Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep"

Transkript

1 Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn

2 Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand Villmarksprega 5 km eller mer Sone km Sone km

3 INON forts. INON er en kartfesting av inngrepsfri natur definert som minimum en km i avstand fra tyngre tekniske inngrep INON beskriver bare avstanden til tyngre tekniske inngrep uten å dokumentere andre natur og miljøkvaliteter INON er først og fremst en indikator for arealbruksutviklingen men er også et verktøy for å kunne følge opp politiske målsettinger om ivaretakelse av større sammenhengende naturområder. I 1995 offentliggjorde DN det første INON-kartet med status per 1994 Siden er status per 1988, 1998, 2003 og 2008 publisert 2013 status er under planlegging

4 Tyngre tekniske inngrep offentlige veier og jernbanelinjer, unntatt tunneler skogsbilveier og traktorveier over 50 m landbruksveier (og andre private veier), anleggs- og seterveier med lengde over 50 m gamle ferdselsveier rustet opp for bruk av traktor og/eller terrenggående kjøretøy godkjente barmarksløyper (Finnmark) kraftlinjer med spenning på 33 kv eller mer magasiner (ved høyeste regulerte vannstand), regulerte elver og bekker kraftstasjoner, rørgater, kanaler, forbygninger og flomverk

5 Tilleggsinngrep implementert fom Vindturbiner Massive tårnkonstruksjoner over 30 m høyde Alpinanlegg og større hoppbakker Steintipper, steinbrudd og massetak over 2000 m 2 Jf. N50 Kartdataspesifikasjon Inngrepene her er tilbakeberegnet

6 Hvorfor er INON-områder verdifulle? - Har en egenverdi - uavhengig av andre naturverdier - Behov for stille og uberørte områder - friluftsliv, forskning - Ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper - Landskapsverdier - Naturmangfoldet

7 Tidsperioder Bortfallsstatistikk Utvikling av bortfall - inngrepsfri natur Kvadratkilometer

8 Ansvarlig sektor

9 Ansvarlig sektor

10 Energisektorens innvirkning Tidligere var det jord- og skogbruksaktivitet som ga det største tapet av inngrepsfri natur Mellom 2003 til 2008 sto imidlertid energisektoren for det største bortfallet på drøyt 40 prosent. Bortfall villmarksprega: Energisektoren stor for det største bortfallet i perioden , med totalt ca. 41 prosent. Energiproduksjon og energitransport vil også i de kommende årene trolig bli de viktigste årsakene til tap av inngrepsfri natur i Norge.

11 Fysiske påvirkninger Ca. 70 prosent av de største vassdragene er berørt av kraftutbygging Vel 17 prosent av elvestrekningene og over 30 prosent av innsjøarealet antas å ha fått endret sin økologiske tilstand vesentlig på grunn av vannkraftreguleringer. Reguleringer berører i underkant av km2 av det totale vannarealet på km2. Ca km2 er neddemmet De mest synlige sporene etter vassdragsreguleringer er: redusert vannføring eller tørrlegging av elver, bekker og nedtappede innsjøer dammer, fyllmasser fra tunneler, kraftstasjoner, anleggsveier og kraftlinjer.

12 Kommende tilfall av inngrepsfri natur.. MARS 2011: Konsesjon til bygging av ny 132 kv kraftledning på Sør-Helgeland Utdrag pressemelding OED, :.. Vedtaket innebærer at den eksisterende 132 kv kraftledning mellom Tangvik og Langfjord kraftstasjon i verneområdet Lomsdal-Visten rives. Rivingen vil frigjøre store arealer med villmarkspregede områder, og ha en rekke positive effekter for natur, landskap og friluftsliv.

13 Tilfall forts. Indikator 2012: Gule/ oransje områder indikerer tilfall av inngrepsfri natur når linja rives. Røde områder viser kommende bortfall når ny trasè bygges. Utvikling i areal av rehabiliterte INON-områder

14 Fra Soria Moria-erklæringen: Friluftsliv og naturmangfold Det må være et grunnleggende prinsipp at vår egen generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til naturopplevelser som vi selv har. Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttelse av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve.

15 Politikk forts. Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i en rekke stortingsmeldinger de senere årene, blant annet i: St.meld. nr. 17 ( ) Verdiskaping og miljø muligheter i skogsektoren, 39 ( ) Friluftsliv, 42 ( ) Biologisk mangfold 21 ( ) 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I nye nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2011) er det ei forventning at hensynet til områder uten tyngre tekniske inngrep (INON-områder) blir vektlagt i planlegginga. MDs Prop. 1 S ( ): Delmål Inngrepsfrie naturområde som er att skal takast vare på.

16 Forholdet mellom indikator, verktøy og politikk INON er ikke en form for vern av arealer, men en indikator for arealutviklingen i Norge. For å følge utviklingen innen et saksområde, er det hensiktsmessig å måle tilstand og endringer ved hjelp av indikatorer. INON fungerer også som et verktøy for å følge opp en politisk vedtatt målsetting om at større sammenhengende naturområder i størst mulig grad skal bevares for framtida. Når det reises innsigelse i en konkret sak fordi inngrepsfrie naturområder berøres, er det først og fremst på grunnlag av Stortingets uttalte politikk, ikke kun kartbildet i seg selv.

17 Regelverk og virkemidler Landbruksveiforskriften (revideres 2012?) Kommunevise hovedplaner landbruksveier Tilskudd til vegbygging Skogfond til vegbygging Naturmangfoldloven og PBL KU-forskriften Retningslinjer for små vannkraftverk (2007) Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

18 Spesielt viktige områder. Villmarkspregede områder (fem kilometer eller mer fra inngrep) Sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord/lavland til fjell Inngrepsfrie områder i kommuner og regioner (uavhengig av sone) med lite rest-inon Inngrepsfrie områder i kombinasjon med andre viktige miljøkvaliteter, f.eks. naturmangfold og friluftsliv

19 Skogsveibygging og hensynet til inngrepsfrie områder Sentralt i rapporten er anbefaling om: Utarbeidelse av veileder for saksbehandling av skogsveier i inngrepsfrie områder Miljøtilskudd til ivaretakelse av inngrepsfrie områder Bedre rutiner for utarbeidelse av hovedplaner for skogsveier Revidering av landbruksveiforskriften (2012)

20 Retningslinjer for små vannkraftverk og vindkraftanlegg

21 Verdivurdering av inngrepsfri natur I retningslinjene: Forslag til verdivurdering -

22 Ting det jobbes videre med fram mot ny kartlegging i 2013 DN arbeider med å legge til rette for at INON-kartleggingen blir rasjonalisert og gjort enklere blant anna ved bruk av nye tekniske løysingar. Samarbeid med Kartverket og landbruket ang. forbedret ajourhold av veidata i skogbruket Vurderer en egen online feilmeldingstjeneste Vurderer etablering av en tjeneste der bortfall genereres automatisk i nettleser - når man planlegger tiltak som kommer i berøring med INON-områder

23 INON innsyn og rapportering - basert på Geoserver

24 Veien videre mot ny oppdatering i 2013 Krever bedre datafangst og oppdaterte data, spesielt knytta mot NVE og landbruket Starter prosjektet for bedre datafangst, sammen med Kartverket i 2012 Det er ønskelig med en hyppigere oppdatering av INONstatus enn hvert 5. år.

25 Sluttord Områder uten tyngre, tekniske inngrep er en viktig del av den norske naturarven, og fremtidige generasjoner må også få ha glede av dem. Inngrepsfrie naturområder representerer verdier som vi må være bevisste, når det planlegges og bygges ut nye områder. Det er vanskelig å reversere tyngre tekniske inngrep, og tap av inngrepsfri natur er permanent i de fleste tilfellene. Målsettingen om å ta vare på større sammenhengende områder er forankret i Stortinget og det er derfor opp til forvaltningen å lage praktiske kjøreregler og anbefalinger - som i mest mulig grad balanserer ulike hensyn. Dette gjorde DN og SLF i 2010, da anbefalinger ble levert til MD og LMD. Kartleggingen DN har gjort de siste 20 årene viser at hensynet til inngrepsfri natur stadig må vike for andre interesser og samfunnshensyn. Energiproduksjon og energitransport vil trolig også i de kommende årene bli de viktigste årsakene til tap av inngrepsfri natur i Norge.

26 Takk for oppmerksomheten!

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021 HORDALAN Bergen Turlag Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen.Saknr.2ao-^o G>?-99ook.nr, y^"/ 0 e JUL! 200.9 Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Ek.sp. Bergen, 1. juli

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Rafoss kraftverk Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Dato: 13.01.2010 Forord På oppdrag fra Sira-Kvina kraftselskap som tiltakshaver

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke Norges vassdrags. og energidkektorat NVE KSK-notat nr. 29/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fellkraft AS/Hes'ebe kraftverk I o II Fylke/kommune: Troms/Gratan en Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal

Detaljer

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi?

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Kommuneplankonferanse 2009 for Hordaland Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Stiftet i 1914

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer