Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26"

Transkript

1 September 2008 Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26 Hordaland fylkeskommune Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: Member of Deloitte Touche Tohmatsu

2 Innhald NK OK PK fååäéááåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP _~âöêìååkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp c êéã äkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp QK jéíççé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ 4.1 Dokumentstudie Intervju Verifisering... 4 RK oéöéäîéêâkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkq 5.1 Innleiing Regelverket for offentlege innkjøp Regelverk for offentleg støtte EØS avtalen EFTA sitt overvakningsorgan ESA... 7 SK mêçëéëëéå=êìåçí=âà é=~î=~êé~ä=íáä=äìëë~åäéöökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkt 6.1 Grunngjeving av kjøpet Gjennomføring av kjøpet Vedtak i fylkestinget TK UK VK sìêçéêáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm iáííéê~íìêäáëíé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN séçäéöö=nw=cóäâéëê Çã~ååÉå=ëáå=âçããÉåí~ê=íáä=ê~ééçêíÉåKKKKKKKKKKNP 2

3 1. Innleiing Kontrollutvalet vedtok i sak 16/08 datert å be Deloitte om å gjennomgå prosessen rundt sak 16/08 i fylkestinget om Areal til bussannlegg - kjøp av tomt i Åsane. 2. Bakgrunn I samband med konkurranseutsetting av kollektivtransport i Hordaland fylkeskommune kjøpte fylkeskommunen eigedom med g.nr. 200 og b.nr 26 i Bergen kommune. Anlegget skal brukast til bussoppstilling m.m. og skal leigast ut til det transportselskapet som vinner anbodet på busstransport i Bergen Nord. Bakgrunnen for kjøpet var ei vurdering om at dette ville skape likeverdige konkurransevilkår ved at alle transportselskapa som ønskte å delta i anbodsrunden fekk lik tilgang på areal. Dersom fylkeskommunen ikkje stilte areal til disposisjon ville det i følgje fylkesrådmannen gje eksisterande operatør med tilgang på eksisterande bussanlegg eit vesentleg konkurransefortrinn. Det var og venta at investeringa i bussanlegg vil medføre tilsvarande reduksjon i pris på ruteproduksjonen og slik vere eit økonomisk null-sum spel 1. I media har det kome fram at søskenflokken Brurås selde den same eigedomen i mai 2007 til Brurås Eiendom ved Trygve Djønne for 38 millionar 2. Tidleg i 2008 vart tomten seld vidare til Tore Andersen og Ta Ni AS utan at salssummen er kjend. Hordaland fylkeskommune betalte ,- for tomta då dei inngjekk kjøpsavtale med Ta Ni AS i april I tillegg kom omkostningar ved kjøpet. Den betydelege prisauken på vel 62 millionar i løpet av kort tid har medført at det har vore stilt spørsmål ved om Hordaland fylkeskommune har betalt for mykje for tomta og om dette kan vere i strid med regelverk for offentleg kjøp av eigedom. 3. Føremål Føremålet med undersøkinga er å vurdere om fylkeskommunen sitt kjøp av eigedom med g.nr. 200, b.nr 26 i Bergen kommune er i tråd med regelverket for offentleg kjøp av eigedom, herunder om prisen er basert på forretningsmessige vurderingar. 1 Hordaland fylkeskommune. Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i Hordaland Tilang til bussanlegg. Saksframlegg frå fylkesrådmannen i sak 71/07 til Samferdselsutvalet Bergens Tidene. Tjener 62 millioner på tomtesalg. 26. april

4 4. Metode 4.1 Dokumentstudie Revisjonen bad fylkesrådmannen om alle relevante dokument knytt til kjøp av den aktuelle tomta, og revisjonen har gått igjennom fylkeskommunale vedtak og saksframlegg, notat, kjøpsavtale m.m. Vi har også gått igjennom regelverk for offentleg kjøp av eigedom. 4.2 Intervju Vi har gjennomført eit intervju med økonomidirektør og eigedomssjef i Hordaland fylkeskommune som var ansvarleg for å forhandle om kjøp av tomta. 4.3 Verifisering Framstillinga av kjøpsprosessen er verifisert av økonomidirektør og eigedomssjef i Hordaland fylkeskommune. 5. Regelverk 5.1 Innleiing Innsamla data er vurdert opp mot revisjonskriterium utleia frå autoritative kjelder slik som lov og forskrifter i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon Regelverket for offentlege innkjøp I lov om offentlige anskaffelser 3 står det at anskaffelser som er omfattet av lova er: varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av oppdragsgivere som nevnt i 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 123. I forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 vert de stadfesta at forskrifta gjeld tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. I same paragraf vert det presisert at forskrifta ikkje gjeld: kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Grunngjevinga for unntaket er at kjøp av eigedom o.l. som regel vil være avhengig av geografisk plassering, og at den derfor ikkje påverkar grenseoverskridande handel (jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser side 19) 4. 3 RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon. 4 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. November

5 5.3 Regelverk for offentleg støtte Ved kjøp og sal av kommunal eigedom, bygg og gjenstandar, gjelder EØS avalen sine reglar om offentleg støtte (artikkel 61-64) som overordna regelverk. Det finst også eit nasjonalt regelverk, gjennom lov og forskrift om offentleg støtte, som er harmonisert med og gjennomført i samsvar med EØS-regelverket. Til dette regelverket er det utarbeidd ein rettleiar av Fornyings og administrasjonsdepartementet om EØS avtalen sine reglar om offentleg støtte EØS avtalen Reglane om offentleg støtte er i utvida forstand ein del av konkurransereglane i EØS-avtalen som skal sikre at næringsdrivande innan EØS-området har føreseielege konkurranse- og rammevilkår. Som det går fram av artikkel 61 i EØS avtalen er det i utgangspunktet forbode å gje offentleg støtte som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å forfordele enkelte føretak. I stortingsmelding nr. 32 ( ) vert det framheva: Etter EØS-avtalen artikkel 61 (1) er det forbudt å gi støtte av offentlige midler «som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer». Som støtte anses ytelser av enhver art som innebærer økonomisk fordel for mottakeren. Forbudet mot statsstøtte gjelder kun støtte som begunstiger foretak eller bransjer på en måte som vrir konkurransen på bekostning av andre konkurrerende enheter eller bransjer. Forbudet kommer kun til anvendelse når konkurransevridningen har en grenseoverskridende effekt i forhold til et annet EØS-land. 5 Det offentlege skal i følgje regelverket ikkje direkte el. indirekte bruke offentlege midlar som kan karakteriserast som offentlig støtte. I Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte 6 står det at for at eit tiltak skal kvalifisere som offentleg støtte er det seks vilkår som må være oppfylt: 1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren. 2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form 3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet) 4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet) 5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene I følgje det første vilkåret må støtta innebere ein økonomisk fordel for mottakaren. I vurderinga av om eit føretak har fått ein økonomisk fordel, må det i følgje rettleiaren klargjerast om føretaket har mottatt en økonomisk fordel det ikke ville oppnådd under normale markedsmessige forhold. I rettleiaren vert det presisert at forbodet mot offentleg støtte i EØS avtalen ikkje er til hinder for at det offentlege opptrer som ein marknadsaktør som til dømes eigar, långjevar eller garantist. Dette vert også framheva av Fornyings- og administrasjonsdepartementet som på sine heimesider uttaler at: Det er på det rene at det offentlige kan investere og opptre som aktør på kommersielle markeder, hvilket blant annet innebærer at staten og kommunene kan eie og drive 5 St.meld. nr. 32 ( ). Bak kulissene. Kap 16.4 Forholdet til EØS-avtalen 6 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte. September

6 næringsvirksomhet. Dette fremgår forutsetningsvis av EØS-avtalen artikkel 125, jf. artikkel For å avgjere om det offentlege har gjeve offentleg støtte eller ikkje har ESA utvikla den såkalla markedsinvestortesten. I rettleiaren står det: For å avgjøre om slik tilførsel av verdier fra det offentlige er støtte eller ikke, må man utføre markedsinvestortesten. Testen går ut på at når det offentlige opptrer i markedet, så må det handle på samme måte som en sammenlignbar (privat) investor ville gjort. Et eventuelt fordelaktig avvik mellom det en privat investor normalt krever og som den offentlige aktøren krever, regnes som støtte. Det er det reelle økonomiske innholdet i det offentliges engasjement som avgjør om det foreligger støtte eller ikke I fotnota til avsnittet over vert det påpeika: I teorien er dette ofte et spørsmål om det er gjensidighet mellom det offentliges ytelse og den motytelse det offentlige får tilbake. 8 I følgje Fornyings- og administrasjonsdepartementet sine heimesider vil marknadsinvestortesten kunne gje utslag ved offentlege innkjøp: Der det offentlige ønsker å foreta kjøp av varer eller tjenester vil dette ofte måtte gjøres etter de prosedyrer som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. Der innkjøpet er foretatt i henhold til disse prosedyrene, foreligger det en presumsjon for at det er betalt riktig pris for varen eller tjenesten, og det vil dermed ikke oppstå problemer i forhold til statsstøtteregelverket. I anskaffelsesregleverket er det imidlertid oppstilt en rekke unntakshjemler som innebærer at varer og tjenester kan kjøpes uten noen anskaffelsesprosedyre. Også her må det sikres at det offentlige unngår å betale overpris for varene/tjenestene, slik at det ikke ytes statsstøtte til selgeren. Vi ser altså at markedsinvestortesten gir seg utslag også når staten foretar innkjøp av varer og tjenester. Testen er altså om det offentlige som eigar opptrer på same måte som ein privat investor ville ha gjort. I følgje ESA sine retningslinjer 9 for statsstøtte kap. 19 og 20 står det mellom anna: Det dreier seg heller ikke om statsstøtte når ny kapital tilføres på betingelser som ville blitt akseptert av en privat investor som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår. På den annen side dreier det seg om statsstøtte når ny kapital tilføres på betingelser som ikke ville blitt akseptert av en privat investor som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår. I retningslinjenes kapittel 20.3 står det at: 7 8 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte. September ESA sine retningslinjer for statsstøtte norsk utgave kap. 19 og 20 - VEDTAK i EFTAs overvåkningsorgan nr. 4/94/COL av 19. januar 1994 om vedtakelse og utferdigelse av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet (retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen). Retningslinjene vert kontinuerleg oppdatert av ESA og den norske oversettinga vert ikkje oppdatert før etter omlag 2 år. Men i følgje FAD er kap. 19 og 20 ikkje endra i ESA sine retningsliner. 6

7 det skal særlig vurderes om en privat andelseier, som baserer seg på antatt mulighet til å oppnå avkastning, i en tilsvarende situasjon ville ha tilført den samme kapital, idet det ses bort fra alle sosiale og regionalpolitiske hensyn. I ESA sine retningslinjer vert det presisert at det ikke er EFTAs overvåkningsorgans hensikt å la eget skjønn tre i stedet for investorenes. Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser på sine heimesider til at det ofte kan vere vanskeleg å med tryggleik å fastslå om ein investering bør foretas eller ikkje. Dei skriv følgjande: Det er klart at private investorer i mange tilfeller gjennomfører investeringer som objektivt sett ikke er fornuftige. For å oppnå likhet mellom private og offentlige investorer, er det offentlige ved praktiseringen av markedsinvestortesten innrømmet en viss skjønnsmargin med hensyn til hvilke investeringer som kan foretas. 10 I følgje Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil ein investering av offentlege midlar som oppfyller markedsinvestortesten ikkje vere statsstøtte EFTA sitt overvakningsorgan ESA EFTA sitt overvakingsorgan ESA er kontrollorgan i samband med spørsmål om offentleg støtte. Ettersom ESA er øvste mynde knytt til spørsmål om offentleg støtte valde revisjonen å kontakte ESA si avdeling for offentleg støtte for å få nærare informasjon om og ev korleis offentleg kjøp av eigedom kjem inn under regelverket for offentleg støtte. I følgje ESA sin representant er det ikkje klare retningslinjer for offentleg kjøp av eigedom. Det som er klart er at det offentlege ikkje skal gjere innkjøp til overpris slik at eit føretak vert gjeve ein fordel dei ikkje ville fått under normale marknadsmessige forhold. Det er imidlertid i følgje ESA vanskeleg å avgjere kva som eventuelt er ein overpris, ettersom prisen i ein marknad er bestemt ut frå kva kjøper vil betale og kva seljar vil selje for. I følgje ESA vil eit avgjerande spørsmål vere i kva grad den offentlege aktøren opptrer som ein profesjonell aktør i ein kommersiell marknad. Eit sentralt hypotetisk spørsmål ville vere om til dømes ein annan privat marknadsaktør ville betalt den same prisen for den same eigedomen? Prosessen rundt kjøp av areal til bussanlegg 6.1 Grunngjeving av kjøpet Fylkestinget vedtok i sak 55/04 konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i fylket. Fylkesutvalet har vidare i sak 138/06 vedteke bruttoavtalar med incentivordningar som avtaleform. For å kunne gjennomføre kontrakt om bussruteproduksjon er operatøren avhengig av å kunne disponere bussanlegg og oppstillingsplass. Fram til i dag har det i dei tildelte kontraktane vore lagt inn som føresetnad at operatørane sjølve held slike anlegg for eigen kostnad. I sak 71/07, , til samferdselsutvalet vert det gjort greie for at det er ønskeleg at fylket sjølv eig bussanlegga for dei resterande rutene som skal konkurranseutsettast i fylket for å sikre like vilkår for dei operatørane som ønskjer å gje tilbod på dei ulike rutene Samtale med representant for EFTAs overvakingsorgan ESA. 7

8 Fylkesrådmannen viser til konkurransetilsynet si utsegn vedrørande fusjonen mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS: Gaia og HSD disponerer i dag en rekke infrastrukturanlegg for bussdrift i Bergen og omegn. Effektive anbudsrunder betinger imidlertid at alle tilbydere har tilgang til nødvendig infrastruktur på like vilkår. Dette kan være busstasjoner eller oppstillingsplasser. Som reguleringsmyndigheter og innkjøpere av lokaltransporttjenester har kommunen og fylkeskommunene et ansvar for at tilgangen til nødvendig infrastruktur sikres på hensiktsmessig måte. 12 Fylkesrådmannen uttaler også at det er venta at kjøp av bussoppstillingsplass vil gje lågare pris på ruteproduksjonen slik at det vil vere eit økonomisk nullsum spel. Fylkesrådmannen viser i same sak til prosjektplanen for kollektivanbodet som vart lagt fram for fylkesutvalet 12. oktober 2007, sak 243/07 der tilgang til bussanlegg vart nemnt som ein kritisk suksessfaktor for å for å sikra likeverdige konkurransevilkår i den vidare konkurranseutsettinga. Fylkesrådmannen påpeikar vidare i saka at ettersom tilgang på anlegg og anleggsplassering er ein vesentleg faktor for tilbydarane når dei skal rekna ut sine anbodsprisar, må spørsmåla kring bussanlegga og tilgangen til desse, vera avklara før kunngjering av dei ulike rutepakkane. Med bakgrunn i dette fekk fylkesrådmannen i fylkesutvalsmøte 3. desember 2007, sak 289/07 13 fullmakt til å forhandla om kjøp av bussanlegg eller areal til å etablere slike anlegg. Fylkesutvalet gjorde slikt vedtak i saka: 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å framforhandle avtale om kjøp av bussanlegg til bruk i rutepakkane Nordhordland, Bergen Nord, Bergen sentrum, Bergen Sør og Bergen Vest. 2. I den grad fylkesrådmannen vurderer at etablering av nye anlegg er meir føremålstenleg enn kjøp av eksisterande anlegg får fylkesrådmannen fullmakt til å framforhandle avtale om kjøp av eigna areal for etablering av nye bussanlegg i overnemnde områder. 3. Framforhandla avtalar vil bli lagt fram for fylkestinget for godkjenning. 6.2 Gjennomføring av kjøpet Økonomidirektør i Hordaland fylkeskommune leia forhandlingane om kjøp av ny tomt for bussoppstillingsplass. Økonomidirektøren involverte eigedomssjefen i Hordaland fylkeskommune i forhandlingsgruppa. Alternativa var i følgje økonomidirektør og eigedomssjef i HKF i hovudsak enten å leige eller kjøpe Tide sine eksisterande anlegg i Åsane, eller å finne ei ny tomt i same område. I følgje økonomidirektør og eigedomssjef fann dei at den eksisterande tomta til Tide ikkje var aktuell ettersom ny plan for vegutbygging ville ta mykje av det eksisterande arealet for den tomta og at den derfor på lengre sikt ville vere for liten. Fylkeskommunen valde difor alternativet med kjøp av ny tomt. Hordaland fylkeskommune v/ Skyss leigde inn konsulent for å hjelpe dei med å finne eigna tomtar. Det viste seg at det var svært få tomtar i Bergen kommune som var tilgjengelege og eigna til bruk som bussoppstillingsplass for rutepakken Bergen Nord. Tomt for bussoppstillingsplass krev spesiell lokalisering, og tilrettelegging. Mellom anna må ein tenkje på lokalisering i 12 Konkurransetilsynet si avgjerd av vedrørande fusjon mellom HSD ASA og Gaia Trafikk AS 13 Hordaland fylkeskommune. Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen tilgang til bussanlegg Sak 289/07, 03/12/07 Fylkesutvalet. 8

9 forhold til bussrutene for å unngå for mykje tomkjøring og på eventuelle støyplagar i forhold til bustadområde m.m. HFK undersøkte dei tomtene som var tilgjengeleg og var på synfaring på nokre utvalde tomtar, men ingen av desse viste seg å vere aktuelle. Økonomidirektør og eigedomssjef i HFK meiner at dei, saman med konsulenten, gjorde omfattande undersøkingar for å kartlegge moglege tomtar i område. Dei leigde også inn ein ekstra konsulent for å støtte dei i prosessen med å identifisere aktuelle tomtar. I eit notat frå fylkesrådmannen til fylkesordføraren kjem det fram at direktør for Bergen Tomteselskap AS, Asbjørn Algrøy, har uttalt seg til Fylkesordføraren om at han undra seg over at ikkje han vart kontakta i samband med kjøp om tomt i Åsane ettersom han visste om nokre tomter som kunne vere aktuelle 14. I følgje økonomidirektør og eigedomssjef i HFK var tomtane som Algrøy refererte til tomtar Bergen tomteselskap allereie hadde seld (til Reitan gruppa og BiR), men som kunne verte videreseld seinare. I følgje notatet har Algrøy opplyst om at Bergen Tomteselskap AS berre har 5 da ledig areal til næringsformål i heile Bergen kommune. I prosessen med å identifisere aktuelle tomtar framsto tomt med g.nr. 200 b.nr 26 som ein svært aktuell og eigna tomt for Hordaland fylkeskommune. Tomta vart også anbefalt av konsulenten. Tomta er ein del av Næringsparken Haukås sameie. På det tidspunktet var tomta eigd av Djønne Maskin AS. Hordaland fylkeskommune tok kontakt med Djønne med ønskje om å forhandle om kjøp av tomta, men før dei fekk moglegheit til å gå i reelle forhandlingar med Djønne vart tomta seld til TA NI AS. HFK kom etter ei tid i kontakt med TA NI AS og starta forhandlingar om kjøp av tomta. Tomta er på 76 da. Behovet til HFK for areal er på omlag 30 da. TA NI AS ville ikkje dele opp tomta og selje den stykkevis og HFK fekk berre tilbod om å kjøpe heile tomta. Den delen av tomta som dei ikkje treng til bussoppstilling vil dei vurdere å enten selje eller å leige ut. Eventuelt kan det vere aktuelt å bruke den resterande delen dersom dei seinare vel å ha eit felles anlegg for Bergen Nord og Nordhordland 15. Det føreligg ikkje takst på eigedomen. Prisen på tomta vart forhandla fram mellom HFK og seljar. I følgje økonomidirektør og eigedomssjef i HFK var det ikkje aktuelt å hente inn noko takst på eigedomen ettersom prisen nødvendigvis er marknadspris. Dei undersøkte sjølv pris på tilsvarande tomtar og fann mellom anna at pris på ein av nabotomtane gjekk for omlag 1300 pr m2. Dei samanlikna også med Ikea sitt kjøp av tomt i same område til 1000,- pr m2. Ikea måtte i tillegg betale for nytt vegkryss noko som betyr at den reelle prisen for tomta reelt vart langt høgare. Samtidig vart HFK informert av seljar om at andre kjøparar hadde meldt si interesse om kjøp av tomta. HFK fekk også stadfesta frå ein annan interessent at dei også var i forhandlingar om å kjøpe tomta frå TA NI AS og at dei var tilbydd ein pris på 1350 pr m2. I utgangspunktet kravde TA NI AS 1250,- pr m2 for sal av tomta til HFK i form av aksjar. Dette vart forhandla ned til 1200,- pr m2 (til saman omlag 92 millionar). For å kunne 14 Notat frå Fylkesrådmannen til Fylkesordføraren. Tomt til bussanlegg i Åsane. 22. april I følgje økonomidirektør og eigedomssjef har HFK i etterkant av kjøpet fått fleire henvendigar frå interesserte kjøparar til det ekstra tomtearealet. 9

10 lånefinansiere kjøpet måtte HKF kjøpe tomta og ikkje aksjeselskapet (jf. kommunelova 50). Ettersom dette medførte ei ekstra skattebelastning for seljar vart dei einige om at HFK skulle kompensere dette med 8 millionar kr. Prisen på eigedomen vart dermed 1200 m2 i tillegg til 8 millionar i kompensasjon. Dette utgjorde til saman ,- I tillegg kom det omkostningar ved salet slik at summen totalt kom på omlag 103 millionar kroner. I tillegg til kjøpesummen med omkostningar måtte HFK betale Djønne omlag 1,55 millionar for kostnader dei hadde hatt på eigedomen før HFK overtok. Kjøpekontrakt mellom Hordaland fylkeskommune og TA NI AS vart signert 23/04/08 med atterhald om at fylkestinget vedtok kjøpet på møtet 24/04/08 og at lånefinansieringa vart godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. 6.3 Vedtak i fylkestinget På bakgrunn av forhandlingane la fylkesrådmannen fram kjøp av tomt til opparbeiding av bussanlegg og oppstillingsplass for fylkestinget Innstillinga vart vedteke med 30 røyster mot 22 røyster (A, 3 SV, Raudt, 3 Sp) for Toppe sitt fellesforslag. Fylkestinget godkjenner kjøp av g.nr. 200 b.nr 26 i Bergen kommune til bruk for bussoppstillingsanlegg m.v. Fylkestinget godkjenner den framforhandla avtalen. Fylkestinget godkjenner at kjøpet på 103 mill. kr inkludert avgifter vert finansiert med låneopptak. 7. Vurdering Ettersom kjøp av eigedom ikkje fell inn under lov om offentlige anskaffelser, jf. pkt 5.2 er det ikkje relevant å vurdere om kjøp av tomta er i tråd med dette regelverket. Kjøp av eigedom må gjennomførast i tråd med regelverk for offentleg støtte. I følgje regelverket skal det offentlege ikkje direkte el. indirekte bruke offentlege midlar som kan karakteriserast som offentlig støtte. For at ein transaksjon skal kvalifisere som offentleg støtte må seks vilkår vere oppfylt. Revisjonen har berre vurdert vilkåret om støtta inneber ein økonomisk fordel for mottakaren (jf. vilkår 1, s. 5). Ein økonomisk fordel i denne samanheng vil vere om det offentlege har kjøpt tomta til overpris. Høg pris er i seg sjølv ikkje i strid med regelverket. Overpris i strid med regelverket er definert ut frå om det let seg påvise at den offentlege aktøren ikkje opptrer som ein profesjonell marknadsaktør og har kjøpt eigedomen til ein høgare pris enn det ein annan tilsvarande aktør hadde måtte betalt i ein normal marknadssituasjon ( marknadsinvestortesten ). Revisjonen meiner at Hordaland fylkeskommune har sannsynleggjort at prisen dei har betalt er marknadspris og kjøp av tomta tilfredsstiller såleis marknadsinvestortesten. Eit av vilkåra for at ein transaksjon skal kvalifisere som offentleg støtte er difor ikkje innfridd. Under føresetnad om at dette er riktig kan kjøpet ikkje karakteriserast som offentleg støtte. 10

11 8. Litteraturliste Regelverk og retningslinjer: Utanriksdepartementet: Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. EØS (EØS avtalen). Del IV Kapittel 2. Statsstøtte AVT VEDTAK i EFTAs overvåkningsorgan nr. 4/94/COL av 19. januar 1994 om vedtakelse og utferdigelse av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet (retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen). Lovdata. The EFTA Surveillance Authority s State Aid Guidelines. Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement. Adopted and issued by the EFTA Surveillance Authority on 19 January 1994 (published in OJ No L 231, , EEA Supplement No 32) Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Lov om offentlige anskaffelser. LOV Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser. FOR Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. November 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Lov om offentlig støtte. LOV Lovdata Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Lov om offentlig støtte. LOV Lovdata Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Markedsinvestortesten det offentlige som investor. Kommunal- og regionaldepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner. LOV Lovdata Nærings- og handelsdepartementet. Forskrift om offentlig støtte. FOR Lovdata Stortingsmelding nr 32 ( ). Bak kulissene Kap 16.4 Forholdet til EØSavtalen. 11

12 Fylkeskommunale vedtak, saksframlegg o.l. Hordaland fylkeskommune. Innkjøpsform for bussruteproduksjonen frå Fylkestinget sak 55/04, 12/10/04 Hordaland fylkeskommune. Anbod i bussrutedrifta - val av innkjøpsform og inndeling i anbodsområde. Fylkesutvalet sak 138/06, 15/05/06 Hordaland fylkeskommune. Prosjekt Kollektivanbod - status og framdriftsplan. Fylkesutvalet sak 243/07, 12/10/07 Hordaland fylkeskommune. Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i Hordaland Tilang til bussanlegg. Saksframlegg frå fylkesrådmannen. Samferdselsutvalet sak 71/07, 28/11/2007 Hordaland fylkeskommune. Konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen tilgang til bussanlegg Fylkesutvalet sak 289/07, 03/12/07 Hordaland fylkeskommune. Areal til bussanlegg kjøp av tomt. Fylkestinget sak 16/08, 24/04/2008. Hordaland fylkeskommune. Tomt til bussanlegg i Åsane. Notat frå Fylkesrådmannen til Fylkesordføraren 22. april 2008 Hordaland fylkeskommune. Kjøpekontrakt mellom TA NI AS og Hordaland fylkeskommune 23/04/08 Hordaland fylkeskommune. Notat frå Thommassen Krefting Greve Lund AS Kjøp av aksjer, Hordaland fylkeskommune. 11/03/08 Hordaland fylkeskommune. Brev til kommunal- og regionaldepartementet. Hordaland fylkeskommune Aksjekjøp Lånefinansiering. 13/03/08 Hordaland fylkeskommune. Brev frå kommunal- og regionaldepartementet. Aksjekjøp Lånefinansiering. 03/04/08 Hordaland fylkeskommune. Gjennomgang av møtebøker. Kontrollutvalet sak 16/08, 07/05/2008. Medieutklipp Bergens Tidene. Tjener 62 millioner på tomtesalg. 26. april 2008 Anna NKRF. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon htm 12

13 9. Vedlegg 1: Fylkesrådmannen sin kommentar til rapporten 13

14

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/791-25 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.11.2014 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Kjøp av bussanlegg

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196 EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5926-10 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Kontrollutvalet Sakshandsamar: Trine Lise Sagmo E - post: Trine. Lise. Sagmo@sfj.no Tlf. : 41530950 Vår ref. Sak nr.: 15 / 12917-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008

Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008 200.7 - rrrt96 S'/ vestlandsrådet www.vestla n israadet,no Samferdselsavdelinga Arkivsak 2008007277-3 Arkivnr. 831 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008 HØYRINGSUTTALE

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13.

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 13/3614-10 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - rapport Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Prosjektplan Hordaland fylkeskommune Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

St.prp. nr. 60 ( )

St.prp. nr. 60 ( ) St.prp. nr. 60 (2000-2001) Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 23. mars 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kap. 1826 Kapittel

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka"

Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i Fjord1-saka Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/2566-12 Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka" Kontrollsjefen

Detaljer