Innkalling til møte i Formannskapet onsdag kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet onsdag 03.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Sak 1/10 Innkalling til møte i Formannskapet onsdag kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE /10: REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 3/10 ORGANISERING OG FINANSIERING AV MOTTAK FOR OVERGREPSOFRE /10: VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL SKAUN OVERFORMYNDERI /10: GEBYRREGULATIV JUSTERING AV BETALINGSSASTS FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER. 6/10: KS: STRATEGIKONFERANSEN DEBATTHEFTE Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Eventuelle forfall meldes til Servicekontoret, tlf eller TEMA: Inntektssystemet for kommunene NB! Formannskapets medlemmer: Felles formannskapsmøter (Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen) kl på Bårdshaug herregård Felles formannskapsmøter (Samarbeidskomiteen for Trondheimsregionen) Det vises til tidligere tilsendt e-post. Påmelding til ordfører/servicekontoret Børsa, Jon P Husby ordfører Kjellaug Brostrøm

2 Sak PS 1/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 1/10 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 10/41 Saksbehandler: Kjellaug Brostrøm Saksnummer Utvalg Møtedato 1/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE SAKSDOKUMENTER: 1. Delegert vedtak av Søknad om startlån innvilget (Unntatt offentlig ofl. 13). 2. Delegert vedtak av Søknad om startlån innvilget (Unntatt offentlig ofl. 13). 3. Delegert vedtak av Søknad fra Jushjelpa om økonomisk støtte for 2010 ikke innvilget. 4. Skriv av fra Storvask Agdenes AS Prisregulering på vasketjenester for Årsredegjørelse til Sør-Trøndelag tingrett i sak vedr. Tradisjonshus AS konkursbo. 6. Notat av fra Teknisk kontor til Økonomikontoret Rapportering om sluttregnskapet for GSV RV 709 (Grøntanlegg RV 709). 7. Delegert vedtak av Søknad fra Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag om økonomisk støtte til utgivelse av lydavis til synshemmede i Skaun kommune for 2010 ikke innvilget. 8. Skriv av fra Senter for kunnskap og likestilling (KUN) Likestilling og mangfold. Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering? 9. Strategisk næringplan for Trondheimsregionen (Utsendes) Side 2 av 13

3 Sak 2/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 2/10 Arkivkode: 252 &00 Arkivsaksnr: 09/1932 Saksbehandler: Grete Kvam Saksnummer Utvalg Møtedato 4/10 Helse, oppvekst og kulturutvalget /10 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN SAKSDOKUMENTER: 1. Vedtatte retningslinjer(sak 11/03) 2. Forslag til nye retningslinjer SAKSFRAMLEGG: Gjeldende retningslinjer ble sist vedtatt i kommunestyret (sak 11/03). Sentrale myndigheter har fokusert på viktigheten av at kommunene bruker mulighetene som denne ordningen gir. Dette for personer som har vanskeligheter med å etablere seg på boligmarkedet. Endringer i markedet har økt behovet for dette virkemidlet, og erfaringer tilsier at dagens retningslinjer bør revideres og endres. Punkt 2, tredje avsnitt foreslås endret fra: Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre inntekstgrense for enslig er satt til kr ,-, for par kr ,- Beløpene er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. Til: Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre inntektsgrense for enslig er satt til 6xG (grunnbeløpet), for par 10,5xG (grunnbeløpet). Beløpene er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. For 2009 tilsvarer disse grensene: for enslige 6 x kr ,-= kr ,- for par 10,5 x kr ,-= kr ,- Vi har i denne saken sett på retningslinjene i andre kommuner, og innhentet erfaringer fra disse samt egen praksis i Skaun kommune. Trondheim nå har grenser for enslig på kr ,- og for par kr ,-, Malvik har fjernet sine grenser helt. Ved å legge G(grunnbeløpet) til grunn, vil man ha en grense som justeres i takt med markedet hvert år.

4 Sak PS 2/10 ØKONOMISK VURDERING: Forslaget har ingen konsekvenser for kommunens budsjett. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til: Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre inntektgrense for enslig er satt til 6xG(grunnbeløpet), for par 10,5G(grunnbeløpet). Beløpene er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. Side 4 av 13

5 Sak 3/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/10 Arkivkode: 223 F70 Arkivsaksnr: 10/142 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Formannskapet / Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: ORGANISERING OG FINANSIERING AV MOTTAK FOR OVERGREPSOFRE 2010 SAKSDOKUMENTER: 1. Sak til fylkesstyret i KS, behandlet på mail med frist Overgrepsmottak - fordeling SAKSFRAMLEGG: Overgrepsmottaket ved St. Olavs Hospital, har i flere år vært drevet og finansiert av sykehuset. St.Olav har nå signalisert at de i framtida ikke kan finansiere dette tilbudet. Dette begrunnes bl.a. med at det i følge veileder for kommunale overgrepsmottak, utgitt av Helsedirektoratet, er kommunenes ansvar å kunne tilby overgrepsmottak. Veilederen gir nasjonale standardforventninger til kommunene i arbeidet for voldsutsatte innbyggere. Det forventes også at kommuner slår seg sammen fylkesvis eller i grupper og oppretter et overgrepsmottak, gjerne tilknyttet eller integrert i interkommunal legevakt. KS har tatt saken opp mot departementet uten at en så langt har lyktes med å avklare ansvarsforholdet. Selv om ansvarsforholdet er uavklart, anser KS at ingen er tjent med at overgrepsmottaket ved St.Olav stenges ved årsskiftet. Etter at KS har vært i kontakt med St. Olav, og dialog mellom Trondheim kommune og St.Olav, har St.Olav sagt seg villig til å videreføre virksomheten som før i 2010 ut fra følgende kostnadsfordeling: St.Olav: kr mil Trondheim kommune kr Øvrige kommuner til sammen kr For Skaun kommune innebærer dette en kostnad på kroner (jf saksdokument 2) Fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag har behandlet denne saken, og fattet følgende vedtak. Fylkestyret i KS Sør-Trøndelag mener det er viktig at kommunene samler seg om en felles løsning for organisering av mottak for overgrepsofre. Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen om ansvarsforholdet for et slikt mottak, anbefaler fylkestyret at den eksisterende ordningen ved St.Olav videreføres i 2010 med følgende kostnadsfordeling: StOlav: , Trondheim kommune og øvrige kommuner kr For de øvrige kommunene fordeles kostnadene med utgangspunkt i innbyggerantall.

6 Sak PS 3/10 Det forutsettes at denne ordningen gjelder for 2010, og at en fortsatt arbeider for å får en snarlig avklaring både i forhold til organisering og finansiering av en framtidig modell. Kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu har fått skjønnsmidler for å utrede spørsmålet nærmere, og det er i den forbindelse nedsatt en egen arbeidsgruppe som er i gang med å se på ulike løsninger for organisering og drift av et mottak. Arbeidet er ikke sluttført. Fylkesmøtet har derfor bedt om at dagens tilbud ved St. Olav videreføres inntil ansvaret for ny ordning er avklart. Budsjettbehandlingen for 2010 er avsluttet. Et eventuelt tilskudd må derfor dekkes over kommunens vedtatte budsjett for Rådmannen foreslår at Skaun kommunes andel av tilskudd til mottakt for overgrepsofre ved St. Olavs Hospital for 2010, dekkes ved omdisponering innenfor budsjettområdet til Barn-, familie- og helsetjenesten, ansvar Forebyggende barnevernstiltak. ØKONOMISK VURDERING: Tilskuddet foreslås finansiert innenfor rammene for budsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: Skaun kommune slutter seg til forslaget om videreføringen av mottak for overgrepsofre ved St. Olavs Hospital i Tiltaket støttes med kr Beløpet finansieres over budsjettområdet Barn-, familie- og helsetjenesten, konto Side 6 av 13

7 Sak 4/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 4/10 Arkivkode: 033 X47 Arkivsaksnr: 10/152 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 4/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL SKAUN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG: Skaun overformynderi består av følgende medlemmer og varamedlemmer Medlemmer: Valgperiode Per Rønningen Marit Bøgeberg Leraand Varamedlemmer: Tone Riise Kjellaug Jule Bestemmelsene om valg til overformynderiet finnes i Lov om vergemål for umyndige av : 19. I hver by og i hvert herred skal der være et overformynderi. 20. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1 januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellem varamennene bestemmes ved valget. Endret ved lov 11 juni 1993 nr Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste.

8 Sak PS 4/10 Endret ved lover 17 mars 1972 nr. 6, 24 juni 1988 nr. 65. Som det går fram av lovbestemmelsene om valg av overformynderi, er funksjonstida for medlem 4 år, dvs og varamedlemmene 2 år, dvs Medlemmet og varamedlemmene som har trådt ut, er forespurt og har sagt seg villig til å ta på for en ny periode. Regjeringen har fremmet en lovproposisjon, som ligger til behandling i Stortinget. I dette lovforslaget er det foreslått en regionalisering av den lokale vergemålsmyndigheten, ved at den er foreslått overført til Fylkesmannen. Når ny lov kan tre i kraft er uklart, men det kan være realistisk at den regionaliserte modellen blir innført fra ØKONOMISK VURDERING: Overformynderiet har et eget budsjett. Suppleringsvalget gir ingen økonomiske virkninger i seg selv. Som praksis er ved valg til nemnder, råd og utvalg legges saken fra uten innstilling. Side 8 av 13

9 Sak 5/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 5/10 Arkivkode: 231 Arkivsaksnr: 10/155 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: GEBYRREGULATIV JUSTERING AV BETALINGSSASTS FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER. SAKSDOKUMENTER: 1. Rundskriv I-1/2010 av fra Helse- og omsorgsdepartementet. SAKSFRAMLEGG: Følgende betalingssatser er vedtatt for 2010 for hjemmebaserte tjenester/hjemmehjejp mv: BETALINGSSATSER HJEMMEBASERTE TJENESTER/HJEMMEHJELP, MV. Selvkostpris: kr. 230,- pr time Inntekt inntil 2G kr. 155,- pr. mnd. Inntekt fra 2-3G kr. 680,- pr. mnd. Inntekt mellom 3 og 4G kr ,- pr. mnd. Inntekt over 4 G kr ,- pr. mnd. Leie av trygghetsalarmer kr. 162,- pr. mnd. Som det framgår av saksdok 1 har departementet fastsatt en maksimal egenandel pr. måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G til kr. 160,-. Praksis i kommunen er å følge de sentralt fastsatte betalingssatsene. Dette innebærer en økning fra betalingssatsen for hjemmebaserte tjenester fra kr. 155,- til kr. 160,-. I tillegg til dette vil rådmannen foreslå å ta inn en bestemmelse som knytter gebyrregulativ til sentralt fastsatte satser slik: Egenbetalinger for korttidsplasser, dag-og nattophold, praktisk bistand for inntekt under 2G, og fribeløp før beregning av vederlag, vedtas av helse-og omsorgsdepartementet. Skaun kommune vedtar å følge satsene for disse tjenestene som er gjeldene pr hvert år. ØKONOMISK VURDERING:

10 Sak PS 5/10 Det er budsjettert med ei inntekt på kr ,- på posten betaling for hjemmetjenester. Økning i satsen kan innebære ei økt inntekt, men den er vanskelig å anslå nå. Denne blir å vurdere i forbindelse med økonomirapporten for 1. tertial. RÅDMANNENS FORSLAG TILINNSTILLING: Skaun kommunestyre fastsetter ny betalingssats for hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp mv. i gebyrregulativet for 2010: Inntekt inntil 2G kr. 155,- pr. mnd. I tillegg vedtas følgende ny bestemmelse under samme punkt i gebyrregulativet: Egenbetalinger for korttidsplasser, dag-og nattophold, praktisk bistand for inntekt under 2G, og fribeløp før beregning av vederlag, vedtas av helse-og omsorgsdepartementet. Skaun kommune vedtar å følge satsene for disse tjenestene som er gjeldene pr hvert år. Side 10 av 13

11 Sak 6/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 6/10 Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 10/56 Saksbehandler: Arnfinn Østgaard Saksnummer Utvalg Møtedato 6/10 Formannskapet SAKEN GJELDER: KS: STRATEGIKONFERANSEN DEBATTHEFTE SAKSDOKUMENTER: 1. KS Debatthefte 2010: Kommunesektoren ser muligheter! Strategikonferanse KS Sør-Trøndelags invitasjon til strategikonferansen. (Ikke utsendt) 3. Program Strategikonferanse 2010 og Fylkesmøte. (Ikke utsendt) 4. KS Temahefte: Stolt og unik. Arbeidsgiverstrategi mot (Ikke utsendt) 5. KS Temahefte: Beholde og rekruttere! En strategi for arbeidskraft og rekruttering. (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: KS Sør Trøndelag arrangerer den 10. og 11. februar 2010 Strategikonferansen 2010 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim. I invitasjonen til konferansen understreker KS at god og bred dialog mellom medlemmene og KS er det beste utgangspunktet for at KS kan ivareta medlemmenes interesser. Strategikonferansene er den viktigste arenaen for medlemsdialog. Som forberedelse til denne, har KS sendt ut debattheftet (vedlegg 1) til medlemmene for behandling i den enkelte kommune, og skriver: Det er et mål at debattheftet skal legge til rette for en dialog om hovedutfordringene som ligger foran kommunene. Inndelingen av årets debatthefte er tredelt med hovedfokus på - Utfordringer knyttet til kommunenes økonomi, som fullfinansiering av reformer - Samhandlingsreformen - Arbeidsgiverpolitiske utfordringer, herunder hovedtariffoppgjøret 2010 Debattheftet ønskes behandlet i egnede organer (formannskap) i forkant av strategikonferansen. Fylkesmøtet behandler uttalelsen fra Sør Trøndelag i sitt møte 11. februar. Uttalelsen gis da med bakgrunn i besvarelser fra hver enkelt kommune/fylkeskommune og sendes KS sentralt for videre behandling av innspillene. Tilbakemeldingene på debattheftet oppsummeres og framlegges for hovedstyret blant annet som grunnlag for konsultasjonsmøtene og tarifforhandlingene.

12 Sak PS 6/10 Rådmannsutvalget (RU) har nedsatt redaksjonskomiteer med representanter fra kommunene og fylkeskommunen. Med bakgrunn i høringsuttalelsene fra kommunene, vil redaksjonskomiteene utarbeide forslag til uttalelse fra Sør-Trøndelag. Forslaget legges fram for RU for deretter behandling i Fylkesstyret. Uttalelsene legges fram på strategikonferansen og vedtas i Fylkesmøtet 11. februar. Fylkesstyret i Sør-Trøndelag oppfordrer kommunene og Fylkeskommunen til å behandle det utsendte debatthefte og sende sitt innspill til KS Sør-Trøndelag innen 20. januar MERKNADER: KS Sør Trøndelag har samtykket i at om noen trenger noe lengre tid p.g.a. politisk behandling, kan fristen forlenges noe; for Skaun kommunes vedkommende til Skaun kommune vil ha både politisk og administrativ deltakelse på konferansen. Uavhengig av om kommunen gir skriftlig innspill før konferansen eller ikke, ser en det hensiktsmessig å sette temaheftet og temaene på saklista for drøfting. Formannskapets samlede vurderinger medtas til strategikonferansen gjennom kommunens deltakere/ representanter. I temaheftet skisseres en rekke problemstillinger og spørsmål (vedlegg 1), og det må stå formannskapet fritt å velge hvilke som bør prioriteres/ vurderes nærmere. 1. Lokaldemokratisk handlingsrom. (Sp.m. 1 4) 2. Samhandlingsreformen en mulighetsreform. (Sp.m. 5 6) 3. Arbeidsgiverrollen i framtidens kommuner Tariffspørsmål Mobilisering og rekruttering av kompetanse. (Sp.m. 7 14) Til begge de to første, Lokaldemokratisk handlingsrom og Samhandlingsreformen, understreker rådmannen viktigheten av forsvarlige finansieringsordninger: Fullfinansiering av statlige reformer og grundig/reell utredning av finansieringsmodellene ved samhandlingsreformer med særlig fokus på risiko for kommunene. Til utvikling av Arbeidsgiverrollen, Tariffspørsmål 2010 og Mobilisering/rekruttering av kompetanse, minner en om KS sin rolle og uttalte vilje til å: - Bidra til å sikre medlemmene tilgang på arbeidskraft. - Bidra til å utvikle verktøy for bedre å kunne beholde ansatte og videreutvikle kompetanse. - Inspirere og motivere medlemmene (kommunene mv.) i eget arbeid med å rekruttere og utvikle gode fagmiljøer tilpasset lokale behov. - Bidra til å styrke kommunenes omdømme. Ut over dette ønsker ikke rådmannen å legge føringer eller begrensninger på den politiske behandlingen og fremmer saka uten innstilling. ØKONOMISK VURDERING: Ingen konsekvenser for kommunens budsjett. Side 12 av 13

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 23/12: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 04.09.2012 24/12: VEDTEKTER

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Byggeplassen Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Nidaros, Stiklestad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer