Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning"

Transkript

1 Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Programmet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) ble startet Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler (Weitkamp et al., 1997), samt fagplanen for kjemi (Hafskjold et al., 1999). 1. Sammendrag Programperiode : Finansieringspartner : OED og UM Disponibelt budsjett 2003 : 19,1 mill. kr Forbruk 2003 : 17,4 mill. kr Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å oppnå dette har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene " Øke antallet kandidater innen katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innen katalyse og organisk syntese Aktivitetsrapport Det har vært avholdt fire programstyremøter i perioden. Ett av motene var viet søknadsbehandling. Programmet har avholdt separate årsmøter innen katalyse og organisk syntetisk kjemi, i tilknytning til nasjonale moter innen de aktuelle fagområdene. Midtveisevaluering av programmet ble igangsatt i november 2002, og evalueringskomiteens rapport forelå 15. februar Styret har gått igjennom evalueringskomiteens anbefalinger, og det er gjennomført en revisjon av programmets handlingsplan. Faglige resultater Programmet er nå over midtveis i programperioden. De første doktorgradsstipendiatene har disputert, og en del resultater begynner å komme. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper. Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl.a. har Agelasin F vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har Agelasin D blitt fremstilt for første gang. Agelasin D testes nå for antimycobakteriell effekt i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Ved Ui0 benyttes kombinatorisk teknologi til en kartlegging av sammensetningsområdet der substituerte mikroporøse metallsilikater med store porer kan dannes. Utgangspunktet er berylliumsilikatet OSB-1, en 3-ring struktur med Si/Me-forhold =2. Syntese av sink- og titansilikatstrukturer med 3- og 4- ringer er oppnådd og systematisk kartlagt i ternære fasediagrammer.

2 Tilsetning av HF til reaksjonsblandingene hindrer dannelse av kvarts. Dette er det første eksemplet på kombinatorisk syntese med tilstedeværelse av HF. 3,3,4,4-Tetraetoksy-l-butyn er et lite, men stabilt molekyl med stor tetthet av reaktive sentre. Ved UIB blir det kjemiske potensialet til denne forbindelsen studert for å kunne bruke stoffet til å lage karbohydrat-analoger. Etter en treg start har arbeidet løsnet, og 3,3,4,4-tetraetoksy-1-butyn ser ut til å være et lovende utgangsstoff. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av framtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU/SINTEF kjemi er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Vurdering av måloppnåelse og framdrift Det er ansatt flere post docs og doktorgradsstipendiater enn det som opprinnelig var programmets mål. Det har så langt ikke vært gjesteforskere i programmet. Publiseringen er godt i gang i mange av prosjektene, og så langt er ca. 30 artikler publisert i internasjonale tidsskrift, og det er holdt like mange foredrag på internasjonale konferanser. I flere av prosjektene er det etablert samarbeid med utenlandske forskergrupper. Flere faglige moter av internasjonal karakter har hatt bevilgning fra programmet. 2. Programledelse Programstyret bestod fram til 1. mai 2003 av : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Forskningssjef Åse Slagtern, SINTEF Kjemi, Oslo " Professor Rolf Carlsson, UIT " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember, styremedlem hele året) " Professor Lise-Lotte Gundersen, Ui0 " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Karl Petter Lillerud, Ui0 " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter Nytt programstyre ble oppnevnt forn. 1. juni : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember) " Daglig leder Inger Reidun Aukrust, SYNTHETICA AS " Professor Anne Fiksdahl, NTNU " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Sven Jarås, KTH " Professor Kristina Luthman, Guteborgs universitet (forn. 10. desember) " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter " Professor Unni Olsbye, Ui0

3 Leiv Sydnes ble oppnevnt til Divisjonsstyret for Satsinger, og trakk seg da fra programstyret. Programmets sekretariat har bestått av : " Rådgiver Trude Dypvik " Konsulent Jorun Westgaard (tom 30.september) " Konsulent Nina Therese Maubach (forn 1. oktober) Programstyret har avholdt 4 moter og behandlet 33 saker. 3. Programmets mål Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å nå dette overordnede mål har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. Det skal videreutvikles faggrupper på topp internasjonalt nivå som gjennom grunnleggende forskning og utdanning skal bringe fram ny kunnskap og danne basis for utvikling av teknologi, metoder, produkter og prosesser. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene. " Øke antallet kandidater innenfor katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri. " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innenfor katalyse og organisk syntese. Følgende delmål er satt opp : " Programmet skal resultere i minst 20 doktorgrader og minst 12 postdoktorutvekslinger. " Det skal etableres minst 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske forskningsgrupper. " Det skal gjennomføres utenlandsopphold og 10 gjesteforskeropphold som resulterer i felles publikasjoner. " Av prosjektporteføljen skal 10 % videreføres i brukerstyrte programmer eller i industriprosjekter. " Det skal publiseres minst 150 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter med internasjonal referee ordning og det skal holdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser " Det skal gjennomføres flere faglige møter (workshop/sommerskole etc.) innenfor programmets område. " Det skal etableres flere vitenskapelige nettverk. Følgende FoU oppgaver prioriteres i programmets handlingsplan : Katalyse " Framstilling og bruk av syntesegass " Framstilling og videreforedling av olefiner " Direkte konvertering av metan/lette alkaner Organisk syntese

4 " Selektiv syntese " Metallinduserte reaksjoner " Syntese av bioorganiske forbindelser 4. Budsjett og finansiering Programmet er planlagt med et omfang på ca. 94 mill. kr fra Forskningsrådet over programperioden. Tabellen nedenfor viser hvordan årets bevilgning er disponert. Aktiviteter Inntekter Budsjettering Regnskapstall Overføring Bevilgning til programmet " UFD " OED FoU-prosjekter Administrasjon av progr. - Drift av prog.styret : - Programmets sekretariat - Faglige reiser for PS/PK Forbruket var på 17,4 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Dette skyldes oppstart av flere prosjekter på grunn av sen ansettelse av stipendiater. 5. Aktivitetsrapport Informasjon Evaluering Avsetninger Andre avsetninger (+/-) SUM Det holdes nasjonale møter innen hvert av programmets hovedområder. Programstyret besluttet at programmets årsmøter skulle avholdes som en del av disse, og det er dermed ikke avholdt et felles årsmøte for hele programmet. Årsmøte for programmets katalysedel ble avholdt som en del av Norsk Katalysesymposium i Bergen november. Det var stor oppslutning fra deltagerne i programmet, og presentasjoner ble holdt av stipendiater og prosjektledere. For organisk syntesedelen av programmet ble årsmøtet avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte på Røros januar Selv om flere stipendiater og prosjektledere holdt innlegg også her, var nok oppslutningen lavere enn det den har vært tidligere år. Dette var første gang årsmøtet ble avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte. Tidligere år har det vært avholdt separat årsmøte for programmet i forkant av vintermøtet. Programmets handlingsplan forutsetter at det avholdes en midtveisevaluering av programmet. Evalueringskomite ble nedsatt og evalueringen påbegynt i november Siden programmet faglig sett er todelt var det to medlemmer av evalueringskomiteen for hvert fag. Outi Krause og Bjerne Steffen Clausen tok spesielt for seg katalysedelen av programmet, og var også tilstede på Norsk katalysesymposium Kristina Luthman og Ari Koskinen konsentrerte seg spesielt om organisk syntetisk kjemi, og var tilstede på programmets årsmøte på Fefor 12003, og på Organisk Kjemisk Vintermøte samme sted. Evalueringskomiteen ble likevel bedt om å gi en evaluering av programmet som en helhet. Evalueringsrapporten forelå 15. februar, og ble behandlet av programstyret i mars.

5 Etter at det nye programstyret var på plass ble det foretatt en revisjon av programmets handlingsplan, basert på midtveisevalueringen. Evalueringskomiteen bestod av : " Professor Outi Krause, Helsinki University of Technology " Professor Bjerve Steffen Clausen, Haldor Topsøe AS " Professor Kristina Luthman, Guteborg University " Professor An Koskinen, Helsinki University of Technology Som følge av habilitetsdiskusjonen i Forsknings, ble mange av programstyrets medlemmer erklært inhabile ved høstens søknadsbehandling. Det var derfor nødvendig å oppnevne to settestyremedlemmer for å gjennomføre en forsvarlig søknadsbehandling. Sammen med refereeuttalelsene resulterte dette totalt sett i en god søknadsbehandling. Følgende settestyremedlemmer ble oppnevnt : " Kristina Luthman, Guteborgs universitet " Arne Grønvold, Norsk Hydro Kristina Luthman ble senere oppnevnt som medlem av programstyret, da Leiv Sydnes gikk ut. Prosjektportefølje - antall prosjekter innen følgende 4 kategorier : < > Fordeling mellom kvinner og menn i stipendiat- og postdoc-stillinger er vist i tabellen nedenfor Antall Årsverk Doktorgradsstipendiater (herav kvinner) 23 (5) 19.26(3) Postdoktorstipendiater (herav kvinner) 9(2) 16.76(2) 6. Resultatrapport Katalyse Innen katalyse er det en blanding av stipendiatstillinger ved universitetene og instituttprosjekter ved SINTEF i Oslo og Trondheim. Fremstilling og bruk av synsgass Flere prosjekter dreier seg om produksjon av syntesegass/hydrogen. Det foretas studier av katalysatorer, reaktorsystemer og reaksjonsbetingelser. Formålet er prosesser som er både mer miljøvennlige og økonomisk mer lønnsomme enn dagens prosesser. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av fremtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret Fischer-Tropsch teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Arbeidene omfatter modifiserte bærersystemer, kinetikkstudier og utviklingen av modeller for beskrivelse av de katalytiske reaksjonene. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Fremstillin2 o2 videreforedlin2 av oleflner

6 Direkte konvertering av metan/lette olefiner Syntese av diimin- og bipyridin-platinakomplekser som er interessante i forbindelse med CHaktivering og funksjonalisering av metan er foretatt ved UiO. Pt dimetyl-kompleksene benyttes som utgangsmaterialer for oksidasjonsreaksjoner og andre reaksjoner med henblikk på funksjonalisering av Pt-bundne metylgrupper. Det er syntetisert Pt(IV) komplekser som vurderes som mulige intermediater i forbindelse med oksidasjon av metan til metanol For å realisere homogen katalytisk fremstilling av metanol fra metan, trenges det mekanistisk informasjon på alle trinn av den katalytiske syklusen. For å få kunnskap om det siste trinnet, der metanol fjernes fra katalysatoren, har SINTEF Kjemi i Oslo satt i gang med syntese av modell forbindelser av formen (diimine)pt(me)(x) (X = OH, NH2, SH). Syntese av forbindelsene gir enten monomer for X =NH2 eller dimerer for X = OH og SH. Strukturelle data for X = SH viser kortere Pt- S bindinger enn forventet, noe som kan tyde på ekstra elektronisk interaksjon mellom Pt-X. Grad av interaksjon mellom Pt og X vil ha betydning for videre forskning på dette feltet. Organisk syntese Innen organisk syntese er alle prosjektene lagt til universitetsmiljøer, og i så godt som alle inngår minst en doktorgradsstipendiat og en postdoktorstipendiat. Selektiv s e nn Et stort antall karbohydrater og lignende kjemiske forbindelser er viktige biomedisinsk aktive emner. Ved UIB utvikles nye enkle metoder for fremstilling av slike karbohydratlignende emner. Et av startpunktene er å utnytte en liten stabil forbindelse med stor tetthet av reaktive sentre (3,3,4,4- tetraetoksy-l-butyn). Forbindelsen har vist seg å reagere som forventet overfor utvalgte reagenser under de rette reaksjonsbetingelsene, som det imidlertid har vært utfordrende å avdekke i en del tilfelle. Etter en treg start løsnet arbeidet, og forbindelsen har etter hvert vist seg å være et svært godt utgangsstoff for syntese av ulike karbohydratderivater. Forsøk på å utføre syntesene slik at man får fram enten den ene eller den andre av molekyler som er hverandres ikke-identiske speilbilder, dvs. enantioselektivt, ser svært lovende ut. Metallinduserte reaksjoner I et prosjekt ved NTNU har man studert en metallkatalysert Diels-Alder reaksjon hvor nitrogen blir enantioselektivt innført. Innledningsvis ble denne reaksjonen utført ved hjelp av støkiometriske mengder av en kiral katalysator. I de siste årene har metoden blitt ytterligere studert med hensyn på type katalysator og bruk av additiver. Dette sammen med mekanistiske studier har ført til at behovet for katalysator har blitt redusert til 10%. Ved UiB er det er utviklet flere miljøvennlige eller "grønne" oksidasjons prosesser som kan benyttes for fremstilling av forskjellige organiske syrer i industriell skala. De utviklede prosessene har vist seg å kunne benyttes for fremstilling av et vidt spekter av forskjellige organiske syrer med meget forskjellige bruksområder, for eksempel : monomerer for plast/polymerer, mellomprodukter for farmasøytiske preparater, og andre finkjemikalier. Syntese av biologisk aktive forbindelser En rekke alvorlige sykdommer skyldes uønsket cellevekst, enten infeksjoner fra invaderende bakterier, eller kreft der våre egne celler vokser ukontrollert. Selv om kreft og infeksjoner oppfattes som svært forskjellige sykdommer, kjennetegnes de begge ved at det lett oppstår resistens mot mange vanlige behandlingsformer. Forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø arbeider aktivt med å undersøke om antibiotiske peptider kan ødelegge resistente bakterier og kreftceller uten å ødelegge friskt vev. Ved å ta

7 utgangspunkt i et naturlig forekommende peptid har man i Tromsø systematisk kartlagt hvilke egenskaper som er nødvendig for å ødelegge de uønskede cellene uten å skade våre friske celler. I tillegg han man også tilført molekylene egenskaper som gjør de langt mer anvendelige som legemidler, blant annet ved å gi molekylene evne til å motstå enzymatisk nedbrytning. Denne forskningen har krevd nye og unaturlige aminosyrer med helt spesielle egenskaper, og en viktig del av KOSK-prosjektet har vært å utvikle syntesemetoder for syntese av fokuserte molekylbibliotek, både i løsning og i fast fase. Tromsøgruppen har fått gode resultater mot multiresistente gule stafylokokker med peptider som er langt mindre enn hva noen annen forskningsgruppe i verden har lyktes med. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved UiO har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Avlagte doktorgrader (herav kvinner) Artikler i internasjonale tidsskrift m/referee-ordning (l) Tilstandsvurdering Aktivitet er i gang innen alle de prioriterte områdene i programmets handlingsplan. Målsetningen er at det skal publiseres minst 150 artikler i anerkjente tidsskrifter med refereeordning, og avholdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser. Det er naturlig at de fleste publikasjonene kommer i slutten av prosjektperioden, og publiseringen er godt i gang i en stor del av prosjektene. Det er holdt en rekke foredrag på både nasjonale og internasjonale moter og konferanser. Det er bevilget 32 doktorgradsstipender og 22 postdoktorstipender i programmet. Dette er betydelig mer enn den opprinnelige målsetningen på hhv. 20 og 12. Målsetningen på utenlandsopphold er også på det nærmeste oppnådd, ved at 9 utenlandsopphold er gjennomført eller planlagt. Det har så langt ikke vært noen gjesteforskeropphold i programmet, mens målet er 10 slike opphold. Flere av prosjektene har samarbeid med utenlandske institusjoner, og når også alle utenlandsoppholdene tas med i betraktning er målet om 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske grupper mer enn oppnådd. Det er et mål at flere vitenskapelig nettverk skal etableres. Flere av prosjektene er internasjonale samarbeidsprosjekter, og noen inngår også i EU-nettverk. Programmet har medvirket til etablering/opprettholdelse av de involverte forskernes internasjonale nettverk. 8. Populærvitenskapelig fremstilling av høydepunkter fra programmet De senere år har antall tuberkulosetilfeller økt de fleste steder i verden, og det antas at ca 30 millioner mennesker vil dø av tuberkulose de neste 10 årene. Bakteriestammer resistente overfor dagens legemidler er et økende problem, likevel har det har ikke blitt lansert noe nytt legemiddel utviklet spesifikt som antituberkulosemiddel på over 30 år. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebaktenen (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA.

8 Ulike faste stoffer med veldefinerte porestrukturer har en rekke interessante anvendelser, bl.a. som katalysatorer eller som separasjonsmidler. OSB-1 er et slikt fast stoff, et berylliumsilikat som har en svært åpen struktur med store uniforme chirale porer i en skala som passer for molekylseparasjoner (ångstrømskala). Problemet er at beryllium er svært giftig. Ved Ui0 forsøker man å fremstille en analog til OSB-1 hvor beryllium er byttet ut med sink eller titan. Flere interessante faser er fremstilt, men foreløpig ingen som tilfredsstiller målsetningen. Nært og fruktbart samarbeid med SINTEF oljeog gassforedling har vært en absolutt forutsetning for prosjektet. Vedlegg : Kontraktspartnere Økonomisk oversikt (FOØSS) Administrasj onsutgifter

9 KOSK Kontraktspartnere 2003 KOSK Beløp Antall Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Tromsø SINTEF Norges forskningsråd Totalt

10 KOSK Økonomisk oversikt 2003 Prosj.type ProsjektnrProsjekttittel Prosjektleder Ansvarlig inst. Fra dato Til dato Rev. Bud '03 Forbruk '03 Administrasjon Programadministrasjon - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og org. synt. kjemi - Informasjon/konfeVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og organisk syntetisk kjemi - ProgramVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon KOSK midtveisevaluering Dypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Andre Abonnement på SciFinder Scholar ved UiO, UiBSydnes, Leiv Kristen ProfessoNaturvitenskap og teknologi Andre Norsk katalysesymposium og årsmøte i KOSK-kBørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Delsum Avsetning Balansekonto - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Avsetning Reduksjon innstillinger - dekkes opp av overførindypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Prosjektstøtte Hydrotalcite-like compounds as catalytic materiaolafsen, Anja Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Synthesis of agelasines and evaluation of their agundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Carbocation mediated hydrocarbon reactions ovlillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Catalytic Coupling of Carbon Dioxide and AlkeneHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Design and synthesis of short Class L-peptides Svendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Prosjektstøtte Organisk kjemisk vintermøte 2003 Lejon, Tore FørsteamanuensisKjemi, Institutt for UiT Delsum Stipend Design and Optimization in Organic Synthesis Carlson, Rolf E. Professor Kjemi, Institutt for UiT Stipend Synthesis of Plant Hormones with Growth StimuGundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturTilset, Mats Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Radical ion induced and transition metal catalysbjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend ,3,4,4-Tetraethoxy-1-butyne and analogues as Sydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Nitropyridines in organic synthesis Bakke, Jan Magnus ProfessorNaturvitenskap og teknologi, FNTNU Stipend Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfablekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Kinetics of high temperature catalytic reactions. Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend A fundamental approach to the understanding oholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend New Synthetic Antimalarial Drugs Aasen, Arne Jørgen ProfessorFarmasøytisk institutt UiO Stipend Modelling and synthesis of zeo-type materials Lillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksgautun, Odd Reidar FørsteamKjemi, Institutt for NTNU Stipend A theoretical study of the catalytic properties of cbørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Stipend On the Mechanism of the Chirality Transfer in thsvendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Stipend Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitcarlsen, Per Henning ProfessKjemi, Institutt for NTNU Stipend Metallocene catalysts for production of block poblom, Richard Seniorforsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratiosholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Nitropyridyl isocyanate Fiksdahl, Anne FørsteamanueKjemi, Institutt for NTNU Stipend Development of Novel Stereoselective Ru(II)-CaEfskind, Jon Dr. Efskind, Jon Dr Stipend Development of new, highly efficient catalysts fobayer, Annette Kjemi, Institutt for UiT Stipend Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxySydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Selective catalytic oxidation of hydrogen (->1540Blekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Sorption Enhanced Reaction Process in a New MChen, De Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Metal Clusters and Industrial Catalysis. ReactionUggerud, Einar Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Novel Radical Reactions for Selective Organic SBjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend Gas Conversion to Fuels and Chemicals Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Delsum Totalt

11 Administrasjonsutgifter Katalyse og organisk syntetisk kjemi 2003 Programkoordinator Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Refusjoner til adm.bud , , /431 Fagkonferanse/seminar 3.900, /431 Reisekostnader 1.864, , ,00 Programadministrasjon Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , /431 Representasjons- og møtekostnader 9.174, /431 Reisekostnader , /431 Internettkostnader 4.575, /431 Gaver 1.750, , ,00 Formidling Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift 1, /431 Internettkostnader 1.525,00 1, ,00 Midtveisevaluering Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Rundsum generell , /431 Reisekostnader , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , ,00

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK

Programperiode: 2000 til 2006 Finansierende departement: OED og KUF Disponibelt budsjett 2001: 18.76 MNOK cuvudssruw,qqohgqlqj Programmet katalyse og organisk syntetisk kjemi ble startet i år 2000. Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av norsk kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Det er for tidlig å rapportere fra programmet siden alle prosjektene er i startfasen.

Det er for tidlig å rapportere fra programmet siden alle prosjektene er i startfasen. cuvudssruw,qqohgqlqj Som en oppfølging av evalueringen av norsk kjemisk forskning, som ble avsluttet høsten 1997, ble en fagplan for kjemi ferdigstilt høsten 1999. Fagplanen skulle være rådgivende for

Detaljer

Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II

Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II Handlingsplan for Katalyse og organisk kjemi II Sammendrag Programmet er en videreføring av grunnforskningsprogrammet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) som har vært et viktig og vellykket bidrag

Detaljer

Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2008 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007-2012) Året 2008 Programmet er nå godt i gang, og det er satt i gang 32 prosjekter så langt, inkludert de nye som ble bevilget høsten

Detaljer

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010)

Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Årsrapport for 2002 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

Årsrapport 2009 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/ KOSK II( )

Årsrapport 2009 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/ KOSK II( ) Årsrapport 2009 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/ KOSK II(2007-2012) Året 2009 Det er nå satt i gang 37 prosjekter så langt i programperioden, inkludert de nye som ble bevilget høsten 2009. Programmet

Detaljer

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre.

Fra Forskningsrådet har spesialrådgiver Birgit Benterud deltatt. Planen har tatt utgangspunkt i programbeskrivelse vedtatt av NTs områdestyre. )RURUG Forskningsrådet tok høsten 1998 initiativ til planleggingen av et nytt grunnforskningsprogram innen katalyse og organisk syntetisk kjemi. En ekstern arbeidsgruppe utarbeidet programbeskrivelse som

Detaljer

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007-2012) Året 2012 Året 2012 var programmets siste. Alle programmets midler er disponert, og det ble i 2012 ikke satt i gang nye prosjekter.

Detaljer

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4 Årsrapport for 2001 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet !" #$ %& ' %& ()+**,.- / 0" 1'243 6587 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert programvare for å løse

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer

Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Sluttrapport Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Forskningsprogrammer Innhold Kjemi = Helse, velstand og miljø 3 Platinakomplekser for mer miljøvennlig naturgass 5 Humanmedisinen henter våpen fra

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II)

Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II) Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II) 1. Bakgrunn Grunnforskningsprogrammet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) har vært et meget viktig og vellykket bidrag til videreutvikling av de

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Årsrapport 2010 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2010 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2010 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007 2012) Året 2010 Det er nå satt i gang 43 prosjekter så langt i programperioden, inkludert de nye som ble bevilget høsten 2010. Programmet

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2011 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK-II ( )

Årsrapport 2011 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK-II ( ) Årsrapport 2011 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK-II (2007 2012) Året 2011 Programmet går nå inn i sitt siste år, og det ble i 2011 ikke satt i gang nye prosjekter. Totalt er 44 prosjekter finansiert

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS)

Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS) Årsrapport 2007 Økt verdiskaping i natugasskjeden (GASSMAKS) 2007-2017 Året 2007 Programmet ble etablert med programstyre i mars 2007 og hadde sin første utlysning av brukerstyrte og forskerstyrte prosjekter

Detaljer

Årsrapport 2000 Energi for framtiden

Årsrapport 2000 Energi for framtiden Årsrapport 2000 Energi for framtiden 6DPPHQGUDJ %DNJUXQQ Programmet Energi for framtiden (EFF) startet opp sent høsten 1999 og har en varighet ut år 2006. Programmets finansieringsplan er i sin helhet

Detaljer

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( )

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( ) Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks (2007-2016) Året 2012 Året 2012 er programmets femte fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den samme som for de fire siste årene med et

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2012 Styrets sammensetning for 2012: Leder: Erwan Le Roux UiB Bergen Nestleder: Stian Svelle UiO Oslo Sekretær: Hilde Meland SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad Nøkkeltall 17 Fangstinntekter 14 % Tilfeldige inntekter 1 % Næringslivet 2 % Endring avsetting 1 % Lønnsrefusjon 1 % Økonomi Andre offentlige 6 % Finans- (linje) regnskap Dato: 20.02.05 Norad 10 % Andre

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport 2009 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

Årsrapport 2009 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) Årsrapport 2009 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) 2007-2017 Året 2009 Året 2009 er programmets andre fulle driftsår. Programmets økonomi har blitt komplisert av at veksten i budsjettet er uteblitt

Detaljer

1. Sammendrag. 19 vitenskapelige artikler publisert i løpet av siste rapporteringsperiode.

1. Sammendrag. 19 vitenskapelige artikler publisert i løpet av siste rapporteringsperiode. cuvudssruwiud%huhjqlqjvrulhqwhuwpdwhpdwlnnl DQYHQGHOVHU%H0DW$ 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Dekanens orientering fra virksomheten

Dekanens orientering fra virksomheten 1 Dekanens orientering fra virksomheten Status spesialistutdanningen Nye tematiske satsinger ved NTNU Oppfølging strategisamlingen Styring og ledelse ved NTNU Statsbudsjettet 2013 Kavlisenteret Status

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( )

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( ) Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2014 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til SHP Målsettinger for satsingen Rammer og viktige føringer i denne utlysningen

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA)

Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) Årsrapport for 2002 Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA) 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert

Detaljer

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser Dette dokumentet omhandler generelle føringer for alle forskningprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Merk

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

ENERGIX Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer

ENERGIX Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer ENERGIX 2013-2022 Birgit Hernes, 25.oktober 2013 Om Nye konsepter- erfaringer Innhold EnergiX bakgrunn Forarbeidet til utlysningen «Nye Konsepter» Kriteriene og søknadsbehandlingsprosessen Resultatet nye

Detaljer

- Energiforskning - Forskningsprogrammer

- Energiforskning - Forskningsprogrammer 8 Forskning og utvikling - Energiforskning - Forskningsprogrammer 8.1 Energiforskning Forskning og utvikling innenfor energi- og vassdragsvirksomheten har som mål å styrke langsiktig verdiskaping, sikre

Detaljer

SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg

SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg SFFenes rapportering til Forskningsrådet trinn for trinn-hva vil vi ha? Liv Furuberg og Rune Rambæk Schjølberg 1) Framdriftsrapportering på «Mitt nettsted» 2) Vedlegg finansiering og personell Informasjon

Detaljer

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance Sluttrapport 26749 - The BI Conference on Corporate Governance. Rapporteringsfrist: 21782. Mottatt: 217817. Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 26749 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program:

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programrapport 2016 Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programmets overordnede mål og formål Nærings-ph.d.-ordningen er en tematisk åpen FoU-arena som gir støtte til mindre FoU-prosjekter i bedrifter

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/nyheter/to_milliarder_til... 1 of 2 07.12.2015 14:17 To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( )

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( ) Årsrapport 2007 - Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV (2006-2013) Året 2007 Evalueringen av NAV-reformen gjennomføres i form av et uvanlig stort og krevende prosjekt, med forskere fra 11 miljøer, og organisert

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Fredag 20.mars 2015 kl 10:00 13:00 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Medlemmer: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Direktør Jorunn Gislefoss Rektor

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008-2012) Året 2012 Programmet skal fra 2013 videreføres i en ny femårsperiode, og 2012 har vært preget av forberedelser til dette. En programplankomité

Detaljer

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( )

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( ) Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning (2006-2010) Året 2007 Programmets mål Program for klinisk forskning er viktig for å målrette innsatsen og synliggjøre prioriterte fagfelt og kunnskapsbehov

Detaljer

Oversikt over CLIMIT prosjekter

Oversikt over CLIMIT prosjekter Oversikt over CLIMIT prosjekter Klaus Schöffel Soria Moria, 11.oktober 2010 1 Organisering Mandat Finansiering CLIMIT Programstyre Kjell Bendiksen + 9 styremedlemmer Strategi Vedtak i tilskuddsaker Sekretariat

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA)

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Tore Børvik SIMLab / Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU SFI-Forum, Norges forskningsråd, torsdag 18. juni 2015 1 Structural IMpact Laboratory SFI

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Årsberetning VISTA 2016

Årsberetning VISTA 2016 Årsberetning VISTA 2016 Samarbeid om grunnforskningsprogrammet VISTA mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil 1 Bakgrunn Grunnforskningsprogrammet VISTA er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

Årsrapport 2014 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) ( )

Årsrapport 2014 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) ( ) Årsrapport 2014 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) (2007-2016) Året 2014 Bruk av naturgass - svært lovende økonomisk og miljømessig GASSMAKS har som visjon å bidra til økt landbasert industriell

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

Organisk kjemi. Arkitektur og snekring på molekylnivå Vi lager fremtidens medisiner og materialer N H. I OMe. Bachelor info-møte 17.

Organisk kjemi. Arkitektur og snekring på molekylnivå Vi lager fremtidens medisiner og materialer N H. I OMe. Bachelor info-møte 17. rganisk kjemi Arkitektur og snekring på molekylnivå Vi lager fremtidens medisiner og materialer I Me Br Bachelor info-møte 17. oktober 2016 Jørn. ansen Førsteamanuensis En unik vitenskap rganisk kjemi

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn. Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo

Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn. Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo Innovative naturgassprosesser- Forskning som konkurransefortrinn Unni Olsbye ingap / Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo Gassmaks-konferansen, 27-28. mai 2009 Partnere: Universitetet i Oslo NTNU SINTEF

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Visjon Norge verdens fremste havbruksnasjon Mål Framskaffe kunnskap for å oppnå økonomisk, miljømessig

Detaljer

Navn på programmet: Program for miljøvennlig gasskraftteknologi (CLIMIT)

Navn på programmet: Program for miljøvennlig gasskraftteknologi (CLIMIT) Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Program for miljøvennlig gasskraftteknologi (CLIMIT) Programmets hovedmål: CLIMIT-programmet startet i 2005, og gjennomføres i samarbeid mellom Gassnova og

Detaljer

Programstyret for VRI

Programstyret for VRI Programstyret for VRI Dato: Fredag 30.oktober 2015 kl 09:00 12:00 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Medlemmer: Forfall: Styreleder Gunn Marit Helgesen Hovedtillitsvalgt Roy Lund Direktør Jorunn

Detaljer

Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) Året 2010 Året 2010 er programmets tredje fulle driftsår. Programmets økonomi har blitt komplisert av at den veksten i budsjettet som var forespeilet

Detaljer

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 2012) Året 2010 Innvilget 6 nye prosjekter med oppstart i 2010. Nettverksmøte med ca. 100 deltakere avholdt 18. 19. oktober 2010. To artikler

Detaljer

Årsrapport 2003 endelig.doc

Årsrapport 2003 endelig.doc 1 Årsrapport 2003 for Idrett, samfunn og frivillig organisering Hjemmeside: www. bi.no/nfr/isforg/ Programperiode: 1998 2007 Finansieringspartnere 2003: Kultur- og kirkedepartementet Disponibelt budsjett

Detaljer

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2014 TRANSIKK bevilget til sammen 16 mill. kroner til fire nye prosjekter i 2014. Programmet har nå gjennomført sin siste ordinære utlysning.

Detaljer

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( )

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( ) Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS (2007-2016) Året 2013 Tre utlysninger, åtte nye prosjekter Året 2013 er programmets sjette fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Årsrapport 2007 CLIMIT ( )

Årsrapport 2007 CLIMIT ( ) Årsrapport 2007 CLIMIT (2006-2009) Året 2007 I Norge planlegges fullskala anlegg for fangst og lagring av CO 2 på Kårstø og Mongstad. Begge steder vil CO 2 bli fanget i såkalte post combustion-anlegg der

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Centre for environmental design of renewable energy Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Industrial partners Associated research partners The main objective of CEDREN is to develop and communicate design

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer