Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458"

Transkript

1 NOTRD Sjøkat N. 10, Havneinfo: Tondhei Havnevakt VHF kanal 1, 1 (t) Tlf + 1 Mob Losfoidlingen Kvitsøy tlf + 1 /1 Fax +11 VHF kanal 1/1 Tondhei Tondhei by ( N E) ligge ved utløpet av Nidelva i Tondheisfjoden. Byen ha ca 1 0 innbyggee (00), og ble gunnlagt av Olav Tyggvason i. Tondhei e den støste handels-, sjøfats- og industibyen i det nodenfjeldske Noge. Byen e knutepunkt fo både landvets og sjøvets tafikk ello Sø-Noge og Nod-Noge, ha jenbanefobindelse både S- og N-ove sat ed Sveige, anløpes daglig av en engde utebåte og e sentu fo et godt utviklet nett av bilute. Byen e vakket beliggende, ed en ekke histoiske sevedighete, bl a Nidaosdoen, et av Nodens støste byggvek fa iddelaldeen so e eist ove Olav den Helliges gav og ble påbegynt i 0. Ekebispegåden fa 10-tallet, Vå Fue Kike fa 100-tallet og Stiftsgåden, en av Noges støste tebygninge, so e Kongens offisielle esidens. Videe Gale Bybo ed sine beøte potale fa 10-tallet og Bakklandet ed sin gale tehusbebyggelse. Kistiansten festning, 1 1, på høyden øst fo Nidelva ed god utsikt ove byen. Ved innseilingen til Tondhei ligge Munkholen hvo det ett ette å 00 ble bygget kloste. Munkholen ha senee væt festning og fengsel og senee tollstasjon. I dag populæt utfatsted, badeplass og estauant. Betongkai på SE-siden esevet sightsing-båt. Av nyee ting kan nevnes Tyholt-tånet ed oteende estauant i 0 etes høyde og det nye kultuhuset Olavshallen so ligge i Olavskvatalet ed hotell, foetninge og en ekke aktivitete. Byen ha teknisk høyskole (NTNU), univesitet og en ekke ande høyskole. He e en ekke usee ed bl a Tonhei Sjøfatuseu. Fo yttelig opplysninge vises til Tuistinfoasjonen, Visit Tondhei, på Toget, tlf 0 0. Tondhei ha skipsute på de fleste støe havnebye i Nod- Euopa og Vest-Euopa og anløpes av godsuteskip til/fa satlige bye og støe stede på kysten ello Oslo og Kikenes, hutiguteanløp. Av de viktigste ekspotvae kan nevnes: fisk, filet- og fiskepodukte, heetikk, sildeel, papi, feosiliciu og slagg, kjeikalie og jodbukspodukte. Ipoten bestå vesentligst av kolonialvae, koks, bensel- og søeolje, fo- og gjødningsstoffe, jen og stål, sat kjeikalie. Følgende land ha konsulat i byen: Belgia, Danak, Estland, Fankike, Island, Italia, Mexico, Nedeland, Polen, Roania, Stobitannia, Sveige og Tyskland. Allslags poviant og skipsutsty kan skaffes dag og natt. Innføselsvae kan tas ut fa filage gjenno skipshandlee. Sjøkatfohandlee. Vann levees fa de fleste kaiene. Olje av alle slag levees fa tankanleggene NNW fo byen. Tankanleggene ha kaie ed stoe dybde. Havneadinistasjon e på Battøa, i Pisenteet, Pi I, tollkaeet ligge på Battøa. Hovedpostkontoet e i Donningensgt. Fohying og ønsting skje ved Fylkesabeidskontoet, Sjøannskontoet, Statens hus, Pinsensgt 1, tlf Skipskontollen ed kontollkonto fo skipsinstuente og autoisete kopasskoigøe e i Kongensgt 0. Nosk Veitas ha besiktigelsesann i byen. Bannvesenet ha sjøbannspøyte ed kapasitet lite p inutt. Slepebåte kan skaffes på kot vasel. Det e lektee fo ethvet behov i havna. Gense fo Tondhei havnedistikt, se sjøkat og 10. Den alinnelige innseilingen til havna e W o Munkholen, an kan også gå inn på E-siden av holen, en å i så tilfelle holde godt kla av Holgunnan, so stekke seg otent 1 nautisk il i NNE-lig etning fa Munkholen. Havna e oelig. I den veste delen av havna, Ilsvika, kan det ankes på 0 0 dybde. I den øste delen av havna kan det ankes i S-SE-lig etning fa Munkholen otent idt ello denne og elveunningen, dybde 0 0. Fatøye so koe til havna unde kaanteneflagg, elle so bli beodet lagt i kaantene, skal anke i Ilsvika. Støen i havna skifte ed tidevannet, en kan også påvikes av vannføingen i Nidelva. Den bli aldi sælig stek. Unntaket e kaiene i Nidelva so kan ha nodgående elvestø opp til knop. Det e eget sjelden is i Tondhei havn. Bunnen bestå ovealt av fin sand og leie. Det foegå en oppslaing i havnebassenget, slik at dybdene ved kaiene kan vaiee fa de oppgitte. Det e ikke tvungen havnelosing i Tondhei ed unntak av innenfo Nidelv bu. Statslosene kan bestilles til havnelosing. Tondhei havn ha ette siste vedenskig gjennogått en ofattende odeniseing og e i dag en tidsessig havn so ha gode, peanente kaie ed stoe dybde, jenbanespo og odene kane. Havna ha stoe kjølelagee so ligge ved kai. Tilbud fo «båtfolket» i Tondhei: Det e gjestehavn på Skansen, Fosenkaia og på Taven ved Royal Gaden Hotel. Begge stede ha søppelcontaine, støuttak og vannfylling. Taven og Skansen ha sanitæanlegg, nøkkel fås i esepsjonen på Rica Nidelven Hotel. Fo næee opplysninge: VHF kanal 1/1 elle tlf 1. Ved ainaen ovenfo Bakke bu, flytebygge, dybde,. Vann-, diesel- og bensinfylling (bensinstasjon). Veksted ed båtepaatø, utleie av båtplasse. Tondhei Havn, IKS (Intekounalt ed Okdal og Stjødal), Pisenteet, Pi 1, tlf 1 00, faks 1 1, havnevakt 1, , VHF kanal 1 og 1 ( t). I Tondhei havn e det følgende kaie (se kaiskisse/foto), nue i paentes efeee til nue/kailinje i havnekat n : Tolla 1. () Høvingneset, 0 betongkai, dybde fa N (,)-1,- 1,-11,1-(,). Fotøyningsfeste i land N og S fo kaia. Nutec.. () Høvingen, Esso Noge, betongkai ed tefont, dybde fa NW (1,)-1,-11,-1,-(1,).. (1) Heggdalen, 0 betongkai, dybde fa NW (1,)-,-,1-,-(,). Pivat.. Biologisk stasjon, betongkai ed bukket kailinje. Node del,, dybde fa N (,)-,-,-(,), sønde,, dybde fa N,-,.. (0) Fagevika, Statoil, betongkai ed to tilleggsside. E-siden,, dybde fa S (11,)-11,-11,-,-11,-(11,) og S-siden,, dybde fa E 11,-,-0,.. () NSB Kullkan ed betongutstikkee i sae kailinje. N-ligste utstikke, idteste, S-ligste. Avstandene ello utstikkene (fa N), og so gi salet lengde,, dybde fa N (,)-11,-,-,1-,-,- (,). Sand-, singel- og sandlossing. BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOTRD 1-1

2 BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. Ilsvika. Fiskeihavn fo sjake ed pælekai og en betong flytekai,, dybde,-,. Stø, vann, kan 1 tonn.. Ila Pi ed følgende tilleggsside av betong: a) () SW-siden (Ilsvika), 0, + 1, dybde fa NW (1,)-,-,-,-(,) og (,)-,-,-,0-,0-,0-,0-,0. b) (1) NW-siden, 1, dybde fa SW (1,)-,-1,0-,0-11,0-(,). c) (0 ) NE-siden,, + (ed buet font) +, dybde fa NW (,)-,0-,0-,-,0-,0-,-,-,-,-,-,,,-,0-, og fa W,-,-,-,-,0-,0-,0-,0-,0-,-1,-1,-1,-(,). Felleskjøpet ed konsiloe, E A Sith AS stål, etalle og Nosk Saltkopani AS holde til ved kaia. Konsiloene ha kapasitet på 000 tonn og losseanlegg ed kapasitet 1 og '0'' 0'' 0'' 0'' '' 1 0 '00'' 1 Heggdalen 0'0'' 1 M 1: WGS 0 0 1'00'' Fagevika S 1 11 G 0 Y 1 1 Ilsvika 0 1'0'' 0 tonn p tie.. Skansen Maina ed såbåthavn. Klubbhus fo Tondhje Seilfoening. a) Skansen gjestebygge, 0 betongflytebygge, dybde,-,1-,. Stø, vann- og dieselfylling. Sanitæanlegg ed alle fasilitete. Søppelcontaine. Redningskøyta e stasjonet he. Skansen bu Åpning bestilles via Tondhei Havns webside no (se skjea boåpning på høye side) elle på telefon 1/11100 til Havnevakta i Tondhei. Kanalhavna. N-siden:. () + + saenhengende betongkai, dybde fa SW,-,-,-,,,-,-,-, og,0-,0-,-,. E Haug A/S og Nodaskin A/S. 11. (), betongkai i saenheng ed kai 1), dybde fa SW,-,-,-,-,1. 1. (1-1) 0 + 0, betongkai i saenheng ed kai 1), dybde fa SW,-,-,,,-,-,-,-,-,-,-, og,-,-,-,-,-(,1). 1. Hano ekanisk veksted ed 1, + +, betongkai, dybde fa S,-,-1,, 1,-, og fa SW,-,0-,-,. 1. () Fostakaia, + + saenhengende tekai ed så vinkle, dybde fa SW 0,-1,-1,, 1,-1,-,1 og,1-0, (alle dybde tatt ved kaifonten). Flytebygge lagt ut. 1. () Ravnkloa, fiskehall ed kaie: a) Betongkai ed 0 tilleggsside utenfo fiskehallen, dybde fa SW,-,-,. b) 0 flytebygge ed betongdekke, W-siden, dybde fa N,-,-,0, N-siden (enden),,, dybde fa W,-, og E-siden, dybde fa N,-,-1, avundet betongtillegg, dybde fa W 1,-,-,. Støuttak. 1. (0) Fosenkaia, 1 betongkai i svak bue, dybde fa W,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,-1,. Veteanbåte og Fosenkaia Gjestehavn ed vann, stø, søppel. Fosenkaia e byens tafikkknutepunkt ed Tondhei Sentalsatsjon, jenbane og distiktets bussute. Kafee, kiosk og bankautoat. Fiseilingshøyde Meåkebua (Jenbanebua), ello Kanalhavna og Gyta, lukket,,. Fiseilingshøyde Battøbua lukket,,1. S-siden: 1. () Kystenkaia V, betongkai, dybde fa W (,1)-,-1,0-,-,. Stø. 1. () Kystenkaia Ø, +, + 1, + saenhengende betongkai i så vinkle, dybde fa W,-,0-1,-1,-,-,0,,0-,-,0,,0-,1-,0 og,0-,-1,-1,-0,0. Støuttak. Flytebygge lagt ut. Kanal og bu ello Kanalhavna og Yte havn, dybde 1, og fiseilingshøyde,. NOTRD -

3 sett fa NW (00) FOTO: Eiliv Leen Battøa Yte basseng 0. () St Olavs Pi, W-siden, Sjøbadet og på E-siden, 1 + betongkai, dybde fa N 1,-,1-, og,-,-,0-,-,. Vann og stø. 1. (1 1) Yte havna, 0 betongkai, dybde fa SW (,1)-,-,-,-,-,-,-,-,1-,-,-,-,-1,-(0,). Vann og stø. Flytebyggene til Kystekspessen bli flyttet hit i 00. Planlagt såbåthavn på innsiden (0).. Battøkaia, stk flytebetongbygge: a) (B) Flytekai syd, 0, dybde,. b) (A) Flytekai nod, 0, dybde,. Flytebyggene (flyttes til kai 1 i 00) benyttes av Kystekspessen ed fobindelse til Kistiansund, Hita, Føya og Ølandet. Båtute til Vanvikan. Fosen passasjeteinal og Fosen Tafikklag. Opplysninge o avgange tlf 1.. Tuistskipskaia (etning, ), betongkai, dybde fa NE (1,)-1,-1,-1,1-1,-1,-1,-(1,). '0'' '' 1 '00'' 1'0'' '0'' 0 b) a) 0 1 Ila Pi 0 c) '00'' M 1: WGS Ilabassenget 0'' 1 FG Iso G s a) o Mello Yte basseng og Pi I; Tøndelag og Møe Tolldistikts hovedkonto, Pibadet, pakeingshus, Pisenteet ed post, fisø, kafeteia, telefonkiosk og bankautoat.. ( 1) Pi I (E-siden), betongkai, dybde fa N (11,1)-,-,-,-,-,-,-,-,1 og,1-,-,-,-,-,-,-,. 1- kaia ha Ro/Ro-anlegg ed 1 ape, dybde fa W,-,. Vann. No-Cago Tondhei AS, No-Cago Teo og Nolines AS ha lage og ekspedisjon på kaia. Nod-gående (avg 1:00) og syd-gående hutigute (avg :00) legge til he.. Pi II (1 ) betongkai opp til Nidelv bu, dybde fa N (,)-,0-,-,-,0-,0-,-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,0-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,. Stø og vann. J P Stø Shipping AS og Nolines AS ed godsteinale. 0'' 1 0 Skansen 1 Skansen bu 1 '00'' 1 Unde abeid o Kanalhavna Unde abeid '' FG o 0 1 Fl Y 1 ( ) 1 1 Ravnkloa BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOTRD -

4 1 0 BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. Nyhavna. ( 1) Tansittkaia, 1 betongkai, dybde fa N (,)-,-,-,-,-,-,1-,0-,-,-,-,1-,. Skinnegående kan på tonn. Nosk Stål AS, lage. På sønde ende av kaia, Tondhei Veft AS, skipsveft ed tødokk, fo detalje kapittel XIII «Dokke og slippe».. Kullkanpi: a) ( ) W-siden,, dybde fa N (,)-,-,-,-,1-,1-,-(,). b) N-siden (enden),, dybde fa W,-,-,. c) () E-siden,,, dybde fa N (,)-,-,-,-,-,- 1,. Skinnegående kan 1 tonn.. () I vinkel ed ) Høvik & Øyen A/S,, ufendet betongkai, dybde fa W 1,-,-1,-1,-0, (dybdene tatt ved kaifonten).. () Veolia Miljø Metall AS ed følgende betongkaie: a) I folengelse av kai ), delvis fendet, dybde fa W,-,-,. b) + 1, dybde fa N,-,-,-,1-, og,-,. Stø og vann. D/S «Hansteen» ved Fosenkaia Foto: SKSK Seildapskipet «Hansteen» estauet tilbake til oppinnelig utgave. D/S «Hansteen», byggen 11 ved Nylands veksted i 1, ble igget so gaffelskonnet ed seil, og en tosylindet høytykks dapaskin på HK. Fatøyet, so va fot lang, vel 1 fot bed og ålte 11 buttotonn, gjode næ knop på pøvetuen på kun askinkaft. Katlegging- og foskningsfatøyet ble ved fedig utustning i 1, satt inn i katlegging av yte del av kysten fa Fede til Gense-Jakobselv. Et abeid so tok å. D/S «Hansteen» ble utanget og solgt av Noges Geogafiske Opåling i 1. sett fa NW (00) FOTO: Eiliv Leen c) Betongpi, E-siden (enden),, dybde fa N,-,-,. d), betongkai, dybde fa N,0-,-,-,-, (alle dybde tatt ved kaifonten). 0. (0) I folengelse av kai ) betongkai, dybde fa N,-,-, (alle dybde tatt ved kaifonten). Utlagt flytebygge fo fitidsbåte. Motobåtveksted. 1. ( ) Standveikaia, betongkai, dybde fa S,-,,,-,-,-,-, og,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0. Jon Beg Shipping AS holde til på kaia. - kaia bukes av taubåte.. ( ) Ladehaakaia, te- og betongkai, dybde fa NW (,)-,-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,0-,-,0. Tonhei Møtelvek AS, anda takstein AS, J Bheionville Noge AS og Midt-Nosk Fo AL holde til på kaia.. Noce, 0 betongkai, dybde fa N (,)-,-,-,-,-,-(,). Seentlage. Ny bu bygges ove Nidelva (00-0), sae høyde so Nidelvbua og bedde 1. Nidelvbua, fiseilingshøyde lukket,,. Veftsbua (gangbu), fiseilingshøyde lukket,,, bedde 1. Åpning bestilles via Tondhei Havns webside no (se skjea boåpning på høye side) elle på telefon 1/11100 til Havnevakta i Tondhei. Støen i elva kan ved lavvann i flotiden (ai juni) væe teelig stek. Ved sping kan støen litt fø høyvann sette oppove elven. Rosenbogbassenget e unde utbygging.. () Taven gjestehavn ed stø, vann og søppelcontaine. Nøkkel til sanitæanlegg fås i esepsjonen på hotell Royal Gaden.. Møekaia, betongkai, dybde fa N (,1)-,0-,-,-,. Tondhei Båtfoening, aina. Fiseilingshøyde Bakke bu lukket,,.. Maina, flytebygge, dybde,. Vann-, diesel- og bensinfylling (bensinstasjon). Veksted ed båtepaatø, utleie av båtplasse. Havnebassenget bukes vesentlig av lokal- og såfatøye, en det e også kaie fo litt støe skip. NOTRD -

5 '00'' Ravnkloa 1 Ytebassenget 0'' 0 1 Meåkebua (.) l Pi-badet 1 Gyta '00'' Battøa (.1) Battøbua Bakke bu o Såbåthavn (.) 0 o q o Elvehavna 1 o (.) (.) Nidelvbua 1 (.) Veftsbua 0 Iso G s FG Q Fl W Iso G s (Piv) Pi 1 1 G s (Piv) Pi 11 0'' 0'' o 1 Doa Rosenbogbassenget 0 '00'' 11 M 1: 000 Doa WGS 0 Ladehaaen a) 1 b) c) d) 0'' Nyhavna 0'' 0'' 0'' 0'' '' '00'' '0'' '0'' BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOTRD -

6 sett fa NW (00) FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - - Utdag fa Den noske Los, utgave 00. Med tillatelse fa Statens Katvek. 1 sett fa N (00) FOTO: Eiliv Leen NOTRD -

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf +47 515011 Fax +47 51 50 12 21, mob +47 45 70 571 (døgnvakt) Losformidlingen

Detaljer

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV DEN NORSKE LOS LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV Copyight: Statens katvek Sjøkatveket Design: Sjøkatveket, Gafisk seksjo Tykk: Gunnashaug Tykkei AS, Stavange Foto: Eiliv Leen, tlf, E-mail:post@boealis-design.no

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4 Coyight: Statens katvek Sjøkatveket Tykk: Kai Hansen Sats: Sjøkatveket, Gafisk seksjon Stavange ISBN --- DEN NORSKE LOS BIND B FARVANNSBESKRIVELSE LANGESUND JÆRENS REV TREDJE UTGAVE PDF-vesjon. UTGITT

Detaljer

Neste sesong planlegges nå!

Neste sesong planlegges nå! nov 2014 De beste maskinene fa Eiksenteet R ER Neste sesong planlegges nå! TO P TR AK KA K S RED B NYE FENDT 700 VARIO S4 I dette Eik Fokus ha vi gode tilbud på taktoe, høstemaskine og edskape fo bestilling

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning: nstitutt fo fysikk, NTNU Fg SF 4 Elektognetise og MNFFY 3 Elektisitet og gnetise Høst øsning øving Oppgve Mgnetfeltet inne i solenoiden e : ( H( (N/) ( (dvs fo < R). Utenfo solenoiden: ( > R) Fo å eegne

Detaljer

OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS. www.haldenkanalen.

OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS. www.haldenkanalen. OPPLEV Haldenkanalen 2013 når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS www.haldenkanalen.no Fra 2007 til 2012 ble det investert over 30 millioner kroner

Detaljer

Hvem har rett til å lytte på hvem?

Hvem har rett til å lytte på hvem? Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Cavtat, Kroatia på sitt beste

Cavtat, Kroatia på sitt beste Sjøfrontleiligheter på vestvendt tomt for salg like ved Dubrovnik, ferdigstillelse forventes mellom Mai til september 2011, utvikles av norsk arkitekt og investorer Cavtat, Kroatia på sitt beste Ferieleiligheter

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser 2015 MS Strømsfoss 50 år 2015 Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser Halden by 350 år 2015 Velkommen til Haldenkanalen og dets nærliggende by og tettsteder Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. Oktober 2014

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. Oktober 2014 SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB Oktober 2014 SKIPPERPOSTEN Organ for Norsk motorskøyteklubb Forsidebilde: Vakre Lyngør Redaktør Arnulf Wibe arnulf.wibe@online.no s 3 s 4 7 s 8 9 s 10 11

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Bueskytter inn. meldingsblad for Gokstad kystlag. Tilsluttet Forbundet KYSTEN

Bueskytter inn. meldingsblad for Gokstad kystlag. Tilsluttet Forbundet KYSTEN meldingsblad for Gokstad kystlag Tilsluttet Forbundet KYSTEN Nr. 4 DESEMBER 1998 Foto: Stig-Tore Lunde Bueskytter inn Gaia på tokt i Danmark. Hærtatt skjoldmøy fra Sveariket med pil og bue ombord i Gaia.

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 3 September 2009. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 3 September 2009. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 3 September 2009 Tilsluttet Forbundet Kysten LEDER`N gjennomføringen, dere gjorde en kjempejobb! Den er allerede på kjøreplanen til neste år. Høstsesongen

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

Ship ó Hoy. Vorma båtforening

Ship ó Hoy. Vorma båtforening Med en ny båtsesong rundt hjørnet er det sikkert noen nye medlemmer som er ute etter turtips. I dette nummeret kommer noen alternativer til de som ikke har rukket å oppdage alle de mulighetene vi har i

Detaljer

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs Prospekt Lierfløyta boligområde Boligtomter til salgs Det perfekte utgangspunkt for den aktive familie! Vi kan tilby store flotte tomter ved vann, i umiddelbar tilknytning til Liermoen Flerbruksområde,

Detaljer