Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05"

Transkript

1 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North Sea Shell UK Rona North Sea Shell UK Waveney North Sea Shell UK Yare North Sea Shell UK/Marathon Buchan North Sea ASCO Sotra Norway Statoil Caledonia North Sea BP Norway Captain North Sea Talisman Barra North Sea Shell Chieftain North Sea Shell TBN I TBN II North Sea Peterson Supplylink BAREBOAT IN AHTS Bergen Egypt Fugro UDI Møgster Egypt Burullus Lady Sandra Far East P&O Stord Norway Statoil Admiral Norway Hydro PMS I Egypt PMS PMS II Egypt PMS BAREBOAT OUT SPESIALSKIP Fjord North Sea Halliburton Inspector World Wide Fugro UDI Navica World Wide SubSea 7 Patagonia Argentina Total Austral Neptune World Wide Carla World Wide Fugro UDI Kontraktsdekning: % 53% Fast kontraktsperiode Under bygging Befrakters opsjon DOF ASA N5392 Storebø, Norway Tel: Fax:

2 DETTE ER DOF INNHOLD Viktige hendelser 2004 Dette er DOF ASA side kursen videre side 04 I mars overtok selskapet nybygget «Captain» fra Myklebust verft. Skipet var ved årsskiftet beskjeftiget på langsiktig kontrakt. Hovedtall side 05 I mai ble kontrakt med «Hav» forlenget med ett år. Styrets beretning side 07 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Kontantstrøm side 14 Noter til regnskap side 15 Revisors beretning side 34 Forkortelser side 35 Markedet side 37 Fra administrasjonen side 40 Selskapets økte sitt engasjement i mai i Egypt med forlengelse av «Møgster» sin kontrakt fram til 1. kvartal Ved årsskiftet hadde DOF Egypt 5 skip på langsiktig kontrakt i denne regionen. Norskan Offshore Ltda.(NSO) inngikk i mai en 2 års kontrakt med Petrobras for «Norskan Leblon». NSO hadde etter dette 100% kontraktsdekning. I juli inngikk selskapet en intensjonsavtale med Shell UK med følgende hovedpunkter: Kontrakten for «Yare» ble forlenget med 2 år til januar Innen utgangen av 2005 vil «Yare» bli erstattet med et nybygg. Kontrakten for «Waveney» ble forlenget med 2 år til januar Dette skipet vil bli erstattet av et nybygg. Flåteoversikt side 46 Kontraktsoversikt side 49 Kontraktene til «Falcon» og «Marstein» ble forlenget til hhv. mai 2006 og juni Selskapet kontraherte i juli et skip av MT 6000 design med levering i juli I august bekreftet selskapet kontrahering av et skip av MT 6009 design med levering i oktober I november kontraherte selskapet et MT 6000 design med levering i januar I juli ble «Neptune» terminert på kontrakt med CTC. Skipet er senere besluttet ombygget til konstruksjonsskip/støttefartøy til undervannsoperasjoner. Ombygging vil bli ferdigstilt første halvår Befrakter av «Lady Sandra» erklærte sin kjøpsopsjon på skipet i oktober. Skipet forutsettes å bli overtatt av ny eier i august NSO kontraherte i november et skip av UT 722 L design med levering sommeren I november inngikk selskapet en 5 års befraktningsavtale med Peterson Supplylink i Holland for et skip av MT 6009 S design. med levering mars Markedet i Nordsjøen har generelt vært svakt i de tre første kvartaler, men vist økt etterspørsel i 4 kvartal. D DOF ASA (DOF) er et offshore rederi som eier en moderne og diversifisert flåte av offshore service fartøy. Selskapets satsing på offshore virksomhet startet i DOF er morselskap i et konsern som i hovedsak består av følgende selskaper: DOF Managment (management selskap i Norge), DOF Rederi AS (skipseiende selskap i Norge), DOF Uk Ltd. (management og skipseiende selskap i UK), DOF Management Argentina (management selskap i Argentina) og DOF Egypt (managementselskap i Egypt). Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 670 personer. Inklusiv ansatte på land er 700 personer sysselsatt i konsernet. DOF s flåte er en av de mest moderne i markedet. Selskapet driver i dag en flåte, inklusiv nybygg på 29 skip, herav 16 PSV, 7 AHTS og 6 spesial/flerbrukskip. DOF eier 50% av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). Dette selskapet eier 4 skip, hvorav 2 skip er under bygging. NSO har ca. 160 ansatte. DOF eier 33% av aksjene i Nor Offshore Pte. Dette selskapet er etablert i 2005 med formål å øke operasjonen i Asia og Austral Asia. Selskapet har et skip på B/B og et nybygg med levering i oktober DOF har historisk hatt Nordsjøen som hovedmarkedet og har fortsatt hoveddelen av flåten beskjeftiget i dette farvann. DOF har gjennom de seneste år satset sterkt på økt internasjonalisering, og er etablert i SørAmerika, NordAfrika/Middelhavet, og Singapore. Ved årsskiftet var 5 av selskapets skip beskjeftiget i Middelhavet, 1 i SørAmerika, 2 i VestAfrika og 1 i fjerne Østen. NSO sine skip var beskjeftiget i Brasil. Selskapets øvrige skip var beskjeftiget i Nordsjøen, hvorav UK var størst med 9 DOF skip i operasjon. Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig og industrielt preget offshore virksomhet gjennom å eie og operere moderne offshore service fartøy. Selskapet har som strategi å beskjeftige hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter og derigjennom begrense selskapets eksponering mot kortsiktige svingninger i markedet. Ved årsskiftet var selskapets kontraktsdekning ca. 81%. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. DOF oppnådde i 2004 et resultat på NOK 132,9 mill. før skatt. Bokført egenkapital var pr NOK mill. tilsvarende 14,3 pr. aksje. Med grunnlag i megleranslag på skipene ved årsskiftet var den verdijusterte egenkapitalen lik NOK mill. tilsvarende NOK 27,4 pr. aksje. Verdien av aksjene på Oslo Børs var i slutten av mars NOK 22,2 pr. aksje som tilsvarer en total markedsverdi på NOK mill. 3

3 2004 KURSEN VIDERE HOVEDTALL Beløp i NOK Fra resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrvninger Avskrivninger Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Årets resultat Fra balansen F For DOF var året 2004 resultatmessig blant de beste i selskapets historie, dette på tross av at markedet for selskapets skip var vanskelig gjennom store deler av året. Flere av våre konkurrenter har rapportert svake tall for Årsaken til at DOF oppnår gode resultater i et svakt marked er selskapets langsiktighet. Strategien om å ha hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter ligger fast. Markedet er i skrivende stund meget bra. Optimismen er tilbake i næringen for fullt. Optimismen i næringen har medført en massiv kontraheringsbølge av plattform forsyningsskip (PSV). Så langt har hoveddelen av de nye ordrene vært innenfor mellomstore PSV. Disse har en relativt lav anskaffelseskost slik at man spesielt i dette segmentet får kontraheringer av spekulativ natur. Selskapet frykter at den store ordreboken vil medføre at tilbudet av tonnasje i dette segmentet blir for stort, med svake rater og lav utnyttelsesgrad som resultat. DOF har siden børsintroduksjonen i 1997 hatt en sterk vekst. I 1997 opererte selskapet 7 skip, og ved utgangen av 2004 opererte selskapet 27 skip. Veksten har hele tiden vært sunn i den forstand at selskapet har hatt positiv resultatutvikling i denne 7 års perioden. Selskapet vil også i årene fremover fokusere på lønnsom vekst. Veksten skal ha moderat risiko ved at det er krav til kontraktfestet fremtidig inntjening for nyanskaffelsene. For å få til en fortsatt vekst er selskapet avhengig av at en lykkes med den internasjonale satsingen som er påbegynt. Selskapets satsing i Brasil sammen med Solstad Offshore ASA har så langt vært en suksess. Dette samarbeidet er nå videreført til en felles satsing i Østen. Sammen med Nortrans Pte har Solstad og DOF etablert selskapet NOR Offshore Pte. Ltd. Målet med dette selskapet er å bygge det opp til en betydelig aktør med hovedfokus på markedet i Asia. I Egypt har selskapet operert skip i snart 2 år. I dag er 5 av selskapets skip beskjeftiget i egyptisk sektor av Middelhavet. Selskapet har høstet nyttige erfaringer i området og har et langsiktig perspektiv på satsingen i dette området. Fra å være et selskap som for få år siden utelukkende opererte i Nordsjøen har vi i dag virksomhet i Sør Amerika, Nord Afrika og Fjerne Østen. Satsingen internasjonalt er langsiktig ved at vi bygger opp lokale datterselskaper/kontorer med hovedsakelig lokalt personell. Det legges også stor vekt på å sysselsette mest mulig lokalt mannskap om bord i skipene. I dag har vi sjøfolk fra 8 nasjoner om bord i våre skip. Tilsvarende har vi ansatte på kontorer i 6 ulike land. Både for personell om bord og på land betyr dette nye utfordringer med hensyn til forståelse for andre kulturer og respekt for at det er andre veier til målet enn den norske. Innenfor HMS betyr dette nye utfordringer med å integrere nyansatte i DOF tankegangen. I 2004 nådde vi ikke de ambisiøse målene våre. Vi iverksatte imidlertid en rekke tiltak som vi har store forventninger til. Spesielt TOFS (Time out for Safety) virker lovende. Så langt i 2005 ser vi en markert bedring på våre statistikker. Jeg håper og tror at dette er et tegn på at vår langsiktige satsing bærer frukter. Mons Aase Adm. direktør Skip og andre anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Netto kontantstrøm 1) Likviditetsgrad 2) 3,56 3,72 3,66 5,38 Egenkapitalandel 3) 22% 21% 21% 22% Driftsmargarin 4) 50% 53% 56% 60% Avkastning på egenkapital 5) 12% 10% 23% 13% Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksjer 6) 1,73 1,45 2,77 1,30 Netto kontantstrøm pr. aksje 7) 4,84 4,93 4,66 3,27 Definisjoner 1) Resultat + avskrivninger +/ urealisert kurstap/gevinst 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3) Egenkapital/totalkapital 4) Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter 5) Resultat etter skatt og ekstraordinære poster i prosent av bokført egenkapital 6) Resultat etter skatt/gjennomsnittlig antall aksjer 7) Kontantstrøm punkt 1/gjennomsnittlig antall aksjer 4 5

4 STYRETS BERETNING D DOF ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 920,2 mill. for 2004 mot NOK 837,4 mill. for fjoråret. Veksten i forhold til 2003 skyldes i hovedsak drift av flere skip. Årets resultat før skatt utgjorde NOK 144,1 mill. mot NOK 114,3 mill for Selskapet (DOF ASA konsern) har gjennom året befestet sin posisjon som ledende operatør av offshore service skip. Det er i 2004 inngått nybyggingskontrakter for 4 skip. Selskapet har fått levert to nybygg i løpet av året og kjøpt to AHTS i et jointventure med et annet rederi. Selskapet har i 2004 forsterket fokuseringen på en videre internasjonalisering. I tillegg til hovedkontor på Storebø i Austevoll kommune har selskapet nå kontorer i Bergen, Aberdeen, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Kairo og Singapore. Selskapet har gjennom året inngått nye befraktingsavtaler både for seilende skip og nybygg. Kontraktsdekningen for 2004 har vært tilnærmet 100% og ved inngangen av året er den ca. 81% for Forretningside og målsetning Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig industrielt preget offshorevirksomhet gjennom å eie og å drive høyt spesifiserte skip. Selskapets målsetning er å videreutvikle sin posisjon som en ledende operatør av offshore service fartøyer med hovedvekt på høykvalitets og kostnadseffektiv drift. Selskapets hovedmålsetning skal sikres gjennom en balansert befraktningsstrategi med vekt på langsiktig kontraktsdekning, for å sikre en konservativ risikoprofil og god kontantstrøm. Selskapet skal opprettholde sin posisjon som attraktiv samarbeidspartner for befraktere, finansinstitusjoner og leverandører. Selskapet skal være en internasjonal leverandør av offshore service fartøy tjenester og opprettholde sin satsning på høyt kvalifiserte mannskaper og driftspersonell. Selskapet skal fokusere på miljø og vil fortsette sin satsning på tekniske løsninger innenfor miljømessige skipskonsepter. Administrasjon, skip og mannskap skal tenke og handle på en miljømessig og forsvarlig måte. De kontraherte nybyggene skal leveres henholdsvis i 2005 og To av skipene er av MT 6000 design og ett skip av MT 6009 design. Det siste nybygget er av MT 6009 S design. Selskapet har økt sin aktivitet i Egypt betydelig gjennom året og hadde ved årsskiftet fem skip engasjert på langsiktige kontrakter i denne regionen. I denne forbindelse er det etablert et eget datterselskap, DOF Egypt, i Kairo. I juli ble kontrakten med CTC for Neptune terminert og skipet gikk i opplag. Skipet er nå under ombygging fra kabellegger til konstruksjonsskip/støttefartøy til undervannsoperasjoner. Ombyggingen forventes å være avsluttet i mai Felleskontrollert virksomhet Selskapet eier 50% av aksjene i Norskan AS, som eier 100% av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). NSO har hovedkontor i Rio de Janeiro og avdelingskontor/base i Macae. NSO eide ved årsskiftet to skip, og hadde to skip under bygging. NSO har gjennom året fått levert ett nybygg. I tillegg har selskapet to skip under bygging med levering i april 2005 og våren For tre av skipene/nybyggene er det inngått langsiktig kontrakt med Petrobras. NSO hadde ved årsskiftet i tillegg management på 4 skip eid av andre. Selskapet eier 50% av DOF Boa AS, som eier to AHTS av typen VS 481. Skipene har siden levering gått på langsiktig kontrakt i Egypt. I januar 2005 inngikk selskapet avtale om etablering av Nor Offshore Pte. sammen med Solstad Offshore og Nortrans Pte. Hver av partene eier 33,33%. Formålet med etableringen er å bli en ledende operatør av offshore service skip i Asia og Australasia. Nor Offshore har inngått avtale om B/B av en AHTS og kjøp av en AHTS. Skipene er søsterskip og skal leveres vår og høst Aksjonærforhold Pr var antall aksjonærer Aksjekursen har i løpet av året steget fra NOK 14,20 til NOK 20,20 ved utgangen av 2004, som er en stigning på 42%. Totalindeksen for Oslo Børs steg i samme periode med 38,5%. Aksjekapitalen er NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 2,. Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet har i 2004 bestått av å eie og drive selskapets flåte på 25 skip, og i tillegg drift av ett skip for eksterne eiere. To av skipene er eid 50% via DOF Boa AS. Selskapet hadde ved årsskiftet tre skip under bygging, og kontraherte ytterligere ett nybygg i januar Tre av nybyggene er sikret langsiktig kontrakt. Etter levering av nybyggene vil flåten bestå av følgende skip: 16 plattform supplyskip (PSV) 7 ankerhåndteringsskip (AHTS) 6 spesialskip (MOSV) M/S Captain ble levert i 2004 og er av typen MT Ved årsskiftet var skipet beskjeftiget på langsiktig kontrakt. 6 7

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 25 mill. aksjer. Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt på tilbakekjøp av inntil 10% av selskapets aksjer til pris kr 525. Pr. årsskiftet eide selskapet egne aksjer. Det er et mål for selskapet å maksimere verdiskapningen til det beste for aksjonærene. Et bidrag i denne sammenheng er at selskapet oppnår gode resultater, og derav god avkastning til aksjonærene. Selskapet tar sikte på utdeling til aksjonærene når selskapets finansielle stilling tillater det. Det er i 2002 og 2003 utbetalt NOK 0,50 pr. aksje og i 2004 NOK 0,75 pr. aksje. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales NOK 0,85 pr. aksje i Helse, miljø og sikkerhet Selskapets overordnede målsetninger for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet er ambisiøse. De viktigste målene er å unngå personskader og arbeidsrelatert sykdom, ha et godt arbeidsmiljø, bevisstgjøring og kontroll med de miljømessige aspektene og ha høy regularitet i driften. For å bidra til kontinuerlig forbedring innenfor disse områdene, er selskapet sertifisert i henhold til ISM koden (obligatorisk), ISO 9001 og ISO De to sistnevnte er frivillige sertifiseringer som ble implementert allerede i I 2004 ble dessuten alle skipene sertifisert etter den nye ISPS koden (International Ship and Port Facility Security code) innenfor fristen 1. juli I løpet av fjoråret økte fraværsskadefrekvensen (antall personskader pr eksponerte arbeidstimer) fra 2,80 (2003) til 3,19. Selskapet arbeider videre med de tiltak som ble etablert i 2003/04 for å nå målsetningen om 0 skader. Disse er langsiktige tiltak hvor ledelsesengasjement samt fokus på den enkelte medarbeiders påvirkning av HMS resultatene står sentralt. Videre fokuseres det på innrapportering av hendelser, usikre handlinger og forhold slik at korrektive og preventive tiltak kan iverksettes, og det investeres i å ha gode administrative systemer for å håndtere dette på en effektiv måte. På miljøsiden arbeides det med tiltak for å redusere selskapets påvirkning på det ytre miljø (miljøaspekter), og det blir årlig satt mål for dette arbeidet. De tidligere identifiserte miljøaspektene ligger som basis for hvilke aktiviteter som det til enhver tid arbeides med. Det har kun vært rapport om mindre akutte utslipp. Et av disse ble imidlertid anmeldt og resulterte i en mindre bøteleggelse. Sykefraværet har i 2004 vært 4,1% av total arbeidstid mot 3,9% i Det videre arbeidet med Kvalitet & HMS er styrt av selskapets mål. Aktivitetene er beskrevet i en egen plan (QHSE Plan) og det er etablert tiltak innenfor alle elementene i K&HMS. Fortsatt sterkt engasjement i alle ledd, fra øverste ledelse til den enkelte medarbeider vil være det viktigste suksesskriterium for å nå målene. Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 670, hvorav 520 er ansatt i DOF Management AS. Inklusiv landansatte er ca. 700 personer sysselsatt i konsernet. Tradisjonelt er andel kvinnelige ansatte på skipene lav. Det er et mål for selskapet å gradvis øke den kvinnelige andelen av seilende personell. I administrasjonen på land utgjør fordelingen blant de ansatte ca. 50% kvinner og 50% menn. Markedsforholdene Nordsjømarkedet var i 2004 svakt i de tre første kvartaler. I fjerde kvartal økte etterspørselen, som resulterte i høye rater i motsetning til tidligere kvartaler. For fjerde kvartal var den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for skip i Nordsjøen 92%. Basert på økt oljepris, er det forventet at lete og utbyggingsaktivitetene vil øke i 2005 og med et særlig behov for avanserte offshore skip. Nordsjøflåten bestod ved inngangen av året av 174 skip. Til tross for at det gjennom året er levert 24 nybygg økte flåten bare til 182 skip i Nordsjøen i slutten av året. Dette skyldes i hovedsak økt etterspørsel etter skip internasjonalt og særlig i Sør og Mellom Amerika og VestAfrika. Ved årsskiftet bestod ordreboken av 62 PSV og 32 AHTS for levering i 2005 og ets regnskap DOF ASA konsern oppnådde for 2004 driftsinntekter på NOK 920,2 mill. (NOK 837,4 mill). Økningen skyldes i hovedsak inntekter fra flere skip, henholdsvis med levering i slutten av 2003 og begynnelsen av Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 460,8 mill. (NOK 444,6 mill), og driftsresultat etter avskrivninger ble NOK 237,8 mill. (NOK 244,7 mill). Redusert driftsresultat skyldes i hovedsak effekten av en sterkere norsk krone i forhold til utenlandsk valuta. Resultat før skatt utgjorde NOK 144,1 mill. (NOK 114,3 mill.) etter netto finanskostnader på NOK 93,7 mill. (NOK 130,4 mill.). Inklusiv i finanskostnader var bokført en urealisert disagio på NOK 6,4 mill. (NOK 35,8 mill). Årets resultat ble NOK 132,9 mill. (NOK1,73 pr. aksje) mot NOK 102,8 mill (NOK 1,34 pr. aksje). Årets kontantstrøm (resultat før skatt, urealisert disagio og avskrivninger) utgjorde NOK 4,84 pr. aksje (NOK 4,56 pr. aksje). Vesentlige endringer i selskapets balanse skyldes levering av ett nybygg, investeringer i tilknyttede selskaper, betaling av avdrag, samt opptak av nye langsiktige lån. De samlede investeringer i 2004 utgjorde ca. NOK 226 mill. inklusiv innbetalte terminer på nybygg. Det er tatt opp to obligasjonslån og et pantelån gjennom året, til sammen NOK 320 mill. Det er betalt NOK 158,9 mill. i avdrag i Gjennom året er den norske kronen (NOK) styrket. Selskapets inntekter er i hovedsak i NOK, GPB og USD. Ca. 70% av selskapets inntekter i 2004 var i utenlandsk valuta. Tilsvarende var ved årsskiftet, omkring ca. 60% av selskapets langsiktige rentebærende gjeld i USD og GBP. Netto rentebærende gjeld utgjorde pr NOK 2,625 mill. (NOK 2,524 mill). Rentebærende omløpsmidler pr utgjorde NOK 902 mill. (NOK 804). Bokført egenkapital var pr NOK mill. (NOK mill), som tilsvarer NOK 14,3 pr. aksje. Basert på tre uavhengige megleranslag på flåten pr. årsskiftet var den verdijusterte egenkapitalen beregnet til NOK mill. tilsvarende NOK 27,36 pr. aksje. Selskapet er eksponert mot endringer i valutakurser og særlig USD og GBP. Denne risiko blir forsøkt redusert ved inngåelse av terminkontrakter og ved å tilpasse den langsiktig gjeld i forhold til inntjening i samme valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivå da hoveddelen av selskapets gjeld har flytende rente. Det var ved årsskiftet inngått rentesikringsavtaler for ca. 6% av den langsiktig gjelden i selskapet. Selskapets kredittrisiko vurderes som lav basert på at selskapets kunder tradisjonelt sett har god økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Selskapet har historisk sett hatt en lav andel tap på fordringer. Styret vurderer likviditeten i selskapet som god. Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Morselskapets regnskap Morselskapets årsregnskap er oppgjort med et overskudd på NOK 132,7 mill. som styret foreslår å disponere slik: Til fond for vurderingsforskjeller NOK 131,3 mill. Til annen egenkapital NOK 1,4 mill. Sum disposisjoner: NOK 132,7 mill. Etter ovennevnte disponering av resultat utgjør selskapets frie egenkapital NOK 210,8 mill. Storebø, 10.mars 2005 Styret i DOF ASA Utsiktene fremover Selskapet forventer at etterspørselen etter offshoreskip i Nordsjøen blir høyere i 2005 enn for fjoråret, basert på økt lete og utbyggingsaktivitet. Det forventes fortsatt vekst i internasjonale markeder særlig i Brasil og VestAfrika. Selskapets eksponering for ratesvingninger i markedet er begrenset for 2005 på grunn av en høy kontraktsdekning. Med Neptune uten inntekter i årets 5 første måneder forventer selskapet et svakere resultat i første kvartal 2005 i forhold til samme kvartal i fjor. Selskapet forventer at resultatet for 2. halvår 2005 blir bedre enn for 2. halvår Helge Møgster Ole R. Møgster Oddvar Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Mons Aase (adm. direktør) 8 9

6 RESULTAT REGNSKAP MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter DRIFTSINNTEKTER Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter 2, Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader 4, Sum driftskostnad DRIFTSRESULTAT Inntekter fra investering i datterselskap Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Sum netto finansielle poster RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad NETTO SKATTEKOSTNAD ÅRETS RESULTAT Avsatt til minoritet Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital SUM DISPONERT

7 BALANSE BALANSE MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Skip Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer 8, 11, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 14, Sum fordringer Bankbeholdning SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 18, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minioritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Pantelån 12,13, Øvrig langsiktig gjeld 12,13, Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig off. avgifter Annen kortsiktig gjeld 14, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Storebø, 10.mars 2005 Styret i DOF ASA Helge Møgster Ole R. Møgster Oddvar Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Mons Aase (adm. direktør) 12 13

8 KONTANTSTRØM NOTER MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Urealisert valutatap/gevinst Utsatt inntekt Poster klassifisert som finansieringsaktiviteter Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensninger Inntekt ved bruk av egenkapitalmetoden og bruttometoden Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Tilbakebetaling av investert kapital Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Endring langsiktige lånefordringer Utbetaling langsiktig gjeld konsernselskap Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbytte Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling bal. ført valutagevinst Innbetaling av egenkapital Kjøp egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter i datterselskap ved kjøp Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Kasse Bankinnskudd Rentefond Leasefinansieringene er hensyntatt i kontantstrømoppstilling i den grad de har kontantstrømeffekt. Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskap for DOF ASA er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. De viktigste regnskapsprinsippene for selskapet er beskrevet nedenfor. Generelt Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn med unntak av neste års avdrag på pantelån. Dette inngår i langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives over levetiden. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor. regnskapet regnskapet viser morselskapets og datterselskapenes regnskaper som én økonomisk enhet. Dette gjøres ved at mellomværende i selskapsregnskapene ved regnskapsårets slutt og vesentlige transaksjoner mellom disse selskapene er ført mot hverandre (og eliminert) i konsernregnskapet. Valuta Regnskapsføringen skiller mellom sikrede og usikrede valutaposter. Andelen som er sikret i den enkelte valuta (sikringsgraden) beregnes ved å sammenligne summen av banksaldi, fordringer og neddiskonterte fremtidige kontraktsfestede fraktinntekter i aktuell valuta mot summen av lån og terminforretninger i tilsvarende valuta. Sikret del av urealiserte poster beregnes ved å multiplisere grunnlaget med sikringsgraden. Usikret del av pengeposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til balansedagens kurs, mens sikrede poster regnskapsføres til sikringskurs, dvs. terminkurs for terminforretninger og opptrekkskurs for lån. Urealisert valutatap/ gevinst som er sikret balanseføres når det oppstår og resultatføres deretter over sikringsperioden. Tilsvarende usikrede poster resultatføres straks. Både realiserte og urealiserte valutaposter knyttet til sikret del av pengepostene, klassifiseres i resultatregnskapet som driftsinntekter, mens de usikrede valutapostene presenteres som finansposter. I balansen klassifiseres urealiserte valutaposter som kortsiktige fordringer dersom det representerer urealiserte tap og som kortsiktig gjeld ved urealisert gevinst. Driftsinntektene resultatføres til terminkurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres til kostprisen på kjøpstidspunktet og kostnadsføres med like årlig beløp. Vedlikehold kostnadsføres løpende under driftskostnader mens forhold som forbedrer driftsmidlets opprinnelige standard regnes som påkostninger, aktiveres sammen med driftsmidlet og avskrives over driftsmidlets gjenværende levetid

9 NOTER NOTER Investeringer i datterselskaper Et selskap behandles som datterselskap dersom konsernet har bestemmende innflytelse over dette. Bestemmende innflytelse oppnås normalt med en eierandel større enn 50%. Investeringer i datterselskap er i morselskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Investeringen vurderes til morselskapets andel av egenkapitalen og andelen av resultatet inntektsføres/kostnadsføres. Investeringer i kjøpte datterselskaper er i konsernet eliminert ved hjelp av oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer at kostprisen for konsernet fordeles på de overtatte eiendeler og gjeldsposter basert på virkelige verdier på oppkjøpstidspunktet. I den utstrekning det er betalt et vederlag som overstiger verdien av de enkelte eiendeler på oppkjøpstidspunktet, er forskjellen ført mot merverdier eller goodwill i balansen. Merverdien kostnadsføres med like beløp over eiendelens rest levetid. Investeringer i nystiftede datterselskaper elimineres ved at kostprisen føres mot konsernets bokførte egenkapital på etableringstidspunktet. Felles kontrollert virksomhet Felles kontrollerte virksomheter er selskaper hvor vi på bakgrunn av inngåtte avtaler sammen med andre deltakere har kontroll over selskapet og hvor ingen av deltakerne alene har bestemmende innflytelse. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet vurderes etter egenkapitalmetoden både i morselskapets og konsernets regnskap. Kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Vedlikeholds og dokkingskostnader Det er utarbeidet en plan for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. For offshore og serviceskip skjer dette arbeidet normalt hvert annet år. et kostnadsfører og avsetter løpende for slike kostnader. Påløpte, ikke betalte kostnader avsettes som gjeld i balansen. Offentlig tilskudd Mottatte offentlig tilskudd blir ført som reduksjon mot kostnader. Pensjoner Pensjoner og pensjonsforpliktelse er inkludert i resultatregnskapet og balansen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. I regnskapet klassifiseres netto pensjonskostnad som lønnskostnader og netto pensjonsforpliktelse/ midler som langsiktig gjeld/langsiktig fordring. Netto pensjonskostnad omfatter periodens beregnede pensjonsopptjening inklusive framtidig lønnsvekst tillagt estimert rente fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i estimater og avvik. Netto pensjonsforpliktelse / midler består av konsernets pensjonsforpliktelser fratrukket verdien av konsernets pensjonsmidler. Avvik mellom beregninger av forventet netto pensjonsforpliktelser ett år og de tilsvarende størrelser neste år basert på faktiske tall for samme tidspunkt, kalles estimatavvik og fordeles over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid i den aktuelle ordningen. Leieavtaler En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Kalkulatorisk rente Ved egenfinansiering av skip under bygging, blir det beregnet kalkulatorisk rente som blir balanseført på skipet. Skatter Deler av konsernets virksomhet er strukturert i henhold til reglene for rederibeskatning. Uttalelse fra Norsk regnskapsstiftelse (NRS) er lagt til grunn ved beregning av skattekostnad og utsatt skatt. Denne uttalelse åpner for en nåverdi av utsatt skatteforpliktelse ved inntreden i ordningen. Basert på framtidige forventede overskudd, utbyttepolitikk og nåverdi av framtidige skattebetalinger har konsernet estimert en skattesats på 4% på de selskaper som rederibeskattes. Dette innebærer 4% skatt på midlertidige forskjeller ved inntreden i ordningen og 4% skatt på løpende overskudd etter inntreden. Utenlandsk datterselskap er strukturert etter britisk rederibeskatning, som innebærer 30% skatt kun for den virksomhet som ikke inngår under rederibeskatningsregler. For norske selskaper som ikke inngår i ordningen anvendes en skattesats på 28%. Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Det blir, etter gjeldsmetoden som her er benyttet beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende midlertidige forskjeller og ligningsmessige underskudd til fremføring. Kontantstrøm oppstilling Kasse, bank og rentefond er klassifisert som kontanter. Rentefond er likvide plasseringer hvor formålet er å møte nær forestående kontantutbetalinger

10 NOTER NOTER NOTE 2: Driftsinntekter (alle tall i tusen) Mor Netto fraktinntekter PSV Netto fraktinntekter AHTS Netto fraktinntekter andre/spesialskip Driftsinntekter SUM Driftsinntekter utgjør i hovedsak utfakturerte kostnader ved byggetilsyn, refusjoner av bunkers og proviant. NOTE 3: Markedssegmenter Fraktinntekter er fordelt på følgende markeder Nordsjøen 81% Nord og Vest Afrika 10% Nord og Sør Amerika 6% Østen 2% SUM 100% DOF ASA eier 50% av DOF BOA AS og Norskan AS. Fraktinntekter for disse selskaper er henholdsvis i Afrika og SørAmerika. NOTE 5: Lønnskostnader og andre honorarer Mannskapskostnader Personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Gj. snittlig antall ansatte. Morselskapet har ingen egne ansatte, alt norsk personell er ansatt i datterselskapet DOF Management AS. et har mottatt refusjon for sjøfolk på hhv. Nok 37,7 mill. i 2004, Nok 16,7 mill. i 2003 og Nok 6,5 mill. i Tilskuddet er ført som reduksjon av lønnskostnader Mor Godtgjørelser Daglig leder Styre Revisor revisjonstjenester eks. mva Revisor rådgivning eks. mva SUM NOTE 4: Andre driftskostnader Mor Vedlikeholdskostnader skip Andre driftskostnader skip Andre driftskostnader *) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER *) Sammenligningstallene for andre driftskostnader i note og regnskap for 2002 er endret. Dette skyldes at deler av innleie skip ble ført som finanskostnader i For 2003 er innleie skip ført som andre driftskostnader. NOTE 6: Bankinnskudd Det er etablert et konsernkontosystem for bankkontiene i konsernet. kontosystemet for rederibeskattede selskaper hadde pr en bankbeholdning på NOK 56,8 mill. Morselskapet har ingen bundne midler, men konsernet har bankinnskudd for skattetrekk som utgjør ca. NOK 9,0 mill. I forbindelse med inngått leaseavtale har konsernet bundne midler på NOK 371 mill

11 NOTER NOTER NOTE 7: Varige driftsmidler Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid er 2530 år for skip og 36 år for tilhørende utstyr. Maskiner, inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid for maskiner, inventar og utstyr er 35 år Mor Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Balanseførte verdier skip under finasielle leieavtaler Mor Balanseført verdi Årets avskrivning Leiebeløpet for ikke balanseførte skip er NOK 17,7 mill. NOTE 8: Nybyggingskontrakter konsern et har pr skip under bygging. Følgende oversikt viser innbetalte kontraktsterminer i 2004 og planlagte innbetalinger i 2005 frem til levering. Terminer 2004 Terminer 2005 Forventet forpliktelse v/levering 3 nybygg NOTE 9: Datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Morselskap Selskap Ansk. tidspunkt Forr. kontor Eierandel Stemmeandel Datterselskaper DOF Management AS 2000 Storebø 100% 100% DOF Rederi AS 2000 Storebø 100% 100% DOF UK Ltd Aberdeen 100% 100% District Supply VII AS 2001 Storebø 100% 100% Møvik AS 2002 Storebø 100% 100% District Supply VIII AS 2002 Storebø 100% 100% DOF Management Argentina 2003 Buenos Aires 99% DOF Egypt 2004 Kairo 75% 100% Felleskontrollert virksomhet NorSkan Offshore Ltda Rio de Janeiro 50% 50% DOF Boa AS 2003 Storebø 50% 50% I tillegg til de selskaper som eies av morselskapet eier DOF Rederi AS 97% i District Supply VI AS, og DOF Management AS eier 99% av DOF Management Argentina Ltda. DOF DOF DOF District Møvik AS District DOF DOF Sum NorSkan DOF Sum Management Rederi UK Supply VII Supply VIII Argentina Egypt Offshore Boa AS Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på 0 anskaffelsestidspunktet Inngående balanse Tilgang i året Korrigert inngående balanse Andel årets resultat *) Omregningsdifferanse valuta*) Interngevinst *) Utgående balanse *) Inntekt fra investering i datterselskap på NOK er summen av disse størrelsene

12 NOTER NOTER NOTE 10: Andre finansposter Mor Spesifikasjon annen finansinntekt Valutagevinst Utsatt inntekt UK lease Andre finansinntekter Sum annen finansinntekt Spesifikasjon annen finanskostnad Usikret del av urealiserte valutatap Realiserte usikrede valutatap Andre finanskostnader Sum annen finanskostnad NOTE 12: Valuta Inntektene fordeler seg på følgende valutaer: Morselskap Norske kroner (NOK) Amerikanske dollar (USD) Britiske pund (GBP) Euro (EUR) ets valutastrategi innebærer at en skal søke å være mest mulig nøytral med hensyn på valutaeksponering. Valutarisikoen knyttet til kontraktsfestede inntekter er søkt balansert med opptrekk av gjeld og inngåelse av terminkontrakter. For en rekke av konsernets skip beskjeftiget på certeparti med betaling i valuta har befrakter rett til å forlenge kontrakten til en på forhånd avtalt rate i valuta. NOTE 11: Andre langsiktige fordringer Mor Forskudd nybygg Andre langsiktige fordringer *) Sum andre langsiktige fordringer *) i hovedsak fordringer mot tilknyttet selskap Sikret del av urealiserte valutagevinst er balanseført og utgjør pr NOK 139,5 mill. For 2003 var sikret urealisert valutagevinst NOK 98,4 mill. og for 2002 var tilsvarende beløp NOK 117 mill. Det var ikke inngått terminkontrakter for konsernet pr Langsiktige lån er finansiert i følgende valutaer: Morselskap Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Valuta i valuta NOK i valuta NOK NOK GBP EUR USD SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

13 NOTER NOTER NOTE 13: Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant og lignende Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM Morselskap Gjeld som er sikret ved pant og lignende Øvrig langsiktig gjeld SUM Morselskapet har stilt garanti (selvskyldnerkausjon), pålydende USD 16 mill. overfor DnB og Nordea i forbindelse med NorSkan Offshore Ltda sin finansiering av skipene NorSkan Leblon og NorSkan Flamengo. I tillegg er det avgitt garanti USD 17,1 mill for i forbindelse med finasiering av NorSkan Copacabana i Brasil. Nordea har på vegne av DOF ASA avgitt en bankgaranti på GBP 2,25 mill. i forbindelse med finansieringen av Carla og USD 4,02 mill. for Caledonia. For den retten de britiske eierselskaper har, er det avgitt bankgarantier. For DOF fremstår denne retten til utløsning som en fremtidig forpliktelse, og er overfor bankgarantisten sikret ved pant i skipet (jfr. note 20). Som sikkerhet for selskapets gjeld er alle konsernets skip pantsatt. NOTE 15: Nærstående parter DOF Holding AS eier 54,7% i DOF ASA og 3% i District Supply VI AS. Laco AS er hovedaksjonær i DOF Holdning AS. Møgster Management AS leverer administrative konserntjenester til DOF ASA. Møgster Management er eid av Laco AS. Administrative konserntjenester er gjennomført basert på markedsmessige vilkår. Kostnad vedrører konserntjenester utgjorde NOK 5,7 mill. for NOTE 16: Pensjonskostnader konsern et har pensjonsordninger som omfatter 31 personer. I tillegg er det pensjonsordninger for 412 personer ansatt på skip. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De kollektive pensjonsavtalene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Ledende ansatte har tilleggspensjon utover de kollektive pensjonsordningene. et har pr en netto underdekning på pensjoner for landsansatte, og en overdekning på pensjoner for sjøansatte. Begge er ført opp i balansen Klassifiseringen er som følger: Ansatte i administrasjonen Ansatte på skip Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (11 368) (19 956) (11 438) (19 339) (9 073) (6 821) Pensjonsmidler Beregnet arbeidsgiveravgift (198) (102) (86) Rest avvik UB til IB (81) Pensjonsforpliktelse (416) (447) (780) NOTE 14: Mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Leverandørgjeld Annen gjeld Morselskap Kundefordringer Langsiktige fordringer Leverandørgjeld Annen gjeld Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn ved beregningene: Diskonteringsrente 6% Forventet årlig lønnsvekst, reguleringer i folketrygden 2% Forventet avkastning på pensjonsmidler 7% Arbeidsgiveravgift 14,1% Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler (534) (433) (310) (819) (773) (652) Korrigering av fjorårets pensjonskostnad Netto pensjonskostnad

14 NOTER NOTER NOTE 17: Egenkapital NOTE 18: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Vurderings Annen Egne aksjer Minoritet Sum forskjeller egenkapital Eierstruktur De største aksjonærene i DOF ASA pr er: Egenkapital pr Endring IB Endring IB Datterselskap/TK selskap Omregningsdifferanse Nedsettelse av kapital Årets resultat Egenkapital Morselskap Aksjekapital Overkursfond Vurderings Egne aksjer Annen Sum forskjeller egenkapital Egenkapital pr Endring Endring tilknyttet selskap Omregningsdifferanse tilknyttet selskap 0 Nedsettelse av kapital Årets resultat Egenkapital Antall aksjer Eierandel Stemmeandel DOF Holding AS ,73% 54,73% Odin Norge ,39% 7,39% Skagen Vekst ,90% 4,90% Verdipapirfond Paret C/O Pareto Fondsforv ,67% 2,67% Lafjord AS ,23% 2,23% MP Pensjon ,15% 2,15% DOF ASA ,81% 1,81% Ferd AS Invest P610AK ,20% 1,20% Odin Offshore Odin Forvaltning AS ,17% 1,17% Odin Maritim ,11% 1,11% Verdipapirfond Paret ,02% 1,02% State Street Bank & Client Omnibus F ,01% 1,01% Goldman Sachs Intern Equity Nontreaty Cus ,94% 0,94% Sparebanken Rogaland Finansavdelingen ,92% 0,92% Delphi Norge C/O Storebrand Fond ,90% 0,90% naviska Enskilda Banken ,75% 0,75% State Street bank & Client Omnibus H ,55% 0,55% Verdipapirfondet NOR v/nordea Fondene AS ,48% 0,48% Orkla Finans Investment Verdipapirfondet ,40% 0,40% Pictet & Cie Banquie ,38% 0,38% Sum ,71% 86,71% Sum øvrige ,29% 13,29% Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,) ,00% 100,00% NOTE 19: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjer eid av medlemmer i styret og daglig leder: Navn Verv Antall aksjer Helge Møgster Styreformann Ole R. Møgster Styremedlem Oddvar Skjegstad Styremedlem Rolf Emblem Styremedlem Oddvar Stangeland Styremedlem Helge Møgster og Ole R. Møgster eier 80% av Laco AS som igjen eier 81% av aksjene i DOF Holding AS og i tillegg eier de aksjer i DOF ASA gjennom selskapet Lafjord AS. Oddvar Stangeland eier 3,7% av aksjene i DOF Holding AS

15 NOTER NOTER NOTE 20: Skatter Spesielle forhold i rederibeskatningsordningen ets selskaper omfattes av flere ulike skatteregimer: 1. Ordinær nasjonal beskatning Betalbar skatt ilegges når selskapet har skattepliktige overskudd, enten via drift eller som følge av realisasjon av eiendeler. 2. Norsk rederibeskatning (DOF Rederi AS) Skattlegging skjer når selskapet enten frivillig trer ut av ordningen, bryter de bestemmelser som gjelder for ordningen, deler ut ikkeskattlagt kapital eller har skattepliktige netto finansinntekter. Netto finansinntekter avhenger av blant annet valutaposter, egenkapitalandel og andel finanskapital. 3. Britisk rederibeskatning (DOF UK Ltd.) 4. Petroleumsbeskatning Hjemler beskatning av særskilt virksomhet og av aktivitet på nasjonal sokkel utført med utenlandsk eiet skip. Balanseført utsatt skatt i konsernet består delvis av utsatt skatt basert på nominelle skattesatser og utsatt skatt basert på neddiskontert skattesats. Neddiskontert sats brukes for de skatteposisjonene i de norske rederibeskattede selskaper som ikke beskattes løpende via netto finansinntekt. Ved årsskiftet er utsatt skatt beregnet på følgende måte i konsernet: i fjor Endring i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt 28% Skattemessig underskudd Grunnlag beregnet utsatt skatt Sum utsatt skatt Utsatt skatt rederibeskattede selskaper SUM UTSATT SKATT Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd ets rederibeskattede selskaper har fremførbare underskudd på NOK 72 mill. knyttet til skattepliktig finansinntekt innenfor ordningen. Slike finansinntekter er påvirket av fremtidige valutaendringer og andel finanskapital i forhold til totalkapitalen i selskapene. Disse forholdene er vanskelige å vurdere i forkant, og konsernet har derfor ikke funnet det forsvarlig å balanseføre utsatt skattefordel på NOK 20 mill. knyttet til disse underskuddene. Dette representerer således en buffer mot fremtidige skattepliktige finansinntekter utover det som er reflektert i balansen. Effekt av uttreden Ved eventuell uttreden vil det bli gjennomført et inntektsoppgjør der forskjell mellom utgangsverdi og inngangsverdi skattlegges med 28%. Inngangsverdien tar utgangspunkt i selskapets saldo for beskattet og innbetalt kapital, mens utgangsverdien beregnes på grunnlag av markedsverdien på selskapets eiendeler fratrukket gjeld. Fremgangsmåten er nærmere beskrevet i skatteloven. Skatter og midlertidige forskjeller morselskap i fjor Endring i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Midlertidige forskjeller Herav 28% utsatt skatt Skattemessig underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Sum utsatt skatt 28% Den skattemessige verdien på aksjene i DOF Rederi er NOK er 330 mill. lavere enn den regnskapsmessige verdien. Forskjellen er etter overgangsregel D til skattereformen å regne som midlertidig forskjell og har betydning for størrelsen på utbyttet som kan deles ut til akjonærene i DOF ASA uten at det oppstår skatt på korresjonsinntekt på selskapets hånd. Årets skattekostnad konsern fremkommer slik: Betalbar skatt Netto endring utsatt skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt DOFM Betalbar skatt DSVII Betalbar skatt DOF UK Betalbar skatt DSVI 138 Betalbar skatt DOF Rederi Utlignet skatt til DOF Rederi 0 Betalbar skatt i balansen

16 NOTER NOTER Skatt morselskap Ordinært resultat før skattekostnad Resultat ført etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller *) 1 Endring midlertidige forskjeller Årets skattemessige resultat Resultat overført skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 28% betalbar skatt 0 Årets skattekostnad framkommer slik: Utsatt skattefordel på årets resultat 0 Betalt skatt til utlandet 159 Endring utsatt skatt 566 Årets skattekostnad 727 NOTE 21: Rentebærende gjeld langsiktig finansiering ets flåte på 22 skip er finansiert på følgende måte: 1. Pantelån Femten av konsernets skip er finansiert ved hjelp av pantelån. Henholdsvis ti og tre av disse er finansiert gjennom separate flåtelån, mens to skip er finansiert gjennom eget pantelån. Lånevilkårene i disse avtalene er som normalt for denne type lån. Låneavtalene inneholder en forutsetning om at konsernets verdijusterte egenkapital ikke skal falle under 30%. Vilkårene for verdijustert egenkapital kan fravikes dersom 70% av flåten er langtidsbefraktet. Låneavtalene har krav om et minimumsbeløp for arbeidskapitalen og at hovedaksjonær skal eie minimum 33% av konsernet. Total finansiering via pantelån er NOK mill. 2. Tradisjonell finansiell lease Morselskapets to skip er finansiert via en tradisjonell leasingavtale. Denne leasingavtalen er regnskapsmessig behandlet som en finansiell leieavtale, slik at skip og tilhørende forpliktelser er balanseført i DOF ASA. Lånevilkårene er som normalt for denne type lån. Avtalen har en varighet på fem år, med rett til fornyelse. Total finansiering via tradisjonell lease er NOK 345 mill. Forklaring til årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: Morselskap 28% skatt av resultat før skatt Resultat ført etter egenkapitalmetoden 28% Permanente forskjeller/rederibeskatning Betalt skatt til utlandet Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats **) 0,01 0,08 3. Finansiell lease kombinert med skattefordel ets fem skip med tilhørende utstyr er finansiert som såkalte "UKLeaser". Dette innebærer at skipene formelt eies av egne britiske eierselskaper, som bortbefrakter skipene på et B/B certeparti til konsernets britiske datterselskap DOF UK Ltd. Det norske datterselskapet DOF Rederi AS dekker gjennom et tidscerteparti med DOF UK Ltd. sistnevntes forpliktelser til å betjene finansieringen av disse skipene for en periode på minimum seks år. Deretter kan eieren kreve at DOF Rederi AS skal overta alle eierandeler i de britiske eierselskaper til en pris tilsvarende ca. 75% av opprinnelig kostpris for skipene. Regnskapsmessig legges det til grunn at eieren vil kreve at DOF Rederi AS erverver andelene i de britiske eierselskapene og derigjennom skipene. Disse er følgelig balanseført i regnskapet. Differansen mellom opprinnelig kostpris og forventet utløsningsum (ca. 25% av opprinnelig kostpris) blir behandlet som utsatt inntekt og inntektsføres over minimumsperioden. Forventet utløsningssum og derigjennom utsatt inntekt er basert på beste estimat. Endelig utløsningssum er blant annet avhengig av eventuelle endringer i britiske skatteregler. *) Inkluderer ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, samt ikke skattepliktige inntekter **) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Total finansiering via UKleaser er NOK mill. Gjenværende utsatt inntekt pr er NOK 142 mill. Årets inntektsføring er NOK 55,6 mill., jfr. note

17 NOTER NOTER Annen fremmedkapital Morselskapet har utstedt et obligasjonlån på NOK 350 mill. Dette lånet forfaller høsten 2006, 2007 og Rentebærende gjeld ekskl. konserngjeld er knyttet til finansieringen av skipene. Forventet nedbetaling av gjelden er: Restgjeld Morselskap I forbindelse med UKLeasene, vil konsernet kunne måtte innfri leasing gjeld på NOK 425 mill. i 2006 og NOK 276 mill. i 2007 og refinansiere skipene. Rentebærende gjeld sammenholdt med rentebærende eiendeler gir følgende netto rentebærende gjeld pr : Mor Pantelån/langsiktig gjeld Leasingforpliktelse Rentebærende konserngjeld Brutto rentebærende gjeld Bankinnskudd Rentebærende konsernfordringer Sum rentebærende eiendeler Netto rentebærende gjeld NOTE 22: Andre kortsiktige fordringer og gjeld Mor Spesifikasjoner av andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Opptjente, ikke fakturerte inntekter Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Spesifikasjoner av annen kortsiktig gjeld Sikret del av urelalisert valutagevinst/tap Fakturerte, ikke opptjente inntekter Skyldige renter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 23: Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) Fra og med 1. kvartal 2005 vil selskapet avlegge konsernregnskap i henhold til IFRS standard. I den forbindelse er åpningsbalanse pr endret i henhold til ny standard. Endring av åpningsbalanse får i hovedsak effekt på skip, pensjoner og utsatt skatt. Til sammen gir endring en økning av egenkapital på ca. NOK 24 mill. I forbindelse med endring av åpningsbalanse i henhold til IFRS er det også besluttet å behandle felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden. Nedenstående oppstilling viser endring egenkapital i forhold til NGAAP og IFRS. Renterisiko Selskapet forsøker å redusere risiko for renteøkning ved å inngå rentesikringskontrakter. Pr er det inngått rentesikringskontrakter på 3 år for to lån GBP 14,9 mill. Mor Spesifikasjon andre avsetninger for forpliktelser Utsatt inntekt UKlease Andre avsetninger for forpliktelser Sum andre avsetninger for forpliktelser ets egenkapital Effekter på egenkapital av omarbeidelse i hht IFRS Endring i skipsverdier etter dekomponering Utsatt skatt effekt av dekomponering *) Reversering av dokkingavsetning Utsatt skatt effekt av reversering av dokkingsavsetning *) 411 Endring balanseførte pensjonsforpliktelser/midler Reversering av tidligere avsatt utsatt skatt 4% **) Sum effekt på ets egenkapital av omarbeidelse til IFRS ets egenkapital, åpningsbalanse pr etter IFRS *) skip utenfor rederibeskattningsordningen **) selskap innenfor rederibeskatningsordningen Utsatt skatt endringer 4% for rederibeskattede selskap settes til 0% Effekt av endring av pensjoner Effekt av dekomponering av skip (skip i ASA) Effekt av tilbakeføring dokkingavsetning 411 Netto endring Utsatt skatteforpliktelser (mot EK)

18 REVISORS BERETNING FORKORTELSER AHTS ASA AUT og AUTR B/B (bareboatavtale) Befrakter BHK Certeparti (C/P) CLEAN/COMFORT DWT EUR Skip bygget for ankerhåndtering og forsyningstjeneste Alment aksjeselskap Klassebetegnelse for dynamisk posisjonering Avtale om leie av skip hvor skipets driftsutgifter er leietakers ansvar. Oppdragsgiver Bremsehestekrefter, mål på motorkraft Befraktningsavtale ved leie av skip Miljørelaterte klassebetegnelser Dødvekt tonn, utrykk for skipets lasteevne Euro FIFI (firefighting) GBP HMS IB ISM ISO 14001/ISO 9001:2000 MOSV NOK NSO PSV ROV UB USD Klassebetegnelse for brannslokkingsutstyr montert på skip. Britiske pund Helse, miljø og sikkerhet Inngående balanse Internasjonal standard for sikkerhetsstyringssystemer på skip Internasjonale standardarder for miljø og kvalitet Flerbruksskip Norske kroner NorSkan Offshore Ltda. Platform Supply skip Fjernstyrt dykkerrobot for inspeksjon og vedlkeholdsarbeid Utgående balanse Amerikanske dollar 34 35

19 MARKEDET R Ratenivå og utnyttelsesgrad i 2004 Markedet var ved inngangen til 2004 svakt og til tider sterkt varierende. Ratene har i løpet av året steget og det siste halvåret var det et sterkt spotmarked i Nordsjøen. Det var 54 skip i spot markedet ved inngangen til året og samme antall ved utgangen av skip var i opplag ved utgangen av året. Spotmarkedet har vært varierende i 2004 med til tider meget stor ettespørsel etter tonnasje og tider der det har vært mye ledig tonnasje i Nordsjøbassenget. Ratene har steget utover året og spesielt de siste tre månedene var det gode rater. Utnyttelsesgraden var ved utgangen av året ca 86,7% basert på 163 skip med kontrakt (T/C og spot) mot en flåte på 180 skip. Dette er er en økning i utnyttelsesgrad på 10% og en økning i den totale flåten fra 178 til 188. Kjøp og salg /Eiermessige forandringer i bransjen Det har ikke vært noen store forandringer i eierforhold i bransjen i Noen aktiviteter innenfor kjøp og salg av skip i 2004: Intra Oil Service (Malaysia) tok over 4 båter fra Bourbon. Shanghai Offshore Petroleum tok over en AHTS fra Farstad og en AHTS fra AP Møller. Solstad Offshore ASA tok over 5 skip fra TFDS. Markedet for offshore service skip Økende aktivitet i Middelhavet, Vest Afrika og Sør Amerika førte til kontrakter for noen større PSV og AHTS utenfor Nordsjøen. Økende oljepriser ventes å gi større aktiviteter, men mangel på rigger og personell kan føre til at investeringene i offshore ikke gjenspeiler den høye oljeprisen. Verdensflåten av offshore skip har en relativt høy alder og man ser et behov for fornying av flåten. I 2005 ventes det å være stor aktivitet i konstruksjons markedet og dette vil kunne beskjeftige flere skip enn i Det ble levert i 2004 totalt 14 nybygg (PSV, AHTS) fra europeiske verft og den totale Nordsjøflåten var ved utgangen av året totalt 188 skip. Nybyggingsaktivitet Ved utgangen av 2004 bestod ordreboken for store forsyningsskip ved europeiske verft 0 AHTS ( over BHP). For PSV (større enn 3100 dwt) var det totalt 33 skip i ordre hvor 8 ble bygget mot kontrakt. Tilsvarende ordrebok ved inngangen til året var 3 AHTS og 9 PSV. Gjennom året er det levert 14 nybygg, hvorav 3 AHTS og 11 PSV. Det totale antall AHTS i Nordsjøen er uforandret, mens for PSV er det en økning på 11 fartøy fra foregående år. Nybyggingsprisene har vist en stigende trend i 2004 med en økning på 57,5%. Tilbud og etterspørsel i Nordsjøen Ved inngangen til 2004 var Nordsjø markedet historisk svakt. Mulighetene for kontrakter var bedre utenfor Nordsjøbassenget. Verdiutvikling for forsyningsskip Den generelle verdiutviklingen for annenhåndstonnasje har vært stigende i Skipsverdien for nyere moderne offshore skip har steget med 1015%. For eldre tonnasje er verdien opprettholdt

20 MARKEDET Fremtidsutsikter Så langt i inneværende år har ratenivået i både spot og periodemarkedet for offshore service skip i Nordsjøen vært godt. Det forventes fortsatt et godt marked i resten av Globalt sett er en stor del av offshore flåten over 25 år og det er et økende behov for utskiftning til nyere tonnasje. Det regnes med en økning i rigg aktiviteten på 5% i løpet av 2005 og konstruksjons aktiviteten vil øke sammenlignet med Som en følge av dette forventer selskapet et godt marked i

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsrapport 2003 DOF ASA

Årsrapport 2003 DOF ASA Årsrapport 2003 DOF ASA INNHOLD Dette er DOF ASA Side 3 Vesentlige hendelser i 2003 side 4 02 Hovedtall side 5 Styrets beretning side 7 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Kontantstrøm side 14 Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer