Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE"

Transkript

1 Vokser og leverer Shell i Norge 2006

2 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer i nye prosjekter for å sikre fortsatt vekst. Å levere er å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Veksten sikrer vår fremtid. 2 SHELL I NORGE

3 4 5 Administrerende direktørs kommentar 6 7 Vokser og leverer resultater 8 9 Helse, miljø og sikkerhet Ringvirkninger i samfunnet

4 Administrerende direktørs kommentar Vi må kunne tilby sikre og stabile energileveranser for å møte verdens energibehov. Vi må samtidig redusere miljøskadelige utslipp. Johan Nic. Vold ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2006 vil gå inn i historien som året da energi- og klimautfordringene ble satt øverst på dagsordenen. Som et ledende energiselskap har vi i Shell et eget ansvar for å bidra til å møte energiutfordringen. Vi må kunne tilby sikre og stabile energileveranser for å møte verdens energibehov. Vi må samtidig redusere miljøskadelige utslipp. Shell Technology Norway arbeider med en rekke miljøprosjekter. De inkluderer blant annet flytende vindturbiner offshore, bruk av vindkraft til sjøvannsinjeksjon og rensing av produsert vann. I Shell-gruppen innser vi at et av selskapets konkurransefortrinn ligger i vår evne til å utvikle og implementere ny teknologi. Derfor er dette et satsingsområde. En annen viktig problemstilling er arbeidet med å vurdere hvilke nye typer drivstoff som skal tilbys på det norske markedet, sammen med bensin og diesel. Dette gjøres i tett samarbeid med Shells globale forskningsmiljø. Forskerne våre har et nært samarbeid med bilprodusenter over hele verden. Målet er å utvikle produkter som gir renere eksosutslipp og lavere forbruk av dagens konvensjonelle drivstoff, samtidig som det forskes på ulike typer nye drivstoff for fremtiden. Shell-gruppen driver utstrakt forskning på annen generasjons biodrivstoff. Satsingen innebærer utvikling av nye produksjonsprosesser og bruk av bærekraftige råstoffer. Dette er stoffer som ikke konkurrerer med produksjon av matvareprodukter. Annen generasjons biodrivstoff vil gi lavere totale CO 2-utslipp fra kilde til hjul enn dagens biodiesel og bioetanol. Jeg opplever at ansatte innenfor undersøkelse og produksjon, så vel som nedstrømsdisiplinene, er stolte av å arbeide for et selskap som tar energi- og miljøutfordringene alvorlig. Gjennom vår eierandel på 21 prosent i raffineriet på Mongstad deltar vi i Mongstad Teknologiselskap. Der er vi involvert i planene om bygging av et gasskraftverk med CO 2-rensing. Kraftverket skal blant annet forsyne raffineriet og plattformene på Troll- og Gjøa-feltene i Nordsjøen med elektrisitet. I tillegg arbeider vi med en konsesjonssøknad for bygging av en vindpark. Den skal ha en installert effekt på mellom 160 og 180 MW. Vindparken består av 60 turbiner i Bjerkreim kommune i Rogaland. 4 SHELL I NORGE

5 Et selskap i vekst Shell Undersøkelse og Produksjon er et selskap i vekst. Selskapet er både operatør og partner på norsk sokkel. Store investeringer, samt et fortsatt aktivt leteprogram, vil resultere i rekordhøy aktivitet for Shell i Norge i årene fremover. På Draugen-feltet arbeides det med tiltak for å øke utvinningsgraden ytterligere. Målet er 75 prosent utvinning, og å utvide feltets levetid utover I 2007 overtar Shell operatøransvaret for Ormen Lange. Det vil gi en solid basis for videre vekst og aktivitet i Norge. Aktiviteten i våre partneropererte felt er også høy. Selskapet er involvert i flere kommende utbygninger. Nordisk samarbeid I 2006 utviklet Shell et tettere nordisk samarbeid: Medarbeidere i selskapets nedstrømsvirksomhet arbeider på tvers av landegrensene. Dette er et ledd i å videreutvikle en konkurransedyktig kostnadsstruktur. Strukturen vil skape et sterkt grunnlag for videre vekst, både i Norge og i Norden. Nedstrøm legger fortsatt vekt på rask erfaringsoverføring med andre Shell-selskaper, og på utvikling av standardiserte prosesser og systemer over landegrensene. Vår eierandel på 21 prosent i Mongstad Raffinering DA ivaretas av datterselskapet Norske Shell Raffinering AS. Selskapet fikk gode økonomiske resultater i Det skyldtes særlig høye internasjonale raffineringsmarginer og gode driftsresultater ved Mongstad. En effektiv forsyningsorganisasjon bidro også til det gode resultatet. Shell har i dag det største landsdekkende nettet av tankanlegg i Norge. Selskapet kan levere oljeprodukter kostnadseffektivt og sikkert over hele landet. Leveransene av drivstoff og smørolje til norske rederier og offshoreinstallasjoner har gått opp i løpet av Shell er godt posisjonert for salg av lavsvovel tungoljer. Selskapet har tegnet flere langsiktige kontrakter med store norske kunder. Internasjonalt ligger svovelinnholdet i tungolje på 3,5 prosent i gjennomsnitt, mens vi gjør avtale om levering av tungolje med under 1,5 prosent svovelinnhold i flere nye kontrakter. Dette gir en betydelig miljøgevinst i form av reduserte svovelutslipp. Rekruttering I 2007 skal vi rekruttere mange nye ansatte innenfor en rekke fagområder. Antall ansatte er økende. Dermed følger et behov for utvidelse av lokalene våre i Risavika. I løpet av 2008 vil et utvidet og nyoppusset hovedkontor stå klart til å møte de oppgavene og utfordringene vi står foran. Vi kan se langt etter å møte energiutfordringen dersom vi ikke har dyktige medarbeidere. Heldigvis består Shell-organisasjonen av dedikerte og svært dyktige mennesker. De gjør det mulig for oss å møte tøffe utfordringer. I juni 2007 overtar David Loughman stillingen som administrerende direktør. Han vil arbeide for å opprettholde det gode engasjementet, og fortsetter å jobbe for gode resultater og fortsatt vekst for A/S Norske Shell. Vi har styrket posisjonen vår i Norge i Shell har en markedsandel på 28,5 prosent innenfor salg av oljeprodukter, og en sterk markedsposisjon for alle produkter og markedskanaler. Shell er det selskapet som har flest bensinstasjoner i Norge, med 475 stasjoner. For kiosk- og butikkvarer på bensinstasjonene har Shell en markedsandel 29,5 prosent og er klar markedsleder. SHELL I NORGE 5

6 Vokser og leverer resultater Vi driver salg og markedsføring av alle typer oljeprodukter, har en god posisjon og tjener penger i alle markeder. Reidar W. Saugstad CONTROLLER A/S Norske Shell leverte i 2006 sterke operasjonelle og finansielle resultater. Vi hadde ett resultat før skatt på over 10,6 milliarder kroner og opplever en sunn økonomisk utvikling. Det er avsatt over 3,8 milliarder i utbytte. Strategien om mer oppstrøm og lønnsom nedstrøm ligger ved lag. Vi er i rute i henhold til målsettingen om å doble produksjonen i tiårsperioden fra 2000 til I 2006 investerte vi over 4,3 milliarder kroner. Ormen Lange er vår største enkeltinvestering noen sinne. Feltet kommer i produksjon høsten 2007 og vi overtar 30. november som driftsoperatør. I andre fase av utbyggingen skal vi på vegne av lisensen gjøre betydelige investeringer. Det gir store lokale og nasjonale ringvirkninger. På våre partneropererte felt foretas også store investeringer. Valhall, Statfjord og Troll er slike eksempler. Gjøa og muligens Skarv/Idun er nye utbygginger hvor det skal investeres store summer. I 2006 har vi investert mye i leting etter fremtidige reserver. Dette fortsetter vi med i 2007 og Beregninger viser at vi i 2011 vil være det internasjonale oljeselskapet med størst produksjon som operatør i Norge. Vi vokser og vi leverer resultater. Nedstrømsvirksomheten har befestet sin posisjon som en sterk nummer to i det norske markedet. Forretningsområdet er en pådriver for implementering av innovative løsninger til beste for våre kunder. Vi driver salg og markedsføring av alle typer oljeprodukter, har en god posisjon og tjener penger i alle markeder. Store deler av gruppens internasjonale marineaktiviteter ledes fra vårt kontor i Oslo og leverer svært gode resultater. 6 SHELL I NORGE

7 Utvalgte finansielle nøkkeltall, A/S Norske Shell (tall i millioner kroner) Data fra resultatoppstilling Sum driftsinntekter Sum driftskostnader herav produksjons- og CO2 avgift til Staten Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Utbytte Data fra balanseoppstilling Totale eiendeler Aksjekapital Gjeldsgrad 3,87 3,80 8,01 Egenkapitalandel 20,5% 20,8% 11,1% Data fra kontantstrømsoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer (anleggsmidler) Kontantstrøm fra finansiering Økning/reduksjon i likviditetsbeholdning Nøkkeltallene er ikke konsolidert og innbefatter dermed ikke resultater fra datterselskaper (listet under): Norske Shell Pipeline AS Norske Shell Shipping AS Norske Shell Raffinering Shell Deepwater Development AS Shell Gas (LPG) Norge AS Shell Marine Products AS Shell Scala Card AS Shell Technology Norway AS Enterprise Oil Norway AS (EONAS) SHELL I NORGE 7

8 Helse, miljø og sikkerhet Gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for A/S Norske Shell. Vi gjør alt vi kan for å unngå skader på mennesker eller miljø som følge av vår drift. Forebyggende HMS-arbeid innebærer nøye planlegging av alle operasjoner. Vedlikehold og forbedring av utstyr foregår kontinuerlig. Vi trener og forbereder våre ansatte på best mulig måte. Både ansatte og kontraktører har et ansvar for å bidra til at sikkerheten ivaretas i alle operasjoner. Ansatte skal ikke bli syke av å jobbe for Shell. Vi arbeider aktivt for å redusere utslipp til sjø og luft. Vi måler skadefrekvens som antall personskader per én million arbeidstimer for kontraktører og egne ansatte. I 2006 var skadefrekvensen 6,0 i Undersøkelse og Produksjon (U&P) og 2,7 i Nedstrøm (DS). Vi hadde ti skader som førte til fravær, mot seks i Dette tilsvarer en fraværskadefrekvens på 1,4, mot 1,3 i I 2006 ble selskapets bensinstasjoner utsatt for 13 ran. Det er en nedgang fra 17 i 2005 og 24 i Ansatte på stasjonene er oppmerksomme og bruker det installerte sikkerhetsutstyret riktig. Ran av Shell-stasjoner gir lavt utbytte. Oppklaringsprosenten er 85 prosent. Vi arbeider aktivt med å finne metoder for ytterligere å redusere antallet ran. Vi samarbeider med datterselskaper i Europa på dette området. Trafikksikkerhet er et høyt prioritert område. En stor gruppe ansatte gjennomførte i 2006 kurs i defensiv kjøring. Det er forbud mot all bruk av mobiltelefon under kjøring i selskapets regi. Helse I 2006 var sykefraværet for egne medarbeidere i U&P 2,5 prosent mot 1,8 prosent i Tilsvarende tall for DS var 4,15 prosent i 2006 mot 4,2 prosent i Vi måler også arbeidsrelatert sykdomsfrekvens. For U&P var frekvensen 5,8 prosent i 2006 mot 5,6 prosent i For DS var frekvensen 3,3 prosent, mot 0,2 i Det er registrert en positiv utvikling med færre stressrelaterte sykemeldinger enn i tidligere år. Stressforebygging har høy prioritet i Shell. Ytre miljø De viktigste miljøaspektene ved Shells virksomhet i Norge er driftsutslipp av produsert vann til sjø med innhold av olje, løse hydrokarboner og tilsatte kjemikalier, og utslipp til luft av karbondioksid (CO 2), nitrogenoksider (NOX) og flyktige hydrokarboner (NMVOC). Utslipp av klimagasser skyldes i første rekke forbrenning av gass til energikonvertering og fakling på Draugen-plattformen. Utslippene av NOX skyldes forbrenning av diesel og gass i forbindelse med energikonvertering og fakling. Utslippet av klimagasser i U&P økte i 2006 med 8,1 prosent sammenlignet med Dette skyldes i første rekke økt boreaktivitet. I 2006 var utslippet av flyktige hydrokarboner (NMVOC) fra U&P tonn, mot i prosent av utslippene skjedde i forbindelse med bøyelasting. Det forekommer dessuten utslipp av flyktige hydrokarboner (NMVOC og metan) fra nedstrømsviksomheten (totalt 161 tonn i 2006). Utslippet av NOX økte med 59 prosent fra 2005, grunnet høyere dieselforbruk til drift av borerigger involvert i selskapets aktiviteter. Driftsoperasjonene på Draugen medfører utslipp av produsert vann, fortrengningsvann og drenasjevann. Det ble i 2005 satt i gang et pilotprosjekt med reinjeksjon av produsert vann til feltets reservoar. På grunn av tekniske komplikasjoner var ikke systemet i drift i Utslippet av produsert vann var derfor høyere i 2006 enn året før. Det arbeides med å få gjenetablert systemet. Vann som ble sluppet ut i 2006 inneholdt i gjennomsnitt 12,6 milligram olje per lit. Produsert vann inneholder også løse organiske komponenter hvorav mesteparten utgjøres av karboksylsyrer. I U&P var det fem akutte utslipp av olje til sjø i Utslippene var på totalt 81,3 tonn. Det var i tillegg 11 akutte utslipp av kjemikalier til sjø, på til sammen 25,8 tonn (inkludert vann). Vi hadde to akuttutslipp av vannbasert boreslam fra mobile rigger, på til sammen 56,5 tonn. I DS var det i 2006 to akutte utslipp over 100 kilo, totalt 0,38 tonn. 8 SHELL I NORGE

9 Utslipp av produsert vann millioner m 3 6 Oljekonsentrasjon mg/l 30 Uhellsutslipp av olje (tonn) Utslipp av klimagasser (tonn CO 2 -ekvivalenter) 250 Utslipp av nitrogenoksider (NOx) (tonn) 2, , , tonn CH 4 tilsvarer 21 tonn CO 2 SHELL I NORGE 9

10 Ringvirkninger i samfunnet 10 SHELL I NORGE

11 Vi har et overordnet mål om at våre aktiviteter skal gi positive ringvirkninger i områdene hvor selskapet opererer. Terje Jonassen KOMMUNIKASJONSDIREKTØR A/S Norske Shell kjøpte i 2006 varer og tjenester til en verdi av 3,9 milliarder kroner. 85 prosent kom fra norske leverandører. Shell har som mål at selskapets aktiviteter skal bidra til positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. De nasjonale sysselsettingsvirkningene fra A/S Norske Shells aktiviteter i Norge var i 2006 omlag årsverk. Verdiskaping Totalt kjøpte A/S Norske Shell varer og tjenester for 3,9 milliarder kroner. Beløpet er noe lavere enn året før. Det skyldes at driften av selskapets bensinstasjoner er lagt om. Omleggingen innebærer at innkjøp av varer og tjenester, samt arbeidsgiveransvar, er overført til lokalt næringsdrivende. Innkjøpene til nedstrømsaktiviteten var på om lag 900 millioner kroner i Beløpet inkluderer ikke leveranser for direkte videresalg. Undersøkelse og Produksjon økte i 2006 sine innkjøp betraktelig, fra om lag 1,3 milliarder kroner i 2005 til rundt 3 milliarder i Norske leveranser Rundt 85 prosent av A/S Norske Shells totale innkjøp i 2006 kom fra norsk næringsliv. Rogaland står for en stor andel av landets oljerelaterte sysselsetting. Nesten halvparten av Shells leveranser kom i 2006 fra leverandører lokalisert i fylket. Rundt 10 prosent av leveransene kom fra næringslivet i Midt-Norge. Verdien av leveransene var nesten 400 millioner kroner og omfattet i stor grad logistikk og basetjenester. Bedrifter i resten av Norge leverte varer og tjenester for vel en milliard kroner. A/S Norske Shell kjøpte i 2006 varer og tjenester til en verdi av over 1,7 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten. En stor del av dette var investeringer i forbindelse med boring av produksjonsbrønner på Ormen Lange-feltet og brønnintervensjonsarbeid på Draugen. Transportnæringen og bedrifter innenfor forretningsmessig tjenesteyting, inkludert ingeniørtjenester, hadde også betydelige leveranser i Undersøkelse og Produksjon Shell Undersøkelse og Produksjon (U&P) har i 2006 hatt stor aktivitet i Norskehavet, med blant annet produksjonsboring på Ormen Lange. Enheten kjøpte i 2006 varer og tjenester fra norsk næringsliv til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner, 1,2 milliarder mer enn i Over 70 prosent av de norske leveransene til U&P kom fra næringslivet i Rogaland. U&Ps største leverandør i 2006 var Seadrill Offshore AS, som står for boreoperasjonene på Ormen Lange-feltet. U&Ps nest største leverandør i 2006 var Aker Kværner Offshore Partner, som har stått for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på Draugen. Leveransen omfatter engineering, prefabrikasjon, installasjon og oppstart. Modifikasjonsarbeidene skal effektivisere og oppgradere produksjonen på Draugen og samtidig redusere plattformens utslipp av klimagasser. Aker Offshore Partner har også fått kontrakt på vedlikehold og modifikasjoner på Ormen Lange. Store deler av modifikasjonsarbeidene blir utført fra Aker Offshore Partners avdeling i Kristiansund og Aker Møre Montasje. Sysselsettingsvirkninger Norsk Shells aktivitet ga i 2006 grunnlag for rundt årsverk 1. Dette omfatter selskapets egne ansatte, ansatte hos underleverandører og konsumvirkninger årsverk kom som følge av aktiviteten i Undersøkelse og Produksjon og årsverk som følge av selskapets nedstrømsaktiviteter. Norske Shell hadde ved utgangen av 2006 totalt 997 ansatte. Dette er færre enn i 2005, da omlegging av selskapets nedstrømsvirksomhet har medført overføring av arbeidsgiveransvar av ansatte på bensinstasjoner til lokalt næringsdrivende. Partneropererte felt står for over halvparten av vår produksjon av olje og gass i Norge. Feltene har stor betydning lokalt og nasjonalt, i form av skatter, avgifter, sysselsetting, oppbygning av infrastruktur og gjennom bidrag til teknologiutvikling. Siv Berntsen DIREKTØR, PARTNEROPERERTE OPERASJONER Rekordhøye investeringer, aktiv leting og økt bemanning kjennetegner virksomheten. Vi har tro på norsk sokkel, og har ambisjoner om å doble olje- og gass-produksjonen og øke andelen av kommersielle reserver med en tredel fra 2000 til Tore Holm DIREKTØR UNDERSØKELSE OG PRODUKSJON 1 Beregninger av verdiskaping og sysselsetting er gjennomført av Asplan Viak A/S. Nasjonale og regionale leveranser skaper arbeidsplasser hos leverandører og underleverandører. De samlede sysselsettingsvirkningene fra Shells aktiviteter omfatter direkte sysselsetting i selskapet, indirekte sysselsetting hos selskapets leverandører og konsumvirkninger. Konsumvirkningene kommer som følge av at produksjonsaktiviteten fører til høyere inntekter til husholdningene og private konsumenter. Ringvirkningene er beregnet med modellverktøyet Panda. SHELL I NORGE 11

12 Ringvirkninger i samfunnet 997 Antall ansatte i Norge 85% Andel av selskapets innkjøp fra norsk næringsliv 3,4 milliarder Innkjøp fra norske leverandører 100% Investeringene i Undersøkelse og Produksjon (U&P) er doblet siden Antall årsverk i Norge som følge av vår virksomhet 11,9milliarder Totale skatter og avgifter Shells aktivitet og innkjøp av varer og tjenester ga i 2006 grunnlag for vel årsverk i Rogaland. Av disse var 364 ansatt ved Shells kontor i Risavika. I Midt-Norge var sysselsettingsvirkningene vel årsverk. Av disse var 165 direkte ansatt i Shell i Kristiansund eller på Aukra. Halvparten av sysselsettingsvirkningene kom innenfor forretningsmessig tjenesteyting og offentlige tjenester. Dette omfatter kompetanseintensive tjenester som analyser og utredninger (ingeniørtjenester) og forskning og utvikling. Innkjøp av varer og tjenester til Shell Undersøkelse og Produksjon er nesten doblet sammenlignet med En følge er sysselsettingsvirkningene, med flere årsverk i Den største økningen har vært i Rogaland. I Midt-Norge er sysselsettingsvirkningene nesten fordoblet, fra 370 til 720 årsverk. Shell i Midt-Norge Næringslivet i Midt-Norge leverte i 2006 varer og tjenester for til sammen nesten 400 millioner kroner til A/S Norske Shell. Halvparten av leveransene gikk til Undersøkelse og Produksjon. Dette er om lag 50 millioner mer enn året før. Vestbase var den suverent største enkeltleverandøren. Selskapet leverer tjenester innenfor base, logistikk og lager. Nest størst var Dale Depot, som leverte oljeprodukter og forsyningsbåter. Aker Møre Montasje har hatt oppdrag med vedlikehold på Draugen. Selskapet har i tillegg hatt indirekte leveranser på modifikasjonsarbeider, som underleverandør til Aker Kværner Offshore. Den største av selskapets nasjonale leverandører i 2006 var Reinertsen Engineering i Trondheim. Selskapet har kontrakt for levering av tjenester til selskapets nedstrømsvirksomhet. Leveransene fra Midt-Norge har gitt grunnlag for årsverk. Det er en solid økning fra året før. Undersøkelse og Produksjon har gitt grunnlag for 720 årsverk i Midt-Norge, 350 flere årsverk enn i De fleste av disse var i Møre og Romsdal. 12 SHELL I NORGE

13 Samlede leveranser til Norske Shell i 2006 fordelt geografisk Rogaland 49% Norge ellers 28% Utlandet 14% Midt -Norge 9% Samlede leveranser: MNOK Norske leveranser til U&P Millioner kroner Leveranser fra norsk næringsliv fordelt på hvilken næring leverandørene tilhører Petroleumsvirksomhet 44% Transport/telekom 15% Forretningsmessig tjenestyting 15% Handel, hotell og restaurant 11% Verkstedindustri 10% Annet 5% Samlede leveranser fra norsk næringsliv: MNOK Annet Petroleumsvirksomhet Verkstedindustri Handel, hotell og restaurant Transport/telekom Forretningsmessig tjenesteyting Nasjonale sysselsettingsvirkninger av U&P Årsverk Nasjonale sysselsettingsvirkninger fordelt på regioner Norge ellers 55% Rogaland 33% Midt -Norge 12% Samlede sysselsettingsvirkninger: årsverk Nasjonale sysselsettingsvirkninger fordelt på næringer Forretningsmessig og offentlig tjenesteyting 50% Petroleumsvirksomhet 15% Handel, hotell og restaurant 14% Transport, lager, kommunikasjon 7% Industri 3% Bygge- og anleggsvirksomhet 3% Annet 8% Samlede sysselsettingsvirkninger: årsverk Annet 677 Industri og petroleumsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Handel, hotell og restaurant Transport, lager, kommunikasjon Forretningsmessig og offentlig tjenesteyting SHELL I NORGE 13

14 14 SHELL I NORGE

15 Tilbake ved roret Det er en stor ære for meg å komme tilbake til Norge som administrerende direktør, sier David Loughman med et smil. Da jeg sluttet i 2000 etter min andre periode i Norge, hadde jeg ingen planer om å komme tilbake, og da jeg gjorde det, forventet jeg i alle fall ikke å komme tilbake til denne stillingen. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på jobben. Han overtar etter Johan Nic. Vold som administrerende direktør for Norske Shell i juni Men selv om Loughman har hatt samme stilling før, blir det ikke det samme som sist. Ting har endret seg på mange vis. Shell i Norge er i en mye bedre posisjon enn sist, kommenterer Loughman. Det er gjort store fremskritt, og Norge har blitt vekstmotoren i Europa. Vi har blant annet gjort et funn i Onyx. Vi skal snart overta operatøransvaret for Ormen Lange, et av de viktigste gassfeltene i Vest-Europa og det første på virkelig dypt vann. Nedstrømsvirksomheten har svært gode resultater å vise til. Det er flott å se hvordan selskapet har utviklet seg. Loughman kommer til å ha flere roller, blant annet som administrerende direktør for Norske Shell og viseadministrerende direktør for forretningsutvikling i Europa. Jeg er svært opptatt av at ledernes jobb er å muliggjøre andres prestasjoner, forteller han. På den måten øker du ikke bare organisasjonens totale prestasjoner, men gir også hver enkelt en mer givende tid på jobben. Og du frigjør tid slik at lederne kan fokusere på strategi og de store sakene. Ledelse bør betraktes som en marineflåte, mener han. Om du vil, kan du kalle meg admiralen på flaggskipet. Men det finnes mange andre fartøyer også. Alle med egen kaptein, med eget ansvar og egne beslutninger som må tas mens vi sammen pløyer oss gjennom bølger av endring. SHELL I NORGE 15

16 FOR MER INFORMASJON A/S Norske Shell Postboks 40 Tankvegen Tananger Telefon: E-post:

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark Skal realiseres uten offentlige tilskudd Skal realiseres innenfor det eksisterende

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Status: Draft CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Klimakur 2020 seminar, OD, 20.08.2009 2 StatoilHydro og klimautfordringen StatoilHydro har stor fokus på klima med egen klimastrategi og kontinuerlig fokus

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Relevante internasjonale miljøavtaler Nasjonal virkemiddelbruk Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL

ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL ÅRSRAPPORT FOR A/S NORSKE SHELL 2007 Styrets beretning 2007 1 Sammendrag A/S Norske Shell er engasjert i leting og produksjon av hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel, distribusjon og salg av gass samt

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

Søknad om endring av utslippstillatelser for NMVOC ved bøyelasting på norsk sokkel

Søknad om endring av utslippstillatelser for NMVOC ved bøyelasting på norsk sokkel Stavanger 11.10.2017 Miljødirektoratet, Oslo v/ Sjefingeniør Bjørn A. Christensen Søknad om endring av utslippstillatelser for NMVOC ved bøyelasting på norsk sokkel VOCIC søker herved om at eksisterende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Pressekonferanse, første kvartal 2014

Pressekonferanse, første kvartal 2014 Til stede fra Petoro: Grethe K. Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Sterke finansielle resultater Høye olje- og gasspriser, god regularitet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt. Oslo Lars Tveitan Østvold

Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt. Oslo Lars Tveitan Østvold Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt Oslo 27.01.2016 Lars Tveitan Østvold Agenda 1. The Linde Group 2. Biogass, et «kinderegg» 3. Hvorfor

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå?

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Adm.dir. Alf Dahl Vestbase AS - Dagens status -aktivitet og omfang - Hva skjer fremover? Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Hva

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer