Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette"

Transkript

1 Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. For påføring av seksjons/leilighetsnummer, se limlappen med navn/adresse. Til høyre for 1337 / står seksjonsnummeret.

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Nedre Singsakerslette avholdes: Tirsdag 9. april 2013 kl på Rica Bakklandet Hotel, Nedre Bakklandet 60 (møterom Bakklandet ) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent, stemmetellere og to seksjonseiere til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED FREMLEGGING AV BUDSJETT FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Det er ikke kommet inn forslag fra noen av sameierne til behandling i sameiermøtet FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING, 4 RÅDERETT Fra styrets side fremmes et forslag til endring i sameiets vedtekter under 4 Råderett. Nytt nest siste ledd, vedrørende disponering av parkeringsplass i parkeringskjeller. Endring krever 2/3 flertall. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C)Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D)Valg av 1 person til valgkomité for 2 år Trondheim, 15. mars 2013 Styret i Sameiet Nedre Singsakerslette

3 3 Sameiet Nedre Singsakerslette ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Kjell Hansen Korsgata 14 Styremedlem Hedvig Mauseth Vollabakken 15 Styremedlem Harald Vatn Vollafallet 6 Varamedlem Tore Foss Korsgata 12 B Varamedlem Anne Marie Selvaag Vollabakken 19 Valgkomiteen Valgkomite Bjørn Gilje Korsgata 16 Valgkomite Madeleine Vangen Vollabakken 15 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 82 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 907 Landet forøvrig i Trondheim kommune og har adresse: Korsgata 10,12,14,16,18,20 Singsakerbakken 1,3 Vollabakken 13,15,17,19 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har 2 ansatte på timebasis/deltid. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Deloitte AS.

4 4 Sameiet Nedre Singsakerslette Styrets arbeid Styremøter, styrets hovedprioriteter, informasjonsskriv Styret har i 2012 avholdt 7 styremøter. Følgende saker har i tillegg til administrasjon og økonomioppfølging vært de viktigste i styrets arbeid dette året: Oppfølging av saker knyttet til utbyggers leveranser i fellesanlegget Oppfølging av gjenstående opprettinger ifb med utvendig fasaderehabilitering (maling) av alle bygg i sameiet (2011) Større sikkerhet med hensyn til adgang i sameiets fellesarealer utvidelse av elektronisk nøkkelsystem Ny avtale om elektrotjenester for fellesanlegget inngått med GS-Elektro AS Revidert serviceavtale vedr. ventilasjonsdrift inngått med Gunnar Karrlsen AS Problematikk vedr. salg/tinglysing av parkeringsrettigheter/-plasser (jf styrets forslag til endring i vedtektene, sak 5) Innkjøp av kompaktlaster Avant for brøyting/strøing/kosting I tillegg har styret fortsatt hatt fokus på styrking av bomiljøet. Til orientering gjengis her styrets handlingsplan for 2012: Fortsatt fokus på orden og ryddighet i garasjeanlegg og søppelrom Lekkasjer i Søppelrom synes ok, men Prora skal kontaktes om opprydning og reparasjoner av lekkasjer ved inngangspartiet i Singsakerbakken Lekkasje i fasade på Vollabakken 13 skal sjekkes videre. Aktuelt med videre utskifting og tetting av panel Reparasjon av mangelfull el-tilførsel for ventilasjonsanlegg. (Kjell H og Harald V følger opp) Reparasjon av defekte varmekobler i takrenner og nedløp Vurdere anskaffelse av maskindrevet utstyr for sandstrøing Anskaffe vaskemaskin for vask av mopper. Installeres i kjellerrom. Etablere system for skilting/navnelapper ved dørklokkeanlegg og postkasser Oppretting av Hagekomite med ansvar for planlegging av ytre hageanlegg, arbeidsoppgaver under dugnader Oppretting av teknisk komite Dugnadsdatoer: 25/4 og 5/9 I det alt vesentlige er planen oppfylt. Noen saker gjenstår til videre oppfølging i De viktigste av disse er oppretting av teknisk komite, og fasadelekkasjer i Vollabakken 13. Styret har i løpet av 2012 sendt ut 4 informasjonsskriv til sameierne. Styreleder har i tillegg til ovennnevnte saker og oppgaver hatt et løpende ansvar for kontakt med sameierne i forbindlese med nøkkeladministrasjon, problemer med ventilasjon, fakturahåndtering og annen administrasjon.

5 5 Sameiet Nedre Singsakerslette Bomiljø Styret ønsker å utvikle et godt, sosialt bomiljø som inkluderer alle. Vi vil skape trivsel, ta vare på området vi bor i og øke tilhørigheten til nærmiljøet. Vi ønsker engasjerte eiere og beboere som tar ansvar for fellesskapet. For å medvirke til dette ble det i 2012 arrangert to dugnader med påfølgende sosial sammenkomst. Styret anmoder fortsatt alle sameiere og beboere om å bidra til å gi området et grønnere preg. Det registreres fortsatt at i leiligheter med utleie er det generelt lite eller ingen beplantning. Eierne av disse leilighetene anmodes spesielt om å bidra med noe grønt til sine utearealer. Styret vil også gi honnør til den sosialt anlagte gruppen av beboere, med Tore Foss i spissen, som har tatt initiativet til pub-kvelder hver første mandag i måneden, og vi oppfordrer til deltakelse på dette. Stedet er Naboen vis a vis Bunnprisbutikken. Tradisjonene med flagging på flaggdager og felles utendørs juletre ble også i 2012 videreført fra tidligere år. Styret vil gi honnør til Tor Mauseth og Bjørn Gilje som har tatt ansvar for flaggheising. En særlig takk retter styret til vaktmester Børge Iversen og renholder Madeleine Vangen for vel utført arbeid i sine stillinger. Deres innsats er av svært stor betydning, både for det tekniske og miljømessige vedlikeholdet av sameiets eiendommer, og ikke minst for bomiljøet som helhet. Rapport fra hagekomitéen Styret nedsatte en egen hagekomité 18. april 2012 med mandat å planlegge og organisere vedlikehold av sameiets uterealer. Komitémedlemmer: Elisabeth Farstad, Vollabakken 19 (leder) Marit Olsen, Korsgata 14 Inger Govasmark, Singsakerbakken 1 Inger Helene Lund, Korsgata 16 Kari Gilje, Korsgata 16 Bjørn Gilje, Korsgata 16 Kari og Bjørn Gilde ba seg fritatt fra vervene 4. mars Styret vil derfor finne et nytt medlem til hagekomiteen. Komitéen hadde to møter i I tillegg gjennomførte komitéen kartlegging av utearealer, opptelling av hageutstyr m.m. Komitéen hadde ansvaret for å organisere høstdugnaden. Oppmøtet var meget bra, og det ble gjort et omfattende arbeid med rydding i bed og gangveier. To gamle blomsterkasser ble tatt inn for renovering. Arbeidet med kartlegging og planlegging fortsetter i Målet er å få en pen og robust beplantning som er enkel å vedlikeholde. Hagekomitéen får budsjett etter vedtak i styret.

6 6 Sameiet Nedre Singsakerslette Teknisk komite Planlagt teknisk komite er ennå ikke opprettet. Styret vil gå videre med dette i Problematiske bomiljøfaktorer Støy og festbråk fra enkelte leiligheter har også i 2012 ført til en del klager. Det er fortsatt noen gjengangere i dette bildet, og styret har gitt tydelige beskjeder og advarsler til de som slik forårsaker ulempe for andre beboere. Det forutsettes at alle beboere overholder sameiets regler, og det forventes spesielt at eiere som leier ut påser at reglene gjøres kjent og følges. Ved gjentagelser og mislighold av vedtekter og husordensregler vil ikke styret nøle med å benytte de sanksjonsmuligheter som eierseksjonsloven gir. Felleskostnader Den oppsparte kapital for større vedlikeholdsarbeider ble brukt opp i forborbindelse med malingsprosjektet i OBOS Prosjekt har utarbeidet en vedlikeholdsplan for sameiet. Dette gjør at sameiet har en god oversikt over vedlikeholdskostnader for de neste 5 til 10 årene og gjennom det et godt grunnlag for å fastsette felleskostnadene. Driftsresultatet for 2012 viser at sameiet nå er inne i et godt spor mht oppsparing av ny vedlikeholdskapital, og styret fattet derfor beslutning om at felleskostnadene pr. eierseksjon ikke skulle økes for året 2013.

7 7 Sameiet Nedre Singsakerslette Årsregnskapet for 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Avvik i forhold til budsjettet skyldes salg av anleggsmidler, og Andre inntekter som er opprydding av reskotro. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak Drift og vedlikehold som ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er at det er budsjettert med oppsparing til fremtidig vedlikehold. Energi/fyring ble budsjettert med kr ,- mens utgiften ble kr ,- på grunn av vesentlig lavere kraftpriser enn de som gjaldt ved budsjettering. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Budsjett for 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter oppsparing til fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med 7% øking i forhold til kostnadene i Forsikring Forsikringspremien for 2013 er budsjettert til kr ,- Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1% samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering og sameiets skadehistorikk.

8 8 Sameiet Nedre Singsakerslette Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrete generelle felleskostnader fra Kabel-TV med Bredbånd øker med kr 13,- pr. måned I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Trondheim, I styret for Sameiet Nedre Singsakerslette Kjell Hansen Hedvig H. Mauseth Harald Vatn

9

10

11 11 Sameiet Nedre Singsakerslette SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kabel-TV, HD + Bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 EIENDELER 12 Sameiet Nedre Singsakerslette BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Trondheim, I styret for Sameiet Nedre Singsakerslette Kjell Hansen Hedvig H. Mauseth Harald Vatn

13 13 Sameiet Nedre Singsakerslette NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Kabel-TV, HD samt Bredbånd SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 915 SUM ANDRE INNTEKTER 915 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn vaktmester Lønn renholder Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -540 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jfr. note 9. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Sameiet Nedre Singsakerslette NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Materiell som ikke inngår i tjenesten Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, maskiner osv -620 Vedlikehold biler/maskiner osv -785 Bank- og kortgebyr -920 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 619 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

15 15 Sameiet Nedre Singsakerslette NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -503 Renter kassakreditt/byggelån -742 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 VARIGE DRIFTSMIDLER Snøfreser Kostpris Avgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 0 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Skyldig beboer -165 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16 16 Sameiet Nedre Singsakerslette 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET Styret foreslår at ordinær styregodtgjørelse for 2012/2013 settes til samlet kr Dette kommer til utbetaling etter avholdt sameiermøte 2013 og utgiftsføres for dette året. 5. INNKOMNE FORSLAG Sameierne ble i forhåndsvarsel om sameiermøte 2013, datert , gjort oppmerksom på sin rett til å fremme forslag til behandling på sameiermøtet. Frist var satt til Det har innen fristen ikke kommet forslag til saker. 6. FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING, 4 RÅDERETT Vedr. utleie av parkeringsplasser: Vedtektsendring 4 Råderett,: Parkeringsplassene er tinglyst som tilleggsareal til den enkelte eierseksjon. Seksjonseiere har ikke anledning til å selge parkeringsplassen, men kan leie den ut. Utleie av parkeringsplasser representerer en utfordring, idet det gir personer som ikke bor i sameiet tilgang til sameiets fellesarealer. I tillegg representerer alle parkerte kjøretøy en potensiell teknisk risko. Sameiet forholder seg kun til seksjonseier i alle spørsmål som har med parkeringsplassen å gjøre, ikke til en eventuell leier. Styreleder og vaktmester opplever likevel en pågang fra personer som ikke bor i sameiet med spørsmål om nøkler og spørsmål i tiknytning til garasjeanlegget. Styret foreslår derfor en vedtektsendring, som gjør at seksjonseiere ikke vil ha anledning til å leie ut parkeringsplassen til personer som ikke bor i sameiet. En slik vedtektsendring vil ikke ha betydning for allerede inngåtte leiekontrakter. For å bli vedtatt krever den foreslåtte endringen 2/3 flertall på sameiermøtet. Forslag til tillegg til 4 Råderett, nytt nest siste ledd: Parkeringsplass kan ikke leies ut til, lånes ut til eller på annen måte disponeres av person som ikke er sameier eller ikke bor i sameiet.

17 17 Sameiet Nedre Singsakerslette Ny 4 blir dersom det oppnås 2/3 flertall som følger: 4 RÅDERETT Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. Sameiemøtet setter opp ordensregler som blir å respektere av samtlige. Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt mellom sameierne. Boligseksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke uten sameiestyrets skriftlige godkjennelse brukes til ervervs eller yrkesmessig virksomhet eller på annen måte som medfører ulempe for de øvrige sameierne / boligenhetene. Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på eiendommen. Seksjonene som disponerer handicap-plass i parkeringskjeller, er til enhver tid forpliktet til å bytte plassen med en annen plass dersom andre beboere får behov for slik plass. Når grunnlaget for byttet er bortfalt, skal parkeringsplassen tilbakeføres seksjonen. Parkeringsplass kan ikke leies ut til, lånes ut til eller på annen måte disponeres av person som ikke er sameier eller ikke bor i sameiet. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter, generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet, samt de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. De gjeldende vedtekter med 4 er lenger bak i årsmeldingen.

18 18 Sameiet Nedre Singsakerslette 7. VALG AV TILLITSVALGTE VALGKOMITÉEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder for 2 år: Leder Kjell Hansen Korsgata Trondheim B. Styremedlem som ikke er på valg: Styremedlem Hedvig Hjertås Mauseth Vollabakken Trondheim Som nytt styremedlem for 2 år foreslås: Styremedlem Harald Vatn Korsgata 12 A 7030 Trondheim C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: VaramedlemAnne Marie Selvaag Vollabakken Trondheim VaramedlemTore Foss Korsgata 12 B 7030 Trondheim D. Valgkomitémedlem som ikke er på valg: Madeleine Vangen Vollabakken Trondheim Som nytt valgkomitémedlem for 2 år foreslås: Bjørn Gilje Korsgata Trondheim Trondheim 27. februar 2013 I valgkomiteen for Sameiet Nedre Singsakerslette Bjørn Gilje /s/ Madeleine Vangen /s/

19 19 Sameiet Nedre Singsakerslette Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Børge Iversen. Henvendelser eller bestilling til vaktmester skal ikke gjøres av den enkelte seksjonseier, men må skje gjennom styret hvis ikke annet er avtalt. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den som evt. ber om tjenester for sin egen del påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Sameiet har avtale med Madeleine Vangen om renhold av Sameiets fellesarealer. Matter leveres av Trondheim Vask- og Renseri AS Nøkler Nøkler til felles inngangsdører og systemnøkler til inngangsdører i eierseksjonene bestilles gjennom styret ved styreleder Kjell Hansen. Bestilling skal skje skriftlig eller pr e-post. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Denne skal normalt inneholde ansvarsdekning for evt. selvforskylte skader på andre leiligheter eller fellesarealer. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen for blant annet brannvern og felles elektrisk anlegg. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av

20 20 Sameiet Nedre Singsakerslette arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Dette er ivaretatt gjennom serviceavtaler med følgende firma: Heiser KONE AS Ventilasjon GK AS Elektriske anlegg GS Elektro AS Nødlys og elektrotekniske anlegg GS Elektro AS Mht anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er eier ansvarlig for å holde kritisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Dette er også omtalt i sameiets vedtekter. Kabel-TV + Bredbånd Sameiet har en felles, standard leveranse av Kabel-TV og bredbåndstjenester til alle boenheter. Leverandør: Loqal AS/Trønderenergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim, tlf; 07246, e-post; Avtaletype, Kollektiv Digital Basis: TV-signaler med HD-kanaler + Internett, bredbånd m. grunnhastighet 1/1 Mbit. I avtalen inngår leie av 1 stk digital dekoder med HD-kvalitet og opptaksutstyr. Dekoderen følge eierseksjonen ved utleie og salg av denne. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Trondheim Kraft AS er kraftleverandør for sameiets fellesanlegg. Den enkelte sameier bestemmer selv hvilken kraftleverandør en ønsker å bruke for sitt private el-forbruk. Netteier er Trønderenergi AS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Felleskostnader Det er fra lagt inn en økning av abonnement Kabel-TV med Bredbånd, kr 13,-. Nytt månedlig beløp blir da kr 278,-. Ellers er det ingen endring av felleskostnadene fra 2012 til 2013.

21 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE INNLEDENDE BESTEMMELSER * * * 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 OPPLØSNING ELLER ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT SAMEIERMØTET 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE 7 STEMMERETTSREGLER 8 MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV 9 GJENNOMFØRING AV SAMEIERMØTET STYRET 10 STYRET 11STYRETS KOMPETANSE 12 OM STYREMØTET HABILITETSREGLER 13 HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE ANSVAR OG KOSTNADSFORDELING 14 REGISTRERING AV SAMEIERE 15 REVISJON OG REGNSKAP 16 FORRETNINGSFØRER 17 FORSIKRING 18 VEDLIKEHOLD 19 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 20 FELLESUTGIFTER 21 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE 22 MISLIGHOLD 23 FRAVIKELSE VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLD TIL LIV OM EIERSEKSJONSSAMEIER 24 ENDRINGER I VEDTEKTENE 25 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONSSAMEIER

22 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er: NEDRE SINGSAKERSLETTE Sameiet omfatter eiendommen: Gnr.: 407, bnr.: 19 i Trondheim kommune. Eiendommens adresse er: Korsgt. 10/12/14/16/18 og 20 Singsakerbakken 1 og 3 Vollabakken 13/15/17 og 19 Sameiet er ihht. oppdelingsbegjærlig av søkt oppdelt i 82 seksjoner. Seksjonene er seksjonert til boligformål. Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens areal i eiendommen. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtektene regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer. Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesarealer. Eier av hver seksjon har eksklusiv bruksrett til sin seksjon og tilleggsareal. 2 EIERFORHOLD Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med 1 sameier menes i disse vedtekter den som står som eier, eller de som i felleskap står som eiere av en bestemt seksjon. Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske. Ingen seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet. Ingen kan eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. 3 OPPLØSNING ELLER ENDRING AV SAMEIET. Oppløsning av sameiet kan bare besluttes av sameiemøtet. Beslutning om oppløsning krever minst ¾ flertall blant det samlede antall sameieandeler. Sameiet kan ikke oppløses uten skriftlig samtykke fra hver lånegiver med panterett i noen av seksjonene. Endringer i sameiets sammensetning, slik som endring av antall seksjoner og den enkelte seksjons brøk og eierandel, kan bare besluttes av sameiemøtet og forutsetter samtykke fra bygningsmyndighetene og fra eiendommens panthavere.

23 4 RÅDERETT Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. Sameiemøtet setter opp ordensregler som blir å respektere av samtlige. Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt mellom sameierne. Boligseksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke uten sameiestyrets skriftlige godkjennelse brukes til ervervs eller yrkesmessig virksomhet eller på annen måte som medfører ulempe for de øvrige sameierne / boligenhetene. Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på eiendommen. Seksjonene som disponerer handicap-plass i parkeringskjeller, er til enhver tid forpliktet til å bytte plassen med en annen plass dersom andre beboere får behov for slik plass. Når grunnlaget for byttet er bortfalt, skal parkeringsplassen tilbakeføres seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter, generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet, samt de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. SAMEIERMØTET 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgi hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst tjue dager. Saksliste skal medfølge innkallingen. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal være minst 3 dager. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i sameiermøtet. Blir sameiermøtet, som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på sameiermøtet ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest og for sameiernes felles kostnad, innkalles til sameiermøte.

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer