Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag"

Transkript

1 JournalpostID Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 154/ Kommunestyret Dokumenter vedlagt saken: Tittel Elverum formannskap presentasjon Protokoll styremøte Elverum Energi Anbefaling fra EL-IT og NITO til styret Elverum Energi Salg av nett- og fjernvarmevirksomheten i Elverum Energi - konsekvenser 10 september 2014 Økonomisk konsekvensanalyse Økonomisk konsekvensanalyse2 Øvrige dokumenter UO Rådmannens innstilling Kommunestyret uttrykker tilfredshet med det grundige arbeid forhandlingsutvalget og styret i Elverum Energi as har nedlagt for å gi kommunestyret et godt grunnlag og sin anbefaling, for å ta en beslutning i saken. 1. Kommunestyret som formell eier gir Elverum Energi AS fullmakt til å overdra aksjer og eiendeler i selskapets eie til Eidsiva Energi AS på de betingelser som fremgår av de fremlagte avtaler. Dette omfatter: a. 51 % av aksjene i Elverum Nett AS for 48 mill kroner, hvor i tillegg Elverum Energi AS får tilbakebetalt sitt ansvarlige lån til selskapet med 43,35 mill kroner. b. 51 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS for 24 mill kroner. c. Administrasjonsbygget i Kirkevegen for 26 mill kroner. d. Total verdi for de eiendeler som selges beløper seg da til 141,35 mill kroner. 2. Kommunestyret som formell eier gir Elverum Energi AS fullmakt til å erverve en aksjepost i Eidsiva Energi AS tilsvarende 0,75 % av aksjene for 60 mill kroner, og samtidig yte selskapet et ansvarlig lån på samme betingelser som gjelder for øvrige eiere, på 11,3 mill kroner. 3. Kommunestyret ønsker på et senere tidspunkt å ta stilling til disponeringen av den kontante utbetalingen fra Eidsiva Energi AS til Elverum Energi AS, som på bakgrunn av vedtakets punkt 1 og 2, vil beløpe seg til 70,05 mill kroner.

2 Side 2 av Kommunestyret ber formannskapet som generalforsamling og rådmannen i samarbeid legge frem et forslag til disponering av den kontante utbetalingen i egen sak til kommunestyret.

3 Side 3 av 20 ELVERUM KOMMUNE Utredning Bakgrunn I eiermøte med Elverum Energi AS (EEV) den 15. januar 2014 ble styret i selskapet gitt følgende oppdrag: Elverum Formannskap gir sin tilslutning til at EEV starter forhandlinger med Eidsiva Energi as. Forhandlingene omfatter EEV s eierandeler i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS samt salg av administrasjonsbygget, men kraftproduksjonen holdes utenfor. Resultatet av forhandlingene legges frem for formannskapet (generalforsamlingen) og kommunestyret til endelig behandling. Det er i tiden frem til styret i EEV fremla sin innstilling til Elverum kommune som eier den utarbeidet et omfattende materiale bestående av avtalegrunnlag, bedriftsøkonomiske virkninger av foreliggende alternativer, vurdert virkninger for ansatte i EEV-konsernet og Elverumssamfunnet mer generelt. Videre er direkte økonomiske virkninger for Elverum kommune som eier er vurdert. Det er gitt informasjon til formannskapet gjennom arbeidsmøter og formelle eiermøter på flere tidspunkt gjennom de løpende forhandlingene og arbeidet med underlagene. Følgende møter er avholdt: Arbeidsmøte/«Workshop» Eiermøte Redegjørelse fra Elverum Energi vedrørende styrets innstilling til avtale mellom Elverum Nett AS og Eidsiva drøfting med eier Gjennom disse møtene er styrets arbeid presentert og drøftet. Med dette som bakgrunn har rådmannen fått i oppdrag å legge saken frem for politisk behandling og beslutning i formannskap og kommunestyre. I tillegg til den innstilling som er fremlagt fra styret i EEV, vil rådmannen på selvstendig grunnlag gi en innstilling til kommunestyret. Vedrørende de underlag som er utarbeidet av og på oppdrag fra styret i EEV, har rådmannen ikke hatt mulighet til å foreta en detaljert verifisering av det materielle innholdet. Men rådmannen vil foreta en selvstendig vurdering av virkningen av de konsekvenser som beskrives ut fra faktagrunnlaget. Videre vil rådmannen vurdere de økonomiske virkninger for kommunen og foreta en selvstendig vurdering av samfunnsmessige konsekvenser. Beslutningsmessige forutsetninger I det fremforhandlede avtaleverket mellom EEV og Eidsiva Energi AS er det forutsatt en dato for gjennomføring av transaksjonen. Denne datoen er satt til Overdragelsestidspunktet inngår i underlaget for de økonomiske beregninger, og nødvendige beslutninger må tas innenfor de tidsrom som denne datoen betinger. Planen ble i styrets presentasjon for formannskapet tidsatt som følger: Styrets vedtak og innstilling til eier 29. september 2014 Elverum formannskap o Styrets vedtak og innstilling behandles i formannskapet

4 o Formannskapet innstiller overfor kommunestyret både om avtaleverket skal godkjennes og om eierandelen i Eidsiva Energi AS som styret har vedtatt skal godkjennes eller endres. Elverum kommunestyre: o Kommunestyret tar stilling til om avtaleverket godkjennes og om eierandelen formannskapet har innstilt på skal godkjennes eller endres. Ekstraordinær generalforsamling Eidsiva Energi as: 20. november Side 4 av 20 Transaksjonen gjennomføres , tilbakevirkende kraft til Ved presentasjonen i formannskapet kom det klare signaler fra det politiske miljøet om at det ikke var realistisk at saken kunne behandles i kommunestyret før det planlagte møtet den Ekstraordinær generalforsamling i Eidsiva Energi AS er utsatt fra den opprinnelig skisserte tidsplanen hvor tidspunktet var satt til Det gjøres for å avvente signaler om hvilken avgjørelse det politiske miljøet i Elverum vil gå inn for, som vil fremkomme gjennom formannskapets innstilling til kommunestyret den Det er antydet at den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted i tidsrommet til Gjennom media har også rådmannen fått informasjon om at det er oppnådd enighet mellom Yngvar Christensen AS og Eidsiva Bioenergi AS om overføring av minoritetsaksjonene i Elverum Fjernvarme AS ( 49 %), betinget av at kommunestyret er positive til salg i henhold til styrets forslag. Rådmannens oppsummering Rådmannen har etter en samlet vurdering av styrets forslag basert på de underliggende utredninger, konsekvensanalyser og framlagte avtaledokumenter kommet til følgende vurderinger: Det er gjennomført et grundig arbeid som har ledet frem til et avtaleverk som synes økonomisk gunstig for Elverum kommune som eier av EEV. Avtaleverket sikrer samtlige ansatte en ansettelse i Eidsiva-konsernet hvor de opprettholder sine opparbeidede rettigheter og gis mulighet for videre utvikling og karriere innenfor sine fagfelt. Det foreslåtte salget omfatter Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, samt administrasjonsbygningen til EEV. Både bygningen og infrastrukturen til de to selskapene er stedbundet og de vil således vil opprettholde sin hovedvirksomhet innenfor kommunens grenser. Samtidig er det gjennom kjøpet av administrasjonsbygget gitt et klart signal om at Eidsiva-konsernet ønsker å opprettholde sin nettstyringssentral i kommunen og utvikle denne videre med viktige kompetansearbeidsplasser. Eidsiva-konsernet har gjennom sin aksjonæravtale sikret at eierskapet og operasjonen innen konsernet er regionalt forankret innen Hedmark og Oppland som geografisk område, og med styrende eierskap blant kommuner og fylkeskommunene. Rådmannen vurderer det slik at kundene til både nettselskapet og fjernvarmeselskapet i det alt vesentlige vil få samme leveringskvalitet og priser som i dag, uansett avgjørelse om salg. Fremtiden som kunde synes å kunne påvirkes mer av utenforliggende regulatoriske forhold enn av et eventuelt salg. Et salg kan påvirke enkelte av dagens leverandører til nettselskapet og fjernvarmeselskapet sin omsetning dersom de ikke er tilsvarende konkurransedyktige i forhold til Eidsiva s krav. Men rådmannen kan ikke se at dette for Elverumssamfunnet som helhet vil være av avgjørende betydning for vurdering av styrets forslag. Rådmannen ser heller ikke at et eventuelt salg vil gi negative konsekvenser for samfunnet og kommunens sysselsetting og derigjennom inntekter i form av skatt. Det synes heller ikke som den omtalte mulige konsentrasjon av virksomhet til kommunen vil være av særlig betydning

5 Side 5 av 20 for kommunens inntekter, så lenge Eidsiva-konsernet konsentrer virksomhet til vår kommune av allerede eksisterende arbeidsplasser, innenfor et geografisk område som gir akseptable pendleravstander. Dersom et salg skulle medføre at Eidsiva-konsernet utvider sin virksomhet med flere arbeidsplasser lokalisert til Elverum, enn de har i dag i «pendler-avstand», kan dette selvfølgelig ha positive virkninger og bidra til vekst i vår kommune. Salgsforslaget omfatter ikke Østerdalen Kraftproduksjon AS som er eier av EEV s «arvesølv» i form av kraftverkene i Skjefstadfossen og deltagelse i kraftproduksjon og planer om slik produksjon i Nord-Østerdal. Dette er den del av EEV-konsernet som historisk har stått for opptjeningen av den største delen av utbytter kommunen har hentet fra konsernet. Rådmannen har også merket seg at det synes som om salgsforslaget fremmes på et gunstig tidspunkt i forhold til verdsettelse av Eidsiva-konsernet og derigjennom bytteforholdet som ligger til grunn for økonomien i styrets forslag. Grunnen til dette er at Eidsiva-konsernets verdi i betydelig grad påvirkes av rådende kraftpriser og forventninger til disse i nærmeste fremtid. Rådmannen legger også i sin vurdering vekt på de investeringer kommunen selv har behov for i nær fremtid, og som ved å maksimere utbytter/uttak av egenkapital fra EEV i samband med salgstransaksjonen, kan føre til lavere lånebehov for kommunen selv. Alternativt kan man ta ut verdiene ved uttak av økte utbytter over lengere tid, og kunne bruke disse som en inntektskilde som forsvarer høyere finanskostnader i kommunen, som følge av låneopptak til disse investeringene. Styret i EEV innstiller på at man skal erverve en 1 % aksjepost i Eidsiva-konsernet som i henhold til aksjonæravtalen gir rett til å ha en observatør i bedriftsforsamlingen med møte og talerett, men ikke med stemmerett. Skal man oppnå forslagsrett på et medlem til bedriftsforsamlingen, og derigjennom stemmerett, må man samarbeide med andre aksjonærer slik at samarbeidet representerer 5 % eller mer, og kan da foreslå ett medlem pr 5 % av aksjene samarbeidet representerer. En aksjepost på 1 % er verdsatt til 80 mill kroner og krever samtidig innskudd av et ansvarlig rentebærende lån på 15 mill kroner. Dette betyr en kontant utbetaling fra Eidsiva på 46,35 mill kroner. Den laveste eierandelen det er gitt signal om at er akseptabel er 0,75 %, noe som er verdsatt til 60 mill kroner og krever innskudd av et ansvarlig lån på 11,3 mill kroner. Dette betyr en kontant utbetaling fra Eidsiva på 70,05 mill kroner. Rådmannen ser at man på lang sikt vil kunne være tjent med en så stor eierandel i Eidsiva som mulig når man ser samlet på utbytte, rente på ansvarlig lån og forventet verdistigning på aksjene. Verdiene kommunen kan kanalisere inn i aksjekjøpet som følge av salg av virksomhetene i EEV, representerer uansett ikke en verdi som vil gi vesentlige muligheter for å påvirke beslutninger i selskapet basert på stemmevekt. Kommunen har betydelige utfordriner med å finansiere viktige investeringer fremover. Her tenker rådmannen både på de mest nærliggende som er politisk prioritert gjennom budsjettkonferansen og lagt inn i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan , og på de utbyggingsoppgaver man ser komme i årene etter planperioden. I en slik vurdering vil en måtte måle inntektene fra en investering i Eidsiva i form av utbetaling ved salget, løpende utbytte og renter på det ansvarlige lånet, opp mot tilsvarende reduksjon av kommunens låneopptak og verdien av tilsvarende reduserte finanskostnader. Ut fra denne vurderingen vil rådmannen anbefale for kommunestyret at man vedtar den laveste akseptable eierandelen i Eidsiva og maksimerer den kontante utbetalingen. Disse midlene bør så langt regelverket tillater bli inntektsført i investeringsregnskapet og anvendes som egenkapital i kommende investeringer. Samtidig har man gjennom tidligere budsjettvedtak inntektsført utbytter i driftsregnskapet som ikke er realisert. Denne utfordringen må også finne sin løsning gjennom den restrukturering av egenkapital i EEV-konsernet salgstransaksjonene utløser.

6 Side 6 av 20 Nåværende og foreslått selskapsstruktur Elverum Energi AS er et konsernselskap med flere datterselskaper hvor morselskapet har varierende eierandeler i datterselskapene og er deleier sammen med flere andre selskaper. For å kunne vurdere omfanget av styrets forslag må man forstå avgrensningene i styrets forslag, noe vi ser av den offentlige debatten at man ikke alltid reflekterer. Elverum kommune eier alle aksjer i Elverum Energi AS (EEV) med formannskapet som valgt generalforsamling av kommunestyret som eier. EEV eier 67 % av Østerdalen Kraftproduksjon AS sammen med Nord-Østerdal Kraftlag SA med 33 %. Det er gjennom dette selskapet blant annet kraftverkene i Skjefstadfossen er eiet, og hvor de største inntektspotensialene både har ligget historisk og sannsynligvis også vil finnes fremover. Dette selskapet er ikke omfattet av de foreslåtte transaksjonene. Styrets forslag omfatter Elverum Nett AS hvor EEV eier 51 % av aksjene sammen med Eidsiva Nett AS som eier de øvrige 49 %, og det omfatter Elverum Fjernvarme AS hvor EEV s eierandel også er 51 % sammen med Yngvar Christensen AS som eier de øvrige 49 %. De foreslåtte transaksjoner kan fremstilles slik: Styret foreslår at Elverum Nett AS (51 %) fusjoneres inn i Eidsiva Nett AS (49 %), slik at Elverum Nett sine verdier og eiendeler overføres til Eidsiva Nett as. Tilsvarende foreslår styret at EEV s aksjer i Elverum Fjernvarme AS (51 %) selges til Eidsiva Bioenergi as. Styrets forslag omfatter selvfølgelig ikke de 49 % som eies av Yngvar Christen as. Men YC AS er selvfølgelig informert om planene for aksjesalget og har selv forhandlet frem en separat om avtale om overdragelse av sine aksjer i selskapet til Eidsiva Bioenergi as. EEV s salg av sin eierandel er ikke avhengig av de betingelser YC AS framforhandler for salg av sin eierandel i selskapet. Den fremtidige selskapsstrukturen kommunen da blir eier av kan fremstilles som følger:

7 Side 7 av 20 Elverum kommune vil fortsatt gjennom EEV ha samme eierandel og inntektspotensial i kraftproduksjonen gjennom Østerdalen Kraftproduksjon AS som i dag. Man selger således ikke «arvesølvet» slik det er registrert at enkelte hevder. Man blir i henhold til avtaleforslaget en liten eier i morselskapet Eidsiva Energi AS med lik utbytterett i dette konsernet som øvrige eiere. EEV forpliktes i henhold til avtalen å yte et ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS på lik linje med øvrige eiere. Dette lånet er rentebærende og vil på et senere tidspunkt kunne bli tilbakebetalt. Det er i tillegg avtalt en kontant utbetaling til EEV som en del av det økonomiske oppgjøret. Se nærmere kommentarer i punktet om økonomiske konsekvenser. Eierskap med lokal tilknytning I dag har Elverum kommune 100 % av aksjene i Elverum Energi AS og således full eierstyring på dette selskapet, men også hele det økonomiske ansvaret for selskapet. Så lenge selskapet går godt vil det være eierstyring på uttak av opptjent egenkapital og utbytter fra selskapet. Men dersom selskapet kommer i en trengt økonomisk situasjon kan det også være behov for å tilføre selskapet kapital fra eieren, noe som i kommunens nåværende økonomiske situasjon vil være en betydelig utfordring. Ved å gjennomføre salgstransaksjonen vil Elverum kommune gjennom EEV bli eier av en aksjepost i Eidsiva Energi AS som ikke gir direkte stemmerett og påvirkning av beslutninger i selskapet. Men kommunen kan gjennom samarbeid med andre eiere påvirke selskapets beslutninger. Aksjonæravtalen justeres og fornyes med jevne mellomrom, og innehar bestemmelser som skal sikre kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland minst 67 % av aksjene i selskapet frem til Aksjonæravtalen og vedtektene regulerer, i tillegg til eierandeler i datterselskaper, selskapets og konsernets regionale forankring. Samtidig sikres regional lokalisering av selskapets kjernevirksomhet, samt regional plassering av hovedkontoret for selskapet, og regional plassering av ledelses- og fellesfunksjoner for oppstrømsvirksomheten, nedstrømsvirksomheten og virksomhetens «vekst». I tillegg er det inntatt bestemmelser som gir retningslinjer for hvordan et eventuelt bortfall av fylkeskommunene skal gi selskapet og aksjonærene (og på nærmere betingelser også andre kommuner i nåværende Hedmark og/eller Oppland) rett til overtagelse av disses aksjer på nærmere vilkår. Man er således sikret at selskapet vil forbli under regional styring og ha sin hovedvirksomhet i regionen, selv om nåværende regulatoriske bestemmelser skulle endres over tid. Økonomiske konsekvenser av foreslått selskapsstruktur Det er i underlagene for utarbeidelsen av de økonomiske analysene styret i EEV bygger sin anbefaling på, foretatt en grundig gjennomgang av framtidsutsiktene både ved salg, som styret går inn for, og ved fortsatt drift av EEV-konsernet med dagens eierskap. Rådmannen har ikke hatt mulighet og

8 Side 8 av 20 ressurser til å etterprøve disse utredningene, men har gjennomgått disse med kritiske blikk og har valgt å bygge sin vurdering på de fakta som disse bygger på. Samtidig har rådmannen også tatt inn i sin vurdering de bestemmelser om økonomi som ligger i transaksjonsavtalene og i Eidsiva-konsernets aksjonæravtale. De økonomiske vurderingene er basert på en del forutsetninger, og det vises til vedlagte konsekvensutredninger for nærmere omtale av disse, og for hvorledes de enkelte faktorer er bygget opp til de overordnede økonomiske modellene. Det er også viktig å ta med i vurderingen at økonomiske virkninger i EEV fra Østerdalen Kraftproduksjon AS sin virksomhet ikke påvirkes av avgjørelsen om salg, selv om virkninger fra dette selskapet også er medtatt i analysene. Historisk sett har hovedgrunnlaget for utbetaling av utbytter de siste årene kommet fra kraftproduksjonen med ca 66 % av det totale utbyttet, mens utbytte fra nettvirksomheten og uttak av egenkapital i morselskapet står for ca 17 % hver. Fjernvarmeselskapet har ikke gitt bidrag til morselskapet EEV, som påvirker utbytteutbetalingen. I tillegg har kommunen mottatt tilbakebetalinger på ansvarlige lån som ble etablert da EEV overtok kommunens aktiva og balanseførte eiendeler ved opprettelsen, og selskapet har da opparbeidet tilsvarende egenkapital eller justert sine låneopptak i forhold til dette. Det er også av betydning for vurderingen at verdien av Eidsiva-konsernet, som er lagt til grunn i vurderingene, er gjort på et gunstig tidspunkt for EEV. Eidsiva-konsernet har en betydelig egen kraftproduksjon direkte og gjennom medeierskap i andre selskaper. Med den siste tids relativt lave priser på elektrisk kraft, vil verdsettingen av Eidsiva-konsernet være påvirket av dette. Det har gitt et gunstig utgangspunkt for kommunen ved beregning av bytteforholdet mellom EEV-selskapenes verdier og verdien av den aksjepost kommunen skal erverve i Eidsiva Energi as. På sikt kan det også være gunstig at EEV s verdier i nettselskap og fjernvarme byttes mot en eierandel i Eidsiva-konsernet som sådan, hvor kraftproduksjon er en betydelig del av verdiskapingen.

9 Side 9 av 20 På lengre sikt er det sannsynlig at prisene på elektrisk kraft igjen vil stige, og dermed også verdien av de aksjer man kjøper, uavhengig av de rene løpende utbyttebetalinger. Gjennom styrets innstilling til generalforsamling og kommunestyre og de underliggende konsekvensanalyser er det gitt et detaljert underlag for hvorledes de overordnede tallstørrelser fremkommer. Rådmannen viser i saksutredningen til disse dokumentene som følger vedlagt. Vurdering av økonomi ved foreslått selskapsstruktur Forhandlingsutvalgene er blitt enige om å innstille for styrene og eierne at Eidsiva Nett kjøper 51 prosent av aksjene i Elverum Nett for 48 mill. kroner, Eidsiva Bioenergi kjøper 51 prosent av aksjene i Elverum Fjernvarme for 24 mill. kroner, og Eidsiva Nett kjøper administrasjonsbygget til Elverum Energi for 26 mill. kroner. I tillegg innløses et ansvarlig lån i Elverum Nett på 43,35 mill. kroner. I alt utgjør dette 141,35 mill. kroner. Eidsiva Nett vil da eie 100 % av aksjene i Elverum Nett og 51 % av aksjene i Elverum Fjernvarme. YC Eiendom AS eier 49 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS og har selv fremforhandlet en salgsavtale på disse, som ikke er en del av oppstillingen under. Elverum Energi blir aksjonær i Eidsiva Energi og vil få utbytte på sin eierandel i Eidsiva Energi for regnskapsåret Ved en eierandel i Eidsiva Energi på 1 %, som utgjør 95 millioner kroner, vil Elverum kommune få utbetalt 46 mill. kroner. Elverum kommune beslutter hvor stor eierandel de vil ha i Eidsiva Energi. For å ha møte- og talerett som observatør i bedriftsforsamlingen til Eidsiva, må man eie minimum 1 %. Det arbeides for at alle aksjeeierne skal ha møte- og talerett i bedriftsforsamlingen uavhengig av eierandelen, gjennom pågående revisjon av aksjonæravtalen. Rådmannen har fått opplyst at man kan velge eierandel i Eidsiva Energi AS, men at valget i realiteten er begrenset til en minste eierandel på 0,75 % eller høyere. Ved tilslutning fra eierne vil transaksjonene bli gjennomført 14. januar 2015 med virkning fra 1. januar Elverum Energi fortsetter som eierselskap til både eierposten i Eidsiva Energi og i Østerdalen Kraftproduksjon, der Skjefstadfossen kraftverk inngår:

10 Side 10 av 20 Eidsiva Nett har sin driftssentral i Elverum. Denne skal bestå og videreutvikles i Elverum, herunder naturlig virksomhet som hører til driftssentralen. Eidsiva vil utvikle engasjement og arbeidsplasser knyttet til Eidsiva Anlegg og Eidsiva Vannkraft i Elverum, herunder videreutvikle virksomheten ved Heradsbygd. Eidsiva vil bidra til regional utvikling i Elverumsregionen. Fra konsekvensanalysene velger rådmannen å trekke frem følgende estimerte virkninger som direkte påvirker kommunens fremtidige inntekter. Men de øvrige fremstillingene må også tas med i vurderingen av styrets forslag. Tallene som fremkommer ved 0,5 % eierandel er utenfor det spillerom rådmannen får opplyst at man i realiteten har, hvor minste eierandel er oppgitt til 0,75 %. Men med 1 % eierandel vil utbytteoverføring fra Eidsiva til EEV være noe større enn det man har fått i utbytte fra Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS samlet i de siste årene. Her er det også verd å merke seg at Eidsiva-konsernet gjennom aksjonæravtalen har en rullerende utbytteplan som regulerer det årlige utbytte, men samtidig legger opp til et tilbakeholdt overskudd i konsernet som over tid vil øke verdien av aksjene. Det er avtalt et minimumsutbytte og det er tatt inn bestemmelser som regulerer mulige kapitalnedsettelser i form av tilbakebetaling til aksjonærene. Her er det ikke mulig å gi noe estimat på hva dette kan ha av økonomisk betydning på sikt. Det er verd å merke seg at det vil være en verdiakkumulering i selskapet, som vil komme eierne til gode, ut over det årlig utbetalte utbytte.

11 Side 11 av 20 Her representerer de grønne søylene overføringer i form av utbytter og salgssummer. De blå søylene representerer renter på ansvarlige lån EEV har gitt til ØKAS AS og Eidsiva Energi. Mens den «røde» søylen representerer tilbakebetaling av lån fra ØKAS as. Det ansvarlige lånet gitt Eidsiva Energi kan også bli gjenstand for tilbakebetaling dersom eierne bestemmer dette på et senere tidspunkt, men dette ligger utenfor analyseperioden. Det er gjennom beregningene estimert at det samlede løpende utbytte fra EEV til eier kan forventes å ligge om lag på samme nivå som tidligere utbytteavtaler mellom selskapet og kommunen. Dette medfører imidlertid at man må akseptere en noe synkende egenkapitalandel i EEV i årene fremover. Og at gjeldsbelastningen vil øke i alle fall i tiden frem til det ansvarlige lånet til ØKAS AS innbetales i EEV må likevel kunne sies å ha en tilfredsstillende egenkapital for den videre drift. Likevel kan man ikke i denne sammenheng unngå å trekke frem de tunge investeringer som planlegges i form av nye kraftverksprosjekter, og som vil bringe egenkapitalen ned til ca. 20 % i 2018 i dette selskapet dersom det ikke tilføres kapital fra eierne. Før egenkapitalen stiger i takt med økende inntjening på den nye vannkraftproduksjonen.

12 Side 12 av 20 Gitt at man ikke velger å skyte inn mer egenkapital i ØKAS AS, må likevel solidi-teten i EEV kunne sies å være mer enn tilfredsstillende i perioden. Bortsett fra i 2014 vil den variere mellom 60 og 80 prosent. Dette vurderes som om lag det dobbelte av hva som er vanlig i næringslivet for øvrig. Totalt sett vurderer rådmannen de økonomiske virkningene av styrets salgsforslag som å være et godt forhandlingsresultat. Det sikrer en fortsatt god avkastning på de verdier kommunen har opparbeidet gjennom sine eierandeler i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, samtidig som virksomhetene får en regionalt sterk og solid eier som vil videreføre virksomhetene og deres lokale tilknytning til vår kommune. Vurdering av økonomi ved videreføring av dagens struktur Dersom kommunestyret ikke vedtar styrets forslag, men ønsker å videreføre selskapene med dagens eierskap er dette selvfølgelig fullt mulig. Konsekvensutredningen og fremstillingen under tar utgangspunkt i at de inntekter kommunen kan få gjennom salget og fremtidige utbytter holdes like. Dette for å kunne illustrere forskjellen mellom alternativene. Dette er selvfølgelig ingen forutsetning ved en videre drift av selskapene i kommunens eierskap, men kommunestyret må da fremover ta hensyn til at inntektene fra EEV til kommunen vil bli lavere enn med salgsforslaget og lavere enn den tidligere utbytteavtalen la opp til som en påregnelig inntekt. Rådmannen ser da bort fra de ekstraordinære utbytter som har vært budsjettert for de siste år. Ved en videre drift i kommunens eierskap vil aktiviteten i datterselskapene videreføres på samme nivå som i dag, men påvirkes av utviklingen i regulatoriske forhold. Dette vil særlig kunne påvirke inntjeningen i nettselskapet, men er ikke hensyntatt i kalkylene. Da virkningene ikke lar seg tallfeste på nåværende tidspunkt. Aktiviteten i morselskapet vil da være som i dag med tjenestesalg til datterselskapene, inntekter fra husleie m.m. og inntekter fra samfaktureringsavtalen med Eidsiva. Den siste løper frem til , og vil neppe bli fornyet av Eidsiva under rådende eierskap til EEV.

13 Side 13 av 20 Her representerer de grønne søylene inntekter fra utbytter. De blå søylene inntekter fra renter på ansvarlige lån datterselskapene har i morselskapet. De svakt røde søylene tilbakebetaling av ansvarlige lån først fra nettselskapet i 2016 og deretter fra ØKAS AS i Mens de kraftig røde sølene viser nødvendig kapitaltilførsel til fjernvarmeselskapet. Utfordringer blir likevel at morselskapet vil få et negativt driftsresultat på gjennomsnittlig ca 4,8 mill kroner i året. Noe som vil tære på selskapets egenkapital i hele perioden. Dette viser klart at det ikke vil være rom for det utbyttenivå som det er estimert at salget vil kunne bære. Konsekvensene av samme inntektsnivå for kommunen som salget genererer, vil resultere i sterkt synkende egenkapital i selskapet og kurvene under viser at dette ikke vil være et mulig valg. Kurvene viser tydelig at dersom kommunen fortsatt skal være eier av EEV slik vi kjenner det i dag, vil kommunen måtte senke sine krav til inntekter fra selskapet. Dette fordi både nettselskapet og fjernvarmeselskapet står foran betydelige reinvesteringer i sin infrastruktur, samtidig som utbyttene fra kraftproduksjonen vil være redusert i perioden som følge av både reinvesteringer og planene om utbygging av ytterligere produksjonskapasitet. Alternativ vurderingsmetode Rådmannen velger også å vise den alternative metoden for vurdering av de økonomiske sammenhengene slik det fremstilles i «Konsekvensanalyse 2» av I analysen overfor ble

14 Side 14 av 20 utbyttene fra EEV til kommunen satt lik i alternativene med og uten salg. Forskjellene mellom de 2 alternativene framkom da som forskjellen i utvikling i egenkapitalen i Elverum Energi. I den alternative vurderingen er i stedet den fremtidige egenkapitalandelen i EEV forutsatt å være den samme i begge alternativene. Forskjellene mellom de 2 alternativene fremkommer da som forskjellen i framtidige utbytte til kommunen. Det er beregnet utslag med egenkapitalandel i EEV lik henholdsvis 30 %, 40 % eller 50 % fra og med 2014, og det er da en reduksjon fra 74 % i Rapporten er basert på samme utbytte og rente på ansvarlig lån til ØKAS AS, Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS og også et eventuelt ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, dersom salget er gjennomført. Dette er de samme forutsetninger som i beregningen over. Denne utbetalingsrekken baserer seg på at man reduserer egenkapitalen i EEV ganske kraftig for å kompensere for de verdier som realiseres ved salgsforslaget. Likevel viser nedenstående graf at det samlede utbytte som kan tas ut fra EEV som inntekt til kommunen blir vesentlig større med salg enn uten salg.

15 Side 15 av 20 Resultatene av analysen kan oppsummeres slik: Med samme egenkapitalandel i EEV kan det samlede utbytte fra selskapet i periode være 50 mill kroner høyere med salg enn uten salg. Forskjellen i samlet utbytte er tilnærmet uavhengig av hvilke egenkapitalandel man velger innenfor området 30 % til 50 % som er vist i kalkylene. Men det forutsettes en redusert egenkapital i forhold til dagens situasjon. Valg av egenkapitalandel og dermed uttak av kapital fra EEV, er et politisk spørsmål som må veies opp mot politiske valg vedrørende finansiering av de betydelige investeringer kommunen selv står foran i årene fremover. Siden de underliggende fakta og vurderinger er de samme for begge de alternative beregningene viser de også samme resultat. Men her kommer forskjellen frem som estimert mulig utbytte/uttak av egenkapital, mens i punktene foran vises påvirkningen på egenkapitalen ved likt utbytte/uttak av egenkapital. Slik rådmannen vurderer analysene viser disse at et salg vil være det mest økonomisk lønnsomme valget for Elverum kommune som eier. Virkninger for de ansatte i EEV Nett og Elverum Fjernvarme EEV har 35 ansatte og Eidsiva-konsernet 70 ansatte med arbeidssted i Elverum kommune. Samtlige ansatte i Elverum Energi AS, Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS, unntatt administrerende direktør, vil bli overført til Eidsiva-konsernet som en del av en virksomhetsoverdragelse. Det er fremforhandlet avtaler som sikrer de ansatte både i forhold til overføringen og i forhold til fremtidige pensjonsforhold. Selskapene har noe forskjellige ordninger vedrørende AFP. Ansatte som er 54 år eller eldre kan velge om de vil ha privat AFP eller offentlig AFP. Elverum Energi har privat AFP for alle ansatte, og Eidsiva har offentlig AFP som hovedordning for sine ansatte. Dette gjennomføres slik at åtte ansatte i Elverum Energi (alle unntatt adm. direktør) overføres til Elverum Nett. Elverum Nett vil senere bli fusjonert inn i Eidsiva Nett. De ansatte som overføres fra Elverum Energi beholder dermed sin ansiennitet. De ansatte i Elverum Nett blir ansatt i Eidsiva med samme rettigheter som øvrige ansatte. For de ansatte i Elverum Fjernvarme AS blir det ingen endringer så lenge selskapet har en minoritetseier (49 %). Rådmannen har gjennom media fått informasjon om at det er oppnådd enighet mellom Yngvar Christensen AS og Eidsiva Bioenergi AS, om at Eidsiva Bioenergi AS også kjøper minioritetsaksjene i selskapet, og således blir 100 % eier av Elverum Fjernvarme betinget av at kommunestyret går inn for styrets forslag. Det betyr at også de ansatte i dette selskapet vil bli overført til Eidsiva Bioenergi AS, som en del av en virksomhets-overdragelse, uten at rådmannen har nærmere kjennskap til innholdet i denne avtalen. Denne avtalen vil uansett ikke påvirke styrets fremlagte forslag. Dersom avtalene blir vedtatt må det påregnes at noen av de ansatte kanskje spesielt innenfor administrasjon, får arbeidssted Hamar. Samtidig vil Eidsiva styrke bemanningen i driftssentralen og administrasjonsbygget i Elverum, som man overtar som en del av avtalen. Det faktum at man kjøper administrasjonsbygget hvor driftssentralen for Eidsiva s nett er lokalisert sikrer interessen for videreutvikling av lokasjonen. Det er også gitt signaler, men ikke gitt avtalemessige forpliktelser, på at man ønsker å utvikle engasjement og arbeidsplasser knyttet til Eidsiva Anlegg og Eidsiva Vannkraft i Elverum, herunder videreutvikle virksomheten i Heradsbygd. Eidsiva Anlegg har for Hamar/Ringsaker samlet aktivitet i Nydal utenfor Hamar. Samme modell kan være aktuell med Heradsbygd/Elverum som samlingspunkt.

16 Elverum ligger geografisk og strukturelt i forhold til det etablerte overordnede kraftnettet godt plassert i forhold til Eidsiva s samlede virksomhet. Side 16 av 20 EEV har ikke erstattet naturlig avgang i selskapene etter at forhandlingene med Eidsiva startet. Dersom avtalene ikke blir vedtatt må bemanningen styrkes med 2 3 årsverk. Det er i følge EEV utfordrende for nettvirksomheten å skaffe kompetanse til effektivisering av nettdrift, mens Eidsiva er en ettertraktet arbeidsplass. De ansatte ved EEV har gjennom uttalelse fra fagforeningene NITO og EL og IT, gitt en felles uttalelse til styret i EEV vedrørende de fremforhandlede avtalene mellom Eidsiva Energi AS og Elverum Energi AS, som er datert Uttalelsen følger vedlagt i sin helhet. De har gitt følgende konklusjon og anbefaling til styresaken: «KONKLUSJON: EL og IT og NITO forutsetter at alle transaksjonsavtaler som omfatter overføring av ansatte blir gjennomført i henhold til AML 16. De ansatte mener på bakgrunn av de avtalene som er fremforhandlet, og de møtene som er avholdt mellom involverte parter i Eidsiva, at de ansatte i Elverum Nett AS og Elverum Energi AS blir godt ivaretatt, både med hensyn til rettigheter og ansiennitet med tanke på framtidsutsikter og muligheter for å utvikle oss som arbeidstagere i en solid bedrift med stor kompetanse, og ikke minst ett eierskap vi oppfatter som trygt, solid og forutsigbart. Vi ser en sikrere og bedre fremtid for våre ansatte medlemmer om transaksjonene blir gjennomført veid opp mot det vår ledelse sier om at videre drift på egne ben blir svært krevende, med de utfordringer eksisterende eierskap, eierstrukturer og foreslåtte myndighetskrav vil ha for selskapet sånn det er i dag. Det er også av stor betydning for oss at dette nå ikke trekker lengre ut i tid. Perioden med forhandlinger og rådgivning har vært svært krevende for de ansatte som føler usikkerhet rundt egen fremtid. Det at forhandlingene er blitt gjennomført med stor grad av konfidensialitet gjør ikke saken bedre, tvert i mot. Slike prosesser, denne og tidligere, tærer både på motivasjon, glød og ikke minst tillitt til både prosessen og de som gjennomfører den, særlig hvis det trekker ut i tid. Vi håper at beslutningstagerne tar hensyn til vårt syn som vi har gjort rede for i dette skrivet. VÅR ANBEFALING: Vi i NITO og EL og IT ved Elverum Energi, gir med ovennevnte begrunnelse, styret i Elverum Energi, eierskapet og politikerne i Elverum kommune vår anbefaling om at de fremforhandlede avtalene blir godkjent og iverksatt i henhold til de fristene som er gitt.» Rådmannen kunne ønsket at de uttalelser som er kommet om Eidsiva-konsernets videre utvikling av virksomheten i vår kommune var tydeligere speilet inn i de forpliktende avtalene, men innser at dette ikke er vanlig i slike forhold. Rådmannen legger vekt på de ansattes egen vurdering av sin framtidssituasjon ved et eventuelt salg, sammen med omfanget av de fysiske anlegg Eidsiva-konsernet har i kommunen og kjøpet av administrasjonsbygget. Samlet mener rådmannen dette sannsynliggjør at Eidsiva-konsernet vil opprettholde og utvikle sin virksomhet i vår kommune. Rådmannen konkluderer med at i forhold til de ansattes rettigheter og fremtid er dette godt sikret gjennom det fremforhandlede avtaleverket. Virkninger for kunder av selskapene Både Eidsiva Nett AS og Elverum Nett AS er underlagt de samme regelverk og reguleringer fra sentrale myndigheter. Det er derfor ikke slik rådmannen ser det, et grunnlag for å tro at servicegraden overfor kundene i Elverum vil endre seg vesentlig dersom salget gjennomføres. Dette til tross for at de ansatte i Elverum Nett AS er kjent for å ha et stort engasjement og «stå på vilje» når

17 Side 17 av 20 det kreves i forbindelse med ekstreme værsituasjoner som fører til linjebrudd og andre hendelser som fører til strømutfall. Eidsiva Nett AS har en større montørstab spredd over et større geografisk område og har ved tidligere hendelser i praksis vist at de omdisponerer mannskap geografisk til områder som er hardt rammet. Dette vil også kundene i Elverum kunne dra fordel av ved hendelser som fører til at vår kommune blir særlig hardt rammet. Tallene for ikke levert energi i promille av levert energi er for Eidsiva Nett AS på 0,3 promille mål som et gjennomsnitt for årene 2008 til Tallene for Elverum Nett AS er i gjennomsnitt på samme nivå for denne perioden. Noe rådmannen tolker som et grunnlag for å mene at det for kundene ikke vil være grunnlag for å frykte dårligere leveringsstabilitet. Det er imidlertid grunn til å merke seg at ledelsen i EEV påpeker at skjerpet regelverk og skjerpede krav om nøytralitet og konkurranseutsetting særlig i forhold til den monopolregulerte nettvirksomheten, vil gi andre utfordringer fremover enn man har operert under til nå. Denne utviklingen vil stille økende krav til kompetanse, finansiell styrke og ressurser generelt. Dette støttes også opp av Reiten-utvalgets oppsummeringer og konklusjon om at fremtiden vil kreve tilstrekkelig store og kompetente regionale aktører. Virkninger for EEV Nett kunder Tar man som forutsetning at leveringssikkerhet og kvalitet på leveransene vil være tilnærmet like uansett om man vedtar salg eller ikke, vil det være av interesse og se hvilke prismessige konsekvenser man kan forvente. Nettvirksomheten baseres på to hovedkomponenter i sin prisstruktur. Dette er krav om anleggsbidrag for nye kunder/tilknytninger og de løpende nettleietariffene bestående av fastledd og forbruksvariabel pris pr KWh. Når det gjelder anleggsbidrag for nye kunder dekker i dag Elverum Nett AS de første ,- kroner og fakturerer kunden for overskytende, mens Eidsiva Nett AS fakturerer alle kostnader fra første krone som anleggsbidrag. Dette betyr for Elverum med ca 50 nye tilknytninger i året en økning på 1 1,5 mill kroner i året, som belastes kundene ved tilknytning. Det er imidlertid ikke slik at Elverums kunder får en «rabatt» på inntil ,- kroner av installasjonen, siden disse utleggene i sin helhet beregnes inn i grunnlagene for nettleien. Når det gjelder nettleietariffene er sammenligningen litt utfordrende, dels fordi Elverum Nett AS ikke har en fullgod oversikt over kundenes inntakssikringer og dels fordi Eidsiva Nett AS har flere tariffgrupper som gir kundene et større valg på inntakssikringer tilpasset deres behov. Som det fremgår av tabellen nedenfor gir ikke sammenligningen et entydig bilde fordi noen kunder i Elverum vil få en lavere pris, mens andre kunder vil tape på en overgang. Man har heller ingen oversikt over om kunder som i tabellen ser ut til å tape på overgangen, kan få en lavere pris ved å tilpasse sine inntakssikringer etter den nye strukturen.

18 Side 18 av 20 Vurderer man utslaget totalt sett ut fra dagens struktur i Elverum, vil prisene kunne øke med ca 1 % samlet sett, noe som utgjør ca 0,5 mill kroner pr år. Dette sier ikke noe om fremtidig prisstruktur. Her har ledelsen i EEV påpekt at nettet i Elverum vil kreve betydelige investeringer i årene fremover både til vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende anlegg, men også til overgang til automatiserte målesystemer. Dette vil medføre nye grunnlag for beregning av nettleietariffer både i Elverum og i resten av Eidsiva s leveringsområde, uavhengig av avgjørelse om salg. Rådmannen vurderer dette slik at uansett innstilling til salgsforslaget, vil det ikke gi vesentlige endringer for kundene i Elverum. Det vil være utenforliggende faktorer som i større grad vil kunne påvirke prisutviklingen i årene fremover. Virkninger for Elverum Fjernvarmes kunder Når det gjelder Elverum Fjernvarme AS sine kunder er det ikke gjort tilsvarende sammenligninger av priser ut til kundene. Dette er heller ikke uten videre sammenlignbart med andre fjernvarmeverk Eidsiva Bioenergi AS drifter, siden forutsetninger både i kundegrunnlag, investeringer i rørnett og kundegrunnlag innen leveringsområdene vil være forskjellig. Prisen på fjernvarme er gjerne knyttet opp mot en variabel pris på sammenlignbar effekt levert som elektrisk kraft. Det er planlagt at Elverum Fjernvarme skal/må gjennomføre utskifting av brenselskjeler i løpet av Men selskapet vil trenge tilførsel av egenkapital fra eierne før dette, og det er ikke forventet at selskapet kan levere et positivt driftsresultat før dette gjennomføres, og selv med et positivt driftsresultat kan man ikke regne med utbyttebidrag fra dette selskapet før i 2021 og da med svært beskjedne beløp. Ved at Eidsiva Bioenergi AS overtar selskapet vil kundene være sikret en eier som har nødvendige økonomiske ressurser til å videreutvikle og skape ytterligere vekst i selskapet. Dette vil bidra til å sikre de investeringer den enkelte kunde har gjort i sin egen infrastruktur. Samtidig som prisene i stor grad vil bli styrt av prisene på alternativ energi i form av elektrisk kraft. Rådmannen kan derfor ikke se at salgsforslaget vil ha negative effekter for Elverum Fjernvarme AS sine kunder, selv om det ikke kan vises alternative prisberegninger. Virkninger for leverandører til EEV Nett og Elverum Fjernvarme Elverum Nett AS kjøper varer og tjenester i lokalsamfunnet for ca 18 mill kroner i året, og Elverum Fjernvarme som er vesentlig mindre, har også noen lokale innkjøp som ikke er tallfestet i underlagene.

19 Side 19 av 20 For nettselskapet er den vesentligste verdien tjenestekjøp i forbindelse med anleggsvirksomheten. Hvor vidt disse leverandørene kan opprettholde denne omsetningen etter et eventuelt salg vil avhenge av innkjøpsstrategien til kanskje spesielt Eidsiva Anlegg AS, og av om disse leverandørene vil være konkurransedyktige i forhold til lokale avtaler med Eidsiva Anlegg as. Eidsiva Anlegg AS henter også lokale entreprenørtjenester av hensyn til utrykningstid og beredskapshensyn. Dersom omsetningen ikke kan opprettholdes eller kapasiteten selges i øvrige deler av markedet lokalt, kan dette bety at salget kan påvirke lokale arbeidsplasser utenfor selskapene. Sett fra et samfunnsperspektiv dreier det seg ikke om et vesentlig antall, og Eidsiva Anlegg AS vil trenge tilsvarende kapasitet lokalt for sin operasjon av nettet lokalt i kommunen. Det kan derfor også tenkes at arbeidsplassene i kommunen opprettholdes totalt sett og at virkningen isoleres til de selskaper som i dag utfører disse tjenestene. Ut fra rådmannens vurdering synes det ikke å foreligge virkninger under dette punktet som har avgjørende betydning for vurdering av styrets forslag. Virkninger for Elverums-samfunnet Uavhengig av om man går inn for styrets fremlagte forslag eller ikke synes det klart at det vil bli endringer i påvirkningen på lokalsamfunnet drevet av de involverte selskapenes fremtidige disposisjoner, myndighetspåvirkning av rammebetingelser både for nett- og fjernvarmevirksomheten, og på bakgrunn av endringer i energipriser generelt. I underlagsmaterialet foreligger det vurderinger av konsekvenser av myndighetspåvirkning og forventede energipriser. For detaljer rundt dette henvises det til de konsekvensutredninger som foreligger og til punktet i denne saksfremstillingen om økonomiske virkninger. Men det er ikke i særlig stor grad vurdert virkninger av mulige disposisjoner selskapene selv kan gjennomføre. Noe man må ha et forhold til. Dette vil for lokalsamfunnet særlig være mulige endringer i Eidsiva konsernets tilstedeværelse og arbeidsplasser innenfor kommunen på litt lengre sikt. Sysselsetting og skatteinntekter Energibransjen er en ikke ubetydelig arbeidsgiver i lokalsamfunnet og kan bli påvirket uavhengig av standpunkt til styrets forslag. I tallmaterialet fremgår følgende: EEV-konsernet representerer i dag 40 arbeidsplasser i kommunen og Eidsiva-konsernet 70 arbeidsplasser. For EEV har dette sin bakgrunn i at operasjonen er geografisk lokalisert i kommunen. For Eidsiva-konsernet er dette en kombinasjon av stedbundet produksjon som neppe vil bli berørt uansett avgjørelse i forhold til salg, knyttet til de to kraftverkene i kommunen og til høyspentlinjer gjennom kommunen. Men også til funksjoner som ikke er stedbundet innenfor el-sikkerhet, nettet og styringsfunksjoner for dette samt anleggsvirksomheten. Her har det nok vært kommunens sentrale geografiske plassering som har ført til denne utviklingen, men rådmannen har notert seg at

20 Side 20 av 20 omkringliggende kommuner som er eiere i Eidsiva-konsernet, har meninger om denne plasseringen siden vår kommune ikke er eier i Eidsiva. Hvor vidt dette kan sette disse arbeidsplassene i spill foreligger det ingen klare indikasjoner på og rådmannen antar at det ligger bedriftsøkonomiske vurderinger til grunn for at plasseringen har blitt slik, og det er fra Eidsiva investert betydelige midler i de anlegg man har i kommunen. Dersom kommunen ikke velger å gå for styrets forslag kan det være en fare for at en eventuell videre vekst i disse operasjonene ikke blir lagt til vår kommune. Det finnes også en mulighet for at Eidsiva kan velge å flytte hele eller deler av disse operasjonene ut av vår kommune på sikt. Det er også fremkommet uttalelser, som neppe er bindende, om at Eidsiva-konsernet ved at kommunen beslutter å si ja til styrets forslag kan komme til å lokalisere mer virksomhet til vår kommune. Vi ser i media at kommuner rundt oss ser på dette som en trussel. Hva summen av dette betyr for inntekter til kommunen er det ikke så lett å estimere virkninger av fordi: Eidsiva-konsernet har ikke sin forretningsadresse i kommunen og selskapsskatt er ikke knyttet direkte til kommunen, men er gjenstand for en sentral fordeling i det sentrale inntektssystemet for kommunene. Inntekter fra beskatning av de ansatte er knyttet til den enkeltes bosted. Endringer både positive og negative i lokalisering av virksomhetenes adresser, fører ikke nødvendig vis til endringer i bosettingsmønsteret for ansatte. I alle fall ikke på kort sikt. Beskatningen av Eidsiva-konsernets anlegg i kommunen i form av høyspentnett og kraftverket i Strandfossen er stedbundet og ikke flyttbare, og vil være den samme uavhengig av avgjørelse om salg. Verdiene som ligger i Elverum Nett AS sine installasjoner er også stedbundet og gir kommunen samme inntekter uansett eier. Rådmannen vurderer det derfor slik at avgjørelsen om salg ikke vil ha avgjørende betydning for sysselsetting og kommunens inntekter på kort og mellomlang sikt, så lenge sysselsettingen innenfor selskapene som vurderes er på tilnærmet samme nivå totalt sett innenfor et geografisk område som gir akseptable pendleravstander. Skulle et salg medføre at Eidsiva-konsernet utvider sin virksomhet med flere arbeidsplasser lokalisert til Elverum, enn de har i dag i «pendler-avstand», kan dette selvfølgelig ha positive virkninger og bidra til vekst i vår kommune. Generelle virkninger Elverum kommune har over lang tid hatt en stødig vekst. Denne er et resultat av mange forhold både generelle som urbanisering og av etablering av arbeidsplasser, særlig innenfor det offentlige. Men også knyttet til utvikling av lokalt næringsliv både innenfor produksjon og servicenæringer. Man trekker ofte frem et variert arbeidsliv, kultur- og servicetilbud samt tilgang til natur og fritidsaktiviteter som drivkrefter for vekst. At man har et næringsliv med tilbud om kompetansearbeidsplasser innenfor et bredt spekter av fagområder er også av betydning når en yngre familie skal velge kommune å etablere seg i. Man ser seg gjerne om etter et område hvor begge de voksne kan finne egnede arbeidsplasser. Og således representerer energisektoren med over 100 kompetansearbeidsplasser en viktig brikke.

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 24-2014 Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Ark.: Lnr.: 4077/11 Arkivsaksnr.: 11/769-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Vedlegg: 1. Forslag til

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer