Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05"

Transkript

1 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North Sea Shell UK Rona North Sea Shell UK Waveney North Sea Shell UK Yare North Sea Shell UK/Marathon Buchan North Sea ASCO Sotra Norway Statoil Caledonia North Sea BP Norway Captain North Sea Talisman Barra North Sea Shell Chieftain North Sea Shell TBN I TBN II North Sea Peterson Supplylink BAREBOAT IN AHTS Bergen Egypt Fugro UDI Møgster Egypt Burullus Lady Sandra Far East P&O Stord Norway Statoil Admiral Norway Hydro PMS I Egypt PMS PMS II Egypt PMS BAREBOAT OUT SPESIALSKIP Fjord North Sea Halliburton Inspector World Wide Fugro UDI Navica World Wide SubSea 7 Patagonia Argentina Total Austral Neptune World Wide Carla World Wide Fugro UDI Kontraktsdekning: % 53% Fast kontraktsperiode Under bygging Befrakters opsjon DOF ASA N5392 Storebø, Norway Tel: Fax:

2 DETTE ER DOF INNHOLD Viktige hendelser 2004 Dette er DOF ASA side kursen videre side 04 I mars overtok selskapet nybygget «Captain» fra Myklebust verft. Skipet var ved årsskiftet beskjeftiget på langsiktig kontrakt. Hovedtall side 05 I mai ble kontrakt med «Hav» forlenget med ett år. Styrets beretning side 07 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Kontantstrøm side 14 Noter til regnskap side 15 Revisors beretning side 34 Forkortelser side 35 Markedet side 37 Fra administrasjonen side 40 Selskapets økte sitt engasjement i mai i Egypt med forlengelse av «Møgster» sin kontrakt fram til 1. kvartal Ved årsskiftet hadde DOF Egypt 5 skip på langsiktig kontrakt i denne regionen. Norskan Offshore Ltda.(NSO) inngikk i mai en 2 års kontrakt med Petrobras for «Norskan Leblon». NSO hadde etter dette 100% kontraktsdekning. I juli inngikk selskapet en intensjonsavtale med Shell UK med følgende hovedpunkter: Kontrakten for «Yare» ble forlenget med 2 år til januar Innen utgangen av 2005 vil «Yare» bli erstattet med et nybygg. Kontrakten for «Waveney» ble forlenget med 2 år til januar Dette skipet vil bli erstattet av et nybygg. Flåteoversikt side 46 Kontraktsoversikt side 49 Kontraktene til «Falcon» og «Marstein» ble forlenget til hhv. mai 2006 og juni Selskapet kontraherte i juli et skip av MT 6000 design med levering i juli I august bekreftet selskapet kontrahering av et skip av MT 6009 design med levering i oktober I november kontraherte selskapet et MT 6000 design med levering i januar I juli ble «Neptune» terminert på kontrakt med CTC. Skipet er senere besluttet ombygget til konstruksjonsskip/støttefartøy til undervannsoperasjoner. Ombygging vil bli ferdigstilt første halvår Befrakter av «Lady Sandra» erklærte sin kjøpsopsjon på skipet i oktober. Skipet forutsettes å bli overtatt av ny eier i august NSO kontraherte i november et skip av UT 722 L design med levering sommeren I november inngikk selskapet en 5 års befraktningsavtale med Peterson Supplylink i Holland for et skip av MT 6009 S design. med levering mars Markedet i Nordsjøen har generelt vært svakt i de tre første kvartaler, men vist økt etterspørsel i 4 kvartal. D DOF ASA (DOF) er et offshore rederi som eier en moderne og diversifisert flåte av offshore service fartøy. Selskapets satsing på offshore virksomhet startet i DOF er morselskap i et konsern som i hovedsak består av følgende selskaper: DOF Managment (management selskap i Norge), DOF Rederi AS (skipseiende selskap i Norge), DOF Uk Ltd. (management og skipseiende selskap i UK), DOF Management Argentina (management selskap i Argentina) og DOF Egypt (managementselskap i Egypt). Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 670 personer. Inklusiv ansatte på land er 700 personer sysselsatt i konsernet. DOF s flåte er en av de mest moderne i markedet. Selskapet driver i dag en flåte, inklusiv nybygg på 29 skip, herav 16 PSV, 7 AHTS og 6 spesial/flerbrukskip. DOF eier 50% av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). Dette selskapet eier 4 skip, hvorav 2 skip er under bygging. NSO har ca. 160 ansatte. DOF eier 33% av aksjene i Nor Offshore Pte. Dette selskapet er etablert i 2005 med formål å øke operasjonen i Asia og Austral Asia. Selskapet har et skip på B/B og et nybygg med levering i oktober DOF har historisk hatt Nordsjøen som hovedmarkedet og har fortsatt hoveddelen av flåten beskjeftiget i dette farvann. DOF har gjennom de seneste år satset sterkt på økt internasjonalisering, og er etablert i SørAmerika, NordAfrika/Middelhavet, og Singapore. Ved årsskiftet var 5 av selskapets skip beskjeftiget i Middelhavet, 1 i SørAmerika, 2 i VestAfrika og 1 i fjerne Østen. NSO sine skip var beskjeftiget i Brasil. Selskapets øvrige skip var beskjeftiget i Nordsjøen, hvorav UK var størst med 9 DOF skip i operasjon. Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig og industrielt preget offshore virksomhet gjennom å eie og operere moderne offshore service fartøy. Selskapet har som strategi å beskjeftige hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter og derigjennom begrense selskapets eksponering mot kortsiktige svingninger i markedet. Ved årsskiftet var selskapets kontraktsdekning ca. 81%. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. DOF oppnådde i 2004 et resultat på NOK 132,9 mill. før skatt. Bokført egenkapital var pr NOK mill. tilsvarende 14,3 pr. aksje. Med grunnlag i megleranslag på skipene ved årsskiftet var den verdijusterte egenkapitalen lik NOK mill. tilsvarende NOK 27,4 pr. aksje. Verdien av aksjene på Oslo Børs var i slutten av mars NOK 22,2 pr. aksje som tilsvarer en total markedsverdi på NOK mill. 3

3 2004 KURSEN VIDERE HOVEDTALL Beløp i NOK Fra resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrvninger Avskrivninger Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Årets resultat Fra balansen F For DOF var året 2004 resultatmessig blant de beste i selskapets historie, dette på tross av at markedet for selskapets skip var vanskelig gjennom store deler av året. Flere av våre konkurrenter har rapportert svake tall for Årsaken til at DOF oppnår gode resultater i et svakt marked er selskapets langsiktighet. Strategien om å ha hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter ligger fast. Markedet er i skrivende stund meget bra. Optimismen er tilbake i næringen for fullt. Optimismen i næringen har medført en massiv kontraheringsbølge av plattform forsyningsskip (PSV). Så langt har hoveddelen av de nye ordrene vært innenfor mellomstore PSV. Disse har en relativt lav anskaffelseskost slik at man spesielt i dette segmentet får kontraheringer av spekulativ natur. Selskapet frykter at den store ordreboken vil medføre at tilbudet av tonnasje i dette segmentet blir for stort, med svake rater og lav utnyttelsesgrad som resultat. DOF har siden børsintroduksjonen i 1997 hatt en sterk vekst. I 1997 opererte selskapet 7 skip, og ved utgangen av 2004 opererte selskapet 27 skip. Veksten har hele tiden vært sunn i den forstand at selskapet har hatt positiv resultatutvikling i denne 7 års perioden. Selskapet vil også i årene fremover fokusere på lønnsom vekst. Veksten skal ha moderat risiko ved at det er krav til kontraktfestet fremtidig inntjening for nyanskaffelsene. For å få til en fortsatt vekst er selskapet avhengig av at en lykkes med den internasjonale satsingen som er påbegynt. Selskapets satsing i Brasil sammen med Solstad Offshore ASA har så langt vært en suksess. Dette samarbeidet er nå videreført til en felles satsing i Østen. Sammen med Nortrans Pte har Solstad og DOF etablert selskapet NOR Offshore Pte. Ltd. Målet med dette selskapet er å bygge det opp til en betydelig aktør med hovedfokus på markedet i Asia. I Egypt har selskapet operert skip i snart 2 år. I dag er 5 av selskapets skip beskjeftiget i egyptisk sektor av Middelhavet. Selskapet har høstet nyttige erfaringer i området og har et langsiktig perspektiv på satsingen i dette området. Fra å være et selskap som for få år siden utelukkende opererte i Nordsjøen har vi i dag virksomhet i Sør Amerika, Nord Afrika og Fjerne Østen. Satsingen internasjonalt er langsiktig ved at vi bygger opp lokale datterselskaper/kontorer med hovedsakelig lokalt personell. Det legges også stor vekt på å sysselsette mest mulig lokalt mannskap om bord i skipene. I dag har vi sjøfolk fra 8 nasjoner om bord i våre skip. Tilsvarende har vi ansatte på kontorer i 6 ulike land. Både for personell om bord og på land betyr dette nye utfordringer med hensyn til forståelse for andre kulturer og respekt for at det er andre veier til målet enn den norske. Innenfor HMS betyr dette nye utfordringer med å integrere nyansatte i DOF tankegangen. I 2004 nådde vi ikke de ambisiøse målene våre. Vi iverksatte imidlertid en rekke tiltak som vi har store forventninger til. Spesielt TOFS (Time out for Safety) virker lovende. Så langt i 2005 ser vi en markert bedring på våre statistikker. Jeg håper og tror at dette er et tegn på at vår langsiktige satsing bærer frukter. Mons Aase Adm. direktør Skip og andre anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Netto kontantstrøm 1) Likviditetsgrad 2) 3,56 3,72 3,66 5,38 Egenkapitalandel 3) 22% 21% 21% 22% Driftsmargarin 4) 50% 53% 56% 60% Avkastning på egenkapital 5) 12% 10% 23% 13% Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksjer 6) 1,73 1,45 2,77 1,30 Netto kontantstrøm pr. aksje 7) 4,84 4,93 4,66 3,27 Definisjoner 1) Resultat + avskrivninger +/ urealisert kurstap/gevinst 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3) Egenkapital/totalkapital 4) Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter 5) Resultat etter skatt og ekstraordinære poster i prosent av bokført egenkapital 6) Resultat etter skatt/gjennomsnittlig antall aksjer 7) Kontantstrøm punkt 1/gjennomsnittlig antall aksjer 4 5

4 STYRETS BERETNING D DOF ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 920,2 mill. for 2004 mot NOK 837,4 mill. for fjoråret. Veksten i forhold til 2003 skyldes i hovedsak drift av flere skip. Årets resultat før skatt utgjorde NOK 144,1 mill. mot NOK 114,3 mill for Selskapet (DOF ASA konsern) har gjennom året befestet sin posisjon som ledende operatør av offshore service skip. Det er i 2004 inngått nybyggingskontrakter for 4 skip. Selskapet har fått levert to nybygg i løpet av året og kjøpt to AHTS i et jointventure med et annet rederi. Selskapet har i 2004 forsterket fokuseringen på en videre internasjonalisering. I tillegg til hovedkontor på Storebø i Austevoll kommune har selskapet nå kontorer i Bergen, Aberdeen, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Kairo og Singapore. Selskapet har gjennom året inngått nye befraktingsavtaler både for seilende skip og nybygg. Kontraktsdekningen for 2004 har vært tilnærmet 100% og ved inngangen av året er den ca. 81% for Forretningside og målsetning Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig industrielt preget offshorevirksomhet gjennom å eie og å drive høyt spesifiserte skip. Selskapets målsetning er å videreutvikle sin posisjon som en ledende operatør av offshore service fartøyer med hovedvekt på høykvalitets og kostnadseffektiv drift. Selskapets hovedmålsetning skal sikres gjennom en balansert befraktningsstrategi med vekt på langsiktig kontraktsdekning, for å sikre en konservativ risikoprofil og god kontantstrøm. Selskapet skal opprettholde sin posisjon som attraktiv samarbeidspartner for befraktere, finansinstitusjoner og leverandører. Selskapet skal være en internasjonal leverandør av offshore service fartøy tjenester og opprettholde sin satsning på høyt kvalifiserte mannskaper og driftspersonell. Selskapet skal fokusere på miljø og vil fortsette sin satsning på tekniske løsninger innenfor miljømessige skipskonsepter. Administrasjon, skip og mannskap skal tenke og handle på en miljømessig og forsvarlig måte. De kontraherte nybyggene skal leveres henholdsvis i 2005 og To av skipene er av MT 6000 design og ett skip av MT 6009 design. Det siste nybygget er av MT 6009 S design. Selskapet har økt sin aktivitet i Egypt betydelig gjennom året og hadde ved årsskiftet fem skip engasjert på langsiktige kontrakter i denne regionen. I denne forbindelse er det etablert et eget datterselskap, DOF Egypt, i Kairo. I juli ble kontrakten med CTC for Neptune terminert og skipet gikk i opplag. Skipet er nå under ombygging fra kabellegger til konstruksjonsskip/støttefartøy til undervannsoperasjoner. Ombyggingen forventes å være avsluttet i mai Felleskontrollert virksomhet Selskapet eier 50% av aksjene i Norskan AS, som eier 100% av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). NSO har hovedkontor i Rio de Janeiro og avdelingskontor/base i Macae. NSO eide ved årsskiftet to skip, og hadde to skip under bygging. NSO har gjennom året fått levert ett nybygg. I tillegg har selskapet to skip under bygging med levering i april 2005 og våren For tre av skipene/nybyggene er det inngått langsiktig kontrakt med Petrobras. NSO hadde ved årsskiftet i tillegg management på 4 skip eid av andre. Selskapet eier 50% av DOF Boa AS, som eier to AHTS av typen VS 481. Skipene har siden levering gått på langsiktig kontrakt i Egypt. I januar 2005 inngikk selskapet avtale om etablering av Nor Offshore Pte. sammen med Solstad Offshore og Nortrans Pte. Hver av partene eier 33,33%. Formålet med etableringen er å bli en ledende operatør av offshore service skip i Asia og Australasia. Nor Offshore har inngått avtale om B/B av en AHTS og kjøp av en AHTS. Skipene er søsterskip og skal leveres vår og høst Aksjonærforhold Pr var antall aksjonærer Aksjekursen har i løpet av året steget fra NOK 14,20 til NOK 20,20 ved utgangen av 2004, som er en stigning på 42%. Totalindeksen for Oslo Børs steg i samme periode med 38,5%. Aksjekapitalen er NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 2,. Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet har i 2004 bestått av å eie og drive selskapets flåte på 25 skip, og i tillegg drift av ett skip for eksterne eiere. To av skipene er eid 50% via DOF Boa AS. Selskapet hadde ved årsskiftet tre skip under bygging, og kontraherte ytterligere ett nybygg i januar Tre av nybyggene er sikret langsiktig kontrakt. Etter levering av nybyggene vil flåten bestå av følgende skip: 16 plattform supplyskip (PSV) 7 ankerhåndteringsskip (AHTS) 6 spesialskip (MOSV) M/S Captain ble levert i 2004 og er av typen MT Ved årsskiftet var skipet beskjeftiget på langsiktig kontrakt. 6 7

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 25 mill. aksjer. Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt på tilbakekjøp av inntil 10% av selskapets aksjer til pris kr 525. Pr. årsskiftet eide selskapet egne aksjer. Det er et mål for selskapet å maksimere verdiskapningen til det beste for aksjonærene. Et bidrag i denne sammenheng er at selskapet oppnår gode resultater, og derav god avkastning til aksjonærene. Selskapet tar sikte på utdeling til aksjonærene når selskapets finansielle stilling tillater det. Det er i 2002 og 2003 utbetalt NOK 0,50 pr. aksje og i 2004 NOK 0,75 pr. aksje. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales NOK 0,85 pr. aksje i Helse, miljø og sikkerhet Selskapets overordnede målsetninger for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet er ambisiøse. De viktigste målene er å unngå personskader og arbeidsrelatert sykdom, ha et godt arbeidsmiljø, bevisstgjøring og kontroll med de miljømessige aspektene og ha høy regularitet i driften. For å bidra til kontinuerlig forbedring innenfor disse områdene, er selskapet sertifisert i henhold til ISM koden (obligatorisk), ISO 9001 og ISO De to sistnevnte er frivillige sertifiseringer som ble implementert allerede i I 2004 ble dessuten alle skipene sertifisert etter den nye ISPS koden (International Ship and Port Facility Security code) innenfor fristen 1. juli I løpet av fjoråret økte fraværsskadefrekvensen (antall personskader pr eksponerte arbeidstimer) fra 2,80 (2003) til 3,19. Selskapet arbeider videre med de tiltak som ble etablert i 2003/04 for å nå målsetningen om 0 skader. Disse er langsiktige tiltak hvor ledelsesengasjement samt fokus på den enkelte medarbeiders påvirkning av HMS resultatene står sentralt. Videre fokuseres det på innrapportering av hendelser, usikre handlinger og forhold slik at korrektive og preventive tiltak kan iverksettes, og det investeres i å ha gode administrative systemer for å håndtere dette på en effektiv måte. På miljøsiden arbeides det med tiltak for å redusere selskapets påvirkning på det ytre miljø (miljøaspekter), og det blir årlig satt mål for dette arbeidet. De tidligere identifiserte miljøaspektene ligger som basis for hvilke aktiviteter som det til enhver tid arbeides med. Det har kun vært rapport om mindre akutte utslipp. Et av disse ble imidlertid anmeldt og resulterte i en mindre bøteleggelse. Sykefraværet har i 2004 vært 4,1% av total arbeidstid mot 3,9% i Det videre arbeidet med Kvalitet & HMS er styrt av selskapets mål. Aktivitetene er beskrevet i en egen plan (QHSE Plan) og det er etablert tiltak innenfor alle elementene i K&HMS. Fortsatt sterkt engasjement i alle ledd, fra øverste ledelse til den enkelte medarbeider vil være det viktigste suksesskriterium for å nå målene. Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 670, hvorav 520 er ansatt i DOF Management AS. Inklusiv landansatte er ca. 700 personer sysselsatt i konsernet. Tradisjonelt er andel kvinnelige ansatte på skipene lav. Det er et mål for selskapet å gradvis øke den kvinnelige andelen av seilende personell. I administrasjonen på land utgjør fordelingen blant de ansatte ca. 50% kvinner og 50% menn. Markedsforholdene Nordsjømarkedet var i 2004 svakt i de tre første kvartaler. I fjerde kvartal økte etterspørselen, som resulterte i høye rater i motsetning til tidligere kvartaler. For fjerde kvartal var den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for skip i Nordsjøen 92%. Basert på økt oljepris, er det forventet at lete og utbyggingsaktivitetene vil øke i 2005 og med et særlig behov for avanserte offshore skip. Nordsjøflåten bestod ved inngangen av året av 174 skip. Til tross for at det gjennom året er levert 24 nybygg økte flåten bare til 182 skip i Nordsjøen i slutten av året. Dette skyldes i hovedsak økt etterspørsel etter skip internasjonalt og særlig i Sør og Mellom Amerika og VestAfrika. Ved årsskiftet bestod ordreboken av 62 PSV og 32 AHTS for levering i 2005 og ets regnskap DOF ASA konsern oppnådde for 2004 driftsinntekter på NOK 920,2 mill. (NOK 837,4 mill). Økningen skyldes i hovedsak inntekter fra flere skip, henholdsvis med levering i slutten av 2003 og begynnelsen av Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 460,8 mill. (NOK 444,6 mill), og driftsresultat etter avskrivninger ble NOK 237,8 mill. (NOK 244,7 mill). Redusert driftsresultat skyldes i hovedsak effekten av en sterkere norsk krone i forhold til utenlandsk valuta. Resultat før skatt utgjorde NOK 144,1 mill. (NOK 114,3 mill.) etter netto finanskostnader på NOK 93,7 mill. (NOK 130,4 mill.). Inklusiv i finanskostnader var bokført en urealisert disagio på NOK 6,4 mill. (NOK 35,8 mill). Årets resultat ble NOK 132,9 mill. (NOK1,73 pr. aksje) mot NOK 102,8 mill (NOK 1,34 pr. aksje). Årets kontantstrøm (resultat før skatt, urealisert disagio og avskrivninger) utgjorde NOK 4,84 pr. aksje (NOK 4,56 pr. aksje). Vesentlige endringer i selskapets balanse skyldes levering av ett nybygg, investeringer i tilknyttede selskaper, betaling av avdrag, samt opptak av nye langsiktige lån. De samlede investeringer i 2004 utgjorde ca. NOK 226 mill. inklusiv innbetalte terminer på nybygg. Det er tatt opp to obligasjonslån og et pantelån gjennom året, til sammen NOK 320 mill. Det er betalt NOK 158,9 mill. i avdrag i Gjennom året er den norske kronen (NOK) styrket. Selskapets inntekter er i hovedsak i NOK, GPB og USD. Ca. 70% av selskapets inntekter i 2004 var i utenlandsk valuta. Tilsvarende var ved årsskiftet, omkring ca. 60% av selskapets langsiktige rentebærende gjeld i USD og GBP. Netto rentebærende gjeld utgjorde pr NOK 2,625 mill. (NOK 2,524 mill). Rentebærende omløpsmidler pr utgjorde NOK 902 mill. (NOK 804). Bokført egenkapital var pr NOK mill. (NOK mill), som tilsvarer NOK 14,3 pr. aksje. Basert på tre uavhengige megleranslag på flåten pr. årsskiftet var den verdijusterte egenkapitalen beregnet til NOK mill. tilsvarende NOK 27,36 pr. aksje. Selskapet er eksponert mot endringer i valutakurser og særlig USD og GBP. Denne risiko blir forsøkt redusert ved inngåelse av terminkontrakter og ved å tilpasse den langsiktig gjeld i forhold til inntjening i samme valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivå da hoveddelen av selskapets gjeld har flytende rente. Det var ved årsskiftet inngått rentesikringsavtaler for ca. 6% av den langsiktig gjelden i selskapet. Selskapets kredittrisiko vurderes som lav basert på at selskapets kunder tradisjonelt sett har god økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Selskapet har historisk sett hatt en lav andel tap på fordringer. Styret vurderer likviditeten i selskapet som god. Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Morselskapets regnskap Morselskapets årsregnskap er oppgjort med et overskudd på NOK 132,7 mill. som styret foreslår å disponere slik: Til fond for vurderingsforskjeller NOK 131,3 mill. Til annen egenkapital NOK 1,4 mill. Sum disposisjoner: NOK 132,7 mill. Etter ovennevnte disponering av resultat utgjør selskapets frie egenkapital NOK 210,8 mill. Storebø, 10.mars 2005 Styret i DOF ASA Utsiktene fremover Selskapet forventer at etterspørselen etter offshoreskip i Nordsjøen blir høyere i 2005 enn for fjoråret, basert på økt lete og utbyggingsaktivitet. Det forventes fortsatt vekst i internasjonale markeder særlig i Brasil og VestAfrika. Selskapets eksponering for ratesvingninger i markedet er begrenset for 2005 på grunn av en høy kontraktsdekning. Med Neptune uten inntekter i årets 5 første måneder forventer selskapet et svakere resultat i første kvartal 2005 i forhold til samme kvartal i fjor. Selskapet forventer at resultatet for 2. halvår 2005 blir bedre enn for 2. halvår Helge Møgster Ole R. Møgster Oddvar Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Mons Aase (adm. direktør) 8 9

6 RESULTAT REGNSKAP MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter DRIFTSINNTEKTER Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter 2, Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader 4, Sum driftskostnad DRIFTSRESULTAT Inntekter fra investering i datterselskap Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Sum netto finansielle poster RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad NETTO SKATTEKOSTNAD ÅRETS RESULTAT Avsatt til minoritet Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital SUM DISPONERT

7 BALANSE BALANSE MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Skip Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer 8, 11, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 14, Sum fordringer Bankbeholdning SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 18, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minioritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Pantelån 12,13, Øvrig langsiktig gjeld 12,13, Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig off. avgifter Annen kortsiktig gjeld 14, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Storebø, 10.mars 2005 Styret i DOF ASA Helge Møgster Ole R. Møgster Oddvar Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Mons Aase (adm. direktør) 12 13

8 KONTANTSTRØM NOTER MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Urealisert valutatap/gevinst Utsatt inntekt Poster klassifisert som finansieringsaktiviteter Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensninger Inntekt ved bruk av egenkapitalmetoden og bruttometoden Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Tilbakebetaling av investert kapital Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Endring langsiktige lånefordringer Utbetaling langsiktig gjeld konsernselskap Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbytte Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling bal. ført valutagevinst Innbetaling av egenkapital Kjøp egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter i datterselskap ved kjøp Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Kasse Bankinnskudd Rentefond Leasefinansieringene er hensyntatt i kontantstrømoppstilling i den grad de har kontantstrømeffekt. Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskap for DOF ASA er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. De viktigste regnskapsprinsippene for selskapet er beskrevet nedenfor. Generelt Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn med unntak av neste års avdrag på pantelån. Dette inngår i langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives over levetiden. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor. regnskapet regnskapet viser morselskapets og datterselskapenes regnskaper som én økonomisk enhet. Dette gjøres ved at mellomværende i selskapsregnskapene ved regnskapsårets slutt og vesentlige transaksjoner mellom disse selskapene er ført mot hverandre (og eliminert) i konsernregnskapet. Valuta Regnskapsføringen skiller mellom sikrede og usikrede valutaposter. Andelen som er sikret i den enkelte valuta (sikringsgraden) beregnes ved å sammenligne summen av banksaldi, fordringer og neddiskonterte fremtidige kontraktsfestede fraktinntekter i aktuell valuta mot summen av lån og terminforretninger i tilsvarende valuta. Sikret del av urealiserte poster beregnes ved å multiplisere grunnlaget med sikringsgraden. Usikret del av pengeposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til balansedagens kurs, mens sikrede poster regnskapsføres til sikringskurs, dvs. terminkurs for terminforretninger og opptrekkskurs for lån. Urealisert valutatap/ gevinst som er sikret balanseføres når det oppstår og resultatføres deretter over sikringsperioden. Tilsvarende usikrede poster resultatføres straks. Både realiserte og urealiserte valutaposter knyttet til sikret del av pengepostene, klassifiseres i resultatregnskapet som driftsinntekter, mens de usikrede valutapostene presenteres som finansposter. I balansen klassifiseres urealiserte valutaposter som kortsiktige fordringer dersom det representerer urealiserte tap og som kortsiktig gjeld ved urealisert gevinst. Driftsinntektene resultatføres til terminkurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres til kostprisen på kjøpstidspunktet og kostnadsføres med like årlig beløp. Vedlikehold kostnadsføres løpende under driftskostnader mens forhold som forbedrer driftsmidlets opprinnelige standard regnes som påkostninger, aktiveres sammen med driftsmidlet og avskrives over driftsmidlets gjenværende levetid

9 NOTER NOTER Investeringer i datterselskaper Et selskap behandles som datterselskap dersom konsernet har bestemmende innflytelse over dette. Bestemmende innflytelse oppnås normalt med en eierandel større enn 50%. Investeringer i datterselskap er i morselskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Investeringen vurderes til morselskapets andel av egenkapitalen og andelen av resultatet inntektsføres/kostnadsføres. Investeringer i kjøpte datterselskaper er i konsernet eliminert ved hjelp av oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer at kostprisen for konsernet fordeles på de overtatte eiendeler og gjeldsposter basert på virkelige verdier på oppkjøpstidspunktet. I den utstrekning det er betalt et vederlag som overstiger verdien av de enkelte eiendeler på oppkjøpstidspunktet, er forskjellen ført mot merverdier eller goodwill i balansen. Merverdien kostnadsføres med like beløp over eiendelens rest levetid. Investeringer i nystiftede datterselskaper elimineres ved at kostprisen føres mot konsernets bokførte egenkapital på etableringstidspunktet. Felles kontrollert virksomhet Felles kontrollerte virksomheter er selskaper hvor vi på bakgrunn av inngåtte avtaler sammen med andre deltakere har kontroll over selskapet og hvor ingen av deltakerne alene har bestemmende innflytelse. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet vurderes etter egenkapitalmetoden både i morselskapets og konsernets regnskap. Kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Vedlikeholds og dokkingskostnader Det er utarbeidet en plan for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. For offshore og serviceskip skjer dette arbeidet normalt hvert annet år. et kostnadsfører og avsetter løpende for slike kostnader. Påløpte, ikke betalte kostnader avsettes som gjeld i balansen. Offentlig tilskudd Mottatte offentlig tilskudd blir ført som reduksjon mot kostnader. Pensjoner Pensjoner og pensjonsforpliktelse er inkludert i resultatregnskapet og balansen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. I regnskapet klassifiseres netto pensjonskostnad som lønnskostnader og netto pensjonsforpliktelse/ midler som langsiktig gjeld/langsiktig fordring. Netto pensjonskostnad omfatter periodens beregnede pensjonsopptjening inklusive framtidig lønnsvekst tillagt estimert rente fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i estimater og avvik. Netto pensjonsforpliktelse / midler består av konsernets pensjonsforpliktelser fratrukket verdien av konsernets pensjonsmidler. Avvik mellom beregninger av forventet netto pensjonsforpliktelser ett år og de tilsvarende størrelser neste år basert på faktiske tall for samme tidspunkt, kalles estimatavvik og fordeles over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid i den aktuelle ordningen. Leieavtaler En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Kalkulatorisk rente Ved egenfinansiering av skip under bygging, blir det beregnet kalkulatorisk rente som blir balanseført på skipet. Skatter Deler av konsernets virksomhet er strukturert i henhold til reglene for rederibeskatning. Uttalelse fra Norsk regnskapsstiftelse (NRS) er lagt til grunn ved beregning av skattekostnad og utsatt skatt. Denne uttalelse åpner for en nåverdi av utsatt skatteforpliktelse ved inntreden i ordningen. Basert på framtidige forventede overskudd, utbyttepolitikk og nåverdi av framtidige skattebetalinger har konsernet estimert en skattesats på 4% på de selskaper som rederibeskattes. Dette innebærer 4% skatt på midlertidige forskjeller ved inntreden i ordningen og 4% skatt på løpende overskudd etter inntreden. Utenlandsk datterselskap er strukturert etter britisk rederibeskatning, som innebærer 30% skatt kun for den virksomhet som ikke inngår under rederibeskatningsregler. For norske selskaper som ikke inngår i ordningen anvendes en skattesats på 28%. Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Det blir, etter gjeldsmetoden som her er benyttet beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende midlertidige forskjeller og ligningsmessige underskudd til fremføring. Kontantstrøm oppstilling Kasse, bank og rentefond er klassifisert som kontanter. Rentefond er likvide plasseringer hvor formålet er å møte nær forestående kontantutbetalinger

10 NOTER NOTER NOTE 2: Driftsinntekter (alle tall i tusen) Mor Netto fraktinntekter PSV Netto fraktinntekter AHTS Netto fraktinntekter andre/spesialskip Driftsinntekter SUM Driftsinntekter utgjør i hovedsak utfakturerte kostnader ved byggetilsyn, refusjoner av bunkers og proviant. NOTE 3: Markedssegmenter Fraktinntekter er fordelt på følgende markeder Nordsjøen 81% Nord og Vest Afrika 10% Nord og Sør Amerika 6% Østen 2% SUM 100% DOF ASA eier 50% av DOF BOA AS og Norskan AS. Fraktinntekter for disse selskaper er henholdsvis i Afrika og SørAmerika. NOTE 5: Lønnskostnader og andre honorarer Mannskapskostnader Personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Gj. snittlig antall ansatte. Morselskapet har ingen egne ansatte, alt norsk personell er ansatt i datterselskapet DOF Management AS. et har mottatt refusjon for sjøfolk på hhv. Nok 37,7 mill. i 2004, Nok 16,7 mill. i 2003 og Nok 6,5 mill. i Tilskuddet er ført som reduksjon av lønnskostnader Mor Godtgjørelser Daglig leder Styre Revisor revisjonstjenester eks. mva Revisor rådgivning eks. mva SUM NOTE 4: Andre driftskostnader Mor Vedlikeholdskostnader skip Andre driftskostnader skip Andre driftskostnader *) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER *) Sammenligningstallene for andre driftskostnader i note og regnskap for 2002 er endret. Dette skyldes at deler av innleie skip ble ført som finanskostnader i For 2003 er innleie skip ført som andre driftskostnader. NOTE 6: Bankinnskudd Det er etablert et konsernkontosystem for bankkontiene i konsernet. kontosystemet for rederibeskattede selskaper hadde pr en bankbeholdning på NOK 56,8 mill. Morselskapet har ingen bundne midler, men konsernet har bankinnskudd for skattetrekk som utgjør ca. NOK 9,0 mill. I forbindelse med inngått leaseavtale har konsernet bundne midler på NOK 371 mill

11 NOTER NOTER NOTE 7: Varige driftsmidler Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid er 2530 år for skip og 36 år for tilhørende utstyr. Maskiner, inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid for maskiner, inventar og utstyr er 35 år Mor Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Balanseførte verdier skip under finasielle leieavtaler Mor Balanseført verdi Årets avskrivning Leiebeløpet for ikke balanseførte skip er NOK 17,7 mill. NOTE 8: Nybyggingskontrakter konsern et har pr skip under bygging. Følgende oversikt viser innbetalte kontraktsterminer i 2004 og planlagte innbetalinger i 2005 frem til levering. Terminer 2004 Terminer 2005 Forventet forpliktelse v/levering 3 nybygg NOTE 9: Datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Morselskap Selskap Ansk. tidspunkt Forr. kontor Eierandel Stemmeandel Datterselskaper DOF Management AS 2000 Storebø 100% 100% DOF Rederi AS 2000 Storebø 100% 100% DOF UK Ltd Aberdeen 100% 100% District Supply VII AS 2001 Storebø 100% 100% Møvik AS 2002 Storebø 100% 100% District Supply VIII AS 2002 Storebø 100% 100% DOF Management Argentina 2003 Buenos Aires 99% DOF Egypt 2004 Kairo 75% 100% Felleskontrollert virksomhet NorSkan Offshore Ltda Rio de Janeiro 50% 50% DOF Boa AS 2003 Storebø 50% 50% I tillegg til de selskaper som eies av morselskapet eier DOF Rederi AS 97% i District Supply VI AS, og DOF Management AS eier 99% av DOF Management Argentina Ltda. DOF DOF DOF District Møvik AS District DOF DOF Sum NorSkan DOF Sum Management Rederi UK Supply VII Supply VIII Argentina Egypt Offshore Boa AS Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på 0 anskaffelsestidspunktet Inngående balanse Tilgang i året Korrigert inngående balanse Andel årets resultat *) Omregningsdifferanse valuta*) Interngevinst *) Utgående balanse *) Inntekt fra investering i datterselskap på NOK er summen av disse størrelsene

12 NOTER NOTER NOTE 10: Andre finansposter Mor Spesifikasjon annen finansinntekt Valutagevinst Utsatt inntekt UK lease Andre finansinntekter Sum annen finansinntekt Spesifikasjon annen finanskostnad Usikret del av urealiserte valutatap Realiserte usikrede valutatap Andre finanskostnader Sum annen finanskostnad NOTE 12: Valuta Inntektene fordeler seg på følgende valutaer: Morselskap Norske kroner (NOK) Amerikanske dollar (USD) Britiske pund (GBP) Euro (EUR) ets valutastrategi innebærer at en skal søke å være mest mulig nøytral med hensyn på valutaeksponering. Valutarisikoen knyttet til kontraktsfestede inntekter er søkt balansert med opptrekk av gjeld og inngåelse av terminkontrakter. For en rekke av konsernets skip beskjeftiget på certeparti med betaling i valuta har befrakter rett til å forlenge kontrakten til en på forhånd avtalt rate i valuta. NOTE 11: Andre langsiktige fordringer Mor Forskudd nybygg Andre langsiktige fordringer *) Sum andre langsiktige fordringer *) i hovedsak fordringer mot tilknyttet selskap Sikret del av urealiserte valutagevinst er balanseført og utgjør pr NOK 139,5 mill. For 2003 var sikret urealisert valutagevinst NOK 98,4 mill. og for 2002 var tilsvarende beløp NOK 117 mill. Det var ikke inngått terminkontrakter for konsernet pr Langsiktige lån er finansiert i følgende valutaer: Morselskap Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Valuta i valuta NOK i valuta NOK NOK GBP EUR USD SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

13 NOTER NOTER NOTE 13: Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant og lignende Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM Morselskap Gjeld som er sikret ved pant og lignende Øvrig langsiktig gjeld SUM Morselskapet har stilt garanti (selvskyldnerkausjon), pålydende USD 16 mill. overfor DnB og Nordea i forbindelse med NorSkan Offshore Ltda sin finansiering av skipene NorSkan Leblon og NorSkan Flamengo. I tillegg er det avgitt garanti USD 17,1 mill for i forbindelse med finasiering av NorSkan Copacabana i Brasil. Nordea har på vegne av DOF ASA avgitt en bankgaranti på GBP 2,25 mill. i forbindelse med finansieringen av Carla og USD 4,02 mill. for Caledonia. For den retten de britiske eierselskaper har, er det avgitt bankgarantier. For DOF fremstår denne retten til utløsning som en fremtidig forpliktelse, og er overfor bankgarantisten sikret ved pant i skipet (jfr. note 20). Som sikkerhet for selskapets gjeld er alle konsernets skip pantsatt. NOTE 15: Nærstående parter DOF Holding AS eier 54,7% i DOF ASA og 3% i District Supply VI AS. Laco AS er hovedaksjonær i DOF Holdning AS. Møgster Management AS leverer administrative konserntjenester til DOF ASA. Møgster Management er eid av Laco AS. Administrative konserntjenester er gjennomført basert på markedsmessige vilkår. Kostnad vedrører konserntjenester utgjorde NOK 5,7 mill. for NOTE 16: Pensjonskostnader konsern et har pensjonsordninger som omfatter 31 personer. I tillegg er det pensjonsordninger for 412 personer ansatt på skip. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De kollektive pensjonsavtalene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Ledende ansatte har tilleggspensjon utover de kollektive pensjonsordningene. et har pr en netto underdekning på pensjoner for landsansatte, og en overdekning på pensjoner for sjøansatte. Begge er ført opp i balansen Klassifiseringen er som følger: Ansatte i administrasjonen Ansatte på skip Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser (11 368) (19 956) (11 438) (19 339) (9 073) (6 821) Pensjonsmidler Beregnet arbeidsgiveravgift (198) (102) (86) Rest avvik UB til IB (81) Pensjonsforpliktelse (416) (447) (780) NOTE 14: Mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Leverandørgjeld Annen gjeld Morselskap Kundefordringer Langsiktige fordringer Leverandørgjeld Annen gjeld Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn ved beregningene: Diskonteringsrente 6% Forventet årlig lønnsvekst, reguleringer i folketrygden 2% Forventet avkastning på pensjonsmidler 7% Arbeidsgiveravgift 14,1% Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler (534) (433) (310) (819) (773) (652) Korrigering av fjorårets pensjonskostnad Netto pensjonskostnad

14 NOTER NOTER NOTE 17: Egenkapital NOTE 18: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Vurderings Annen Egne aksjer Minoritet Sum forskjeller egenkapital Eierstruktur De største aksjonærene i DOF ASA pr er: Egenkapital pr Endring IB Endring IB Datterselskap/TK selskap Omregningsdifferanse Nedsettelse av kapital Årets resultat Egenkapital Morselskap Aksjekapital Overkursfond Vurderings Egne aksjer Annen Sum forskjeller egenkapital Egenkapital pr Endring Endring tilknyttet selskap Omregningsdifferanse tilknyttet selskap 0 Nedsettelse av kapital Årets resultat Egenkapital Antall aksjer Eierandel Stemmeandel DOF Holding AS ,73% 54,73% Odin Norge ,39% 7,39% Skagen Vekst ,90% 4,90% Verdipapirfond Paret C/O Pareto Fondsforv ,67% 2,67% Lafjord AS ,23% 2,23% MP Pensjon ,15% 2,15% DOF ASA ,81% 1,81% Ferd AS Invest P610AK ,20% 1,20% Odin Offshore Odin Forvaltning AS ,17% 1,17% Odin Maritim ,11% 1,11% Verdipapirfond Paret ,02% 1,02% State Street Bank & Client Omnibus F ,01% 1,01% Goldman Sachs Intern Equity Nontreaty Cus ,94% 0,94% Sparebanken Rogaland Finansavdelingen ,92% 0,92% Delphi Norge C/O Storebrand Fond ,90% 0,90% naviska Enskilda Banken ,75% 0,75% State Street bank & Client Omnibus H ,55% 0,55% Verdipapirfondet NOR v/nordea Fondene AS ,48% 0,48% Orkla Finans Investment Verdipapirfondet ,40% 0,40% Pictet & Cie Banquie ,38% 0,38% Sum ,71% 86,71% Sum øvrige ,29% 13,29% Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,) ,00% 100,00% NOTE 19: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjer eid av medlemmer i styret og daglig leder: Navn Verv Antall aksjer Helge Møgster Styreformann Ole R. Møgster Styremedlem Oddvar Skjegstad Styremedlem Rolf Emblem Styremedlem Oddvar Stangeland Styremedlem Helge Møgster og Ole R. Møgster eier 80% av Laco AS som igjen eier 81% av aksjene i DOF Holding AS og i tillegg eier de aksjer i DOF ASA gjennom selskapet Lafjord AS. Oddvar Stangeland eier 3,7% av aksjene i DOF Holding AS

15 NOTER NOTER NOTE 20: Skatter Spesielle forhold i rederibeskatningsordningen ets selskaper omfattes av flere ulike skatteregimer: 1. Ordinær nasjonal beskatning Betalbar skatt ilegges når selskapet har skattepliktige overskudd, enten via drift eller som følge av realisasjon av eiendeler. 2. Norsk rederibeskatning (DOF Rederi AS) Skattlegging skjer når selskapet enten frivillig trer ut av ordningen, bryter de bestemmelser som gjelder for ordningen, deler ut ikkeskattlagt kapital eller har skattepliktige netto finansinntekter. Netto finansinntekter avhenger av blant annet valutaposter, egenkapitalandel og andel finanskapital. 3. Britisk rederibeskatning (DOF UK Ltd.) 4. Petroleumsbeskatning Hjemler beskatning av særskilt virksomhet og av aktivitet på nasjonal sokkel utført med utenlandsk eiet skip. Balanseført utsatt skatt i konsernet består delvis av utsatt skatt basert på nominelle skattesatser og utsatt skatt basert på neddiskontert skattesats. Neddiskontert sats brukes for de skatteposisjonene i de norske rederibeskattede selskaper som ikke beskattes løpende via netto finansinntekt. Ved årsskiftet er utsatt skatt beregnet på følgende måte i konsernet: i fjor Endring i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt 28% Skattemessig underskudd Grunnlag beregnet utsatt skatt Sum utsatt skatt Utsatt skatt rederibeskattede selskaper SUM UTSATT SKATT Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd ets rederibeskattede selskaper har fremførbare underskudd på NOK 72 mill. knyttet til skattepliktig finansinntekt innenfor ordningen. Slike finansinntekter er påvirket av fremtidige valutaendringer og andel finanskapital i forhold til totalkapitalen i selskapene. Disse forholdene er vanskelige å vurdere i forkant, og konsernet har derfor ikke funnet det forsvarlig å balanseføre utsatt skattefordel på NOK 20 mill. knyttet til disse underskuddene. Dette representerer således en buffer mot fremtidige skattepliktige finansinntekter utover det som er reflektert i balansen. Effekt av uttreden Ved eventuell uttreden vil det bli gjennomført et inntektsoppgjør der forskjell mellom utgangsverdi og inngangsverdi skattlegges med 28%. Inngangsverdien tar utgangspunkt i selskapets saldo for beskattet og innbetalt kapital, mens utgangsverdien beregnes på grunnlag av markedsverdien på selskapets eiendeler fratrukket gjeld. Fremgangsmåten er nærmere beskrevet i skatteloven. Skatter og midlertidige forskjeller morselskap i fjor Endring i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Midlertidige forskjeller Herav 28% utsatt skatt Skattemessig underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Sum utsatt skatt 28% Den skattemessige verdien på aksjene i DOF Rederi er NOK er 330 mill. lavere enn den regnskapsmessige verdien. Forskjellen er etter overgangsregel D til skattereformen å regne som midlertidig forskjell og har betydning for størrelsen på utbyttet som kan deles ut til akjonærene i DOF ASA uten at det oppstår skatt på korresjonsinntekt på selskapets hånd. Årets skattekostnad konsern fremkommer slik: Betalbar skatt Netto endring utsatt skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt DOFM Betalbar skatt DSVII Betalbar skatt DOF UK Betalbar skatt DSVI 138 Betalbar skatt DOF Rederi Utlignet skatt til DOF Rederi 0 Betalbar skatt i balansen

16 NOTER NOTER Skatt morselskap Ordinært resultat før skattekostnad Resultat ført etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller *) 1 Endring midlertidige forskjeller Årets skattemessige resultat Resultat overført skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 28% betalbar skatt 0 Årets skattekostnad framkommer slik: Utsatt skattefordel på årets resultat 0 Betalt skatt til utlandet 159 Endring utsatt skatt 566 Årets skattekostnad 727 NOTE 21: Rentebærende gjeld langsiktig finansiering ets flåte på 22 skip er finansiert på følgende måte: 1. Pantelån Femten av konsernets skip er finansiert ved hjelp av pantelån. Henholdsvis ti og tre av disse er finansiert gjennom separate flåtelån, mens to skip er finansiert gjennom eget pantelån. Lånevilkårene i disse avtalene er som normalt for denne type lån. Låneavtalene inneholder en forutsetning om at konsernets verdijusterte egenkapital ikke skal falle under 30%. Vilkårene for verdijustert egenkapital kan fravikes dersom 70% av flåten er langtidsbefraktet. Låneavtalene har krav om et minimumsbeløp for arbeidskapitalen og at hovedaksjonær skal eie minimum 33% av konsernet. Total finansiering via pantelån er NOK mill. 2. Tradisjonell finansiell lease Morselskapets to skip er finansiert via en tradisjonell leasingavtale. Denne leasingavtalen er regnskapsmessig behandlet som en finansiell leieavtale, slik at skip og tilhørende forpliktelser er balanseført i DOF ASA. Lånevilkårene er som normalt for denne type lån. Avtalen har en varighet på fem år, med rett til fornyelse. Total finansiering via tradisjonell lease er NOK 345 mill. Forklaring til årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: Morselskap 28% skatt av resultat før skatt Resultat ført etter egenkapitalmetoden 28% Permanente forskjeller/rederibeskatning Betalt skatt til utlandet Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats **) 0,01 0,08 3. Finansiell lease kombinert med skattefordel ets fem skip med tilhørende utstyr er finansiert som såkalte "UKLeaser". Dette innebærer at skipene formelt eies av egne britiske eierselskaper, som bortbefrakter skipene på et B/B certeparti til konsernets britiske datterselskap DOF UK Ltd. Det norske datterselskapet DOF Rederi AS dekker gjennom et tidscerteparti med DOF UK Ltd. sistnevntes forpliktelser til å betjene finansieringen av disse skipene for en periode på minimum seks år. Deretter kan eieren kreve at DOF Rederi AS skal overta alle eierandeler i de britiske eierselskaper til en pris tilsvarende ca. 75% av opprinnelig kostpris for skipene. Regnskapsmessig legges det til grunn at eieren vil kreve at DOF Rederi AS erverver andelene i de britiske eierselskapene og derigjennom skipene. Disse er følgelig balanseført i regnskapet. Differansen mellom opprinnelig kostpris og forventet utløsningsum (ca. 25% av opprinnelig kostpris) blir behandlet som utsatt inntekt og inntektsføres over minimumsperioden. Forventet utløsningssum og derigjennom utsatt inntekt er basert på beste estimat. Endelig utløsningssum er blant annet avhengig av eventuelle endringer i britiske skatteregler. *) Inkluderer ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, samt ikke skattepliktige inntekter **) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Total finansiering via UKleaser er NOK mill. Gjenværende utsatt inntekt pr er NOK 142 mill. Årets inntektsføring er NOK 55,6 mill., jfr. note

17 NOTER NOTER Annen fremmedkapital Morselskapet har utstedt et obligasjonlån på NOK 350 mill. Dette lånet forfaller høsten 2006, 2007 og Rentebærende gjeld ekskl. konserngjeld er knyttet til finansieringen av skipene. Forventet nedbetaling av gjelden er: Restgjeld Morselskap I forbindelse med UKLeasene, vil konsernet kunne måtte innfri leasing gjeld på NOK 425 mill. i 2006 og NOK 276 mill. i 2007 og refinansiere skipene. Rentebærende gjeld sammenholdt med rentebærende eiendeler gir følgende netto rentebærende gjeld pr : Mor Pantelån/langsiktig gjeld Leasingforpliktelse Rentebærende konserngjeld Brutto rentebærende gjeld Bankinnskudd Rentebærende konsernfordringer Sum rentebærende eiendeler Netto rentebærende gjeld NOTE 22: Andre kortsiktige fordringer og gjeld Mor Spesifikasjoner av andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Opptjente, ikke fakturerte inntekter Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Spesifikasjoner av annen kortsiktig gjeld Sikret del av urelalisert valutagevinst/tap Fakturerte, ikke opptjente inntekter Skyldige renter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 23: Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) Fra og med 1. kvartal 2005 vil selskapet avlegge konsernregnskap i henhold til IFRS standard. I den forbindelse er åpningsbalanse pr endret i henhold til ny standard. Endring av åpningsbalanse får i hovedsak effekt på skip, pensjoner og utsatt skatt. Til sammen gir endring en økning av egenkapital på ca. NOK 24 mill. I forbindelse med endring av åpningsbalanse i henhold til IFRS er det også besluttet å behandle felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden. Nedenstående oppstilling viser endring egenkapital i forhold til NGAAP og IFRS. Renterisiko Selskapet forsøker å redusere risiko for renteøkning ved å inngå rentesikringskontrakter. Pr er det inngått rentesikringskontrakter på 3 år for to lån GBP 14,9 mill. Mor Spesifikasjon andre avsetninger for forpliktelser Utsatt inntekt UKlease Andre avsetninger for forpliktelser Sum andre avsetninger for forpliktelser ets egenkapital Effekter på egenkapital av omarbeidelse i hht IFRS Endring i skipsverdier etter dekomponering Utsatt skatt effekt av dekomponering *) Reversering av dokkingavsetning Utsatt skatt effekt av reversering av dokkingsavsetning *) 411 Endring balanseførte pensjonsforpliktelser/midler Reversering av tidligere avsatt utsatt skatt 4% **) Sum effekt på ets egenkapital av omarbeidelse til IFRS ets egenkapital, åpningsbalanse pr etter IFRS *) skip utenfor rederibeskattningsordningen **) selskap innenfor rederibeskatningsordningen Utsatt skatt endringer 4% for rederibeskattede selskap settes til 0% Effekt av endring av pensjoner Effekt av dekomponering av skip (skip i ASA) Effekt av tilbakeføring dokkingavsetning 411 Netto endring Utsatt skatteforpliktelser (mot EK)

18 REVISORS BERETNING FORKORTELSER AHTS ASA AUT og AUTR B/B (bareboatavtale) Befrakter BHK Certeparti (C/P) CLEAN/COMFORT DWT EUR Skip bygget for ankerhåndtering og forsyningstjeneste Alment aksjeselskap Klassebetegnelse for dynamisk posisjonering Avtale om leie av skip hvor skipets driftsutgifter er leietakers ansvar. Oppdragsgiver Bremsehestekrefter, mål på motorkraft Befraktningsavtale ved leie av skip Miljørelaterte klassebetegnelser Dødvekt tonn, utrykk for skipets lasteevne Euro FIFI (firefighting) GBP HMS IB ISM ISO 14001/ISO 9001:2000 MOSV NOK NSO PSV ROV UB USD Klassebetegnelse for brannslokkingsutstyr montert på skip. Britiske pund Helse, miljø og sikkerhet Inngående balanse Internasjonal standard for sikkerhetsstyringssystemer på skip Internasjonale standardarder for miljø og kvalitet Flerbruksskip Norske kroner NorSkan Offshore Ltda. Platform Supply skip Fjernstyrt dykkerrobot for inspeksjon og vedlkeholdsarbeid Utgående balanse Amerikanske dollar 34 35

19 MARKEDET R Ratenivå og utnyttelsesgrad i 2004 Markedet var ved inngangen til 2004 svakt og til tider sterkt varierende. Ratene har i løpet av året steget og det siste halvåret var det et sterkt spotmarked i Nordsjøen. Det var 54 skip i spot markedet ved inngangen til året og samme antall ved utgangen av skip var i opplag ved utgangen av året. Spotmarkedet har vært varierende i 2004 med til tider meget stor ettespørsel etter tonnasje og tider der det har vært mye ledig tonnasje i Nordsjøbassenget. Ratene har steget utover året og spesielt de siste tre månedene var det gode rater. Utnyttelsesgraden var ved utgangen av året ca 86,7% basert på 163 skip med kontrakt (T/C og spot) mot en flåte på 180 skip. Dette er er en økning i utnyttelsesgrad på 10% og en økning i den totale flåten fra 178 til 188. Kjøp og salg /Eiermessige forandringer i bransjen Det har ikke vært noen store forandringer i eierforhold i bransjen i Noen aktiviteter innenfor kjøp og salg av skip i 2004: Intra Oil Service (Malaysia) tok over 4 båter fra Bourbon. Shanghai Offshore Petroleum tok over en AHTS fra Farstad og en AHTS fra AP Møller. Solstad Offshore ASA tok over 5 skip fra TFDS. Markedet for offshore service skip Økende aktivitet i Middelhavet, Vest Afrika og Sør Amerika førte til kontrakter for noen større PSV og AHTS utenfor Nordsjøen. Økende oljepriser ventes å gi større aktiviteter, men mangel på rigger og personell kan føre til at investeringene i offshore ikke gjenspeiler den høye oljeprisen. Verdensflåten av offshore skip har en relativt høy alder og man ser et behov for fornying av flåten. I 2005 ventes det å være stor aktivitet i konstruksjons markedet og dette vil kunne beskjeftige flere skip enn i Det ble levert i 2004 totalt 14 nybygg (PSV, AHTS) fra europeiske verft og den totale Nordsjøflåten var ved utgangen av året totalt 188 skip. Nybyggingsaktivitet Ved utgangen av 2004 bestod ordreboken for store forsyningsskip ved europeiske verft 0 AHTS ( over BHP). For PSV (større enn 3100 dwt) var det totalt 33 skip i ordre hvor 8 ble bygget mot kontrakt. Tilsvarende ordrebok ved inngangen til året var 3 AHTS og 9 PSV. Gjennom året er det levert 14 nybygg, hvorav 3 AHTS og 11 PSV. Det totale antall AHTS i Nordsjøen er uforandret, mens for PSV er det en økning på 11 fartøy fra foregående år. Nybyggingsprisene har vist en stigende trend i 2004 med en økning på 57,5%. Tilbud og etterspørsel i Nordsjøen Ved inngangen til 2004 var Nordsjø markedet historisk svakt. Mulighetene for kontrakter var bedre utenfor Nordsjøbassenget. Verdiutvikling for forsyningsskip Den generelle verdiutviklingen for annenhåndstonnasje har vært stigende i Skipsverdien for nyere moderne offshore skip har steget med 1015%. For eldre tonnasje er verdien opprettholdt

20 MARKEDET Fremtidsutsikter Så langt i inneværende år har ratenivået i både spot og periodemarkedet for offshore service skip i Nordsjøen vært godt. Det forventes fortsatt et godt marked i resten av Globalt sett er en stor del av offshore flåten over 25 år og det er et økende behov for utskiftning til nyere tonnasje. Det regnes med en økning i rigg aktiviteten på 5% i løpet av 2005 og konstruksjons aktiviteten vil øke sammenlignet med Som en følge av dette forventer selskapet et godt marked i

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994 Dette er Belships Belships er et rederi notert på Oslo Børs med virksomhet innenfor produkttank, tørrlast og gass. Handysize produkttank Det heleide datterselskapet Belships Tankers disponerer seks eide

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2001 EDINBURGH

Årsrapport 2001 EDINBURGH Årsrapport 2001 OSLO SINGAPORE SHANGHAI EDINBURGH NEW DEHLI Innhold 1 Dette er Belships 1 Hovedtall Konsern 2 Årsberetning Regnskap Konsern 6 Resultatregnskap 1. januar - 31. desember 7 Balanse pr. 31.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 Det er nødvendig å konsolidere stillingen. Vi må skalere virksomheten til et nivå vi behersker både teknisk og finansielt. En tøffere start enn

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer