)-CaEfskind, Jon Dr. Efskind, Jon Dr Stipend Development of new, highly efficient catalysts fobayer, Annette Kjemi, Institutt for UiT Stipend Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxySydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Selective catalytic oxidation of hydrogen (->1540Blekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Sorption Enhanced Reaction Process in a New MChen, De Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Metal Clusters and Industrial Catalysis. ReactionUggerud, Einar Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Novel Radical Reactions for Selective Organic SBjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend Gas Conversion to Fuels and Chemicals Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Delsum Totalt

11 Administrasjonsutgifter Katalyse og organisk syntetisk kjemi 2003 Programkoordinator Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Refusjoner til adm.bud , , /431 Fagkonferanse/seminar 3.900, /431 Reisekostnader 1.864, , ,00 Programadministrasjon Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , /431 Representasjons- og møtekostnader 9.174, /431 Reisekostnader , /431 Internettkostnader 4.575, /431 Gaver 1.750, , ,00 Formidling Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift 1, /431 Internettkostnader 1.525,00 1, ,00 Midtveisevaluering Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Rundsum generell , /431 Reisekostnader , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , ,00

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK cuvudssruw,qqohgqlqj Programmet katalyse og organisk syntetisk kjemi ble startet i år 2000. Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av norsk kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II

Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II Sammendrag Programmet er en videreføring av grunnforskningsprogrammet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) som har vært et viktig og vellykket bidrag

Detaljer

Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007-2012) Året 2008 Programmet er nå godt i gang, og det er satt i gang 32 prosjekter så langt, inkludert de nye som ble bevilget høsten

Detaljer

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010)

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre.

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre. )RURUG Forskningsrådet tok høsten 1998 initiativ til planleggingen av et nytt grunnforskningsprogram innen katalyse og organisk syntetisk kjemi. En ekstern arbeidsgruppe utarbeidet programbeskrivelse som

Detaljer

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4 Årsrapport for 2001 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet !" #$ %& ' %& ()+**,.- / 0" 1'243 6587 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert programvare for å løse

Detaljer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Innhold Kjemi = Helse, velstand og miljø 3 Platinakomplekser for mer miljøvennlig naturgass 5 Humanmedisinen henter våpen fra

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II)

Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II) Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II) 1. Bakgrunn Grunnforskningsprogrammet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) har vært et meget viktig og vellykket bidrag til videreutvikling av de

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Årsrapport 2000 Energi for framtiden

Årsrapport 2000 Energi for framtiden Årsrapport 2000 Energi for framtiden 6DPPHQGUDJ %DNJUXQQ Programmet Energi for framtiden (EFF) startet opp sent høsten 1999 og har en varighet ut år 2006. Programmets finansieringsplan er i sin helhet

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2012 Styrets sammensetning for 2012: Leder: Erwan Le Roux UiB Bergen Nestleder: Stian Svelle UiO Oslo Sekretær: Hilde Meland SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad Nøkkeltall 17 Fangstinntekter 14 % Tilfeldige inntekter 1 % Næringslivet 2 % Endring avsetting 1 % Lønnsrefusjon 1 % Økonomi Andre offentlige 6 % Finans- (linje) regnskap Dato: 20.02.05 Norad 10 % Andre

Detaljer

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA)

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

ENERGIX Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer

ENERGIX Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer ENERGIX 2013-2022 Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer Innhold EnergiX bakgrunn Forarbeidet til utlysningen «Nye Konsepter» Kriteriene og søknadsbehandlingsprosessen Resultatet nye

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( )

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( ) Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning (2006-2010) Året 2007 Programmets mål Program for klinisk forskning er viktig for å målrette innsatsen og synliggjøre prioriterte fagfelt og kunnskapsbehov

Detaljer

Oversikt over CLIMIT prosjekter

Oversikt over CLIMIT prosjekter Oversikt over CLIMIT prosjekter Klaus Schöffel Soria Moria, 11.oktober 2010 1 Organisering Mandat Finansiering CLIMIT Programstyre Kjell Bendiksen + 9 styremedlemmer Strategi Vedtak i tilskuddsaker Sekretariat

Detaljer

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/nyheter/to_milliarder_til... 1 of 2 07.12.2015 14:17 To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte

Detaljer

Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn. Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo

Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn. Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo Gassmaks-konferansen, 27-28. mai 2009 Partnere: Universitetet i Oslo NTNU SINTEF

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA)

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Tore Børvik SIMLab / Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU SFI-Forum, Norges forskningsråd, torsdag 18. juni 2015 1 Structural IMpact Laboratory SFI

Detaljer

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( )

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( ) Årsrapport 2007 - Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV (2006-2013) Året 2007 Evalueringen av NAV-reformen gjennomføres i form av et uvanlig stort og krevende prosjekt, med forskere fra 11 miljøer, og organisert

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Årsrapport 2003 endelig.doc

Årsrapport 2003 endelig.doc 1 Årsrapport 2003 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2003: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Visjon Norge verdens fremste havbruksnasjon Mål Framskaffe kunnskap for å oppnå økonomisk, miljømessig

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( )

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( ) Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS (2007-2016) Året 2013 Tre utlysninger, åtte nye prosjekter Året 2013 er programmets sjette fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den

Detaljer

Organisering av virksomheten

Organisering av virksomheten Organisering av virksomheten VEDLEGG TIL VISTA-STRATEGI 2014-2019 1 Innholdsfortegnelse Organisering av VISTA virksomheten... 3 Ansvarsområder i VISTA... 3 VISTA-styret... 3 VISTA styreleder... 3 VISTA

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Bellona CCS Forum, Oslo 15. november 2011 CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Aage Stangeland, Norges Forskningsråd E- post: ast@rcn.no 1 CLIMIT akselerere kommersialisering av CO 2 - håndtering

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa..

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. Randi Holmestad, professor, Institutt for fysikk, NTNU (NORTEM prosjektleder) Innhold Om NORTEM Hvordan vi har organisert

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Renere organisk kjemi med katalyse

Renere organisk kjemi med katalyse Renere organisk kjemi med katalyse Foredrag ved Faglig pedagogisk dag Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, 31. oktober 2013 Mats Tilset, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo mats.tilset@kjemi.uio.no

Detaljer

Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa

Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa Masteroppgave-muligheter i SMS gruppa Lise-Lotte Gundersen (forskningsgruppeleder) Mer info på: www.kjemi.uio.no/sms/ & www.kjemi.uio.no/sms/research/ Linker til lærernes individuelle sider: www.kjemi.uio.no/sms/academic-staff/

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Olje og gass programmet OG

Olje og gass programmet OG Olje og gass programmet OG Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim AVSLUTNING Forskningsrådets oppgaver Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015)

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2013 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer

CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer CATMAT - 3.12.04 Forskningsutfordringer Behov innen rekruttering og forskning Utfordringer innen nanoteknologi Fischer-Tropsch teknologi Industriens behov Hva er industriens (Statoils) behov? 1. Kandidater

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

BALANSE kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse Anbefaling fra ekstern ressursgruppe Oktober 2012

BALANSE kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse Anbefaling fra ekstern ressursgruppe Oktober 2012 BALANSE kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse Anbefaling fra ekstern ressursgruppe Oktober 2012 Bakgrunn Kjønnsbalanse i forskning er avgjørende for forskningens kvalitet og samfunnsmessige

Detaljer

Årsrapport. Innledning. Økonomi. Aktiviteter

Årsrapport. Innledning. Økonomi. Aktiviteter Årsrapport Innledning Navn på programmet: Bedriftenes samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet Programmets hovedmål: Satsingen mål er å framskaffe forskningsbasert kunnskap om bedriftenes samfunnsansvar

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI

EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI EN KATALYSATOR FOR (NY) MARINE BIOTEKNOLOGI Dr. Øyvind Paasche Leder, Bergen Marine Forskningsklynge Bergen 29. April 2013 Marin bioteknologi muliggjørende teknologier: «Anvendelse av naturvitenskap og

Detaljer

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum

Årsrapport 2002 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Mål for programmet Aktivitetsrapport Tema Ant Disp. beløp Sum 1 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2002: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett 2002: 9,582 mill

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Europakonferansen 2015

Europakonferansen 2015 Europakonferansen 2015 Hvorfor jobber SINTEF med internasjonal prosjektutvikling? Unni Steinsmo konsernsjef Dette er bestillingen: 1. Hvorfor jobber SINTEF for internasjonal i samarbeid med næringsliv

Detaljer

Generalforsamling 2002 ble holdt på Fefor Høifjellshotell, under Organisk Kjemisk Vintermøte, 11 januar 2003. 26 medlemmer var tilstede.

Generalforsamling 2002 ble holdt på Fefor Høifjellshotell, under Organisk Kjemisk Vintermøte, 11 januar 2003. 26 medlemmer var tilstede. Norsk Kjemisk Selskap Faggruppe for Organisk Kjemi Årsrapport 2003 Styrets sammensetning Leder Lise-Lotte Gundersen, Universitetet i Oslo Nestleder Birgit Tirkkonen, Amersham Health Kasserer Inger Reidun

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

Kommersialisering av biodrivstoffproduksjon fra biogass

Kommersialisering av biodrivstoffproduksjon fra biogass Grenseoverskridende kompetansemeglerprosjekter Kommersialisering av biodrivstoffproduksjon fra biogass Erfaringsseminar VRI 2007 2010 Norges forskningsråd tirsdag 8. februar 2011 Tommy Nesbakk, prosjektleder

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2007 Programmet har hatt svært få søknader og prosjekter knyttet til et av programmets prioriterte temaer fysisk aktivitet og hadde derfor

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

Forskningsprosjekter og andre tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser

Forskningsprosjekter og andre tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser Forskningsprosjekter og andre tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser 15. mars 2016 Forskningsprosjekter 2 og andre tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Organisering av virksomheten

Organisering av virksomheten Organisering av virksomheten VEDLEGG TIL VISTA-STRATEGI 2014-2019 1 Innholdsfortegnelse Organisering av VISTA virksomheten... 3 Ansvarsområder i VISTA... 3 VISTA-styret... 3 VISTA styreleder... 3 VISTA

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Banebrytende utvikling av grønne resiner. Nina Hove Myhre, November 2010

Banebrytende utvikling av grønne resiner. Nina Hove Myhre, November 2010 Banebrytende utvikling av grønne resiner Nina Hove Myhre, November 2010 PRODUKTER FOR FREMTIDEN Grønne polyestere hvorfor og hva er det? Fornybare og resirkulerbare råstoff hvordan virker de Produkt portefølge

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer