Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag"

Transkript

1 JournalpostID Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 154/ Kommunestyret Dokumenter vedlagt saken: Tittel Elverum formannskap presentasjon Protokoll styremøte Elverum Energi Anbefaling fra EL-IT og NITO til styret Elverum Energi Salg av nett- og fjernvarmevirksomheten i Elverum Energi - konsekvenser 10 september 2014 Økonomisk konsekvensanalyse Økonomisk konsekvensanalyse2 Øvrige dokumenter UO Rådmannens innstilling Kommunestyret uttrykker tilfredshet med det grundige arbeid forhandlingsutvalget og styret i Elverum Energi as har nedlagt for å gi kommunestyret et godt grunnlag og sin anbefaling, for å ta en beslutning i saken. 1. Kommunestyret som formell eier gir Elverum Energi AS fullmakt til å overdra aksjer og eiendeler i selskapets eie til Eidsiva Energi AS på de betingelser som fremgår av de fremlagte avtaler. Dette omfatter: a. 51 % av aksjene i Elverum Nett AS for 48 mill kroner, hvor i tillegg Elverum Energi AS får tilbakebetalt sitt ansvarlige lån til selskapet med 43,35 mill kroner. b. 51 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS for 24 mill kroner. c. Administrasjonsbygget i Kirkevegen for 26 mill kroner. d. Total verdi for de eiendeler som selges beløper seg da til 141,35 mill kroner. 2. Kommunestyret som formell eier gir Elverum Energi AS fullmakt til å erverve en aksjepost i Eidsiva Energi AS tilsvarende 0,75 % av aksjene for 60 mill kroner, og samtidig yte selskapet et ansvarlig lån på samme betingelser som gjelder for øvrige eiere, på 11,3 mill kroner. 3. Kommunestyret ønsker på et senere tidspunkt å ta stilling til disponeringen av den kontante utbetalingen fra Eidsiva Energi AS til Elverum Energi AS, som på bakgrunn av vedtakets punkt 1 og 2, vil beløpe seg til 70,05 mill kroner.

2 Side 2 av Kommunestyret ber formannskapet som generalforsamling og rådmannen i samarbeid legge frem et forslag til disponering av den kontante utbetalingen i egen sak til kommunestyret.

3 Side 3 av 20 ELVERUM KOMMUNE Utredning Bakgrunn I eiermøte med Elverum Energi AS (EEV) den 15. januar 2014 ble styret i selskapet gitt følgende oppdrag: Elverum Formannskap gir sin tilslutning til at EEV starter forhandlinger med Eidsiva Energi as. Forhandlingene omfatter EEV s eierandeler i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS samt salg av administrasjonsbygget, men kraftproduksjonen holdes utenfor. Resultatet av forhandlingene legges frem for formannskapet (generalforsamlingen) og kommunestyret til endelig behandling. Det er i tiden frem til styret i EEV fremla sin innstilling til Elverum kommune som eier den utarbeidet et omfattende materiale bestående av avtalegrunnlag, bedriftsøkonomiske virkninger av foreliggende alternativer, vurdert virkninger for ansatte i EEV-konsernet og Elverumssamfunnet mer generelt. Videre er direkte økonomiske virkninger for Elverum kommune som eier er vurdert. Det er gitt informasjon til formannskapet gjennom arbeidsmøter og formelle eiermøter på flere tidspunkt gjennom de løpende forhandlingene og arbeidet med underlagene. Følgende møter er avholdt: Arbeidsmøte/«Workshop» Eiermøte Redegjørelse fra Elverum Energi vedrørende styrets innstilling til avtale mellom Elverum Nett AS og Eidsiva drøfting med eier Gjennom disse møtene er styrets arbeid presentert og drøftet. Med dette som bakgrunn har rådmannen fått i oppdrag å legge saken frem for politisk behandling og beslutning i formannskap og kommunestyre. I tillegg til den innstilling som er fremlagt fra styret i EEV, vil rådmannen på selvstendig grunnlag gi en innstilling til kommunestyret. Vedrørende de underlag som er utarbeidet av og på oppdrag fra styret i EEV, har rådmannen ikke hatt mulighet til å foreta en detaljert verifisering av det materielle innholdet. Men rådmannen vil foreta en selvstendig vurdering av virkningen av de konsekvenser som beskrives ut fra faktagrunnlaget. Videre vil rådmannen vurdere de økonomiske virkninger for kommunen og foreta en selvstendig vurdering av samfunnsmessige konsekvenser. Beslutningsmessige forutsetninger I det fremforhandlede avtaleverket mellom EEV og Eidsiva Energi AS er det forutsatt en dato for gjennomføring av transaksjonen. Denne datoen er satt til Overdragelsestidspunktet inngår i underlaget for de økonomiske beregninger, og nødvendige beslutninger må tas innenfor de tidsrom som denne datoen betinger. Planen ble i styrets presentasjon for formannskapet tidsatt som følger: Styrets vedtak og innstilling til eier 29. september 2014 Elverum formannskap o Styrets vedtak og innstilling behandles i formannskapet

4 o Formannskapet innstiller overfor kommunestyret både om avtaleverket skal godkjennes og om eierandelen i Eidsiva Energi AS som styret har vedtatt skal godkjennes eller endres. Elverum kommunestyre: o Kommunestyret tar stilling til om avtaleverket godkjennes og om eierandelen formannskapet har innstilt på skal godkjennes eller endres. Ekstraordinær generalforsamling Eidsiva Energi as: 20. november Side 4 av 20 Transaksjonen gjennomføres , tilbakevirkende kraft til Ved presentasjonen i formannskapet kom det klare signaler fra det politiske miljøet om at det ikke var realistisk at saken kunne behandles i kommunestyret før det planlagte møtet den Ekstraordinær generalforsamling i Eidsiva Energi AS er utsatt fra den opprinnelig skisserte tidsplanen hvor tidspunktet var satt til Det gjøres for å avvente signaler om hvilken avgjørelse det politiske miljøet i Elverum vil gå inn for, som vil fremkomme gjennom formannskapets innstilling til kommunestyret den Det er antydet at den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted i tidsrommet til Gjennom media har også rådmannen fått informasjon om at det er oppnådd enighet mellom Yngvar Christensen AS og Eidsiva Bioenergi AS om overføring av minoritetsaksjonene i Elverum Fjernvarme AS ( 49 %), betinget av at kommunestyret er positive til salg i henhold til styrets forslag. Rådmannens oppsummering Rådmannen har etter en samlet vurdering av styrets forslag basert på de underliggende utredninger, konsekvensanalyser og framlagte avtaledokumenter kommet til følgende vurderinger: Det er gjennomført et grundig arbeid som har ledet frem til et avtaleverk som synes økonomisk gunstig for Elverum kommune som eier av EEV. Avtaleverket sikrer samtlige ansatte en ansettelse i Eidsiva-konsernet hvor de opprettholder sine opparbeidede rettigheter og gis mulighet for videre utvikling og karriere innenfor sine fagfelt. Det foreslåtte salget omfatter Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, samt administrasjonsbygningen til EEV. Både bygningen og infrastrukturen til de to selskapene er stedbundet og de vil således vil opprettholde sin hovedvirksomhet innenfor kommunens grenser. Samtidig er det gjennom kjøpet av administrasjonsbygget gitt et klart signal om at Eidsiva-konsernet ønsker å opprettholde sin nettstyringssentral i kommunen og utvikle denne videre med viktige kompetansearbeidsplasser. Eidsiva-konsernet har gjennom sin aksjonæravtale sikret at eierskapet og operasjonen innen konsernet er regionalt forankret innen Hedmark og Oppland som geografisk område, og med styrende eierskap blant kommuner og fylkeskommunene. Rådmannen vurderer det slik at kundene til både nettselskapet og fjernvarmeselskapet i det alt vesentlige vil få samme leveringskvalitet og priser som i dag, uansett avgjørelse om salg. Fremtiden som kunde synes å kunne påvirkes mer av utenforliggende regulatoriske forhold enn av et eventuelt salg. Et salg kan påvirke enkelte av dagens leverandører til nettselskapet og fjernvarmeselskapet sin omsetning dersom de ikke er tilsvarende konkurransedyktige i forhold til Eidsiva s krav. Men rådmannen kan ikke se at dette for Elverumssamfunnet som helhet vil være av avgjørende betydning for vurdering av styrets forslag. Rådmannen ser heller ikke at et eventuelt salg vil gi negative konsekvenser for samfunnet og kommunens sysselsetting og derigjennom inntekter i form av skatt. Det synes heller ikke som den omtalte mulige konsentrasjon av virksomhet til kommunen vil være av særlig betydning

5 Side 5 av 20 for kommunens inntekter, så lenge Eidsiva-konsernet konsentrer virksomhet til vår kommune av allerede eksisterende arbeidsplasser, innenfor et geografisk område som gir akseptable pendleravstander. Dersom et salg skulle medføre at Eidsiva-konsernet utvider sin virksomhet med flere arbeidsplasser lokalisert til Elverum, enn de har i dag i «pendler-avstand», kan dette selvfølgelig ha positive virkninger og bidra til vekst i vår kommune. Salgsforslaget omfatter ikke Østerdalen Kraftproduksjon AS som er eier av EEV s «arvesølv» i form av kraftverkene i Skjefstadfossen og deltagelse i kraftproduksjon og planer om slik produksjon i Nord-Østerdal. Dette er den del av EEV-konsernet som historisk har stått for opptjeningen av den største delen av utbytter kommunen har hentet fra konsernet. Rådmannen har også merket seg at det synes som om salgsforslaget fremmes på et gunstig tidspunkt i forhold til verdsettelse av Eidsiva-konsernet og derigjennom bytteforholdet som ligger til grunn for økonomien i styrets forslag. Grunnen til dette er at Eidsiva-konsernets verdi i betydelig grad påvirkes av rådende kraftpriser og forventninger til disse i nærmeste fremtid. Rådmannen legger også i sin vurdering vekt på de investeringer kommunen selv har behov for i nær fremtid, og som ved å maksimere utbytter/uttak av egenkapital fra EEV i samband med salgstransaksjonen, kan føre til lavere lånebehov for kommunen selv. Alternativt kan man ta ut verdiene ved uttak av økte utbytter over lengere tid, og kunne bruke disse som en inntektskilde som forsvarer høyere finanskostnader i kommunen, som følge av låneopptak til disse investeringene. Styret i EEV innstiller på at man skal erverve en 1 % aksjepost i Eidsiva-konsernet som i henhold til aksjonæravtalen gir rett til å ha en observatør i bedriftsforsamlingen med møte og talerett, men ikke med stemmerett. Skal man oppnå forslagsrett på et medlem til bedriftsforsamlingen, og derigjennom stemmerett, må man samarbeide med andre aksjonærer slik at samarbeidet representerer 5 % eller mer, og kan da foreslå ett medlem pr 5 % av aksjene samarbeidet representerer. En aksjepost på 1 % er verdsatt til 80 mill kroner og krever samtidig innskudd av et ansvarlig rentebærende lån på 15 mill kroner. Dette betyr en kontant utbetaling fra Eidsiva på 46,35 mill kroner. Den laveste eierandelen det er gitt signal om at er akseptabel er 0,75 %, noe som er verdsatt til 60 mill kroner og krever innskudd av et ansvarlig lån på 11,3 mill kroner. Dette betyr en kontant utbetaling fra Eidsiva på 70,05 mill kroner. Rådmannen ser at man på lang sikt vil kunne være tjent med en så stor eierandel i Eidsiva som mulig når man ser samlet på utbytte, rente på ansvarlig lån og forventet verdistigning på aksjene. Verdiene kommunen kan kanalisere inn i aksjekjøpet som følge av salg av virksomhetene i EEV, representerer uansett ikke en verdi som vil gi vesentlige muligheter for å påvirke beslutninger i selskapet basert på stemmevekt. Kommunen har betydelige utfordriner med å finansiere viktige investeringer fremover. Her tenker rådmannen både på de mest nærliggende som er politisk prioritert gjennom budsjettkonferansen og lagt inn i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan , og på de utbyggingsoppgaver man ser komme i årene etter planperioden. I en slik vurdering vil en måtte måle inntektene fra en investering i Eidsiva i form av utbetaling ved salget, løpende utbytte og renter på det ansvarlige lånet, opp mot tilsvarende reduksjon av kommunens låneopptak og verdien av tilsvarende reduserte finanskostnader. Ut fra denne vurderingen vil rådmannen anbefale for kommunestyret at man vedtar den laveste akseptable eierandelen i Eidsiva og maksimerer den kontante utbetalingen. Disse midlene bør så langt regelverket tillater bli inntektsført i investeringsregnskapet og anvendes som egenkapital i kommende investeringer. Samtidig har man gjennom tidligere budsjettvedtak inntektsført utbytter i driftsregnskapet som ikke er realisert. Denne utfordringen må også finne sin løsning gjennom den restrukturering av egenkapital i EEV-konsernet salgstransaksjonene utløser.

6 Side 6 av 20 Nåværende og foreslått selskapsstruktur Elverum Energi AS er et konsernselskap med flere datterselskaper hvor morselskapet har varierende eierandeler i datterselskapene og er deleier sammen med flere andre selskaper. For å kunne vurdere omfanget av styrets forslag må man forstå avgrensningene i styrets forslag, noe vi ser av den offentlige debatten at man ikke alltid reflekterer. Elverum kommune eier alle aksjer i Elverum Energi AS (EEV) med formannskapet som valgt generalforsamling av kommunestyret som eier. EEV eier 67 % av Østerdalen Kraftproduksjon AS sammen med Nord-Østerdal Kraftlag SA med 33 %. Det er gjennom dette selskapet blant annet kraftverkene i Skjefstadfossen er eiet, og hvor de største inntektspotensialene både har ligget historisk og sannsynligvis også vil finnes fremover. Dette selskapet er ikke omfattet av de foreslåtte transaksjonene. Styrets forslag omfatter Elverum Nett AS hvor EEV eier 51 % av aksjene sammen med Eidsiva Nett AS som eier de øvrige 49 %, og det omfatter Elverum Fjernvarme AS hvor EEV s eierandel også er 51 % sammen med Yngvar Christensen AS som eier de øvrige 49 %. De foreslåtte transaksjoner kan fremstilles slik: Styret foreslår at Elverum Nett AS (51 %) fusjoneres inn i Eidsiva Nett AS (49 %), slik at Elverum Nett sine verdier og eiendeler overføres til Eidsiva Nett as. Tilsvarende foreslår styret at EEV s aksjer i Elverum Fjernvarme AS (51 %) selges til Eidsiva Bioenergi as. Styrets forslag omfatter selvfølgelig ikke de 49 % som eies av Yngvar Christen as. Men YC AS er selvfølgelig informert om planene for aksjesalget og har selv forhandlet frem en separat om avtale om overdragelse av sine aksjer i selskapet til Eidsiva Bioenergi as. EEV s salg av sin eierandel er ikke avhengig av de betingelser YC AS framforhandler for salg av sin eierandel i selskapet. Den fremtidige selskapsstrukturen kommunen da blir eier av kan fremstilles som følger:

7 Side 7 av 20 Elverum kommune vil fortsatt gjennom EEV ha samme eierandel og inntektspotensial i kraftproduksjonen gjennom Østerdalen Kraftproduksjon AS som i dag. Man selger således ikke «arvesølvet» slik det er registrert at enkelte hevder. Man blir i henhold til avtaleforslaget en liten eier i morselskapet Eidsiva Energi AS med lik utbytterett i dette konsernet som øvrige eiere. EEV forpliktes i henhold til avtalen å yte et ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS på lik linje med øvrige eiere. Dette lånet er rentebærende og vil på et senere tidspunkt kunne bli tilbakebetalt. Det er i tillegg avtalt en kontant utbetaling til EEV som en del av det økonomiske oppgjøret. Se nærmere kommentarer i punktet om økonomiske konsekvenser. Eierskap med lokal tilknytning I dag har Elverum kommune 100 % av aksjene i Elverum Energi AS og således full eierstyring på dette selskapet, men også hele det økonomiske ansvaret for selskapet. Så lenge selskapet går godt vil det være eierstyring på uttak av opptjent egenkapital og utbytter fra selskapet. Men dersom selskapet kommer i en trengt økonomisk situasjon kan det også være behov for å tilføre selskapet kapital fra eieren, noe som i kommunens nåværende økonomiske situasjon vil være en betydelig utfordring. Ved å gjennomføre salgstransaksjonen vil Elverum kommune gjennom EEV bli eier av en aksjepost i Eidsiva Energi AS som ikke gir direkte stemmerett og påvirkning av beslutninger i selskapet. Men kommunen kan gjennom samarbeid med andre eiere påvirke selskapets beslutninger. Aksjonæravtalen justeres og fornyes med jevne mellomrom, og innehar bestemmelser som skal sikre kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland minst 67 % av aksjene i selskapet frem til Aksjonæravtalen og vedtektene regulerer, i tillegg til eierandeler i datterselskaper, selskapets og konsernets regionale forankring. Samtidig sikres regional lokalisering av selskapets kjernevirksomhet, samt regional plassering av hovedkontoret for selskapet, og regional plassering av ledelses- og fellesfunksjoner for oppstrømsvirksomheten, nedstrømsvirksomheten og virksomhetens «vekst». I tillegg er det inntatt bestemmelser som gir retningslinjer for hvordan et eventuelt bortfall av fylkeskommunene skal gi selskapet og aksjonærene (og på nærmere betingelser også andre kommuner i nåværende Hedmark og/eller Oppland) rett til overtagelse av disses aksjer på nærmere vilkår. Man er således sikret at selskapet vil forbli under regional styring og ha sin hovedvirksomhet i regionen, selv om nåværende regulatoriske bestemmelser skulle endres over tid. Økonomiske konsekvenser av foreslått selskapsstruktur Det er i underlagene for utarbeidelsen av de økonomiske analysene styret i EEV bygger sin anbefaling på, foretatt en grundig gjennomgang av framtidsutsiktene både ved salg, som styret går inn for, og ved fortsatt drift av EEV-konsernet med dagens eierskap. Rådmannen har ikke hatt mulighet og

8 Side 8 av 20 ressurser til å etterprøve disse utredningene, men har gjennomgått disse med kritiske blikk og har valgt å bygge sin vurdering på de fakta som disse bygger på. Samtidig har rådmannen også tatt inn i sin vurdering de bestemmelser om økonomi som ligger i transaksjonsavtalene og i Eidsiva-konsernets aksjonæravtale. De økonomiske vurderingene er basert på en del forutsetninger, og det vises til vedlagte konsekvensutredninger for nærmere omtale av disse, og for hvorledes de enkelte faktorer er bygget opp til de overordnede økonomiske modellene. Det er også viktig å ta med i vurderingen at økonomiske virkninger i EEV fra Østerdalen Kraftproduksjon AS sin virksomhet ikke påvirkes av avgjørelsen om salg, selv om virkninger fra dette selskapet også er medtatt i analysene. Historisk sett har hovedgrunnlaget for utbetaling av utbytter de siste årene kommet fra kraftproduksjonen med ca 66 % av det totale utbyttet, mens utbytte fra nettvirksomheten og uttak av egenkapital i morselskapet står for ca 17 % hver. Fjernvarmeselskapet har ikke gitt bidrag til morselskapet EEV, som påvirker utbytteutbetalingen. I tillegg har kommunen mottatt tilbakebetalinger på ansvarlige lån som ble etablert da EEV overtok kommunens aktiva og balanseførte eiendeler ved opprettelsen, og selskapet har da opparbeidet tilsvarende egenkapital eller justert sine låneopptak i forhold til dette. Det er også av betydning for vurderingen at verdien av Eidsiva-konsernet, som er lagt til grunn i vurderingene, er gjort på et gunstig tidspunkt for EEV. Eidsiva-konsernet har en betydelig egen kraftproduksjon direkte og gjennom medeierskap i andre selskaper. Med den siste tids relativt lave priser på elektrisk kraft, vil verdsettingen av Eidsiva-konsernet være påvirket av dette. Det har gitt et gunstig utgangspunkt for kommunen ved beregning av bytteforholdet mellom EEV-selskapenes verdier og verdien av den aksjepost kommunen skal erverve i Eidsiva Energi as. På sikt kan det også være gunstig at EEV s verdier i nettselskap og fjernvarme byttes mot en eierandel i Eidsiva-konsernet som sådan, hvor kraftproduksjon er en betydelig del av verdiskapingen.

9 Side 9 av 20 På lengre sikt er det sannsynlig at prisene på elektrisk kraft igjen vil stige, og dermed også verdien av de aksjer man kjøper, uavhengig av de rene løpende utbyttebetalinger. Gjennom styrets innstilling til generalforsamling og kommunestyre og de underliggende konsekvensanalyser er det gitt et detaljert underlag for hvorledes de overordnede tallstørrelser fremkommer. Rådmannen viser i saksutredningen til disse dokumentene som følger vedlagt. Vurdering av økonomi ved foreslått selskapsstruktur Forhandlingsutvalgene er blitt enige om å innstille for styrene og eierne at Eidsiva Nett kjøper 51 prosent av aksjene i Elverum Nett for 48 mill. kroner, Eidsiva Bioenergi kjøper 51 prosent av aksjene i Elverum Fjernvarme for 24 mill. kroner, og Eidsiva Nett kjøper administrasjonsbygget til Elverum Energi for 26 mill. kroner. I tillegg innløses et ansvarlig lån i Elverum Nett på 43,35 mill. kroner. I alt utgjør dette 141,35 mill. kroner. Eidsiva Nett vil da eie 100 % av aksjene i Elverum Nett og 51 % av aksjene i Elverum Fjernvarme. YC Eiendom AS eier 49 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS og har selv fremforhandlet en salgsavtale på disse, som ikke er en del av oppstillingen under. Elverum Energi blir aksjonær i Eidsiva Energi og vil få utbytte på sin eierandel i Eidsiva Energi for regnskapsåret Ved en eierandel i Eidsiva Energi på 1 %, som utgjør 95 millioner kroner, vil Elverum kommune få utbetalt 46 mill. kroner. Elverum kommune beslutter hvor stor eierandel de vil ha i Eidsiva Energi. For å ha møte- og talerett som observatør i bedriftsforsamlingen til Eidsiva, må man eie minimum 1 %. Det arbeides for at alle aksjeeierne skal ha møte- og talerett i bedriftsforsamlingen uavhengig av eierandelen, gjennom pågående revisjon av aksjonæravtalen. Rådmannen har fått opplyst at man kan velge eierandel i Eidsiva Energi AS, men at valget i realiteten er begrenset til en minste eierandel på 0,75 % eller høyere. Ved tilslutning fra eierne vil transaksjonene bli gjennomført 14. januar 2015 med virkning fra 1. januar Elverum Energi fortsetter som eierselskap til både eierposten i Eidsiva Energi og i Østerdalen Kraftproduksjon, der Skjefstadfossen kraftverk inngår:

10 Side 10 av 20 Eidsiva Nett har sin driftssentral i Elverum. Denne skal bestå og videreutvikles i Elverum, herunder naturlig virksomhet som hører til driftssentralen. Eidsiva vil utvikle engasjement og arbeidsplasser knyttet til Eidsiva Anlegg og Eidsiva Vannkraft i Elverum, herunder videreutvikle virksomheten ved Heradsbygd. Eidsiva vil bidra til regional utvikling i Elverumsregionen. Fra konsekvensanalysene velger rådmannen å trekke frem følgende estimerte virkninger som direkte påvirker kommunens fremtidige inntekter. Men de øvrige fremstillingene må også tas med i vurderingen av styrets forslag. Tallene som fremkommer ved 0,5 % eierandel er utenfor det spillerom rådmannen får opplyst at man i realiteten har, hvor minste eierandel er oppgitt til 0,75 %. Men med 1 % eierandel vil utbytteoverføring fra Eidsiva til EEV være noe større enn det man har fått i utbytte fra Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS samlet i de siste årene. Her er det også verd å merke seg at Eidsiva-konsernet gjennom aksjonæravtalen har en rullerende utbytteplan som regulerer det årlige utbytte, men samtidig legger opp til et tilbakeholdt overskudd i konsernet som over tid vil øke verdien av aksjene. Det er avtalt et minimumsutbytte og det er tatt inn bestemmelser som regulerer mulige kapitalnedsettelser i form av tilbakebetaling til aksjonærene. Her er det ikke mulig å gi noe estimat på hva dette kan ha av økonomisk betydning på sikt. Det er verd å merke seg at det vil være en verdiakkumulering i selskapet, som vil komme eierne til gode, ut over det årlig utbetalte utbytte.

11 Side 11 av 20 Her representerer de grønne søylene overføringer i form av utbytter og salgssummer. De blå søylene representerer renter på ansvarlige lån EEV har gitt til ØKAS AS og Eidsiva Energi. Mens den «røde» søylen representerer tilbakebetaling av lån fra ØKAS as. Det ansvarlige lånet gitt Eidsiva Energi kan også bli gjenstand for tilbakebetaling dersom eierne bestemmer dette på et senere tidspunkt, men dette ligger utenfor analyseperioden. Det er gjennom beregningene estimert at det samlede løpende utbytte fra EEV til eier kan forventes å ligge om lag på samme nivå som tidligere utbytteavtaler mellom selskapet og kommunen. Dette medfører imidlertid at man må akseptere en noe synkende egenkapitalandel i EEV i årene fremover. Og at gjeldsbelastningen vil øke i alle fall i tiden frem til det ansvarlige lånet til ØKAS AS innbetales i EEV må likevel kunne sies å ha en tilfredsstillende egenkapital for den videre drift. Likevel kan man ikke i denne sammenheng unngå å trekke frem de tunge investeringer som planlegges i form av nye kraftverksprosjekter, og som vil bringe egenkapitalen ned til ca. 20 % i 2018 i dette selskapet dersom det ikke tilføres kapital fra eierne. Før egenkapitalen stiger i takt med økende inntjening på den nye vannkraftproduksjonen.

12 Side 12 av 20 Gitt at man ikke velger å skyte inn mer egenkapital i ØKAS AS, må likevel solidi-teten i EEV kunne sies å være mer enn tilfredsstillende i perioden. Bortsett fra i 2014 vil den variere mellom 60 og 80 prosent. Dette vurderes som om lag det dobbelte av hva som er vanlig i næringslivet for øvrig. Totalt sett vurderer rådmannen de økonomiske virkningene av styrets salgsforslag som å være et godt forhandlingsresultat. Det sikrer en fortsatt god avkastning på de verdier kommunen har opparbeidet gjennom sine eierandeler i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, samtidig som virksomhetene får en regionalt sterk og solid eier som vil videreføre virksomhetene og deres lokale tilknytning til vår kommune. Vurdering av økonomi ved videreføring av dagens struktur Dersom kommunestyret ikke vedtar styrets forslag, men ønsker å videreføre selskapene med dagens eierskap er dette selvfølgelig fullt mulig. Konsekvensutredningen og fremstillingen under tar utgangspunkt i at de inntekter kommunen kan få gjennom salget og fremtidige utbytter holdes like. Dette for å kunne illustrere forskjellen mellom alternativene. Dette er selvfølgelig ingen forutsetning ved en videre drift av selskapene i kommunens eierskap, men kommunestyret må da fremover ta hensyn til at inntektene fra EEV til kommunen vil bli lavere enn med salgsforslaget og lavere enn den tidligere utbytteavtalen la opp til som en påregnelig inntekt. Rådmannen ser da bort fra de ekstraordinære utbytter som har vært budsjettert for de siste år. Ved en videre drift i kommunens eierskap vil aktiviteten i datterselskapene videreføres på samme nivå som i dag, men påvirkes av utviklingen i regulatoriske forhold. Dette vil særlig kunne påvirke inntjeningen i nettselskapet, men er ikke hensyntatt i kalkylene. Da virkningene ikke lar seg tallfeste på nåværende tidspunkt. Aktiviteten i morselskapet vil da være som i dag med tjenestesalg til datterselskapene, inntekter fra husleie m.m. og inntekter fra samfaktureringsavtalen med Eidsiva. Den siste løper frem til , og vil neppe bli fornyet av Eidsiva under rådende eierskap til EEV.

13 Side 13 av 20 Her representerer de grønne søylene inntekter fra utbytter. De blå søylene inntekter fra renter på ansvarlige lån datterselskapene har i morselskapet. De svakt røde søylene tilbakebetaling av ansvarlige lån først fra nettselskapet i 2016 og deretter fra ØKAS AS i Mens de kraftig røde sølene viser nødvendig kapitaltilførsel til fjernvarmeselskapet. Utfordringer blir likevel at morselskapet vil få et negativt driftsresultat på gjennomsnittlig ca 4,8 mill kroner i året. Noe som vil tære på selskapets egenkapital i hele perioden. Dette viser klart at det ikke vil være rom for det utbyttenivå som det er estimert at salget vil kunne bære. Konsekvensene av samme inntektsnivå for kommunen som salget genererer, vil resultere i sterkt synkende egenkapital i selskapet og kurvene under viser at dette ikke vil være et mulig valg. Kurvene viser tydelig at dersom kommunen fortsatt skal være eier av EEV slik vi kjenner det i dag, vil kommunen måtte senke sine krav til inntekter fra selskapet. Dette fordi både nettselskapet og fjernvarmeselskapet står foran betydelige reinvesteringer i sin infrastruktur, samtidig som utbyttene fra kraftproduksjonen vil være redusert i perioden som følge av både reinvesteringer og planene om utbygging av ytterligere produksjonskapasitet. Alternativ vurderingsmetode Rådmannen velger også å vise den alternative metoden for vurdering av de økonomiske sammenhengene slik det fremstilles i «Konsekvensanalyse 2» av I analysen overfor ble

14 Side 14 av 20 utbyttene fra EEV til kommunen satt lik i alternativene med og uten salg. Forskjellene mellom de 2 alternativene framkom da som forskjellen i utvikling i egenkapitalen i Elverum Energi. I den alternative vurderingen er i stedet den fremtidige egenkapitalandelen i EEV forutsatt å være den samme i begge alternativene. Forskjellene mellom de 2 alternativene fremkommer da som forskjellen i framtidige utbytte til kommunen. Det er beregnet utslag med egenkapitalandel i EEV lik henholdsvis 30 %, 40 % eller 50 % fra og med 2014, og det er da en reduksjon fra 74 % i Rapporten er basert på samme utbytte og rente på ansvarlig lån til ØKAS AS, Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS og også et eventuelt ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, dersom salget er gjennomført. Dette er de samme forutsetninger som i beregningen over. Denne utbetalingsrekken baserer seg på at man reduserer egenkapitalen i EEV ganske kraftig for å kompensere for de verdier som realiseres ved salgsforslaget. Likevel viser nedenstående graf at det samlede utbytte som kan tas ut fra EEV som inntekt til kommunen blir vesentlig større med salg enn uten salg.

15 Side 15 av 20 Resultatene av analysen kan oppsummeres slik: Med samme egenkapitalandel i EEV kan det samlede utbytte fra selskapet i periode være 50 mill kroner høyere med salg enn uten salg. Forskjellen i samlet utbytte er tilnærmet uavhengig av hvilke egenkapitalandel man velger innenfor området 30 % til 50 % som er vist i kalkylene. Men det forutsettes en redusert egenkapital i forhold til dagens situasjon. Valg av egenkapitalandel og dermed uttak av kapital fra EEV, er et politisk spørsmål som må veies opp mot politiske valg vedrørende finansiering av de betydelige investeringer kommunen selv står foran i årene fremover. Siden de underliggende fakta og vurderinger er de samme for begge de alternative beregningene viser de også samme resultat. Men her kommer forskjellen frem som estimert mulig utbytte/uttak av egenkapital, mens i punktene foran vises påvirkningen på egenkapitalen ved likt utbytte/uttak av egenkapital. Slik rådmannen vurderer analysene viser disse at et salg vil være det mest økonomisk lønnsomme valget for Elverum kommune som eier. Virkninger for de ansatte i EEV Nett og Elverum Fjernvarme EEV har 35 ansatte og Eidsiva-konsernet 70 ansatte med arbeidssted i Elverum kommune. Samtlige ansatte i Elverum Energi AS, Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, unntatt administrerende direktør, vil bli overført til Eidsiva-konsernet som en del av en virksomhetsoverdragelse. Det er fremforhandlet avtaler som sikrer de ansatte både i forhold til overføringen og i forhold til fremtidige pensjonsforhold. Selskapene har noe forskjellige ordninger vedrørende AFP. Ansatte som er 54 år eller eldre kan velge om de vil ha privat AFP eller offentlig AFP. Elverum Energi har privat AFP for alle ansatte, og Eidsiva har offentlig AFP som hovedordning for sine ansatte. Dette gjennomføres slik at åtte ansatte i Elverum Energi (alle unntatt adm. direktør) overføres til Elverum Nett. Elverum Nett vil senere bli fusjonert inn i Eidsiva Nett. De ansatte som overføres fra Elverum Energi beholder dermed sin ansiennitet. De ansatte i Elverum Nett blir ansatt i Eidsiva med samme rettigheter som øvrige ansatte. For de ansatte i Elverum Fjernvarme AS blir det ingen endringer så lenge selskapet har en minoritetseier (49 %). Rådmannen har gjennom media fått informasjon om at det er oppnådd enighet mellom Yngvar Christensen AS og Eidsiva Bioenergi AS, om at Eidsiva Bioenergi AS også kjøper minioritetsaksjene i selskapet, og således blir 100 % eier av Elverum Fjernvarme betinget av at kommunestyret går inn for styrets forslag. Det betyr at også de ansatte i dette selskapet vil bli overført til Eidsiva Bioenergi AS, som en del av en virksomhets-overdragelse, uten at rådmannen har nærmere kjennskap til innholdet i denne avtalen. Denne avtalen vil uansett ikke påvirke styrets fremlagte forslag. Dersom avtalene blir vedtatt må det påregnes at noen av de ansatte kanskje spesielt innenfor administrasjon, får arbeidssted Hamar. Samtidig vil Eidsiva styrke bemanningen i driftssentralen og administrasjonsbygget i Elverum, som man overtar som en del av avtalen. Det faktum at man kjøper administrasjonsbygget hvor driftssentralen for Eidsiva s nett er lokalisert sikrer interessen for videreutvikling av lokasjonen. Det er også gitt signaler, men ikke gitt avtalemessige forpliktelser, på at man ønsker å utvikle engasjement og arbeidsplasser knyttet til Eidsiva Anlegg og Eidsiva Vannkraft i Elverum, herunder videreutvikle virksomheten i Heradsbygd. Eidsiva Anlegg har for Hamar/Ringsaker samlet aktivitet i Nydal utenfor Hamar. Samme modell kan være aktuell med Heradsbygd/Elverum som samlingspunkt.

16 Elverum ligger geografisk og strukturelt i forhold til det etablerte overordnede kraftnettet godt plassert i forhold til Eidsiva s samlede virksomhet. Side 16 av 20 EEV har ikke erstattet naturlig avgang i selskapene etter at forhandlingene med Eidsiva startet. Dersom avtalene ikke blir vedtatt må bemanningen styrkes med 2 3 årsverk. Det er i følge EEV utfordrende for nettvirksomheten å skaffe kompetanse til effektivisering av nettdrift, mens Eidsiva er en ettertraktet arbeidsplass. De ansatte ved EEV har gjennom uttalelse fra fagforeningene NITO og EL og IT, gitt en felles uttalelse til styret i EEV vedrørende de fremforhandlede avtalene mellom Eidsiva Energi AS og Elverum Energi AS, som er datert Uttalelsen følger vedlagt i sin helhet. De har gitt følgende konklusjon og anbefaling til styresaken: «KONKLUSJON: EL og IT og NITO forutsetter at alle transaksjonsavtaler som omfatter overføring av ansatte blir gjennomført i henhold til AML 16. De ansatte mener på bakgrunn av de avtalene som er fremforhandlet, og de møtene som er avholdt mellom involverte parter i Eidsiva, at de ansatte i Elverum Nett AS og Elverum Energi AS blir godt ivaretatt, både med hensyn til rettigheter og ansiennitet med tanke på framtidsutsikter og muligheter for å utvikle oss som arbeidstagere i en solid bedrift med stor kompetanse, og ikke minst ett eierskap vi oppfatter som trygt, solid og forutsigbart. Vi ser en sikrere og bedre fremtid for våre ansatte medlemmer om transaksjonene blir gjennomført veid opp mot det vår ledelse sier om at videre drift på egne ben blir svært krevende, med de utfordringer eksisterende eierskap, eierstrukturer og foreslåtte myndighetskrav vil ha for selskapet sånn det er i dag. Det er også av stor betydning for oss at dette nå ikke trekker lengre ut i tid. Perioden med forhandlinger og rådgivning har vært svært krevende for de ansatte som føler usikkerhet rundt egen fremtid. Det at forhandlingene er blitt gjennomført med stor grad av konfidensialitet gjør ikke saken bedre, tvert i mot. Slike prosesser, denne og tidligere, tærer både på motivasjon, glød og ikke minst tillitt til både prosessen og de som gjennomfører den, særlig hvis det trekker ut i tid. Vi håper at beslutningstagerne tar hensyn til vårt syn som vi har gjort rede for i dette skrivet. VÅR ANBEFALING: Vi i NITO og EL og IT ved Elverum Energi, gir med ovennevnte begrunnelse, styret i Elverum Energi, eierskapet og politikerne i Elverum kommune vår anbefaling om at de fremforhandlede avtalene blir godkjent og iverksatt i henhold til de fristene som er gitt.» Rådmannen kunne ønsket at de uttalelser som er kommet om Eidsiva-konsernets videre utvikling av virksomheten i vår kommune var tydeligere speilet inn i de forpliktende avtalene, men innser at dette ikke er vanlig i slike forhold. Rådmannen legger vekt på de ansattes egen vurdering av sin framtidssituasjon ved et eventuelt salg, sammen med omfanget av de fysiske anlegg Eidsiva-konsernet har i kommunen og kjøpet av administrasjonsbygget. Samlet mener rådmannen dette sannsynliggjør at Eidsiva-konsernet vil opprettholde og utvikle sin virksomhet i vår kommune. Rådmannen konkluderer med at i forhold til de ansattes rettigheter og fremtid er dette godt sikret gjennom det fremforhandlede avtaleverket. Virkninger for kunder av selskapene Både Eidsiva Nett AS og Elverum Nett AS er underlagt de samme regelverk og reguleringer fra sentrale myndigheter. Det er derfor ikke slik rådmannen ser det, et grunnlag for å tro at servicegraden overfor kundene i Elverum vil endre seg vesentlig dersom salget gjennomføres. Dette til tross for at de ansatte i Elverum Nett AS er kjent for å ha et stort engasjement og «stå på vilje» når

17 Side 17 av 20 det kreves i forbindelse med ekstreme værsituasjoner som fører til linjebrudd og andre hendelser som fører til strømutfall. Eidsiva Nett AS har en større montørstab spredd over et større geografisk område og har ved tidligere hendelser i praksis vist at de omdisponerer mannskap geografisk til områder som er hardt rammet. Dette vil også kundene i Elverum kunne dra fordel av ved hendelser som fører til at vår kommune blir særlig hardt rammet. Tallene for ikke levert energi i promille av levert energi er for Eidsiva Nett AS på 0,3 promille mål som et gjennomsnitt for årene 2008 til Tallene for Elverum Nett AS er i gjennomsnitt på samme nivå for denne perioden. Noe rådmannen tolker som et grunnlag for å mene at det for kundene ikke vil være grunnlag for å frykte dårligere leveringsstabilitet. Det er imidlertid grunn til å merke seg at ledelsen i EEV påpeker at skjerpet regelverk og skjerpede krav om nøytralitet og konkurranseutsetting særlig i forhold til den monopolregulerte nettvirksomheten, vil gi andre utfordringer fremover enn man har operert under til nå. Denne utviklingen vil stille økende krav til kompetanse, finansiell styrke og ressurser generelt. Dette støttes også opp av Reiten-utvalgets oppsummeringer og konklusjon om at fremtiden vil kreve tilstrekkelig store og kompetente regionale aktører. Virkninger for EEV Nett kunder Tar man som forutsetning at leveringssikkerhet og kvalitet på leveransene vil være tilnærmet like uansett om man vedtar salg eller ikke, vil det være av interesse og se hvilke prismessige konsekvenser man kan forvente. Nettvirksomheten baseres på to hovedkomponenter i sin prisstruktur. Dette er krav om anleggsbidrag for nye kunder/tilknytninger og de løpende nettleietariffene bestående av fastledd og forbruksvariabel pris pr KWh. Når det gjelder anleggsbidrag for nye kunder dekker i dag Elverum Nett AS de første ,- kroner og fakturerer kunden for overskytende, mens Eidsiva Nett AS fakturerer alle kostnader fra første krone som anleggsbidrag. Dette betyr for Elverum med ca 50 nye tilknytninger i året en økning på 1 1,5 mill kroner i året, som belastes kundene ved tilknytning. Det er imidlertid ikke slik at Elverums kunder får en «rabatt» på inntil ,- kroner av installasjonen, siden disse utleggene i sin helhet beregnes inn i grunnlagene for nettleien. Når det gjelder nettleietariffene er sammenligningen litt utfordrende, dels fordi Elverum Nett AS ikke har en fullgod oversikt over kundenes inntakssikringer og dels fordi Eidsiva Nett AS har flere tariffgrupper som gir kundene et større valg på inntakssikringer tilpasset deres behov. Som det fremgår av tabellen nedenfor gir ikke sammenligningen et entydig bilde fordi noen kunder i Elverum vil få en lavere pris, mens andre kunder vil tape på en overgang. Man har heller ingen oversikt over om kunder som i tabellen ser ut til å tape på overgangen, kan få en lavere pris ved å tilpasse sine inntakssikringer etter den nye strukturen.

18 Side 18 av 20 Vurderer man utslaget totalt sett ut fra dagens struktur i Elverum, vil prisene kunne øke med ca 1 % samlet sett, noe som utgjør ca 0,5 mill kroner pr år. Dette sier ikke noe om fremtidig prisstruktur. Her har ledelsen i EEV påpekt at nettet i Elverum vil kreve betydelige investeringer i årene fremover både til vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende anlegg, men også til overgang til automatiserte målesystemer. Dette vil medføre nye grunnlag for beregning av nettleietariffer både i Elverum og i resten av Eidsiva s leveringsområde, uavhengig av avgjørelse om salg. Rådmannen vurderer dette slik at uansett innstilling til salgsforslaget, vil det ikke gi vesentlige endringer for kundene i Elverum. Det vil være utenforliggende faktorer som i større grad vil kunne påvirke prisutviklingen i årene fremover. Virkninger for Elverum Fjernvarmes kunder Når det gjelder Elverum Fjernvarme AS sine kunder er det ikke gjort tilsvarende sammenligninger av priser ut til kundene. Dette er heller ikke uten videre sammenlignbart med andre fjernvarmeverk Eidsiva Bioenergi AS drifter, siden forutsetninger både i kundegrunnlag, investeringer i rørnett og kundegrunnlag innen leveringsområdene vil være forskjellig. Prisen på fjernvarme er gjerne knyttet opp mot en variabel pris på sammenlignbar effekt levert som elektrisk kraft. Det er planlagt at Elverum Fjernvarme skal/må gjennomføre utskifting av brenselskjeler i løpet av Men selskapet vil trenge tilførsel av egenkapital fra eierne før dette, og det er ikke forventet at selskapet kan levere et positivt driftsresultat før dette gjennomføres, og selv med et positivt driftsresultat kan man ikke regne med utbyttebidrag fra dette selskapet før i 2021 og da med svært beskjedne beløp. Ved at Eidsiva Bioenergi AS overtar selskapet vil kundene være sikret en eier som har nødvendige økonomiske ressurser til å videreutvikle og skape ytterligere vekst i selskapet. Dette vil bidra til å sikre de investeringer den enkelte kunde har gjort i sin egen infrastruktur. Samtidig som prisene i stor grad vil bli styrt av prisene på alternativ energi i form av elektrisk kraft. Rådmannen kan derfor ikke se at salgsforslaget vil ha negative effekter for Elverum Fjernvarme AS sine kunder, selv om det ikke kan vises alternative prisberegninger. Virkninger for leverandører til EEV Nett og Elverum Fjernvarme Elverum Nett AS kjøper varer og tjenester i lokalsamfunnet for ca 18 mill kroner i året, og Elverum Fjernvarme som er vesentlig mindre, har også noen lokale innkjøp som ikke er tallfestet i underlagene.

19 Side 19 av 20 For nettselskapet er den vesentligste verdien tjenestekjøp i forbindelse med anleggsvirksomheten. Hvor vidt disse leverandørene kan opprettholde denne omsetningen etter et eventuelt salg vil avhenge av innkjøpsstrategien til kanskje spesielt Eidsiva Anlegg AS, og av om disse leverandørene vil være konkurransedyktige i forhold til lokale avtaler med Eidsiva Anlegg as. Eidsiva Anlegg AS henter også lokale entreprenørtjenester av hensyn til utrykningstid og beredskapshensyn. Dersom omsetningen ikke kan opprettholdes eller kapasiteten selges i øvrige deler av markedet lokalt, kan dette bety at salget kan påvirke lokale arbeidsplasser utenfor selskapene. Sett fra et samfunnsperspektiv dreier det seg ikke om et vesentlig antall, og Eidsiva Anlegg AS vil trenge tilsvarende kapasitet lokalt for sin operasjon av nettet lokalt i kommunen. Det kan derfor også tenkes at arbeidsplassene i kommunen opprettholdes totalt sett og at virkningen isoleres til de selskaper som i dag utfører disse tjenestene. Ut fra rådmannens vurdering synes det ikke å foreligge virkninger under dette punktet som har avgjørende betydning for vurdering av styrets forslag. Virkninger for Elverums-samfunnet Uavhengig av om man går inn for styrets fremlagte forslag eller ikke synes det klart at det vil bli endringer i påvirkningen på lokalsamfunnet drevet av de involverte selskapenes fremtidige disposisjoner, myndighetspåvirkning av rammebetingelser både for nett- og fjernvarmevirksomheten, og på bakgrunn av endringer i energipriser generelt. I underlagsmaterialet foreligger det vurderinger av konsekvenser av myndighetspåvirkning og forventede energipriser. For detaljer rundt dette henvises det til de konsekvensutredninger som foreligger og til punktet i denne saksfremstillingen om økonomiske virkninger. Men det er ikke i særlig stor grad vurdert virkninger av mulige disposisjoner selskapene selv kan gjennomføre. Noe man må ha et forhold til. Dette vil for lokalsamfunnet særlig være mulige endringer i Eidsiva konsernets tilstedeværelse og arbeidsplasser innenfor kommunen på litt lengre sikt. Sysselsetting og skatteinntekter Energibransjen er en ikke ubetydelig arbeidsgiver i lokalsamfunnet og kan bli påvirket uavhengig av standpunkt til styrets forslag. I tallmaterialet fremgår følgende: EEV-konsernet representerer i dag 40 arbeidsplasser i kommunen og Eidsiva-konsernet 70 arbeidsplasser. For EEV har dette sin bakgrunn i at operasjonen er geografisk lokalisert i kommunen. For Eidsiva-konsernet er dette en kombinasjon av stedbundet produksjon som neppe vil bli berørt uansett avgjørelse i forhold til salg, knyttet til de to kraftverkene i kommunen og til høyspentlinjer gjennom kommunen. Men også til funksjoner som ikke er stedbundet innenfor el-sikkerhet, nettet og styringsfunksjoner for dette samt anleggsvirksomheten. Her har det nok vært kommunens sentrale geografiske plassering som har ført til denne utviklingen, men rådmannen har notert seg at

20 Side 20 av 20 omkringliggende kommuner som er eiere i Eidsiva-konsernet, har meninger om denne plasseringen siden vår kommune ikke er eier i Eidsiva. Hvor vidt dette kan sette disse arbeidsplassene i spill foreligger det ingen klare indikasjoner på og rådmannen antar at det ligger bedriftsøkonomiske vurderinger til grunn for at plasseringen har blitt slik, og det er fra Eidsiva investert betydelige midler i de anlegg man har i kommunen. Dersom kommunen ikke velger å gå for styrets forslag kan det være en fare for at en eventuell videre vekst i disse operasjonene ikke blir lagt til vår kommune. Det finnes også en mulighet for at Eidsiva kan velge å flytte hele eller deler av disse operasjonene ut av vår kommune på sikt. Det er også fremkommet uttalelser, som neppe er bindende, om at Eidsiva-konsernet ved at kommunen beslutter å si ja til styrets forslag kan komme til å lokalisere mer virksomhet til vår kommune. Vi ser i media at kommuner rundt oss ser på dette som en trussel. Hva summen av dette betyr for inntekter til kommunen er det ikke så lett å estimere virkninger av fordi: Eidsiva-konsernet har ikke sin forretningsadresse i kommunen og selskapsskatt er ikke knyttet direkte til kommunen, men er gjenstand for en sentral fordeling i det sentrale inntektssystemet for kommunene. Inntekter fra beskatning av de ansatte er knyttet til den enkeltes bosted. Endringer både positive og negative i lokalisering av virksomhetenes adresser, fører ikke nødvendig vis til endringer i bosettingsmønsteret for ansatte. I alle fall ikke på kort sikt. Beskatningen av Eidsiva-konsernets anlegg i kommunen i form av høyspentnett og kraftverket i Strandfossen er stedbundet og ikke flyttbare, og vil være den samme uavhengig av avgjørelse om salg. Verdiene som ligger i Elverum Nett AS sine installasjoner er også stedbundet og gir kommunen samme inntekter uansett eier. Rådmannen vurderer det derfor slik at avgjørelsen om salg ikke vil ha avgjørende betydning for sysselsetting og kommunens inntekter på kort og mellomlang sikt, så lenge sysselsettingen innenfor selskapene som vurderes er på tilnærmet samme nivå totalt sett innenfor et geografisk område som gir akseptable pendleravstander. Skulle et salg medføre at Eidsiva-konsernet utvider sin virksomhet med flere arbeidsplasser lokalisert til Elverum, enn de har i dag i «pendler-avstand», kan dette selvfølgelig ha positive virkninger og bidra til vekst i vår kommune. Generelle virkninger Elverum kommune har over lang tid hatt en stødig vekst. Denne er et resultat av mange forhold både generelle som urbanisering og av etablering av arbeidsplasser, særlig innenfor det offentlige. Men også knyttet til utvikling av lokalt næringsliv både innenfor produksjon og servicenæringer. Man trekker ofte frem et variert arbeidsliv, kultur- og servicetilbud samt tilgang til natur og fritidsaktiviteter som drivkrefter for vekst. At man har et næringsliv med tilbud om kompetansearbeidsplasser innenfor et bredt spekter av fagområder er også av betydning når en yngre familie skal velge kommune å etablere seg i. Man ser seg gjerne om etter et område hvor begge de voksne kan finne egnede arbeidsplasser. Og således representerer energisektoren med over 100 kompetansearbeidsplasser en viktig brikke.

SÆRSKILT BESTILLING - Vurdering av grunnlaget for behandling av transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS-

SÆRSKILT BESTILLING - Vurdering av grunnlaget for behandling av transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS- Særskilt bestilling 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Elverum kommune SÆRSKILT BESTILLING - Vurdering av grunnlaget for behandling av transaksjonsavtaler mellom

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/493 EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Vedlegg: 1. Tilleggsavtale

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 62/15 Behandling: Etter spørsmål og diskusjon om pkt 2.1 og 2.5

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS Offentlig Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS 1 Bakgrunn og mandat I eiermøte 29. november 2013 presenterte administrerende direktør styrets innspill

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 61/15 Behandling: Før behandlingen orienterte næringssjef Per Velde om saken. Sæbø (FrP) viste

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/1269-14 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE ANSVARLIG LÅN SAMT NØDVENDIGE JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen. Arkivsak. Nr.: 2015/1107-12 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS Rådmannens forslag til vedtak Inderøy

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet, Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS SVAR PÅ SPØRSMÅL IFBM POLITISK

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 14.03.2017 Fra kl: 11:00 Til kl: 12:50 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 36/13 Stiftelse av helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Nils Hermann Eriksson Saksmappe 2012/585 Dato for styremøte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommunestyret Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommunestyret Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse TYDAL KOMMUNE Arkiv: S00 Arkivsaksnr: 2013/936-13 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 19.01.2015 Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene. Partner Advokat Alf Øystein Skudal

Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene. Partner Advokat Alf Øystein Skudal Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene Partner Advokat Alf Øystein Skudal Kort om selskapsmessig og funksjonelt skille ( 4-6 og

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015 Kl. 12.00 i Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer