Leverte farty 1.halvår 2011 Januar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverte farty 1.halvår 2011 Januar"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Bnr 334/336 VS 491 CD, til Siem Offshore Sommar 2011 Siem Opal Mars Bnr 348 VS 485, til O.H. Meling Siddis Mariner April Bnr 336 VS 491 CD, til Siem Offshore Siem Amethyst Juli Bnr 344 VS 485 Mk II, til Rem Offshore Rem Commander Kleven Maritime har levert 4 farty og skrive 4 nye kontrakter hittil i år. I september skal Rem Fortress leverast til Rem Maritime. Den siste skrivne kontrakta er med Sanco Shipping i Gjerdsvika og omhandlar levering av eit seismikkfarty som skal leverast frå Myklebust Verft på vårparten i Kleven Maritime har no 11 farty under arbeid og/eller i prosjektering, til ein samla ordreverdi på NOK 3,8 mrd. Eit av desse prosjekta har foreløpig ikkje reiar, men bygginga er sett i verk for å sikre kontinuerleg sysselsetting ved verfta. I tillegg til nybyggingsprosjekta har Myklebust Verft lukkast i reparasjons- og vedlikehaldsmarknaden og har i første halvår utført reparasjonsoppdrag for om lag 8 mill. Myklebust har også fått på plass ein vesentleg vedlikehaldsavtale med Tide Sjø AS. Konsernet hadde eit godt resultat i 2010 og prognosane ser bra ut også for Leveringsprogrammet er krevjande og krev fullt fokus frå alle involverte i alle ledd. Konsernet har no ca 480 eigne tilsette, i tillegg kjem tilsette hjå underleverandørar som er i arbeid på verfta våre.

2 Teknisk Forum Eit nytt forum er etablert Teknisk Forum er eit forum for teknisk avdeling som skal arbeide med opplæring og gje informasjon til teknisk personell,samt andre som har behov for slik informasjon. I regi av Teknisk Forum vil relevante tema bli tatt opp i møte der teknisk avdeling, kvalitetsavdeling og andre som har interesse av temaet, deltar. Forelesar på møta kan vere interne eller eksterne krefter henta frå organisasjonar eller andre med relevant kunnskap. Formålet med Teknisk Forum er å gje Kleven Maritime sitt personell ei overordna innføring i klasseregl, andre reglar og kodar som farty skal byggast etter. Målet er å gje ei innføring slik at kvar enkelt veit kvar i regelverket ein kan forvente å finne svar på ting ein lurer på. Enkelte tema vil bli grundigare behandla enn andre. Nokre tema vil gjelde mange personar, medan andre tema vil gjelde berre nokre få. Her må ein føle seg litt fram under vegs. Fordjuping i tema kan ofte vere nyttige berre for delar av teknisk avdeling. Personell frå både Kleven Verft og Myklebust Verft skal delta på relevant undervisning. Tema som er handsama til no er: Tema Foreleser Klasse myndigheiter. Sigurd Ertesvåg KV Kven gjer kva/kven har ansvar for kva Presentasjon av Sjøfartsdirektoratet Kjell Drabløs Stasjonssjef Sjøf.dir., Ålesund Klassesystematikk. (Teikningsgodkjenning, Frode Holm Stasjonssjef DNV, Ulsteinvik komponentsert., nybygg og seglande skip) SOLAS kap. II-2. Brannkapittelet Sigurd Ertesvåg - KV Det er ikkje berre tema knytt til regelverk som skal opp i Teknisk Forum. Utstyrsleverandørar kan her gje informasjon om sine produkt og representantar frå reiarane kan gjere greie for funksjonar og erfaringar med diverse utstyr. Som ein forstår er emnespekteret vidt og det gjeld å prioritere kva for tema som er viktigast. Det er viktig at tilsette på Kleven og Myklebust kjem med innspel om kva tema dei har behov for å lære meir om. Ta kontakt med Sigurd dersom du har ein ide om tema om høyrer heime i Teknisk Forum. Sentrale personar i tekninsk forum: 2

3 Monica Nipen, ny tilsett på personalkontoret på KVE Ho skal spesielt arbeide med oppfylging av IA-avtalen og sjukefråvær Kan du fortelje litt kort om deg sjølv Eg vaks opp på to forskjellige plasser utanfor Bergen (Bønes og Telavåg) som ein av fem sysken. Flytta til Hareid hausten Frå eg kan hugse har eg alltid likt meg spesielt godt på Sunnmøre. Som 20 åring reiste eg til USA og vart der i til saman 7 år. Eg var heilt bestemt på at dersom eg flytta tilbake til Noreg så måtte det bli på Sunnmøre ein plass. Sidan eg har mykje slekt på Hareid vart det nettopp der. Eg har ikkje angra ein einaste dag. Eg er gift med ein Sykkylving (fekk han sjølvsagt til å flytte til Hareid) og er mor til tre jenter. Eg utdanna meg innanfor administrasjon & leiing og eksportmarknadsføring ved Høgskulen i Ålesund. Arbeidserfaringa mi er variert. Som 16 åring tok eg helge-jobbar som servitør ved Marsteinen Fjordhotell, eit lite hotell utanfor Bergen. I USA jobba eg som sals-medarbeidar for State Farm Insurance Inc., eit forsikringsselskap som selde hus, bil og livsforsikring. I tillegg jobba eg som hovmeister/bankett ansvarleg ved Holiday Inn, Canton i helgane og enkelte kveldar. Tilbake i Noreg byrja eg å jobbe ved Aetat i Ulsteinvik i Frå den tid har eg vore i ulike stillingar i Aetat/NAV Møre og Romsdal fram til eg byrja her på Kleven Verft i mai. Kva skal dine arbeidsoppgåver ved Kleven vere? Til no har eg fått som arbeidsoppgåve å arbeide med sjukefråveret ved Kleven Verft. Eg arbeider med å skaffe meg kunnskap om, og oversikt over, sjukefråværet ved Kleven Verft, identifisere kva fråvær ein kan gjere noko med, og ikkje minst korleis førebygge eventuelt framtidig fråvær. Eg har også fått ansvar for at lærlingane/taf elevane blir godt mottatt, utarbeide rutinar som sikrar at dei får opplæring i tråd med opplæringslova, og arrangere ulike lærlingdagar i løpet av den tida dei er under opplæring. I tillegg skal eg koordinere opplæringstiltak generelt ved Kleven Verft. Har du fått møtt mange av dei tilsette? Ja, det har eg, men eg ynskjer å møte enda fleire. For at eg skal klare å gjere ein god jobb ser eg det som heilt nødvendig å vere ute i dei forskjellige avdelingane og bil betre kjend med kva som rører seg der av utfordringar. Korleis har overgangen frå NAV til skipsverft vore? Eg har vore på Kleven Verft i vel fire veker og kjenner framleis på ein overgang. På NAV var eg på mange måtar utlærd, noko ein aldri vert, men eg var klar for nye utfordringar. Her på Kleven Verft er det nok å ta tak i, og eg har enda mykje å sette meg inn i. Eg ynskjer å kjenne til korleis ting heng saman før eg til dømes klarar å sjå kva som kan vere beste måte å arbeide med sjukefråvær på. Dersom eg konkret skal peike på tydelege forskjellar mellom NAV og skipsverft, vil eg trekkje fram at her er eg ein del av eit stort kollegium. For meg betyr det at det er viktig å hugse at nokon lett kan føle seg oversett og/eller usynleg. Der eg kom frå var vi på det meste 14 kollega og dermed lett å inkludere alle. Ein annen tydeleg forskjell er at her produserast det eit konkret produkt. Alt dreiar seg til slutt om å få ferdig eit konkret produkt innan ein frist. På NAV handlar alt arbeidet seg om menneske, ofte menneske som er i ein vanskeleg livssituasjon. Korleis trivst du ved Kleven so langt? Eg har blitt veldig godt mottatt og ser fram til kvar dag eg skal på jobb. Eg ser at den erfaring og kunnskap eg sit på i dag kan brukast ved Kleven Verft. Samstundes ser eg at eg sjølv kan lære og utvikle meg på mange områder innan moderne verdiskapande personalarbeid. Kva planar har du for sommaren? Eg har todelt og sein ferie i år, men ferie skal det bli. Den fyste delen av ferien skal me sykle og campe i telt på Nordøyane nokre dagar. Deretter reiser me til Telavåg på rorbuferie. Den aller siste delen vert det ein sydentur. Eg reknar med at eg får ein avslappande og helsefremmende ferie, og eg ynskjer alle lesarane det same. God ferie! 3

4 Nye tilsette ved Kleven Verft Ørjan tok fagbrev på MVE Terje Andre Steinnes. Terje tok til på utrustingsavdelinga på Kleven i år. Han er 19 år og kjem frå Ørsta. Vi ynskjer lukke til og velkomen til Kleven Verft! Simon Siglevik Simon er 19 år, bur i Gursken og tok til som lærling i industrimekanikarfaget på Kleven Verft i år. Velkomen Simon, og lukke til! Ny tilsett på Myklebust Verft Jan Arvid Sørensen Jan var av dei som miste jobben sin under nedtrappinga på Myklebust i Når MVE no igjen fekk behov for å styrke staben på lageret, så er det ekstra kjekt å kunne ynskje Jan Arvid velkomen tilbake. Ørjan Frøystad fekk i juli godkjend si fagprøve i industrimekanikarfaget. Ørjan har vore TAF-elev ved Ulstein vidaregåande skule i fire år og har hatt sin praktiske del av utdanninga ved maskinavdelinga på Myklebust Verft. Fagprøva gjekk ut på å dreie ein aksling, bygge eit iso-rør og sveising med TIG, elektrode og rørtråd. Med bestått vitnemål frå skulen og godkjend fagprøve kan no Ørjan bruke tittelen industrimekanikar. Både og -Det var halvvegs eit sjokk når eg kom til Myklebust ein mørk haust-morgon for fire år sidan, fortel Ørjan. Kanskje ikkje så ryddig som ved ein del andre arbeidsplassar han hadde vore innom. Nokre av karane stod og røykte utanfor portane. Ingen visste eg skulle kome det var ei brå miljøforandring. Men etter kvart som han kom i kontakt med folket så endra inntrykket sitt til det meir positive. - Sjølv om det ikkje er av dei mest moderne verksemdene så er her eit godt arbeidsmiljø, seier Ørjan. Her er høgt under taket og folk torer å seie det dei meiner. Om du spør og grev litt så får du også litt fagleg rettleiing. Eg meiner eg har fått med meg ei ganske god og allsidig erfaring. Framover Når vi spør om framtidsplanar så har ikkje Ørjan svaret klart. Han leitar litt etter kva retning han skal gå vidare. Eg ønskjer ikkje å studere berre for å studere. Det er derfor godt muleg at han vert å sjå ved Myklebust også utover hausten men, då som fagarbeidar. Velkomen Ørjan sin formann, Per-Jon Husøy, har berre ros å gje. Ørjan fortener gode tilbakemeldingar og han er svært velkomen til å arbeide med oss vidare. 4

5 Lønningsdagar Månadslønte 20. juli, 19. august, 20. september, 20. oktober, 18. november, 13. desember m/ ½ skattetrekk. Timelønte Kleven Verft LP 13 Fredag LP 14 Fredag veke lønn LP 15 Fredag veker sidan førre løn LP 16 Fredag LP 17 Fredag LP 18 Fredag LP 19 Fredag LP 20 Fredag LP 21 Fredag LP 22 Fredag LP 23 Fredag Utan skattetrekk LP 24 Fredag LP 25 Fredag vekes lønn Timelønte Myklebust Verft LP 13 Torsdag LP 14 Torsdag veke lønn LP 15 Torsdag veker sidan førre løn LP 16 Torsdag LP 17 Torsdag LP 18 Torsdag LP 19 Torsdag LP 20 Torsdag LP 21 Torsdag LP 22 Torsdag LP 23 Torsdag Utan skattetrekk LP 24 Torsdag LP 25 Torsdag Bodil blir pensjonist Ja-mennesket Bodil takka for laget Bodil Lagermeidarbeidar Janne Larsen Hauge held tale til Bodil Gjengen på lageret hadde stelt i stand kakebord og invitert til selskap då reinhaldar Bodil Hauge takka for laget etter å ha arbeidd til oppnådd pensjonsalder og vel så det. Det vart både helsingar, gåver og kanskje litt tårer under det hyggelege selskapet. Bodil har vore ein humørspreiar og kjem til å verte sakna av arbeidskameratane på Vågsneset. Christoffer Bøe, Erlend Holseker, Madeleine Hauge Hide og Per Magne Hjelle. Christian Remøy Opsal var ikkje tilstades då biletet vart teke. Feriearbeid Våren er tida for ein ekstra puss på verftsområda. Ved Myklebust har ein gjeng skuleelevar mala Losjehuset - det nye bygget for adgangskontroll og varemottak. Ein del trehogst og kantslått har også vorte utført. 5

6 Rem Commander På plass i Rem flåten og i fult arbeid. Rem Commander festpynta i Geiranger Fredag 01. juli overtok Rem Offshore sitt farty nr. 13 frå Kleven Maritime. I tillegg til dei 11 offshorefartya dei har fått levert frå Kleven Verft har dei også, i tidlegare tider, fått to fiskefarty frå Myklebust Verft. Rem Offshore gjev Kleven gode tilbakemeldingar på skipa som vert levert frå oss og på samarbeidet mellom tilsette i dei to selskapa. Dagen etter sjølve overleveringa var det dåpsseremoni under fossen Friaren i Geirangerfjorden og dåpsfest på Union Hotel i Geiranger. Gudmor Asja Pellinen er sambuar med Åge sin yngste son, Fredrik. Rem Commander i solskin Maskinsjef Arve Eggesbø, Kaptein Egil Pedersen, Ståle, gudmor Asja Pellinen og reiar Åge Siv og Rune Gamlem saman med Arve Holstad og Turid Hjørungdal Tre stolte ass. prod.leiarar, Hans Olav Rovde, Sindre Moldskred og Randulf Havåg Veteranbil frå Union Hotel hentar ein godt nøgd reiarfamilie. Margrethe,Fredrik, Asja og Åge Flaska pynta for seriomoni Friaren i bakgrunnen Tale på dekk Dei syngande direktørane 6

7 Inspirasjon til dei yngste Teiknekonkurranse Framtidas båt Alle 4. klassane i Ulstein var inviterte til å vere med på ei teiknekonkurranse under Smak av Ulstein, som vart avvikla i Ulsteinvik frå 9. til 11. juni. Tema for konkurransen var Framtidas båt. Kva type båt ein skulle teikne kunne elevane velje sjølv. Det kunne vere ferje, offshore, lasteskip, passasjerbåt eller fiskebåt, her var det berre å velje det som låg hjarta nærast. Det vart kåra 4 vinnarar. Ein frå Kleven Maritime, ein frå Ulstein Verft, ein frå Rolls Royce i tillegg til folkets pris. Etter at vinnar teikningane var plukka ut så var det høgtidleg seremoni på utescena ved rådhuset. Ann Turid Flusund stilte som representant og einedommar frå Kleven Maritime. Ho valte eit skip som vi alle kan drøyme om å få segle med, nemleg Fantasy Cruise Kunstnaren, eller skipsdesignaren, bak Fantasy Cruse var Gowtisha. Ho går i 4. klasse på Ulstein Barneskule og er opphavleg frå Pakistan. Vi gratulerer! Teikninga som gav Gowtisha Kleven Maritime prisen. Ann Turid Flusund utnemner prisvinnaren Oppslag i avis på Grønland Foto: Leiff Josfesen Siem Aquamarine" ligger for tiden i havnen i Nuuk chartret af skotske Cairn Energy. Skib vækker opsigt. "Siem Aquamarine" ligger for tiden i havnen i Nuuk chartret af Cairn Energy. Med en længde på 91 meter og en bredde på 22 meter har flere Nuuk-borgere lagt mærke til Siem Aquamarine, som for tiden har indtaget havnen i hovedstaden. Undersøgelsesskibet, som sejler under norsk flag, er ifølge sermitsiaq.ag s oplysninger chartret af olieselskabet Cairn Energy. Skibet blev bygget i 2010 og har en lastdækkapacitet på 800 kvadratmeter. 7

8 Helsing Hektisk aktivitet både på Myklebust Verft og Kleven Verft no rett før ferien med mange båtar ved kaiene, og mykje stress for å verte ferdige med presserande oppgåver før ferien. På Kleven Verft er ein nett ferdig med innspurten på bnr 344, Rem Commander, som vart levert fredag 1. juli og døypt i Geirangerfjorden laurdag 2. juli. Eit litt artig poeng er at vi som kjent har døypt ein båt med dette namnet før bnr. 311 Rem Commander, ein MT 6016 vart døypt i mai 2006 som den andre offshorebåten til Rem-systemet. Til saman har vi tidlegare levert og døypt 10 offshorefarty til dette reiarlaget, i tillegg til to fiskefarty. På Myklebust Verft har ein fått inn ein god del reparasjonsoppdrag, etter å ha vore delvis ute av denne marknaden ein periode. Det er positivt, sjølv om det skal litt tilpassing til mellom nybygging og reparasjon for at drifta skal gli best mogleg. God koordinering og godt samarbeid er viktig! Eg opplever at Kleven Maritime har styrka omdømmet den siste tida, dels gjennom offentleggjering av gode resultat, dels fordi vi har vunne fleire nye kontraktar i det som må kallast ein litt laber marknad. Vi må halde fram i den kursen, og dermed trygge vidare utvikling i konsernet.vi skal halde fram med å ta nye kontraktar, og vi skal halde fram med å investere i anlegget, og i utvikling av medarbeidarar. Vi skal styrke konkurransekrafta vår, og sørge for at ingen slår oss på effektiv prosjektgjennomføring. God sommar til alle tilsette med familiar! Ståle Konsernleiinga kjøper aksjar i Kleven Maritime Ei orientering frå styreleiar Generalforsamlinga i Kleven Maritime vedtok 1. juli å invitere konsernleiinga i selskapet med på eigarsida gjennom ein retta emisjon. Eigarane og styret ser det som positivt for selskapet at leiinga kjem inn som medeigarar av fleire grunnar. Dette er både ei tillitserklæring og ei honorering av den ekstraordinære innsatsen som har vore gjort gjennom utfordrande tider dei siste åra; i tillegg håper styret at eigaridentitet skal virke som ein ekstra motivasjon til å skape trygge arbeidsplassar og god lønnsemd framover. Den enkelte har fått tilbod om å kjøpe eit bestemt tal på aksjar, avhengig av kor lenge vedkomande har hatt konsernleiaransvar dei siste fire åra. Dersom alle nyttar seg fullt ut av tilbodet, vil dette til saman utgjere 2,6 % av aksjane i Kleven Maritime AS. Aksjeprisen er sett lik likningsverdien av aksjane i KMA. Aksjekjøpet vert finansiert delvis gjennom eigenkapital og delvis gjennom ein bonus frå selskapet. Bonusen kan berre nyttast til dette formålet. Det er knytt fleire vilkår til aksjeeigarskapet: Aksjane er ikkje fritt omsettelege utanom eksisterande aksjonærar; Det er fire års bindingstid, slik at dersom nokon sluttar før fire år er gått eller blir oppsagt, så vil selskapet ha rett til å kjøpe tilbake aksjane til ein pris lik den eigenkapitalen som vedkomande har betalt for aksjane; Om nokon sluttar etter fire år har selskapet rett til å kjøpe tilbake aksjane til den likningsverdien som aksjane då har; Dette er altså eit reint aksjekjøp med reell risiko knytt til utviklinga av verdien på aksjane. Ut over dette har aksjane normale rettar og plikter. Den totale kostnaden for KMA er 16,6 mill kr dersom alle nyttar seg fullt ut av tilbodet. Dette er i hovudsak avsett i 2010-rekneskapen. Styreleiar Kjersti Kleven 8

9 Du ser Kleven Maritime i lokalmiljøet Vi støttar organisasjonar og kulturaktivitetar Både Kleven Verft og Myklebust Verft sett årleg av midlar som går til lokale lag og organisasjonar. Tilsette i Kleven Maritime og andre, ser logoen vår i mange samanhengar i lokalsamfunnet. Spesielt er det aktivitetar og organisasjonar som arbeider med aktivitetar for born og unge vi er opptekne av. Det er viktig for ei verksemd med mange tilsette, og med rekrutteringsbehov, at også lokalsamfunnet har idrett og kultur å tilby born og unge. Lagspel er viktig både i fritida og i arbeidslivet! Du vil kunne sjå Kleven-logoen på mange fotballdrakter, både jente- og gutelag i tillegg til på draktene til Hødd, Hareid og Bergsøy. Du vil også kunne sjå Klevenlogoen på fotballbaner og idrettsanlegg rundt om. Kleven Maritime støttar også kulturlivet og er sponsorar både for Hareidstemna, Go with Flø, og Trebåtfestivalen. Forutan at vi er ein av hovudsponsorane for Trebåtfestivalen, så stiller vi også med musikalske krefter. I år vil du finne kollegaer på podiet både i Kind of Blues og Scottys Dreamteam. Tilsette fekk tilbod om billettar til redusert pris på konserten med Åge Aleksandersen i Ulsteinvik. 36 billettar vart tinga. Frå Myklebust Verft har største potten i 2011 gått til bygginga av ny kunstgrasbane like ved verftsområdet. Det har også vore gitt midlar og støtte til bygging av ny ballbinge i Haugsbygda. Elles er der avtalar med mange lokale lag innan idrett og musikk. Myklebust er også med på A-laget til Larsnes Gursken som kjempar i toppen av tredje divisjon. Av meir spesielle tiltak som vert sponsa kan nemnast Herøy og Sande Jeger og Fiskerforening som jobbar med å utarbeide kultiveringsprosjekt for Vågselva og Myklebustelva. Elvane renn ut i fjorden på kvar si side av verftet. Frå Kleven Verft er det Hødd som er den største sponsormottakaren i Med laget på topp i divisjonen og direktesendt kamp på TV så vert vi godt profilert der. Kleven prøver å vere synlege i dei fleste krinsane der våre tilsette bur og aktivitet mellom anna på Rovde, Hareid, Leikong og Vartdal har fått støtte i Gursken IL med Kleven Maritimecaps under opninga av River Plate. Reiarar på tur J To offshore-reiarar var på safari i lag i Afrika. Ein dag var dei på tur på eiga hand og der møtte dei ei løve. Dei hadde ikkje med seg noko å forsvare seg med og løva såg svolta ut. Den eine reiaren tok av seg sekken og fann fram eit par piggsko som han fekk på seg i ei fart. Ha! Trur du at du kan greie å springe frå ei løve?!, kom det frå den andre reiaren. Nei, svarte den første men eg skal i alle fall greie å springe frå deg! 9

10 Kleven Maritime med ny stand til Nor-Shipping Delte i år, som i fjor, standplass med Hareid Group Pianist Petter Anton Ness, styreleiar Kjersti Kleven og Rein Alexander Også på kveldstid har Kleven Maritime ein jobb å gjere for å ta i vare kundane sine. På ONS i Stavanger i fjord arrangerte vi ein kveld der eigne musikk krefter underhelt i lag med Elisabeth Andreassen. I år hadde vi Alexander Rein til å underhalde under eit kundearrangement. Mange av våre kundar var til stades der. Til årets Nor-Shipping messe, som gjekk av stabelen siste veka i mai på Lillestrøm, stilte Kleven Maritime med ny stand. Eit heilt nytt konsept som vi har kjøpt frå NPG. Standen består av stålrammer som blir sett saman og som det vert festa dekorplater utanpå. Dekorplater enten med tekst eller bilde. Mange av standane som vert bygd opp på desse messene er til eingongs bruk, men Kleven Maritime satsar på ein stand som vi kan nytte i mange år framover. Gjenbruk er ein god ting, meina vi! Mot publikum har standen rom for utstilling av modellar, resepsjonsdisk og eit par infoskjermar. Det er her godt med golvplass som skal nyttast som myldringsstad når gjestane kjem på besøk. Standen er open ut mot gangareala, noko som skal gjere terskelen lav for å besøke oss. Standen har også eit godt møterom som kan nyttast til møter i messeveka. Mange av våre samarbeidspartnarar er i Lillestrøm denne veka og det vert gjort små og store avtalar. Messestanden inneheld også eit rom der vi har eit enkelt kjøken. På menyen står mør frå Stranda og Ulsteinvik, rømme og flatbrød høyrer med. Det er sett av plass på standen til bagasje-oppbevaring for dei som har behov for det. Nor-Shipping er ei messe som mange av Kleven Maritime sine tilsette har fagleg nytte av og mange av våre eigne var innom på standen. Messa på Lillestrøm hadde i år rekordmange utstillarar og besøkande. I tillegg til at kundane kan treffe oss så er det også hyggeleg at konsernet sine tilsette som besøkjer messa kan ha ei heime-hamn. Hareid Group har dei to siste åra profilert seg på same stand som KMA. Neste gang det modulbaserte systemet skal brukast er under oljemessa. ONS, i Stavanger i

11 Sudoku Sommar moro G O D S O M M A R T I L A L L E I K L E V E N M A R I T I M E Sommardag Inviter gode vener til middag og server dette måltidet garantert suksess! Forrett: Lettkokt fersk asparges m/spekeskinke og honningmelon. Hovudrett: Kokt makrell m/agurksalat, nypotet og rømme. Kok gjerne makrellen kvelden før og la den stå i laken, som inneholder salt, heilpeppar, lauberblad og litt edikk, natta over. Varm laken med fiske i, forsiktig opp rett før servering. Flatbrød og ein rømmeskvett på toppen Dessert Jordbær med vaniljeis og valiljesaus. Fortel vitser ved bordet: Sterk gamling De to gamle pensjonistene snakket sammen om hvilken treningsform som passet for eldre. - Jeg har funnet noe som virker fint for meg, sa den ene, - jeg begynte den første uka med en femkilos potetsekk i hver hånd, og så løfter jeg armene fra hengende posisjon til de var vanrett i skulderhøyde ti ganger. Neste uke gikk jeg over til tikilos potetsekk og gjorde de ti repetisjoner. Så gikk jeg over til en femtikilos sekk og så til hundrekilos sekk. - Dette kan ikke være mulig! utbrød den andre. - Noe sånt ville jo vært bortimot umulig selv for en kar som var en tredjedel så gamme som du! - Tull og tøys, sa den første, - dette har gått som en lek. Og i neste uke skal jeg begynne å ha poteter i sekkene. Svensk trafikkontroll. Det var trafikkontroll på E-6 like ved Svinesundbrua på svensk side og den svenske polisen stopper en Audi Quattro og drar straks frem blokken. - Dette blir inte billigt, sier han til sjåføren. - Fem stykken i en bil sertifiserad for fyra personer - det blir en kraftfull bot! - Hva i helvete, dette er en helt vanlig personbil, protester den norske føreren. - Hvor har du det fra at den bare er sertifisert for fire? - Tycker ni at jag er en idiot, eller? Det beror på navnet, Quattro betyger fyra? - Du er helt på jordet, svarte den norske sjåføren. - Jeg forlanger en samtale med polissjefen! - Nej, det går inte, svarte den svenske polisen. - Han er tyver opptacket. Ser ni inte at han står dar borta och bøtlegger føraren av en Fiat Uno med tre personar! 11

12 Sommarhelsing frå Kjersti - Styreleiar i KMA, KVE og MVE Det er i skrivande stund lite sommarvèr i sikte, men ferien nærmar seg i alle fall med stormskritt for dei fleste. Sidan førre sommarferie har det skjedd veldig mange positive ting i konsernet. Vi har først og fremst levert ni flotte skip; seks av dei 10 edelsteinane til Siem Offshore og Singa Star, kystvakta KV Sortland til Remøy Management, Siddis Mariner til O.H. Meling og sist helg ein ny Rem Commander til Rem Offshore. Gjennom desse leveransane har det vore skapt gode resultat og vi er glade og stolte over å ha levert rekordresultat frå konsernet to år på rad. Dette gjer at vi har eit godt fundament for å utvikle oss vidare; ta nye kontraktar, vere med på utviklinga i marknaden mot stadig meir avanserte skip, drive utvikling internt og ikkje minst investere i framtidsretta prosessar. Eigarane av konsernet har for første gang i det 10 år lange eigarskapet vore i posisjon til å få utbytte frå selskapet og det har samtidig vore betalt ut overskotsdeling til alle tilsette. Som styreleiar ser eg det som svært viktig at bedriftene i Kleven Maritime skal kunne tilby interessante arbeidsplassar med stor muligheit til å nytte sine faglege evner og kunnskapar. Vi har enkle organisasjonar der den enkelte har stort høve til å ta og få ansvar i eit godt arbeidsfellesskap. Vi skal gjere godt arbeid og vere til å stole på. Det var interessant å få presentert evalueringa av Siem-serien i siste styremøte; å sjå at vi har lært og blitt betre på rutinar og kvalitetsarbeid, på dagleg samarbeid med underleverandørar og at vi har eit godt underlag til å gjere strategiske vurderingar av byggemetode framover. Vi har mykje å glede oss til etter sommarferien også. Vi har ikkje berre levert ni skip, men også vunne like mange kontraktar sidan i fjor sommar og tre av dei skal leverast i haust. Rem Commander som vart kontrahert i mai i fjor er alt levert og 13 månader frå signering til levert båt er veldig bra! Kort leveringstid vil vere ein viktig faktor for å vinne kontraktar framover. I styret ser vi fram til å halde fram diskusjonen om korleis vi best skal styrke posisjonen vår og skape ny konkurransekraft. Det blir ikkje kjedelig for nokon av oss, men først; God sommar! Kjersti Styret i Kleven Verft AS: Styreleiar Kjerst Kleven, Rigmor Kleven, Odd-Tore Finnøy, Nils Fredrik Drabløs, Thorolf Hestness, Rolf Arne Skår og Olav Høydalsvik. Rolf-Arne og Olav representerer dei tilsette i KVE. Styret i Myklebust Verft AS: Styreleiar Kjersti Kleven, Rigmor Kleven, Odd- Tore Finnøy, Nils Fredrik Drabløs, Thorolf Hestness, Arne Leif Værnes og Jan Frågodt. Arne-Leif og Jan er dei tilsette ved MVE sine representantar. 12

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget

Detaljer

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Vi bles nytt liv i turlaget Vi har mykje flott turterreng i distriktet vårt, perler som ligg og ventar. Ikkje alle av oss er like godt kjende i distriktet

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Ufatteleg og meiningslaust

Ufatteleg og meiningslaust SYNSTE MØRE TORSDAG 22. APRIL 2010 1 TORSDAG 22 APRIL 2010 NR 15 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Vital 50-åring Laurdag feira Syvde skulekorps at det er 50 år sidan dei vart skipa. Magne Sørdal har vore dirigent

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 4. MARS 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 4. MARS 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 4. MARS 2010 1 TORSDAG 4 MARS 2010 NR 9 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Står sterkt i vindkraft Vindkraftforum 2010 vart tysdag halde i Måløy. Mellom saker som vart diskuterte var oppretting av

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer