Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning"

Transkript

1 Årsrapport for Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Programmet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) ble startet Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen av kjemisk forskning ved norske universiteter og høyskoler (Weitkamp et al., 1997), samt fagplanen for kjemi (Hafskjold et al., 1999). 1. Sammendrag Programperiode : Finansieringspartner : OED og UM Disponibelt budsjett 2003 : 19,1 mill. kr Forbruk 2003 : 17,4 mill. kr Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å oppnå dette har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene " Øke antallet kandidater innen katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innen katalyse og organisk syntese Aktivitetsrapport Det har vært avholdt fire programstyremøter i perioden. Ett av motene var viet søknadsbehandling. Programmet har avholdt separate årsmøter innen katalyse og organisk syntetisk kjemi, i tilknytning til nasjonale moter innen de aktuelle fagområdene. Midtveisevaluering av programmet ble igangsatt i november 2002, og evalueringskomiteens rapport forelå 15. februar Styret har gått igjennom evalueringskomiteens anbefalinger, og det er gjennomført en revisjon av programmets handlingsplan. Faglige resultater Programmet er nå over midtveis i programperioden. De første doktorgradsstipendiatene har disputert, og en del resultater begynner å komme. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper. Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl.a. har Agelasin F vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har Agelasin D blitt fremstilt for første gang. Agelasin D testes nå for antimycobakteriell effekt i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Ved Ui0 benyttes kombinatorisk teknologi til en kartlegging av sammensetningsområdet der substituerte mikroporøse metallsilikater med store porer kan dannes. Utgangspunktet er berylliumsilikatet OSB-1, en 3-ring struktur med Si/Me-forhold =2. Syntese av sink- og titansilikatstrukturer med 3- og 4- ringer er oppnådd og systematisk kartlagt i ternære fasediagrammer.

2 Tilsetning av HF til reaksjonsblandingene hindrer dannelse av kvarts. Dette er det første eksemplet på kombinatorisk syntese med tilstedeværelse av HF. 3,3,4,4-Tetraetoksy-l-butyn er et lite, men stabilt molekyl med stor tetthet av reaktive sentre. Ved UIB blir det kjemiske potensialet til denne forbindelsen studert for å kunne bruke stoffet til å lage karbohydrat-analoger. Etter en treg start har arbeidet løsnet, og 3,3,4,4-tetraetoksy-1-butyn ser ut til å være et lovende utgangsstoff. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av framtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU/SINTEF kjemi er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Vurdering av måloppnåelse og framdrift Det er ansatt flere post docs og doktorgradsstipendiater enn det som opprinnelig var programmets mål. Det har så langt ikke vært gjesteforskere i programmet. Publiseringen er godt i gang i mange av prosjektene, og så langt er ca. 30 artikler publisert i internasjonale tidsskrift, og det er holdt like mange foredrag på internasjonale konferanser. I flere av prosjektene er det etablert samarbeid med utenlandske forskergrupper. Flere faglige moter av internasjonal karakter har hatt bevilgning fra programmet. 2. Programledelse Programstyret bestod fram til 1. mai 2003 av : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Forskningssjef Åse Slagtern, SINTEF Kjemi, Oslo " Professor Rolf Carlsson, UIT " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember, styremedlem hele året) " Professor Lise-Lotte Gundersen, Ui0 " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Karl Petter Lillerud, Ui0 " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter Nytt programstyre ble oppnevnt forn. 1. juni : " Professor Leiv K. Sydnes, UIB (leder) fram til 5. september " Professor Torbjørn Frejd, Lund universitet (leder forn. 10. desember) " Daglig leder Inger Reidun Aukrust, SYNTHETICA AS " Professor Anne Fiksdahl, NTNU " Senior prosjektingeniør Anne-Mette Hilmen, Shell Technology Norway AS " Professor Sven Jarås, KTH " Professor Kristina Luthman, Guteborgs universitet (forn. 10. desember) " Prosjektleder Kjell Moljord, Statoil Forskningssenter " Professor Unni Olsbye, Ui0

3 Leiv Sydnes ble oppnevnt til Divisjonsstyret for Satsinger, og trakk seg da fra programstyret. Programmets sekretariat har bestått av : " Rådgiver Trude Dypvik " Konsulent Jorun Westgaard (tom 30.september) " Konsulent Nina Therese Maubach (forn 1. oktober) Programstyret har avholdt 4 moter og behandlet 33 saker. 3. Programmets mål Programmets hovedmål er å gi økt verdiskapning innen norsk kjemisk industri. For å nå dette overordnede mål har programmet flere strategiske mål : " Økt verdiskapning av norske petroleumsressurser med spesiell vekt på utnyttelse av naturgassen. Det skal videreutvikles faggrupper på topp internasjonalt nivå som gjennom grunnleggende forskning og utdanning skal bringe fram ny kunnskap og danne basis for utvikling av teknologi, metoder, produkter og prosesser. " Etablere slagkraftige forskningsgrupper innen organisk syntese ved universitetene og ved instituttene. " Øke antallet kandidater innenfor katalyse og organisk syntese i Norge for å tilfredsstille industriens og forskningsinstituttenes behov for kvalifisert arbeidskraft, og legge grunnlaget for framtidig ekspansjon og nyetablering innen kjemisk industri. " Oppnå samvirke mellom forskningsgrupper i Norge og oppnå økt samarbeid med de internasjonale forskningsmiljøene innenfor katalyse og organisk syntese. Følgende delmål er satt opp : " Programmet skal resultere i minst 20 doktorgrader og minst 12 postdoktorutvekslinger. " Det skal etableres minst 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske forskningsgrupper. " Det skal gjennomføres utenlandsopphold og 10 gjesteforskeropphold som resulterer i felles publikasjoner. " Av prosjektporteføljen skal 10 % videreføres i brukerstyrte programmer eller i industriprosjekter. " Det skal publiseres minst 150 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter med internasjonal referee ordning og det skal holdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser " Det skal gjennomføres flere faglige møter (workshop/sommerskole etc.) innenfor programmets område. " Det skal etableres flere vitenskapelige nettverk. Følgende FoU oppgaver prioriteres i programmets handlingsplan : Katalyse " Framstilling og bruk av syntesegass " Framstilling og videreforedling av olefiner " Direkte konvertering av metan/lette alkaner Organisk syntese

4 " Selektiv syntese " Metallinduserte reaksjoner " Syntese av bioorganiske forbindelser 4. Budsjett og finansiering Programmet er planlagt med et omfang på ca. 94 mill. kr fra Forskningsrådet over programperioden. Tabellen nedenfor viser hvordan årets bevilgning er disponert. Aktiviteter Inntekter Budsjettering Regnskapstall Overføring Bevilgning til programmet " UFD " OED FoU-prosjekter Administrasjon av progr. - Drift av prog.styret : - Programmets sekretariat - Faglige reiser for PS/PK Forbruket var på 17,4 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Dette skyldes oppstart av flere prosjekter på grunn av sen ansettelse av stipendiater. 5. Aktivitetsrapport Informasjon Evaluering Avsetninger Andre avsetninger (+/-) SUM Det holdes nasjonale møter innen hvert av programmets hovedområder. Programstyret besluttet at programmets årsmøter skulle avholdes som en del av disse, og det er dermed ikke avholdt et felles årsmøte for hele programmet. Årsmøte for programmets katalysedel ble avholdt som en del av Norsk Katalysesymposium i Bergen november. Det var stor oppslutning fra deltagerne i programmet, og presentasjoner ble holdt av stipendiater og prosjektledere. For organisk syntesedelen av programmet ble årsmøtet avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte på Røros januar Selv om flere stipendiater og prosjektledere holdt innlegg også her, var nok oppslutningen lavere enn det den har vært tidligere år. Dette var første gang årsmøtet ble avholdt som en del av Organisk kjemisk vintermøte. Tidligere år har det vært avholdt separat årsmøte for programmet i forkant av vintermøtet. Programmets handlingsplan forutsetter at det avholdes en midtveisevaluering av programmet. Evalueringskomite ble nedsatt og evalueringen påbegynt i november Siden programmet faglig sett er todelt var det to medlemmer av evalueringskomiteen for hvert fag. Outi Krause og Bjerne Steffen Clausen tok spesielt for seg katalysedelen av programmet, og var også tilstede på Norsk katalysesymposium Kristina Luthman og Ari Koskinen konsentrerte seg spesielt om organisk syntetisk kjemi, og var tilstede på programmets årsmøte på Fefor 12003, og på Organisk Kjemisk Vintermøte samme sted. Evalueringskomiteen ble likevel bedt om å gi en evaluering av programmet som en helhet. Evalueringsrapporten forelå 15. februar, og ble behandlet av programstyret i mars.

5 Etter at det nye programstyret var på plass ble det foretatt en revisjon av programmets handlingsplan, basert på midtveisevalueringen. Evalueringskomiteen bestod av : " Professor Outi Krause, Helsinki University of Technology " Professor Bjerve Steffen Clausen, Haldor Topsøe AS " Professor Kristina Luthman, Guteborg University " Professor An Koskinen, Helsinki University of Technology Som følge av habilitetsdiskusjonen i Forsknings, ble mange av programstyrets medlemmer erklært inhabile ved høstens søknadsbehandling. Det var derfor nødvendig å oppnevne to settestyremedlemmer for å gjennomføre en forsvarlig søknadsbehandling. Sammen med refereeuttalelsene resulterte dette totalt sett i en god søknadsbehandling. Følgende settestyremedlemmer ble oppnevnt : " Kristina Luthman, Guteborgs universitet " Arne Grønvold, Norsk Hydro Kristina Luthman ble senere oppnevnt som medlem av programstyret, da Leiv Sydnes gikk ut. Prosjektportefølje - antall prosjekter innen følgende 4 kategorier : < > Fordeling mellom kvinner og menn i stipendiat- og postdoc-stillinger er vist i tabellen nedenfor Antall Årsverk Doktorgradsstipendiater (herav kvinner) 23 (5) 19.26(3) Postdoktorstipendiater (herav kvinner) 9(2) 16.76(2) 6. Resultatrapport Katalyse Innen katalyse er det en blanding av stipendiatstillinger ved universitetene og instituttprosjekter ved SINTEF i Oslo og Trondheim. Fremstilling og bruk av synsgass Flere prosjekter dreier seg om produksjon av syntesegass/hydrogen. Det foretas studier av katalysatorer, reaktorsystemer og reaksjonsbetingelser. Formålet er prosesser som er både mer miljøvennlige og økonomisk mer lønnsomme enn dagens prosesser. Hydrogenering av CO (Fischer-Tropsch syntese) er en viktig del av fremtidige prosesser for konvertering av naturgass til flytende drivstoffer. Avgjørende for en forbedret Fischer-Tropsch teknologi er uviklingen av aktive katalysatorer med høy selektivitet til høyere hydrokarboner (voks). Flere prosjekter ved NTNU er rettet mot studier av aktuelle katalysatorsystemer. Arbeidene omfatter modifiserte bærersystemer, kinetikkstudier og utviklingen av modeller for beskrivelse av de katalytiske reaksjonene. Norsk industri er meget aktiv i utviklingen av forbedret Fischer-Tropsch teknologi og arbeidene foregår i nær kontakt med den aktuelle industrien. Fremstillin2 o2 videreforedlin2 av oleflner

6 Direkte konvertering av metan/lette olefiner Syntese av diimin- og bipyridin-platinakomplekser som er interessante i forbindelse med CHaktivering og funksjonalisering av metan er foretatt ved UiO. Pt dimetyl-kompleksene benyttes som utgangsmaterialer for oksidasjonsreaksjoner og andre reaksjoner med henblikk på funksjonalisering av Pt-bundne metylgrupper. Det er syntetisert Pt(IV) komplekser som vurderes som mulige intermediater i forbindelse med oksidasjon av metan til metanol For å realisere homogen katalytisk fremstilling av metanol fra metan, trenges det mekanistisk informasjon på alle trinn av den katalytiske syklusen. For å få kunnskap om det siste trinnet, der metanol fjernes fra katalysatoren, har SINTEF Kjemi i Oslo satt i gang med syntese av modell forbindelser av formen (diimine)pt(me)(x) (X = OH, NH2, SH). Syntese av forbindelsene gir enten monomer for X =NH2 eller dimerer for X = OH og SH. Strukturelle data for X = SH viser kortere Pt- S bindinger enn forventet, noe som kan tyde på ekstra elektronisk interaksjon mellom Pt-X. Grad av interaksjon mellom Pt og X vil ha betydning for videre forskning på dette feltet. Organisk syntese Innen organisk syntese er alle prosjektene lagt til universitetsmiljøer, og i så godt som alle inngår minst en doktorgradsstipendiat og en postdoktorstipendiat. Selektiv s e nn Et stort antall karbohydrater og lignende kjemiske forbindelser er viktige biomedisinsk aktive emner. Ved UIB utvikles nye enkle metoder for fremstilling av slike karbohydratlignende emner. Et av startpunktene er å utnytte en liten stabil forbindelse med stor tetthet av reaktive sentre (3,3,4,4- tetraetoksy-l-butyn). Forbindelsen har vist seg å reagere som forventet overfor utvalgte reagenser under de rette reaksjonsbetingelsene, som det imidlertid har vært utfordrende å avdekke i en del tilfelle. Etter en treg start løsnet arbeidet, og forbindelsen har etter hvert vist seg å være et svært godt utgangsstoff for syntese av ulike karbohydratderivater. Forsøk på å utføre syntesene slik at man får fram enten den ene eller den andre av molekyler som er hverandres ikke-identiske speilbilder, dvs. enantioselektivt, ser svært lovende ut. Metallinduserte reaksjoner I et prosjekt ved NTNU har man studert en metallkatalysert Diels-Alder reaksjon hvor nitrogen blir enantioselektivt innført. Innledningsvis ble denne reaksjonen utført ved hjelp av støkiometriske mengder av en kiral katalysator. I de siste årene har metoden blitt ytterligere studert med hensyn på type katalysator og bruk av additiver. Dette sammen med mekanistiske studier har ført til at behovet for katalysator har blitt redusert til 10%. Ved UiB er det er utviklet flere miljøvennlige eller "grønne" oksidasjons prosesser som kan benyttes for fremstilling av forskjellige organiske syrer i industriell skala. De utviklede prosessene har vist seg å kunne benyttes for fremstilling av et vidt spekter av forskjellige organiske syrer med meget forskjellige bruksområder, for eksempel : monomerer for plast/polymerer, mellomprodukter for farmasøytiske preparater, og andre finkjemikalier. Syntese av biologisk aktive forbindelser En rekke alvorlige sykdommer skyldes uønsket cellevekst, enten infeksjoner fra invaderende bakterier, eller kreft der våre egne celler vokser ukontrollert. Selv om kreft og infeksjoner oppfattes som svært forskjellige sykdommer, kjennetegnes de begge ved at det lett oppstår resistens mot mange vanlige behandlingsformer. Forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø arbeider aktivt med å undersøke om antibiotiske peptider kan ødelegge resistente bakterier og kreftceller uten å ødelegge friskt vev. Ved å ta

7 utgangspunkt i et naturlig forekommende peptid har man i Tromsø systematisk kartlagt hvilke egenskaper som er nødvendig for å ødelegge de uønskede cellene uten å skade våre friske celler. I tillegg han man også tilført molekylene egenskaper som gjør de langt mer anvendelige som legemidler, blant annet ved å gi molekylene evne til å motstå enzymatisk nedbrytning. Denne forskningen har krevd nye og unaturlige aminosyrer med helt spesielle egenskaper, og en viktig del av KOSK-prosjektet har vært å utvikle syntesemetoder for syntese av fokuserte molekylbibliotek, både i løsning og i fast fase. Tromsøgruppen har fått gode resultater mot multiresistente gule stafylokokker med peptider som er langt mindre enn hva noen annen forskningsgruppe i verden har lyktes med. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis). Ved UiO har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA. Avlagte doktorgrader (herav kvinner) Artikler i internasjonale tidsskrift m/referee-ordning (l) Tilstandsvurdering Aktivitet er i gang innen alle de prioriterte områdene i programmets handlingsplan. Målsetningen er at det skal publiseres minst 150 artikler i anerkjente tidsskrifter med refereeordning, og avholdes minst 60 foredrag på internasjonale konferanser. Det er naturlig at de fleste publikasjonene kommer i slutten av prosjektperioden, og publiseringen er godt i gang i en stor del av prosjektene. Det er holdt en rekke foredrag på både nasjonale og internasjonale moter og konferanser. Det er bevilget 32 doktorgradsstipender og 22 postdoktorstipender i programmet. Dette er betydelig mer enn den opprinnelige målsetningen på hhv. 20 og 12. Målsetningen på utenlandsopphold er også på det nærmeste oppnådd, ved at 9 utenlandsopphold er gjennomført eller planlagt. Det har så langt ikke vært noen gjesteforskeropphold i programmet, mens målet er 10 slike opphold. Flere av prosjektene har samarbeid med utenlandske institusjoner, og når også alle utenlandsoppholdene tas med i betraktning er målet om 10 samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske grupper mer enn oppnådd. Det er et mål at flere vitenskapelig nettverk skal etableres. Flere av prosjektene er internasjonale samarbeidsprosjekter, og noen inngår også i EU-nettverk. Programmet har medvirket til etablering/opprettholdelse av de involverte forskernes internasjonale nettverk. 8. Populærvitenskapelig fremstilling av høydepunkter fra programmet De senere år har antall tuberkulosetilfeller økt de fleste steder i verden, og det antas at ca 30 millioner mennesker vil dø av tuberkulose de neste 10 årene. Bakteriestammer resistente overfor dagens legemidler er et økende problem, likevel har det har ikke blitt lansert noe nytt legemiddel utviklet spesifikt som antituberkulosemiddel på over 30 år. Agelasiner er naturstoffer isolert fra marine svamper (Agelas sp.). Agelasinene har en rekke interessante biologiske effekter, bl a har har enkelte vist god aktivitet mot tuberkulosebaktenen (Mycobacterium tuberculosis). Ved Ui0 har et slikt agelasin blitt fremstilt syntetisk for første gang. Effekten mot tuberkulosebakterier testes nå i samarbeid med Tubeculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) i USA.

8 Ulike faste stoffer med veldefinerte porestrukturer har en rekke interessante anvendelser, bl.a. som katalysatorer eller som separasjonsmidler. OSB-1 er et slikt fast stoff, et berylliumsilikat som har en svært åpen struktur med store uniforme chirale porer i en skala som passer for molekylseparasjoner (ångstrømskala). Problemet er at beryllium er svært giftig. Ved Ui0 forsøker man å fremstille en analog til OSB-1 hvor beryllium er byttet ut med sink eller titan. Flere interessante faser er fremstilt, men foreløpig ingen som tilfredsstiller målsetningen. Nært og fruktbart samarbeid med SINTEF oljeog gassforedling har vært en absolutt forutsetning for prosjektet. Vedlegg : Kontraktspartnere Økonomisk oversikt (FOØSS) Administrasj onsutgifter

9 KOSK Kontraktspartnere 2003 KOSK Beløp Antall Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Universitetet i Tromsø SINTEF Norges forskningsråd Totalt

10 KOSK Økonomisk oversikt 2003 Prosj.type ProsjektnrProsjekttittel Prosjektleder Ansvarlig inst. Fra dato Til dato Rev. Bud '03 Forbruk '03 Administrasjon Programadministrasjon - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og org. synt. kjemi - Informasjon/konfeVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon Katalyse og organisk syntetisk kjemi - ProgramVislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Administrasjon KOSK midtveisevaluering Dypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Andre Abonnement på SciFinder Scholar ved UiO, UiBSydnes, Leiv Kristen ProfessoNaturvitenskap og teknologi Andre Norsk katalysesymposium og årsmøte i KOSK-kBørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Delsum Avsetning Balansekonto - KOSK Vislie, Tone Avdelingssjef Naturvitenskap og teknologi Avsetning Reduksjon innstillinger - dekkes opp av overførindypvik, Trude Rådgiver Naturvitenskap og teknologi Delsum Prosjektstøtte Hydrotalcite-like compounds as catalytic materiaolafsen, Anja Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Synthesis of agelasines and evaluation of their agundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Carbocation mediated hydrocarbon reactions ovlillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Prosjektstøtte Catalytic Coupling of Carbon Dioxide and AlkeneHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Prosjektstøtte Design and synthesis of short Class L-peptides Svendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Prosjektstøtte Organisk kjemisk vintermøte 2003 Lejon, Tore FørsteamanuensisKjemi, Institutt for UiT Delsum Stipend Design and Optimization in Organic Synthesis Carlson, Rolf E. Professor Kjemi, Institutt for UiT Stipend Synthesis of Plant Hormones with Growth StimuGundersen, Lise-Lotte ProfessKjemisk institutt UiO Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturTilset, Mats Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Radical ion induced and transition metal catalysbjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend ,3,4,4-Tetraethoxy-1-butyne and analogues as Sydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Nitropyridines in organic synthesis Bakke, Jan Magnus ProfessorNaturvitenskap og teknologi, FNTNU Stipend Isomerization of light alkanes catalyzed by sulfablekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Kinetics of high temperature catalytic reactions. Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend A fundamental approach to the understanding oholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend New Synthetic Antimalarial Drugs Aasen, Arne Jørgen ProfessorFarmasøytisk institutt UiO Stipend Modelling and synthesis of zeo-type materials Lillerud, Karl Petter Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksgautun, Odd Reidar FørsteamKjemi, Institutt for NTNU Stipend A theoretical study of the catalytic properties of cbørve, Knut J. Professor Kjemisk institutt UiB Stipend On the Mechanism of the Chirality Transfer in thsvendsen, John Sigurd FørsteKjemi, Institutt for UiT Stipend Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitcarlsen, Per Henning ProfessKjemi, Institutt for NTNU Stipend Metallocene catalysts for production of block poblom, Richard Seniorforsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratiosholmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Nitropyridyl isocyanate Fiksdahl, Anne FørsteamanueKjemi, Institutt for NTNU Stipend Development of Novel Stereoselective Ru(II)-CaEfskind, Jon Dr. Efskind, Jon Dr Stipend Development of new, highly efficient catalysts fobayer, Annette Kjemi, Institutt for UiT Stipend Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxySydnes, Leiv Kristen ProfessoKjemisk institutt UiB Stipend Metal Complex Catalysis in Conversion of NaturHeyn, Richard H. Forsker SINTEF Kjemi - Oslo Stipend Selective catalytic oxidation of hydrogen (->1540Blekkan, Edd A. Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Sorption Enhanced Reaction Process in a New MChen, De Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Stipend Metal Clusters and Industrial Catalysis. ReactionUggerud, Einar Professor Kjemisk institutt UiO Stipend Novel Radical Reactions for Selective Organic SBjørsvik, Hans-René FørsteamKjemisk institutt UiB Stipend Gas Conversion to Fuels and Chemicals Holmen, Anders Professor Kjemisk prosessteknologi, InstNTNU Delsum Totalt

11 Administrasjonsutgifter Katalyse og organisk syntetisk kjemi 2003 Programkoordinator Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Refusjoner til adm.bud , , /431 Fagkonferanse/seminar 3.900, /431 Reisekostnader 1.864, , ,00 Programadministrasjon Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , /431 Representasjons- og møtekostnader 9.174, /431 Reisekostnader , /431 Internettkostnader 4.575, /431 Gaver 1.750, , ,00 Formidling Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Generell drift 1, /431 Internettkostnader 1.525,00 1, ,00 Midtveisevaluering Prosjekt Konto Sum budsjett Beløp /431 Rundsum generell , /431 Reisekostnader , /431 Honorar og møtegodtgjørelse , , ,00

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende teleforskning Teknologi alle kan bruke (SPODIS) Neste generasjon internett (ENNCE) Trådløst bredbånd krever kunnskap (WIRAC) Grunnleggende teleforskning Plug-and-Play kan gi enklere datahverdag Sluttrapport 2002 Kryptonøkkeldistribusjon

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. (YDOXHULQJHUDYGH WHNQLVNLQGXVWULHOOHLQVWLWXWWHU JMHQQRPI UWLSHULRGHQ 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Liv Langfeldt. Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning. NIFU skriftserie nr. 21/2002

Liv Langfeldt. Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning. NIFU skriftserie nr. 21/2002 Liv Langfeldt Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning NIFU skriftserie nr. 21/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

TOPPFORSKNINGSPROGRAMMET Evaluering av programmodellen

TOPPFORSKNINGSPROGRAMMET Evaluering av programmodellen TOPPFORSKNINGSPROGRAMMET Evaluering av programmodellen Randi Søgnen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) Mai, 2003 1 2 FORORD Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU) har

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Årsrapport 2006. Innledning. Aktiviteter

Årsrapport 2006. Innledning. Aktiviteter Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Kjerne- og partikkelforskning (KJERNPAR) Virkeperiode: 2006-2011 Programmets hovedmål: KJERNPAR er en samling av tre prosjekter som alle er relatert til den

Detaljer

RENERGI Fremtidens rene energisystem

RENERGI Fremtidens rene energisystem RENERGI Fremtidens rene energisystem Store programmer Nyhetsbrev nr. 5/2005 - Store forventninger til RENERGI Uttrykker programkoordinator Hans Otto Haaland i årsrapporten for RENERGIs første driftsår

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer