Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE"

Transkript

1 Vokser og leverer Shell i Norge 2006

2 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer i nye prosjekter for å sikre fortsatt vekst. Å levere er å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Veksten sikrer vår fremtid. 2 SHELL I NORGE

3 4 5 Administrerende direktørs kommentar 6 7 Vokser og leverer resultater 8 9 Helse, miljø og sikkerhet Ringvirkninger i samfunnet

4 Administrerende direktørs kommentar Vi må kunne tilby sikre og stabile energileveranser for å møte verdens energibehov. Vi må samtidig redusere miljøskadelige utslipp. Johan Nic. Vold ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2006 vil gå inn i historien som året da energi- og klimautfordringene ble satt øverst på dagsordenen. Som et ledende energiselskap har vi i Shell et eget ansvar for å bidra til å møte energiutfordringen. Vi må kunne tilby sikre og stabile energileveranser for å møte verdens energibehov. Vi må samtidig redusere miljøskadelige utslipp. Shell Technology Norway arbeider med en rekke miljøprosjekter. De inkluderer blant annet flytende vindturbiner offshore, bruk av vindkraft til sjøvannsinjeksjon og rensing av produsert vann. I Shell-gruppen innser vi at et av selskapets konkurransefortrinn ligger i vår evne til å utvikle og implementere ny teknologi. Derfor er dette et satsingsområde. En annen viktig problemstilling er arbeidet med å vurdere hvilke nye typer drivstoff som skal tilbys på det norske markedet, sammen med bensin og diesel. Dette gjøres i tett samarbeid med Shells globale forskningsmiljø. Forskerne våre har et nært samarbeid med bilprodusenter over hele verden. Målet er å utvikle produkter som gir renere eksosutslipp og lavere forbruk av dagens konvensjonelle drivstoff, samtidig som det forskes på ulike typer nye drivstoff for fremtiden. Shell-gruppen driver utstrakt forskning på annen generasjons biodrivstoff. Satsingen innebærer utvikling av nye produksjonsprosesser og bruk av bærekraftige råstoffer. Dette er stoffer som ikke konkurrerer med produksjon av matvareprodukter. Annen generasjons biodrivstoff vil gi lavere totale CO 2-utslipp fra kilde til hjul enn dagens biodiesel og bioetanol. Jeg opplever at ansatte innenfor undersøkelse og produksjon, så vel som nedstrømsdisiplinene, er stolte av å arbeide for et selskap som tar energi- og miljøutfordringene alvorlig. Gjennom vår eierandel på 21 prosent i raffineriet på Mongstad deltar vi i Mongstad Teknologiselskap. Der er vi involvert i planene om bygging av et gasskraftverk med CO 2-rensing. Kraftverket skal blant annet forsyne raffineriet og plattformene på Troll- og Gjøa-feltene i Nordsjøen med elektrisitet. I tillegg arbeider vi med en konsesjonssøknad for bygging av en vindpark. Den skal ha en installert effekt på mellom 160 og 180 MW. Vindparken består av 60 turbiner i Bjerkreim kommune i Rogaland. 4 SHELL I NORGE

5 Et selskap i vekst Shell Undersøkelse og Produksjon er et selskap i vekst. Selskapet er både operatør og partner på norsk sokkel. Store investeringer, samt et fortsatt aktivt leteprogram, vil resultere i rekordhøy aktivitet for Shell i Norge i årene fremover. På Draugen-feltet arbeides det med tiltak for å øke utvinningsgraden ytterligere. Målet er 75 prosent utvinning, og å utvide feltets levetid utover I 2007 overtar Shell operatøransvaret for Ormen Lange. Det vil gi en solid basis for videre vekst og aktivitet i Norge. Aktiviteten i våre partneropererte felt er også høy. Selskapet er involvert i flere kommende utbygninger. Nordisk samarbeid I 2006 utviklet Shell et tettere nordisk samarbeid: Medarbeidere i selskapets nedstrømsvirksomhet arbeider på tvers av landegrensene. Dette er et ledd i å videreutvikle en konkurransedyktig kostnadsstruktur. Strukturen vil skape et sterkt grunnlag for videre vekst, både i Norge og i Norden. Nedstrøm legger fortsatt vekt på rask erfaringsoverføring med andre Shell-selskaper, og på utvikling av standardiserte prosesser og systemer over landegrensene. Vår eierandel på 21 prosent i Mongstad Raffinering DA ivaretas av datterselskapet Norske Shell Raffinering AS. Selskapet fikk gode økonomiske resultater i Det skyldtes særlig høye internasjonale raffineringsmarginer og gode driftsresultater ved Mongstad. En effektiv forsyningsorganisasjon bidro også til det gode resultatet. Shell har i dag det største landsdekkende nettet av tankanlegg i Norge. Selskapet kan levere oljeprodukter kostnadseffektivt og sikkert over hele landet. Leveransene av drivstoff og smørolje til norske rederier og offshoreinstallasjoner har gått opp i løpet av Shell er godt posisjonert for salg av lavsvovel tungoljer. Selskapet har tegnet flere langsiktige kontrakter med store norske kunder. Internasjonalt ligger svovelinnholdet i tungolje på 3,5 prosent i gjennomsnitt, mens vi gjør avtale om levering av tungolje med under 1,5 prosent svovelinnhold i flere nye kontrakter. Dette gir en betydelig miljøgevinst i form av reduserte svovelutslipp. Rekruttering I 2007 skal vi rekruttere mange nye ansatte innenfor en rekke fagområder. Antall ansatte er økende. Dermed følger et behov for utvidelse av lokalene våre i Risavika. I løpet av 2008 vil et utvidet og nyoppusset hovedkontor stå klart til å møte de oppgavene og utfordringene vi står foran. Vi kan se langt etter å møte energiutfordringen dersom vi ikke har dyktige medarbeidere. Heldigvis består Shell-organisasjonen av dedikerte og svært dyktige mennesker. De gjør det mulig for oss å møte tøffe utfordringer. I juni 2007 overtar David Loughman stillingen som administrerende direktør. Han vil arbeide for å opprettholde det gode engasjementet, og fortsetter å jobbe for gode resultater og fortsatt vekst for A/S Norske Shell. Vi har styrket posisjonen vår i Norge i Shell har en markedsandel på 28,5 prosent innenfor salg av oljeprodukter, og en sterk markedsposisjon for alle produkter og markedskanaler. Shell er det selskapet som har flest bensinstasjoner i Norge, med 475 stasjoner. For kiosk- og butikkvarer på bensinstasjonene har Shell en markedsandel 29,5 prosent og er klar markedsleder. SHELL I NORGE 5

6 Vokser og leverer resultater Vi driver salg og markedsføring av alle typer oljeprodukter, har en god posisjon og tjener penger i alle markeder. Reidar W. Saugstad CONTROLLER A/S Norske Shell leverte i 2006 sterke operasjonelle og finansielle resultater. Vi hadde ett resultat før skatt på over 10,6 milliarder kroner og opplever en sunn økonomisk utvikling. Det er avsatt over 3,8 milliarder i utbytte. Strategien om mer oppstrøm og lønnsom nedstrøm ligger ved lag. Vi er i rute i henhold til målsettingen om å doble produksjonen i tiårsperioden fra 2000 til I 2006 investerte vi over 4,3 milliarder kroner. Ormen Lange er vår største enkeltinvestering noen sinne. Feltet kommer i produksjon høsten 2007 og vi overtar 30. november som driftsoperatør. I andre fase av utbyggingen skal vi på vegne av lisensen gjøre betydelige investeringer. Det gir store lokale og nasjonale ringvirkninger. På våre partneropererte felt foretas også store investeringer. Valhall, Statfjord og Troll er slike eksempler. Gjøa og muligens Skarv/Idun er nye utbygginger hvor det skal investeres store summer. I 2006 har vi investert mye i leting etter fremtidige reserver. Dette fortsetter vi med i 2007 og Beregninger viser at vi i 2011 vil være det internasjonale oljeselskapet med størst produksjon som operatør i Norge. Vi vokser og vi leverer resultater. Nedstrømsvirksomheten har befestet sin posisjon som en sterk nummer to i det norske markedet. Forretningsområdet er en pådriver for implementering av innovative løsninger til beste for våre kunder. Vi driver salg og markedsføring av alle typer oljeprodukter, har en god posisjon og tjener penger i alle markeder. Store deler av gruppens internasjonale marineaktiviteter ledes fra vårt kontor i Oslo og leverer svært gode resultater. 6 SHELL I NORGE

7 Utvalgte finansielle nøkkeltall, A/S Norske Shell (tall i millioner kroner) Data fra resultatoppstilling Sum driftsinntekter Sum driftskostnader herav produksjons- og CO2 avgift til Staten Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Utbytte Data fra balanseoppstilling Totale eiendeler Aksjekapital Gjeldsgrad 3,87 3,80 8,01 Egenkapitalandel 20,5% 20,8% 11,1% Data fra kontantstrømsoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer (anleggsmidler) Kontantstrøm fra finansiering Økning/reduksjon i likviditetsbeholdning Nøkkeltallene er ikke konsolidert og innbefatter dermed ikke resultater fra datterselskaper (listet under): Norske Shell Pipeline AS Norske Shell Shipping AS Norske Shell Raffinering Shell Deepwater Development AS Shell Gas (LPG) Norge AS Shell Marine Products AS Shell Scala Card AS Shell Technology Norway AS Enterprise Oil Norway AS (EONAS) SHELL I NORGE 7

8 Helse, miljø og sikkerhet Gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for A/S Norske Shell. Vi gjør alt vi kan for å unngå skader på mennesker eller miljø som følge av vår drift. Forebyggende HMS-arbeid innebærer nøye planlegging av alle operasjoner. Vedlikehold og forbedring av utstyr foregår kontinuerlig. Vi trener og forbereder våre ansatte på best mulig måte. Både ansatte og kontraktører har et ansvar for å bidra til at sikkerheten ivaretas i alle operasjoner. Ansatte skal ikke bli syke av å jobbe for Shell. Vi arbeider aktivt for å redusere utslipp til sjø og luft. Vi måler skadefrekvens som antall personskader per én million arbeidstimer for kontraktører og egne ansatte. I 2006 var skadefrekvensen 6,0 i Undersøkelse og Produksjon (U&P) og 2,7 i Nedstrøm (DS). Vi hadde ti skader som førte til fravær, mot seks i Dette tilsvarer en fraværskadefrekvens på 1,4, mot 1,3 i I 2006 ble selskapets bensinstasjoner utsatt for 13 ran. Det er en nedgang fra 17 i 2005 og 24 i Ansatte på stasjonene er oppmerksomme og bruker det installerte sikkerhetsutstyret riktig. Ran av Shell-stasjoner gir lavt utbytte. Oppklaringsprosenten er 85 prosent. Vi arbeider aktivt med å finne metoder for ytterligere å redusere antallet ran. Vi samarbeider med datterselskaper i Europa på dette området. Trafikksikkerhet er et høyt prioritert område. En stor gruppe ansatte gjennomførte i 2006 kurs i defensiv kjøring. Det er forbud mot all bruk av mobiltelefon under kjøring i selskapets regi. Helse I 2006 var sykefraværet for egne medarbeidere i U&P 2,5 prosent mot 1,8 prosent i Tilsvarende tall for DS var 4,15 prosent i 2006 mot 4,2 prosent i Vi måler også arbeidsrelatert sykdomsfrekvens. For U&P var frekvensen 5,8 prosent i 2006 mot 5,6 prosent i For DS var frekvensen 3,3 prosent, mot 0,2 i Det er registrert en positiv utvikling med færre stressrelaterte sykemeldinger enn i tidligere år. Stressforebygging har høy prioritet i Shell. Ytre miljø De viktigste miljøaspektene ved Shells virksomhet i Norge er driftsutslipp av produsert vann til sjø med innhold av olje, løse hydrokarboner og tilsatte kjemikalier, og utslipp til luft av karbondioksid (CO 2), nitrogenoksider (NOX) og flyktige hydrokarboner (NMVOC). Utslipp av klimagasser skyldes i første rekke forbrenning av gass til energikonvertering og fakling på Draugen-plattformen. Utslippene av NOX skyldes forbrenning av diesel og gass i forbindelse med energikonvertering og fakling. Utslippet av klimagasser i U&P økte i 2006 med 8,1 prosent sammenlignet med Dette skyldes i første rekke økt boreaktivitet. I 2006 var utslippet av flyktige hydrokarboner (NMVOC) fra U&P tonn, mot i prosent av utslippene skjedde i forbindelse med bøyelasting. Det forekommer dessuten utslipp av flyktige hydrokarboner (NMVOC og metan) fra nedstrømsviksomheten (totalt 161 tonn i 2006). Utslippet av NOX økte med 59 prosent fra 2005, grunnet høyere dieselforbruk til drift av borerigger involvert i selskapets aktiviteter. Driftsoperasjonene på Draugen medfører utslipp av produsert vann, fortrengningsvann og drenasjevann. Det ble i 2005 satt i gang et pilotprosjekt med reinjeksjon av produsert vann til feltets reservoar. På grunn av tekniske komplikasjoner var ikke systemet i drift i Utslippet av produsert vann var derfor høyere i 2006 enn året før. Det arbeides med å få gjenetablert systemet. Vann som ble sluppet ut i 2006 inneholdt i gjennomsnitt 12,6 milligram olje per lit. Produsert vann inneholder også løse organiske komponenter hvorav mesteparten utgjøres av karboksylsyrer. I U&P var det fem akutte utslipp av olje til sjø i Utslippene var på totalt 81,3 tonn. Det var i tillegg 11 akutte utslipp av kjemikalier til sjø, på til sammen 25,8 tonn (inkludert vann). Vi hadde to akuttutslipp av vannbasert boreslam fra mobile rigger, på til sammen 56,5 tonn. I DS var det i 2006 to akutte utslipp over 100 kilo, totalt 0,38 tonn. 8 SHELL I NORGE

9 Utslipp av produsert vann millioner m 3 6 Oljekonsentrasjon mg/l 30 Uhellsutslipp av olje (tonn) Utslipp av klimagasser (tonn CO 2 -ekvivalenter) 250 Utslipp av nitrogenoksider (NOx) (tonn) 2, , , tonn CH 4 tilsvarer 21 tonn CO 2 SHELL I NORGE 9

10 Ringvirkninger i samfunnet 10 SHELL I NORGE

11 Vi har et overordnet mål om at våre aktiviteter skal gi positive ringvirkninger i områdene hvor selskapet opererer. Terje Jonassen KOMMUNIKASJONSDIREKTØR A/S Norske Shell kjøpte i 2006 varer og tjenester til en verdi av 3,9 milliarder kroner. 85 prosent kom fra norske leverandører. Shell har som mål at selskapets aktiviteter skal bidra til positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. De nasjonale sysselsettingsvirkningene fra A/S Norske Shells aktiviteter i Norge var i 2006 omlag årsverk. Verdiskaping Totalt kjøpte A/S Norske Shell varer og tjenester for 3,9 milliarder kroner. Beløpet er noe lavere enn året før. Det skyldes at driften av selskapets bensinstasjoner er lagt om. Omleggingen innebærer at innkjøp av varer og tjenester, samt arbeidsgiveransvar, er overført til lokalt næringsdrivende. Innkjøpene til nedstrømsaktiviteten var på om lag 900 millioner kroner i Beløpet inkluderer ikke leveranser for direkte videresalg. Undersøkelse og Produksjon økte i 2006 sine innkjøp betraktelig, fra om lag 1,3 milliarder kroner i 2005 til rundt 3 milliarder i Norske leveranser Rundt 85 prosent av A/S Norske Shells totale innkjøp i 2006 kom fra norsk næringsliv. Rogaland står for en stor andel av landets oljerelaterte sysselsetting. Nesten halvparten av Shells leveranser kom i 2006 fra leverandører lokalisert i fylket. Rundt 10 prosent av leveransene kom fra næringslivet i Midt-Norge. Verdien av leveransene var nesten 400 millioner kroner og omfattet i stor grad logistikk og basetjenester. Bedrifter i resten av Norge leverte varer og tjenester for vel en milliard kroner. A/S Norske Shell kjøpte i 2006 varer og tjenester til en verdi av over 1,7 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten. En stor del av dette var investeringer i forbindelse med boring av produksjonsbrønner på Ormen Lange-feltet og brønnintervensjonsarbeid på Draugen. Transportnæringen og bedrifter innenfor forretningsmessig tjenesteyting, inkludert ingeniørtjenester, hadde også betydelige leveranser i Undersøkelse og Produksjon Shell Undersøkelse og Produksjon (U&P) har i 2006 hatt stor aktivitet i Norskehavet, med blant annet produksjonsboring på Ormen Lange. Enheten kjøpte i 2006 varer og tjenester fra norsk næringsliv til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner, 1,2 milliarder mer enn i Over 70 prosent av de norske leveransene til U&P kom fra næringslivet i Rogaland. U&Ps største leverandør i 2006 var Seadrill Offshore AS, som står for boreoperasjonene på Ormen Lange-feltet. U&Ps nest største leverandør i 2006 var Aker Kværner Offshore Partner, som har stått for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på Draugen. Leveransen omfatter engineering, prefabrikasjon, installasjon og oppstart. Modifikasjonsarbeidene skal effektivisere og oppgradere produksjonen på Draugen og samtidig redusere plattformens utslipp av klimagasser. Aker Offshore Partner har også fått kontrakt på vedlikehold og modifikasjoner på Ormen Lange. Store deler av modifikasjonsarbeidene blir utført fra Aker Offshore Partners avdeling i Kristiansund og Aker Møre Montasje. Sysselsettingsvirkninger Norsk Shells aktivitet ga i 2006 grunnlag for rundt årsverk 1. Dette omfatter selskapets egne ansatte, ansatte hos underleverandører og konsumvirkninger årsverk kom som følge av aktiviteten i Undersøkelse og Produksjon og årsverk som følge av selskapets nedstrømsaktiviteter. Norske Shell hadde ved utgangen av 2006 totalt 997 ansatte. Dette er færre enn i 2005, da omlegging av selskapets nedstrømsvirksomhet har medført overføring av arbeidsgiveransvar av ansatte på bensinstasjoner til lokalt næringsdrivende. Partneropererte felt står for over halvparten av vår produksjon av olje og gass i Norge. Feltene har stor betydning lokalt og nasjonalt, i form av skatter, avgifter, sysselsetting, oppbygning av infrastruktur og gjennom bidrag til teknologiutvikling. Siv Berntsen DIREKTØR, PARTNEROPERERTE OPERASJONER Rekordhøye investeringer, aktiv leting og økt bemanning kjennetegner virksomheten. Vi har tro på norsk sokkel, og har ambisjoner om å doble olje- og gass-produksjonen og øke andelen av kommersielle reserver med en tredel fra 2000 til Tore Holm DIREKTØR UNDERSØKELSE OG PRODUKSJON 1 Beregninger av verdiskaping og sysselsetting er gjennomført av Asplan Viak A/S. Nasjonale og regionale leveranser skaper arbeidsplasser hos leverandører og underleverandører. De samlede sysselsettingsvirkningene fra Shells aktiviteter omfatter direkte sysselsetting i selskapet, indirekte sysselsetting hos selskapets leverandører og konsumvirkninger. Konsumvirkningene kommer som følge av at produksjonsaktiviteten fører til høyere inntekter til husholdningene og private konsumenter. Ringvirkningene er beregnet med modellverktøyet Panda. SHELL I NORGE 11

12 Ringvirkninger i samfunnet 997 Antall ansatte i Norge 85% Andel av selskapets innkjøp fra norsk næringsliv 3,4 milliarder Innkjøp fra norske leverandører 100% Investeringene i Undersøkelse og Produksjon (U&P) er doblet siden Antall årsverk i Norge som følge av vår virksomhet 11,9milliarder Totale skatter og avgifter Shells aktivitet og innkjøp av varer og tjenester ga i 2006 grunnlag for vel årsverk i Rogaland. Av disse var 364 ansatt ved Shells kontor i Risavika. I Midt-Norge var sysselsettingsvirkningene vel årsverk. Av disse var 165 direkte ansatt i Shell i Kristiansund eller på Aukra. Halvparten av sysselsettingsvirkningene kom innenfor forretningsmessig tjenesteyting og offentlige tjenester. Dette omfatter kompetanseintensive tjenester som analyser og utredninger (ingeniørtjenester) og forskning og utvikling. Innkjøp av varer og tjenester til Shell Undersøkelse og Produksjon er nesten doblet sammenlignet med En følge er sysselsettingsvirkningene, med flere årsverk i Den største økningen har vært i Rogaland. I Midt-Norge er sysselsettingsvirkningene nesten fordoblet, fra 370 til 720 årsverk. Shell i Midt-Norge Næringslivet i Midt-Norge leverte i 2006 varer og tjenester for til sammen nesten 400 millioner kroner til A/S Norske Shell. Halvparten av leveransene gikk til Undersøkelse og Produksjon. Dette er om lag 50 millioner mer enn året før. Vestbase var den suverent største enkeltleverandøren. Selskapet leverer tjenester innenfor base, logistikk og lager. Nest størst var Dale Depot, som leverte oljeprodukter og forsyningsbåter. Aker Møre Montasje har hatt oppdrag med vedlikehold på Draugen. Selskapet har i tillegg hatt indirekte leveranser på modifikasjonsarbeider, som underleverandør til Aker Kværner Offshore. Den største av selskapets nasjonale leverandører i 2006 var Reinertsen Engineering i Trondheim. Selskapet har kontrakt for levering av tjenester til selskapets nedstrømsvirksomhet. Leveransene fra Midt-Norge har gitt grunnlag for årsverk. Det er en solid økning fra året før. Undersøkelse og Produksjon har gitt grunnlag for 720 årsverk i Midt-Norge, 350 flere årsverk enn i De fleste av disse var i Møre og Romsdal. 12 SHELL I NORGE

13 Samlede leveranser til Norske Shell i 2006 fordelt geografisk Rogaland 49% Norge ellers 28% Utlandet 14% Midt -Norge 9% Samlede leveranser: MNOK Norske leveranser til U&P Millioner kroner Leveranser fra norsk næringsliv fordelt på hvilken næring leverandørene tilhører Petroleumsvirksomhet 44% Transport/telekom 15% Forretningsmessig tjenestyting 15% Handel, hotell og restaurant 11% Verkstedindustri 10% Annet 5% Samlede leveranser fra norsk næringsliv: MNOK Annet Petroleumsvirksomhet Verkstedindustri Handel, hotell og restaurant Transport/telekom Forretningsmessig tjenesteyting Nasjonale sysselsettingsvirkninger av U&P Årsverk Nasjonale sysselsettingsvirkninger fordelt på regioner Norge ellers 55% Rogaland 33% Midt -Norge 12% Samlede sysselsettingsvirkninger: årsverk Nasjonale sysselsettingsvirkninger fordelt på næringer Forretningsmessig og offentlig tjenesteyting 50% Petroleumsvirksomhet 15% Handel, hotell og restaurant 14% Transport, lager, kommunikasjon 7% Industri 3% Bygge- og anleggsvirksomhet 3% Annet 8% Samlede sysselsettingsvirkninger: årsverk Annet 677 Industri og petroleumsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Handel, hotell og restaurant Transport, lager, kommunikasjon Forretningsmessig og offentlig tjenesteyting SHELL I NORGE 13

14 14 SHELL I NORGE

15 Tilbake ved roret Det er en stor ære for meg å komme tilbake til Norge som administrerende direktør, sier David Loughman med et smil. Da jeg sluttet i 2000 etter min andre periode i Norge, hadde jeg ingen planer om å komme tilbake, og da jeg gjorde det, forventet jeg i alle fall ikke å komme tilbake til denne stillingen. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på jobben. Han overtar etter Johan Nic. Vold som administrerende direktør for Norske Shell i juni Men selv om Loughman har hatt samme stilling før, blir det ikke det samme som sist. Ting har endret seg på mange vis. Shell i Norge er i en mye bedre posisjon enn sist, kommenterer Loughman. Det er gjort store fremskritt, og Norge har blitt vekstmotoren i Europa. Vi har blant annet gjort et funn i Onyx. Vi skal snart overta operatøransvaret for Ormen Lange, et av de viktigste gassfeltene i Vest-Europa og det første på virkelig dypt vann. Nedstrømsvirksomheten har svært gode resultater å vise til. Det er flott å se hvordan selskapet har utviklet seg. Loughman kommer til å ha flere roller, blant annet som administrerende direktør for Norske Shell og viseadministrerende direktør for forretningsutvikling i Europa. Jeg er svært opptatt av at ledernes jobb er å muliggjøre andres prestasjoner, forteller han. På den måten øker du ikke bare organisasjonens totale prestasjoner, men gir også hver enkelt en mer givende tid på jobben. Og du frigjør tid slik at lederne kan fokusere på strategi og de store sakene. Ledelse bør betraktes som en marineflåte, mener han. Om du vil, kan du kalle meg admiralen på flaggskipet. Men det finnes mange andre fartøyer også. Alle med egen kaptein, med eget ansvar og egne beslutninger som må tas mens vi sammen pløyer oss gjennom bølger av endring. SHELL I NORGE 15

16 FOR MER INFORMASJON A/S Norske Shell Postboks 40 Tankvegen Tananger Telefon: E-post:

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL 2008 Styrets beretning 2008 1 SAMMENDRAG A/S Norske Shell er engasjert i leting etter og produksjon av hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel, distribusjon og salg av

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 Finansielle nøkkeltall Statkraft AS konsern Enhet 2014 2013 2012 (omarbeidet) 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter***** Mill. kr 52 254 49 564 37 550 22 449 29 252 Netto

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer