Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: , kl Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi: Fylkesordfører Fylkesrådmann Oppdragsansvarlig revisor Sakliste 015/11 Godkjenning av møtebok fra /11 Referatsaker og orienteringer 017/11 Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukermedvirkning i skoleutbygginger 018/11 Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering 019/11 Invitasjon til midtnorsk konferanse for kontrollutvalg 020/11 Kontrollutvalgets årsmelding utkast 021/11 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Hanne Kongsvik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Hanne Dyveke Søttar (sign.) Leder av kontrollutvalget Hanne Kongsvik Rådgiver Side 1 av1

2 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/117-2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes Vedlegg Møteprotokoll docx

3 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: kl. 10:00 15:30 Møtested: Skifer Saknr: 8/2011-9/2011 Arkivsak: Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Møtende medlemmer Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Kirsten Olava Hofstad (Sosialistisk Venstreparti) Eivind Stende (DnA) Forfall Ivar Kværnø Hans Bøe (Venstre) Møtende varamedlem Siri Holm Lønset (Høyre) Fra Revisjon Midt-Norge IKS møtte Arve Gausen sak 11 og 12/2011 Tove Tveråmo sak 11, 12 og 13/2011 Jon Kristian Sørmo sak 12/2011 Sissel Myrvoll sak 12/2011 Fra Konsek Midt-Norge IKS møtte Sverre Midthjell Hanne Kongsvik møtesekretær Fra STFK s administrasjon møtte Fylkesrådmann Milian Myraunet Bygge- og eiendomssjef Siri Koldaas Merknader til innkallingen Ingen merknader

4 Saker til behandling Arkivsak: Sak 8/2011 Godkjenning av møtebok fra Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. januar godkjennes Protokoll Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. januar godkjennes [Lagre] Arkivsak: Sak 9/2011 Referatsaker og orienteringer Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Kontrollutvalget tar framlagte redegjørelser til orientering Protokoll Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Kontrollutvalget tar framlagte redegjørelser til orientering [Lagre] 2

5 Arkivsak: Sak 10/2011 Kontrollutvalgets egen vurdering av virksomhet i valgperioden Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Som del av kontrollutvalgets rapportering om egen virksomhet til fylkestinget er det gjennomført første del av evaluering av utvalgets arbeid. Innspill framkommet i møtet bearbeides og tas med en den helhetlige rapporten som tenkes lagt fram for fylkestinget i juni Protokoll Forhold rundt egen virksomhet i valgperioden ble drøftet. Prosessen med evaluering fortsettes i utvalgets neste møte. Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Som del av kontrollutvalgets rapportering om egen virksomhet til fylkestinget er det gjennomført første del av evaluering av utvalgets arbeid. Innspill framkommet i møtet bearbeides og tas med en den helhetlige rapporten som tenkes lagt fram for fylkestinget i juni [Lagre] Arkivsak: Sak 11/2011 Rapport fra forvaltningsrevisjon av forholdet Statens Vegvesen - STFK Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Fylkestinget Kontrollutvalget legger rapport fra forvaltningsrevisjon om styring og kontroll av fylkesveger fram for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagt rapport fra forvaltningsrevisjon om styring og kontroll av fylkesveger til etterretning. Fylkestinget ser positivt på at det er gjort organisasjonsendringer og inngått avtaler som bidrar til å sikre styring og kontroll. Fylkesrådmannen bes om fortsatt å 3

6 ha stor oppmerksomhet mot forhold der det er påpekt behov for forbedring, herunder revisors anbefalinger om: o Definering og utvikling av bestillerrollen. o Definering av behov for informasjon fra Statens Vegvesen, tilpasset Fylkeskommunen kontrollbehov o Definering av hva som utløser avvikssituasjoner og hvordan disse skal håndteres. Vurdering av om dette skal innarbeides i revisjon av rammeavtalen Fylkesrådmannen bes om gi en tilbakemelding til fylkestinget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen utgangen av Protokoll Prosjektmedarbeider Tove Tveråmo orienterte om innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten. Omforent forslag i møtet: - første kulepunkt endres til : Definering og utvikling av bestillerrollen, herunder hvilke oppgaver som bør løses internt i fylkeskommunen - siste kulepunkt, første setning, endres til: Definering av hva som utløser avvikssituasjoner jfr. rammeavtalens punkt 7.6, og hvordan disse skal håndteres. Vedtak Kontrollutvalget legger rapport fra forvaltningsrevisjon om styring og kontroll av fylkesveger fram for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar framlagt rapport fra forvaltningsrevisjon om styring og kontroll av fylkesveger til etterretning. Fylkestinget ser positivt på at det er gjort organisasjonsendringer og inngått avtaler som bidrar til å sikre styring og kontroll. Fylkesrådmannen bes om fortsatt å ha stor oppmerksomhet mot forhold der det er påpekt behov for forbedring, herunder revisors anbefalinger om: o Definering og utvikling av bestillerrollen, herunder hvilke oppgaver som bør løses internt i fylkeskommunen o Definering av behov for informasjon fra Statens Vegvesen, tilpasset Fylkeskommunen kontrollbehov o Definering av hva som utløser avvikssituasjoner jfr. rammeavtalens punkt 7.6, og hvordan disse skal håndteres. Vurdering av om dette skal innarbeides i revisjon av rammeavtalen Fylkesrådmannen bes om gi en tilbakemelding til fylkestinget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen utgangen av [Lagre] 4

7 Arkivsak: Sak 12/2011 Forvaltningsrevisjon - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Fylkestinget Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapport Følger bygg- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? til orientering. 2. Fylkestinget mener det er bekymringsverdig at det avdekkes omfattende brudd på internt og eksternt regelverk for offentlige anskaffelser. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen presentere en tiltaksplan for å forbedre situasjonen i egen sak til fylkestinget innen utgangen av Protokoll Ansvarlig forvaltningsrevisor Arve Gausen og prosjektmedarbeider Jon Kristian Sørmo orienterte om arbeidet med undersøkelsen og innholdet i den framlagte rapporten. Fylkesrådmann Milian Myraunet og bygge-og eiendomssjef Siri Koldaas var tilstede under behandlingen og ga uttrykk for deres syn på gjennomføring av, og resultater i den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapport Følger bygg- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? til orientering. 2. Fylkestinget mener det er bekymringsverdig at det avdekkes omfattende brudd på internt og eksternt regelverk for offentlige anskaffelser. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen presentere en tiltaksplan for å forbedre situasjonen i egen sak til fylkestinget innen utgangen av [Lagre] Arkivsak: Sak 13/2011 Oppfølging av rapport med 85 anbefalinger for styrket egenkontroll Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 5

8 Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra fylkesrådmannen angående oppfølging av rapporten om styrket egenkontroll til orientering. Protokoll Fylkesrådmann Milian Myraunet var invitert i møtet for å dele oppfatninger og refleksjoner rundt rådmannens ansvar for internkontroll, og da spesielt de forholdene som er pekt på i rapporten med 85 anbefalinger for styrket egenkontroll. Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra fylkesrådmannen angående oppfølging av rapporten om styrket egenkontroll til orientering. [Lagre] Arkivsak: Sak 14/2011 Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2011 Ingen innstilling Protokoll Ingen saker behandlet [Lagre] 6

9 Referatsaker og orienteringer Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/117-1 Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til orientering Følgende referatsaker og orienteringer legges fram i møtet: Fylkestingets vedtak i sakene o FT-15/2011: Rapport fra forvaltningsrevisjon om salg av elevarbeid i videregående opplæring o FT-16/2011: Rapport fra forvaltningsrevisjon av forholdet Statens Vegvesen - STFK o FT-17/2011: Forvaltningsrevisjon - Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?

10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukermedvirkning i skoleutbygginger Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 11/88-2 Kontrollutvalget legger rapporten frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar rapporten Brukermedvirkning i skoleutbygginger til orientering, og konstaterer med tilfredshet at brukermedvirkningen synes å være godt ivaretatt. 2. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen i fremtidige prosjekter sørger for å styrke tilgjengeligheten av informasjon og dokumentasjon av innspill og beslutninger. 3. Fylkestinget ber om at behov for ressurser til brukermedvirkning synliggjøres fra starten av i fremtidige byggeprosjekter, og at det legges vekt på å sørge for rasjonelle arbeidsprosesser for alle parter. Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukermedvirkning i skoleutbygginger Saksutredning Skolebruksplan 3 har avstedkommet en rekke store utbyggingsprosjekter, med stor betydning for elever og ansatte ved skolene. Disse har rettigheter til medvirkning som følge av fylkeskommunens egne vedtak, men også gjennom sentrale lovverk. Fylkeskommunens arbeidstakere har blant annet krav på medvirkning gjennom Arbeidsmiljøloven, mens elevene har rett til innflytelse som følge av Opplæringslova. Medvirkning kan komme i ulike former. Når det gjelder utforming av skoletilbudet i fylket er det klart at fylkeskommunen har styringsrett overfor elevene og arbeidstakerne, og dermed har det siste ordet når beslutninger tas. Medvirkningen er i dette tilfellet begrenset til retten til å bli hørt og tatt på alvor. I forbindelse med behandlinger av skolebruksplan 3 har fylkestinget både i sak 96/2006 og 90/2008, samt fylkesutvalget i sak 37/2009 hatt særlig fokus på brukermedvirkningen. Dette ble trokket frem som et prioritert område også i Plan for forvaltningsrevisjon , og på bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalget i sak 39/2010 blant annet følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på brukermedvirkning i Skolebruksplan 3. Kontrollutvalgets vedtak satte i utgangspunktet en ressursramme på 350 timer, og en tidsfrist til 1. desember Tidsfristen ble senere noe overskredet, i dialog med utvalget. Revisjon Midt-Norge avla rapporten Brukermedvirkning i skoleutbygginger som et svar på denne bestillingen.

11 Rapporten baserer seg på intervjuer med til sammen tolv nøkkelpersoner, både i fylkeskommunens administrasjon og representanter for ansatte og elever. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant til sammen 463 elever og ansatte ved 6 videregående skoler som har deltatt i ulike roller i medvirkningsprosessene. Svarprosenten er høy blant de ansatte, men forholdsvis lav blant elevene. Opplæringskontorene har blitt invitert til å gi innspill per epost. I tillegg har revisor gått igjennom en rekke dokumenter i fylkeskommunens elektroniske systemer. Revisors vurderinger Revisor baserer sine vurderinger på følgende problemstillinger: Hovedproblemstilling: Er fylkestingets intensjoner om brukermedvirkning fulgt opp i planleggings- og gjennomføringsprosessen av Skolebruksplan 3? Delproblemstilling 1: Har brukermedvirkningen for ulike grupper elever vært tilstrekkelig? Delproblemstilling 2: Har brukermedvirkningen for ulike grupper ansatte vært tilstrekkelig? Elevenes medvirkning Elevenes medvirkning er vurdert opp mot fylkestingets føringer i sak 96/2006, der det spesifikt presiseres at det skal legges vekt på prosess og medvirkning. Videre legges det vekt på bestemmelser i Opplæringslova og generelle anbefalinger for medvirkningsprosesser i NOU 2010:1, selv om sistnevnte først og fremst innretter seg mot prosesser i arbeidslivet. Revisor viser til at elevmedvirkningen generelt har vært organisert på samme måte på alle de berørte skolene. Elevråd og skoleutvalg har vært involvert, i tillegg til egne elevgrupper. Ut over dette har elevene hatt to representanter i en overordnet brukergruppe for hele skolebruksplanen. Både fra elever i elevrådene og skoleutvalgene gis det en positiv score på brukermedvirkningen. Disse har fattet vedtak i relevante saker, og blitt holdt orientert først og fremst av skoleledelsen. Elevorganisasjonen var også svært aktiv i den fasen rundt beslutning av skolestruktur, og kom tydelig til orde som uenige med fylkestingets vedtak. I elevgrupper og overordna brukergrupper vises det til at det er visse utfordringer med å involvere elevene, men at det har vært positive erfaringer med brukermedvirkningen i utformingsprosessen. Det vises til at elevene har gitt andre innspill enn de ansatte, og ofte vært et viktig korrektiv. Elevene har blant annet korrigert innspill der andre brukergrupper har uttalt seg på elevenes vegne. Dette har vært en brukermedvirkning ut over den lovpålagte, i tråd med fylkestingets vedtak i saken. Tilbakemeldingene fra elevene varierer noe de har positive erfaringer med å bli tatt på alvor, men til dels negative erfaringer med å bli hørt. Med bakgrunn i utfordringer med å opprettholde kontinuitet i representasjonen fra elevene trekker revisor særlig fram at det hadde vært en fordel å sørge for tilgjengeliggjøring av innspill gjennom hele prosessen. Det presiseres også at elevene bevisst har vært utelatt i prosessene knyttet til detaljplanlegging og byggtekniske avklaringer. I forhold til universell utforming stiller lovverket nye og strengere krav, noe som har gjort det lettere å ta hensyn til disse utfordringene. Det vises til noen utfordringer med involvering av funksjonshemmedes organisasjoner i startfasen, men at en har funnet rasjonelle måter å gjøre dette på etter hvert. Dette er viktige erfaringer å ta med til senere prosjekter. For å ivareta lærlingenes behov har yrkesopplæringsnemda vært involvert, mens deltakelse fra opplæringskontorene har vært dårligere.

12 Ansattes medvirkning For å vurdere de ansattes medvirkning har revisor tatt utgangspunkt i fylkestingets vektleggelse av dette i sak 96/2006 og 90/2008, i tillegg til den rett til innflytelse som er regulert i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, og anbefalingene i NOU 2010:1. De relevante faste foraene for de ansatte er i første rekke Hovedarbeidsmiljøutvalget i STFK (HAMU), arbeidsmiljøutvalget for de videregående skolene og ved den enkelte skole i tillegg til skoleutvalget. Disse har blitt orientert og fattet vedtak i forhold til skolebruksplanen. I noen tilfeller har det vært manglende tilfredshet med informasjonen fra prosjektedelsen. Fra de tillitsvalgtes side er det gjennomgående positive tilbakemeldinger, men det var noe misnøye med innvolveringen i startfasen. Også for de ansatte har det vært en omfattende medvirkning i brukergrupper som går ut over de lovpålagte rettighetene til medvirkning. Det har vært en blanding av deltakere fra faste utvalg, tillitsvalgte og andre, noe som har sikret både bredde og forankring til faste fora. De ansatte gir svært positive tilbakemeldinger på denne involveringen, men de økonomiske rammene for medvirkning presenteres som en utfordring gjennom hele prosessen. I forhold til universell utforming, og informasjon og kommunikasjon er vises det til vurderingene gjort for elevene. Et særlig punkt som trekkes fram er imidlertid at de ansatte synes å ha hatt mer fokus på universell tilrettelegging for elevene enn for de ansatte. Revisors konklusjoner Revisor konkluderer med at fylkestingets intensjoner om brukermedvirkning er ivaretatt. Det har vært noen utfordringer knyttet til elevenes medvirkning, med særlig bakgrunn i at det er vanskelig å oppnå kontinuitet blant en gruppe som er i systemet i kort tid. Det har i det store og det hele vært løst godt, men synes å være noe mer å hente i oppdatering av elektroniske portaler for informasjonsflyt. Fra de ansattes side er man stort sett fornøyde, men det synes å være et forbedringspotensial i informasjon om status for de innspill som har kommet. Innvolveringen av de funksjonshemmedes organisasjoner har også etter hvert funnet en rasjonell form. Revisor kommer med følgende anbefalinger, på rapportens side 36: Revisor konstaterer at tilretteleggingen for brukermedvirkning i skolebruksplan 3 i all hovedsak har vært vellykket, og anbefaler fylkesrådmannen å ta med erfaringene videre i prosessen, og i lignende prosesser senere. I den sammenheng er det viktig å ha oppmerksomhet på: Forbedre tilgjengeligheten av informasjon og dokumentasjon av innspill og beslutninger Legge til rette for rasjonelle arbeidsprosesser for alle parter, og synliggjøre ressursbehov (tid) Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Rapporten viser at Fylkestingets føringer for brukermedvirkning har vært godt ivaretatt gjennom prosessene i skolebruksplan 3. De to forbedringspunktene revisor trekker fram i sin anbefaling er viktige innspill å ta med seg for å ytterligere forbedre brukernes medvirkning i fremtidige byggeprosjekter i regi av fylkeskommunen.

13 Forvaltningsrevisjon - KOSTRA-rapportering Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 11/65-2 Kontrollutvalget legger rapporten frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget har merket seg innholdet i rapporten KOSTRA-rapportering i Sør- Trøndelag fylkeskommune, og tar rapporten til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen arbeide videre med kvalitetssikring av fylkeskommunens KOSTRA-rapportering, og aktivt delta i samarbeid med statlige organer og andre fylkeskommuner for å sørge for at tallene både lokalt og nasjonalt blir gode styringsverktøy. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gi en orientering om oppfølging av dette arbeidet i junimøtet, sammen med avleggelse av endelige tall for Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport - KOSTRA-rapportering i Sør-Trøndelag fylkeskommune Saksutredning KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og er et system for å samordne og effektivisere rapportering fra kommuner og fylkeskommuner til staten. Det rapporteres både på data om tjenester og økonomi i dette systemet. Systemet ble obligatorisk fra 2001, så det har nå fungert i ca. 10 år. Tallene rapporteres til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som kobler disse også til data fra andre kilder, for eksempel befolkningstall, og gjør dem tilgjengelig for det offentlige og allmennheten som et verktøy for sammenligning av tjenester og økonomi mellom kommunene og fylkeskommunene. For de fleste kommuner og fylkeskommuner bruker KOSTRA-tall i større eller mindre grad i arbeidet med planlegging, evaluering og synliggjøring av egen aktivitet. Verdien av KOSTRA-tallene er i stor grad avhengig av at det rapporteres korrekt, ikke bare fra egen organisasjon, men også fra de kommuner og fylkeskommuner man ønsker å sammenligne seg med. Mangelfull og feilaktig rapportering kan igjen føre til at feil informasjon legges til grunn for de beslutninger fylkeskommunen tar. I tråd med Plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av Fylkestinget, gjorde kontrollutvalget i sak 47/2010 følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på rutiner, kompetanse og praksis for rapportering av KOSTRA-tall i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer, med avgivelse av prosjektrapport til kontrollutvalgets sekretariat innen 15. januar Kontrollutvalget holdes informert om prosjektet underveis.

14 Som svar på denne bestillingen leverte Revisjon Midt-Norge 12. januar rapporten KOSTRArapportering i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Revisors vurderinger Revisjonens rapport setter i tråd med bestillingen fokus på rutiner, kompetanse og praksis for rapporteringen. For å begrense arbeidets omfang har rapporten i gjennomgang av praktiseringen hovedfokus på områdene samferdsel, tannhelse og administrasjon. Det er gjennomført intervju med 17 personer i sentraladministrasjonen og disse enhetene. I tillegg baserer rapporten seg på gjennomgang av sentrale dokumenter og informasjon fra oppdragsansvarlig revisor for fylkeskommunens regnskap. Rapporten tar for seg følgende problemstillinger: Hovedproblemstilling: Er det lagt til rette for å sikre god kvalitet på rapportering av KOSTRA-data i STFK? Delproblemstilling 1: Har STFK etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer ensartet praksis og forståelse av krav for rapportering til KOSTRA? Delproblemstilling 2: Har ansatte med ansvar for rapportering av KOSTRA-data tilstrekkelig kompetanse på området? Delproblemstilling 3: Følges etablerte rutiner for rapportering i praksis? Innenfor delproblemstilling 1 viser revisor til at det er den enkelte enhet i fylkeskommunen som selv har ansvaret for KOSTRA-rapportering innenfor sitt område, inkludert å utarbeide rutiner for dette. Revisor finner at det varierer mellom enhetene hvorvidt slik informasjon er nedfelt skriftlig. Dette har til en viss grad sammenheng med at det varierer mye mellom enhetene hvor komplekst arbeidet med rapporteringen er. Fylkeskommunens regnskapsføring er innrettet til å være i tråd med tallene som skal rapporteres til KOSTRA, noe som gjør rapportering av økonomiske tall mulig uten konvertering. Det gjøres i liten grad systematisk kvalitetssikring og evaluering av rapporterte data på overordnet nivå. Revisor vurderer innenfor delproblemstilling 2 at alle man innenfor tannhelse har gode rutiner for kompetanseoverføring, og det at flere personer innen enheten gjennomfører tilsvarende rapportering gir liten sårbarhet. Innenfor samferdsel er man også i ferd med å bygge opp rutiner som sørger for å redusere dette. Innenfor IKT-tjenesten har man ikke hatt samme behov for tilsvarende rutiner. Det later til at kompetansen er tilstrekkelig i de forskjellige delene av organisasjonen til å være i stand til å gjennomføre god rapportering. I forbindelse med delproblemstilling 3 ser revisor på eventuell kvalitetssikring og evaluering av rapporteringen i etterkant i tillegg til hvorvidt KOSTRA-dataene brukes aktivt av enhetene, noe som antas å skape tilhørighet og styrke forståelsen av de data som rapporteres. Revisor finner at det i liten grad gjøres systematisk kvalitetssikring, og at det varierer mye i hvor stor grad KOSTRA-tall brukes på enhetsnivå. Delvis er dette knyttet til usikkerhet rundt kvaliteten på rapporterte tall. Sentralt i fylkeskommunen brukes dataene mer aktivt, og her er det mulig å fange opp en del feil. I hovedkonklusjonen trekker revisor fram at det i liten grad legges overordnede føringer på KOSTRA-rapporteringen, noe som har sammenheng med fylkeskommunens sterke desentralisering av ansvar. Revisor antar at vesentlige feil i rapporteringen antagelig vil kunne fanges opp gjennom bruken av KOSTRA-data på overordnet nivå i fylkeskommunen, men det er et forbedringspotensial på enhetsnivå. Revisor kommer med bakgrunn i dette med følgende anbefalinger, på rapportens side 27:

15 Beskrivelse av rutiner og prosedyrer på området, bør arkiveres slik at dette er tilgjengelig for alle som har oppgaver i tilknytning til rapporteringen for enheten. I tillegg anbefales at det lages en overordnet beskrivelse som viser hvordan rapporteringsarbeidet for STFK er organisert og relevante frister for rapporteringen. Rapporterte KOSTRA-data bør være gjenstand for en systematisk evaluering både ved den enkelte enhet og for STFK samlet. Evalueringen bør inneholde en vurdering av om kvaliteten på rapporterte data er tilstrekkelig og hva som eventuelt bør gjøres for å bedre denne. Rapporterte data anbefales brukt i analysesammenheng på enhetsnivå for å avdekke eventuelle feil. Der STFK finner at veiledningsmaterialet for KOSTRA gir for uklar informasjon om hva som skal rapporteres, anbefales at dette tas opp med SSB slik at dette kan klargjøres. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Rapporten viser at STFK synes å ha lagt godt til rette for korrekt rapportering av KOSTRAtall, men at det her, som på de fleste andre områder finnes rom for forbedring på enkelte punkter. Sekretariatet vurderer det slik at rapporten vil være et godt virkemiddel for videre utviklingsarbeid i fylkeskommunen, og Fylkestinget anbefales å be fylkesrådmannen ta rapportens konklusjoner med seg i det videre arbeidet.

16 Invitasjon til midtnorsk konferanse for kontrollutvalg Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/121-1 Kontrollutvalget ønsker å delta på midtnorsk samling for kontrollutvalg i Trondheim, april 2011 Vedlegg Midt-Norsk kontrollutvalgskonferanse april.doc Saksutredning Samarbeidet mellom kontrollutvalgene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal fylkeskommuner samt kontrollkomitèen i Trondheim kommune er et område det er ønskelig å prioritere. Hovedelementet i dette samarbeidet er de årlige konferansene. Kontrollutvalget har positive erfaringer med deltakelse av tilsvarende konferanser tidligere, og det er signalisert at deltakelse også er ønskelig i Trondheim kommune er vertskap for dette arrangementet i Konferansen vil finne sted april. Program følger vedlagt.

17 Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse Trondheim april 2011 Kurssted: Pilegrimsgården ved Nidarosdomen Hotell for overnatting: Thon Hotell Trondheim, Kongens gate 15 PROGRAM Onsdag Kl Åpning ved Knut Fagerbakke, varaordfører i Trondheim Kl Kraftfondsaken i Trondheim - hva skjer i en kommune som følge av en større forvaltningsrevisjon. Hva har vi lært; iverksatte endringer. Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for finans i Trondheim kommune Kl Kraftfondsaken i Trondheim - Adresseavisen reflekterer over egen rolle og kommenterer kommunens håndtering av saken. Gunnar Okstad, informasjonsdirektør i Adresseavisen Kl Lunsj Kl Samarbeidsprosjekt med Riksrevisjonen angående NAV Berit Juul, forvaltningsrevisor i Trondheim kommunerevisjon Kl Revisjon av fylkesvegregnskapene. Tove Tveråmo, assisterende daglig leder i Revisjon Midt-Norge IKS Kl Revisors uavhengighet. Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Kl Pause med kaffe/ te og noe å bite i Kl Hvordan legge opp folkevalgtopplæring for et nytt kontrollutvalg? Politikernes råd - hva bør videreføres? Gjennomgang av ny veileder. Kl Avslutning faglig del første dag. Kl Byvandring med kunsthistoriker Daniel Johansen. Vi går til Rica Nidelven Hotel der vi spiser middag kl

18 Torsdag Kl Et offentlig eid selskaps forventninger til eier Ada Myhren, direktør i AtB Kl Milljø, sa du? Æ tar itj akkurat bølgen erfaringer fra første driftsår i Knutepunkt Sør-Trøndelag. Torbjørn Berglann, prosjektleder Kl Innkjøpsprosess og miljøaspektet Per-Otto Mentsen, innkjøpssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Kl Lunsj Kl Samfunnsansvarlig forretningsdrift Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør KS Bedrift Kl Avslutning Thon Hotel Trondheim Pilegrimsgården Vi ber deltakerne vennligst melde fra på forhånd om de har matallergier som det må tas hensyn til ved måltidene slik at vi kan ta hensyn til det. Kontaktinfo: Kari Aarnes mob , e-post: Velkommen til Trondheim!

19 Kontrollutvalgets årsmelding utkast Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/122-1 Kontrollutvalget slutter seg til foreslått innretning på årsmelding for Innspill framkommet i møte innarbeides i endelig versjon, som legges fram for vedtak i kontrollutvalgets neste møte. Saksutredning Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til fylkestinget, blant annet gjennom sine årsmeldinger. Utkast til årsmelding legges med dette fram i kontrollutvalgets møte. Kontrollutvalget anbefales å gi sine innspill til endringer eller tillegg i møtet, slik at årsmeldingen kan legges fram for endelig vedtak i aprilmøtet.

20 Eventuelt Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag /11 Fylkeskommune Saksbehandler: Hanne Kongsvik Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/117-3 Ingen innstilling

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15.10.2008 kl. 10:30 15.45 Møtested: Musèet Kystens Arv, Stadsbygd Saknr: 51/2008-58/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29.11.2010 kl. 10:00 14:15 Møtested: Skjetlein videregående skole Saknr: 62/2010-72/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16.06.2008 kl. 10:00 14:00 Møtested: Trondheim Katedralskole Saknr: 34/2008-41/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 17.12.2007 kl. 10:00 13:00 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 55/2007-60/2007 Arkivsak: 200709951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 19.06.2014 kl. 09.00 16.30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hitra videregående skole

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.12.2012 kl. 12:00 15:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Thulitt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 23.05.2017 kl 10:00-16:00 Møtested: Fylkets hus, Steinkjer og Kongens gt. 9, Trondheim Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Arne Braut Egil Hestnes Forfall: Olav Huseby Eivind

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.05.2015 kl. 11:30 15:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Trondheim katedralskole

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11. juni 2007 kl. 13.00-15.25 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 29/2007-36/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 30.01.2014 kl. 13:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hotell Skifer, Oppdal

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.08.2012 kl. 11:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Siri Holm

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 14.04.2016 kl 08:30-13:55 Møtested: Statens hus, møterom Selbu Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre møtende: Sverre

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 16.10.2012 kl. 11:00 14:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 03.10.2013 kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 15.06.2015 kl. 11:30 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 09.09.2014 kl. 11:30 15:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 15.09.2016 kl 09:00 11:35 Møtested: Fylkeshuset, møterom Kvarts Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 05.12.2013 kl. 11:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.03.2012 kl. 11:00 15:40 Møtested: KonSek, Kongens gt. 9 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 07.02.2012 kl. 11:00 14:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Kantstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 09.12.2011 kl. 11:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Trondhjemitt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 29.11.2016 kl 09:00 10:30 Møtested: Fylkeshuset, møterom Kvarts Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Egil Hestnes Ragna Vorkinnslien Møtende varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg MØTEPROTOKOLL Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 Møtested : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg Møtende medlemmer Arnold Storvold Olaf Arnfinn Bolland Magne Thomassen Jostein

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /tid: 18.11.2014 kl. 11:30 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: - Fylkeshuset, Granitt Guro A. Gimse Eivind

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 11.01.2017 kl 10:00 16:30 Møtested: Ole vig vgs. Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Egil Hestnes Michael Momyr (vara for Hestnes i sak 2 og 7) Forfall: Ragna Vorkinnslien

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 24.11.2011 kl. 11:30 15:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Arkivsak: 13/103 /tid:, kl. 11:00 Møtested: Fylkesbiblioteket Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigrid Angen Gunnar Hynne Hans Bøe Forfall: Andre møtende:, Konsek

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 07.04.2017 kl 09:00 13:30 Møtested: Fylkestingssal B Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Helge Rønsåsbjørg (fra kl 10:40 sak 18-25) Forfall: Michael Momyr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 27.09.2017 kl. 09:00-10.30 Møtested: Møterom kvarts, fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 22, Trondheim Møtende medlemmer: Tove Eivindsen, møteleder Olav Huseby Arne Braut Ragna

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.04.2012 kl. 15:30 20:15 Møtested: Møtende medlemmer: Fylkeshuset, møterom Thulitt Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 26.05.2016 kl 09:00 12:30 Møtested: Malvik vgs. Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Forfall: Jorid Jagtøyen (vara for

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009. Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009. Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.02.2009 17.00 18.30 Møtested: Møterom Øst - Rådhuset Arkivsak: 036-2009 Møtende medlemmer Forfall Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 09:00-11:30 Møtested: Øyfjellet Møtende medlemmer og varamedlemmer: Lars Græsli, leder (Sak 1 og sak 3-8) Toralf Øverås, nestleder.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 13.01.2016 kl 09:00 13:45 Møtested: Fylkeshuset, Møterom Kvarts 5. etasje Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag 28.2.2011 Varighet: 09.00 12.35 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Sten Egil Nystad Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Noralf

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 16.2.2017 Varighet: 1000-1130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 06.02.2017 kl. 13:00-15:55 Møtested: Møterom 1 Møtende medlemmer: Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder Lindis Heggvik Aune Johannes Håvik Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 12/4 Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: 13.01.2012, kl. Rådhuset Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Snekvik Kristin Kjønsvik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 19.01.2017 kl. 09:00-12:50 Møtested: Sistranda skole Møtende medlemmer: Tone Småge Måsøval, møteleder Helge Borgen Kirsten Dragsnes Sten S.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.11.2011 kl. 09:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Eva Overholt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 10.2.2010 15.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 13.05.2015 kl. 13:00 15:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapssalen Geir Rostad (møteleder)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune /tid: 13.01.2012 kl. 12:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Geir Rostad, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.09.2013 kl. 11:00 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Arkivsenteret Dora, Nyhavna,

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 12.10.2017 Varighet: 1000-1235 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 28.10.2015 kl. 13:00-16:05 Møtested: Lille møtesal, frivillighetssentralen Møtende medlemmer: Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder Johannes Håvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Holtålen kommune. Torill Bakken. Berit Grønli, nestleder Åge Bergan Petter Almås. Varamedlem: Per Langeng

Holtålen kommune. Torill Bakken. Berit Grønli, nestleder Åge Bergan Petter Almås. Varamedlem: Per Langeng Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset Møtedato: Torsdag

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.05.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thullit Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 28/2010 Godkjenning av

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag 1.12.2017 Varighet: 10.00 11:15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Martin S. Krane Faste medlemmer Arvid

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 15.02.2012 kl. 09:00 13:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, F-sal Eva Overholt (leder)

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 07.03.2013 kl. 16:00 19:25 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Bjørn Lervold Johan

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 27.03.2014 kl. 12:00 14:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag 20.5.2016 Varighet: 09.30 13.15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Arvid

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder Gerd E. Hegerberg Sidsel

Detaljer